ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 1283อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 1285อ่านอรรถกถา 19 / 1300อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค อนุรุทธสังยุตต์
ทุติยวรรคที่ ๒

               อรรถกถาทุติยวรรคที่ ๒               
               ทุติยวรรคที่ ๒. พระเถระปฏิญาณทศพลญาณด้วยคำเป็นต้นว่า ฐานะ โดยความเป็นฐานะ.
               ก็ทศพลญาณนี้ พวกสาวกมีหรือไม่ มีเป็นบางส่วน แต่สำหรับพระสัพพัญญูพุทธเจ้าทั้งหลาย ทศพลญาณนี้ มีครบบริบูรณ์ด้วยอาการทุกอย่างแล.

               จบอรรถกถาทุติยวรรคที่ ๒               
               จบอรรถกถาอนุรุทธสังยุต               
               -----------------------------------------------------               

               รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
                         ๑. สหัสสสูตร
                         ๒. อิทธิสูตร
                         ๓. ทิพโสตสูตร
                         ๔. เจโตปริจจสูตร
                         ๕. ฐานาฐานสูตร
                         ๖. วิปากสูตร
                         ๗. สัพพัตถคามินีปฏิปทาสูตร
                         ๘. นานาธาตุสูตร
                         ๙. อธิมุตติสูตร
                         ๑๐. อินทริยสูตร
                         ๑๑. สังกิเลสสูตร
                         ๑๒. วิชชาสูตรที่ ๑
                         ๑๓. วิชชาสูตรที่ ๒
                         ๑๔. วิชชาสูตรที่ ๓.
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค อนุรุทธสังยุตต์ ทุติยวรรคที่ ๒ จบ.
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 1283อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 1285อ่านอรรถกถา 19 / 1300อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=19&A=7458&Z=7557
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=7461
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=7461
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑๕  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :