ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๙ พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๖ ยมกปกรณ์ ภาค ๒
ธรรมยมก
ปัณณัตติวาร
อุทเทสวาร
[๗๘] กุศลคือกุศลธรรมหรือ กุศลธรรมคือกุศลหรือ อกุศลคืออกุศลธรรมหรือ อกุศลธรรมคืออกุศลหรือ อัพยากตะคืออัพยากตธรรมหรือ อัพยากตธรรมคืออัพยากตะหรือ [๗๙] ไม่ใช่กุศล ไม่ใช่กุศลธรรมหรือ ไม่ใช่กุศลธรรม ไม่ใช่ อกุศลหรือ ไม่ใช่อกุศล ไม่ใช่อกุศลธรรมหรือ ไม่ใช่อกุศลธรรม ไม่ใช่อกุศล หรือ ไม่ใช่อัพยากตะ ไม่ใช่อัพยากตธรรมหรือ ไม่ใช่อัพยากตธรรม ไม่ใช่อัพยากตะหรือ [๘๐] กุศลคือกุศลธรรมหรือ ธรรมคืออกุศลธรรมหรือ กุศลคือกุศลธรรมหรือ ธรรมคืออัพยากตธรรมหรือ อกุศลคืออกุศลธรรมหรือ ธรรมคือกุศลธรรมหรือ อกุศลคืออกุศลธรรมหรือ ธรรมคืออัพยากตธรรมหรือ อัพยากตะคืออัพยากตธรรมหรือ ธรรมคือกุศลธรรมหรือ อัพยากตะคืออัพยากตธรรมหรือ ธรรมคืออกุศลธรรมหรือ [๘๑] ไม่ใช่กุศล ไม่ใช่กุศลธรรมหรือ ไม่ใช่ธรรม ไม่ใช่อกุศลธรรม หรือ ไม่ใช่กุศล ไม่ใช่กุศลธรรมหรือ ไม่ใช่ธรรม ไม่ใช่อัพยากตธรรม หรือ ไม่ใช่อกุศล ไม่ใช่อกุศลธรรมหรือ ไม่ใช่ธรรม ไม่ใช่กุศลธรรม หรือ ไม่ใช่อกุศล ไม่ใช่อกุศลธรรมหรือ ไม่ใช่ธรรม ไม่ใช่อัพยากตธรรม หรือ ไม่ใช่อัพยากตะ ไม่ใช่อัพยากตธรรมหรือ ไม่ใช่ธรรม ไม่ใช่ กุศลธรรมหรือ ไม่ใช่อัพยากตะ ไม่ใช่อัพยากตธรรมหรือ ไม่ใช่ธรรม ไม่ใช่ อกุศลธรรมหรือ [๘๒] กุศลคือธรรมหรือ ธรรมคือกุศลหรือ อกุศลคือธรรมหรือ ธรรมคืออกุศลหรือ อัพยากตะคือธรรมหรือ ธรรมคืออัพยากตะหรือ [๘๓] ไม่ใช่กุศล ไม่ใช่ธรรมหรือ ไม่ใช่ธรรม ไม่ใช่กุศลหรือ ไม่ใช่อกุศล ไม่ใช่ธรรมหรือ ไม่ใช่ธรรม ไม่ใช่อกุศลหรือ ไม่ใช่อัพยากตะ ไม่ใช่ธรรมหรือ ไม่ใช่ธรรม ไม่ใช่อัพยากตะหรือ [๘๔] กุศลคือธรรมหรือ ธรรมคืออกุศลหรือ กุศลคือธรรมหรือ ธรรมคืออัพยากตะหรือ อกุศลคือธรรมหรือ ธรรมคือกุศลหรือ อกุศลคือธรรมหรือ ธรรมคืออัพยากตะหรือ อัพยากตะคือธรรมหรือ ธรรมคือกุศลหรือ อัพยากตะคือธรรมหรือ ธรรมคืออกุศลหรือ [๘๕] ไม่ใช่กุศล ไม่ใช่ธรรมหรือ ไม่ใช่ธรรม ไม่ใช่อกุศลหรือ ไม่ใช่กุศล ไม่ใช่ธรรมหรือ ไม่ใช่ธรรม ไม่ใช่อัพยากตะหรือ ไม่ใช่อกุศล ไม่ใช่ธรรมหรือ ไม่ใช่ธรรม ไม่ใช่กุศลหรือ ไม่ใช่อกุศล ไม่ใช่ธรรมหรือ ไม่ใช่ธรรม ไม่ใช่อัพยากตะหรือ ไม่ใช่อัพยากตะ ไม่ใช่ธรรมหรือ ไม่ใช่ธรรม ไม่ใช่กุศลหรือ ไม่ใช่อัพยากตะ ไม่ใช่ธรรมหรือ ไม่ใช่ธรรม ไม่ใช่อกุศลหรือ
อุทเทสวาร จบ
นิทเทสวาร
[๘๖] กุศลคือกุศลธรรมหรือ ถูกแล้ว กุศลธรรมคือกุศลหรือ ถูกแล้ว อกุศลคืออกุศลธรรมหรือ ถูกแล้ว อกุศลธรรมคืออกุศลหรือ ถูกแล้ว อัพยากตะคืออัพยากตธรรมหรือ ถูกแล้ว อัพยากตธรรมคืออัพยากตะหรือ ถูกแล้ว [๘๗] ไม่ใช่กุศล ไม่ใช่กุศลธรรมหรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่กุศลธรรม ไม่ใช่กุศลหรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่อกุศล ไม่ใช่อกุศลธรรมหรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่อกุศลธรรม ไม่ใช่อกุศลหรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่อัพยากตะ ไม่ใช่อัพยากตธรรมหรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่อัพยากตธรรม ไม่ใช่อัพยากตะหรือ ถูกแล้ว [๘๘] กุศลคือกุศลธรรมหรือ ถูกแล้ว ธรรมคืออกุศลธรรมหรือ อกุศลธรรม เป็นธรรมด้วยนั่นเทียว เป็นอกุศลธรรมด้วย ธรรมที่เหลือ ไม่ใช่อกุศลธรรม กุศลคือกุศลธรรมหรือ ถูกแล้ว ธรรมคืออัพยากตธรรมหรือ อัพยากตธรรมเป็นธรรมด้วยนั่นเทียว คือเป็นอัพยากตธรรมด้วย ธรรมที่เหลือไม่ใช่อัพยากตธรรม กุศลคือกุศลธรรมหรือ ถูกแล้ว ธรรมคือกุศลธรรมหรือ กุศลธรรมเป็นธรรมด้วยนั่นเทียว เป็นกุศลธรรมด้วย ธรรมที่เหลือ ไม่ใช่กุศลธรรม อกุศลคืออกุศลธรรมหรือ ถูกแล้ว ธรรมคืออัพยากตธรรมหรือ อัพยากตธรรมเป็นธรรมด้วยนั่นเทียว เป็นอัพยากตธรรมด้วย ธรรม ที่เหลือไม่ใช่อัพยากตธรรม อัพยากตะคืออัพยากตธรรมหรือ ถูกแล้ว ธรรมคือกุศลธรรมหรือ กุศลธรรมเป็นธรรมด้วยนั่นเทียว เป็นกุศลธรรมด้วย ธรรมที่เหลือ ไม่ใช่กุศลธรรม อัพยากตะคืออัพยากตธรรมหรือ ถูกแล้ว ธรรมคืออกุศลธรรมหรือ อกุศลธรรมเป็นธรรมด้วยนั่นเทียว เป็นอกุศลธรรมด้วย ธรรมที่เหลือ ไม่ใช่อกุศลธรรม [๘๙] ไม่ใช่กุศล ไม่ใช่กุศลธรรมหรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่ธรรม ไม่ใช่อกุศลธรรมหรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่กุศล ไม่ใช่กุศลธรรมหรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่ธรรม ไม่ใช่อัพยากตธรรมหรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่กุศล ไม่ใช่อกุศลธรรมหรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่ธรรม ไม่ใช่อกุศลธรรมหรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่อกุศล ไม่ใช่อกุศลธรรมหรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่ธรรม ไม่ใช่อัพยากตธรรมหรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่อัพยากตะ ไม่ใช่อัพยากตธรรมหรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่ธรรม ไม่ใช่กุศลธรรมหรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่อัพยากตะ ไม่ใช่อัพยากตธรรมหรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่ธรรม ไม่ใช่อกุศลธรรมหรือ ถูกแล้ว [๙๐] กุศลคือธรรมหรือ ถูกแล้ว ธรรมคือกุศลธรรมหรือ กุศลธรรม เป็นธรรมด้วยนั่นเทียว เป็นกุศลธรรมด้วย ธรรมที่เหลือ ไม่ใช่กุศลธรรม อกุศลเป็นธรรมหรือ ถูกแล้ว ธรรมคืออกุศลธรรมหรือ อกุศลธรรมเป็นธรรมด้วยนั่นเทียว เป็นอกุศลธรรมด้วย ธรรมที่เหลือ ไม่ใช่อกุศลธรรม อัพยากตะคือธรรมหรือ ถูกแล้ว ธรรมคืออัพยากตธรรมหรือ อัพยากตธรรม เป็นธรรมด้วยนั่นเทียว เป็นอัพยากตธรรมด้วย ธรรม ที่เหลือ มิใช่อัพยากตธรรม [๙๑] ไม่ใช่กุศล ไม่ใช่ธรรมหรือ ธรรมที่เหลือ เว้นกุศล ไม่ใช่กุศลธรรม ธรรมที่เหลือ เว้นกุศลด้วย ธรรมด้วย ไม่ใช่กุศลด้วยนั่นเทียว ไม่ใช่ธรรมด้วย ไม่ใช่ธรรม ไม่ใช่กุศลธรรมหรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่อกุศล ไม่ใช่ธรรมหรือ ธรรมที่เหลือ เว้นอกุศล ไม่ใช่อกุศลธรรม ธรรมที่เหลือ เว้น อกุศลด้วย ธรรมด้วย ไม่ใช่อกุศลด้วยนั่นเทียว ไม่ใช่ธรรมด้วย ไม่ใช่ธรรม ไม่ใช่อกุศลธรรมหรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่อัพยากตะ ไม่ใช่ธรรมหรือ ธรรมที่เหลือ เว้นอัพยากตะ ไม่ใช่อัพยากตธรรม ธรรมที่เหลือ เว้นอัพยากตะด้วย ธรรมด้วย ไม่ใช่อัพยากตะด้วยนั่นเทียว ไม่ใช่ธรรมด้วย ไม่ใช่ธรรม ไม่ใช่อัพยากตธรรมหรือ ถูกแล้ว [๙๒] กุศลคือธรรมหรือ ถูกแล้ว ธรรมคือกุศลธรรมหรือ อกุศลธรรม เป็นธรรมด้วยนั่นเทียว เป็นอกุศลธรรมด้วย ธรรมที่เหลือ ไม่ใช่อกุศลธรรม กุศลคือธรรมหรือ ถูกแล้ว ธรรมคืออัพยากตธรรมหรือ อัพยากตธรรมเป็นธรรมด้วยนั่นเทียว เป็นอัพยากตธรรมด้วย ธรรม ที่เหลือ ไม่ใช่อัพยากตธรรม อกุศลคือธรรมหรือ ถูกแล้ว ธรรมคือกุศลธรรมหรือ กุศลธรรมเป็นธรรมด้วยนั่นเทียว เป็นกุศลธรรมด้วย ธรรมที่เหลือ ไม่ใช่กุศลธรรม อกุศลคือธรรมหรือ ถูกแล้ว ธรรมคืออัพยากตธรรมหรือ อัพยากตธรรมเป็นธรรมด้วยนั่นเทียว เป็นอัพยากตธรรมด้วย ธรรม ที่เหลือ ไม่ใช่อัพยากตธรรม อัพยากตะคือธรรมหรือ ถูกแล้ว ธรรมคือกุศลธรรมหรือ กุศลธรรม เป็นธรรมด้วยนั่นเทียว เป็นกุศลธรรมด้วย ธรรมที่เหลือ ไม่ใช่กุศลธรรม อัพยากตะคือธรรมหรือ ถูกแล้ว ธรรมคืออกุศลธรรมหรือ อกุศลธรรม เป็นธรรมด้วยนั่นเทียว เป็นอกุศลธรรมด้วย ธรรมที่เหลือ ไม่ใช่กุศลธรรม [๙๓] ไม่ใช่กุศลธรรม ไม่ใช่ธรรมหรือ ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เว้นกุศล ไม่ใช่กุศลธรรม ธรรมที่เหลือ เว้น กุศลด้วย ธรรมด้วย ไม่ใช่กุศลด้วยนั่นเทียว ไม่ใช่ธรรมด้วย ไม่ใช่ธรรม ไม่ใช่อกุศลธรรมหรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่กุศล ไม่ใช่ธรรมหรือ ธรรมที่เหลือ เว้นกุศล ไม่ใช่กุศลธรรม ธรรมที่เหลือ เว้นกุศลด้วย ธรรมด้วย ไม่ใช่กุศลด้วยนั่นเทียว ไม่ใช่ธรรมด้วย ไม่ใช่ธรรม ไม่ใช่อัพยากตธรรมหรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่อกุศล ไม่ใช่ธรรมหรือ ธรรมที่เหลือ เว้นอกุศล ไม่ใช่อกุศลธรรม ธรรมที่เหลือ เว้น อกุศลธรรมด้วย ธรรมด้วย ไม่ใช่กุศลด้วยนั่นเทียว ไม่ใช่ธรรมด้วย ไม่ใช่ธรรม ไม่ใช่กุศลธรรมหรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่อกุศล ไม่ใช่ธรรมหรือ ธรรมที่เหลือ เว้นอกุศล ไม่ใช่อกุศลธรรม ธรรมที่เหลือเว้นอกุศลด้วย ธรรมด้วย ไม่ใช่อกุศลด้วยนั่นเทียว ไม่ใช่ธรรมด้วย ไม่ใช่ธรรม ไม่ใช่อัพยากตธรรมหรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่อัพยากตะ ไม่ใช่ธรรมหรือ ธรรมที่เหลือ เว้นอัพยากตะ ไม่ใช่อัพยากตธรรม ธรรมที่เหลือ เว้นอัพยากตะด้วย ธรรมด้วย ไม่ใช่อัพยากตะด้วยนั่นเทียว ไม่ใช่ธรรมด้วย ไม่ใช่ธรรม ไม่ใช่กุศลธรรมหรือ ถูกแล้ว ไม่ใช่อัพยากตะ ไม่ใช่ธรรมหรือ ธรรมที่เหลือ เว้นอัพยากตะ ไม่ใช่อัพยากตธรรม ธรรมที่เหลือ เว้นอัพยากตะด้วย ธรรมด้วย ไม่ใช่อัพยากตะด้วยนั่นเทียว ไม่ใช่ธรรมด้วย ไม่ใช่ธรรม ไม่ใช่อกุศลธรรมหรือ ถูกแล้ว
นิทเทสวาร จบ
ปัณณัตติวาร จบ

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๓๙ บรรทัดที่ ๙๕๒-๑๑๗๑ หน้าที่ ๔๐-๔๘. https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=39&A=952&Z=1171&pagebreak=0              ฟังเนื้อความพระไตรปิฎก : [1], [2]              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- https://84000.org/tipitaka/attha/m_siri.php?B=39&siri=6              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=39&i=78              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย :- [78-93] https://84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=39&item=78&items=16              อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=8662              The Pali Tipitaka in Roman :- [78-93] https://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=39&item=78&items=16              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=8662              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๙ https://84000.org/tipitaka/read/?index_39

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ บันทึกล่าสุด ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :