ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 3 / 1อ่านอรรถกถา 3 / 352อรรถกถา เล่มที่ 3 ข้อ 355อ่านอรรถกถา 3 / 358อ่านอรรถกถา 3 / 504
อรรถกถา ภิกขุนีวิภังค์ ปาจิตติยกัณฑ์
อารามวรรค สิกขาบทที่ ๘

               อรรถกถาอารามวรรค สิกขาบทที่ ๘               
               วินิจฉัยในสิกขาบทที่ ๘ พึงทราบดังนี้ :-
               ด้วยคำว่า เอกกมฺมํ เป็นต้น พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสหมายถึงอุโบสถและปวารณาเท่านั้น.
               คำที่เหลือตื้นทั้งนั้น.
               ความพิสดารแห่งสิกขาบทแม้นี้ ก็ได้กล่าวไว้แล้วในภิกขุโนวาทกสิกขาบทเหมือนกัน.
               สิกขาบทนี้มีสมุฏฐานดุจปฐมปาราชิกสิกขาบท เป็นอกิริยา สัญญาวิโมกข์ สจิตตกะ โลกวัชชะ กายกรรม อกุศลจิต เป็นทุกขเวทนา แล.

               อรรถกถาอารามวรรค สิกขาบทที่ ๘ จบ.               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา ภิกขุนีวิภังค์ ปาจิตติยกัณฑ์ อารามวรรค สิกขาบทที่ ๘ จบ.
อ่านอรรถกถา 3 / 1อ่านอรรถกถา 3 / 352อรรถกถา เล่มที่ 3 ข้อ 355อ่านอรรถกถา 3 / 358อ่านอรรถกถา 3 / 504
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=3&A=4781&Z=4815
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=11716
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=11716
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๓๐  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :