ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 17 / 1อ่านอรรถกถา 17 / 535อรรถกถา เล่มที่ 17 ข้อ 536อ่านอรรถกถา 17 / 537อ่านอรรถกถา 17 / 594
อรรถกถา สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค คันธัพพกายสังยุต
๑. สุทธกสูตร ว่าด้วยเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่คนธรรพ์

               คันธัพพกายสังยุตที่ ๑๐               
               อรรถกถาสุทธกสูตรที่ ๑               
               พึงทราบวินิจฉัยในคันธัพพกายสังยุต ดังต่อไปนี้ :-
               บทว่า มูลคนฺเธ อธิวตฺถา ความว่า ต้นไม้ใดมีกลิ่นอยู่ที่ราก เทวดาอาศัยต้นไม้นั้นบังเกิด. ก็ต้นไม้แม้ทั้งหมดนั้นย่อมสำเร็จประโยชน์แก่เทวดาเหล่านั้น.
               แม้ในบทที่เหลือก็มีนัย (ความหมาย) อย่างเดียวกันนี้แล.
               บทว่า คนฺธคนฺเธ ได้แก่ ที่กลิ่น บรรดากลิ่นมีกลิ่นเกิดจากรากเป็นต้น ก็ส่วนแม้ทั้งหมดมีรากเป็นต้น ของต้นไม้ใดมีกลิ่น ต้นไม้นั้นชื่อคันธะ.
               ในที่นี้ ที่กลิ่นของต้นไม้ที่มีกลิ่นนั้น เทวดาสิงอยู่ที่ต้นไม้ที่มีกลิ่นนั้น.
               ในที่นี้ ส่วนทั้งหมดมีรากเป็นต้น ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่เทวดาเหล่านั้นแล.

               จบอรรถกถาสุทธกสูตรที่ ๑               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค คันธัพพกายสังยุต ๑. สุทธกสูตร ว่าด้วยเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่คนธรรพ์ จบ.
อ่านอรรถกถา 17 / 1อ่านอรรถกถา 17 / 535อรรถกถา เล่มที่ 17 ข้อ 536อ่านอรรถกถา 17 / 537อ่านอรรถกถา 17 / 594
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=17&A=6359&Z=6370
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=8409
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=8409
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๓๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :