ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 909อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 912อ่านอรรถกถา 19 / 914อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค อินทริยสังยุตต์ ฉฬินทริยวรรคที่ ๓
๑๐. สมณพราหมณสูตรที่ ๒

               อรรถกถาสุทธกสูตรที่ ๕ เป็นต้น               

               สูตรที่ ๕ จักษุและธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์ เพราะอรรถว่าใหญ่ คือเป็นอธิบดีของธรรมทั้งหลายที่เกิดในจักขุทวารนั้นชื่อว่า จักขุนทรีย์.
               แม้ในโสตินทรีย์เป็นต้น ก็เป็นนัยเดียวกันนี้แหละ.
               คำที่เหลือทุกแห่งตื้นทั้งนั้น.
               สูตรทั้ง ๖ สูตร คือสูตรที่ ๑ ในวรรคนี้ และอีก ๕ สูตรมีสูตรที่ ๖ เป็นต้น พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงด้วยอำนาจสัจจะ ๔ แล้วแล.

               จบอรรถกถาสุทธกสูตรที่ ๕ เป็นต้น               
               -----------------------------------------------------               

               รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
                         ๑. ปุนัพภวสูตร
                         ๒. ชีวิตินทริยสูตร
                         ๓. อัญญาตาวินทริยสูตร
                         ๔. เอกาภิญญาสูตร
                         ๕. สุทธกสูตร
                         ๖. โสตาปันนสูตร
                         ๗. อรหันตสูตรที่ ๑
                         ๘. อรหันตสูตรที่ ๒
                         ๙. สมณพราหมณสูตรที่ ๑
                         ๑๐. สมณพราหมณสูตรที่ ๒.

               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-
               อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค อินทริยสังยุตต์ ฉฬินทริยวรรคที่ ๓                ๔. เอกาภิญญาสูตร http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=899                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค อินทริยสังยุตต์ สุขินทริยวรรคที่ ๔                ๑. สุทธกสูตร http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=914

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค อินทริยสังยุตต์ ฉฬินทริยวรรคที่ ๓ ๑๐. สมณพราหมณสูตรที่ ๒ จบ.
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 909อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 912อ่านอรรถกถา 19 / 914อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=19&A=5428&Z=5451
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑๕  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :