ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 23 / 1อ่านอรรถกถา 23 / 275อรรถกถา เล่มที่ 23 ข้อ 276อ่านอรรถกถา 23 / 277อ่านอรรถกถา 23 / 281
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย นวกนิบาต สติปัฏฐานวรรคที่ ๒
๑๐. วินิพันธสูตร

               พระสูตรในวรรคนี้ ไม่มีเนื้อความอรรถกถา.

               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-
               อรรถกถา อังคุตตรนิกาย นวกนิบาต เขมวรรคที่ ๑                ๑. เขมสูตร http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=23&i=256

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย นวกนิบาต สติปัฏฐานวรรคที่ ๒ ๑๐. วินิพันธสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 23 / 1อ่านอรรถกถา 23 / 275อรรถกถา เล่มที่ 23 ข้อ 276อ่านอรรถกถา 23 / 277อ่านอรรถกถา 23 / 281
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=23&A=9864&Z=9908
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :