ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 16 / 1อ่านอรรถกถา 16 / 399อรรถกถา เล่มที่ 16 ข้อ 401อ่านอรรถกถา 16 / 403อ่านอรรถกถา 16 / 725
อรรถกถา สังยุตตนิกาย นิทานวรรค ธาตุสังยุตต์ ทสกัมมปถวรรคที่ ๓
ทสังคิกสูตรที่ ๗

               อรรถกถาทสังคิกสูตรที่ ๗               
               ทสังคิกสูตรที่ ๗ ท่านกล่าวไว้ด้วยอำนาจมิจฉัตตะ ๑๐ และสัมมัตตะ ๑๐.
               ในบทเหล่านั้น บทว่า มิจฺฉาญาณิโน ความว่า ผู้ประกอบด้วยความรู้ผิดและการพิจารณาผิด.
               บทว่า มิจฺฉาวิมุตฺติโน ได้แก่ พวกที่ยังไม่หลุดพ้นออกจากทุกข์ คือยึดถือว่าเป็นกุศลวิมุตติ ตั้งอยู่.
               บทว่า สมฺมาญาณิโน คือ การพิจารณาโดยชอบ.
               บทว่า สมฺมาวิมุตฺติโน ความว่า ผู้ประกอบด้วยผลวิมุตติ อันเป็นเครื่องนำออกจากทุกข์.

               จบอรรถกถาทสังคิกสูตรที่ ๗               
               -----------------------------------------------------               

               รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
                         ๑. อสมาหิตสูตร
                         ๒. ทุสสีลสูตร
                         ๓. ปัญจสิกขาปทสูตร
                         ๔. สัตตกัมมปถสูตร
                         ๕. ทสกัมมปถสูตร
                         ๖. อัฏฐังคิกสูตร
                         ๗. ทสังคิกสูตร
               จบทสกัมมปถวรรคที่ ๓               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย นิทานวรรค ธาตุสังยุตต์ ทสกัมมปถวรรคที่ ๓ ทสังคิกสูตรที่ ๗ จบ.
อ่านอรรถกถา 16 / 1อ่านอรรถกถา 16 / 399อรรถกถา เล่มที่ 16 ข้อ 401อ่านอรรถกถา 16 / 403อ่านอรรถกถา 16 / 725
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=16&A=4493&Z=4524
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=3808
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=3808
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๙  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :