ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 3 / 1อ่านอรรถกถา 3 / 463อรรถกถา เล่มที่ 3 ข้อ 466อ่านอรรถกถา 3 / 469อ่านอรรถกถา 3 / 504
อรรถกถา ภิกขุนีวิภังค์ ปาจิตติยกัณฑ์
ฉัตตุปาหนวรรค สิกขาบทที่ ๗

               อรรถกถาฉัตตวรรค สิกขาบทที่ ๗               
               วินิจฉัยในสิกขาบทที่ ๗ พึงทราบดังนี้ :-
               ในคำว่า อุมฺมทฺทาเปติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส นี้ มีวินิจฉัยว่า ในการบีบนวดไม่ปล่อยมือ เป็นอาบัติเพียงตัวเดียว. ในการบีบนวดปล่อยมือๆ เป็นอาบัติมากตัว โดยการนับประโยค. แม้ในการขยำก็นัยนี้นั่นแล.
               บทว่า คิลานาย ได้แก่ มีอาพาธ โดยที่สุดแม้ด้วยความเมื่อยล้าในการเดินทาง.
               บทว่า อาปทาสุ ได้แก่ ในอันตรายมีร่างกายสั่นเทา เพราะความกลัวพวกโจรเป็นต้น.
               คำที่เหลือง่ายทั้งนั้น.
               สมุฏฐานเป็นต้นเช่นเดียวกันกับสิกขาบทที่ ๓ นั้นแล.

               อรรถกถาฉัตตวรรค สิกขาบทที่ ๗ จบ.               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา ภิกขุนีวิภังค์ ปาจิตติยกัณฑ์ ฉัตตุปาหนวรรค สิกขาบทที่ ๗ จบ.
อ่านอรรถกถา 3 / 1อ่านอรรถกถา 3 / 463อรรถกถา เล่มที่ 3 ข้อ 466อ่านอรรถกถา 3 / 469อ่านอรรถกถา 3 / 504
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=3&A=6310&Z=6340
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=11907
The Pali Atthakatha in Roman
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=11907
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :