ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๘ พระวินัยปิฎกเล่มที่ ๘ [ฉบับมหาจุฬาฯ] ปริวาร
๑. ฉอาปัตติสมุฏฐานวาร
วาระว่าด้วยสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ สมุฏฐาน
[๒๗๖] ถาม : ด้วยสมุฏฐานแห่งอาบัติข้อที่ ๑ ภิกษุต้องอาบัติปาราชิกหรือ ตอบ : ไม่ต้องเลย ถาม : ต้องอาบัติสังฆาทิเสสหรือ ตอบ : ต้องก็มี ถาม : ต้องอาบัติถุลลัจจัยหรือ ตอบ : ต้องก็มี ถาม : ต้องอาบัติปาจิตตีย์หรือ ตอบ : ต้องก็มี ถาม : ต้องอาบัติปาฏิเทสนียะหรือ ตอบ : ต้องก็มี ถาม : ต้องอาบัติทุกกฏหรือ ตอบ : ต้องก็มี ถาม : ต้องทุพภาสิตหรือ ตอบ : ไม่ต้องเลย {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๘ หน้า : ๓๗๑}

พระวินัยปิฎก ปริวาร [อันตรเปยยาล]

๑. ฉอาปัตติสมุฏฐานวาร

ถาม : ด้วยสมุฏฐานแห่งอาบัติที่ ๒ ภิกษุต้องอาบัติปาราชิกหรือ ตอบ : ไม่ต้องเลย ถาม : ต้องอาบัติสังฆาทิเสสหรือ ตอบ : ต้องก็มี ถาม : ต้องอาบัติถุลลัจจัยหรือ ตอบ : ต้องก็มี ถาม : ต้องอาบัติปาจิตตีย์หรือ ตอบ : ต้องก็มี ถาม : ต้องอาบัติปาฏิเทสนียะหรือ ตอบ : ไม่ต้องเลย ถาม : ต้องอาบัติทุกกฏหรือ ตอบ : ต้องก็มี ถาม : ต้องทุพภาสิตหรือ ตอบ : ไม่ต้องเลย ถาม : ด้วยสมุฏฐานแห่งอาบัติที่ ๓ ภิกษุต้องอาบัติปาราชิกหรือ ตอบ : ไม่ต้องเลย ถาม : ต้องอาบัติสังฆาทิเสสหรือ ตอบ : ต้องก็มี ถาม : ต้องอาบัติถุลลัจจัยหรือ ตอบ : ต้องก็มี ถาม : ต้องอาบัติปาจิตตีย์หรือ ตอบ : ต้องก็มี ถาม : ต้องอาบัติปาฏิเทสนียะหรือ ตอบ : ต้องก็มี ถาม : ต้องอาบัติทุกกฏหรือ ตอบ : ต้องก็มี {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๘ หน้า : ๓๗๒}

พระวินัยปิฎก ปริวาร [อันตรเปยยาล]

๑. ฉอาปัตติสมุฏฐานวาร

ถาม : ต้องทุพภาสิตหรือ ตอบ : ไม่ต้องเลย ถาม : ด้วยสมุฏฐานแห่งอาบัติที่ ๔ ภิกษุต้องอาบัติปาราชิกหรือ ตอบ : ต้องก็มี ถาม : ต้องอาบัติสังฆาทิเสสหรือ ตอบ : ต้องก็มี ถาม : ต้องอาบัติถุลลัจจัยหรือ ตอบ : ต้องก็มี ถาม : ต้องอาบัติปาจิตตีย์หรือ ตอบ : ต้องก็มี ถาม : ต้องอาบัติปาฏิเทสนียะหรือ ตอบ : ต้องก็มี ถาม : ต้องอาบัติทุกกฏหรือ ตอบ : ต้องก็มี ถาม : ต้องทุพภาสิตหรือ ตอบ : ไม่ต้องเลย ถาม : ด้วยสมุฏฐานแห่งอาบัติที่ ๕ ภิกษุต้องอาบัติปาราชิกหรือ ตอบ : ต้องก็มี ถาม : ต้องอาบัติสังฆาทิเสสหรือ ตอบ : ต้องก็มี ถาม : ต้องอาบัติถุลลัจจัยหรือ ตอบ : ต้องก็มี ถาม : ต้องอาบัติปาจิตตีย์หรือ {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๘ หน้า : ๓๗๓}

พระวินัยปิฎก ปริวาร [อันตรเปยยาล]

๑. ฉอาปัตติสมุฏฐานวาร

ตอบ : ต้องก็มี ถาม : ต้องอาบัติปาฏิเทสนียะหรือ ตอบ : ไม่ต้องเลย ถาม : ต้องอาบัติทุกกฏหรือ ตอบ : ต้องก็มี ถาม : ต้องทุพภาสิตหรือ ตอบ : ต้องก็มี ถาม : ด้วยสมุฏฐานแห่งอาบัติที่ ๖ ภิกษุต้องอาบัติปาราชิกหรือ ตอบ : ต้องก็มี ถาม : ต้องอาบัติสังฆาทิเสสหรือ ตอบ : ต้องก็มี ถาม : ต้องอาบัติถุลลัจจัยหรือ ตอบ : ต้องก็มี ถาม : ต้องอาบัติปาจิตตีย์หรือ ตอบ : ต้องก็มี ถาม : ต้องอาบัติปาฏิเทสนียะหรือ ตอบ : ต้องก็มี ถาม : ต้องอาบัติทุกกฏหรือ ตอบ : ต้องก็มี ถาม : ต้องทุพภาสิตหรือ ตอบ : ไม่ต้องเลย
ฉอาปัตติสมุฏฐานวารที่ ๑ จบ
{ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๘ หน้า : ๓๗๔}


                  เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ เล่มที่ ๘ หน้าที่ ๓๗๑-๓๗๔. http://84000.org/tipitaka/attha/m_siri.php?B=8&siri=63              ฟังเนื้อความพระไตรปิฎก : [คลิกเพื่อฟัง]                   อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=8&A=6374&Z=6408                   ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=861              พระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali_item_s.php?book=8&item=861&items=6              The Pali Tipitaka in Roman :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=8&item=861&items=6                   สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๘ http://84000.org/tipitaka/read/?index_mcu8              อ่านเทียบฉบับแปลอังกฤษ Compare with English Translation :- https://suttacentral.net/pli-tv-pvr4/en/brahmali#pli-tv-pvr4:31.0 https://suttacentral.net/pli-tv-pvr4/en/horner-brahmali#Prv.4.2.1บันทึก ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ บันทึกล่าสุด ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :