ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 22 / 1อ่านอรรถกถา 22 / 134อรรถกถา เล่มที่ 22 ข้อ 135อ่านอรรถกถา 22 / 136อ่านอรรถกถา 22 / 388
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต ตติยปัณณาสก์ ราชวรรคที่ ๔
๕. ปัตถนาสูตรที่ ๑

               อรรถกถาปฐมปัตถนาสูตรที่ ๕               
               พึงทราบวินิจฉัยในปฐมปัตถนาสูตรที่ ๕ ดังต่อไปนี้ :-
               บทว่า เนคมชานปทสฺส ได้แก่ ของชนผู้อยู่ในนิคมและผู้อยู่ในแว่นแคว้น.
               ด้วยบทว่า หตฺถิสฺมึ เป็นต้น ทรงแสดงศิลปะสำคัญ ๑๖ ประการมีศิลปะเกี่ยวกับช้าง ม้า รถ ธนู จารึกและคำนวณเป็นต้น.
               บทว่า อนวโย ได้แก่ สำเร็จ บริบุรณ์.
               คำที่เหลือในสูตรนี้ พึงทราบตามนัยที่กล่าวแล้วแล.

               จบอรรถกถาปฐมปัตถนาสูตรที่ ๕               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต ตติยปัณณาสก์ ราชวรรคที่ ๔ ๕. ปัตถนาสูตรที่ ๑ จบ.
อ่านอรรถกถา 22 / 1อ่านอรรถกถา 22 / 134อรรถกถา เล่มที่ 22 ข้อ 135อ่านอรรถกถา 22 / 136อ่านอรรถกถา 22 / 388
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=22&A=3573&Z=3620
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=1182
The Pali Atthakatha in Roman
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=1182
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :