ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 6 / 1อ่านอรรถกถา 6 / 650อรรถกถา เล่มที่ 6 ข้อ 682
อรรถกถา จุลวรรค ภาค ๑ สมถขันธกะ
อนุวาทาธิกรณ์ระงับด้วยสมถะ ๔ อย่างเป็นต้น

               เนื้อความในสมถขันธกะ ศึกษาได้จากอรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้

               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-
               อรรถกถา จุลวรรค ภาค ๑ สมถขันธกะ                เรื่องพระฉัพพัคคีย์เป็นต้น http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=6&i=585

.. อรรถกถา จุลวรรค ภาค ๑ สมถขันธกะ อนุวาทาธิกรณ์ระงับด้วยสมถะ ๔ อย่างเป็นต้น จบ.
อ่านอรรถกถา 6 / 1อ่านอรรถกถา 6 / 650อรรถกถา เล่มที่ 6 ข้อ 682
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=6&A=9330&Z=9643
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๖
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :