ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
สารบัญ อรรถกถาขุททกนิกาย สุตตนิบาต อุรควรรค
ขัคควิสาณสูตร
อรรถาธิบาย เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๕ ข้อ [๒๙๖]
ขัคควิสาณสูตร
           เนื้อความในพระไตรปิฎก
           ขัคควิสาณสูตรนั้น มีคาถาจำนวน ๔๑ คาถา
           เนื้อความในอรรถกถา มีทั้งหมด ๕ หน้าต่าง
           อรรถกถาขัคควิสาณสูตร     หน้าต่างที่
                   วรรคที่ ๑    .     
                        คาถาที่ ๑
                             พระสูตรทั้งปวงมีอุบัติ ๔ อย่าง
                             อภินิหาร ๘
                             อภัพฐาน ๑๘
                             คตปัจจาคตวัตร
                             [การนำกรรมฐานไปและการนำกรรมฐานกลับมา]
                             จริยา ๘
                             คาถาแต่ละคาถาได้กล่าวถึง ๔ ครั้ง คือ
                        คาถาที่ ๒ [สังสัคคคาถา]    .     
                             ความเกี่ยวข้องมี ๕ อย่าง
                        คาถาที่ ๓ [มิตตสุหัชชคาถา]
                        คาถาที่ ๔ [วังสกฬีรคาถา]
                        คาถาที่ ๕ [มิคอรัญญคาถา]
                        คาถาที่ ๖ [อามันตคาถา]
                        คาถาที่ ๗ [ขิฑฑารติคาถา]
                        คาถาที่ ๘ [จาตุททิสคาถา]
                        คาถาที่ ๙ [ทุสสังคหคาถา]
                        คาถาที่ ๑๐ [โกวิฬารคาถา] (ต้นทองหลาง)
                   วรรคที่ ๒    .     
                        คาถาที่ ๑๑-๑๒ [สหายคาถา]
                        คาถาที่ ๑๓ [อนวัชชโภชิคาถา]
                        คาถาที่ ๑๔ [สุวัณณนาคาถา]
                        คาถาที่ ๑๕ [อายติภยคาถา]
                        คาถาที่ ๑๖ [กามคาถา]
                        คาถาที่ ๑๗ [อีติคาถา]
                        คาถาที่ ๑๘ [สีตาลุกคาถา]
                        คาถาที่ ๑๙ [นาคคาถา]
                        คาถาที่ ๒๐ [อัฏฐานคาถา]
                   วรรคที่ ๓    .     
                        คาถาที่ ๒๑ [ทิฏฐิวิสูกคาถา]
                        คาถาที่ ๒๒ [นิลโลลุปคาถา]
                        คาถาที่ ๒๓ [ปาปสหายคาถา]
                        คาถาที่ ๒๔ [พหุสสุตคาถา]
                        คาถาที่ ๒๕ [วิภูสนัฏฐานคาถา]
                        คาถาที่ ๒๖ [ปุตตทารคาถา]
                        คาถาที่ ๒๗ [สังคคาถา]
                        คาถาที่ ๒๘ [สันทาลนคาถา]
                        คาถาที่ ๒๙ [โอกขิตตจักขุคาถา]
                        คาถาที่ ๓๐ [ปาริจฉัตตกคาถา]
                   วรรคที่ ๔    .     
                        คาถาที่ ๓๑ [รสเคธคาถา]
                        คาถาที่ ๓๒ [อาวรณคาถา]
                        คาถาที่ ๓๓ [วิปิฏฐิกัตวาคาถา]
                        คาถาที่ ๓๔ [อารัทธวิริยคาถา]
                        คาถาที่ ๓๕ [ปฏิสัลลานคาถา]
                        คาถาที่ ๓๖ [ตัณหักขยคาถา]
                        คาถาที่ ๓๗ [อสันตสันตคาถา]
                        คาถาที่ ๓๘ [ทาฐพลิคาถา]
                        คาถาที่ ๓๙ [อัปปมัญญาคาถา]
                        คาถาที่ ๔๐ [ชีวิตสังขยคาถา]
                        คาถาที่ ๔๑ [การณัตถคาถา]

.. สารบัญ อรรถกถาขุททกนิกาย สุตตนิบาต อุรควรรค ขัคควิสาณสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 25 / 1อ่านอรรถกถา 25 / 295อรรถกถา เล่มที่ 25 ข้อ 296อ่านอรรถกถา 25 / 297อ่านอรรถกถา 25 / 440
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=25&A=6971&Z=7101
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=28&A=1095
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=28&A=1095
-------------------------------------------------  
ดาวน์โหลดโปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๔  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]