ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
อรรถกถาเพื่ออธิบายเนื้อความในพระไตรปิฎก [1] [2] [3] [4]
   1.  เล่มที่... /ข้อที่... /หน้าต่างที่...
อธิบายเนื้อความพระไตรปิฎกเลขที่เล่ม เลขที่ข้อ และหน้าต่าง
เล่มที่     ข้อที่     หน้าต่างที่    หมายเหตุ
  
แนะนำอรรถกถา
   2.  อรรถกถาคาถาธรรมบท มีทั้งหมด ๓๐๒ เรื่อง
2.1  สารบัญคาถาธรรมบท เรียงตามลำดับเรื่อง
2.2  สารบัญคาถาธรรมบท เรียงตามชื่อเรื่อง
2.3  เล่ม 25   ข้อ 11 ถึง 37
              เล่ม   ข้อ   หน้าต่างที่   
   3.  อรรถกถาชาดก มีทั้งหมด ๕๔๗ เรื่อง
3.1  อ่านอรรถกถาชาดก จากเลขที่เล่ม เลขที่ข้อ และหน้าต่าง
              เล่ม   ข้อ   หน้าต่างที่   
3.2  อ่าน อรรถกถาชาดก เรียงตามลำดับชาดก
              ลำดับที่    
ค้นอรรถกถา
   4.  ค้นอรรถกถาจากข้อความ
ข้อความ :
โดยเลขที่ของเล่ม  	เริ่มเล่มที่  	จำนวน 
โดยเนื้อหาอรรถกถา	ค้นใน 

หมายเหตุ :-
               อรรถกถาเพื่ออธิบายเนื้อความในพระไตรปิฎกนี้ ผู้จัดทำฯ ได้ดำเนินการไปแล้วบางส่วน และยังคงเหลืออยู่อีกมากที่ยังไม่ได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ แต่อย่างไรก็ตาม ส่วนที่ดำเนินไปแล้ว ผู้ใคร่ต่อการศึกษาเพื่อความรู้ เพื่อความแตกฉาน สามารถศึกษาได้โดยมีรายละเอียดดังนี้ :-
               ส่วนที่ดำเนินการแล้วเสร็จ คือ อรรถกถาอธิบายเนื้อความในพระไตรปิฎก
                     เล่มที่ 1, 2 [พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์].
                     เล่มที่ 3 [พระวินัยปิฎก ภิกขุนีวิภังค์].
                     เล่มที่ 4, 5 [พระวินัยปิฎก มหาวรรค].
                     เล่มที่ 6, 7 [พระวินัยปิฎก จุลวรรค].
                     เล่มที่ 8 [พระวินัยปิฎก ปริวาร].
                     เล่มที่ 9, 10, 11 [พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย].
                     เล่มที่ 12, 13, 14 [พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย].
                     เล่มที่ 15, 16, 17, 18, 19 [พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย].
                     เล่มที่ 20, 21, 22, 23, 24 [พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย].
                     เล่มที่ 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 และ 33 [พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย].
                     เล่มที่ 34 [พระอภิธรรมปิฎก ธรรมสังคณีปกรณ์].
                     เล่มที่ 35 [พระอภิธรรมปิฎก วิภังค์ปกรณ์].
                     เล่มที่ 36 [พระอภิธรรมปิฎก ธาตุกถา-ปุคคลบัญญัติปกรณ์].
                     เล่มที่ 37 [พระอภิธรรมปิฎก กถาวัตถุปกรณ์].
                     เล่มที่ 38 [พระอภิธรรมปิฎก ยมกปกรณ์ ภาค ๑].
                     เล่มที่ 39 [พระอภิธรรมปิฎก ยมกปกรณ์ ภาค ๒].
                     เล่มที่ 40 [พระอภิธรรมปิฎก มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๑].
                     เล่มที่ 41 [พระอภิธรรมปิฎก มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๒].
                     เล่มที่ 42 [พระอภิธรรมปิฎก มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๓].
                     เล่มที่ 43 [พระอภิธรรมปิฎก มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๔]. (ไม่มีเนื้อความอรรถกถา.)
                     เล่มที่ 44 [พระอภิธรรมปิฎก ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๕].
                     เล่มที่ 45 [พระอภิธรรมปิฎก ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖].
               

