ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 15 / 1อ่านอรรถกถา 15 / 196อรรถกถา เล่มที่ 15 ข้อ 198อ่านอรรถกถา 15 / 200อ่านอรรถกถา 15 / 956
อรรถกถา สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เทวตาสังยุต ฆัตวาวรรคที่ ๘
ฆัตวาสูตรที่ ๑

               ฆัตวาวรรคที่ ๘               
               อรรถกถาฆัตวาสูตรที่ ๑               
               พึงทราบวินิจฉัยในฆัตวาสูตรที่ ๑ แห่งฆัตวาวรรคต่อไป :-
               บทว่า ฆตฺวา แปลว่า ฆ่าแล้ว.
               บทว่า สุขํ เสติ แปลว่า อยู่เป็นสุข. อธิบายว่า ชื่อว่าอยู่เป็นสุข เพราะไม่ต้องถูกแผดเผาด้วยความเร่าร้อน คือความโกรธ.
               บทว่า น โสจติ แปลว่า ไม่เศร้าโศก. อธิบายว่า ชื่อว่าไม่เศร้าโศก เพราะความที่โทมนัส คือความโกรธพินาศไปแล้ว.
               บทว่า วิสมูลสฺส แปลว่า มีรากเป็นพิษ คือมีวิบากเป็นทุกข์.
               บทว่า มธุรคฺคสฺส แปลว่า มียอดหวาน.
               อธิบายว่า เพราะด่าตอบบุคคลผู้ด่าแล้ว เพราะประหารตอบบุคคลผู้ประหารแล้ว ความสบายย่อมเกิดขึ้น. ความโกรธนั้น ท่านกล่าวว่า มียอดหวาน หมายเอาความสุขนั้น. ในที่นี้ความสิ้นสุด ท่านกล่าวว่า ยอด ดังนี้.
               บทว่า อริยา ได้แก่ พระอริยะทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้น.

               จบอรรถกถาฆัตวาสูตรที่ ๑               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เทวตาสังยุต ฆัตวาวรรคที่ ๘ ฆัตวาสูตรที่ ๑ จบ.
อ่านอรรถกถา 15 / 1อ่านอรรถกถา 15 / 196อรรถกถา เล่มที่ 15 ข้อ 198อ่านอรรถกถา 15 / 200อ่านอรรถกถา 15 / 956
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=1252&Z=1262
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=11&A=2453
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=11&A=2453
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๘  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :