ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
สารบัญ อรรถกถา มหาวิภังค์ ปฐมภาค
เวรัญชกัณฑ์
อรรถาธิบายเนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑ ข้อ [๑] ถึง [๙]
เวรัญชกัณฑ์

     เนื้อความในพระไตรปิฎก
     เนื้อความในอรรถกถา มีทั้งหมด ๑๕ หน้าต่าง
     อรรถกถาเวรัญชกัณฑ์    หน้าต่างที่             อารัมภกถา    ๑.                  พาหิรนิทานวรรณนา                  พระมหากัสสปชักชวนทำสังคายนา                  คำสมมติตนปุจฉาวิสัชนาพระวินัย                  ปุจฉาและวิสัชนาพระวินัย                  เริ่มสังคายนาพระสูตร                  ปุจฉาและวิสัชนาพระสูตร                  นิกาย ๕                  ปิฎก ๓                       อรรถาธิบายคำว่าวินัย                       อรรถาธิบายคำว่าสูตร                       อรรถาธิบายคำว่าอภิธรรม                       ปิฎกเปรียบเหมือนตะกร้า                       อธิบายคัมภีรภาพ ๔ อย่าง    ๒.                            ปริยัติ ๓ อย่าง                       พระพุทธพจน์มี ๕ นิกาย                       ปฐมสังคายนาจัดพระพุทธพจน์ไว้เป็นหมวดๆ                  เริ่มเรื่องทุติยสังคายนา    ๓.                            เรื่องระหว่างทุติยตติยสังคายนา                  เริ่มเรื่องตติยสังคายนา                       พระราชประวัติของพระเจ้าอโศกมหาราช                       พวกเดียรถีย์ปลอมบวชในพระพุทธศาสนา    ๔.                            พระเจ้าอโศกทรงชำระเสี้ยนหนามแห่งพระพุทธศาสนา                       พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระเลือกภิกษุพันรูปทำตติยสังคายนา                       เรื่องนำพระวินัยปิฎกสืบต่อกันมา                  เรื่องส่งพระเถระไปประกาศพระศาสนาในต่างประเทศ                       พระมหินทเถระไปประกาศพระศาสนาที่เกาะลังกา    ๕.                            ประวัติย่อของพระมหินทเถระ                       ประวัติเกาะลังกาเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า                       กุลบุตรชาวเกาะออกบวชในพระศาสนา    ๖.                            พระเจ้าอโศกทรงลุยน้ำส่งต้นมหาโพธิ์ไปเกาะลังกา                       พระศาสนาจักตั้งมั่นเพราะกุลบุตรชาวเกาะลังกาบวชเรียน                       พระเจ้าเทวานัมปิยดิสสร้างมณฑปเพื่อทำจตุตถสังคายนา                   เริ่มเรื่องจตุตถสังคายนา                       อานิสงส์แห่งการเรียนพระวินัย ๕ ข้อ                       วินัยเป็นข้อปฏิบัติให้บรรลุความหลุดพ้นจากกิเลสเป็นที่สุด             คาถาสรุปเรื่อง             เวรัญชกัณฑวรรณนา    ๗.                        อธิบายเรื่องที่พราหมณ์ได้ฟัง                   พุทธคุณกถา                   สังสารวัฏคือปฏิจจสมุปบาทเป็นปัจจัยกัน                   อธิบายพุทธคุณบทว่า สมฺมาสมฺพุทฺโธ                   วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน                   สุคโต                   โลกวิทู    ๘.                        อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ                   สตฺถา เทวมนุสฺสานํ                       เรื่องกบฟังธรรมของพระพุทธเจ้าได้เป็นเทพบุตร                   พุทฺโธ                   ภควา                   พระธรรมงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุด                   การนั่งเว้นโทษ ๖ อย่าง                   พระธรรมงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุด                       เอตํ ศัพท์    ๙.                        เวรัญชพราหมณ์กล่าวตู่พระพุทธเจ้า                   ไก่ตัวออกก่อนเรียกว่าไก่ตัวพี่                   โพธิศัพท์หมายความถึง ๔ นัย                   กถาว่าด้วยปฐมฌาน                ๑๐.                            ฌานมี ๒ นัย                   กถาว่าด้วยทุติยฌาน    ๑๑.                            ปฐมฌานมีองค์ ๕ ทุติยฌานมีองค์ ๓                               กถาว่าด้วยตติยฌาน                       อุเบกขา ๑๐ อย่าง                       อรรถาธิบายลักษณะแห่งอุเบกขา                                   ลักษณะแห่งสติและสัมปชัญญะ                   กถาว่าด้วยจตุตถฌาน                       อุเบกขาในจตุตถฌาน                   ฌาน ๔ ของบุคคล ๕ ประเภท                   กถาว่าด้วยปุพเพนิวาสญาณ    ๑๒.                              พุทธเขต ๓                   กถาว่าด้วยทิพยจักษุ                   กถาว่าด้วยอาสวักขยญาณ                   พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเกิดก่อนใครทั้งหมดด้วยคุณธรรม                   เวรัญชพราหมณ์ได้สติรู้สึกตัว    ๑๓.                        เวรัญชพราหมณ์แสดงตนถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง                   พราหมณ์ทูลขอให้พระผู้มีพระภาคเจ้าจำพรรษา ณ เมืองเวรัญชา                         เมืองเวรัญชาเกิดทุพภิกขภัย                         พ่อค้าม้าถวายข้าวทะนานหนึ่งแก่ภิกษุรูปหนึ่ง                         พ่อค้าม้าถวายข้าวแดงแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า                   พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามสิ่งที่เป็นประโยชน์                   พวกภิกษุจำพรรษาเมืองเวรัญชาชำนะความอดอยากได้                   มหาโมคคัลลานสีหนาทกถา                         ท่านพระมหาโมคคัลลานะทูลขออนุญาตพลิกแผ่นดิน                         พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ทรงอนุญาตให้พลิกแผ่นดิน                   เรื่องปัญหาของพระสารีบุตร    ๑๔.                        พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเพราะบริษัทมีมากหรือน้อยก็หาไม่                   โอวาทปาฏิโมกขคาถา                   เหตุให้พระศาสนาดำรงอยู่ไม่นานและนาน                   พระสารีบุตรทูลขอให้ทรงบัญญัติสิกขาบท                               อธิบายเหตุที่ให้ทรงบัญญัติสิกขาบท                        อาจิณณะ ความเคยประพฤติมามี ๒ อย่าง    ๑๕.                        เวรัญชพราหมณ์ทูลเรื่องที่มิได้ถวายทานตลอดไตรมาส                         เวรัญชพราหมณ์ทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าเพื่อเสวยภัตตาหาร                         พราหมณ์ถวายไตรจีวรแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าและพระภิกษุสงฆ์                   พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จจากเมืองเวรัญชาไปประทับที่เมืองไพศาลี

.. สารบัญ อรรถกถามหาวิภังค์ ปฐมภาค เวรัญชกัณฑ์ จบ.
อรรถกถา เล่มที่ 1 ข้อ 1อ่านอรรถกถา 1 / 10อ่านอรรถกถา 1 / 657
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=1&A=1&Z=315
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=1&A=1
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=1&A=1
-------------------------------------------------  
ดาวน์โหลดโปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๖  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]