วิธีใช้ :-
               โปรแกรมจะใช้ข้อมูล 4 ตัวในการเรียกอ่านเนื้อความ คือ
               1. เลขที่เล่ม  b=  (ตั้งแต่เล่ม 1 ถึงเล่ม 45) [ข้อมูลสำคัญ]
                         ตัวอย่างเช่น
                         พระไตรปิฎกเล่มที่ 9 ใช้ข้อมูลว่า b=9
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=9

                         พระไตรปิฎกเล่มที่ 25 ใช้ข้อมูลว่า b=25
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25

               2. เลขที่ข้อ  i=  [ข้อมูลสำคัญ] :-
                         กรณีไม่กำหนด จะถือเป็นข้อศูนย์
                         กรณีกำหนดเกินจากข้อที่มีจริง จะถือว่าเรียกข้อสุดท้าย
               3. เลขที่หน้าต่าง  p=  (กรณีเนื้อความยาว)
                         กรณีไม่กำหนด จะถือเป็นข้อศูนย์
                         กรณีที่เป็นข้อศูนย์ :-
                               หากอรรถกถานั้นมีสารบัญจะแสดงหน้าของสารบัญอรรถกถานั้น
                               หากไม่มีสารบัญจะแสดงหน้าต่างที่หนึ่ง.
                         กรณีกำหนดเกินจากหน้าที่มีจริง จะถือว่าเรียกหน้าสุดท้าย
               4. อื่นๆ เพื่อกำหนดบรรทัดเริ่มต้นของหน้าต่างที่แสดงผล
                         เช่น อรรถกถามหาสติปัฏฐานสูตร
                         4.1 เทียบ [ใช้และไม่ใช้เครื่องหมาย #]
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=10&i=273
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=10&i=273#เรื่องลูกนกแขกเต้า
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=10&i=273#นีวรณบรรพ

                         4.2 เทียบ [ช่องว่างแทนด้วยเครื่องหมาย _ ขีดเส้นใต้]
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=10&i=273#เรื่องทุกข์ของภิกษุ ๓๐ รูป
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=10&i=273#เรื่องทุกข์ของภิกษุ_๓๐_รูป

                         4.3 เทียบ [กรณีมีสารบัญจะแสดงผลที่หน้าสารบัญ หากไม่กำหนดหน้า &p=]
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=10&i=273#เรื่องลูกนกแขกเต้า
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=10&i=273&p=1#เรื่องลูกนกแขกเต้า

                         4.4 เทียบ [กำหนดหน้าต่างถูกต้องและไม่ถูกต้อง]
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=10&i=273&p=1#นีวรณบรรพ
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=10&i=273&p=4#นีวรณบรรพ

               กรณี อรรถกถาคาถาธรรมบท [เล่ม 25 ข้อ 11-37] จะมีสารบัญแสดงชื่อเรื่องในแต่ละวรรค
                         4.5 เทียบ [กำหนดและไม่กำหนดหน้าต่าง]
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=11
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=11&p=1

               อรรถกถาคาถาธรรมบทมีเครื่องหมายพิเศษ [#w] เพื่อแสดงบรรทัดของคาถาในเรื่องนั้นๆ.
                         4.6 เทียบ [การใช้และไม่ใช้เครื่องหมาย]
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=11&p=1
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=11&p=1#w

เบ็ดเตล็ด :-
               พระไตรปิฎกและอรรถกถาสามารถเปลี่ยนพื้นสีจากปกติสีขาว เป็นสีต่างๆ ตามที่ต้องการได้ โดยตัวอย่างพอสังเขปดังนี้ :-
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=22&A=5757&Z=5763 [พื้นสีขาวปกติ]
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=22&A=5757&Z=5763&bgc=honeydew [พื้นสี honeydew]
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=10&i=273&p=1 [พื้นสีขาวปกติ]
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=10&i=273&p=1&bgc=honeydew [พื้นสี honeydew]
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=10&i=273&p=1&bgc=gold [พื้นสี gold]
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=10&i=273&p=1&bgc=snow [พื้นสี snow]

[1] [2] [3] [4] [หมายเหตุ] [วิธีใช้] [เบ็ดเตล็ด]

.. อรรถกถา เพื่ออธิบายเนื้อความในพระไตรปิฎก จบ.

อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=25&A=&Z=
-------------------------------------------------  
ดาวน์โหลดโปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑๘  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]


  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               บันทึกการแสดงผล :-
                        หน้านี้ แสดงผล      ๐   ครั้ง
               ตั้งแต่วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้นมา.