ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 17 / 1อ่านอรรถกถา 17 / 384อรรถกถา เล่มที่ 17 ข้อ 385อ่านอรรถกถา 17 / 386อ่านอรรถกถา 17 / 594
อรรถกถา สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค ราธสังยุต ทุติยวรรคที่ ๒
ขยธัมมสูตรที่ ๙ ว่าด้วยสภาพที่รู้จักสิ้นสูญ

               พระสูตรนี้ไม่มีเนื้อความอรรถกถา.

               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-
               อรรถกถา สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค ราธสังยุต ทุติยวรรคที่ ๒                มารธัมมสูตรที่ ๒ ว่าด้วยธรรมของมาร http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=17&i=378                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค ราธสังยุต อายาจนวรรคที่ ๓                มารสูตรที่ ๑ ว่าด้วยการละความพอใจในขันธมาร http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=17&i=389

               รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
                         ๑. มารสูตร
                         ๒. มารธัมมสูตร
                         ๓. อนิจจสูตร
                         ๔. อนิจธัมมสูตร
                         ๕. ทุกขสูตร
                         ๖. ทุกขธัมมสูตร
                         ๗. อนัตตาสูตร
                         ๘. อนัตตธัมมสูตร
                         ๙. ขยธัมมสูตร
                         ๑๐. วยธัมมสูตร
                         ๑๑. สมุทยธัมมสูตร
                         ๑๒. นิโรธธัมมสูตร
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค ราธสังยุต ทุติยวรรคที่ ๒ ขยธัมมสูตรที่ ๙ ว่าด้วยสภาพที่รู้จักสิ้นสูญ จบ.
อ่านอรรถกถา 17 / 1อ่านอรรถกถา 17 / 384อรรถกถา เล่มที่ 17 ข้อ 385อ่านอรรถกถา 17 / 386อ่านอรรถกถา 17 / 594
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=17&A=4633&Z=4640
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๓๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :