ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 23 / 1อ่านอรรถกถา 23 / 151อรรถกถา เล่มที่ 23 ข้อ 152อ่านอรรถกถา 23 / 160อ่านอรรถกถา 23 / 281
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต สันธานวรรคที่ ๑
๒. อลํสูตรที่ ๑-๘

               อรรถกถาอลังสูตรที่ ๒               
               อลังสูตรที่ ๒ มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้.
               บทว่า อลํ อตฺตโน อลํ ปเรสํ ความว่า ภิกษุเป็นผู้สามารถคืออาจ ได้แก่ผู้สมควรในการปฏิบัติประโยชน์เกื้อกูลทั้งแก่ตนและแก่คนอื่น.
               บทว่า ขิปฺปนิสนฺติ ความว่า ภิกษุย่อมทรงจำได้เร็ว. อธิบายว่า เมื่อเขากล่าวถึงขันธ์ ธาตุและอายตนะเป็นต้น ย่อมรู้ธรรมเหล่านั้นได้รับพลัน.
               ในพระสูตรนี้ตรัสสมถะและวิปัสสนา. แต่คำนี้ตรัสตั้งแต่เบื้องสูงลงมาเบื้องต่ำ ด้วยอัธยาศัยของบุคคลและด้วยความงดงามแห่งเทศนาแล.

               จบอรรถกถาอลังสูตรที่ ๒               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต สันธานวรรคที่ ๑ ๒. อลํสูตรที่ ๑-๘ จบ.
อ่านอรรถกถา 23 / 1อ่านอรรถกถา 23 / 151อรรถกถา เล่มที่ 23 ข้อ 152อ่านอรรถกถา 23 / 160อ่านอรรถกถา 23 / 281
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=23&A=6215&Z=6313
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=6026
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=6026
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :