ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 15 / 1อ่านอรรถกถา 15 / 68อรรถกถา เล่มที่ 15 ข้อ 70อ่านอรรถกถา 15 / 72อ่านอรรถกถา 15 / 956
อรรถกถา สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เทวตาสังยุต สัตติวรรคที่ ๓
สรสูตรที่ ๗

               อรรถกถาสรสูตรที่ ๗               
               พึงทราบวินิจฉัยในสรสูตรที่ ๗ ต่อไป :-
               บทว่า กุโต สรา นิวตฺตนฺติ ได้แก่ ความท่องเที่ยวไปในสงสารนี้ ย่อมสิ้นสุดลงแต่ที่ไหน. อธิบายว่า เทวดาย่อมทูลถามว่า สงสารทั้งหลายอาศัยอะไรจึงไม่เป็นไป ดังนี้.
               พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่า
                         ดินน้ำไฟลม ย่อมไม่ตั้งอยู่ในที่ใด
                         สงสารทั้งหลายย่อมสิ้นสุดลงแต่ที่นี้
                         วัฏฏะย่อมไม่เป็นไปในที่นี้ นามก็ดี
                         รูปก็ดี ย่อมดับหมดในที่นี้.

               บทว่า น คาธติ แปลว่า ไม่ตั้งอยู่.
               บทว่า อโต แปลว่า แต่ที่นี้ คือแต่พระนิพพาน.
               คำที่เหลือง่ายทั้งสิ้นดังนี้แล.

               จบอรรถกถาสรสูตรที่ ๗               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เทวตาสังยุต สัตติวรรคที่ ๓ สรสูตรที่ ๗ จบ.
อ่านอรรถกถา 15 / 1อ่านอรรถกถา 15 / 68อรรถกถา เล่มที่ 15 ข้อ 70อ่านอรรถกถา 15 / 72อ่านอรรถกถา 15 / 956
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=441&Z=446
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=11&A=1370
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=11&A=1370
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๘  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :