ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 44.3 / 1อ่านอรรถกถา 44.3 / 214อรรถกถา เล่มที่ 44.3 ข้อ 217อ่านอรรถกถา 44.4 / 1อ่านอรรถกถา 44.4 / 149
อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๕
อนุโลมติกัตติกปัฏฐาน สนิทัสสนัตติกกุสลัตติกะ

               อรรถกถาติกติกปัฏฐาน               
               แม้ในติกติกปัฏฐาน พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงทำเทศนาโดยย่อ ด้วยอำนาจการยกปัญหาขึ้นว่า กุศลธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนา อาศัยกุศลธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนา เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย เป็นต้น.
               ก็ในอธิการนี้ ทรงผนวกติกะทั้งหลายเข้าในติกะเท่านั้น อย่างนี้ คือกุสลติกะกับเวทนาติกะเป็นต้น และเวทนาติกะเป็นต้นกับกุสลติกะ. ก็บทใดๆ ที่ประกอบกับบทใดๆ ไม่ได้ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงลดบทนั้นๆ แล้วแสดงวาระ และนัยแห่งการนับในปัจจัยทั้งปวง ด้วยอำนาจที่จะมีได้เท่านั้น เพราะฉะนั้น ผู้ศึกษาพึงกำหนดบาลีให้ดี แล้วทราบวาระและนัยแห่งการนับเหล่านั้นเถิด.
               ก็ผู้ศึกษาประกอบกุสลติกะกับเวทนาติกะเป็นต้น และเวทนาติกะเป็นต้นกับกุสลติกะนั้นแล้ว พึงทราบ (เนื้อความ) ฉันใด พึงประกอบติกะหนึ่งๆ กับติกะที่เหลือ และติกะที่เหลือกับติกะเหล่านั้น แล้วพึงทราบ (เนื้อความ) ฉันนั้นแล.

               อรรถกถาติกติกปัฏฐาน จบ.               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๕ อนุโลมติกัตติกปัฏฐาน สนิทัสสนัตติกกุสลัตติกะ จบ.
อ่านอรรถกถา 44.3 / 1อ่านอรรถกถา 44.3 / 214อรรถกถา เล่มที่ 44.3 ข้อ 217อ่านอรรถกถา 44.4 / 1อ่านอรรถกถา 44.4 / 149
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=44&A=16181&Z=16216
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=12848
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=12848
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๔  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :