ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๙ พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๖ ยมกปกรณ์ ภาค ๒
อินทริยยมก
ปัณณัตติวาร
[๓๗๙] อินทรีย์ ๒๒ คือ ๑. จักขุนทรีย์ ๒. โสตินทรีย์ ๓. ฆานินทรีย์ ๔. ชิวหินทรีย์ ๕. กายินทรีย์ ๖. มนินทรีย์ ๗. อิตถินทรีย์ ๘. ปุริสินทรีย์ ๙. ชีวิตินทรีย์ ๑๐. สุขินทรีย์ ๑๑. ทุกขินทรีย์ ๑๒. โสมนัสสินทรีย์ ๑๓. โทมนัสสินทรีย์ ๑๔. อุเปกขินทรีย์ ๑๕. สัทธินทรีย์ ๑๖. วิริยินทรีย์ ๑๗. สตินทรีย์ ๑๘. สมาธินทรีย์ ๑๙. ปัญญินทรีย์ ๒๐. อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ ๒๑. อัญญินทรีย์ ๒๒. อัญญาตาวินทรีย์
อุทเทส
[๓๘๐] จักขุ เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ จักขุนทรีย์ เรียกว่าจักขุหรือ โสตะ เรียกว่าโสตินทรีย์หรือ โสตินทรีย์ เรียกว่าโสตะหรือ ฆานะ เรียกว่าฆานินทรีย์หรือ ฆานินทรีย์ เรียกว่าฆานะหรือ ชิวหา เรียกว่าชิวหินทรีย์หรือ ชิวหินทรีย์ เรียกว่าชิวหาหรือ กาย เรียกว่ากายินทรีย์หรือ กายินทรีย์ เรียกว่ากายหรือ มโนเรียกว่ามนินทรีย์หรือ มนินทรีย์ เรียกว่ามโนหรือ อิตถี เรียกว่าอิตถินทรีย์หรือ อิตถินทรีย์ เรียกว่าอิตถีหรือ ปุริสะ เรียกว่าปุริสินทรีย์หรือ ปุริสินทรีย์ เรียกว่าปุริสะหรือ ชีวิต เรียกว่าชีวิตินทรีย์หรือ ชีวิตินทรีย์ เรียกว่าชีวิตหรือ สุข เรียกว่าสุขินทรีย์หรือ สุขินทรีย์ เรียกว่าสุขหรือ ทุกข์ เรียกว่าทุกขินทรีย์หรือ ทุกขินทรีย์ เรียกว่าทุกข์หรือ โสมนัส เรียกว่าโสมนัสสินทรีย์หรือ โสมนัสสินทรีย์ เรียกว่า โสมนัสหรือ โทมนัส เรียกว่าโทมนัสสินทรีย์หรือ โทมนัสสินทรีย์ เรียกว่าโทมนัส หรือ อุเบกขา เรียกว่าอุเปกขินทรีย์หรือ อุเปกขินทรีย์ เรียกว่าอุเบกขาหรือ สัทธา เรียกว่าสัทธินทรีย์หรือ สัทธินทรีย์ เรียกว่าสัทธาหรือ วิริยะ เรียกว่าวิริยินทรีย์หรือ วิริยินทรีย์ เรียกว่าวิริยะหรือ สติ เรียกว่าสตินทรีย์หรือ สตินทรีย์ เรียกว่าสติหรือ สมาธิ เรียกว่าสมาธินทรีย์หรือ สมาธินทรีย์ เรียกว่าสมาธิหรือ ปัญญา เรียกว่าปัญญินทรีย์หรือ ปัญญินทรีย์ เรียกว่าปัญญาหรือ อนัญญาตัญญัสสามีติ เรียกว่าอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์หรือ อนัญญา- *ตัญญัสสามีตินทรีย์ เรียกว่าอนัญญาตัญญัสสามีติหรือ อัญญะ เรียกว่าอัญญินทรีย์หรือ อัญญินทรีย์ เรียกว่าอัญญะหรือ อัญญาตาวี เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ อัญญาตาวินทรีย์ เรียกว่า อัญญาตาวีหรือ [๓๘๑] ไม่ใช่จักขุ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ไม่ใช่จักขุนทรีย์ ไม่ เรียกว่าจักขุหรือ ไม่ใช่โสตะ ไม่เรียกว่าโสตินทรีย์หรือ ไม่ใช่โสตินทรีย์ ไม่เรียกว่า โสตะหรือ ไม่ใช่ฆานะ ไม่เรียกว่าฆานินทรีย์หรือ ไม่ใช่ฆานินทรีย์ ไม่เรียกว่า ฆานะหรือ ไม่ใช่ชิวหา ไม่เรียกว่าชิวหินทรีย์หรือ ไม่ใช่ชิวหินทรีย์ ไม่เรียกว่า ชิวหาหรือ ไม่ใช่กาย ไม่เรียกว่ากายินทรีย์หรือ ไม่ใช่กายินทรีย์ ไม่เรียกว่า กายหรือ ไม่ใช่ใจ ไม่เรียกว่ามนินทรีย์หรือ ไม่ใช่มนินทรีย์ ไม่เรียกว่าใจหรือ ไม่ใช่อิตถี ไม่เรียกว่าอิตถินทรีย์หรือ ไม่ใช่อิตถินทรีย์ ไม่เรียกว่า อิตถีหรือ ไม่ใช่บุรุษ ไม่เรียกว่าปุริสินทรีย์หรือ ไม่ใช่ปุริสินทรีย์ ไม่เรียกว่า บุรุษหรือ ไม่ใช่ชีวิต ไม่เรียกว่าชีวิตินทรีย์หรือ ไม่ใช่ชีวิตินทรีย์ ไม่เรียกว่า ชีวิตหรือ ไม่ใช่สุข ไม่เรียกว่าสุขินทรีย์หรือ ไม่ใช่สุขินทรีย์ ไม่เรียกว่า สุขหรือ ไม่ใช่ทุกข์ ไม่เรียกว่าทุกขินทรีย์หรือ ไม่ใช่ทุกขินทรีย์ ไม่เรียกว่า ทุกข์หรือ ไม่ใช่โสมนัส ไม่เรียกว่าโสมนัสสินทรีย์หรือ ไม่ใช่โสมนัสสินทรีย์ ไม่เรียกว่าโสมนัสหรือ ไม่ใช่โทมนัส ไม่เรียกว่าโทมนัสสินทรีย์หรือ ไม่ใช่โทมนัสสินทรีย์ ไม่เรียกว่าโทมนัสหรือ ไม่ใช่อุเบกขา ไม่เรียกว่าอุเปกขินทรีย์หรือ ไม่ใช่อุเปกขินทรีย์ ไม่เรียกว่าอุเบกขาหรือ ไม่ใช่สัทธา ไม่เรียกว่าสัทธินทรีย์หรือ ไม่ใช่สัทธินทรีย์ ไม่เรียกว่า สัทธาหรือ ไม่ใช่วิริยะ ไม่เรียกว่าวิริยินทรีย์หรือ ไม่ใช่วิริยินทรีย์ ไม่เรียกว่า วิริยะหรือ ไม่ใช่สติ ไม่เรียกว่าสตินทรีย์หรือ ไม่ใช่สตินทรีย์ ไม่เรียกว่า สติหรือ ไม่ใช่สมาธิ ไม่เรียกว่าสมาธินทรีย์หรือ ไม่ใช่สมาธินทรีย์ ไม่เรียกว่า สมาธิหรือ ไม่ใช่ปัญญา ไม่เรียกว่าปัญญินทรีย์หรือ ไม่ใช่ปัญญินทรีย์ ไม่เรียกว่า ปัญญาหรือ ไม่ใช่อนัญญาตัญญัสสามีติ ไม่เรียกว่าอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์หรือ ไม่ใช่อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ ไม่เรียกว่าอนัญญาตัญญัสสามีติหรือ ไม่ใช่อัญญะ ไม่เรียกว่าอัญญินทรีย์หรือ ไม่ใช่อัญญินทรีย์ ไม่เรียกว่า อัญญะหรือ ไม่ใช่อัญญาตาวี ไม่เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ ไม่ใช่อัญญาตาวินทรีย์ ไม่เรียกว่าอัญญาตาวีหรือ [๓๘๒] จักขุ เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ อินทรีย์ เรียกว่าโสตินทรีย์หรือ จักขุ เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ อินทรีย์ เรียกว่าฆานินทรีย์หรือ จักขุ เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ อินทรีย์ เรียกว่าชิวหินทรีย์หรือ จักขุ เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ อินทรีย์ เรียกว่ากายินทรีย์หรือ จักขุ เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ อินทรีย์ เรียกว่ามนินทรีย์หรือ จักขุ เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ อินทรีย์ เรียกว่าอิตถินทรีย์หรือ จักขุ เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ อินทรีย์ เรียกว่าปุริสินทรีย์หรือ จักขุ เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ อินทรีย์ เรียกว่าชีวิตินทรีย์หรือ จักขุ เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ อินทรีย์ เรียกว่าสุขินทรีย์หรือ จักขุ เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ อินทรีย์ เรียกว่าทุกขินทรีย์หรือ จักขุ เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ อินทรีย์ เรียกว่าโสมนัสสินทรีย์หรือ จักขุ เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ อินทรีย์ เรียกว่าโทมนัสสินทรีย์หรือ จักขุ เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ อินทรีย์ เรียกว่าอุเปกขินทรีย์หรือ จักขุ เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ อินทรีย์ เรียกว่าสัทธินทรีย์หรือ จักขุ เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ อินทรีย์ เรียกว่าวิริยินทรีย์หรือ จักขุ เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ อินทรีย์ เรียกว่าสตินทรีย์หรือ จักขุ เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ อินทรีย์ เรียกว่าสมาธินทรีย์หรือ จักขุ เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ อินทรีย์ เรียกว่าปัญญินทรีย์หรือ จักขุ เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ อินทรีย์ เรียกว่าอนัญญาตัญญัสสามี- *ตินทรีย์หรือ จักขุ เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ อินทรีย์ เรียกว่าอัญญินทรีย์หรือ จักขุ เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ อินทรีย์ เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ โสตะ เรียกว่าโสตินทรีย์หรือ อินทรีย์ เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ฯลฯ โสตะ เรียกว่าโสตินทรีย์หรือ อินทรีย์ เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ ฆานะ เรียกว่าฆานินทรีย์หรือ อินทรีย์ เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ฯลฯ ฆานะ เรียกว่าฆานินทรีย์หรือ อินทรีย์ เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ ชิวหา เรียกว่าชิวหินทรีย์หรือ อินทรีย์ เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ฯลฯ อินทรีย์ เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ กาย เรียกว่ากายินทรีย์หรือ อินทรีย์ เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ฯลฯ อินทรีย์ เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ มโน เรียกว่ามนินทรีย์หรือ อินทรีย์ เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ฯลฯ อินทรีย์ เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ อิตถี เรียกว่าอิตถินทรีย์หรือ อินทรีย์ เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ฯลฯ อินทรีย์ เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ ปุริสะ เรียกว่าปุริสินทรีย์หรือ อินทรีย์ เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ฯลฯ อินทรีย์ เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ ชีวิต เรียกว่าชีวิตินทรีย์หรือ อินทรีย์ เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ฯลฯ อินทรีย์ เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ สุข เรียกว่าสุขินทรีย์หรือ อินทรีย์ เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ฯลฯ อินทรีย์ เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ ทุกข์ เรียกว่าทุกขินทรีย์หรือ อินทรีย์ เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ฯลฯ อินทรีย์ เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ โสมนัส เรียกว่าโสมนัสสินทรีย์หรือ อินทรีย์ เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ฯลฯ อินทรีย์ เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ โทมนัส เรียกว่าโทมนัสสินทรีย์หรือ อินทรีย์ เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ฯลฯ อินทรีย์ เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ อุเบกขา เรียกว่าอุเปกขินทรีย์หรือ อินทรีย์ เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ฯลฯ อินทรีย์ เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ สัทธา เรียกว่าสัทธินทรีย์หรือ อินทรีย์ เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ฯลฯ อินทรีย์ เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ วิริยะ เรียกว่าวิริยินทรีย์หรือ อินทรีย์ เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ฯลฯ อินทรีย์ เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ สติ เรียกว่าสตินทรีย์หรือ อินทรีย์ เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ฯลฯ อินทรีย์ เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ สมาธิ เรียกว่าสมาธินทรีย์หรือ อินทรีย์ เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ฯลฯ อินทรีย์ เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ ปัญญา เรียกว่าปัญญินทรีย์หรือ อินทรีย์ เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ฯลฯ อินทรีย์ เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ อนัญญาตัญญัสสามีติ เรียกว่าอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์หรือ อินทรีย์ เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ฯลฯ อินทรีย์ เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ อัญญะ เรียกว่าอัญญินทรีย์หรือ อินทรีย์ เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ฯลฯ อินทรีย์ เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ อัญญาตาวี เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ อินทรีย์ เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ฯลฯ อินทรีย์ เรียกว่าอัญญินทรีย์หรือ [๓๘๓] ไม่ใช่จักขุ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ไม่ใช่อินทรีย์ไม่เรียกว่า โสตินทรีย์หรือ ไม่ใช่จักขุ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่า ฆานินทรีย์หรือ ไม่ใช่จักขุ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่า ชิวหินทรีย์หรือ ไม่ใช่จักขุ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่า กายินทรีย์หรือ ไม่ใช่จักขุ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่า มนินทรีย์หรือ ไม่ใช่จักขุ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่า อิตถินทรีย์หรือ ไม่ใช่จักขุ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่า ปุริสินทรีย์หรือ ไม่ใช่จักขุ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่า ชีวิตินทรีย์หรือ ไม่ใช่จักขุ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่า สุขินทรีย์หรือ ไม่ใช่จักขุ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่า ทุกขินทรีย์หรือ ไม่ใช่จักขุ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่า โสมนัสสินทรีย์หรือ ไม่ใช่จักขุ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่า โทมนัสสินทรีย์หรือ ไม่ใช่จักขุ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่า อุเปกขินทรีย์หรือ ไม่ใช่จักขุ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่า สัทธินทรีย์หรือ ไม่ใช่จักขุ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่า วิริยินทรีย์หรือ ไม่ใช่จักขุ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่า สตินทรีย์หรือ ไม่ใช่จักขุ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่า สมาธินทรีย์หรือ ไม่ใช่จักขุ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่า ปัญญินทรีย์หรือ ไม่ใช่จักขุ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่า อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์หรือ ไม่ใช่จักขุ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่า อัญญินทรีย์หรือ ไม่ใช่จักขุ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่า อัญญาตาวินทรีย์หรือ ไม่ใช่โสตะ ไม่เรียกว่าโสตินทรีย์หรือ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่า จักขุนทรีย์หรือ ฯลฯ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ ไม่ใช่ฆานะ ไม่เรียกว่าฆานินทรีย์หรือ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่า จักขุนทรีย์หรือ ฯลฯ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ ไม่ใช่ชิวหา ไม่เรียกว่าชิวหินทรีย์หรือ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่า จักขุนทรีย์หรือ ฯลฯ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ ไม่ใช่กาย ไม่เรียกว่ากายินทรีย์หรือ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่า จักขุนทรีย์หรือ ฯลฯ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ ไม่ใช่มนะ ไม่เรียกว่ามนินทรีย์หรือ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่า จักขุนทรีย์หรือ ฯลฯ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ ไม่ใช่อิตถี ไม่เรียกว่าอิตถินทรีย์หรือ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่า จักขุนทรีย์หรือ ฯลฯ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ ไม่ใช่บุรุษ ไม่เรียกว่า ปุริสินทรีย์หรือ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่า จักขุนทรีย์หรือ ฯลฯ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ ไม่ใช่ชีวิต ไม่เรียกว่าชีวิตินทรีย์หรือ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่า จักขุนทรีย์หรือ ฯลฯ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ ไม่ใช่สุข ไม่เรียกว่าสุขินทรีย์หรือ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์ หรือ ฯลฯ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ ไม่ใช่ทุกข์ ไม่เรียกว่าทุกขินทรีย์หรือ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่า จักขุนทรีย์หรือ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ ไม่ใช่โสมนัส ไม่เรียกว่าโสมนัสสินทรีย์หรือ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียก ว่าจักขุนทรีย์หรือ ฯลฯ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ ไม่ใช่โทมนัส ไม่เรียกว่าโทมนัสสินทรีย์หรือ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่า จักขุนทรีย์หรือ ฯลฯ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ ไม่ใช่อุเบกขา ไม่เรียกว่าอุเปกขินทรีย์หรือ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่า จักขุนทรีย์หรือ ฯลฯ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ ไม่ใช่สัทธา ไม่เรียกว่าสัทธินทรีย์หรือ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่า จักขุนทรีย์หรือ ฯลฯ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ ไม่ใช่วิริยะ ไม่เรียกว่าวิริยินทรีย์หรือ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่า จักขุนทรีย์หรือ ฯลฯ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ ไม่ใช่สติ ไม่เรียกว่าสตินทรีย์หรือ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์ หรือ ฯลฯ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ ไม่ใช่สมาธิ ไม่เรียกว่าสมาธินทรีย์หรือ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่า จักขุนทรีย์หรือ ฯลฯ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ ไม่ใช่ปัญญา ไม่เรียกว่าปัญญินทรีย์หรือ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่า จักขุนทรีย์หรือ ฯลฯ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ ไม่ใช่อนัญญาตัญญัสสามีติ ไม่เรียกว่าอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์หรือ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ฯลฯ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่า อัญญาตาวินทรีย์หรือ ไม่ใช่อัญญะ ไม่เรียกว่าอัญญินทรีย์หรือ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่า จักขุนทรีย์หรือ ฯลฯ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ ไม่ใช่อัญญาตาวี ไม่เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ฯลฯ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ [๓๘๔] จักขุ เรียกว่าอินทรีย์หรือ อินทรีย์ เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ โสตะ เรียกว่าอินทรีย์หรือ อินทรีย์ เรียกว่าโสตินทรีย์หรือ ฆานะ เรียกว่าอินทรีย์หรือ อินทรีย์ เรียกว่าฆานินทรีย์หรือ ชิวหา เรียกว่าอินทรีย์หรือ อินทรีย์ เรียกว่าชิวหินทรีย์หรือ กาย เรียกว่าอินทรีย์หรือ อินทรีย์ เรียกว่ากายินทรีย์หรือ มนะ เรียกว่าอินทรีย์หรือ อินทรีย์ เรียกว่ามนินทรีย์หรือ อิตถี เรียกว่าอินทรีย์หรือ อินทรีย์ เรียกว่าอิตถินทรีย์หรือ ปุริสะ เรียกว่าอินทรีย์หรือ อินทรีย์ เรียกว่าปุริสินทรีย์หรือ ชีวิต เรียกว่าอินทรีย์หรือ อินทรีย์ เรียกว่าชีวิตินทรีย์หรือ สุข เรียกว่าอินทรีย์หรือ อินทรีย์ เรียกว่าสุขินทรีย์หรือ ทุกข์ เรียกว่าอินทรีย์หรือ อินทรีย์ เรียกว่าทุกขินทรีย์หรือ โสมนัส เรียกว่าอินทรีย์หรือ อินทรีย์ เรียกว่าโสมนัสสินทรีย์หรือ โทมนัส เรียกว่าอินทรีย์หรือ อินทรีย์ เรียกว่าโทมนัสสินทรีย์หรือ อุเบกขา เรียกว่าอินทรีย์หรือ อินทรีย์ เรียกว่าอุเปกขินทรีย์หรือ สัทธา เรียกว่าอินทรีย์หรือ อินทรีย์ เรียกว่าสัทธินทรีย์หรือ วิริยะ เรียกว่าอินทรีย์หรือ อินทรีย์ เรียกว่าวิริยินทรีย์หรือ สติ เรียกว่าอินทรีย์หรือ อินทรีย์ เรียกว่าสตินทรีย์หรือ สมาธิ เรียกว่าอินทรีย์หรือ อินทรีย์ เรียกว่าสมาธินทรีย์หรือ ปัญญา เรียกว่าอินทรีย์หรือ อินทรีย์ เรียกว่าปัญญินทรีย์หรือ อนัญญาตัญญัสสามีติ เรียกว่าอินทรีย์หรือ อินทรีย์ เรียกว่าอนัญญา- *ตัญญัสสามีตินทรีย์หรือ อัญญะ เรียกว่าอินทรีย์หรือ อินทรีย์ เรียกว่าอัญญินทรีย์หรือ อัญญาตาวี เรียกว่าอินทรีย์หรือ อินทรีย์ เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ [๓๘๕] ไม่ใช่จักขุ ไม่เรียกว่าอินทรีย์หรือ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่า จักขุนทรีย์หรือ ไม่ใช่โสตะ ไม่เรียกว่าอินทรีย์หรือ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่า โสตินทรีย์หรือ ไม่ใช่ฆานะ ไม่เรียกว่าอินทรีย์หรือ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่า ฆานินทรีย์หรือ ไม่ใช่ชิวหา ไม่เรียกว่าอินทรีย์หรือ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าชิวหินทรีย์ หรือ ไม่ใช่กาย ไม่เรียกว่าอินทรีย์หรือ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่ากายินทรีย์ หรือ ไม่ใช่ใจ ไม่เรียกว่าอินทรีย์หรือ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่ามนินทรีย์ หรือ ไม่ใช่อิตถี ไม่เรียกว่าอินทรีย์หรือ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าอิตถินทรีย์ หรือ ไม่ใช่ปุริสะ ไม่เรียกว่าอินทรีย์หรือ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าปุริสินทรีย์ หรือ ไม่ใช่ชีวิต ไม่เรียกว่าอินทรีย์หรือ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าชีวิตินทรีย์ หรือ ไม่ใช่สุข ไม่เรียกว่าอินทรีย์หรือ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าสุขินทรีย์ หรือ ไม่ใช่ทุกข์ ไม่เรียกว่าอินทรีย์หรือ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าทุกขินทรีย์ หรือ ไม่ใช่โสมนัส ไม่เรียกว่าอินทรีย์หรือ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่า โสมนัสสินทรีย์หรือ ไม่ใช่โทมนัส ไม่เรียกว่าอินทรีย์หรือ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่า โทมนัสสินทรีย์หรือ ไม่ใช่อุเบกขา ไม่เรียกว่าอินทรีย์หรือ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่า อุเปกขินทรีย์หรือ ไม่ใช่สัทธา ไม่เรียกว่าอินทรีย์หรือ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าสัทธินทรีย์ หรือ ไม่ใช่วิริยะ ไม่เรียกว่าอินทรีย์หรือ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าวิริยินทรีย์ หรือ ไม่ใช่สติ ไม่เรียกว่าอินทรีย์หรือ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าสตินทรีย์ หรือ ไม่ใช่สมาธิ ไม่เรียกว่าอินทรีย์หรือ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าสมาธินทรีย์ หรือ ไม่ใช่ปัญญา ไม่เรียกว่าอินทรีย์หรือ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่า ปัญญินทรีย์หรือ ไม่ใช่อนัญญาตัญญัสสามีติ ไม่เรียกว่าอินทรีย์หรือ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่ เรียกว่าอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์หรือ ไม่ใช่อัญญะ ไม่เรียกว่าอินทรีย์หรือ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่า อัญญินทรีย์หรือ ไม่ใช่อัญญาตาวี ไม่เรียกว่าอินทรีย์หรือ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่า อัญญาตาวินทรีย์หรือ [๓๘๖] จักขุ เรียกว่าอินทรีย์หรือ อินทรีย์ เรียกว่า โสตินทรีย์หรือ จักขุ เรียกว่าอินทรีย์หรือ อินทรีย์ เรียกว่าฆานินทรีย์หรือ จักขุ เรียกว่าอินทรีย์หรือ อินทรีย์ เรียกว่าชิวหินทรีย์หรือ จักขุ เรียกว่าอินทรีย์หรือ อินทรีย์ เรียกว่ากายินทรีย์หรือ จักขุ เรียกว่าอินทรีย์หรือ อินทรีย์ เรียกว่ามนินทรีย์หรือ จักขุ เรียกว่าอินทรีย์หรือ อินทรีย์ เรียกว่าอิตถินทรีย์หรือ จักขุ เรียกว่าอินทรีย์หรือ อินทรีย์ เรียกว่าปุริสินทรีย์หรือ จักขุ เรียกว่าอินทรีย์หรือ อินทรีย์ เรียกว่าชีวิตินทรีย์หรือ จักขุ เรียกว่าอินทรีย์หรือ อินทรีย์ เรียกว่าสุขินทรีย์หรือ จักขุ เรียกว่าอินทรีย์หรือ อินทรีย์ เรียกว่าทุกขินทรีย์หรือ จักขุ เรียกว่าอินทรีย์หรือ อินทรีย์ เรียกว่าโสมนัสสินทรีย์หรือ จักขุ เรียกว่าอินทรีย์หรือ อินทรีย์ เรียกว่าโทมนัสสินทรีย์หรือ จักขุ เรียกว่าอินทรีย์หรือ อินทรีย์ เรียกว่าอุเปกขินทรีย์หรือ จักขุ เรียกว่าอินทรีย์หรือ อินทรีย์ เรียกว่าสัทธินทรีย์หรือ จักขุ เรียกว่าอินทรีย์หรือ อินทรีย์ เรียกว่าวิริยินทรีย์หรือ จักขุ เรียกว่าอินทรีย์หรือ อินทรีย์ เรียกว่าสตินทรีย์หรือ จักขุ เรียกว่าอินทรีย์หรือ อินทรีย์ เรียกว่าสมาธินทรีย์หรือ จักขุ เรียกว่าอินทรีย์หรือ อินทรีย์ เรียกว่าปัญญินทรีย์หรือ จักขุ เรียกว่าอินทรีย์หรือ อินทรีย์ เรียกว่าอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ หรือ จักขุ เรียกว่าอินทรีย์หรือ อินทรีย์ เรียกว่าอัญญินทรีย์หรือ จักขุ เรียกว่าอินทรีย์หรือ อินทรีย์ เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ โสตะ เรียกว่าอินทรีย์หรือ อินทรีย์ เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ฯลฯ อินทรีย์ เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ ฆานะ เรียกว่าอินทรีย์หรือ อินทรีย์ เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ฯลฯ อินทรีย์ เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ ชิวหา เรียกว่าอินทรีย์หรือ อินทรีย์ เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ฯลฯ เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ กาย เรียกว่าอินทรีย์หรือ อินทรีย์เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ฯลฯ อินทรีย์ เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ มนะ เรียกว่าอินทรีย์หรือ อินทรีย์เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ฯลฯ อินทรีย์ เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ อิตถี เรียกว่าอินทรีย์หรือ อินทรีย์ เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ฯลฯ อินทรีย์ เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ ปุริสะ เรียกว่าอินทรีย์หรือ อินทรีย์ เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ฯลฯ อินทรีย์ เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ ชีวิต เรียกว่าอินทรีย์หรือ อินทรีย์ เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ฯลฯ อินทรีย์ เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ สุข เรียกว่าอินทรีย์หรือ อินทรีย์ เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ฯลฯ อินทรีย์ เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ ทุกข์ เรียกว่าอินทรีย์หรือ อินทรีย์ เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ฯลฯ อินทรีย์ เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ โสมนัส เรียกว่าอินทรีย์หรือ อินทรีย์ เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ฯลฯ อินทรีย์ เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ โทมนัส เรียกว่าอินทรีย์หรือ อินทรีย์ เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ฯลฯ อินทรีย์ เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ อุเบกขา เรียกว่าอินทรีย์หรือ อินทรีย์ เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ฯลฯ อินทรีย์ เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ สัทธา เรียกว่าอินทรีย์หรือ อินทรีย์ เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ฯลฯ อินทรีย์ เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ วิริยะ เรียกว่าอินทรีย์หรือ อินทรีย์ เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ฯลฯ อินทรีย์ เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ สติ เรียกว่าอินทรีย์หรือ อินทรีย์ เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ฯลฯ อินทรีย์ เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ สมาธิ เรียกว่าอินทรีย์หรือ อินทรีย์ เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ฯลฯ อินทรีย์ เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ ปัญญา เรียกว่าอินทรีย์หรือ อินทรีย์ เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ฯลฯ อินทรีย์ เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ อนัญญาตัญญัสสามีติ เรียกว่าอินทรีย์หรือ อินทรีย์ เรียกว่าจักขุนทรีย์ หรือ ฯลฯ อินทรีย์ เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ อัญญะ เรียกว่าอินทรีย์หรือ อินทรีย์ เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ฯลฯ อินทรีย์ เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ อัญญาตาวี เรียกว่าอินทรีย์หรือ อินทรีย์ เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ฯลฯ อินทรีย์ เรียกว่าอัญญินทรีย์หรือ [๓๘๗] ไม่ใช่จักขุ ไม่เรียกว่าอินทรีย์หรือ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่า โสตินทรีย์หรือ ไม่ใช่จักขุ ไม่เรียกว่าอินทรีย์หรือ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าฆานินทรีย์ หรือ ไม่ใช่จักขุ ไม่เรียกว่าอินทรีย์หรือ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าชิวหินทรีย์ หรือ ไม่ใช่จักขุ ไม่เรียกว่าอินทรีย์หรือ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่ากายินทรีย์ หรือ ไม่ใช่จักขุ ไม่เรียกว่าอินทรีย์หรือ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่ามนินทรีย์ หรือ ไม่ใช่จักขุ ไม่เรียกว่าอินทรีย์หรือ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าอิตถินทรีย์ หรือ ไม่ใช่จักขุ ไม่เรียกว่าอินทรีย์หรือ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าปุริสินทรีย์ หรือ ไม่ใช่จักขุ ไม่เรียกว่าอินทรีย์หรือ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าชีวิตินทรีย์ หรือ ไม่ใช่จักขุ ไม่เรียกว่าอินทรีย์หรือ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าสุขินทรีย์ หรือ ไม่ใช่จักขุ ไม่เรียกว่าอินทรีย์หรือ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าทุกขินทรีย์ หรือ ไม่ใช่จักขุ ไม่เรียกว่าอินทรีย์หรือ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่า โสมนัสสินทรีย์หรือ ไม่ใช่จักขุ ไม่เรียกว่าอินทรีย์หรือ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่า โทมนัสสินทรีย์หรือ ไม่ใช่จักขุ ไม่เรียกว่าอินทรีย์หรือ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่า อุเปกขินทรีย์หรือ ไม่ใช่จักขุ ไม่เรียกว่าอินทรีย์หรือ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าสัทธินทรีย์ หรือ ไม่ใช่จักขุ ไม่เรียกว่าอินทรีย์หรือ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าวิริยินทรีย์ หรือ ไม่ใช่จักขุ ไม่เรียกว่าอินทรีย์หรือ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าสตินทรีย์ หรือ ไม่ใช่จักขุ ไม่เรียกว่าอินทรีย์หรือ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าสมาธินทรีย์ หรือ ไม่ใช่จักขุ ไม่เรียกว่าอินทรีย์หรือ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าปัญญินทรีย์ หรือ ไม่ใช่จักขุ ไม่เรียกว่าอินทรีย์หรือ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าอนัญญา- *ตัญญัสสามีตินทรีย์หรือ ไม่ใช่จักขุ ไม่เรียกว่าอินทรีย์หรือ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าอัญญินทรีย์ หรือ ไม่ใช่จักขุ ไม่เรียกว่าอินทรีย์หรือ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่า อัญญาตาวินทรีย์หรือ ไม่ใช่โสตะ ไม่เรียกว่าอินทรีย์หรือ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์ หรือ ฯลฯ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ ไม่ใช่ฆานะ ไม่เรียกว่าอินทรีย์หรือ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์ หรือ ฯลฯ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ ไม่ใช่ชิวหา ไม่เรียกว่าอินทรีย์หรือ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์ หรือ ฯลฯ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ ไม่ใช่กาย ไม่เรียกว่าอินทรีย์หรือ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์ หรือ ฯลฯ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ ไม่ใช่มนะ ไม่เรียกว่าอินทรีย์หรือ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์ หรือ ฯลฯ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ ไม่ใช่อิตถี ไม่เรียกว่าอินทรีย์หรือ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์ หรือ ฯลฯ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ ไม่ใช่ปุริสะ ไม่เรียกว่าอินทรีย์หรือ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์ หรือ ฯลฯ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ ไม่ใช่ชีวิต ไม่เรียกว่าอินทรีย์หรือ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์ หรือ ฯลฯ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ ไม่ใช่สุข ไม่เรียกว่าอินทรีย์หรือ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์ หรือ ฯลฯ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ ไม่ใช่ทุกข์ ไม่เรียกว่าอินทรีย์หรือ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์ หรือ ฯลฯ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ ไม่ใช่โสมนัส ไม่เรียกว่าอินทรีย์หรือ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่า จักขุนทรีย์หรือ ฯลฯ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ ไม่ใช่โทมนัส ไม่เรียกว่าอินทรีย์หรือ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่า จักขุนทรีย์หรือ ฯลฯ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ ไม่ใช่อุเบกขา ไม่เรียกว่าอินทรีย์หรือ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่า จักขุนทรีย์หรือ ฯลฯ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ ไม่ใช่สัทธา ไม่เรียกว่าอินทรีย์หรือ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์ หรือ ฯลฯ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ ไม่ใช่วิริยะ ไม่เรียกว่าอินทรีย์หรือ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์ หรือ ฯลฯ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ ไม่ใช่สติ ไม่เรียกว่าอินทรีย์หรือ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์ หรือ ฯลฯ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ ไม่ใช่สมาธิ ไม่เรียกว่าอินทรีย์หรือ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์ หรือ ฯลฯ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ ไม่ใช่ปัญญา ไม่เรียกว่าอินทรีย์หรือ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์ หรือ ฯลฯ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ ไม่ใช่อนัญญาตัญญัสสามีติ ไม่เรียกว่าอินทรีย์หรือ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ฯลฯ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ ไม่ใช่อัญญะ ไม่เรียกว่าอินทรีย์หรือ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์ หรือ ฯลฯ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ ไม่ใช่อัญญาตาวี ไม่เรียกว่าอินทรีย์หรือ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่า จักขุนทรีย์หรือ ฯลฯ ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าอัญญินทรีย์หรือ
อุทเทสวาร จบ
นิทเทสวาร
[๓๘๘] จักขุ เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ทิพพจักขุ ปัญญาจักขุ เรียกว่าจักขุ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์ จักขุนทรีย์ เรียกว่าจักขุด้วย เรียกว่าจักขุนทรีย์ด้วย จักขุนทรีย์ เรียกว่าจักขุหรือ ถูกแล้ว โสตะ เรียกว่าโสตินทรีย์หรือ ทิพพโสต ตัณหาโสต เรียกว่าโสต ไม่เรียกว่าโสตินทรีย์ โสตินทรีย์ เรียกว่าโสตด้วย เรียกว่าโสตินทรีย์ด้วย โสตินทรีย์ เรียกว่าโสตหรือ ถูกแล้ว ฆานะ เรียกว่าฆานินทรีย์หรือ ถูกแล้ว ฆานินทรีย์ เรียกว่าฆานะหรือ ถูกแล้ว ชิวหา เรียกว่าชิวหินทรีย์หรือ ถูกแล้ว ชิวหินทรีย์ เรียกว่าชิวหาหรือ ถูกแล้ว กาย เรียกว่ากายินทรีย์หรือ เว้นกายินทรีย์เสีย กายที่เหลือ เรียกว่ากาย ไม่เรียกว่ากายินทรีย์ กายินทรีย์ เรียกว่ากายด้วย เรียกว่ากายินทรีย์ด้วย กายินทรีย์ เรียกว่ากายหรือ ถูกแล้ว มโน เรียกว่ามนินทรีย์หรือ ถูกแล้ว มนินทรีย์ เรียกว่ามโนหรือ ถูกแล้ว [๓๘๙] อิตถี เรียกว่าอิตถินทรีย์หรือ หามิได้ อิตถินทรีย์ เรียกว่าอิตถีหรือ หามิได้ ปุริสะ เรียกว่าปุริสินทรีย์หรือ หามิได้ ปุริสินทรีย์ เรียกว่าปุริสะหรือ หามิได้ ชีวิต เรียกว่าชีวิตินทรีย์หรือ ถูกแล้ว ชีวิตินทรีย์ เรียกว่าชีวิตหรือ ถูกแล้ว [๓๙๐] สุข เรียกว่าสุขินทรีย์หรือ ถูกแล้ว สุขินทรีย์ เรียกว่าสุขหรือ ถูกแล้ว ทุกข์ เรียกว่าทุกขินทรีย์หรือ ถูกแล้ว ทุกขินทรีย์ เรียกว่าทุกข์หรือ ถูกแล้ว โสมนัส เรียกว่าโสมนัสสินทรีย์หรือ ถูกแล้ว โสมนัสสินทรีย์ เรียกว่าโสมนัสหรือ ถูกแล้ว โทมนัส เรียกว่าโทมนัสสินทรีย์หรือ ถูกแล้ว โทมนัสสินทรีย์ เรียกว่าโทมนัสหรือ ถูกแล้ว อุเบกขา เรียกว่าอุเปกขินทรีย์หรือ เว้นอุเปกขินทรีย์เสีย อุเบกขาที่เหลือ เรียกว่าอุเบกขา ไม่เรียกว่า อุเปกขินทรีย์ อุเปกขินทรีย์ เรียกว่าอุเบกขาด้วย เรียกว่าอุเปกขินทรีย์ด้วย อุเปกขินทรีย์ เรียกว่าอุเบกขาหรือ ถูกแล้ว [๓๙๑] สัทธา เรียกว่าสัทธินทรีย์หรือ ถูกแล้ว สัทธินทรีย์ เรียกว่าสัทธาหรือ ถูกแล้ว วิริยะ เรียกว่าวิริยินทรีย์หรือ ถูกแล้ว วิริยินทรีย์ เรียกว่าวิริยะหรือ ถูกแล้ว สติ เรียกว่าสตินทรีย์หรือ ถูกแล้ว สตินทรีย์ เรียกว่าสติหรือ ถูกแล้ว สมาธิ เรียกว่าสมาธินทรีย์หรือ ถูกแล้ว สมาธินทรีย์ เรียกว่าสมาธิหรือ ถูกแล้ว ปัญญา เรียกว่าปัญญินทรีย์หรือ ถูกแล้ว ปัญญินทรีย์ เรียกว่าปัญญาหรือ ถูกแล้ว [๓๙๒] อนัญญาตัญญัสสามีติ เรียกว่าอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ หรือ ถูกแล้ว อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ เรียกว่าอนัญญาตัญญัสสามีติหรือ ถูกแล้ว อัญญะ เรียกว่าอัญญินทรีย์หรือ ถูกแล้ว อัญญินทรีย์ เรียกว่าอัญญะหรือ ถูกแล้ว อัญญาตาวี เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ ถูกแล้ว อัญญาตาวินทรีย์ เรียกว่าอัญญาตาวีหรือ ถูกแล้ว [๓๙๓] ไม่ใช่จักขุ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่จักขุนทรีย์ ไม่เรียกว่าจักขุหรือ ทิพพจักขุ ปัญญาจักขุ ไม่เรียกจักขุนทรีย์ เรียกว่าจักขุ เว้นจักขุ และจักขุนทรีย์เสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่าจักขุ ทั้งไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์ ไม่ใช่โสตะ ไม่เรียกว่าโสตินทรีย์หรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่โสตินทรีย์ ไม่เรียกว่าโสตะหรือ ทิพพโสต ตัณหาโสต ไม่เรียกว่าโสตินทรีย์ เรียกว่าโสต เว้นโสต และโสตินทรีย์เสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่าโสต ทั้งไม่เรียกว่าโสตินทรีย์ ไม่ใช่ฆานะ ไม่เรียกว่าฆานินทรีย์หรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่ฆานินทรีย์ ไม่เรียกว่าฆานะหรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่ชิวหา ไม่เรียกว่าชิวหินทรีย์หรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่ชิวหินทรีย์ ไม่เรียกว่าชิวหาหรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่กาย ไม่เรียกว่ากายินทรีย์หรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่กายินทรีย์ ไม่เรียกว่ากายหรือ ถูกแล้ว เว้นกายินทรีย์เสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่ากายินทรีย์ เรียกว่ากาย เว้นกายและกายินทรีย์เสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่ากายทั้งไม่เรียกว่ากายินทรีย์ ไม่ใช่ใจ ไม่เรียกว่ามนินทรีย์หรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่มนินทรีย์ ไม่เรียกว่าใจหรือ ถูกแล้ว [๓๙๔] ไม่ใช่อิตถี ไม่เรียกว่าอิตถินทรีย์หรือ อิตถินทรีย์ ไม่เรียกว่าอิตถี เรียกว่าอิตถินทรีย์ เว้นอิตถีและอิตถินทรีย์ เสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่าอิตถี ทั้งไม่เรียกว่าอิตถินทรีย์ ไม่ใช่อิตถินทรีย์ ไม่เรียกว่าอิตถีหรือ อิตถี ไม่เรียกว่าอิตถินทรีย์ เรียกว่าอิตถี เว้นอิตถี และอิตถินทรีย์เสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่าอิตถี ทั้งไม่เรียกว่าอิตถินทรีย์ ไม่ใช่ปุริสะ ไม่เรียกว่าปุริสินทรีย์หรือ ปุริสินทรีย์ ไม่เรียกว่าปุริสะ เรียกว่าปุริสินทรีย์ เว้นปุริสะ และ ปุริสินทรีย์เสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่าปุริสะ ทั้งไม่เรียกว่าปุริสินทรีย์ ไม่ใช่ปุริสินทรีย์ ไม่เรียกว่าปุริสะหรือ ปุริสะ ไม่เรียกว่าปุริสินทรีย์ เรียกว่าปุริสะ เว้นปุริสะ และปุริสินทรีย์ เสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่าปุริสะ ทั้งไม่เรียกว่าปุริสินทรีย์ ไม่ใช่ชีวิต ไม่เรียกว่าชีวิตินทรีย์หรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่ชีวิตินทรีย์ ไม่เรียกว่าชีวิตหรือ ถูกแล้ว [๓๙๕] ไม่ใช่สุข ไม่เรียกว่าสุขินทรีย์หรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่สุขินทรีย์ ไม่เรียกว่าสุขหรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่ทุกข์ ไม่เรียกว่าทุกขินทรีย์หรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่ทุกขินทรีย์ ไม่เรียกว่าทุกข์หรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่โสมนัส ไม่เรียกว่าโสมนัสสินทรีย์หรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่โสมนัสสินทรีย์ ไม่เรียกว่าโสมนัสหรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่โทมนัส ไม่เรียกว่าโทมนัสสินทรีย์หรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่โทมนัสสินทรีย์ ไม่เรียกว่าโทมนัสหรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่อุเบกขา ไม่เรียกว่าอุเปกขินทรีย์หรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่อุเปกขินทรีย์ ไม่เรียกว่าอุเบกขาหรือ เว้นอุเปกขินทรีย์เสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่าอุเปกขินทรีย์ เรียก ว่าอุเบกขา เว้นอุเบกขาและอุเปกขินทรีย์เสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่าอุเบกขา ทั้งไม่เรียกว่าอุเปกขินทรีย์ [๓๙๖] ไม่ใช่สัทธา ไม่เรียกว่าสัทธินทรีย์หรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่สัทธินทรีย์ ไม่เรียกว่าสัทธาหรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่วิริยะ ไม่เรียกว่าวิริยินทรีย์หรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่วิริยินทรีย์ ไม่เรียกว่าวิริยะหรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่สติ ไม่เรียกว่าสตินทรีย์หรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่สตินทรีย์ ไม่เรียกว่าสติหรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่สมาธิ ไม่เรียกว่าสมาธินทรีย์หรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่สมาธินทรีย์ ไม่เรียกว่าสมาธิหรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่ปัญญา ไม่เรียกว่าปัญญินทรีย์หรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่ปัญญินทรีย์ ไม่เรียกว่าปัญญาหรือ ถูกแล้ว [๓๙๗] ไม่ใช่อนัญญาตัญญัสสามีติ ไม่เรียกว่าอนัญญาตัญ- *ญัสสามีตินทรีย์หรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ ไม่เรียกว่าอนัญญาตัญ- *ญัสสามีติหรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่อัญญะ ไม่เรียกว่าอัญญินทรีย์หรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่อัญญินทรีย์ ไม่เรียกว่าอัญญะหรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่อัญญาตาวี ไม่เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่อัญญาตาวินทรีย์ ไม่เรียกว่าอัญญาตาวีหรือ ถูกแล้ว [๓๙๘] จักขุ เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ทิพพจักขุ ปัญญาจักขุ เรียกว่าจักขุ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์ จักขุนทรีย์ เรียกว่าจักขุด้วย เรียกว่าจักขุนทรีย์ด้วย อินทรีย์ เรียกว่าโสตินทรีย์หรือ โสตินทรีย์ เรียกว่าอินทรีย์ด้วย เรียกว่าโสตินทรีย์ด้วย อินทรีย์ที่เหลือ เรียกว่าอินทรีย์ ไม่เรียกว่า โสตินทรีย์ จักขุ เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ทิพพจักขุ ปัญญาจักขุ เรียกว่าจักขุ ไม่เรียกจักขุนทรีย์ จักขุนทรีย์ เรียกว่าจักขุด้วย เรียกว่าจักขุนทรีย์ด้วย อินทรีย์ เรียกว่าฆานินทรีย์หรือ ฆานินทรีย์ เรียกว่าอินทรีย์ด้วย เรียกว่าฆานินทรีย์ด้วย อินทรีย์ที่ เหลือ เรียกว่าอินทรีย์ ไม่เรียกว่าฆานินทรีย์ จักขุ เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ทิพพจักขุ ปัญญาจักขุ เรียกว่าจักขุ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์ จักขุนทรีย์ เรียกว่าจักขุด้วย เรียกว่าจักขุนทรีย์ด้วย อินทรีย์ เรียกว่าชิวหินทรีย์หรือ ชิวหินทรีย์ เรียกว่าอินทรีย์ด้วย เรียกว่าชิวหินทรีย์ด้วย อินทรีย์ที่เหลือ เรียกว่าอินทรีย์ ไม่เรียกว่าชิวหินทรีย์ จักขุ เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ทิพพจักขุ ปัญญาจักขุ เรียกว่าจักขุ ไม่เรียกจักขุนทรีย์ จักขุนทรีย์ เรียกว่าจักขุด้วย เรียกจักขุนทรีย์ด้วย อินทรีย์ เรียกว่ากายินทรีย์หรือ กายินทรีย์ เรียกว่าอินทรีย์ด้วย เรียกว่ากายินทรีย์ด้วย อินทรีย์ที่เหลือ เรียกว่าอินทรีย์ ไม่เรียกว่ากายินทรีย์ จักขุ เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ทิพพจักขุ ปัญญาจักขุ เรียกว่าจักขุ ไม่เรียกจักขุนทรีย์ จักขุนทรีย์ เรียกว่าจักขุด้วย เรียกว่าจักขุนทรีย์ด้วย อินทรีย์ เรียกว่ามนินทรีย์หรือ มนินทรีย์ เรียกว่าอินทรีย์ด้วย เรียกว่ามนินทรีย์ด้วย อินทรีย์ที่เหลือ เรียกว่าอินทรีย์ ไม่เรียกว่ามนินทรีย์ [๓๙๙] จักขุ เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ทิพพจักขุ ปัญญาจักขุ เรียกว่าจักขุ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์ จักขุนทรีย์ เรียกว่าจักขุด้วย เรียกว่าจักขุนทรีย์ด้วย อินทรีย์ เรียกว่าอิตถินทรีย์หรือ อิตถินทรีย์ เรียกว่าอินทรีย์ด้วย เรียกว่าอิตถินทรีย์ด้วย อินทรีย์ที่เหลือ เรียกว่าอินทรีย์ ไม่เรียกว่าอิตถินทรีย์ จักขุ เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ทิพพจักขุ ปัญญาจักขุ เรียกว่าจักขุ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์ จักขุนทรีย์ เรียกว่าจักขุด้วย เรียกว่าจักขุนทรีย์ด้วย อินทรีย์ เรียกว่าปุริสินทรีย์หรือ ปุริสินทรีย์ เรียกว่าอินทรีย์ด้วย เรียกว่าปุริสินทรีย์ด้วย อินทรีย์ที่เหลือ เรียกว่าอินทรีย์ ไม่เรียกว่าปุริสินทรีย์ จักขุ เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ทิพพจักขุ ปัญญาจักขุ เรียกว่าจักขุ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์ จักขุนทรีย์ เรียกว่าจักขุด้วย เรียกว่าจักขุนทรีย์ด้วย อินทรีย์ เรียกว่าชีวิตินทรีย์หรือ ชีวิตินทรีย์ เรียกว่าอินทรีย์ด้วย เรียกว่าชีวิตินทรีย์ด้วย อินทรีย์ที่เหลือ เรียกว่าอินทรีย์ ไม่เรียกว่าชีวิตินทรีย์ [๔๐๐] จักขุ เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ทิพพจักขุ ปัญญาจักขุ เรียกว่าจักขุ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์ จักขุนทรีย์ เรียกว่าจักขุด้วย เรียกว่าจักขุนทรีย์ด้วย อินทรีย์ เรียกว่าสุขินทรีย์หรือ สุขินทรีย์ เรียกว่าอินทรีย์ด้วย เรียกว่าสุขินทรีย์ด้วย อินทรีย์ที่เหลือ เรียกว่าอินทรีย์ ไม่เรียกว่าสุขินทรีย์ จักขุ เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ทิพพจักขุ ปัญญาจักขุ เรียกว่าจักขุ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์ จักขุนทรีย์ เรียกว่าจักขุด้วย เรียกว่าจักขุนทรีย์ด้วย อินทรีย์ เรียกว่าทุกขินทรีย์หรือ ทุกขินทรีย์ เรียกว่าอินทรีย์ด้วย เรียกว่าทุกขินทรีย์ด้วย อินทรีย์ที่เหลือ เรียกว่าอินทรีย์ ไม่เรียกว่าทุกขินทรีย์ จักขุ เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ทิพพจักขุ ปัญญาจักขุ เรียกว่าจักขุ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์ จักขุนทรีย์ เรียกว่าจักขุด้วย เรียกว่าจักขุนทรีย์ด้วย อินทรีย์ เรียกว่าโสมนัสสินทรีย์หรือ โสมนัสสินทรีย์ เรียกว่าอินทรีย์ด้วย เรียกว่าโสมนัสสินทรีย์ด้วย อินทรีย์ที่เหลือ เรียกว่าอินทรีย์ ไม่เรียกว่าโสมนัสสินทรีย์ จักขุ เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ทิพพจักขุ ปัญญาจักขุ เรียกว่าจักขุ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์ จักขุนทรีย์ เรียกว่าจักขุด้วย เรียกว่าจักขุนทรีย์ด้วย อินทรีย์ เรียกว่าโทมนัสสินทรีย์หรือ โทมนัสสินทรีย์ เรียกว่าอินทรีย์ด้วย เรียกว่าโทมนัสสินทรีย์ด้วย อินทรีย์ที่เหลือ เรียกว่าอินทรีย์ ไม่เรียกว่าโทมนัสสินทรีย์ จักขุ เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ทิพพจักขุ ปัญญาจักขุ เรียกว่าจักขุ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์ จักขุนทรีย์ เรียกว่าจักขุด้วย เรียกว่าจักขุนทรีย์ด้วย อินทรีย์ เรียกว่าอุเปกขินทรีย์หรือ อุเปกขินทรีย์ เรียกว่าอินทรีย์ด้วย เรียกว่าอุเปกขินทรีย์ด้วย อินทรีย์- *ที่เหลือ เรียกว่าอินทรีย์ ไม่เรียกว่าอุเปกขินทรีย์ [๔๐๑] จักขุ เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ทิพพจักขุ ปัญญาจักขุ เรียกว่าจักขุ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์ จักขุนทรีย์ เรียกว่าจักขุด้วย เรียกว่าจักขุนทรีย์ด้วย อินทรีย์ เรียกว่าสัทธินทรีย์หรือ สัทธินทรีย์ เรียกว่าอินทรีย์ด้วย เรียกว่าสัทธินทรีย์ด้วย อินทรีย์ที่เหลือ เรียกว่าอินทรีย์ ไม่เรียกว่าสัทธินทรีย์ จักขุ เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ทิพพจักขุ ปัญญาจักขุ เรียกว่าจักขุ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์ จักขุนทรีย์ เรียกว่าจักขุด้วย เรียกว่าจักขุนทรีย์ด้วย อินทรีย์ เรียกว่าวิริยินทรีย์หรือ วิริยินทรีย์ เรียกว่าอินทรีย์ด้วย เรียกว่าวิริยินทรีย์ด้วย อินทรีย์ที่เหลือ เรียกว่าอินทรีย์ ไม่เรียกว่าวิริยินทรีย์ จักขุ เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ทิพพจักขุ ปัญญาจักขุ เรียกว่าจักขุ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์ จักขุนทรีย์ เรียกว่าจักขุด้วย เรียกว่าจักขุนทรีย์ด้วย อินทรีย์ เรียกว่าสตินทรีย์หรือ สตินทรีย์ เรียกว่าอินทรีย์ด้วย เรียกว่าสตินทรีย์ด้วย อินทรีย์ที่เหลือ เรียกว่าอินทรีย์ ไม่เรียกว่าสตินทรีย์ จักขุ เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ทิพพจักขุ ปัญญาจักขุ เรียกว่าจักขุ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์ จักขุนทรีย์ เรียกว่าจักขุด้วย เรียกว่าจักขุนทรีย์ด้วย อินทรีย์ เรียกว่าสมาธินทรีย์หรือ สมาธินทรีย์ เรียกว่าอินทรีย์ด้วย เรียกว่าสมาธินทรีย์ด้วย อินทรีย์ที่เหลือ เรียกว่าอินทรีย์ ไม่เรียกว่าสมาธินทรีย์ จักขุ เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ทิพพจักขุ ปัญญาจักขุ เรียกว่าจักขุ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์ จักขุนทรีย์ เรียกว่าจักขุด้วย เรียกว่าจักขุนทรีย์ด้วย อินทรีย์ เรียกว่าปัญญินทรีย์หรือ ปัญญินทรีย์ เรียกว่าอินทรีย์ด้วย เรียกว่าปัญญินทรีย์ด้วย อินทรีย์ที่เหลือ เรียกว่าอินทรีย์ ไม่เรียกว่าปัญญินทรีย์ [๔๐๒] จักขุ เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ทิพพจักขุ ปัญญาจักขุ เรียกว่าจักขุ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์ จักขุนทรีย์ เรียกว่าจักขุด้วย เรียกว่าจักขุนทรีย์ด้วย อินทรีย์ เรียกว่าอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์หรือ อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ เรียกว่าอินทรีย์ด้วย เรียกว่าอนัญญา- *ตัญญัสสามีตินทรีย์ด้วย อินทรีย์ที่เหลือ เรียกว่าอินทรีย์ ไม่เรียกว่าอนัญญา- *ตัญญัสสามีตินทรีย์ จักขุ เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ทิพพจักขุ ปัญญาจักขุ เรียกว่าจักขุ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์ จักขุนทรีย์ เรียกว่าจักขุด้วย เรียกว่าจักขุนทรีย์ด้วย อินทรีย์ เรียกว่าอัญญินทรีย์หรือ อัญญินทรีย์ เรียกว่าอินทรีย์ด้วย เรียกว่าอัญญินทรีย์ด้วย อินทรีย์ที่เหลือ เรียกว่าอินทรีย์ ไม่เรียกว่าอัญญินทรีย์ จักขุ เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ทิพพจักขุ ปัญญาจักขุ เรียกว่าจักขุ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์ จักขุนทรีย์ เรียกว่าจักขุด้วย เรียกว่าจักขุนทรีย์ด้วย อินทรีย์ เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ อัญญาตาวินทรีย์ เรียกว่าอินทรีย์ด้วย เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์ด้วย อินทรีย์ที่เหลือ เรียกว่าอินทรีย์ ไม่เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์ [๔๐๓] โสตะ เรียกว่าโสตินทรีย์หรือ ทิพพโสต ตัณหาโสต เรียกว่าโสต ไม่เรียกว่าโสตินทรีย์ โสตินทรีย์ เรียกว่าโสตด้วย เรียกว่าโสตินทรีย์ด้วย อินทรีย์ เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ จักขุนทรีย์ เรียกว่าอินทรีย์ด้วย เรียกว่าจักขุนทรีย์ด้วย อินทรีย์ที่เหลือ เรียกว่าอินทรีย์ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์ ฯลฯ โสต เรียกว่าโสตินทรีย์หรือ ทิพพโสต ตัณหาโสต เรียกว่าโสต ไม่เรียกว่าโสตินทรีย์ โสตินทรีย์ เรียกว่าโสตด้วย เรียกว่าโสตินทรีย์ด้วย อินทรีย์ เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ อัญญาตาวินทรีย์ เรียกว่าอินทรีย์ด้วย เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์ด้วย อินทรีย์ที่เหลือ เรียกว่าอินทรีย์ ไม่เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์ [๔๐๔] ฆานะ เรียกว่าฆานินทรีย์หรือ ถูกแล้ว อินทรีย์ เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ จักขุนทรีย์ เรียกว่าอินทรีย์ด้วย เรียกว่าจักขุนทรีย์ด้วย อินทรีย์ที่เหลือ เรียกว่าอินทรีย์ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์ ฯลฯ ฆานะ เรียกว่าฆานินทรีย์หรือ ถูกแล้ว อินทรีย์ เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ อัญญาตาวินทรีย์ เรียกว่าอินทรีย์ด้วย เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์ด้วย อินทรีย์ที่เหลือ เรียกว่าอินทรีย์ ไม่เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์ [๔๐๕] ชิวหา เรียกว่าชิวหินทรีย์หรือ ถูกแล้ว อินทรีย์ เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ จักขุนทรีย์ เรียกว่าอินทรีย์ด้วย เรียกว่าจักขุนทรีย์ด้วย อินทรีย์ที่เหลือ เรียกว่าอินทรีย์ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์ ฯลฯ ชิวหา เรียกว่าชิวหินทรีย์หรือ ถูกแล้ว อินทรีย์ เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ อัญญาตาวินทรีย์ เรียกว่าอินทรีย์ด้วย เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์ด้วย อินทรีย์ที่เหลือ เรียกว่าอินทรีย์ ไม่เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์ [๔๐๖] กาย เรียกว่ากายินทรีย์หรือ เว้นกายินทรีย์ กายที่เหลือ ไม่เรียกว่ากายินทรีย์ กายินทรีย์ เรียกว่า- *กายด้วย เรียกว่ากายินทรีย์ด้วย อินทรีย์ เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ จักขุนทรีย์ เรียกว่าอินทรีย์ด้วย เรียกว่าจักขุนทรีย์ด้วย อินทรีย์ที่เหลือ เรียกว่าอินทรีย์ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์ ฯลฯ กาย เรียกว่ากายินทรีย์หรือ เว้นกายินทรีย์ กายที่เหลือ เรียกว่ากาย ไม่เรียกว่ากายินทรีย์ กายินทรีย์ เรียกว่ากายด้วย เรียกว่ากายินทรีย์ด้วย อินทรีย์ เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ อัญญาตาวินทรีย์ เรียกว่าอินทรีย์ด้วย เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์ด้วย อินทรีย์ที่เหลือ เรียกว่าอินทรีย์ ไม่เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์ [๔๐๗] ใจ เรียกว่ามนินทรีย์หรือ ถูกแล้ว อินทรีย์ เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ จักขุนทรีย์ เรียกว่าอินทรีย์ด้วย เรียกว่าจักขุนทรีย์ด้วย อินทรีย์ที่เหลือ เรียกว่าอินทรีย์ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์ ฯลฯ ใจ เรียกว่ามนินทรีย์หรือ ถูกแล้ว อินทรีย์ เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ อัญญาตาวินทรีย์ เรียกว่าอินทรีย์ด้วย เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์ด้วย อินทรีย์ที่เหลือ เรียกว่าอินทรีย์ ไม่เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์ [๔๐๘] อิตถี เรียกว่าอิตถินทรีย์หรือ หามิได้ อินทรีย์ เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ จักขุนทรีย์ เรียกว่าอินทรีย์ด้วย เรียกจักขุนทรีย์ด้วย อินทรีย์ที่เหลือ เรียกว่าอินทรีย์ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์ ฯลฯ อิตถี เรียกว่าอิตถินทรีย์หรือ หามิได้ อินทรีย์ เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ อัญญาตาวินทรีย์ เรียกว่าอินทรีย์ด้วย เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์ด้วย อินทรีย์ที่เหลือ เรียกว่าอินทรีย์ ไม่เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์ [๔๐๙] ปุริสะ เรียกว่าปุริสินทรีย์หรือ หามิได้ อินทรีย์ เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ จักขุนทรีย์ เรียกว่าอินทรีย์ด้วย เรียกว่าจักขุนทรีย์ด้วย อินทรีย์ที่เหลือ เรียกว่าอินทรีย์ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์ ฯลฯ ปุริสะ เรียกว่าปุริสินทรีย์หรือ หามิได้ อินทรีย์ เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ อัญญาตาวินทรีย์ เรียกว่าอินทรีย์ด้วย เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์ด้วย อินทรีย์ที่เหลือ เรียกว่าอินทรีย์ ไม่เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์ [๔๑๐] ชีวิต เรียกว่าชีวิตินทรีย์หรือ ถูกแล้ว อินทรีย์ เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ จักขุนทรีย์ เรียกว่าอินทรีย์ด้วย เรียกว่าจักขุนทรีย์ด้วย อินทรีย์ที่เหลือ เรียกว่าอินทรีย์ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์ ฯลฯ ชีวิต เรียกว่าชีวิตินทรีย์หรือ ถูกแล้ว อินทรีย์ เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ อัญญาตาวินทรีย์ เรียกว่าอินทรีย์ด้วย เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์ด้วย อินทรีย์ที่เหลือ เรียกว่าอินทรีย์ ไม่เรียกอัญญาตาวินทรีย์ [๔๑๑] สุข เรียกว่าสุขินทรีย์หรือ ถูกแล้ว ฯลฯ ทุกข์ เรียกว่าทุกขินทรีย์หรือ ถูกแล้ว ฯลฯ โสมนัส เรียกว่าโสมนัสสินทรีย์หรือ ถูกแล้ว ฯลฯ โทมนัส เรียกว่าโทมนัสสินทรีย์หรือ ถูกแล้ว ฯลฯ อุเบกขา เรียกว่าอุเปกขินทรีย์หรือ เว้นอุเปกขินทรีย์เสีย อุเบกขาที่เหลือ เรียกว่าอุเบกขา ไม่เรียกว่า- *อุเปกขินทรีย์ อุเปกขินทรีย์ เรียกว่าอุเบกขาด้วย เรียกว่าอุเปกขินทรีย์ด้วย อินทรีย์ เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ จักขุนทรีย์ เรียกว่าอินทรีย์ด้วย เรียกว่าจักขุนทรีย์ด้วย อินทรีย์ที่เหลือ เรียกว่าอินทรีย์ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์ ฯลฯ อุเบกขา เรียกว่าอุเปกขินทรีย์หรือ เว้นอุเปกขินทรีย์เสีย อุเบกขาที่เหลือ เรียกว่าอุเบกขา ไม่เรียกว่า- *อุเปกขินทรีย์ อุเปกขินทรีย์ เรียกว่าอุเบกขาด้วย เรียกว่าอุเปกขินทรีย์ด้วย อินทรีย์ เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ อัญญาตาวินทรีย์ เรียกว่าอินทรีย์ด้วย เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์ด้วย อินทรีย์ที่เหลือ เรียกว่าอินทรีย์ ไม่เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์ [๔๑๒] สัทธา เรียกว่าสัทธินทรีย์หรือ ถูกแล้ว ฯลฯ วิริยะ เรียกว่าวิริยินทรีย์หรือ ถูกแล้ว ฯลฯ สติ เรียกว่าสตินทรีย์หรือ ถูกแล้ว ฯลฯ สมาธิ เรียกว่าสมาธินทรีย์หรือ ถูกแล้ว ฯลฯ ปัญญา เรียกว่าปัญญินทรีย์หรือ ถูกแล้ว ฯลฯ [๔๑๓] อนัญญาตัญญัสสามีติ เรียกว่าอนัญญาตัญญัสสามี- *ตินทรีย์หรือ ถูกแล้ว ฯลฯ อัญญะ เรียกว่าอัญญินทรีย์หรือ ถูกแล้ว ฯลฯ อัญญาตาวี เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ ถูกแล้ว ฯลฯ อินทรีย์ เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ จักขุนทรีย์ เรียกว่าอินทรีย์ด้วย เรียกว่าจักขุนทรีย์ด้วย อินทรีย์ที่เหลือ เรียกว่าอินทรีย์ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์ ฯลฯ อัญญาตาวี เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ ถูกแล้ว อินทรีย์ เรียกว่าอัญญินทรีย์หรือ อัญญินทรีย์ เรียกว่าอินทรีย์ด้วย เรียกว่าอัญญินทรีย์ด้วย อินทรีย์ที่เหลือ เรียกว่าอินทรีย์ ไม่เรียกว่าอัญญินทรีย์ [๔๑๔] ไม่ใช่จักขุ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าโสตินทรีย์หรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่จักขุ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าฆานินทรีย์หรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่จักขุ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าชิวหินทรีย์หรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่จักขุ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่ากายินทรีย์หรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่จักขุ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่ามนินทรีย์หรือ ถูกแล้ว [๔๑๕] ไม่ใช่จักขุ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าอิตถินทรีย์หรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่จักขุ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าปุริสินทรีย์หรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่จักขุ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าชีวิตินทรีย์หรือ ถูกแล้ว [๔๑๖] ไม่ใช่จักขุ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าสุขินทรีย์หรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่จักขุ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าทุกขินทรีย์หรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่จักขุ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าโสมนัสสินทรีย์หรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่จักขุ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าโทมนัสสินทรีย์หรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่จักขุ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าอุเปกขินทรีย์หรือ ถูกแล้ว [๔๑๗] ไม่ใช่จักขุ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าสัทธินทรีย์หรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่จักขุ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าวิริยินทรีย์หรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่จักขุ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าสตินทรีย์หรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่จักขุ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าสมาธินทรีย์หรือ ถูกแล้ว ฯลฯ ไม่ใช่จักขุ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าปัญญินทรีย์หรือ ถูกแล้ว [๔๑๘] ไม่ใช่จักขุ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์หรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่จักขุ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าอัญญินทรีย์หรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่จักขุ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ ถูกแล้ว [๔๑๙] ไม่ใช่โสตะ ไม่เรียกว่าโสตินทรีย์หรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ถูกแล้ว ฯลฯ ไม่ใช่โสต ไม่เรียกว่าโสตินทรีย์หรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ ถูกแล้ว [๔๒๐] ไม่ใช่ฆานะ ไม่เรียกว่าฆานินทรีย์หรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ถูกแล้ว ฯลฯ ไม่ใช่ฆานะ ไม่เรียกว่าฆานินทรีย์หรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ ถูกแล้ว [๔๒๑] ไม่ใช่ชิวหา ไม่เรียกว่าชิวหินทรีย์หรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ถูกแล้ว ฯลฯ ไม่ใช่ชิวหา ไม่เรียกว่าชิวหินทรีย์หรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ ถูกแล้ว [๔๒๒] ไม่ใช่กาย ไม่เรียกว่ากายินทรีย์หรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ถูกแล้ว ฯลฯ ไม่ใช่กาย ไม่เรียกว่ากายินทรีย์หรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ ถูกแล้ว [๔๒๓] ไม่ใช่มนะ ไม่เรียกว่ามนินทรีย์หรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ถูกแล้ว ฯลฯ ไม่ใช่มนะ ไม่เรียกว่ามนินทรีย์หรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ ถูกแล้ว [๔๒๔] ไม่ใช่อิตถี ไม่เรียกว่าอิตถินทรีย์หรือ อิตถินทรีย์ ไม่เรียกว่าอิตถี เรียกว่าอิตถินทรีย์ เว้นอิตถี และอิตถินทรีย์ เสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่าอิตถีด้วย ไม่เรียกว่าอิตถินทรีย์ด้วย ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ถูกแล้ว ฯลฯ ไม่ใช่อิตถี ไม่เรียกว่าอิตถินทรีย์หรือ อิตถินทรีย์ ไม่เรียกว่าอิตถี เรียกว่าอิตถินทรีย์ เว้นอิตถีและอิตถินทรีย์ เสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่าอิตถีด้วย ไม่เรียกว่าอิตถินทรีย์ด้วย ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ ถูกแล้ว [๔๒๕] ไม่ใช่ปุริสะ ไม่เรียกว่าปุริสินทรีย์หรือ ปุริสินทรีย์ ไม่เรียกว่าปุริสะ เรียกว่าปุริสินทรีย์ เว้นปุริสะและ ปุริสินทรีย์เสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่าปุริสะด้วย ไม่เรียกว่าปุริสินทรีย์ด้วย ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ถูกแล้ว ฯลฯ ไม่ใช่ปุริสะ ไม่เรียกว่าปุริสินทรีย์หรือ ปุริสินทรีย์ ไม่เรียกว่าปุริสะ เรียกว่าปุริสินทรีย์ เว้นปุริสะและ ปุริสินทรีย์เสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่าปุริสะด้วย ไม่เรียกว่าปุริสินทรีย์ด้วย ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ ถูกแล้ว [๔๒๖] ไม่ใช่ชีวิต ไม่เรียกว่าชีวิตินทรีย์หรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ถูกแล้ว ฯลฯ ไม่ใช่ชีวิต ไม่เรียกว่าชีวิตินทรีย์หรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ ถูกแล้ว [๔๒๗] ไม่ใช่สุข ไม่เรียกว่าสุขินทรีย์หรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ถูกแล้ว ฯลฯ ไม่ใช่สุข ไม่เรียกว่าสุขินทรีย์หรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ ถูกแล้ว [๔๒๘] ไม่ใช่ทุกข์ ไม่เรียกว่าทุกขินทรีย์หรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ถูกแล้ว ฯลฯ ไม่ใช่ทุกข์ ไม่เรียกว่าทุกขินทรีย์หรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ ถูกแล้ว [๔๒๙] ไม่ใช่โสมนัส ไม่เรียกว่าโสมนัสสินทรีย์หรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ถูกแล้ว ฯลฯ ไม่ใช่โสมนัส ไม่เรียกว่าโสมนัสสินทรีย์หรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ ถูกแล้ว [๔๓๐] ไม่ใช่โทมนัส ไม่เรียกว่าโทมนัสสินทรีย์หรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ถูกแล้ว ฯลฯ ไม่ใช่โทมนัส ไม่เรียกว่าโทมนัสสินทรีย์หรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ ถูกแล้ว [๔๓๑] ไม่ใช่อุเบกขา ไม่เรียกว่าอุเปกขินทรีย์หรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ถูกแล้ว ฯลฯ ไม่ใช่อุเบกขา ไม่เรียกว่าอุเปกขินทรีย์หรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ ถูกแล้ว [๔๓๒] ไม่ใช่สัทธา ไม่เรียกว่าสัทธินทรีย์หรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ถูกแล้ว ฯลฯ ไม่ใช่สัทธา ไม่เรียกว่าสัทธินทรีย์หรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ ถูกแล้ว [๔๓๓] ไม่ใช่วิริยะ ไม่เรียกว่าวิริยินทรีย์หรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ถูกแล้ว ฯลฯ ไม่ใช่วิริยะ ไม่เรียกว่าวิริยินทรีย์หรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ ถูกแล้ว [๔๓๔] ไม่ใช่สติ ไม่เรียกว่าสตินทรีย์หรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ถูกแล้ว ฯลฯ ไม่ใช่สติ ไม่เรียกว่าสตินทรีย์หรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ ถูกแล้ว [๔๓๕] ไม่ใช่สมาธิ ไม่เรียกว่าสมาธินทรีย์หรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ถูกแล้ว ฯลฯ ไม่ใช่สมาธิ ไม่เรียกว่าสมาธินทรีย์หรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ ถูกแล้ว [๔๓๖] ไม่ใช่ปัญญา ไม่เรียกว่าปัญญินทรีย์หรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ถูกแล้ว ฯลฯ ไม่ใช่ปัญญา ไม่เรียกว่าปัญญินทรีย์หรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ ถูกแล้ว ฯลฯ [๔๓๗] ไม่ใช่อนัญญาตัญญัสสามีติ ไม่เรียกว่าอนัญญา- *ตัญญัสสามีตินทรีย์หรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ถูกแล้ว ฯลฯ ไม่ใช่อนัญญาตัญญัสสามีติ ไม่เรียกว่าอนัญญาตัญญัสสามี- *ตินทรีย์หรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ ถูกแล้ว [๔๓๘] ไม่ใช่อัญญะ ไม่เรียกว่าอัญญินทรีย์หรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ถูกแล้ว ฯลฯ ไม่ใช่อัญญะ ไม่เรียกว่าอัญญินทรีย์หรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่า อัญญาตาวินทรีย์หรือ ถูกแล้ว [๔๓๙] ไม่ใช่อัญญาตาวี ไม่เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ถูกแล้ว ฯลฯ ไม่ใช่อัญญาตาวี ไม่เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าอัญญินทรีย์หรือ ถูกแล้ว [๔๔๐] จักขุ เรียกว่าอินทรีย์หรือ ถูกแล้ว อินทรีย์ เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ จักขุนทรีย์ เรียกว่าอินทรีย์ด้วย เรียกว่าจักขุนทรีย์ด้วย อินทรีย์ที่เหลือ เรียกว่าอินทรีย์ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์ โสต เรียกว่าอินทรีย์หรือ โสตใด เรียกว่าอินทรีย์ โสตนั้นเรียกว่าโสตด้วย เรียกว่าอินทรีย์ด้วย โสตที่เหลือ ไม่เรียกว่าอินทรีย์ อินทรีย์ เรียกว่าโสตินทรีย์หรือ โสตินทรีย์ เรียกว่าอินทรีย์ด้วย เรียกว่าโสตินทรีย์ด้วย อินทรีย์ที่เหลือ เรียกว่าอินทรีย์ ไม่เรียกว่าโสตินทรีย์ ฆานะ เรียกว่าอินทรีย์หรือ ถูกแล้ว อินทรีย์ เรียกว่าฆานินทรีย์หรือ ฆานินทรีย์ เรียกว่าอินทรีย์ด้วย เรียกว่าฆานินทรีย์ด้วย อินทรีย์ที่เหลือ เรียกว่าอินทรีย์ ไม่เรียกว่าฆานินทรีย์ ชิวหา เรียกว่าอินทรีย์หรือ ถูกแล้ว อินทรีย์ เรียกว่าชิวหินทรีย์หรือ ชิวหินทรีย์ เรียกว่าอินทรีย์ด้วย เรียกว่าชิวหินทรีย์ด้วย อินทรีย์ที่เหลือ เรียกว่าอินทรีย์ ไม่เรียกว่าชิวหินทรีย์ กาย เรียกว่าอินทรีย์หรือ กายใด เรียกว่าอินทรีย์ กายนั้น เรียกว่ากายด้วย เรียกว่าอินทรีย์ด้วย กายที่เหลือ เรียกว่ากาย ไม่เรียกว่าอินทรีย์ อินทรีย์ เรียกว่ากายินทรีย์หรือ กายินทรีย์ เรียกว่าอินทรีย์ด้วย เรียกว่ากายินทรีย์ด้วย อินทรีย์ที่เหลือ เรียกว่าอินทรีย์ ไม่เรียกว่ากายินทรีย์ ใจ เรียกว่าอินทรีย์หรือ ถูกแล้ว อินทรีย์ เรียกว่ามนินทรีย์หรือ มนินทรีย์ เรียกว่าอินทรีย์ด้วย เรียกว่ามนินทรีย์ด้วย อินทรีย์ที่เหลือ เรียกว่าอินทรีย์ ไม่เรียกว่ามนินทรีย์ [๔๔๑] อิตถี เรียกว่าอินทรีย์หรือ หามิได้ อินทรีย์ เรียกว่าอิตถินทรีย์หรือ อิตถินทรีย์ เรียกว่าอินทรีย์ด้วย เรียกว่าอิตถินทรีย์ด้วย อินทรีย์ที่เหลือ เรียกว่าอินทรีย์ ไม่เรียกว่าอิตถินทรีย์ ปุริสะ เรียกว่าอินทรีย์หรือ หามิได้ อินทรีย์ เรียกว่าปุริสินทรีย์หรือ ปุริสินทรีย์ เรียกว่าอินทรีย์ด้วย เรียกว่าปุริสินทรีย์ด้วย อินทรีย์ที่เหลือ เรียกว่าอินทรีย์ ไม่เรียกว่าปุริสินทรีย์ ชีวิต เรียกว่าอินทรีย์หรือ ถูกแล้ว อินทรีย์ เรียกว่าชีวิตินทรีย์หรือ ชีวิตินทรีย์ เรียกว่าอินทรีย์ด้วย เรียกว่าชีวิตินทรีย์ด้วย อินทรีย์ที่เหลือ เรียกว่าอินทรีย์ ไม่เรียกว่าชีวิตินทรีย์ [๔๔๒] สุข เรียกว่าอินทรีย์หรือ ถูกแล้ว อินทรีย์ เรียกว่าสุขินทรีย์หรือ สุขินทรีย์ เรียกว่าอินทรีย์ด้วย เรียกว่าสุขินทรีย์ด้วย อินทรีย์ที่เหลือ เรียกว่าอินทรีย์ ไม่เรียกว่าสุขินทรีย์ ทุกข์ เรียกว่าอินทรีย์หรือ ถูกแล้ว อินทรีย์ เรียกว่าทุกขินทรีย์หรือ ทุกขินทรีย์ เรียกว่าอินทรีย์ด้วย เรียกว่าทุกขินทรีย์ด้วย อินทรีย์ที่เหลือ เรียกว่าอินทรีย์ ไม่เรียกว่าทุกขินทรีย์ โสมนัส เรียกว่าอินทรีย์หรือ ถูกแล้ว อินทรีย์ เรียกว่าโสมนัสสินทรีย์หรือ โสมนัสสินทรีย์ เรียกว่าอินทรีย์ด้วย เรียกว่าโสมนัสสินทรีย์ด้วย อินทรีย์ที่เหลือ เรียกว่าอินทรีย์ ไม่เรียกว่าโสมนัสสินทรีย์ โทมนัส เรียกว่าอินทรีย์หรือ ถูกแล้ว อินทรีย์ เรียกว่าโทมนัสสินทรีย์หรือ โทมนัสสินทรีย์ เรียกว่าอินทรีย์ด้วย เรียกว่าโทมนัสสินทรีย์ด้วย อินทรีย์ ที่เหลือ เรียกว่าอินทรีย์ ไม่เรียกว่าโทมนัสสินทรีย์ อุเบกขา เรียกว่าอินทรีย์หรือ อุเบกขาใด เรียกว่าอินทรีย์ อุเบกขานั้น เรียกว่าอุเบกขาด้วย เรียกว่า อินทรีย์ด้วย อุเบกขาที่เหลือ ไม่เรียกว่าอินทรีย์ อินทรีย์ เรียกว่าอุเปกขินทรีย์หรือ อุเปกขินทรีย์ เรียกว่าอินทรีย์ด้วย เรียกว่าอุเปกขินทรีย์ด้วย อินทรีย์ ที่เหลือ เรียกว่าอินทรีย์ ไม่เรียกว่าอุเปกขินทรีย์ [๔๔๓] สัทธา เรียกว่าอินทรีย์หรือ ถูกแล้ว อินทรีย์ เรียกว่าสัทธินทรีย์หรือ สัทธินทรีย์ เรียกว่าอินทรีย์ด้วย เรียกว่าสัทธินทรีย์ด้วย อินทรีย์ที่เหลือ เรียกว่าอินทรีย์ ไม่เรียกว่าสัทธินทรีย์ วิริยะ เรียกว่าอินทรีย์หรือ ถูกแล้ว อินทรีย์ เรียกว่าวิริยินทรีย์หรือ วิริยินทรีย์ เรียกว่าอินทรีย์ด้วย เรียกว่าวิริยินทรีย์ด้วย อินทรีย์ที่เหลือ เรียกว่าอินทรีย์ ไม่เรียกว่าวิริยินทรีย์ สติ เรียกว่าอินทรีย์หรือ ถูกแล้ว อินทรีย์ เรียกว่าสตินทรีย์หรือ สตินทรีย์ เรียกว่าอินทรีย์ด้วย เรียกว่าสตินทรีย์ด้วย อินทรีย์ที่เหลือ เรียกว่าอินทรีย์ ไม่เรียกว่าสตินทรีย์ สมาธิ เรียกว่าอินทรีย์หรือ ถูกแล้ว อินทรีย์ เรียกว่าสมาธินทรีย์หรือ สมาธินทรีย์ เรียกว่าอินทรีย์ด้วย เรียกว่าสมาธินทรีย์ด้วย อินทรีย์ ที่เหลือ เรียกว่าอินทรีย์ ไม่เรียกว่าสมาธินทรีย์ ปัญญา เรียกว่าอินทรีย์หรือ ถูกแล้ว อินทรีย์ เรียกว่าปัญญินทรีย์หรือ ปัญญินทรีย์ เรียกว่าอินทรีย์ด้วย เรียกว่าปัญญินทรีย์ด้วย อินทรีย์ ที่เหลือ เรียกว่าอินทรีย์ ไม่เรียกว่าปัญญินทรีย์ [๔๔๔] อนัญญาตัญญัสสามีติ เรียกว่าอินทรีย์หรือ ถูกแล้ว อินทรีย์ เรียกว่าอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์หรือ อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ เรียกว่าอินทรีย์ด้วย เรียกว่าอนัญญา- *ตัญญัสสามีตินทรีย์ด้วย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่าอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ อัญญะ เรียกว่าอินทรีย์หรือ ถูกแล้ว อินทรีย์ เรียกว่าอัญญินทรีย์หรือ อัญญินทรีย์ เรียกว่าอินทรีย์ด้วย เรียกว่าอัญญินทรีย์ด้วย อินทรีย์ที่เหลือ เรียกว่าอินทรีย์ ไม่เรียกว่าอัญญินทรีย์ อัญญาตาวี เรียกว่าอินทรีย์หรือ ถูกแล้ว อินทรีย์ เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ อัญญาตาวินทรีย์ เรียกว่าอินทรีย์ด้วย เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์ด้วย อินทรีย์ที่เหลือ เรียกว่าอินทรีย์ ไม่เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์ [๔๔๕] ไม่ใช่จักขุ ไม่เรียกว่าอินทรีย์หรือ เว้นจักขุเสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่าจักขุ เรียกว่าอินทรีย์ เว้นจักขุ และอินทรีย์ทั้งหลายเสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่าจักขุด้วย ไม่เรียกว่า อินทรีย์ด้วย ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่โสต ไม่เรียกว่าอินทรีย์หรือ เว้นโสตเสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่าโสต เรียกว่าอินทรีย์ เว้นโสตและ อินทรีย์ทั้งหลายเสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่าโสตด้วย ไม่เรียกว่าอินทรีย์ด้วย ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าโสตินทรีย์หรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่ฆานะ ไม่เรียกว่าอินทรีย์หรือ เว้นฆานะเสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่าฆานะ เรียกว่าอินทรีย์ เว้นฆานะ และอินทรีย์ทั้งหลายเสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่าฆานะด้วย ไม่เรียกว่า อินทรีย์ด้วย ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าฆานินทรีย์หรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่ชิวหา ไม่เรียกว่าอินทรีย์หรือ เว้นชิวหาเสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่าชิวหา เรียกว่าอินทรีย์ เว้น ชิวหาและอินทรีย์ทั้งหลายเสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่าชิวหาด้วย ไม่เรียกว่า อินทรีย์ด้วย ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าชิวหินทรีย์หรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่กาย ไม่เรียกว่าอินทรีย์หรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่ากายินทรีย์หรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่มนะ ไม่เรียกว่าอินทรีย์หรือ เว้นมนะเสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่ามนะ เรียกว่าอินทรีย์ เว้นมนะ และอินทรีย์ทั้งหลายเสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่ามนะด้วย ไม่เรียกว่าอินทรีย์ ด้วย ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่ามนินทรีย์หรือ ถูกแล้ว [๔๔๖] ไม่ใช่อิตถี ไม่เรียกว่าอินทรีย์หรือ เว้นอิตถีเสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่าอิตถี เรียกว่าอินทรีย์ เว้นอิตถี และอินทรีย์ทั้งหลายเสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่าอิตถีด้วย ไม่เรียกว่าอินทรีย์ ด้วย ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าอิตถินทรีย์หรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่ปุริสะ ไม่เรียกว่าอินทรีย์หรือ เว้นปุริสะเสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่าปุริสะ เรียกว่าอินทรีย์ เว้น ปุริสะและอินทรีย์ทั้งหลายเสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่าปุริสะด้วย ไม่เรียกว่า อินทรีย์ด้วย ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าปุริสินทรีย์หรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่ชีวิต ไม่เรียกว่าอินทรีย์หรือ เว้นชีวิตเสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่าชีวิต เรียกว่าอินทรีย์ เว้นชีวิต และอินทรีย์ทั้งหลายเสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่าชีวิตด้วย ไม่เรียกว่าอินทรีย์ ด้วย ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าชีวิตินทรีย์หรือ ถูกแล้ว [๔๔๗] ไม่ใช่สุข ไม่เรียกว่าอินทรีย์หรือ เว้นสุขเสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่าสุข เรียกว่าอินทรีย์ เว้นสุข และอินทรีย์ทั้งหลายเสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่าสุขด้วย ไม่เรียกว่าอินทรีย์ ด้วย ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าสุขินทรีย์หรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่ทุกข์ ไม่เรียกว่าอินทรีย์หรือ เว้นทุกข์เสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่าทุกข์ เรียกว่าอินทรีย์ เว้นทุกข์ และอินทรีย์ทั้งหลายเสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่าทุกข์ด้วย ไม่เรียกว่าอินทรีย์ ด้วย ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าทุกขินทรีย์หรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่โสมนัส ไม่เรียกว่าอินทรีย์หรือ เว้นโสมนัสเสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่าโสมนัส เรียกว่าอินทรีย์ เว้นโสมนัสและอินทรีย์ทั้งหลายเสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่าโสมนัสด้วย ไม่เรียกว่าอินทรีย์ด้วย ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าโสมนัสสินทรีย์หรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่โทมนัส ไม่เรียกว่าอินทรีย์หรือ เว้นโทมนัสเสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่าโทมนัส เรียกว่าอินทรีย์ เว้นโทมนัสและอินทรีย์ทั้งหลายเสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่าโทมนัสด้วย ไม่เรียกว่าอินทรีย์ด้วย ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าโทมนัสสินทรีย์หรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่อุเบกขา ไม่เรียกว่าอินทรีย์หรือ เว้นอุเบกขาเสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่าอุเบกขา เรียกว่าอินทรีย์ เว้นอุเบกขาและอินทรีย์ทั้งหลายเสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่าอุเบกขาด้วย ไม่ เรียกว่าอินทรีย์ด้วย ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าอุเปกขินทรีย์หรือ ถูกแล้ว [๔๔๘] ไม่ใช่สัทธา ไม่เรียกว่าอินทรีย์หรือ เว้นสัทธาเสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่าสัทธา เรียกว่าอินทรีย์ เว้นสัทธา และอินทรีย์ทั้งหลายเสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่าสัทธาด้วย ไม่เรียกว่าอินทรีย์ ด้วย ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าสัทธินทรีย์หรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่วิริยะ ไม่เรียกว่าอินทรีย์หรือ เว้นวิริยะเสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่าวิริยะ เรียกว่าอินทรีย์ เว้น วิริยะและอินทรีย์ทั้งหลายเสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่าวิริยะด้วย ไม่เรียกว่า อินทรีย์ด้วย ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าวิริยินทรีย์หรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่สติ ไม่เรียกว่าอินทรีย์หรือ เว้นสติเสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่าสติ เรียกว่าอินทรีย์ เว้นสติและ อินทรีย์ทั้งหลายเสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่าสติด้วย ไม่เรียกว่าอินทรีย์ด้วย ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าสตินทรีย์หรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่สมาธิ ไม่เรียกว่าอินทรีย์หรือ เว้นสมาธิเสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่าสมาธิ เรียกว่าอินทรีย์ เว้น สมาธิและอินทรีย์ทั้งหลายเสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่าสมาธิด้วย ไม่เรียกว่า อินทรีย์ด้วย ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าสมาธินทรีย์หรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่ปัญญา ไม่เรียกว่าอินทรีย์หรือ เว้นปัญญาเสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่าปัญญา เรียกว่าอินทรีย์ เว้นปัญญาและอินทรีย์ทั้งหลายเสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่าปัญญาด้วย ไม่เรียกว่าอินทรีย์ด้วย ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าปัญญินทรีย์หรือ ถูกแล้ว [๔๔๙] ไม่ใช่อนัญญาตัญญัสสามีติ ไม่เรียกว่าอินทรีย์หรือ เว้นอนัญญาตัญญัสสามีติเสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่าอนัญญาตัญ- *ญัสสามีติ เรียกว่าอินทรีย์ เว้นอนัญญาตัญญัสสามีติและอินทรีย์ทั้งหลายเสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่าอนัญญาตัญญัสสามีติด้วย ไม่เรียกว่าอินทรีย์ด้วย ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์หรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่อัญญะ ไม่เรียกว่าอินทรีย์หรือ เว้นอัญญะเสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่าอัญญะ เรียกว่าอินทรีย์ เว้นอัญญะและอินทรีย์ทั้งหลายเสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่าอัญญะด้วย ไม่เรียกว่าอินทรีย์ด้วย ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าอัญญินทรีย์หรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่อัญญาตาวี ไม่เรียกว่าอินทรีย์หรือ เว้นอัญญาตาวีเสีย อินทรีย์ที่เหลือไม่เรียกว่าอัญญาตาวี เรียกว่าอินทรีย์ เว้นอัญญาตาวีและอินทรีย์ทั้งหลายเสีย อินทรีย์ที่เหลือไม่เรียกว่าอัญญาตาวีด้วย ไม่เรียกว่าอินทรีย์ด้วย ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ ถูกแล้ว [๔๕๐] จักขุ เรียกว่าอินทรีย์หรือ ถูกแล้ว อินทรีย์ เรียกว่าโสตินทรีย์หรือ โสตินทรีย์ เรียกว่าอินทรีย์ด้วย เรียกว่าโสตินทรีย์ด้วย อินทรีย์ที่เหลือ เรียกว่าอินทรีย์ ไม่เรียกว่าโสตินทรีย์ จักขุ เรียกว่าอินทรีย์หรือ ถูกแล้ว อินทรีย์ เรียกว่าฆานินทรีย์หรือ ฆานินทรีย์ เรียกว่าอินทรีย์ด้วย เรียกว่าฆานินทรีย์ด้วย อินทรีย์ที่เหลือ เรียกว่าอินทรีย์ ไม่เรียกว่าฆานินทรีย์ จักขุ เรียกว่าอินทรีย์หรือ ถูกแล้ว อินทรีย์ เรียกว่าชิวหินทรีย์หรือ ชิวหินทรีย์ เรียกว่าอินทรีย์ด้วย เรียกว่าชิวหินทรีย์ด้วย อินทรีย์ที่เหลือ เรียกว่าอินทรีย์ ไม่เรียกว่าชิวหินทรีย์ จักขุ เรียกว่าอินทรีย์หรือ ถูกแล้ว อินทรีย์ เรียกว่ากายินทรีย์หรือ กายินทรีย์ เรียกว่าอินทรีย์ด้วย เรียกว่ากายินทรีย์ด้วย อินทรีย์ที่เหลือ เรียกว่าอินทรีย์ ไม่เรียกว่ากายินทรีย์ จักขุ เรียกว่าอินทรีย์หรือ ถูกแล้ว อินทรีย์ เรียกว่ามนินทรีย์หรือ มนินทรีย์ เรียกว่าอินทรีย์ด้วย เรียกว่ามนินทรีย์ด้วย อินทรีย์ที่เหลือ เรียกว่าอินทรีย์ ไม่เรียกว่ามนินทรีย์ [๔๕๑] จักขุ เรียกว่าอินทรีย์หรือ ถูกแล้ว อินทรีย์ เรียกว่าอิตถินทรีย์หรือ อิตถินทรีย์ เรียกว่าอินทรีย์ด้วย เรียกว่าอิตถินทรีย์ด้วย อินทรีย์ที่เหลือ เรียกว่าอินทรีย์ ไม่เรียกว่าอิตถินทรีย์ จักขุ เรียกว่าอินทรีย์หรือ ถูกแล้ว อินทรีย์ เรียกว่าปุริสินทรีย์หรือ ปุริสินทรีย์ เรียกว่าอินทรีย์ด้วย เรียกว่าปุริสินทรีย์ด้วย อินทรีย์ที่เหลือ เรียกว่าอินทรีย์ ไม่เรียกว่าปุริสินทรีย์ จักขุ เรียกว่าอินทรีย์หรือ ถูกแล้ว อินทรีย์ เรียกว่าชีวิตินทรีย์หรือ ชีวิตินทรีย์ เรียกว่าอินทรีย์ด้วย เรียกว่าชีวิตินทรีย์ด้วย อินทรีย์ที่เหลือ เรียกว่าอินทรีย์ ไม่เรียกว่าชีวิตินทรีย์ [๔๕๒] จักขุ เรียกว่าอินทรีย์หรือ ถูกแล้ว อินทรีย์ เรียกว่าสุขินทรีย์หรือ สุขินทรีย์ เรียกว่าอินทรีย์ด้วย เรียกว่าสุขินทรีย์ด้วย อินทรีย์ที่เหลือ เรียกว่าอินทรีย์ ไม่เรียกว่าสุขินทรีย์ จักขุ เรียกว่าอินทรีย์หรือ ถูกแล้ว อินทรีย์ เรียกว่าทุกขินทรีย์หรือ ทุกขินทรีย์ เรียกว่าอินทรีย์ด้วย เรียกว่าทุกขินทรีย์ด้วย อินทรีย์ที่เหลือ เรียกว่าอินทรีย์ ไม่เรียกว่าทุกขินทรีย์ จักขุ เรียกว่าอินทรีย์หรือ ถูกแล้ว อินทรีย์ เรียกว่าโสมนัสสินทรีย์หรือ โสมนัสสินทรีย์ เรียกว่าอินทรีย์ด้วย เรียกว่าโสมนัสสินทรีย์ด้วย อินทรีย์ที่เหลือ เรียกว่าอินทรีย์ ไม่เรียกว่าโสมนัสสินทรีย์ จักขุ เรียกว่าอินทรีย์หรือ ถูกแล้ว อินทรีย์ เรียกว่าโทมนัสสินทรีย์หรือ โทมนัสสินทรีย์ เรียกว่าอินทรีย์ด้วย เรียกว่าโทมนัสสินทรีย์ด้วย อินทรีย์ที่เหลือ เรียกว่าอินทรีย์ ไม่เรียกว่าโทมนัสสินทรีย์ จักขุ เรียกว่าอินทรีย์หรือ ถูกแล้ว อินทรีย์ เรียกว่าอุเปกขินทรีย์หรือ อุเปกขินทรีย์ เรียกว่าอินทรีย์ด้วย เรียกว่าอุเปกขินทรีย์ด้วย อินทรีย์ ที่เหลือ เรียกว่าอินทรีย์ ไม่เรียกว่าอุเปกขินทรีย์ [๔๕๓] จักขุ เรียกว่าอินทรีย์หรือ ถูกแล้ว อินทรีย์ เรียกว่าสัทธินทรีย์หรือ สัทธินทรีย์ เรียกว่าอินทรีย์ด้วย เรียกว่าสัทธินทรีย์ด้วย อินทรีย์ที่เหลือ เรียกว่าอินทรีย์ ไม่เรียกว่าสัทธินทรีย์ จักขุ เรียกว่าอินทรีย์หรือ ถูกแล้ว อินทรีย์ เรียกว่าวิริยินทรีย์หรือ วิริยินทรีย์ เรียกว่าอินทรีย์ด้วย เรียกว่าวิริยินทรีย์ด้วย อินทรีย์ที่เหลือ เรียกว่าอินทรีย์ ไม่เรียกว่าวิริยินทรีย์ จักขุ เรียกว่าอินทรีย์หรือ ถูกแล้ว อินทรีย์ เรียกว่าสตินทรีย์หรือ สตินทรีย์ เรียกว่าอินทรีย์ด้วย เรียกว่าสตินทรีย์ด้วย อินทรีย์ที่เหลือ เรียกว่าอินทรีย์ ไม่เรียกว่าสตินทรีย์ จักขุ เรียกว่าอินทรีย์หรือ ถูกแล้ว อินทรีย์ เรียกว่าสมาธินทรีย์หรือ สมาธินทรีย์ เรียกว่าอินทรีย์ด้วย เรียกว่าสมาธินทรีย์ด้วย อินทรีย์ ที่เหลือ เรียกว่าอินทรีย์ ไม่เรียกว่าสมาธินทรีย์ จักขุ เรียกว่าอินทรีย์หรือ ถูกแล้ว อินทรีย์ เรียกว่าปัญญินทรีย์หรือ ปัญญินทรีย์ เรียกว่าอินทรีย์ด้วย เรียกว่าปัญญินทรีย์ด้วย อินทรีย์ ที่เหลือ เรียกว่าอินทรีย์ ไม่เรียกว่าปัญญินทรีย์ [๔๕๔] จักขุ เรียกว่าอินทรีย์หรือ ถูกแล้ว อินทรีย์ เรียกว่าอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์หรือ อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ เรียกว่าอินทรีย์ด้วย เรียกว่าอนัญญา- *ตัญญัสสามีตินทรีย์ด้วย อินทรีย์ที่เหลือ เรียกว่าอินทรีย์ ไม่เรียกว่าอนัญญา- *ตัญญัสสามีตินทรีย์ จักขุ เรียกว่าอินทรีย์หรือ ถูกแล้ว อินทรีย์ เรียกว่าอัญญินทรีย์หรือ อัญญินทรีย์ เรียกว่าอินทรีย์ด้วย เรียกว่าอัญญินทรีย์ด้วย อินทรีย์ ที่เหลือ เรียกว่าอินทรีย์ ไม่เรียกว่าอัญญินทรีย์ จักขุ เรียกว่าอินทรีย์หรือ ถูกแล้ว อินทรีย์ เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ อัญญาตาวินทรีย์ เรียกว่าอินทรีย์ด้วย เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์ด้วย อินทรีย์ที่เหลือ เรียกว่าอินทรีย์ ไม่เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์ จักขุ เรียกว่าอินทรีย์หรือ ถูกแล้ว อินทรีย์ เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ อัญญาตาวินทรีย์ เรียกว่าอินทรีย์ด้วย เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์ด้วย อินทรีย์ที่เหลือ เรียกว่าอินทรีย์ ไม่เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์ [๔๕๕] โสตะ เรียกว่าอินทรีย์หรือ โสตใด เรียกว่าอินทรีย์ โสตนั้น เรียกว่าโสตด้วย เรียกว่าอินทรีย์ ด้วย โสตที่เหลือ เรียกว่าโสต ไม่เรียกว่าอินทรีย์ อินทรีย์ เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ จักขุนทรีย์ เรียกว่าอินทรีย์ด้วย เรียกว่าจักขุนทรีย์ด้วย อินทรีย์ที่เหลือ เรียกว่าอินทรีย์ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์ ฯลฯ โสตะ เรียกว่าอินทรีย์หรือ โสตใด เรียกว่าอินทรีย์ โสตนั้น เรียกว่าโสตด้วย เรียกว่าอินทรีย์ ด้วย โสตที่เหลือ เรียกว่าโสต ไม่เรียกว่าอินทรีย์ อินทรีย์ เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ อัญญาตาวินทรีย์ เรียกว่าอินทรีย์ด้วย เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์ด้วย อินทรีย์ที่เหลือ เรียกว่าอินทรีย์ ไม่เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์ [๔๕๖] ฆานะ เรียกว่าอินทรีย์หรือ ถูกแล้ว อินทรีย์ เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ จักขุนทรีย์ เรียกว่าอินทรีย์ด้วย เรียกว่าจักขุนทรีย์ด้วย อินทรีย์ที่เหลือ เรียกว่าอินทรีย์ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์ ฯลฯ ฆานะ เรียกว่าอินทรีย์หรือ ถูกแล้ว อินทรีย์ เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ อัญญาตาวินทรีย์ เรียกว่าอินทรีย์ด้วย เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์ด้วย อินทรีย์ที่เหลือ เรียกว่าอินทรีย์ ไม่เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์ [๔๕๗] ชิวหา เรียกว่าอินทรีย์หรือ ถูกแล้ว อินทรีย์ เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ จักขุนทรีย์ เรียกว่าอินทรีย์ด้วย เรียกว่าจักขุนทรีย์ด้วย อินทรีย์ที่เหลือ เรียกว่าอินทรีย์ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์ ฯลฯ ชิวหา เรียกว่าอินทรีย์หรือ ถูกแล้ว อินทรีย์ เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ อัญญาตาวินทรีย์ เรียกว่าอินทรีย์ด้วย เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์ด้วย อินทรีย์ที่เหลือ เรียกว่าอินทรีย์ ไม่เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์ [๔๕๘] กาย เรียกว่ากายินทรีย์หรือ กายใด เรียกว่าอินทรีย์ กายนั้น เรียกว่ากายด้วย เรียกว่าอินทรีย์ ด้วย กายที่เหลือ เรียกว่ากาย ไม่เรียกว่าอินทรีย์ อินทรีย์ เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ จักขุนทรีย์ เรียกว่าอินทรีย์ด้วย เรียกว่าจักขุนทรีย์ด้วย อินทรีย์ที่เหลือ เรียกว่าอินทรีย์ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์ ฯลฯ กาย เรียกว่าอินทรีย์หรือ กายใด เรียกว่าอินทรีย์ กายนั้น เรียกว่ากายด้วย เรียกว่าอินทรีย์ด้วย กายที่เหลือ เรียกว่ากาย ไม่เรียกว่าอินทรีย์ อินทรีย์ เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ อัญญาตาวินทรีย์ เรียกว่าอินทรีย์ด้วย เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์ด้วย อินทรีย์ที่เหลือ เรียกว่าอินทรีย์ ไม่เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์ [๔๕๙] มนะ เรียกว่าอินทรีย์หรือ ถูกแล้ว อินทรีย์ เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ จักขุนทรีย์ เรียกว่าอินทรีย์ด้วย เรียกว่าจักขุนทรีย์ด้วย อินทรีย์ที่เหลือ เรียกว่าอินทรีย์ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์ ฯลฯ มนะ เรียกว่าอินทรีย์หรือ ถูกแล้ว อินทรีย์ เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ อัญญาตาวินทรีย์ เรียกว่าอินทรีย์ด้วย เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์ด้วย อินทรีย์ที่เหลือ เรียกว่าอินทรีย์ ไม่เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์ [๔๖๐] อิตถี เรียกว่าอินทรีย์หรือ หามิได้ อินทรีย์ เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ จักขุนทรีย์ เรียกว่าอินทรีย์ด้วย เรียกว่าจักขุนทรีย์ด้วย อินทรีย์ที่เหลือ เรียกว่าอินทรีย์ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์ ฯลฯ อิตถี เรียกว่าอินทรีย์หรือ หามิได้ อินทรีย์ เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ อัญญาตาวินทรีย์ เรียกว่าอินทรีย์ด้วย เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์ด้วย อินทรีย์ที่เหลือ เรียกว่าอินทรีย์ ไม่เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์ [๔๖๑] ปุริสะ เรียกว่าอินทรีย์หรือ หามิได้ อินทรีย์ เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ จักขุนทรีย์ เรียกว่าอินทรีย์ด้วย เรียกว่าจักขุนทรีย์ด้วย อินทรีย์ที่เหลือ เรียกว่าอินทรีย์ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์ ฯลฯ ปุริสะ เรียกว่าอินทรีย์หรือ หามิได้ อินทรีย์ เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ อัญญาตาวินทรีย์ เรียกว่าอินทรีย์ด้วย เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์ด้วย อินทรีย์ที่เหลือ เรียกว่าอินทรีย์ ไม่เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์ [๔๖๒] ชีวิต เรียกว่าอินทรีย์หรือ ถูกแล้ว อินทรีย์ เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ จักขุนทรีย์ เรียกว่าอินทรีย์ด้วย เรียกว่าจักขุนทรีย์ด้วย อินทรีย์ที่เหลือ เรียกว่าอินทรีย์ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์ ฯลฯ ชีวิต เรียกว่าอินทรีย์หรือ ถูกแล้ว อินทรีย์เรียกว่า อัญญาตาวินทรีย์หรือ อัญญาตาวินทรีย์ เรียกว่าอินทรีย์ด้วย เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์ด้วย อินทรีย์ที่เหลือ เรียกว่าอินทรีย์ ไม่เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์ [๔๖๓] สุข เรียกว่าอินทรีย์หรือ ถูกแล้ว อินทรีย์ เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ จักขุนทรีย์ เรียกว่าอินทรีย์ด้วย เรียกว่าจักขุนทรีย์ด้วย อินทรีย์ที่เหลือ เรียกว่าอินทรีย์ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์ ฯลฯ สุข เรียกว่าอินทรีย์หรือ ถูกแล้ว อินทรีย์ เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ อัญญาตาวินทรีย์ เรียกว่าอินทรีย์ด้วย เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์ด้วย อินทรีย์ที่เหลือ เรียกว่าอินทรีย์ ไม่เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์ ทุกข์ เรียกว่าอินทรีย์หรือ ถูกแล้ว ฯลฯ โสมนัส เรียกว่าอินทรีย์หรือ ถูกแล้ว ฯลฯ โทมนัส เรียกว่าอินทรีย์หรือ ถูกแล้ว ฯลฯ อุเบกขา เรียกว่าอินทรีย์หรือ อุเบกขาใด เรียกว่าอินทรีย์ อุเบกขานั้น เรียกว่าอุเบกขาด้วย เรียกว่า อินทรีย์ด้วย อุเบกขาที่เหลือ ไม่เรียกว่าอินทรีย์ อินทรีย์ เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ จักขุนทรีย์ เรียกว่าอินทรีย์ด้วย เรียกว่าจักขุนทรีย์ด้วย อินทรีย์ที่เหลือ เรียกว่าอินทรีย์ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์ ฯลฯ อุเบกขา เรียกว่าอินทรีย์หรือ อุเบกขาใด เรียกว่าอินทรีย์ อุเบกขานั้น เรียกว่าอุเบกขาด้วย เรียกว่า อินทรีย์ด้วย อุเบกขาที่เหลือ ไม่เรียกว่าอินทรีย์ อินทรีย์ เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ อัญญาตาวินทรีย์ เรียกว่าอินทรีย์ด้วย เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์ด้วย อินทรีย์ที่เหลือ เรียกว่าอินทรีย์ ไม่เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์ [๔๖๔] สัทธา เรียกว่าอินทรีย์หรือ ถูกแล้ว ฯลฯ วิริยะ เรียกว่าอินทรีย์หรือ ถูกแล้ว ฯลฯ สติ เรียกว่าอินทรีย์หรือ ถูกแล้ว ฯลฯ สมาธิ เรียกว่าอินทรีย์หรือ ถูกแล้ว ฯลฯ ปัญญา เรียกว่าอินทรีย์หรือ ถูกแล้ว ฯลฯ [๔๖๕] อนัญญาตัญญัสสามีติ เรียกว่าอินทรีย์หรือ ถูกแล้ว ฯลฯ อัญญะ เรียกว่าอินทรีย์หรือ ถูกแล้ว อินทรีย์ เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ จักขุนทรีย์ เรียกว่าอินทรีย์ด้วย เรียกว่าจักขุนทรีย์ด้วย อินทรีย์ที่เหลือ เรียกว่าอินทรีย์ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์ ฯลฯ อินทรีย์ เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ อัญญาตาวินทรีย์ เรียกว่าอินทรีย์ด้วย เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์ด้วย อินทรีย์ที่เหลือ เรียกว่าอินทรีย์ ไม่เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์ อัญญาตาวี เรียกว่าอินทรีย์หรือ ถูกแล้ว อินทรีย์ เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ จักขุนทรีย์ เรียกว่าอินทรีย์ด้วย เรียกว่าจักขุนทรีย์ด้วย อินทรีย์ที่เหลือ เรียกว่าอินทรีย์ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์ ฯลฯ อัญญาตาวี เรียกว่าอินทรีย์หรือ ถูกแล้ว อินทรีย์ เรียกว่าอัญญินทรีย์หรือ อัญญินทรีย์ เรียกว่าอินทรีย์ด้วย เรียกว่าอัญญินทรีย์ด้วย อินทรีย์ที่เหลือ เรียกว่าอินทรีย์ ไม่เรียกว่าอัญญินทรีย์ [๔๖๖] ไม่ใช่จักขุ ไม่เรียกว่าอินทรีย์หรือ เว้นจักขุเสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่าจักขุ เรียกว่าอินทรีย์ เว้นจักขุ และอินทรีย์เสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่าจักขุด้วย ไม่เรียกว่าอินทรีย์ ด้วย ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าโสตินทรีย์หรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่จักขุ ไม่เรียกว่าอินทรีย์หรือ เว้นจักขุเสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่าจักขุ เรียกว่าอินทรีย์ เว้นจักขุ และอินทรีย์เสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่าจักขุด้วย ไม่เรียกว่าอินทรีย์ด้วย ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าฆานินทรีย์หรือ ถูกแล้ว ฯลฯ ไม่ใช่จักขุ ไม่เรียกว่าอินทรีย์หรือ เว้นจักขุเสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่าจักขุ เรียกว่าอินทรีย์ เว้นจักขุ และอินทรีย์เสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่าจักขุด้วย ไม่เรียกว่าอินทรีย์ด้วย ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ ถูกแล้ว ฯลฯ [๔๖๗] ไม่ใช่โสต ไม่เรียกว่าอินทรีย์หรือ เว้นโสตเสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่าโสต เรียกว่าอินทรีย์ เว้นโสต และอินทรีย์เสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่าโสตด้วย ไม่เรียกว่าอินทรีย์ด้วย ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ถูกแล้ว ฯลฯ ไม่ใช่โสต ไม่เรียกว่าอินทรีย์หรือ เว้นโสตเสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่าโสต เรียกว่าอินทรีย์ เว้นโสต และอินทรีย์เสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่าโสตด้วย ไม่เรียกว่าอินทรีย์ด้วย ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ ถูกแล้ว [๔๖๘] ไม่ใช่ฆานะ ไม่เรียกว่าอินทรีย์หรือ เว้นฆานะเสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่าฆานะ เรียกว่าอินทรีย์ เว้นฆานะและอินทรีย์เสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่าฆานะด้วย ไม่เรียกว่า อินทรีย์ด้วย ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ถูกแล้ว ฯลฯ ไม่ใช่ฆานะ ไม่เรียกว่าอินทรีย์หรือ เว้นฆานะเสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่าฆานะด้วย ไม่เรียกว่าอินทรีย์ ด้วย ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ ถูกแล้ว [๔๖๙] ไม่ใช่ชิวหา ไม่เรียกว่าอินทรีย์หรือ เว้นชิวหาเสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่าชิวหา เรียกว่าอินทรีย์ เว้น ชิวหาและอินทรีย์เสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่าชิวหาด้วย ไม่เรียกว่า อินทรีย์ด้วย ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ถูกแล้ว ฯลฯ ไม่ใช่ชิวหา ไม่เรียกว่าอินทรีย์หรือ เว้นชิวหาเสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่าชิวหา เรียกว่าอินทรีย์ เว้น ชิวหาและอินทรีย์เสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่าชิวหาด้วย ไม่เรียกว่า อินทรีย์ด้วย ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ ถูกแล้ว [๔๗๐] ไม่ใช่กาย ไม่เรียกว่าอินทรีย์หรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ถูกแล้ว ฯลฯ ไม่ใช่กาย ไม่เรียกว่าอินทรีย์หรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ ถูกแล้ว [๔๗๑] ไม่ใช่มนะ ไม่เรียกว่าอินทรีย์หรือ เว้นมนะเสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่ามนะ เรียกว่าอินทรีย์ เว้นมนะ และอินทรีย์เสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่ามนะด้วย ไม่เรียกว่าอินทรีย์ด้วย ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ถูกแล้ว ฯลฯ ไม่ใช่มนะ ไม่เรียกว่าอินทรีย์หรือ เว้นมนะเสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่ามนะ เรียกว่าอินทรีย์ เว้นมนะ และอินทรีย์เสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่ามนะด้วย ไม่เรียกว่าอินทรีย์ด้วย ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ ถูกแล้ว [๔๗๒] ไม่ใช่อิตถี ไม่เรียกว่าอินทรีย์หรือ เว้นอิตถีเสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่าอิตถี เรียกว่าอินทรีย์ เว้นอิตถี และอินทรีย์เสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่าอิตถีด้วย ไม่เรียกว่าอินทรีย์ด้วย ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ถูกแล้ว ฯลฯ ไม่ใช่อิตถี ไม่เรียกว่าอินทรีย์หรือ เว้นอิตถีเสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่าอิตถี เรียกว่าอินทรีย์ เว้นอิตถี และอินทรีย์เสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่าอิตถีด้วย ไม่เรียกว่าอินทรีย์ด้วย ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ ถูกแล้ว [๔๗๓] ไม่ใช่ปุริสะ ไม่เรียกว่าอินทรีย์หรือ เว้นปุริสะเสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่าปุริสะ เรียกว่าอินทรีย์ เว้นปุริสะและอินทรีย์เสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่าปุริสะด้วย ไม่เรียกว่าอินทรีย์ ด้วย ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ถูกแล้ว ฯลฯ ไม่ใช่ปุริสะ ไม่เรียกว่าอินทรีย์หรือ เว้นปุริสะเสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่าปุริสะ เรียกว่าอินทรีย์ เว้นปุริสะและอินทรีย์เสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่าปุริสะด้วย ไม่เรียกว่า อินทรีย์ด้วย ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ ถูกแล้ว [๔๗๔] ไม่ใช่ชีวิต ไม่เรียกว่าอินทรีย์หรือ เว้นชีวิตเสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่าชีวิต เรียกว่าอินทรีย์ เว้นชีวิต และอินทรีย์เสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่าชีวิตด้วย ไม่เรียกว่าอินทรีย์ด้วย ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ถูกแล้ว ฯลฯ ไม่ใช่ชีวิต ไม่เรียกว่าอินทรีย์หรือ เว้นชีวิตเสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่าชีวิต เรียกว่าอินทรีย์ เว้นชีวิต และอินทรีย์เสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่าชีวิตด้วย ไม่เรียกว่าอินทรีย์ด้วย ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ ถูกแล้ว [๔๗๕] ไม่ใช่สุข ไม่เรียกว่าอินทรีย์หรือ เว้นสุขเสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่าสุข เรียกว่าอินทรีย์ เว้นสุขและ อินทรีย์เสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่าสุขด้วย ไม่เรียกว่าอินทรีย์ด้วย ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ถูกแล้ว ฯลฯ ไม่ใช่สุข ไม่เรียกว่าอินทรีย์หรือ เว้นสุขเสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่าสุข เรียกว่าอินทรีย์ เว้นสุข และอินทรีย์เสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่าสุขด้วย ไม่เรียกว่าอินทรีย์ด้วย ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ ถูกแล้ว ฯลฯ [๔๗๖] ไม่ใช่ทุกข์ ไม่เรียกว่าอินทรีย์หรือ เว้นทุกข์เสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่าทุกข์ เรียกว่าอินทรีย์ เว้นทุกข์ และอินทรีย์เสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่าทุกข์ด้วย ไม่เรียกว่าอินทรีย์ด้วย ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ถูกแล้ว ฯลฯ ไม่ใช่ทุกข์ ไม่เรียกว่าอินทรีย์หรือ เว้นทุกข์เสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่าทุกข์ เรียกว่าอินทรีย์ เว้นทุกข์ และอินทรีย์เสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่าทุกข์ด้วย ไม่เรียกว่าอินทรีย์ด้วย ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ ถูกแล้ว [๔๗๗] ไม่ใช่โสมนัส ไม่เรียกว่าอินทรีย์หรือ เว้นโสมนัสเสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่าโสมนัส เรียกว่าอินทรีย์ เว้นโสมนัสและอินทรีย์เสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่าโสมนัสด้วย ไม่เรียกว่า อินทรีย์ด้วย ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ถูกแล้ว ฯลฯ ไม่ใช่โสมนัส ไม่เรียกว่าอินทรีย์หรือ เว้นโสมนัสเสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่าโสมนัส เรียกว่าอินทรีย์ เว้นโสมนัสและอินทรีย์เสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่าโสมนัสด้วย ไม่เรียกว่า อินทรีย์ด้วย ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ ถูกแล้ว [๔๗๘] ไม่ใช่โทมนัส ไม่เรียกว่าอินทรีย์หรือ เว้นโทมนัสเสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่าโทมนัส เรียกว่าอินทรีย์ เว้นโทมนัสและอินทรีย์เสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่าโทมนัสด้วย ไม่เรียกว่า อินทรีย์ด้วย ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ถูกแล้ว ฯลฯ ไม่ใช่โทมนัส ไม่เรียกว่าอินทรีย์หรือ เว้นโทมนัสเสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่าโทมนัส เรียกว่าอินทรีย์ เว้นโทมนัสและอินทรีย์เสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่าโทมนัสด้วย ไม่เรียกว่า อินทรีย์ด้วย ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ ถูกแล้ว ฯลฯ [๔๗๙] ไม่ใช่อุเบกขา ไม่เรียกว่าอินทรีย์หรือ เว้นอุเบกขาเสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่าอุเบกขา เรียกว่าอินทรีย์ เว้นอุเบกขาและอินทรีย์เสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่าอุเบกขาด้วย ไม่เรียกว่า อินทรีย์ด้วย ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ถูกแล้ว ฯลฯ ไม่ใช่อุเบกขา ไม่เรียกว่าอินทรีย์หรือ เว้นอุเบกขาเสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่าอุเบกขา เรียกว่าอินทรีย์ เว้นอุเบกขาและอินทรีย์เสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่าอุเบกขาด้วย ไม่เรียกว่า อินทรีย์ด้วย ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ ถูกแล้ว [๔๘๐] ไม่ใช่สัทธา ไม่เรียกว่าอินทรีย์หรือ เว้นสัทธาเสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่าสัทธา เรียกว่าอินทรีย์ เว้น สัทธาและอินทรีย์เสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่าสัทธาด้วย ไม่เรียกว่า อินทรีย์ด้วย ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ถูกแล้ว ฯลฯ ไม่ใช่สัทธา ไม่เรียกว่าอินทรีย์หรือ เว้นสัทธาเสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่าสัทธา เรียกว่าอินทรีย์ เว้น สัทธาและอินทรีย์เสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่าสัทธาด้วย ไม่เรียกว่าอินทรีย์ ด้วย ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ ถูกแล้ว [๔๘๑] ไม่ใช่วิริยะ ไม่เรียกว่าอินทรีย์หรือ เว้นวิริยะเสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่าวิริยะ เรียกว่าอินทรีย์ เว้นวิริยะ และอินทรีย์เสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่าวิริยะด้วย ไม่เรียกว่าอินทรีย์ด้วย ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ถูกแล้ว ฯลฯ ไม่ใช่วิริยะ ไม่เรียกว่าอินทรีย์หรือ เว้นวิริยะเสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่าวิริยะ เรียกว่าอินทรีย์ เว้น วิริยะและอินทรีย์เสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่าวิริยะด้วย ไม่เรียกว่าอินทรีย์ด้วย ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ ถูกแล้ว [๔๘๒] ไม่ใช่สติ ไม่เรียกว่าอินทรีย์หรือ เว้นสติเสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่าสติ เรียกว่าอินทรีย์ เว้นสติ และอินทรีย์เสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่าสติด้วย ไม่เรียกว่าอินทรีย์ด้วย ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ถูกแล้ว ฯลฯ ไม่ใช่สติ ไม่เรียกว่าอินทรีย์หรือ เว้นสติเสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่าสติ เรียกว่าอินทรีย์ เว้นสติ และอินทรีย์เสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่าสติด้วย ไม่เรียกว่าอินทรีย์ด้วย ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ ถูกแล้ว [๔๘๓] ไม่ใช่สมาธิ ไม่เรียกว่าอินทรีย์หรือ เว้นสมาธิเสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่าสมาธิ เรียกว่าอินทรีย์ เว้น สมาธิและอินทรีย์เสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่าสมาธิด้วย ไม่เรียกว่าอินทรีย์ด้วย ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ถูกแล้ว ฯลฯ ไม่ใช่สมาธิ ไม่เรียกว่าอินทรีย์หรือ เว้นสมาธิเสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่าสมาธิ เรียกว่าอินทรีย์ เว้น สมาธิและอินทรีย์เสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่าสมาธิด้วย ไม่เรียกว่าอินทรีย์ด้วย ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ ถูกแล้ว [๔๘๔] ไม่ใช่ปัญญา ไม่เรียกว่าอินทรีย์หรือ เว้นปัญญาเสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่าปัญญา เรียกว่าอินทรีย์ เว้นปัญญาและอินทรีย์เสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่าปัญญาด้วย ไม่เรียกว่า อินทรีย์ด้วย ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ถูกแล้ว ฯลฯ ไม่ใช่ปัญญา ไม่เรียกว่าอินทรีย์หรือ เว้นปัญญาเสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่าปัญญา เรียกว่าอินทรีย์ เว้น ปัญญาและอินทรีย์เสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่าปัญญาด้วย ไม่เรียกว่าอินทรีย์ด้วย ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ ถูกแล้ว [๔๘๕] ไม่ใช่อนัญญาตัญญัสสามีติ ไม่เรียกว่าอินทรีย์หรือ เว้นอนัญญาตัญญัสสามีติเสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่าอนัญญาตัญญัส- *สามีติ เรียกว่าอินทรีย์ เว้นอนัญญาตัญญัสสามีติ และอินทรีย์เสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่าอนัญญาตัญญัสสามีติด้วย ไม่เรียกว่าอินทรีย์ด้วย ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ถูกแล้ว ฯลฯ ไม่ใช่อนัญญาตัญญัสสามีติ ไม่เรียกว่าอินทรีย์หรือ เว้นอนัญญาตัญญัสสามีติเสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่าอนัญญาตัญ- *ญัสสามีติ เรียกว่าอินทรีย์ เว้นอนัญญาตัญญัสสามีติและอินทรีย์เสีย อินทรีย์ ที่เหลือ ไม่เรียกว่าอนัญญาตัญญัสสามีติด้วย ไม่เรียกว่าอินทรีย์ด้วย ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ ถูกแล้ว [๔๘๖] ไม่ใช่อัญญะ ไม่เรียกว่าอินทรีย์หรือ เว้นอัญญะเสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่าอัญญะ เรียกว่าอินทรีย์ เว้นอัญญะและอินทรีย์เสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่าอัญญะด้วย ไม่เรียกว่า อินทรีย์ด้วย ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ถูกแล้ว ฯลฯ ไม่ใช่อัญญะ ไม่เรียกว่าอินทรีย์หรือ เว้นอัญญะเสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่าอัญญะ เรียกว่าอินทรีย์ เว้นอัญญะและอินทรีย์เสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่าอัญญะด้วย ไม่เรียกว่า อินทรีย์ด้วย ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์หรือ ถูกแล้ว [๔๘๗] ไม่ใช่อัญญาตาวี ไม่เรียกว่าอินทรีย์หรือ เว้นอัญญาตาวีเสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่าอัญญาตาวี เรียกว่าอินทรีย์ เว้นอัญญาตาวีและอินทรีย์เสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่าอัญญาตาวีด้วย ไม่เรียก ว่าอินทรีย์ด้วย ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าจักขุนทรีย์หรือ ถูกแล้ว ฯลฯ ไม่ใช่อัญญาตาวี ไม่เรียกว่าอินทรีย์หรือ เว้นอัญญาตาวีเสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่าอัญญาตาวี เรียกว่าอินทรีย์ เว้นอัญญาตาวีและอินทรีย์เสีย อินทรีย์ที่เหลือ ไม่เรียกว่าอัญญาตาวีด้วย ไม่เรียก- *ว่าอินทรีย์ด้วย ไม่ใช่อินทรีย์ ไม่เรียกว่าอัญญินทรีย์หรือ ถูกแล้ว
นิทเทสวาร จบ
ปัณณัตติวาร จบ

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๓๙ บรรทัดที่ ๓๕๙๔-๕๕๐๑ หน้าที่ ๑๔๘-๒๒๕. https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=39&A=3594&Z=5501&pagebreak=0              ฟังเนื้อความพระไตรปิฎก : [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16], [17], [18], [19], [max20]              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- https://84000.org/tipitaka/attha/m_siri.php?B=39&siri=11              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=39&i=379              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย :- [379-487] https://84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=39&item=379&items=109              อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=8713              The Pali Tipitaka in Roman :- [379-487] https://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=39&item=379&items=109              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=8713              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๙ https://84000.org/tipitaka/read/?index_39

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ บันทึกล่าสุด ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :