ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๑๑ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๕
พระอภิธรรมปิฎก
เล่ม ๑๑
ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๕
ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น
เหตุทุกกุสลัตติกะ
ปฏิจจวาร
[๑] กุศลธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยกุศลธรรมที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุ- *ปัจจัย กุศลธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยกุศลธรรมที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุ- *ปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นเหตุ และกุศลธรรมที่ไม่ใช่เหตุทั้งหลาย อาศัยกุศลธรรม ที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยกุศลธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุ- *ปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยกุศลธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุ- *ปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นเหตุ และกุศลธรรมที่ไม่ใช่เหตุทั้งหลาย อาศัยกุศลธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยกุศลธรรมที่เป็นเหตุ และกุศลธรรมที่ไม่ใช่- *เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยกุศลธรรมที่เป็นเหตุ และกุศลธรรมที่ไม่ใช่- *เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นเหตุ และกุศลธรรมที่ไม่ใช่เหตุทั้งหลาย อาศัยกุศลธรรม ที่เป็นเหตุ และกุศลธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒] กุศลธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยกุศลธรรมที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะ อารัมมณปัจจัย ฯลฯ [๓] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในอนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสหชาตปัจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๙ ในนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในปุเรชาตปัจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในกัมมปัจจัย มี " ๙ ในอาหารปัจจัย มี " ๙ ในอินทริยปัจจัย มี " ๙ ในฌานปัจจัย มี " ๙ ในมัคคปัจจัย มี " ๙ ในสัมปยุตตปัจจัย มี " ๙ ในวิปปยุตตปัจจัย มี " ๙ ในอัตถิปัจจัย มี " ๙ ในนัตถิปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในวิคตปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๔] กุศลธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยกุศลธรรมที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่ เพราะอธิปติปัจจัย กุศลธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยกุศลธรรมที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะ อธิปติปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นเหตุ และกุศลธรรมที่ไม่ใช่เหตุทั้งหลาย อาศัยกุศลธรรม ที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอธิปติปัจจัย กุศลธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยกุศลธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะ อธิปติปัจจัย มี ๓ นัย กุศลธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยกุศลธรรมที่เป็นเหตุ และกุศลธรรมที่ไม่ใช่ เหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอธิปติปัจจัย มี ๓ นัย [๕] กุศลธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยกุศลธรรมที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่ เพราะปุเรชาตปัจจัย มี ๙ นัย ไม่ใช่เพราะปัจฉาชาตปัจจัย มี ๙ นัย ไม่ใช่ เพราะอาเสวนปัจจัยมี ๙ นัย [๖] กุศลธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยกุศลธรรมที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่ เพราะกัมมปัจจัย กุศลธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยกุศลธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะ กัมมปัจจัย กุศลธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยกุศลธรรมที่เป็นเหตุ และกุศลธรรมที่ไม่ใช่ เหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะกัมมปัจจัย [๗] กุศลธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยกุศลธรรมที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่ เพราะวิปากปัจจัย มี ๙ นัย ไม่ใช่เพราะวิปปยุตตปัจจัย มี ๙ นัย [๘] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๙ [๙] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ [๑๐] ในเหตุปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย กับ ฯลฯ มีหัวข้อปัจจัย ๙ สหชาตวารก็ดี ปัจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวาร ก็ดี พึงให้พิสดารเหมือนปฏิจจวาร
ปัญหาวาร
[๑๑] กุศลธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่กุศลธรรมที่เป็นเหตุ โดยเหตุ- *ปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่กุศลธรรมที่ไม่ใช่เหตุ โดยเหตุ- *ปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่กุศลธรรมที่เป็นเหตุ และกุศลธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ โดยเหตุปัจจัย [๑๒] กุศลธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่กุศลธรรมที่เป็นเหตุ โดย อารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย กุศลธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่กุศลธรรมที่ไม่ใช่เหตุ โดยอารัมมณ- *ปัจจัย มี ๓ นัย กุศลธรรมที่เป็นเหตุ และกุศลธรรมที่ไม่ใช่เหตุทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก่ กุศลธรรมที่เป็นเหตุ โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย [๑๓] กุศลธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่กุศลธรรมที่เป็นเหตุ โดย อธิปติปัจจัย มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย กุศลธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่กุศลธรรมที่ไม่ใช่เหตุ โดยอธิปติ- *ปัจจัย มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย กุศลธรรมที่เป็นเหตุ และกุศลธรรมที่ไม่ใช่เหตุทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก่ กุศลธรรมที่เป็นเหตุ โดยอธิปติปัจจัย มีอย่างเดียว คือ อารัมมณาธิปติ มี ๓ นัย [๑๔] กุศลธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่กุศลธรรมที่เป็นเหตุ โดย อนันตรปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสมนันตรปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็น ปัจจัยโดยอัญญมัญญปัจจัย เป็นปัจจัยโดยนิสสยปัจจัย [๑๕] กุศลธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่กุศลธรรมที่เป็นเหตุ โดย อุปนิสสยปัจจัย มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ มี ๓ นัย กุศลธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่กุศลธรรมที่ไม่ใช่เหตุ โดยอุปนิสสย- *ปัจจัย มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ มี ๓ นัย กุศลธรรมที่เป็นเหตุ และกุศลธรรมที่ไม่ใช่เหตุทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก่ กุศลธรรมที่เป็นเหตุ โดยอุปนิสสยปัจจัย มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ มี ๓ นัย [๑๖] ... เป็นปัจจัยโดยอาเสวนปัจจัย มี ๙ นัย [๑๗] กุศลธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่กุศลธรรมที่ไม่ใช่เหตุ โดย กัมมปัจจัย กุศลธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่กุศลธรรมที่เป็นเหตุ โดย กัมมปัจจัย กุศลธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่กุศลธรรมที่เป็นเหตุ และกุศลธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ โดยกัมมปัจจัย [๑๘] กุศลธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่กุศลธรรมที่ไม่ใช่เหตุ โดย อาหารปัจจัย มี ๓ นัย [๑๙] กุศลธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่กุศลธรรมที่เป็นเหตุ โดย อินทริยปัจจัย มี ๙ นัย [๒๐] กุศลธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่กุศลธรรมที่ไม่ใช่เหตุ โดย ฌานปัจจัย มี ๓ นัย [๒๑] กุศลธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่กุศลธรรมที่เป็นเหตุ โดย มัคคปัจจัย มี ๙ นัย [๒๒] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอนันตรปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสหชาตปัจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๙ ในนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในกัมมปัจจัย มี " ๓ ในอาหารปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอินทริยปัจจัย มี " ๙ ในฌานปัจจัย มี " ๓ ในมัคคปัจจัย มี " ๙ ในสัมปยุตตปัจจัย มี " ๙ ในอัตถิปัจจัย มี " ๙ ในนัตถิปัจจัย มี " ๙ ในวิคตปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๒๓] กุศลธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่กุศลธรรมที่เป็นเหตุ โดย อารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย มี ๓ นัย กุศลธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่กุศลธรรมที่ไม่ใช่เหตุ โดยอารัมมณ- *ปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย ฯลฯ เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย กุศลธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่กุศลธรรมที่เป็นเหตุ โดยอารัมมณ- *ปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย ฯลฯ เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย กุศลธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่กุศลธรรมที่เป็นเหตุและกุศลธรรมที่ ไม่ใช่เหตุ โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดย อุปนิสสยปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นเหตุ และกุศลธรรมที่ไม่ใช่เหตุทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก่ กุศลธรรมที่เป็นเหตุ โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย ฯลฯ เป็น ปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย มี ๓ นัย [๒๔] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อวิคตปัจจัย มี " ๙ [๒๕] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ [๒๖] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอวิคตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๙ อนุโลมก็ดี ปัจจนียะก็ดี อนุโลมปัจจนียะก็ดี ปัจจนียานุโลมก็ดี แห่ง ปัญหาวารในกุสลัตติกะ ท่านนับไว้อย่างไร พึงนับอย่างนั้น
ปฏิจจวาร
[๒๗] อกุศลธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยอกุศลธรรมที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อกุศลธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยอกุศลธรรมที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุ- *ปัจจัย อกุศลธรรมที่เป็นเหตุ และอกุศลธรรมที่ไม่ใช่เหตุทั้งหลาย อาศัย- *อกุศลธรรมที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อกุศลธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยอกุศลธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย อกุศลธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยอกุศลธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย อกุศลธรรมที่เป็นเหตุ และอกุศลธรรมที่ไม่ใช่เหตุทั้งหลาย อาศัยอกุศล- *ธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อกุศลธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยอกุศลธรรมที่เป็นเหตุ และอกุศลธรรมที่ ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อกุศลธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยอกุศลธรรมที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุ- *ปัจจัย อกุศลธรรมที่เป็นเหตุ และอกุศลธรรมที่ไม่ใช่เหตุทั้งหลาย อาศัย อกุศลธรรมที่เป็นเหตุ และอกุศลธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๘] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในกัมมปัจจัย มี " ๙ ในอาหารปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๒๙] อกุศลธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยอกุศลธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย [๓๐] อกุศลธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยอกุศลธรรมที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอธิปติปัจจัย มี ๙ นัย [๓๑] อกุศลธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยอกุศลธรรมที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะกัมมปัจจัย อกุศลธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยอกุศลธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่ เพราะกัมมปัจจัย อกุศลธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยอกุศลธรรมที่เป็นเหตุ และอกุศลธรรมที่ ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะกัมมปัจจัย [๓๒] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๙ [๓๓] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ [๓๔] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ สหชาตวารก็ดี ปัจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตต- *วารก็ดี พึงให้พิสดารเหมือนปฏิจจวาร
ปัญหาวาร
[๓๕] อกุศลธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่อกุศลธรรมที่เป็นเหตุ โดย เหตุปัจจัย อกุศลธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่อกุศลธรรมที่ไม่ใช่เหตุ โดยเหตุ- *ปัจจัย อกุศลธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่อกุศลธรรมที่เป็นเหตุ และอกุศล- *ธรรมที่ไม่ใช่เหตุ โดยเหตุปัจจัย [๓๖] อกุศลธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่อกุศลธรรมที่เป็นเหตุ โดย อารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย อกุศลธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่อกุศลธรรมที่ไม่ใช่เหตุ โดย อารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย อกุศลธรรมที่เป็นเหตุ และอกุศลธรรมที่ไม่ใช่เหตุทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก่ อกุศลธรรมที่เป็นเหตุ โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย [๓๗] อกุศลธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่อกุศลธรรมที่เป็นเหตุ โดย อธิปติปัจจัย มีอย่างเดียว คือ อารัมมณาธิปติ มี ๓ นัย อกุศลธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่อกุศลธรรมที่ไม่ใช่เหตุ โดย อธิปติปัจจัย มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย อกุศลธรรมที่เป็นเหตุ และอกุศลธรรมที่ไม่ใช่เหตุทั้งหลาย เป็นปัจจัย แก่อกุศลธรรมที่เป็นเหตุ โดยอธิปติปัจจัย มีอย่างเดียว คือ อารัมมณาธิปติ มี ๓ นัย [๓๘] อกุศลธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่อกุศลธรรมที่ไม่ใช่เหตุ โดยกัมมปัจจัย อกุศลธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่อกุศลธรรมที่เป็นเหตุ โดยกัมม- *ปัจจัย อกุศลธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่อกุศลธรรมที่เป็นเหตุ และอกุศล- *ธรรมที่ไม่ใช่เหตุ โดยกัมมปัจจัย มี ๓ นัย [๓๙] อกุศลธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่อกุศลธรรมที่ไม่ใช่เหตุ โดยอาหารปัจจัย มี ๓ นัย [๔๐] อกุศลธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่อกุศลธรรมที่ไม่ใช่เหตุ โดยอินทริยปัจจัย มี ๓ นัย [๔๑] อกุศลธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่อกุศลธรรมที่ไม่ใช่เหตุ โดยฌานปัจจัย มี ๓ นัย [๔๒] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในอนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสหชาตปัจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๙ ในนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในกัมมปัจจัย มี " ๓ ในอาหารปัจจัย มี " ๓ ในอินทริยปัจจัย มี " ๓ ในฌานปัจจัย มี " ๓ ในมัคคปัจจัย มี " ๓ ในสัมปยุตตปัจจัย มี " ๙ ในอัตถิปัจจัย มี " ๙ ในนัตถิปัจจัย มี " ๙ ในวิคตปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๔๓] อกุศลธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่อกุศลธรรมที่เป็นเหตุ โดย อารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสย ปัจจัย ฯลฯ [๔๔] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่สหชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย มี " ๙ ฯลฯ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มี " ๙ [๔๕] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ [๔๖] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ อนุโลมก็ดี ปัจจนียะก็ดี อนุโลมปัจจนียะก็ดี ปัจจนียานุโลมก็ดี แห่ง ปัญหาวารในกุสลัตติกะ ท่านนับไว้อย่างไร พึงนับอย่างนั้น
ปฏิจจวาร
[๔๗] อัพยากตธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อัพยากตธรรมที่เป็นเหตุ และอัพยากตธรรมที่ไม่ใช่เหตุทั้งหลาย อาศัย อัพยากตธรรมที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยอัพยากตธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อัพยากตธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็นเหตุ และอัพยากต- *ธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๔๘] อัพยากตธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย [๔๙] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในอนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสหชาตปัจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๙ ในนิสสยปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในปุเรชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในกัมมปัจจัย มี " ๙ ในวิปากปัจจัย มี " ๙ ในอาหารปัจจัย มี " ๙ ในอินทริยปัจจัย มี " ๙ ในฌานปัจจัย มี " ๙ ในมัคคปัจจัย มี " ๙ ในสัมปยุตตปัจจัย มี " ๙ ในวิปปยุตตปัจจัย มี " ๙ ในอัตถิปัจจัย มี " ๙ ในนัตถิปัจจัย มี " ๙ ในวิคตปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๕๐] อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยอัพยากตธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย [๕๑] อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมณปัจจัย อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยอัพยากตธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมณปัจจัย อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็นเหตุ และอัพยากต ธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมณปัจจัย [๕๒] อัพยากตธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอธิปติปัจจัย มี ๙ นัย [๕๓] อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะกัมมปัจจัย อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยอัพยากตธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะกัมมปัจจัย อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็นเหตุ และอัพยากต- *ธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะกัมมปัจจัย [๕๔] อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยอัพยากตธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอาหารปัจจัย ไม่ใช่เพราะอินทริยปัจจัย ไม่ใช่เพราะฌาน- *ปัจจัย [๕๕] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อินทริยปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มี " ๓ [๕๖] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ [๕๗] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ สหชาตวารก็ดี ปัจจัยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตต- *วารก็ดี พึงให้พิสดารเหมือนปฏิจจวาร
ปัญหาวาร
[๕๘] อัพยากตธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่อัพยากตธรรมที่เป็นเหตุ โดยเหตุปัจจัย อัพยากตธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่เหตุ โดย เหตุปัจจัย อัพยากตธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่อัพยากตธรรมที่เป็นเหตุ และ อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่เหตุ โดยเหตุปัจจัย [๕๙] อัพยากตธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่อัพยากตธรรมที่เป็นเหตุ โดยอารัมมณปัจจัย มี ๙ นัย [๖๐] อัพยากตธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่อัพยากตธรรมที่เป็นเหตุ โดยอธิปติปัจจัย มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่เหตุ โดย อธิปติปัจจัย มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย อัพยากตธรรมที่เป็นเหตุ และอัพยากตธรรมที่ไม่ใช่เหตุทั้งหลาย เป็น ปัจจัยแก่อัพยากตธรรมที่เป็นเหตุ โดยอธิปติปัจจัย มีอย่างเดียว คือ อารัมมณาธิปติ มี ๓ นัย [๖๑] อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่ เหตุ โดยปุเรชาตปัจจัย มี ๓ นัย [๖๒] อัพยากตธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่ เหตุ โดยปัจฉาชาตปัจจัย อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่เหตุ โดย ปัจฉาชาตปัจจัย อัพยากตธรรมที่เป็นเหตุ และอัพยากตธรรมที่ไม่ใช่เหตุทั้งหลาย เป็น ปัจจัยแก่อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่เหตุ โดยปัจฉาชาตปัจจัย [๖๓] อัพยากตที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่เหตุ โดยกัมมปัจจัย มี ๓ นัย [๖๔] อัพยากตธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่อัพยากตธรรมที่เป็นเหตุ โดยวิปากปัจจัย มี ๙ นัย [๖๕] อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่ เหตุ โดยอาหารปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอินทริยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยฌาน- *ปัจจัย เป็นปัจจัยโดยมัคคปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสัมปยุตตปัจจัย [๖๖] อัพยากตธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่เหตุ โดยวิปปยุตตปัจจัย อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่เหตุ โดย วิปปยุตตปัจจัย มี ๓ นัย อัพยากตธรรมที่เป็นเหตุ และอัพยากตธรรมที่ไม่ใช่เหตุทั้งหลาย เป็น ปัจจัยแก่อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่เหตุ โดยวิปปยุตตปัจจัย [๖๗] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในอนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสหชาตปัจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๙ ในนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในปุเรชาตปัจจัย มี " ๓ ในปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๓ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในกัมมปัจจัย มี " ๓ ในวิปากปัจจัย มี " ๙ ในอาหารปัจจัย มี " ๓ ในอินทริยปัจจัย มี " ๙ ในฌานปัจจัย มี " ๓ ในมัคคปัจจัย มี " ๙ ในสัมปยุตตปัจจัย มี " ๙ ในวิปปยุตตปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕ ในอัตถิปัจจัย มี " ๙ ในนัตถิปัจจัย มี " ๙ ในวิคตปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๖๘] อัพยากตธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่อัพยากตธรรมที่เป็นเหตุ โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสย- *ปัจจัย อัพยากตธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่เหตุ โดย อารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปัจฉาชาตปัจจัย อัพยากตธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่อัพยากตธรรมที่เป็นเหตุ และ อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่เหตุ โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่เหตุ โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสย- *ปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปุเรชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปัจฉาชาตปัจจัย เป็น ปัจจัยโดยอาหารปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอินทริยปัจจัย [๖๙] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙ [๗๐] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อ ปัจจัย ๓ [๗๑] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อ ปัจจัย ๙ อนุโลมก็ดี ปัจจนียะก็ดี อนุโลมปัจจนียะก็ดี ปัจจนียานุโลมก็ดี แห่งปัญหาวารในกุสลัตติกะ ท่านนับไว้อย่างไร พึงนับอย่างนั้น
เหตุทุกกุสลัตติกะ จบ
-----------------------------------------------------
เหตุทุกเวทนาตติกะ
ปฏิจจวาร
[๗๒] ธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาที่เป็นเหตุ อาศัยธรรมที่สัมปยุต ด้วยสุขเวทนาที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่สัมปยุตด้วย สุขเวทนาที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาที่เป็นเหตุ และธรรมที่สัมปยุตด้วยสุข- *เวทนาที่ไม่ใช่เหตุทั้งหลาย อาศัยธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่สัมปยุตด้วย สุขเวทนาที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาที่เป็นเหตุ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาที่เป็นเหตุ และธรรมที่สัมปยุตด้วย สุขเวทนาที่ไม่ใช่เหตุทั้งหลาย อาศัยธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาที่เป็นเหตุ อาศัยธรรมที่สัมปยุตด้วย สุขเวทนาที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่สัมปยุตด้วย สุขเวทนาที่เป็นเหตุ และธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาที่เป็นเหตุ และธรรมที่สัมปยุตด้วย สุขเวทนาที่ไม่ใช่เหตุทั้งหลาย อาศัยธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาที่เป็นเหตุ และธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๓] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในอนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสหชาตปัจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๙ ในนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในปุเรชาตปัจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในกัมมปัจจัย มี " ๙ ในวิปากปัจจัย มี " ๙ ในอาหารปัจจัย มี " ๙ ฯลฯ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๗๔] ธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่ สัมปยุตด้วยสุขเวทนาที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย [๗๕] ธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาที่เป็นเหตุ อาศัยธรรมที่สัมปยุต ด้วยสุขเวทนาที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอธิปติปัจจัย ธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาที่ไม่ใช่เป็นเหตุ อาศัยธรรมที่สัมปยุตด้วย สุขเวทนาที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอธิปติปัจจัย ฯลฯ [๗๖] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๙ [๗๗] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย กับ เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ [๗๘] ในอารัมมณปัจจัย กับ ปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ สหชาตวารก็ดี ปัจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวาร ก็ดี พึงให้พิสดารเหมือนปฏิจจวาร
ปฏิจจวาร
[๗๙] ธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ สัมปยุตด้วยสุขเวทนาที่เป็นเหตุ โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๘๐] ธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ สัมปยุตด้วยสุขเวทนาที่เป็นเหตุ โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่สัมปยุต ด้วยสุขเวทนาที่ไม่ใช่เหตุ โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่สัมปยุตต์ด้วยสุขเวทนาที่เป็นเหตุ และธรรมที่สัมปยุตด้วยสุข- *เวทนาที่ไม่ใช่เหตุทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาที่เป็นเหตุ โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย [๘๑] ธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ สัมปยุตด้วยสุขเวทนาที่เป็นเหตุ โดยอธิปติปัจจัย มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย ธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่สัมปยุต ด้วยสุขเวทนาที่ไม่ใช่เหตุ โดยอธิปติปัจจัย มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย ธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาที่เป็นเหตุ และธรรมที่สัมปยุตด้วย สุขเวทนาที่ไม่ใช่เหตุทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาที่ เป็นเหตุ โดยอธิปติปัจจัย มีอย่างเดียว คือ อารัมมณาธิปติ มี ๓ นัย [๘๒] ธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่ธรรม ที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาที่เป็นเหตุ โดยอุปนิสสยปัจจัย มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ มี ๙ นัย [๘๓] ธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ สัมปยุตด้วยสุขเวทนาที่ไม่ใช่เหตุ โดยกัมมปัจจัย ธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่สัมปยุต ด้วยสุขเวทนาที่เป็นเหตุ โดยกัมมปัจจัย ธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่สัมปยุต ด้วยสุขเวทนาที่เป็นเหตุ และธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาที่ไม่ใช่เหตุ โดย กัมมปัจจัย เป็นปัจจัยโดยวิปากปัจจัย [๘๔] ธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่ธรรม ที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาที่ไม่ใช่เหตุ โดยอาหารปัจจัย มี ๓ นัย [๘๕] ธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ สัมปยุตด้วยสุขเวทนาที่เป็นเหตุ โดยอวิคตปัจจัย [๘๖] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในอนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสหชาตปัจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๙ ในนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในกัมมปัจจัย มี " ๓ ในวิปากปัจจัย มี " ๙ ในอาหารปัจจัย มี " ๓ ในอินทริยปัจจัย มี " ๙ ในฌานปัจจัย มี " ๓ ในมัคคปัจจัย มี " ๙ ในสัมปยุตตปัจจัย มี " ๙ ในอัตถิปัจจัย มี " ๙ ในนัตถิปัจจัย มี " ๙ ในวิคตปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๘๗] ธรรมที่สัมปยุตตด้วยสุขเวทนาที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่ธรรม ที่สัมปยุตตด้วยสุขเวทนาที่เป็นเหตุ โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาต- *ปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย ฯลฯ [๘๘] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อวิคตปัจจัย มี " ๙ [๘๙] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ [๙๐] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ อนุโลมก็ดี ปัจจนียะก็ดี อนุโลมปัจจนียะก็ดี ปัจจนียานุโลมก็ดี แห่ง ปัญหาวาร ในกุสลัตติกะ ท่านนับไว้อย่างไร พึงนับอย่างนั้น
ปฏิจจวาร
[๙๑] ธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาที่เป็นเหตุ อาศัยธรรมที่สัมปยุต ด้วยทุกขเวทนาที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่สัมปยุตด้วย ทุกขเวทนาที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาที่เป็นเหตุ และธรรมที่สัมปยุตด้วย ทุกขเวทนาที่ไม่ใช่เหตุทั้งหลาย อาศัยธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่สัมปยุตด้วย ทุกขเวทนาที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาที่เป็นเหตุ อาศัยธรรมที่สัมปยุตด้วย ทุกขเวทนาที่เป็นเหตุ และธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๙๒] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสหชาตปัจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๙ ในนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในปุเรชาตปัจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในกัมมปัจจัย มี " ๙ ในวิปากปัจจัย มี " ๑ ในอาหารปัจจัย มี " ๙ ในอินทริยปัจจัย มี " ๙ ในฌานปัจจัย มี " ๙ ในมัคคปัจจัย มี " ๙ ในสัมปยุตตปัจจัย มี " ๙ ในวิปปยุตตปัจจัย มี " ๙ ในอัตถิปัจจัย มี " ๙ ในนัตถิปัจจัย มี " ๙ ในวิคตปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๙๓] ธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่สัมปยุต ด้วยทุกขเวทนาที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย [๙๔] ธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาที่เป็นเหตุ อาศัยธรรมที่สัมปยุต ด้วยทุกขเวทนาที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอธิปติปัจจัย [๙๕] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๑ [๙๖] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย กับเหตุปัจจัย มี หัวข้อปัจจัย ๙ [๙๗] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ สหชาตวารก็ดี ปัจจยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงให้ พิสดารเหมือนปฏิจจวาร
ปัญหาวาร
[๙๘] ธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่ธรรม ที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาที่เป็นเหตุ โดยเหตุปัจจัย ธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่สัมปยุต ด้วยทุกขเวทนาที่ไม่ใช่เหตุ โดยเหตุปัจจัย ธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่สัมปยุต ด้วยทุกขเวทนาที่เป็นเหตุ และธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาที่ไม่ใช่เหตุ โดย เหตุปัจจัย [๙๙] ธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่ธรรม ที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาที่เป็นเหตุ โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่สัมปยุต ด้วยทุกขเวทนาที่ไม่ใช่เหตุ โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาที่เป็นเหตุ และธรรมที่สัมปยุตด้วย ทุกขเวทนาที่ไม่ใช่เหตุทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาที่ เป็นเหตุ โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย [๑๐๐] ธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่ธรรม ที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาที่ไม่ใช่เหตุ โดยกัมมปัจจัย มี ๓ นัย [๑๐๑] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๓ ในอนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสหชาตปัจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๙ ในนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในกัมมปัจจัย มี " ๓ ในวิปากปัจจัย มี " ๑ ในอาหารปัจจัย มี " ๓ ในอินทริยปัจจัย มี " ๓ ในฌานปัจจัย มี " ๓ ในมัคคปัจจัย มี " ๓ ในสัมปยุตตปัจจัย มี " ๙ ในอัตถิปัจจัย มี " ๙ ในนัตถิปัจจัย มี " ๙ ในวิคตปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๑๐๒] ธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่ธรรม ที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาที่เป็นเหตุ โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย [๑๐๓] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ อารัมมณปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ [๑๐๔] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ [๑๐๕] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ อนุโลมก็ดี ปัจจนียะก็ดี อนุโลมปัจจนียะก็ดี ปัจจนียานุโลมก็ดี แห่ง ปัญหาวารในกุสลัตติกะ ท่านนับไว้อย่างไร พึงนับอย่างนั้น
ปฏิจจวาร
[๑๐๖] ธรรมที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาที่เป็นเหตุ อาศัยธรรม ที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่สัมปยุต ด้วยอทุกขมสุขเวทนาที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาที่เป็นเหตุ อาศัยธรรมที่สัมปยุต ด้วยอทุกขมสุขเวทนาที่เป็นเหตุ และธรรมที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาที่ไม่ใช่ เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๑๐๗] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในอนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสมนนตรปัจจัย มี " ๙ ในสหชาตปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๙ ในนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในปุเรชาตปัจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในกัมมปัจจัย มี " ๙ ในวิปากปัจจัย มี " ๙ ในอาหารปัจจัย มี " ๙ ในอินทริยปัจจัย มี " ๙ ในฌานปัจจัย มี " ๙ ในมัคคปัจจัย มี " ๙ ในสัมปยุตตปัจจัย มี " ๙ ในวิปปยุตตปัจจัย มี " ๙ ในอัตถิปัจจัย มี " ๙ ในนัตถิปัจจัย มี " ๙ ในวิคตปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๑๐๘] ธรรมที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรม ที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย [๑๐๙] ธรรมที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาที่เป็นเหตุ อาศัยธรรม ที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอธิปติปัจจัย [๑๑๐] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๙ [๑๑๑] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ [๑๑๒] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ สหชาตวารก็ดี ปัจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวาร ก็ดี พึงให้พิสดารเหมือนปฏิจจวาร
ปัญหาวาร
[๑๑๓] ธรรมที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัย แก่ธรรมที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาที่เป็นเหตุ โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๑๑๔] ธรรมที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่ ธรรมที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาที่เป็นเหตุ โดยอารัมมณปัจจัย มี ๙ นัย [๑๑๕] ธรรมที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่ ธรรมที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาที่เป็นเหตุ โดยอธิปติปัจจัย มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย ธรรมที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาที่ไม่ใช่เหตุ โดยอธิปติปัจจัย มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย ธรรมทั้งหลายที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาที่เป็นเหตุ และที่สัมปยุต ด้วยอทุกขมสุขเวทนาที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุข- *เวทนาที่เป็นเหตุ โดยอธิปติปัจจัย มีอย่างเดียว คือ อารัมมณาธิปติ มี ๓ นัย มีแต่อารัมมณาธิปติเท่านั้น [๑๑๖] ธรรมที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่ ธรรมที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาที่เป็นเหตุ โดยอุปนิสสยปัจจัย มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ มี ๙ นัย เป็นปัจจัยโดยอาเสวนปัจจัย มี ๙ นัย [๑๑๗] ธรรมที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัย แก่ธรรมที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาที่ไม่ใช่เหตุ โดยกัมมปัจจัย มี ๓ นัย [๑๑๘] ธรรมที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัย แก่ธรรมที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาเป็นที่เหตุ โดยวิปากปัจจัย มี ๙ นัย เป็นปัจจัยโดยอวิคตปัจจัย มี ๙ นัย [๑๑๙] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในอนันนตรปัจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสหชาตปัจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๙ ในนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในกัมมปัจจัย มี " ๗ ในวิปากปัจจัย มี " ๙ ในอาหารปัจจัย มี " ๓ ในอินทริยปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในฌานปัจจัย มี " ๓ ในมัคคปัจจัย มี " ๙ ในสัมปยุตตปัจจัย มี " ๙ ในอัตถิปัจจัย มี " ๙ ในนัตถิปัจจัย มี " ๙ ในวิคตปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๑๒๐] ธรรมที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่ ธรรมที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาที่เป็นเหตุ โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัย โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย [๑๒๑] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๙ [๑๒๒] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ [๑๒๓] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ อนุโลมก็ดี ปัจจนียะก็ดี อนุโลมปัจจนียะก็ดี ปัจจนียานุโลมก็ดี แห่ง ปัญหาวาร ในกุสลัตติกะ ท่านนับไว้อย่างไร พึงนับอย่างนั้น
เหตุทุกเวทนาตติกะ จบ
เหตุทุกวิปากัตติกะ
ปฏิจจวาร
[๑๒๔] วิปากธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยวิปากธรรมที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย วิปากธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยวิปากธรรมที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย วิปากธรรมที่เป็นเหตุ และวิปากธรรมที่ไม่ใช่เหตุทั้งหลาย อาศัยวิปาก- *ธรรมที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย วิปากธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยวิปากธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๓ นัย วิปากธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยวิปากธรรมที่เป็นเหตุ และวิปากธรรมที่ ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๑๒๕] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในอนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสหชาตปัจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๙ ในนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในปุเรชาตปัจจัย มี " ๙ ในกัมมปัจจัย มี " ๙ ในวิปากปัจจัย มี " ๙ ในอาหารปัจจัย มี " ๙ ในอินทริยปัจจัย มี " ๙ ในฌานปัจจัย มี " ๙ ในมัคคปัจจัย มี " ๙ ในสัมปยุตตปัจจัย มี " ๙ ในวิปปยุตตปัจจัย มี " ๙ ในอัตถิปัจจัย มี " ๙ ในนัตถิปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในวิคตปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๑๒๖] วิปากธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยวิปากธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๗] วิปากธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยวิปากธรรมที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอธิปติปัจจัย [๑๒๘] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๙ [๑๒๙] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ [๑๓๐] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ สหชาตวารก็ดี ปัจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตต- *วารก็ดี พึงให้พิสดารเหมือนปฏิจจวาร
ปัญหาวาร
[๑๓๑] วิปากธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่วิปากธรรมที่เป็นเหตุ โดย เหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๑๓๒] วิปากธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่วิปากธรรมที่เป็นเหตุ โดย อารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย วิปากธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่วิปากธรรมที่ไม่ใช่เหตุ โดย อารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย วิปากธรรมที่เป็นเหตุ และวิปากธรรมที่ไม่ใช่เหตุทั้งหลาย เป็นปัจจัยแก่ วิปากธรรมที่เป็นเหตุ โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย ได้แต่อารัมมณปัจจัยนั้น เท่านั้น [๑๓๓] วิปากธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่วิปากธรรมที่เป็นเหตุ โดย อธิปติปัจจัย มี ๓ นัย ได้แต่สหชาตาธิปติปัจจัยเท่านั้น อารัมมณาธิปติปัจจัย ไม่มี ฯลฯ [๑๓๔] วิปากธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่วิปากธรรมที่เป็นเหตุ โดย อุปนิสสยปัจจัย มี ๒ อย่าง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ วิปากธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่วิปากธรรมที่ไม่ใช่เหตุ โดยอุปนิสสย- *ปัจจัย มี ๒ อย่าง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ วิปากธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่วิปากธรรมที่เป็นเหตุ และวิปาก- *ธรรมที่ไม่ใช่เหตุ โดยอุปนิสสยปัจจัย มี ๒ อย่าง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ วิปากธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่วิปากธรรมที่ไม่ใช่เหตุ โดย อุปนิสสยปัจจัย มี ๒ อย่าง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ ฯลฯ นอกจากนี้ เป็นอนันตรูปนิสสยะ และปกตูปนิสสยะ ๒ อย่างเท่านั้น [๑๓๕] วิปากธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่วิปากธรรมที่ไม่ใช่เหตุ โดยกัมมปัจจัย มี ๓ นัย เป็นสหชาตกัมมปัจจัยเท่านั้น [๑๓๖] วิปากธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่วิปากธรรมที่เป็นเหตุ โดย วิปากปัจจัย มี ๙ นัย [๑๓๗] วิปากธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่วิปากธรรมที่ไม่ใช่เหตุ โดยอาหารปัจจัย [๑๓๘] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๖ ในอนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสหชาตปัจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๙ ในนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในกัมมปัจจัย มี " ๓ ในวิปากปัจจัย มี " ๙ ในอาหารปัจจัย มี " ๓ ในอินทริยปัจจัย มี " ๙ ในฌานปัจจัย มี " ๓ ในมัคคปัจจัย มี " ๙ ในสัมปยุตตปัจจัย มี " ๙ ในอัตถิปัจจัย มี " ๙ ในนัตถิปัจจัย มี " ๙ ในวิคตปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๑๓๙] วิปากธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่วิปากธรรมที่เป็นเหตุ โดย อารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย [๑๔๐] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๙ [๑๔๑] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ [๑๔๒] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ อนุโลมก็ดี ปัจจนียะก็ดี อนุโลมปัจจนียะก็ดี ปัจจนียานุโลมก็ดี แห่ง ปัญหาวารในกุสลัตติกะ ท่านนับไว้อย่างไร พึงนับอย่างนั้น [๑๔๓] วิปากธัมมธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยวิปากธัมมธรรมที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย วิปากธัมมธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยวิปากธัมมธรรมที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย วิปากธัมมธรรมที่เป็นเหตุ และวิปากธัมมธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยวิปากธัมม ธรรมที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย วิปากธัมมธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยวิปากธัมมธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย วิปากธัมมธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยวิปากธัมมธรรมที่เป็นเหตุ และวิปาก ธัมมธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๑๔๔] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ฯลฯ ในกัมมปัจจัย มี " ๙ ในอาหารปัจจัย มี " ๙ ในอินทริยปัจจัย มี " ๙ ในฌานปัจจัย มี " ๙ ในมัคคปัจจัย มี " ๙ ในสัมปยุตตปัจจัย มี " ๙ ในวิปปยุตตปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอัตถิปัจจัย มี " ๙ ในนัตถิปัจจัย มี " ๙ ในวิคตปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๑๔๕] วิปากธัมมธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยวิปากธัมมธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย [๑๔๖] วิปากธัมมธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยวิปากธัมมธรรมที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอธิปติปัจจัย มี ๙ นัย [๑๔๗] วิปากธัมมธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยวิปากธัมมธรรมที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะปุเรชาตปัจจัย มี ๙ นัย ไม่ใช่เพราะปัจฉาชาตปัจจัย มี ๙ นัย ไม่ใช่เพราะอาเสวนปัจจัย มี ๙ นัย [๑๔๘] วิปากธัมมธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยวิปากธัมมธรรมที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะกัมมปัจจัย วิปากธัมมธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยวิปากธัมมธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะกัมมปัจจัย วิปากธัมมธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยวิปากธัมมธรรมที่เป็นเหตุ และวิปาก- *ธัมมธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะกัมมปัจจัย [๑๔๙] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๙ [๑๕๐] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ [๑๕๑] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัว ข้อปัจจัย ๑ สหชาตวารก็ดี ปัจจัยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวาร ก็ดี พึงให้พิสดารเหมือนปฏิจจวาร
ปัญหาวาร
[๑๕๒] วิปากธัมมธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่วิปากธัมมธรรมที่เป็น เหตุ โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๑๕๓] วิปากธัมมธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่วิปากธัมมธรรม ที่เป็นเหตุ โดยอารัมมณปัจจัย มี ๙ นัย [๑๕๔] วิปากธัมมธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่วิปากธัมมธรรม ที่เป็นเหตุ โดยอธิปติปัจจัย มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ มี ๙ นัย [๑๕๕] วิปากธัมมธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่วิปากธัมมธรรมที่เป็น เหตุ โดยอนันตรปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณู- *ปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ มี ๙ นัย เป็นปัจจัยโดยอาเสวนปัจจัย มี ๙ นัย [๑๕๖] วิปากธัมมธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่วิปากธัมมธรรมที่ไม่ใช่ เหตุ โดยกัมมปัจจัย มี ๓ นัย [๑๕๗] วิปากธัมมธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่วิปากธัมมธรรมที่ไม่ใช่ เหตุ โดยอาหารปัจจัย [๑๕๘] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในอนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสหชาตปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๙ ในนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในกัมมปัจจัย มี " ๓ ในอาหารปัจจัย มี " ๓ ในอินทริยปัจจัย มี " ๙ ในฌานปัจจัย มี " ๓ ในมัคคปัจจัย มี " ๙ ในสัมปยุตตปัจจัย มี " ๙ ในอัตถิปัจจัย มี " ๙ ในนัตถิปัจจัย มี " ๙ ในวิคตปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๑๕๙] วิปากธัมมธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่วิปากธัมมธรรมที่เป็นเหตุ โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย [๑๖๐] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๙ [๑๖๑] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ [๑๖๒] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ อนุโลมก็ดี ปัจจนียะก็ดี อนุโลมปัจจนียะก็ดี ปัจจนียานุโลมก็ดี แห่ง ปัญหาวาร ในกุสลัตติกะ ท่านนับไว้อย่างไร พึงนับอย่างนั้น
ปฏิจจวาร
[๑๖๓] เนววิปากนวิปากธัมมธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยเนววิปากนวิปาก- *ธัมมธรรมที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย เนววิปากนวิปากธัมมธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยเนววิปากนวิปากธัมมธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย เนววิปากนวิปากธัมมธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยเนววิปากนวิปากธัมมธรรม ที่เป็นเหตุ และเนววิปากนวิปากธัมมธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๑๖๔] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในอนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสหชาตปัจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๙ ในนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในปุเรชาตปัจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในกัมมปัจจัย มี " ๙ ในวิปากปัจจัย มี " ๑ ในอาหารปัจจัย มี " ๙ ในอินทริยปัจจัย มี " ๙ ในฌานปัจจัย มี " ๙ ในมัคคปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในสัมปยุตตปัจจัย มี " ๙ ในวิปปยุตตปัจจัย มี " ๙ ในอัตถิปัจจัย มี " ๙ ในนัตถิปัจจัย มี " ๙ ในวิคตปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๑๖๕] เนววิปากนวิปากธัมมธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยเนววิปากนวิปาก- *ธัมมธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย [๑๖๖] เนววิปากนวิปากธัมมธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยเนววิปากนวิปาก- *ธัมมธรรมที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมณปัจจัย เนววิปากนวิปากธัมมธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยเนววิปากนวิปากธัมมธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมณปัจจัย เนววิปากนวิปากธัมมธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยเนววิปากนวิปากธัมมธรรม ที่เป็นเหตุ และเนววิปากนวิปากธัมมธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะ อารัมมณปัจจัย [๑๖๗] เนววิปากนวิปากธัมมธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยเนววิปากนวิปาก- *ธัมมธรรมที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอธิปติปัจจัย มี ๙ นัย [๑๖๘] เนววิปากนวิปากธัมมธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยเนววิปากนวิปาก- *ธัมมธรรมที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะกัมมปัจจัย มี ๓ นัย [๑๖๙] เนววิปากนวิปากธัมมธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยเนววิปากนวิปาก- *ธัมมธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอาหารปัจจัย [๑๗๐] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อินทริยปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มี " ๓ [๑๗๑] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ [๑๗๒] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ สหชาตวารก็ดี ปัจจัยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวาร ก็ดี พึงให้พิสดารเหมือนปฏิจจวาร
ปัญหาวาร
[๑๗๓] เนววิปากนวิปากธัมมธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่เนววิปาก- *นวิปากธัมมธรรมที่เป็นเหตุ โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ฯลฯ [๑๗๔] เนววิปากนวิปากธัมมธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่เนววิปาก- *นวิปากธัมมธรรมที่เป็นเหตุ โดยอธิปติปัจจัย มีอย่างเดียว คือ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย เนววิปากนวิปากธัมมธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่เนววิปากนวิปาก- *ธัมมธรรมที่ไม่ใช่เหตุ โดยอธิปติปัจจัย มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย [๑๗๕] เนววิปากนวิปากธัมมธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่เนววิปาก- *นวิปากธัมมธรรมที่ไม่ใช่เหตุ โดยปุเรชาตปัจจัย มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต มี ๓ นัย [๑๗๖] เนววิปากนวิปากธัมมธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่เนววิปาก- *นวิปากธัมมธรรมที่ไม่ใช่เหตุ โดยปัจฉาชาตปัจจัย เนววิปากนวิปากธัมมธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่เนววิปากนวิปาก- *ธัมมธรรมที่ไม่ใช่เหตุ โดยปัจฉาชาตปัจจัย เนววิปากนวิปากธัมมธรรมที่เป็นเหตุ และเนววิปากนวิปากธัมมธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่เนววิปากนวิปากธัมมธรรมที่ไม่ใช่เหตุ โดยปัจฉาชาต- *ปัจจัย [๑๗๗] เป็นปัจจัยโดยอาเสวนปัจจัย มี ๙ นัย [๑๗๘] เนววิปากนวิปากธัมมธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่เนววิปาก- *นวิปากธัมมธรรมที่ไม่ใช่เหตุ โดยกัมมปัจจัย มี ๓ นัย [๑๗๙] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๘ ในอธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๖ ในอนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสหชาตปัจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๙ ในนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในปุเรชาตปัจจัย มี " ๓ ในปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๓ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในกัมมปัจจัย มี " ๓ ในอาหารปัจจัย มี " ๓ ในอินทริยปัจจัย มี " ๙ ในฌานปัจจัย มี " ๓ ในมัคคปัจจัย มี " ๙ ในสัมปยุตตปัจจัย มี " ๙ ในวิปปยุตตปัจจัย มี " ๕ ในอัตถิปัจจัย มี " ๙ ในนัตถิปัจจัย มี " ๙ ในวิคตปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๑๘๐] เนววิปากนวิปากธัมมธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่เนววิปาก- *นวิปากธัมมธรรมที่เป็นเหตุ โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย [๑๘๑] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙ [๑๘๒] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ [๑๘๓] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ อนุโลมก็ดี ปัจจนียะก็ดี อนุโลมปัจจนียะก็ดี ปัจจนียานุโลมก็ดี แห่ง ปัญหาวาร ในกุสลัตติกะ ท่านนับไว้อย่างไร พึงนับอย่างนั้น
เหตุทุกวิปากัตติกะ จบ
เหตุทุกอุปาทินนัตติกะ
ปฏิจจวาร
[๑๘๔] อุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยอุปาทินนุปาทานิยธรรม ที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อุปาทินนุปาทานิยธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยอุปาทินนุปาทานิยธรรมที่ไม่ใช่ เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยอุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เป็นเหตุ และอุปาทินนุปาทานิยธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๑๘๕] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๙ ฯลฯ ในกัมมปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในวิปากปัจจัย มี " ๙ ฯลฯ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๑๘๖] อุปาทินนุปาทานิยธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยอุปาทินนุปาทานิยธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย [๑๘๗] อุปาทินนุปาทานิยธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยอุปาทินนุปาทานิยธรรม ที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมณปัจจัย อุปาทินนุปาทานิยธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยอุปาทินนุปาทานิยธรรมที่ไม่ใช่- *เหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมณปัจจัย อุปาทินนุปาทานิยธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยอุปาทินนุปาทานิยธรรม- *ที่เป็นเหตุ และอุปาทินนุปาทานิยธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะ อารัมมณปัจจัย [๑๘๘] อุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยอุปาทินนุปาทานิยธรรม ที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอธิปติปัจจัย มี ๙ นัย [๑๘๙] อุปาทินนุปาทานิยธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยอุปาทินนุปาทา- *นิยธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะวิปากปัจจัย ไม่ใช่เพราะอาหารปัจจัย [๑๙๐] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อินทริยปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มี " ๓ [๑๙๑] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ [๑๙๒] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อ ปัจจัย ๑ สหชาตวารก็ดี ปัจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงให้พิสดารเหมือนปฏิจจวาร
ปัญหาวาร
[๑๙๓] อุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่อุปาทินนุปาทา- *นิยธรรมที่เป็นเหตุ โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๑๙๔] อุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่อุปาทินนุปาทา- *นิยธรรมที่เป็นเหตุ โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย อุปาทินนุปาทานิยธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่อุปาทินนุปาทานิยธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย อุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เป็นเหตุ และอุปาทินนุปาทานิยธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่อุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เป็นเหตุ โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย [๑๙๕] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสหชาตปัจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๙ ในนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในปุเรชาตปัจจัย มี " ๓ ในปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๓ ในกัมมปัจจัย มี " ๓ ในวิปากปัจจัย มี " ๙ ในอาหารปัจจัย มี " ๓ ในอินทริยปัจจัย มี " ๙ ในฌานปัจจัย มี " ๓ ในมัคคปัจจัย มี " ๙ ในสัมปยุตตปัจจัย มี " ๙ ในวิปปยุตตปัจจัย มี " ๕ ในอัตถิปัจจัย มี " ๙ ในนัตถิปัจจัย มี " ๙ ในวิคตปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๑๙๖] อุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่อุปาทินนุปาทา- *นิยธรรมที่เป็นเหตุ โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัย โดยอุปนิสสยปัจจัย มี ๓ นัย อุปาทินนุปาทานิยธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่อุปาทินนุปาทานิยธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดย อุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปุเรชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปัจฉาชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอาหารปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอินทริยปัจจัย [๑๙๗] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙ [๑๙๘] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อ ปัจจัย ๓ [๑๙๙] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อ ปัจจัย ๙ อนุโลมก็ดี ปัจจนียะก็ดี อนุโลมปัจจนียะก็ดี ปัจจนียานุโลมก็ดี แห่ง ปัญหาวาร ในกุสลัตติกะ ท่านนับไว้อย่างไร พึงนับอย่างนั้น
ปฏิจจวาร
[๒๐๐] อนุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยอนุปาทินนุปาทา นิยธรรมที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อนุปาทินนุปาทานิยธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อนุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ที่เป็นเหตุ และอนุปาทินนุปาทานิยธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๒๐๑] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสหชาตปัจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๙ ในนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในปุเรชาตปัจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในกัมมปัจจัย มี " ๙ ในวิปากปัจจัย มี " ๑ ในอาหารปัจจัย มี " ๙ ในอินทริยปัจจัย มี " ๙ ในฌานปัจจัย มี " ๙ ในสัมปยุตตปัจจัย มี " ๙ ในวิปปยุตตปัจจัย มี " ๙ ในอัตถิปัจจัย มี " ๙ ในนัตถิปัจจัย มี " ๙ ในวิคตปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๒๐๒] อนุปาทินนุปาทานิยธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยอนุปาทินนุปาทา- *นิยธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย [๒๐๓] อนุปาทินนุปาทานิยธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยอนุปาทินนุปาทา- *นิยธรรมที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมณปัจจัย อนุปาทินนุปาทานิยธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมณปัจจัย อนุปาทินนุปาทานิยธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ที่เป็นเหตุ และอนุปาทินนุปาทานิยธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะ อารัมมณปัจจัย [๒๐๔] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อินทริยปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มี " ๓ [๒๐๕] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อ ปัจจัย ๓ [๒๐๖] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อ ปัจจัย ๒ สหชาตวารก็ดี ปัจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงให้พิสดารเหมือนปฏิจจวาร
ปัญหาวาร
[๒๐๗] อนุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่อนุปาทิน- *นุปาทานิยธรรมที่เป็นเหตุ โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๒๐๘] อนุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่อนุปาทิน- *นุปาทานิยธรรมที่เป็นเหตุ โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย อนุปาทินนุปาทานิยธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่อนุปาทินนุปาทา- *นิยธรรมที่ไม่ใช่เหตุ โดยอารัมมณปัจจัย มี ๙ นัย [๒๐๙] อนุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่อนุปาทิน- *นุปาทานิยธรรมที่เป็นเหตุ โดยอธิปติปัจจัย มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย อนุปาทินนุปาทานิยธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่อนุปาทินนุปาทา- *นิยธรรมที่ไม่ใช่เหตุ โดยอธิปติปัจจัย มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ มี ๙ นัย [๒๑๐] อนุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่อนุปาทิน- *นุปาทานิยธรรมที่เป็นเหตุ โดยอุปนิสสยปัจจัย มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ มี ๙ นัย [๒๑๑] อนุปาทินนุปาทานิยธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่อนุปาทิน- *นุปาทานิยธรรมที่ไม่ใช่เหตุ โดยปุเรชาตปัจจัย มีอย่างเดียว คือ อารัมมณปุเรชาต มี ๓ นัย [๒๑๒] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในอนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสหชาตปัจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๙ ในนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในปุเรชาตปัจจัย มี " ๓ ในปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๓ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในกัมมปัจจัย มี " ๓ ในอาหารปัจจัย มี " ๓ ในอินทริยปัจจัย มี " ๙ ในฌานปัจจัย มี " ๓ ในมัคคปัจจัย มี " ๙ ในสัมปยุตตปัจจัย มี " ๙ ในวิปปยุตตปัจจัย มี " ๓ ในอัตถิปัจจัย มี " ๙ ในนัตถิปัจจัย มี " ๙ ในวิคตปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๒๑๓] อนุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่อนุปาทิน- *นุปาทานิยธรรมที่เป็นเหตุ โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย [๒๑๔] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๙ [๒๑๕] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ [๒๑๖] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อ ปัจจัย ๙ อนุโลมก็ดี ปัจจนียะก็ดี อนุโลมปัจจนียะก็ดี ปัจจนียานุโลมก็ดี แห่งปัญหาวาร ในกุสลัตติกะ ท่านนับไว้อย่างไร พึงนับอย่างนั้น
ปฏิจจวาร
[๒๑๗] อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยอนุปาทินน- *อนุปาทานิยธรรมที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยอนุปาทินนอนุปาทานิย- *ธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยอนุปาทินนอนุปาทานิย- *ธรรมที่เป็นเหตุ และอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๒๑๘] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในอนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสหชาตปัจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในปุเรชาตปัจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในกัมมปัจจัย มี " ๙ ในวิปากปัจจัย มี " ๙ ในอาหารปัจจัย มี " ๙ ในอินทริยปัจจัย มี " ๙ ในฌานปัจจัย มี " ๙ ในมัคคปัจจัย มี " ๙ ในสัมปยุตตปัจจัย มี " ๙ ในวิปปยุตตปัจจัย มี " ๙ ในอัตถิปัจจัย มี " ๙ ในนัตถิปัจจัย มี " ๙ ในวิคตปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๒๑๙] อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยอนุปาทินน- *อนุปาทานิยธรรมที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอธิปติปัจจัย [๒๒๐] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๖ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๙ [๒๒๑] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๖ [๒๒๒] ในเหตุปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มีหัวข้อ ปัจจัย ๖ สหชาตวารก็ดี ปัจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตต- *วารก็ดี พึงให้พิสดารเหมือนปฏิจจวาร
ปัญหาวาร
[๒๒๓] อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่อนุปา- *ทินนอนุปาทานิยธรรมที่เป็นเหตุ โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๒๒๔] อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่ อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรมที่ไม่ใช่เหตุ โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย [๒๒๕] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในอธิปติปัจจัย มี " ๖ ในอนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสหชาตปัจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๙ ในนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในกัมมปัจจัย มี " ๓ ในวิปากปัจจัย มี " ๙ ในอาหารปัจจัย มี " ๓ ในอินทริยปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในฌานปัจจัย มี " ๓ ในมัคคปัจจัย มี " ๙ ในสัมปยุตตปัจจัย มี " ๙ ในวิปปยุตตปัจจัย มี " ๙ ในอัตถิปัจจัย มี " ๙ ในนัตถิปัจจัย มี " ๙ ในวิคตปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๒๒๖] อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่อนุปา- *ทินนอนุปาทานิยธรรมที่เป็นเหตุ โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดย อุปนิสสยปัจจัย [๒๒๗] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๙ [๒๒๘] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อ ปัจจัย ๓ [๒๒๙] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อ ปัจจัย ๓ อนุโลมก็ดี ปัจจนียะก็ดี อนุโลมปัจจนียะก็ดี ปัจจนียานุโลมก็ดี แห่ง ปัญหาวาร ในกุสลัตติกะ ท่านนับไว้อย่างไร พึงนับอย่างนั้น
เหตุทุกอุปาทินนัตติกะ จบ
เหตุทุกสังกิลิฏฐัตติกะ
ปฏิจจวาร
[๒๓๐] สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยสังกิลิฏฐสังกิเลสิก- *ธรรมที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมที่ ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ที่เป็นเหตุ และสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุ ปัจจัย มี ๓ นัย [๒๓๑] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ฯลฯ ในกัมมปัจจัย มี " ๙ ในอาหารปัจจัย มี " ๙ ฯลฯ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๒๓๒] สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยสังกิลิฏฐสังกิเลสิก- *ธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย [๒๓๓] สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยสังกิลิฏฐสังกิเลสิก- *ธรรมที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย [๒๓๔] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๙ [๒๓๕] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ [๒๓๖] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อ ปัจจัย ๑ สหชาตวารก็ดี ปัจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตต- *วารก็ดี พึงให้พิสดารเหมือนปฏิจจวาร
ปัญหาวาร
[๒๓๗] สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่สังกิลิฏฐ- *สังกิเลสิกธรรมที่เป็นเหตุ โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๒๓๘] สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่สังกิลิฏฐ- *สังกิเลสิกธรรมที่เป็นเหตุ โดยอารัมมณปัจจัย มี ๙ นัย [๒๓๙] สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่สังกิลิฏฐ- *สังกิเลสิกธรรมที่เป็นเหตุ โดยอธิปติปัจจัย มีอย่างเดียว คือ อารัมมณาธิปติ มี ๙ นัย [๒๔๐] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในอนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสหชาตปัจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๙ ในนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในกัมมปัจจัย มี " ๓ ในอาหารปัจจัย มี " ๓ ในอินทริยปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในฌานปัจจัย มี " ๓ ในมัคคปัจจัย มี " ๓ ในสัมปยุตตปัจจัย มี " ๙ ในอัตถิปัจจัย มี " ๙ ในนัตถิปัจจัย มี " ๙ ในวิคตปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๒๔๑] สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่สังกิลิฏฐ- *สังกิเลสิกธรรมที่เป็นเหตุ โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็น ปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย [๒๔๒] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๙ [๒๔๓] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อ ปัจจัย ๓ [๒๔๔] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อ ปัจจัย ๙ อนุโลมก็ดี ปัจจนียะก็ดี อนุโลมปัจจนียะก็ดี ปัจจนียานุโลมก็ดี แห่ง ปัญหาวาร ในกุสลัตติกะ ท่านนับไว้อย่างไร พึงนับอย่างนั้น
ปฏิจจวาร
[๒๔๕] อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยอสังกิลิฏฐสัง- *กิเลสิกธรรมที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ที่เป็นเหตุ และอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุ ปัจจัย มี ๓ นัย [๒๔๖] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ฯลฯ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๒๔๗] อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยอสังกิลิฏฐ- *สังกิเลสิกธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย [๒๔๘] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อินทริยปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มี " ๓ [๒๔๙] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ [๒๕๐] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อ ปัจจัย ๑ สหชาตวารก็ดี ปัจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตต- *วารก็ดี พึงให้พิสดาร เหมือนปฏิจจวาร
ปัญหาวาร
[๒๕๑] อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่อสังกิลิฏฐ- *สังกิเลสิกธรรมที่เป็นเหตุ โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๒๕๒] อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่อสังกิลิฏฐ- *สังกิเลสิกธรรมที่เป็นเหตุ โดยอารัมมณปัจจัย มี ๙ นัย [๒๕๓] อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่อสังกิลิฏฐ- *สังกิเลสิกธรรมที่เป็นเหตุ โดยอธิปติปัจจัย มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่อสังกิลิฏฐสังกิเลสิก- *ธรรมที่ไม่ใช่เหตุ โดยอธิปติปัจจัย มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมที่เป็นเหตุ และอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมที่เป็นเหตุ โดยอธิปติ- *ปัจจัย มีอย่างเดียว คือ อารัมมณาธิปติ มี ๓ นัย [๒๕๔] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในอนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสหชาตปัจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๙ ในนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในปุเรชาตปัจจัย มี " ๓ ในปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๓ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๓ ในกัมมปัจจัย มี " ๓ ในวิปากปัจจัย มี " ๙ ในอาหารปัจจัย มี " ๓ ในอินทริยปัจจัย มี " ๙ ในฌานปัจจัย มี " ๓ ในมัคคปัจจัย มี " ๓ ในสัมปยุตตปัจจัย มี " ๙ ในวิปปยุตตปัจจัย มี " ๕ ในอัตถิปัจจัย มี " ๙ ในนัตถิปัจจัย มี " ๙ ในวิคตปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๒๕๕] อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่อสังกิลิฏฐ- *สังกิเลสิกธรรมที่เป็นเหตุ โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย [๒๕๖] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๙ [๒๕๗] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ [๒๕๘] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ อนุโลมก็ดี ปัจจนียะก็ดี อนุโลมปัจจนียะก็ดี ปัจจนียานุโลมก็ดี แห่งปัญหาวาร ในกุสลัตติกะ ท่านนับไว้อย่างไร พึงนับอย่างนั้น
ปฏิจจวาร
[๒๕๙] อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยอสังกิลิฏฐอสังกิเล- *สิกธรรมที่เป็นเหตุ เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย [๒๖๐] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในอนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสหชาตปัจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๙ ในนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในปุเรชาตปัจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในกัมมปัจจัย มี " ๙ ในวิปากปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอาหารปัจจัย มี " ๙ ในอินทริยปัจจัย มี " ๙ ในฌานปัจจัย มี " ๙ ในมัคคปัจจัย มี " ๙ ในสัมปยุตตปัจจัย มี " ๙ ในวิปปยุตตปัจจัย มี " ๙ ในอัตถิปัจจัย มี " ๙ ในนัตถิปัจจัย มี " ๙ ในวิคตปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๒๖๑] อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยอสังกิลิฏฐ- *อสังกิเลสิกธรรมที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอธิปติปัจจัย อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิก- *ธรรมที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอธิปติปัจจัย อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิก- *ธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอธิปติปัจจัย อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอธิปติปัจจัย [๒๖๒] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๖ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๙ [๒๖๓] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๖ [๒๖๔] ในเหตุปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๖ สหชาตวารก็ดี ปัจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตต- *วารก็ดี พึงให้พิสดาร เหมือนปฏิจจวาร
ปัญหาวาร
[๒๖๕] อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม ที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่อสังกิลิฏฐ- *อสังกิเลสิกธรรมที่เป็นเหตุ โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๒๖๖] อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่ อสังกิเลสิกธรรมที่ไม่ใช่เหตุ โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย [๒๖๗] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในอธิปติปัจจัย มี " ๖ ในอนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสหชาตปัจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๙ ในนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในกัมมปัจจัย มี " ๓ ในวิปากปัจจัย มี " ๙ ในอาหารปัจจัย มี " ๓ ในอินทริยปัจจัย มี " ๙ ในฌานปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในมัคคปัจจัย มี " ๙ ในสัมปยุตตปัจจัย มี " ๙ ในวิปปยุตตปัจจัย มี " ๙ ในอัตถิปัจจัย มี " ๙ ในนัตถิปัจจัย มี " ๙ ในวิคตปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๒๖๘] อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่อสังกิลิฏฐ- *อสังกิเลสิกธรรมที่เป็นเหตุ โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย มี ๓ นัย [๒๖๙] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๙ [๒๗๐] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ [๒๗๑] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ อนุโลมก็ดี ปัจจนียะก็ดี อนุโลมปัจจนียะก็ดี ปัจจนียานุโลมก็ดี แห่งปัญหาวาร ในกุสลัตติกะ ท่านนับไว้อย่างไร พึงนับอย่างนั้น
เหตุทุกสังกิลิฏฐัตติกะ จบ
เหตุทุกวิตักกัตติกะ
ปฏิจจวาร
[๒๗๒] สวิตักกสวิจารธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม ที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สวิตักกสวิจารธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยสวิตักกสวิจารธรรมที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สวิตักกสวิจารธรรมที่เป็นเหตุ และสวิตักกสวิจารธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยสวิตักกสวิจารธรรมที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สวิตักกสวิจารธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยสวิตักกสวิจารธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย สวิตักกสวิจารธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยสวิตักกสวิจารธรรมที่เป็นเหตุ และ สวิตักกสวิจารธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๒๗๓] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในอนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๙ ฯลฯ ในกัมมปัจจัย มี " ๙ ในวิปากปัจจัย มี " ๙ ฯลฯ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๒๗๔] สวิตักกสวิจารธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย [๒๗๕] สวิตักกสวิจารธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม ที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอธิปติปัจจัย [๒๗๖] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙ ฯลฯ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๙ [๒๗๗] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ [๒๗๘] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ สหชาตวารก็ดี ปัจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตต- *วารก็ดี พึงให้พิสดารเหมือนปฏิจจวาร
ปัญหาวาร
[๒๗๙] สวิตักกสวิจารธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่สวิตักกสวิจารธรรม ที่เป็นเหตุ โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๒๘๐] สวิตักกสวิจารธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่สวิตักกสวิจารธรรม ที่เป็นเหตุ โดยอารัมมณปัจจัย มี ๙ นัย [๒๘๑] สวิตักกสวิจารธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่สวิตักกสวิจารธรรม ที่เป็นเหตุ โดยอธิปติปัจจัย มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย สวิตักกสวิจารธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่สวิตักกสวิจารธรรมที่ไม่ใช่ เหตุ โดยอธิปติปัจจัย มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย สวิตักกสวิจารธรรมที่เป็นเหตุ และสวิตักกสวิจารธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่สวิตักกสวิจารธรรมที่เป็นเหตุ โดยอธิปติปัจจัย มีอย่างเดียว คือ อารัมมณาธิปติ มี ๓ นัย [๒๘๒] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในอนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสหชาตปัจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๙ ในนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในกัมมปัจจัย มี " ๓ ในวิปากปัจจัย มี " ๙ ในอาหารปัจจัย มี " ๓ ในอินทริยปัจจัย มี " ๙ ในฌานปัจจัย มี " ๓ ในมัคคปัจจัย มี " ๙ ในสัมปยุตตปัจจัย มี " ๙ ในอัตถิปัจจัย มี " ๙ ในนัตถิปัจจัย มี " ๙ ในวิคตปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๒๘๓] สวิตักกสวิจารธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่สวิตักกสวิจาร- *ธรรมที่เป็นเหตุ โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัย โดยอุปนิสสยปัจจัย [๒๘๔] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๙ [๒๘๕] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ [๒๘๖] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุ มีหัวข้อปัจจัย ๙ อนุโลมก็ดี ปัจจนียะก็ดี อนุโลมปัจจนียะก็ดี ปัจจนียานุโลมก็ดี แห่ง ปัญหาวาร ในกุสลัตติกะ ท่านนับไว้อย่างไร พึงนับอย่างนั้น
ปฏิจจวาร
[๒๘๗] อวิตักกวิจารมัตตธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยวิตักกวิจารมัตตธรรม ที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อวิตักกวิจารมัตตธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรมที่ไม่ใช่ เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อวิตักกวิจารมัตตธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรมที่เป็นเหตุ และอวิตักกวิจารมัตตธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๒๘๘] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ฯลฯ ในกัมมปัจจัย มี " ๙ ในวิปากปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๒๘๙] อวิตักกวิจารมัตตธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม ที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอธิปติปัจจัย [๒๙๐] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๙ [๒๙๑] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ [๒๙๒] ในเหตุปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ สหชาตวารก็ดี ปัจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตต- *วารก็ดี พึงให้พิสดารเหมือนปฏิจจวาร
ปัญหาวาร
[๒๙๓] อวิตักกวิจารมัตตธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่อวิตักกวิจาร- *มัตตธรรมที่เป็นเหตุ โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๒๙๔] อวิตักกวิจารมัตตธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่อวิตักกวิจาร- *มัตตธรรมที่ไม่ใช่เหตุ โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย [๒๙๕] อวิตักกวิจารมัตตธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่อวิตักกวิจาร- *มัตตธรรมที่เป็นเหตุ โดยอธิปติปัจจัย มีอย่างเดียว คือ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย อวิตักกวิจารมัตตธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่อวิตักกวิจารมัตตธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ โดยอธิปติปัจจัย มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย อวิตักกวิจารมัตตธรรมที่เป็นเหตุ และอวิตักกวิจารมัตตธรรมที่ไม่ใช่ เหตุ เป็นปัจจัยแก่อวิตักกวิจารมัตตธรรมที่ไม่ใช่เหตุ โดยอธิปติปัจจัย มีอย่างเดียว คือ อารัมมณาธิปติ มี ๓ นัย [๒๙๖] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในอธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๗ ในอนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสหชาตปัจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๙ ในนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในกัมมปัจจัย มี " ๓ ในวิปากปัจจัย มี " ๙ ในอาหารปัจจัย มี " ๓ ในอินทริยปัจจัย มี " ๙ ในฌานปัจจัย มี " ๓ ในมัคคปัจจัย มี " ๙ ในสัมปยุตตปัจจัย มี " ๙ ในอัตถิปัจจัย มี " ๙ ในนัตถิปัจจัย มี " ๙ ในวิคตปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๒๙๗] อวิตักกวิจารมัตตธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่อวิตักกวิจาร- *มัตตธรรมที่เป็นเหตุ โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย [๒๙๘] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๙ [๒๙๙] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ [๓๐๐] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ อนุโลมก็ดี ปัจจนียะก็ดี อนุโลมปัจจนียะก็ดี ปัจจนียานุโลมก็ดี แห่ง ปัญหาวาร ในกุสลัตติกะ ท่านนับไว้อย่างไร พึงนับอย่างนั้น
ปฏิจจวาร
[๓๐๑] อวิตักกอวิจารธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยอวิตักกอวิจารธรรมที่เป็น- *เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๓๐๒] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในกัมมปัจจัย มี " ๙ ในวิปากปัจจัย มี " ๙ ในวิคตปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๓๐๓] อวิตักกอวิจารธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยอวิตักกอวิจารธรรมที่ไม่ใช่- *เหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย [๓๐๔] อวิตักกอวิจารธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยอวิตักกอวิจารธรรม ที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมณปัจจัย อวิตักกอวิจารธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยอวิตักกอวิจารธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมณปัจจัย อวิตักกอวิจารธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยอวิตักกอวิจารธรรมที่เป็นเหตุ และ อวิตักกอวิจารธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมณปัจจัย [๓๐๕] อวิตักกอวิจารธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยอวิตักกอวิจารธรรมที่เป็น เหตุเกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอธิปติปัจจัย มี ๙ นัย [๓๐๖] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อินทริยปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มี " ๓ [๓๐๗] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ [๓๐๘] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ สหชาตวารก็ดี ปัจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตต- *วารก็ดี พึงให้พิสดารเหมือนปฏิจจวาร
ปัญหาวาร
[๓๐๙] อวิตักกอวิจารธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่อวิตักกอวิจารธรรม ที่เป็นเหตุ โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๓๑๐] อวิตักกอวิจารธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่อวิตักกอวิจารธรรม ที่เป็นเหตุ โดยอารัมมณปัจจัย มี ๙ นัย [๓๑๑] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๖ ในอนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสหชาตปัจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๙ ในนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในปุเรชาตปัจจัย มี " ๓ ในปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๓ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในกัมมปัจจัย มี " ๓ ในวิปากปัจจัย มี " ๙ ในอาหารปัจจัย มี " ๓ ในอินทริยปัจจัย มี " ๙ ในฌานปัจจัย มี " ๓ ในมัคคปัจจัย มี " ๙ ในสัมปยุตตปัจจัย มี " ๙ ในวิปปยุตตปัจจัย มี " ๕ ในอัตถิปัจจัย มี " ๙ ในนัตถิปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในวิคตปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๓๑๒] อวิตักกอวิจารธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่อวิตักกอวิจารธรรม ที่เป็นเหตุ โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดย อุปนิสสยปัจจัย [๓๑๓] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙ [๓๑๔] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ [๓๑๕] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ อนุโลมก็ดี ปัจจนียะก็ดี อนุโลมปัจจนียะก็ดี ปัจจนียานุโลมก็ดี แห่งปัญหาวาร ในกุสลัตติกะ ท่านนับไว้อย่างไร พึงนับอย่างนั้น
เหตุทุกวิตักกัตติกะ จบ
เหตุทุกปีติตติกะ
ปฏิจจวาร
[๓๑๖] ปีติสหคตธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยปีติสหคตธรรมที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ปีติสหคตธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยปีติสหคตธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๓๑๗] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในกัมมปัจจัย มี " ๙ ในวิปากปัจจัย มี " ๙ ในอาหารปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๓๑๘] ปีติสหคตธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยปีติสหคตธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย [๓๑๙] ปีติสหคตธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยปีติสหคตธรรมที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอธิปติปัจจัย [๓๒๐] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๙ [๓๒๑] ในปัจจัยไม่ใช่อธิปติปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวหัวปัจจัย ๙ [๓๒๒] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ สหชาตวารก็ดี ปัจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตต- *วารก็ดี พึงให้พิสดารเหมือนปฏิจจวาร
ปัญหาวาร
[๓๒๓] ปีติสหคตธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่ปีติสหคตธรรมที่เป็น- *เหตุ โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๓๒๔] ปีติสหคตธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่ปีติสหคตธรรมที่เป็น เหตุ โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย ปีติสหคตธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่ปีติสหคตธรรมที่ไม่ใช่เหตุ โดยอารัมมณปัจจัย มี ๙ นัย [๓๒๕] ปีติสหคตธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่ปีติสหคตธรรมที่เป็น- *เหตุ โดยอธิปติปัจจัย มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย ปีติสหคตธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่ปีติสหคตธรรมที่ไม่ใช่เหตุ โดยอธิปติปัจจัย มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย ปีติสหคตธรรมที่เป็นเหตุ และปีติสหคตธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัย แก่ปีติสหคตธรรมที่เป็นเหตุ โดยอธิปติปัจจัย มีอย่างเดียว คือ อารัมมณาธิปติ มี ๓ นัย [๓๒๖] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในอนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสหชาตปัจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๙ ในนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในกัมมปัจจัย มี " ๓ ในวิปากปัจจัย มี " ๙ ในอาหารปัจจัย มี " ๓ ในอินทริยปัจจัย มี " ๙ ในฌานปัจจัย มี " ๓ ในมัคคปัจจัย มี " ๙ ในสัมปยุตตปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอัตถิปัจจัย มี " ๙ ในนัตถิปัจจัย มี " ๙ ในวิคตปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๓๒๗] ปีติสหคตธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่ปีติสหคตธรรมที่เป็น เหตุ โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสย- *ปัจจัย [๓๒๘] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๙ [๓๒๙] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ [๓๓๐] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ อนุโลมก็ดี ปัจจนียะก็ดี อนุโลมปัจจนียะก็ดี ปัจจนียานุโลมก็ดี แห่ง ปัญหาวาร ในกุสลัตติกะ ท่านนับไว้อย่างไร พึงนับอย่างนั้น
ปฏิจจวาร
[๓๓๑] สุขสหคตธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยสุขสหคตธรรมที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย สุขสหคตธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยสุขสหคตธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย สุขสหคตธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยสุขสหคตธรรมที่เป็นเหตุและสุขสหคต ธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๓๓๒] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๓๓๓] สุขสหคตธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยสุขสหคตธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย [๓๓๔] สุขสหคตธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยสุขสหคตธรรมที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอธิปติปัจจัย มี ๙ นัย [๓๓๕] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๙ [๓๓๖] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ [๓๓๗] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ สหชาตวารก็ดี ปัจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตต- *วารก็ดี พึงให้พิสดารเหมือนปฏิจจวาร
ปัญหาวาร
[๓๓๘] สุขสหคตธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่สุขสหคตธรรมที่เป็น เหตุ โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๓๓๙] สุขสหคตธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแต่สุขสหคตธรรมที่เป็น เหตุ โดยอารัมมณปัจจัย มี ๙ นัย [๓๔๐] สุขสหคตธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่สุขสหคตธรรมที่เป็น เหตุ โดยอธิปติปัจจัย มี ๙ นัย [๓๔๑] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในอนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสหชาตปัจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๙ ในนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในกัมมปัจจัย มี " ๓ ในวิปากปัจจัย มี " ๙ ในอาหารปัจจัย มี " ๓ ในอินทริยปัจจัย มี " ๙ ในฌานปัจจัย มี " ๓ ในมัคคปัจจัย มี " ๙ ในสัมปยุตตปัจจัย มี " ๙ ในอัตถิปัจจัย มี " ๙ ในนัตถิปัจจัย มี " ๙ ในวิคตปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๓๔๒] สุขสหคตธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่สุขสหคตธรรมที่เป็น เหตุ โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสย- *ปัจจัย [๓๔๓] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ [๓๔๔] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ [๓๔๕] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ อนุโลมก็ดี ปัจจนียะก็ดี อนุโลมปัจจนียะก็ดี ปัจจนียานุโลมก็ดี แห่ง ปัญหาวาร ในกุสลัตติกะ ท่านนับไว้อย่างไร พึงนับอย่างนั้น
ปฏิจจวาร
[๓๔๖] อุเบกขาสหคตธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยอุเบกขาสหคตธรรมที่เป็น เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อุเบกขาสหคตธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยอุเบกขาสหคตธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อุเบกขาสหคตธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยอุเบกขาสหคตธรรมที่เป็นเหตุ และ อุเบกขาสหคตธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๓๔๗] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในกัมมปัจจัย มี " ๙ ในวิปากปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๓๔๘] อุเบกขาสหคตธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยอุเบกขาสหคตธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย [๓๔๙] อุเบกขาสหคตธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยอุเบกขาสหธรรมที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอธิปติปัจจัย มี ๙ นัย [๓๕๐] อุเบกขาสหคตธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยอุเบกขาสหคตธรรมที่เป็น เหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะปุเรชาตปัจจัย มี ๙ นัย [๓๕๑] อุเบกขาสหคตธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยอุเบกขาสหคตธรรมที่เป็น เหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะปัจฉาชาตปัจจัย มี ๙ นัย [๓๕๒] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๙ [๓๕๓] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ [๓๕๔] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ สหชาตวารก็ดี ปัจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตต วารก็ดี พึงให้พิสดารเหมือนปฏิจจวาร
ปัญหาวาร
[๓๕๕] อุเบกขาสหคตธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่อุเบกขาสหคตธรรม ที่เป็นเหตุ โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๓๕๖] อุเบกขาสหคตธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่อุเบกขาสหคตธรรม ที่เป็นเหตุ โดยอารัมมณปัจจัย มี ๙ นัย [๓๕๗] อุเบกขาสหคตธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่อุเบกขาสหคตธรรม ที่เป็นเหตุ โดยอธิปติปัจจัย มี ๙ นัย [๓๕๘] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในอนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสหชาตปัจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๙ ในนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในกัมมปัจจัย มี " ๓ ในวิปากปัจจัย มี " ๙ ในอาหารปัจจัย มี " ๓ ในอินทริยปัจจัย มี " ๙ ในฌานปัจจัย มี " ๓ ในมัคคปัจจัย มี " ๙ ในสัมปยุตตปัจจัย มี " ๙ ในอัตถิปัจจัย มี " ๙ ในนัตถิปัจจัย มี " ๙ ในวิคตปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๓๕๙] อุเบกขาสหคตธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่อุเบกขาสหคตธรรม ที่เป็นเหตุ โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดย อุปนิสสยปัจจัย [๓๖๐] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๙ [๓๖๑] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ [๓๖๒] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ อนุโลมก็ดี ปัจจนียะก็ดี อนุโลมปัจจนียะก็ดี ปัจจนียานุโลมก็ดี แห่ง ปัญหาวาร ในกุสลัตติกะ ท่านนับไว้อย่างไร พึงนับอย่างนั้น
เหตุทุกปีติตติกะ จบ
เหตุทุกทัสสนัตติกะ
ปฏิจจวาร
[๓๖๓] ทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยทัสสเนนปหาตัพพ- *ธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่เป็น เหตุ และทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๓๖๔] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในกัมมปัจจัย มี " ๙ ในอาหารปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๓๖๕] ทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยทัสสเนนปหาตัพพ- *ธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย [๓๖๖] ทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยทัสสเนนปหาตัพพ- *ธรรมที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอธิปติปัจจัย มี ๙ นัย [๓๖๗] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๙ [๓๖๘] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ [๓๖๙] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ สหชาตวารก็ดี ปัจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตต- *วารก็ดี พึงให้พิสดารเหมือนปฏิจจวาร
ปัญหาวาร
[๓๗๐] ทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่ทัสสเนนปหา- *ตัพพธรรมที่เป็นเหตุ โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๓๗๑] ทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่ทัสสเนนปหา- *ตัพพธรรมที่เป็นเหตุ โดยอารัมมณปัจจัย มี ๙ นัย [๓๗๒] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในอนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสหชาตปัจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๙ ในนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในกัมมปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอาหารปัจจัย มี " ๓ ในอินทริยปัจจัย มี " ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๓๗๓] ทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่ทัสสเนน- *ปหาตัพพธรรมที่เป็นเหตุ โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย [๓๗๔] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๙ [๓๗๕] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ [๓๗๖] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ อนุโลมก็ดี ปัจจนียะก็ดี อนุโลมปัจจนียะก็ดี ปัจจนียานุโลมก็ดี แห่ง ปัญหาวารในกุสลัตติกะ ท่านนับไว้อย่างไร พึงนับอย่างนั้น
ปฏิจจวาร
[๓๗๗] ภาวนายปหาตัพพธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยภาวนายปหาตัพพธรรม ที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ภาวนายปหาตัพพธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยภาวนายปหาตัพพธรรมที่ไม่ใช่ เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ภาวนายปหาตัพพธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยภาวนายปหาตัพพธรรมที่เป็น เหตุ และภาวนายปหาตัพพธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๓๗๘] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๓๗๙] ภาวนายปหาตัพพธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยภาวนายปหาตัพพ- *ธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย [๓๘๐] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๙ [๓๘๑] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ [๓๘๒] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อ ปัจจัย ๑ สหชาตวารก็ดี ปัจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตต วารก็ดี เหตุ พึงให้พิสดารเหมือนปฏิจจวาร
ปัญหาวาร
[๓๘๓] ภาวนายปหาตัพพธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่ภาวนายปหา- *ตัพพธรรมที่เป็นเหตุ โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๓๘๔] ภาวนายปหาตัพพธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่ภาวนายปหา ตัพพธรรมที่เป็นเหตุ โดยอารัมมณปัจจัย [๓๘๕] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในอนันตรปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสหชาตปัจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๙ ในนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในกัมมปัจจัย มี " ๓ ในอาหารปัจจัย มี " ๓ ในอินทริยปัจจัย มี " ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๓๘๖] ภาวนายปหาตัพพธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่ภาวนายปหา ตัพพธรรมที่เป็นเหตุ โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัย โดยอุปนิสสยปัจจัย [๓๘๗] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๙ [๓๘๘] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อ ปัจจัย ๓ [๓๘๙] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อ ปัจจัย ๙ อนุโลมก็ดี ปัจจนียะก็ดี อนุโลมปัจจนียะก็ดี ปัจจนียานุโลมก็ดี แห่งปัญหาวาร ในกุสลัตติกะ ท่านนับไว้อย่างไร พึงนับอย่างนั้น
ปฏิจจวาร
[๓๙๐] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรมที่เป็นเหตุ อาศัย เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรมที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยเนวทัสส เนนนภาวนายปหาตัพพธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๓๙๑] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในกัมมปัจจัย มี " ๙ ในวิปากปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๓๙๒] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัย เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย [๓๙๓] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัย เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรมที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมณ ปัจจัย เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยเนวทัสส- *เนนนภาวนายปหาตัพพธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมณปัจจัย เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยเนวทัสส- *เนนนภาวนายปหาตัพพธรรมที่เป็นเหตุ และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมณปัจจัย [๓๙๔] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยเนวทัสส เนนนภาวนายปหาตัพพธรรมที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอธิปติปัจจัย [๓๙๕] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อินทริยปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มี " ๓ [๓๙๖] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ [๓๙๗] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ สหชาตวารก็ดี ปัจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตต วารก็ดี พึงให้พิสดารเหมือนปฏิจจวาร
ปัญหาวาร
[๓๙๘] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัย แก่เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรมที่เป็นเหตุ โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๓๙๙] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัย แก่เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรมที่เป็นเหตุ โดยอารัมมณปัจจัย มี ๙ นัย [๔๐๐] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในอนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสหชาตปัจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๙ ในนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในปุเรชาตปัจจัย มี " ๓ ในปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๓ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในกัมมปัจจัย มี " ๓ ในวิปากปัจจัย มี " ๙ ในอาหารปัจจัย มี " ๓ ในอินทริยปัจจัย มี " ๙ ในฌานปัจจัย มี " ๓ ในมัคคปัจจัย มี " ๙ ในสัมปยุตตปัจจัย มี " ๙ ในวิปปยุตตปัจจัย มี " ๙ ในอัตถิปัจจัย มี " ๙ ในนัตถิปัจจัย มี " ๙ ในวิคตปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๔๐๑] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่ เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรมที่เป็นเหตุ โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัย โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย [๔๐๒] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๙ [๔๐๓] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ [๔๐๔] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ อนุโลมก็ดี ปัจจนียะก็ดี อนุโลมปัจจนียะก็ดี ปัจจนียานุโลม แห่ง ปัญหาวารในกุสลัตติกะ ท่านนับไว้อย่างไร พึงนับอย่างนั้น
เหตุทุกทัสสนัตติกะ จบ
เหตุทุกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกะ
ปฏิจจวาร
[๔๐๕] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยทัสสเนนปหา ตัพพเหตุกธรรมที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุก ธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุก ธรรมที่เป็นเหตุ และทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๔๐๖] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๔๐๗] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยทัสสเนนปหา- *ตัพพเหตุกธรรมที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอธิปติปัจจัย [๔๐๘] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๙ [๔๐๙] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ [๔๑๐] ในเหตุปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ สหชาตวารก็ดี ปัจจวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตต วารก็ดี พึงให้พิสดารเหมือนปฏิจจวาร
ปัญหาวาร
[๔๑๑] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่ทัสส เนนปหาตัพพเหตุกธรรมที่เป็นเหตุ โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๔๑๒] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่ทัสส เนนปหาตัพพเหตุกธรรมที่เป็นเหตุ โดยอารัมมณปัจจัย มี ๙ นัย [๔๑๓] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในกัมมปัจจัย มี " ๓ ในอาหารปัจจัย มี " ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๔๑๔] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่ทัสสเนน- *ปหาตัพพเหตุกธรรมที่เป็นเหตุ โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย [๔๑๕] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๙ [๔๑๖] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ [๔๑๗] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ อนุโลมก็ดี ปัจจนียะก็ดี อนุโลมปัจจนียะก็ดี ปัจจนียานุโลมก็ดี แห่ง ปัญหาวารในกุสลัตติกะ ท่านนับไว้อย่างไร พึงนับอย่างนั้น
ปฏิจจวาร
[๔๑๘] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยภาวนายปหาตัพพ- *เหตุกธรรมที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุก- *ธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๑๙] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๔๒๐] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยภาวนายปหาตัพพ- *เหตุกธรรมที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอธิปติปัจจัย มี ๙ นัย [๔๒๑] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๙ [๔๒๒] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ [๔๒๓] ในเหตุปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ สหชาตวารก็ดี ปัจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตต วารก็ดี พึงให้พิสดารเหมือนปฏิจจวาร
ปัญหาวาร
[๔๒๔] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่ภาวนาย- *ปหาตัพพเหตุกธรรมที่เป็นเหตุ โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๔๒๕] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่ภาวนาย- *ปหาตัพพเหตุกธรรมที่เป็นเหตุ โดยอารัมมณปัจจัย มี ๙ นัย [๔๒๖] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในอนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสหชาตปัจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๙ ในนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในกัมมปัจจัย มี " ๓ ในวิปากปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอาหารปัจจัย มี " ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๔๒๗] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่ภาวนาย ปหาตัพพเหตุกธรรมที่เป็นเหตุ โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย [๔๒๘] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๙ [๔๒๙] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ [๔๓๐] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ อนุโลมก็ดี ปัจจนียะก็ดี อนุโลมปัจจนียะก็ดี ปัจจนียานุโลมก็ดี แห่ง ปัญหาวาร ในกุสลัตติกะ ท่านนับไว้อย่างไร พึงนับอย่างนั้น
ปฏิจจวาร
[๔๓๑] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรมที่เป็นเหตุ อาศัย เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรมที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๓๒] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๔๓๓] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยเนว ทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย [๔๓๔] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อินทริยปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มี " ๓ [๔๓๕] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ [๔๓๖] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ สหชาตวารก็ดี ปัจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตต- *วารก็ดี พึงให้พิสดารเหมือนปฏิจจวาร
ปัญหาวาร
[๔๓๗] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรมที่เป็นเหตุ เป็น ปัจจัยแก่เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรมที่เป็นเหตุ โดยเหตุปัจจัย [๔๓๘] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในอนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสหชาตปัจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๙ ในนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในปุเรชาตปัจจัย มี " ๓ ในปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๓ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในกัมมปัจจัย มี " ๓ ในวิปากปัจจัย มี " ๙ ในอาหารปัจจัย มี " ๓ ในอินทริยปัจจัย มี " ๙ ในฌานปัจจัย มี " ๓ ในมัคคปัจจัย มี " ๙ ในสัมปยุตตปัจจัย มี " ๙ ในวิปปยุตตปัจจัย มี " ๕ ในอัตถิปัจจัย มี " ๙ ในนัตถิปัจจัย มี " ๙ ในวิคตปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๔๓๙] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรมที่เป็นเหตุ เป็น ปัจจัยแก่เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรมที่เป็นเหตุ โดยอารัมมณ- *ปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย [๔๔๐] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๙ [๔๔๑] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ [๔๔๒] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ อนุโลมก็ดี ปัจจนียะก็ดี อนุโลมปัจจนียะก็ดี ปัจจนียานุโลมก็ดี แห่ง ปัญหาวารในกุสลัตติกะ ท่านนับไว้อย่างไร พึงนับอย่างนั้น
เหตุทุกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกะ จบ
เหตุทุกอาจยคามิตติกะ
ปฏิจจวาร
[๔๔๓] อาจยคามิธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยอาจยคามิธรรมที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อาจยคามิธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยอาจยคามิธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อาจยคามิธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยอาจยคามิธรรมที่เป็นเหตุ และอาจยคามิ- *ธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๔๔๔] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในอนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๔๔๕] อาจยคามิธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยอาจยคามิธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย [๔๔๖] อาจยคามิธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยอาจยคามิธรรมที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอธิปติปัจจัย [๔๔๗] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๙ [๔๔๘] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ [๔๔๙] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ สหชาตวารก็ดี ปัจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตต- *วารก็ดี พึงให้พิสดารเหมือนปฏิจจวาร
ปัญหาวาร
[๔๕๐] อาจยคามิธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่อาจยคามิธรรมที่เป็น เหตุ โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๔๕๑] อาจยคามิธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่อาจยคามิธรรมที่เป็น เหตุ โดยอารัมมณปัจจัย มี ๙ นัย [๔๕๒] อาจยคามิธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่อาจยคามิธรรมที่เป็น เหตุ โดยอธิปติปัจจัย มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย อาจยคามิธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่อาจยคามิธรรมที่ไม่ใช่เหตุ โดยอธิปติปัจจัย มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย อาจยคามิธรรมที่เป็นเหตุ และอาจยคามิธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัย แก่อาจยคามิธรรมที่เป็นเหตุ โดยอธิปติปัจจัย มีอย่างเดียว คือ อารัมมณาธิปติ มี ๓ นัย [๔๕๓] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในกัมมปัจจัย มี " ๓ ในอาหารปัจจัย มี " ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๔๕๔] อาจยคามิธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่อาจยคามิธรรมที่เป็น เหตุ โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสย- *ปัจจัย [๔๕๕] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๙ [๔๕๖] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ [๔๕๗] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ อนุโลมก็ดี ปัจจนียะก็ดี อนุโลมปัจจนียะก็ดี ปัจจนียานุโลมก็ดี แห่ง ปัญหาวาร ในกุสลัตติกะ ท่านนับไว้อย่างไร พึงนับอย่างนั้น
ปฏิจจวาร
[๔๕๘] อปจยคามิธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยอปจยคามิธรรมที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อปจยคามิธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยอปจยคามิธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อปจยคามิธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยอปจยคามิธรรมที่เป็นเหตุ และอปจย- *คามิธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๔๕๙] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในกัมมปัจจัย มี " ๙ ในอาหารปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๔๖๐] อปจยคามิธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยอปจยคามิธรรมที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอธิปติปัจจัย [๔๖๑] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๖ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๙ [๔๖๒] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๖ [๔๖๓] ในเหตุปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๖ สหชาตวารก็ดี ปัจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตต- *วารก็ดี พึงให้พิสดารเหมือนปฏิจจวาร
ปัญหาวาร
[๔๖๔] อปจยคามิธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่อปจยคามิธรรมที่เป็น- *เหตุ โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๔๖๕] อปจยคามิธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่อปจยคามิธรรมที่เป็น เหตุ โดยอธิปติปัจจัย มีอย่างเดียว คือ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย อปจยคามิธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่อปจยคามิธรรมที่ไม่ใช่เหตุ โดยอธิปติปัจจัย มีอย่างเดียว คือ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย [๔๖๖] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอธิปติปัจจัย มี " ๖ ในสหชาตปัจจัย มี " ๙ ในอาหารปัจจัย มี " ๓ ในอินทริยปัจจัย มี " ๙ ในฌานปัจจัย มี " ๓ ในมัคคปัจจัย มี " ๙ ในสัมปยุตตปัจจัย มี " ๙ ในอัตถิปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๔๖๗] อปจยคามิธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่อปจยคามิธรรมที่เป็น- *เหตุ โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย [๔๖๘] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๙ [๔๖๙] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ [๔๗๐] ในอธิปติปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ อนุโลมก็ดี ปัจจัยนียะก็ดี อนุโลมปัจจนียะก็ดี ปัจจนียานุโลมก็ดี แห่ง ปัญหาวารในกุสลัตติกะ ท่านนับไว้อย่างไร พึงนับอย่างนั้น
ปฏิจจวาร
[๔๗๑] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยเนวาจยคามินา- *ปจยคามิธรรมที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัยมี ๓ นัย เนวาจยคามินาปจยคามิธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยเนวาจยคามินาปจยคามิ- *ธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย เนวาจยคามินาปจยคามิธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ที่เป็นเหตุ และเนวาจยคามินาปจยคามิธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๔๗๒] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในปุเรชาตปัจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในกัมมปัจจัย มี " ๙ ในวิปากปัจจัย มี " ๙ ในอาหารปัจจัย มี " ๙ ในอินทริยปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๔๗๓] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยเนวาจยคามินา- *ปจยคามิธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย [๔๗๔] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยเนวาจยคามินา- *ปจยคามิธรรมที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมณปัจจัย เนวาจยคามินาปจยคามิธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยเนวาจยคามินาปจยคามิ- *ธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมณปัจจัย เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ที่เป็นเหตุ อาศัยเนวาจยคามินาปจยคามิธรรมที่เป็นเหตุ และเนวาจยคามินา- *ปจยคามิธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมณปัจจัย [๔๗๕] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยเนวาจยคามินา- *ปจยคามิธรรมที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอธิปติปัจจัย [๔๗๖] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยเนวาจยคามินา- *ปจยคามิธรรมที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะปุเรชาตปัจจัย มี ๓ นัย [๔๗๗] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยเนวาจยคามินาป- *จยคามิธรรมที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะปัจฉาชาตปัจจัย [๔๗๘] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยเนวาจยคามินา- *ปจยคามิธรรมที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะกัมมปัจจัย [๔๗๙] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่นิสสยปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อินทริยปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มี " ๓ [๔๘๐] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ [๔๘๑] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ สหชาตวารก็ดี ปัจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตต- *วารก็ดี พึงให้พิสดารเหมือนปฏิจจวาร
ปัญหาวาร
[๔๘๒] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่เนวาจย- *คามินาปจยคามิธรรมที่เป็นเหตุ โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๔๘๓] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่เนวาจย- *คามินาปจยคามิธรรมที่เป็นเหตุ โดยอารัมมณปัจจัย [๔๘๔] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในอนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในสหชาตปัจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๙ ในนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในปุเรชาตปัจจัย มี " ๓ ในปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๓ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในกัมมปัจจัย มี " ๓ ในวิปากปัจจัย มี " ๙ ในอาหารปัจจัย มี " ๓ ในอินทริยปัจจัย มี " ๙ ในฌานปัจจัย มี " ๓ ในมัคคปัจจัย มี " ๙ ในสัมปยุตตปัจจัย มี " ๙ ในวิปปยุตตปัจจัย มี " ๕ ในอัตถิปัจจัย มี " ๙ ในนัตถิปัจจัย มี " ๙ ในวิคตปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๔๘๕] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่เนวาจยคมิ- *นาปจยคามิธรรมที่เป็นเหตุ โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย มี ๓ นัย เนวาจยคามินาปจยคามิธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่เนวาจยคามินาปจย- *คามิธรรมที่ไม่ใช่เหตุ โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัย โดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปุเรชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปัจฉาชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอาหารปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอินทริยปัจจัย [๔๘๖] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๙ [๔๘๗] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ [๔๘๘] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ อนุโลมก็ดี ปัจจัยนียะก็ดี อนุโลมปัจจนียะก็ดี ปัจจนียานุโลมก็ดี แห่งปัญหาวารในกุสลัตติกะ ท่านนับไว้อย่างไร พึงนับอย่างนั้น
เหตุทุกอาจยคามิตติกะ จบ
เหตุทุกเสกขัตติกะ
ปฏิจจวาร
[๔๘๙] เสกขธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยเสกขธรรมที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย เสกขธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยเสกขธรรมที่ไม่ใช่เหตุเกิดขึ้น เพราะเหตุ ปัจจัย มี ๓ นัย เสกขธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยเสกขธรรมที่เป็นเหตุ และเสกขธรรมที่ไม่ใช่ เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๔๙๐] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในอนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสหชาตปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๙ ในนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในปุเรชาตปัจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในกัมมปัจจัย มี " ๙ ในวิปากปัจจัย มี " ๙ ในอาหารปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๔๙๑] เสกขธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยเสกขธรรมที่เป็นเหตุเกิดขึ้น ไม่ใช่- *เพราะอธิปติปัจจัย [๔๙๒] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๖ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๙ [๔๙๓] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๖ [๔๙๔] ในเหตุปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๖ สหชาตวารก็ดี ปัจจัยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวาร ก็ดี พึงให้พิสดารเหมือนปฏิจจวาร
ปัญหาวาร
[๔๙๕] เสกขธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่เสกขธรรมที่เป็นเหตุ โดย เหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๔๙๖] เสกขธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่เสกขธรรมที่เป็นเหตุ โดย อธิปติปัจจัย มีอย่างเดียว คือ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย เสกขธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่เสกขธรรมที่ไม่ใช่เหตุ โดยอธิปติ- *ปัจจัย มีอย่างเดียว คือ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย [๔๙๗] เสกขธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่เสกขธรรมที่เป็นเหตุ โดย อนันตรปัจจัย [๔๙๘] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอธิปติปัจจัย มี " ๖ ในอนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสหชาตปัจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๙ ในนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในกัมมปัจจัย มี " ๓ ในวิปากปัจจัย มี " ๙ ในอาหารปัจจัย มี " ๓ ในอินทริยปัจจัย มี " ๙ ในฌานปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในมัคคปัจจัย มี " ๙ ในสัมปยุตตปัจจัย มี " ๙ ในอัตถิปัจจัย มี " ๙ ในนัตถิปัจจัย มี " ๙ ในวิคตปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๔๙๙] เสกขธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่เสกขธรรมที่เป็นเหตุ โดย สหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย [๕๐๐] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๙ [๕๐๑] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อ ปัจจัย ๓ [๕๐๒] ในอธิปติปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อ ปัจจัย ๓ อนุโลมก็ดี ปัจจนียะก็ดี อนุโลมปัจจนียะก็ดี ปัจจนียานุโลมก็ดี แห่ง ปัญหาวารในกุสลัตติกะ ท่านนับไว้อย่างไร พึงนับอย่างนั้น
ปฏิจจวาร
[๕๐๓] อเสกขธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยอเสกขธรรมที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อเสกขธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยอเสกขธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๓ นัย อเสกขธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยอเสกขธรรมที่เป็นเหตุ และอเสกขธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๕๐๔] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในอนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสหชาตปัจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๙ ในนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในปุเรชาตปัจจัย มี " ๙ ในกัมมปัจจัย มี " ๙ ในวิปากปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๕๐๕] อเสกขธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยอเสกขธรรมที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอธิปติปัจจัย [๕๐๖] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๖ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๙ [๕๐๗] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อ ปัจจัย ๖ [๕๐๘] ในเหตุปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๖ สหชาตวารก็ดี ปัจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตต- *วารก็ดี พึงให้พิสดารเหมือนปฏิจจวาร
ปัญหาวาร
[๕๐๙] อเสกขธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่อเสกขธรรมที่เป็นเหตุ โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๕๑๐] อเสกขธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่อเสกขธรรมที่เป็นเหตุ โดยอธิปติปัจจัย มีอย่างเดียว คือ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย อเสกขธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่อเสกขธรรมที่ไม่ใช่เหตุ โดย อธิปติปัจจัย มีอย่างเดียว คือ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย [๕๑๑] อเสกขธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่อเสกขธรรมที่เป็นเหตุ โดยอุปนิสสยปัจจัย มีอย่างเดียว คือ อนันตรูปนิสสยะ [๕๑๒] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอธิปติปัจจัย มี " ๖ ในอนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสหชาตปัจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๙ ในนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในกัมมปัจจัย มี " ๓ ในวิปากปัจจัย มี " ๙ ในอาหารปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอินทริยปัจจัย มี " ๙ ในฌานปัจจัย มี " ๓ ในมัคคปัจจัย มี " ๙ ในสัมปยุตตปัจจัย มี " ๙ ในอัตถิปัจจัย มี " ๙ ในนัตถิปัจจัย มี " ๙ ในวิคตปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๕๑๓] อเสกขธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่อเสกขธรรมที่เป็นเหตุ โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย [๕๑๔] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๙ [๕๑๕] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อ ปัจจัย ๓ [๕๑๖] ในอธิปติปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อ ปัจจัย ๓ อนุโลมก็ดี ปัจจนียะก็ดี อนุโลมปัจจนียะก็ดี ปัจจนียานุโลมก็ดี แห่ง ปัญหาวารในกุสลัตติกะ ท่านนับไว้อย่างไร พึงนับอย่างนั้น
ปฏิจจวาร
[๕๑๗] เนวเสกขานาเสกขธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยเนวเสกขานาเสกขธรรม ที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย เนวเสกขานาเสกขธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยเนวเสกขานาเสกขธรรมที่ ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย เนวเสกขานาเสกขธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยเนวเสกขานาเสกขธรรมที่ เป็นเหตุ และเนวเสกขานาเสกขธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๕๑๘] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในอนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสหชาตปัจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๙ ในนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในปุเรชาตปัจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในกัมมปัจจัย มี " ๙ ในวิปากปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๕๑๙] เนวเสกขานาเสกขธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยเนวเสกขานา- *เสกขธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย เนวเสกขานาเสกขธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยเนวเสกขานาเสกขธรรมที่ไม่ใช่ เหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย [๕๒๐] เนวเสกขานาเสกธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยเนวเสกขานาเสกข- *ธรรมที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมณปัจจัย เนวเสกขานาเสกขธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยเนวเสกขานาเสกขธรรมที่ ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมณปัจจัย เนวเสกขานาเสกขธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยเนวเสกขานาเสกขธรรมที่ เป็นเหตุ และเนวเสกขานาเสกขธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะ อารัมมณปัจจัย [๕๒๑] เนวเสกขานาเสกขธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยเนวเสกขานา- *เสกขธรรมที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอธิปติปัจจัย [๕๒๒] เนวเสกขานาเสกขธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยเนวเสกขานา- *เสกขธรรมที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะปุเรชาตปัจจัย มี ๓ นัย [๕๒๓] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อินทริยปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มี " ๓ [๕๒๔] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อ ปัจจัย ๓ [๕๒๕] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อ ปัจจัย ๒ สหชาตวารก็ดี ปัจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตต- *วารก็ดี พึงให้พิสดารเหมือนปฏิจจวาร
ปัญหาวาร
[๕๒๖] เนวเสกขานาเสกขธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่เนวเสกขานา- *เสกขธรรมที่เป็นเหตุ โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๕๒๗] เนวเสกขานาเสกขธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่เนวเสกขานา- *เสกขธรรมที่เป็นเหตุ โดยอารัมมณปัจจัย มี ๙ นัย [๕๒๘] เนวเสกขานาเสกขธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่เนวเสกขานา- *เสกขธรรมที่เป็นเหตุ โดยอธิปติปัจจัย มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ มี ๙ นัย [๕๒๙] เนวเสกขานาเสกขธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่เนวเสกขานา- *เสกขธรรมที่ไม่ใช่เหตุ โดยปุเรชาตปัจจัย [๕๓๐] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในอนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสหชาตปัจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในปุเรชาตปัจจัย มี " ๓ ในปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๓ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในกัมมปัจจัย มี " ๓ ในวิปากปัจจัย มี " ๙ ในอาหารปัจจัย มี " ๓ ในอินทริยปัจจัย มี " ๙ ในฌานปัจจัย มี " ๓ ในมัคคปัจจัย มี " ๙ ในสัมปยุตตปัจจัย มี " ๙ ในวิปปยุตตปัจจัย มี " ๕ ในอัตถิปัจจัย มี " ๙ ในนัตถิปัจจัย มี " ๙ ในวิคตปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๕๓๑] เนวเสกขานาเสกขธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่เนวเสกขานา- *เสกขธรรมที่เป็นเหตุ โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็น ปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย [๕๓๒] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๙ [๕๓๓] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อ ปัจจัย ๓ [๕๓๔] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อ ปัจจัย ๙ อนุโลมก็ดี ปัจจนียะก็ดี อนุโลมปัจจนียะก็ดี ปัจจนียานุโลมก็ดี แห่ง ปัญหาวาร ในกุสลัตติกะ ท่านนับไว้อย่างไร พึงนับไว้อย่างนั้น
เหตุทุกเสกขัตติกะ จบ
เหตุทุกปริตตัตติกะ
ปฏิจจวาร
[๕๓๕] ปริตตธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยปริตตธรรมที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ปริตตธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยปริตตธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๓ นัย ปริตตธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยปริตตธรรมที่เป็นเหตุ และปริตตธรรมที่ ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๕๓๖] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๕๓๗] ปริตตธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยปริตตธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย ปริตตธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยปริตตธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่ เพราะเหตุปัจจัย [๕๓๘] ปริตตธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยปริตตธรรมที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมณปัจจัย ปริตตธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยปริตตธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่ เพราะอารัมมณปัจจัย ปริตตธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยปริตตธรรมที่เป็นเหตุ และปริตตธรรมที่ ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมณปัจจัย [๕๓๙] ปริตตธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยปริตตธรรมที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอธิปติปัจจัย [๕๔๐] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อินทริยปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มี " ๓ [๕๔๑] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ [๕๔๒] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ สหชาตวารก็ดี ปัจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตต- *วารก็ดี พึงให้พิสดารเหมือนปฏิจจวาร
ปัญหาวาร
[๕๔๓] ปริตตธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่ปริตตธรรมที่เป็นเหตุ โดย เหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๕๔๔] ปริตตธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่ปริตตธรรมที่เป็นเหตุ โดย อารัมมณปัจจัย [๕๔๕] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในอนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๕๔๖] ปริตตธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่ปริตตธรรมที่เป็นเหตุ โดย อารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัย โดยอุปนิสสยปัจจัย [๕๔๗] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๙ [๕๔๘] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ [๕๔๙] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ อนุโลมก็ดี ปัจจนียะก็ดี อนุโลมปัจจนียะก็ดี ปัจจนียานุโลมก็ดี แห่ง ปัญหาวาร ในกุสลัตติกะ ท่านนับไว้อย่างไร พึงนับอย่างนั้น
ปฏิจจวาร
[๕๕๐] มหัคคตธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยมหัคคตธรรมที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย มหัคคตธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยมหัคคตธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๓ นัย มหัคคตธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยมหัคคตธรรมที่เป็นเหตุ และมหัคคตธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๕๕๑] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในอนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสหชาตปัจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๙ ในนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในปุเรชาตปัจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในกัมมปัจจัย มี " ๙ ในวิปากปัจจัย มี " ๙ ในอาหารปัจจัย มี " ๙ ในวิคตปัจจัย มี " ๙ [๕๕๒] มหัคคตธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยมหัคคตธรรมที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอธิปติปัจจัย [๕๕๓] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๙ [๕๕๔] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ [๕๕๕] ในเหตุปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ สหชาตวารก็ดี ปัจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตต- *วารก็ดี พึงให้พิสดารเหมือนปฏิจจวาร
ปัญหาวาร
[๕๕๖] มหัคคตธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่มหัคคตธรรมที่เป็นเหตุ โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๕๕๗] มหัคคตธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่มหัคคตธรรมที่เป็นเหตุ โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย มหัคคตธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่มหัคคตธรรมที่ไม่ใช่เหตุ โดย อารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย มหัคตธรรมที่เป็นเหตุ และมหัคคตธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่ มหัคคตธรรมที่เป็นเหตุ โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย [๕๕๘] มหัคคตธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่มหัคคตธรรมที่เป็นเหตุ โดยอธิปติปัจจัย มีอย่างเดียว คือ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย มหัคคตธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่มหัคคตธรรมที่ไม่ใช่เหตุ โดย อธิปติปัจจัย มีอย่างเดียว คือ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย [๕๕๙] มหัคคตธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่มหัคคตธรรมที่เป็นเหตุ โดยอนันตรปัจจัย [๕๖๐] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๖ ในอนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๙ ในนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในกัมมปัจจัย มี " ๓ ในวิปากปัจจัย มี " ๙ ในอาหารปัจจัย มี " ๓ ในอินทริยปัจจัย มี " ๙ ในฌานปัจจัย มี " ๓ ในมัคคปัจจัย มี " ๙ ในสัมปยุตตปัจจัย มี " ๙ ในอัตถิปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๕๖๑] มหัคคตธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่มหัคคตธรรมที่เป็นเหตุ โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย [๕๖๒] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๙ [๕๖๓] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ [๕๖๔] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ อนุโลมก็ดี ปัจจนียะก็ดี อนุโลมปัจจนียะก็ดี ปัจจนียานุโลมก็ดี แห่ง ปัญหาวาร ในกุสลัตติกะ ท่านนับไว้อย่างไร พึงนับอย่างนั้น
ปฏิจจวาร
[๕๖๕] อัปปมาณธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยอัปปมาณธรรมที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อัปปมาณธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยอัปปมาณธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อัปปมาณธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยอัปปมาณธรรมที่เป็นเหตุ และอัปปมาณ- *ธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๕๖๖] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในกัมมปัจจัย มี " ๙ ในวิปากปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๕๖๗] อัปปมาณธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยอัปปมาณธรรมที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอธิปติปัจจัย [๕๖๘] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๖ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๙ [๕๖๙] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๖ [๕๗๐] ในเหตุปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๖ สหชาตวารก็ดี ปัจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตต- *วารก็ดี พึงให้พิสดารเหมือนปฏิจจวาร
ปัญหาวาร
[๕๗๑] อัปปมาณธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่อัปปมาณธรรมที่เป็นเหตุ โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๕๗๒] อัปปมาณธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่อัปปมาณธรรมที่ไม่ใช่ เหตุ โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย [๕๗๓] อัปปมาณธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่อัปปมาณธรรมที่เป็นเหตุ โดยอธิปติปัจจัย มีอย่างเดียว คือ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย อัปปมาณธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่อัปปมาณธรรมที่ไม่ใช่เหตุ โดย อธิปติปัจจัย มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย [๕๗๔] อปปมาณธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่อัปปมาณธรรมที่เป็น เหตุ โดยอนันตรปัจจัย มี ๙ นัย [๕๗๕] ในอัปปมาณธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่อัปปมาณธรรมที่เป็น เหตุ โดยอุปนิสสยปัจจัย มี ๒ อย่าง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ มี ๙ นัย [๕๗๖] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในอธิปติปัจจัย มี " ๖ ในอนันตรปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสหชาตปัจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๙ ในนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในกัมมปัจจัย มี " ๓ ในวิปากปัจจัย มี " ๙ ในอาหารปัจจัย มี " ๓ ในอินทริยปัจจัย มี " ๙ ในฌานปัจจัย มี " ๓ ในมัคคปัจจัย มี " ๙ ในสัมปยุตตปัจจัย มี " ๙ ในอัตถิปัจจัย มี " ๙ ในนัตถิปัจจัย มี " ๙ ในวิคตปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๕๗๗] อัปปมาณธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่อัปปมาณธรรมที่เป็นเหตุ โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย [๕๗๘] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๙ [๕๗๙] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ [๕๘๐] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ อนุโลมก็ดี ปัจจนียะก็ดี อนุโลมปัจจนียะก็ดี ปัจจนียานุโลมก็ดี แห่ง ปัญหาวาร ในกุสลัตติกะ ท่านนับไว้อย่างไร พึงนับอย่างนั้น
เหตุทุกปริตัตติกะ จบ
เหตุทุกปริตตารัมมณัตติกะ
ปฏิจจวาร
[๕๘๑] ปริตตารัมมณธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยปริตตารัมมณธรรมที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ปริตตารัมมณธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยปริตตารัมมณธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ปริตตารัมมณธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยปริตตารัมมณธรรมที่เป็นเหตุ และ ปริตตารัมมณธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๕๘๒] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในอนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสหชาตปัจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๙ ในนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในปุเรชาตปัจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในกัมมปัจจัย มี " ๙ ในวิปากปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๕๘๓] ปริตตารัมมณธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยปริตตารัมมณธรรมที่ไม่ใช่ เหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย ปริตตารัมมณธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยปริตตารัมมณธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย [๕๘๔] ปริตตารัมมณธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยปริตตารัมมณธรรมที่เป็น เหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอธิปติปัจจัย [๕๘๕] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๙ [๕๘๖] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ [๕๘๗] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ สหชาตวารก็ดี ปัจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตต- *วารก็ดี พึงให้พิสดารเหมือนปฏิจจวาร
ปัญหาวาร
[๕๘๘] ปริตตารัมมณธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่ปริตตารัมมณธรรม ที่เป็นเหตุ โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๕๘๙] ปริตตารัมมณธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่ปริตตารัมมณธรรม ที่เป็นเหตุ โดยอารัมมณปัจจัย มี ๙ นัย [๕๙๐] ปริตตารัมมณธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่ปริตตารัมมณธรรม ที่เป็นเหตุ โดยอธิปติปัจจัย [๕๙๑] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในอนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสหชาตปัจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๙ ในนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในกัมมปัจจัย มี " ๓ ในวิปากปัจจัย มี " ๙ ในอาหารปัจจัย มี " ๓ ในอินทริยปัจจัย มี " ๙ ในฌานปัจจัย มี " ๓ ในมัคคปัจจัย มี " ๙ ในสัมปยุตตปัจจัย มี " ๙ ในอัตถิปัจจัย มี " ๙ ในนัตถิปัจจัย มี " ๙ ในวิคตปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๕๙๒] ปริตตารัมมณธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่ปริตตารัมมณธรรม ที่เป็นเหตุ โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดย อุปนิสสยปัจจัย [๕๙๓] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๙ [๕๙๔] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ [๕๙๕] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ อนุโลมก็ดี ปัจจนียะก็ดี อนุโลมปัจจนียะก็ดี ปัจจนียานุโลมก็ดี แห่งปัญหาวาร ในกุสลัตติกะ ท่านนับไว้อย่างไร พึงนับอย่างนั้น
ปฏิจจวาร
[๕๙๖] มหัคคตารัมมณธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยมหัคคตารัมมณธรรม ที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย มหัคคตารัมมณธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยมหัคคตารัมมณธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย มหัคคตารัมมณธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยมหัคคตารัมมณธรรมที่เป็นเหตุ และมหัคคตารัมมณธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๕๙๗] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในกัมมปัจจัย มี " ๙ ในวิปากปัจจัย มี " ๙ ในอาหารปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๕๙๘] มหัคคตารัมมณธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยมหัคคตารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย มหัคคตารัมมณธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยมหัคคตารัมมณธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย [๕๙๙] มหัคคตารัมมณธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยมหัคคตารัมมณธรรม ที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอธิปติปัจจัย [๖๐๐] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๙ [๖๐๑] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ [๖๐๒] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ สหชาตวารก็ดี ปัจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตต- *วารก็ดี พึงให้พิสดารเหมือนปฏิจจวาร
ปัญหาวาร
[๖๐๓] มหัคคตารัมมณธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่มหัคคตารัมมณ- *ธรรมที่เป็นเหตุ โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๖๐๔] มหัคคตารัมมณธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่มหัคคตารัมมณ- *ธรรมที่เป็นเหตุ โดยอารัมมณปัจจัย มี ๙ นัย [๖๐๕] มหัคคตารัมมณธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่มหัคคตารัมมณ- *ธรรมที่เป็นเหตุ โดยอธิปติปัจจัย มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย มหัคคตารัมมณธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่มหัคคตารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ โดยอธิปติปัจจัย มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย มหัคคตารัมมณธรรมที่เป็นเหตุ และมหัคคตารัมมณธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่มหัคคตารัมมณธรรมที่เป็นเหตุ โดยอธิปติปัจจัย มีอย่างเดียว คือ อารัมมณาธิปติ มี ๓ นัย [๖๐๖] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในกัมมปัจจัย มี " ๓ ในวิปากปัจจัย มี " ๙ ในอาหารปัจจัย มี " ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๖๐๗] มหัคคตารัมมณธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่มหัคคตารัมมณ- *ธรรมที่เป็นเหตุ โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดย อุปนิสสยปัจจัย [๖๐๘] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๙ [๖๐๙] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อ- *ปัจจัย ๓ [๖๑๐] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ อนุโลมก็ดี ปัจจนียะก็ดี อนุโลมปัจจนียะก็ดี ปัจจนียานุโลมก็ดี แห่งปัญหาวาร ในกุสลัตติกะ ท่านนับไว้อย่างไร พึงนับอย่างนั้น
ปฏิจจวาร
[๖๑๑] อัปปมาณารัมมณธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยอัปปมาณารัมมณธรรม ที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อัปปมาณารัมมณธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยอัปปมาณารัมมณธรรมที่ไม่ใช่ เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อัปปมาณารัมมณธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยอัปปมาณารัมมณธรรมที่เป็นเหตุ และอัปปมาณารัมมณธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๖๑๒] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในอนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสหชาตปัจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๙ ในนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในปุเรชาตปัจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในกัมมปัจจัย มี " ๙ ในวิปากปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๖๑๓] อัปปมาณารัมมณธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยอัปปมาณารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย [๖๑๔] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๙ [๖๑๕] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ [๖๑๖] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ สหชาตวารก็ดี ปัจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตต- *วารก็ดี พึงให้พิสดารเหมือนปฏิจจวาร
ปัญหาวาร
[๖๑๗] อัปปมาณารัมมณธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่อัปปมาณา- *รัมมณธรรมที่เป็นเหตุ โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๖๑๘] อัปปมาณารัมมณธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่อัปปมาณา- *รัมมณธรรมที่เป็นเหตุ โดยอารัมมณปัจจัย มี ๙ นัย [๖๑๙] อัปปมาณารัมมณธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่อัปปมาณา- *รัมมณธรรมที่เป็นเหตุ โดยอธิปติปัจจัย มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย อัปปมาณารัมมณธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่อัปปมาณารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ โดยอธิปติปัจจัย มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย อัปปมาณารัมมณธรรมที่เป็นเหตุ และอัปปมาณารัมมณธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่อัปปมาณารัมมณธรรมที่เป็นเหตุ โดยอธิปติปัจจัย มีอย่างเดียว คือ อารัมมณาธิปติ มี ๓ นัย [๖๒๐] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในอนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสหชาตปัจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๙ ในนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในกัมมปัจจัย มี " ๓ ในวิปากปัจจัย มี " ๙ ในอาหารปัจจัย มี " ๓ ในอินทริยปัจจัย มี " ๙ ในฌานปัจจัย มี " ๓ ในมัคคปัจจัย มี " ๙ ในสัมปยุตตปัจจัย มี " ๙ ในอัตถิปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๖๒๑] อัปปมาณารัมมณธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่อัปปมาณารัมมณ- *ธรรมที่เป็นเหตุ โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดย อุปนิสสยปัจจัย [๖๒๒] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๙ [๖๒๓] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อ- *ปัจจัย ๓ [๖๒๔] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อ- *ปัจจัย ๙ อนุโลมก็ดี ปัจจนียะก็ดี อนุโลมปัจจนียะก็ดี ปัจจนียานุโลมก็ดี แห่ง ปัญหาวาร ในกุสลัตติกะ ท่านนับไว้อย่างไร พึงนับอย่างนั้น
เหตุทุกปริตตารัมมณัตติกะ จบ
เหตุทุกหินัตติกะ
ปฏิจจวาร
[๖๒๕] หีนธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยหีนธรรมที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๓ นัย หีนธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยหีนธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุ ปัจจัย มี ๓ นัย หีนธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยหีนธรรมที่เป็นเหตุ และหีนธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๖๒๖] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในอนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในสหชาตปัจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๙ ในนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในปุเรชาตปัจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในกัมมปัจจัย มี " ๙ ในอาหารปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๖๒๗] หีนธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยหีนธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย [๖๒๘] หีนธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยหีนธรรมที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่ เพราะอธิปติปัจจัย มี ๓ นัย หีนธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยหีนธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะ อธิปติปัจจัย มี ๓ นัย หีนธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยหีนธรรมที่เป็นเหตุ และหีนธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอธิปติปัจจัย มี ๓ นัย [๖๒๙] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๙ [๖๓๐] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อ ปัจจัย ๙ [๖๓๑] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อ ปัจจัย ๑ สหชาตวารก็ดี ปัจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวาร ก็ดี พึงให้พิสดารเหมือนปฏิจจวาร
ปัญหาวาร
[๖๓๒] หีนธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่หีนธรรมที่เป็นเหตุ โดยเหตุ ปัจจัย มี ๓ นัย [๖๓๓] หีนธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่หีนธรรมที่เป็นเหตุ โดย อารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอธิปติปัจจัย มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สห- *ชาตาธิปติ [๖๓๔] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในอนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสหชาตปัจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๙ ในนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในกัมมปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอาหารปัจจัย มี " ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๖๓๕] หีนธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่หีนธรรมที่เป็นเหตุ โดย อารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย [๖๓๖] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๙ [๖๓๗] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มี หัวข้อปัจจัย ๓ [๖๓๘] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อ ปัจจัย ๙ อนุโลมก็ดี ปัจจนียะก็ดี อนุโลมปัจจนียะก็ดี ปัจจนียานุโลมก็ดี แห่ง ปัญหาวาร ในกุสลัตติกะ ท่านนับไว้อย่างไร พึงนับอย่างนั้น
ปฏิจจวาร
[๖๓๙] มัชฌิมธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยมัชฌิมธรรมที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๔๐] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๖๔๑] มัชฌิมธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยมัชฌิมธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย [๖๔๒] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มี " ๓ [๖๔๓] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อ ปัจจัย ๓ [๖๔๔] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ สหชาตวารก็ดี ปัจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตต- *วารก็ดี พึงให้พิสดารเหมือนปฏิจจวาร
ปัญหาวาร
[๖๔๕] มัชฌิมธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่มัชฌิมธรรมที่เป็นเหตุ โดย เหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๖๔๖] มัชฌิมธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่มัชฌิมธรรมที่เป็นเหตุ โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอธิปติปัจจัย มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ [๖๔๗] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในอนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๙ ในกัมมปัจจัย มี " ๓ ในวิปากปัจจัย มี " ๙ ในอาหารปัจจัย มี " ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๖๔๘] มัชฌิมธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่มัชฌิมธรรมที่เป็นเหตุ โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย [๖๔๙] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๙ [๖๕๐] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ [๖๕๑] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ อนุโลมก็ดี ปัจจนียะก็ดี อนุโลมปัจจนียะก็ดี ปัจจนียานุโลมก็ดี แห่ง ปัญหาวาร ในกุสลัตติกะ ท่านนับไว้อย่างไร พึงนับอย่างนั้น
ปฏิจจวาร
[๖๕๒] ปณีตธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยปณีตธรรมที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ปณีตธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยปณีตธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๓ นัย ปณีตธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยปณีตธรรมที่เป็นเหตุ และปณีตธรรมที่ไม่ใช่ เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๖๕๓] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในกัมมปัจจัย มี " ๙ ในวิปากปัจจัย มี " ๙ ในอาหารปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๖๕๔] ปณีตธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยปณีตธรรมที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอธิปติปัจจัย [๖๕๕] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๖ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๙ [๖๕๖] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๖ [๖๕๗] ในเหตุปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๖ สหชาตวารก็ดี ปัจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สมปยุตต- *วารก็ดี พึงให้พิสดารเหมือนปฏิจจวาร
ปัญหาวาร
[๖๕๘] ปณีตธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่ปณีตธรรมที่เป็นเหตุ โดย เหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๖๕๙] ปณีตธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่ปณีตธรรมที่ไม่ใช่เหตุ โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย [๖๖๐] ปณีตธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่ปณีตธรรมที่เป็นเหตุ โดย อธิปติปัจจัย มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย [๖๖๑] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในอธิปติปัจจัย มี " ๖ ในอนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสหชาตปัจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๙ ในนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในกัมมปัจจัย มี " ๓ ในวิปากปัจจัย มี " ๙ ในอาหารปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอินทริยปัจจัย มี " ๙ ในฌานปัจจัย มี " ๓ ในมัคคปัจจัย มี " ๙ ในสัมปยุตตปัจจัย มี " ๙ ในอัตถิปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๖๖๒] ปณีตธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่ปณีตธรรมที่เป็นเหตุ โดย สหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย [๖๖๓] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๙ [๖๖๔] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ [๖๖๕] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ อนุโลมก็ดี ปัจจนียะก็ดี อนุโลมปัจจนียะก็ดี ปัจจนียานุโลมก็ดี แห่ง ปัญหาวาร ในกุสลัตติกะ ท่านนับไว้อย่างไร พึงนับอย่างนั้น
เหตุทุกหีนัตติกะ จบ
-----------------------------------------------------
เหตุทุกมิจฉัตตัตติกะ
ปฏิจจวาร
[๖๖๖] มิจฉัตตนิยตธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยมิจฉัตตนิยตธรรมที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย มิจฉัตตนิยตธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยมิจฉัตตนิยตธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย มิจฉัตตนิยตธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยมิจฉัตตนิยตธรรมที่เป็นเหตุ และ มิจฉัตตนิยตธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๖๖๗] มิจฉัตตนียตธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยมิจฉัตตนิยตธรรมที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะอามรัมณปัจจัย [๖๖๘] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในอนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสหชาตปัจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๙ ในนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในปุเรชาตปัจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในกัมมปัจจัย มี " ๙ ในอาหารปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๖๖๙] มิจฉัตตนิยตธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยมิจฉัตตนิยตธรรมที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอธิปติปัจจัย [๖๗๐] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ในกัมมปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๙ [๖๗๑] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ [๖๗๒] ในเหตุปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ สหชาตวารก็ดี ปัจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงให้พิสดารเหมือนปฏิจจวาร
ปัญหาวาร
[๖๗๓] มิจฉัตตนิยตธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่มิจฉัตตนิยตธรรมที่ เป็นเหตุ โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๖๗๔] มิจฉัตตนิยตธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่มิจฉัตตนิยตธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ โดยอธิปติปัจจัย มีอย่างเดียว คือ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย [๖๗๕] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอธิปติปัจจัย มี " ๓ ในสหชาตปัจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๙ ในนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในกัมมปัจจัย มี " ๓ ในอาหารปัจจัย มี " ๓ ในอินทริยปัจจัย มี " ๓ ในฌานปัจจัย มี " ๓ ในมัคคปัจจัย มี " ๓ ในสัมปยุตตปัจจัย มี " ๙ ในอัตถิปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๖๗๖] มิจฉัตตนิยตธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่มิจฉัตตนิยตธรรม ที่เป็นเหตุ โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย [๖๗๗] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๙ [๖๗๘] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ [๖๗๙] ในอธิปติปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ อนุโลมก็ดี ปัจจนียะก็ดี อนุโลมปัจจนียะก็ดี ปัจจนียานุโลมก็ดี แห่งปัญหาวาร ในกุสลัตติกะ ท่านนับไว้อย่างไร พึงนับอย่างนั้น
ปฏิจจวาร
[๖๘๐] สัมมัตตนิยตธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยสัมมัตตนิยตธรรมที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย สัมมัตตนิยตธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยสัมมัตตนิยตธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิด ขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย สัมมัตตนิยตธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยสัมมัตตนิยตธรรมที่เป็นเหตุ และ สัมมัตตนิยตธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๖๘๑] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในปุเรชาตปัจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในกัมมปัจจัย มี " ๙ ในอาหารปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๖๘๒] สัมมัตตนิยตธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยสัมมัตตนิยตธรรมที่เป็น เหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอธิปติปัจจัย [๖๘๓] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๖ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๙ [๖๘๔] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๖ [๖๘๕] ในเหตุปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๖ สหชาตวารก็ดี ปัจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวาร ก็ดี พึงให้พิสดารเหมือนปฏิจจวาร
ปัญหาวาร
[๖๘๖] สัมมัตตนิยตธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่สัมมัตตนิยตธรรมที่- *เป็นเหตุ โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๖๘๗] สัมมัตตนิยตธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่สัมมัตตนิยตธรรมที่- *เป็นเหตุ โดยอธิปติปัจจัย มีอย่างเดียว คือ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย สัมมัตตนิยตธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่สัมมัตตนิยตธรรมที่ไม่ใช่เหตุ โดยอธิปติปัจจัย มีอย่างเดียว คือ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย [๖๘๘] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอธิปติปัจจัย มี " ๖ ในสหชาตปัจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในกัมมปัจจัย มี " ๓ ในอาหารปัจจัย มี " ๓ ในอินทริยปัจจัย มี " ๙ ในฌานปัจจัย มี " ๓ ในมัคคปัจจัย มี " ๙ ในสัมปยุตตปัจจัย มี " ๙ ในอัตถิปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๖๘๙] สัมมัตตนิยตธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่สัมมัตตนิยตธรรม ที่เป็นเหตุ โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย [๖๙๐] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๙ [๖๙๑] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ [๖๙๒] ในอธิปติปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ อนุโลมก็ดี ปัจจนียะก็ดี อนุโลมปัจจนียะก็ดี ปัจจนียานุโลมก็ดี แห่งปัญหาวาร ในกุสลัตติกะ ท่านนับไว้อย่างไร พึงนับอย่างนั้น
ปฏิจจวาร
[๖๙๓] อนิยตธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยอนิยตธรรมที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อนิยตธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยอนิยตธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุ- *ปัจจัย มี ๓ นัย อนิยตธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยอนิยตธรรมที่เป็นเหตุ และอนิยตธรรมที่ ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๖๙๔] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในกัมมปัจจัย มี " ๙ ในวิปากปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๖๙๕] อนิยตธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยอนิยตธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย อนิยตธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยอนิยตธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่ เพราะเหตุปัจจัย [๖๙๖] อนิยตธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยอนิยตธรรมที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมณปัจจัย อนิยตธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยอนิยตธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่ เพราะอารัมมณปัจจัย อนิยตธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยอนิยตธรรมที่เป็นเหตุ และอนิยตธรรมที่- *ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมณปัจจัย [๖๙๗] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อินทริยปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มี " ๓ [๖๙๘] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ [๖๙๙] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ สหชาตวารก็ดี ปัจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตต- *วารก็ดี พึงให้พิสดารเหมือนปฏิจจวาร
ปัญหาวาร
[๗๐๐] อนิยตธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่อนิยตธรรมที่เป็นเหตุ โดย เหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๗๐๑] อนิยตธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่อนิยตธรรมที่เป็นเหตุ โดย อารัมมณปัจจัย มี ๙ นัย [๗๐๒] อนิยตธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่อนิยตธรรมที่เป็นเหตุ โดยอธิปติปัจจัย มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย อนิยตธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่อนิยตธรรมที่ไม่ใช่เหตุ โดยอธิปติ- *ปัจจัย มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย อนิยตธรรมที่เป็นเหตุ และอนิยตธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่อนิยต- *ธรรมที่เป็นเหตุ โดยอธิปติปัจจัย มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย [๗๐๓] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในอนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสมมันตรปัจจัย มี " ๙ ในสหชาตปัจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๙ ในนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในปุเรชาตปัจจัย มี " ๓ ในปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๓ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในกัมมปัจจัย มี " ๓ ในวิปากปัจจัย มี " ๙ ในอาหารปัจจัย มี " ๓ ในอินทริยปัจจัย มี " ๙ ในฌานปัจจัย มี " ๓ ในมัคคปัจจัย มี " ๙ ในสัมปยุตตปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในวิปปยุตตปัจจัย มี " ๕ ในอัตถิปัจจัย มี " ๙ ในนัตถิปัจจัย มี " ๙ ในวิคตปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๗๐๔] อนิยตธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่อนิยตธรรมที่เป็นเหตุ โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย [๗๐๕] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๙ [๗๐๖] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ [๗๐๗] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อ ปัจจัย ๙ อนุโลมก็ดี ปัจจนียะก็ดี อนุโลมปัจจนียะก็ดี ปัจจนียานุโลมก็ดี แห่งปัญหาวาร ในกุสลัตติกะ ท่านนับไว้อย่างไร พึงนับอย่างนั้น
เหตุทุกมิจฉัตตัตติกะ จบ
เหตุทุกมัคคารัมมณัตติกะ
ปฏิจจวาร
[๗๐๘] มัคคารัมมณธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยมัคคารัมมณธรรมที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย มัคคารัมมณธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยมัคคารัมมณธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย มัคคารัมมณธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยมัคคารัมมณธรรมที่เป็นเหตุ และ มัคคารัมมณธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๗๐๙] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในกัมมปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๗๑๐] มัคคารัมมณธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยมัคคารัมมณธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย [๗๑๑] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๙ [๗๑๒] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ [๗๑๓] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ สหชาตวารก็ดี ปัจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงให้พิสดารเหมือนปฏิจจวาร
ปัญหาวาร
[๗๑๔] มัคคารัมมณธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่มัคคารัมมณธรรม ที่เป็นเหตุ โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๗๑๕] มัคคารัมมณธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่มัคคารัมมณธรรม ที่เป็นเหตุ โดยอธิปติปัจจัย มีอย่างเดียว คือ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย มัคคารัมมณธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่มัคคารัมมณธรรมที่ไม่ใช่เหตุ โดยอธิปติปัจจัย มีอย่างเดียว คือ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย [๗๑๖] มัคคารัมมณธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่มัคคารัมมณธรรม ที่เป็นเหตุ โดยอนันตรปัจจัย [๗๑๗] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอธิปติปัจจัย มี " ๖ ในอนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสหชาตปัจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๙ ในนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในกัมมปัจจัย มี " ๓ ในอาหารปัจจัย มี " ๓ ในอินทริยปัจจัย มี " ๙ ในฌานปัจจัย มี " ๓ ในมัคคปัจจัย มี " ๙ ในสัมปยุตตปัจจัย มี " ๙ ในอัตถิปัจจัย มี " ๙ ในนัตถิปัจจัย มี " ๙ ในวิคตปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๗๑๘] มัคคารัมมณธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่มัคคารัมมณธรรม ที่เป็นเหตุ โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย [๗๑๙] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๙ [๗๒๐] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อ ปัจจัย ๓ [๗๒๑] ในอธิปติปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อ ปัจจัย ๓ อนุโลมก็ดี ปัจจนียะก็ดี อนุโลมปัจจนียะก็ดี ปัจจนียานุโลมก็ดี แห่งปัญหาวาร ในกุสลัตติกะ ท่านนับไว้อย่างไร พึงนับอย่างนั้น
ปฏิจจวาร
[๗๒๒] มัคคเหตุกธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยมัคคเหตุกธรรมที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย มัคคเหตุกธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยมัคคเหตุกธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย มัคคเหตุกธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยมัคคเหตุกธรรมที่เป็นเหตุ และมัคคเหตุก ธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๗๒๓] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในกัมมปัจจัย มี " ๙ ในอาหารปัจจัย มี " ๙ ในอินทริยปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๗๒๔] มัคคเหตุกธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยมัคคเหตุกธรรมที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอธิปติปัจจัย [๗๒๕] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๖ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๙ [๗๒๖] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๖ [๗๒๗] ในเหตุปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๖ สหชาตวารก็ดี ปัจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงให้พิสดารเหมือนปฏิจจวาร
ปัญหาวาร
[๗๒๘] มัคคเหตุกธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่มัคคเหตุกธรรม ที่เป็นเหตุ โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๗๒๙] มัคคเหตุกธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่มัคคเหตุกธรรม ที่เป็นเหตุ โดยอธิปติปัจจัย มีอย่างเดียว คือ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย มัคคเหตุกธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่มัคคเหตุกธรรมที่ไม่ใช่เหตุ โดยอธิปติปัจจัย มีอย่างเดียว คือ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย [๗๓๐] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอธิปติปัจจัย มี " ๖ ในสหชาตปัจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๙ ในนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในกัมมปัจจัย มี " ๓ ในอาหารปัจจัย มี " ๓ ในอินทริยปัจจัย มี " ๙ ในฌานปัจจัย มี " ๓ ในมัคคปัจจัย มี " ๙ ในสัมปยุตตปัจจัย มี " ๙ ในอัตถิปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๗๓๑] มัคคเหตุกธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่มัคคเหตุกธรรมที่ เป็นเหตุ โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย [๗๓๒] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๙ [๗๓๓] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อ ปัจจัย ๓ [๗๓๔] ในอธิปติปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ อนุโลมก็ดี ปัจจนียะก็ดี อนุโลมปัจจนียะก็ดี ปัจจนียานุโลมก็ดี แห่งปัญหาวาร ในกุสลัตติกะ ท่านนับไว้อย่างไร พึงนับอย่างนั้น
ปฏิจจวาร
[๗๓๕] มัคคาธิปติธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยมัคคาธิปติธรรมที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย มัคคาธิปติธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยมัคคาธิปติธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย มัคคาธิปติธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยมัคคาธิปติธรรมที่เป็นเหตุ และมัคคา ธิปติธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๗๓๖] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในกัมมปัจจัย มี " ๙ ในอาหารปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๗๓๗] มัคคาธิปติธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยมัคคาธิปติธรรมที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอธิปติปัจจัย [๗๓๘] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๙ [๗๓๙] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ [๗๔๐] ในเหตุปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ สหชาตวารก็ดี ปัจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงให้พิสดารเหมือนปฏิจจวาร
ปัญหาวาร
[๗๔๑] มัคคาธิปติธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่มัคคาธิปติธรรมที่ เป็นเหตุ โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๗๔๒] มัคคาธิปติธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่มัคคาธิปติธรรม ที่เป็นเหตุ โดยอารัมมณปัจจัย มี ๙ นัย [๗๔๓] มัคคาธิปติธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่มัคคาธิปติธรรม ที่เป็นเหตุ โดยอธิปติปัจจัย มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย มัคคาธิปติธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่มัคคาธิปติธรรมที่ไม่ใช่เหตุ โดยอธิปติปัจจัย มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย มัคคาธิปติธรรมที่เป็นเหตุ และมัคคาธิปติธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่ มัคคาธิปติธรรมที่เป็นเหตุ โดยอธิปติปัจจัย มีอย่างเดียว คือ อารัมมณาธิปติ มี ๓ นัย [๗๔๔] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในอนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสหชาตปัจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๙ ในนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในกัมมปัจจัย มี " ๓ ในอาหารปัจจัย มี " ๓ ในอินทริยปัจจัย มี " ๙ ในฌานปัจจัย มี " ๓ ในมัคคปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในสัมปยุตตปัจจัย มี " ๙ ในอัตถิปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๗๔๕] ในมัคคาธิปติธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่มัคคาธิปติธรรม ที่เป็นเหตุ โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดย อุปนิสสยปัจจัย [๗๔๖] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๙ [๗๔๗] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อ ปัจจัย ๓ [๗๔๘] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อ ปัจจัย ๙ อนุโลมก็ดี ปัจจนียะก็ดี อนุโลมปัจจนียะก็ดี ปัจจนียานุโลมก็ดี แห่งปัญหาวาร ในกุสลัตติกะ ท่านนับไว้อย่างไร พึงนับอย่างนั้น
เหตุทุกมัคคารัมมณัตติกะ จบ
เหตุทุกอุปปันนัตติกะ
ปัญหาวาร
[๗๔๙] อุปปันนธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่อุปปันนธรรมที่เป็นเหตุ โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๗๕๐] อุปปันนธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่อุปปันนธรรมที่ไม่ใช่เหตุ โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย [๗๕๑] อุปปันนธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่อุปปันนธรรมที่เป็นเหตุ โดยอธิปติปัจจัย มีอย่างเดียว คือ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย อุปปันนธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่อุปปันนธรรมที่ไม่ใช่เหตุ โดย อธิปติปัจจัย มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย [๗๕๒] อุปปันนธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่อุปปันนธรรมที่เป็นเหตุ โดยสหชาตปัจจัย [๗๕๓] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในอธิปติปัจจัย มี " ๖ ในสหชาตปัจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๙ ในนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๓ คือ บุคคลผู้ยังฌานให้เกิดขึ้น ยังวิปัสสนาให้เกิดขึ้น ยังมรรคให้เกิดขึ้น ยังอภิญญาให้เกิดขึ้น ยังสมาบัติให้เกิดขึ้น เพราะอาศัยอุตุที่เกิดขึ้นแล้ว ในปุเรชาตปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๓ ในกัมมปัจจัย มี " ๓ ในวิปากปัจจัย มี " ๙ ในอาหารปัจจัย มี " ๓ ในอินทริยปัจจัย มี " ๙ ในฌานปัจจัย มี " ๓ ในมัคคปัจจัย มี " ๙ ในสัมปยุตตปัจจัย มี " ๙ ในวิปปยุตตปัจจัย มี " ๕ ในอัตถิปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๗๕๔] อุปปันนธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่อุปปันนธรรมที่เป็น เหตุ โดยสหชาตปัจจัย [๗๕๕] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๙ [๗๕๖] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อ ปัจจัย ๓ [๗๕๗] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อ ปัจจัย ๓ อนุโลมก็ดี ปัจจนียะก็ดี อนุโลมปัจจนียะก็ดี ปัจจนียานุโลมก็ดี แห่ง ปัญหาวาร ในกุสลัตติกะ ท่านนับไว้อย่างไร พึงนับอย่างนั้น ในทุกะนี้ ปฏิจจวารก็ดี สหชาตวารก็ดี ปัจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี อนุปปันนธรรมก็ดี อุปาทิธรรมก็ดี ไม่มี
เหตุทุกอุปปันนัตติกะ จบ
เหตุทุกอตีตัตติกะ
ปัญหาวาร
[๗๕๘] ปัจจุปปันนธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่ปัจจุปปันนธรรมที่เป็น เหตุ โดยเหตุปัจจัย มี ๒ นัย [๗๕๙] ปัจจุปปันนธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่ปัจจุปปันธรรมที่ ไม่ใช่เหตุ โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย [๗๖๐] ปัจจุปปันนธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่ปัจจุปปันนธรรมที่เป็น เหตุ โดยอธิปติปัจจัย มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย ปัจจุปปันนธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่ปัจจุปปันนธรรมที่ไม่ใช่เหตุ โดยอธิปติปัจจัย มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย [๗๖๑] ปัจจุปปันนธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่ปัจจุปปันนธรรมที่ เป็นเหตุ โดยสหชาตปัจจัย [๗๖๒] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในอธิปติปัจจัย มี " ๖ ในสหชาตปัจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๙ ในนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในปุเรชาตปัจจัย มี " ๓ ในปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๓ ในกัมมปัจจัย มี " ๓ ในวิปากปัจจัย มี " ๙ ในอาหารปัจจัย มี " ๓ ในอินทริยปัจจัย มี " ๙ ในฌานปัจจัย มี " ๓ ในมัคคปัจจัย มี " ๙ ในสัมปยุตตปัจจัย มี " ๙ ในวิปปยุตตปัจจัย มี " ๕ ในอัตถิปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๗๖๓] ปัจจุปปันนธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่ปัจจุปปันนธรรม ที่เป็นเหตุ โดยสหชาตปัจจัย [๗๖๔] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๙ [๗๖๕] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ [๗๖๖] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ อนุโลมก็ดี ปัจจนียะก็ดี อนุโลมปัจจนียะก็ดี ปัจจนียานุโลมก็ดี แห่งปัญหาวาร ในกุสลัตติกะ ท่านนับไว้อย่างไร พึงนับอย่างนั้น ในทุกะนี้ ปฏิจจวารก็ดี สหชาตวารก็ดี ปัจจัยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี อตีตธรรมก็ดี อนาคตธรรมก็ดี ไม่มี
เหตุทุกอตีตัตติกะ จบ
เหตุทุกอตีตารัมมณัตติกะ
ปฏิจจวาร
[๗๖๗] อตีตารัมมณธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยอตีตารัมมณธรรมที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อตีตารัมมณธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยอตีตารัมมณธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อตีตารัมมณธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยอตีตารัมมณธรรมที่เป็นเหตุ และ อตีตารัมมณธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๗๖๘] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในอนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๙ ในกัมมปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๗๖๙] อตีตารัมมณธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยอตีตารัมมณธรรมที่ไม่ใช่ เหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย อตีตารัมมณธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยอตีตารัมมณธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย [๗๗๐] อตีตารัมมณธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยอตีตารัมมณธรรมที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอธิปติปัจจัย [๗๗๑] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๙ [๗๗๒] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ [๗๗๓] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ สหชาตวารก็ดี ปัจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงให้พิสดารเหมือนปฏิจจวาร [๗๗๔] อตีตารัมมณธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่อตีตารัมมณธรรม ที่เป็นเหตุ โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๗๗๕] อตีตารัมมณธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่อตีตารัมมณธรรม ที่เป็นเหตุ โดยอารัมมณปัจจัย มี ๙ นัย [๗๗๖] อตีตารัมมณธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่อตีตารัมมณธรรม ที่เป็นเหตุ โดยอธิปติปัจจัย มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย อตีตารัมมณธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่อตีตารัมมณธรรมที่ไม่ใช่เหตุ โดยอธิปติปัจจัย มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย อตีตารัมมณธรรมที่เป็นเหตุ และอตีตารัมมณธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัย แก่อตีตารัมมณธรรมที่เป็นเหตุ โดยอธิปติปัจจัย มีอย่างเดียว คือ อารัมมณาธิปติ มี ๓ นัย [๗๗๗] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในอนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสหชาตปัจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๙ ในนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในกัมมปัจจัย มี " ๓ ในวิปากปัจจัย มี " ๙ ในอาหารปัจจัย มี " ๓ ในอินทริยปัจจัย มี " ๙ ในฌานปัจจัย มี " ๓ ในมัคคปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในสัมปยุตตปัจจัย มี " ๙ ในอัตถิปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๗๗๘] อตีตารัมมณธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่อตีตารัมมณธรรม ที่เป็นเหตุ โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดย โดยอุปนิสสยปัจจัย [๗๗๙] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๙ [๗๘๐] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ [๗๘๑] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ อนุโลมก็ดี ปัจจนียะก็ดี อนุโลมปัจจนียะก็ดี ปัจจนียานุโลมก็ดี แห่งปัญหาวารในกุสลัตติกะ ท่านนับไว้อย่างไร พึงนับอย่างนั้น
ปฏิจจวาร
[๗๘๒] อนาคตารัมมณธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยอนาคตารัมมณธรรม ที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อนาคตารัมมณธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยอนาคตรัมมณธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อนาคตารัมมณธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยอนาคตารัมมณธรรมที่เป็นเหตุ และอนาคตารัมมณธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๗๘๓] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในกัมมปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๗๘๔] อนาคตารัมมณธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยอนาคตารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย อนาคตารัมมณธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยอนาคตารัมมณธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย [๗๘๕] อนาคตารัมมณธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยอนาคตารัมมณธรรม ที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอธิปติปัจจัย [๗๘๖] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๙ [๗๘๗] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ [๗๘๘] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ สหชาตวารก็ดี ปัจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตต- *วารก็ดี พึงให้พิสดารเหมือนปฏิจจวาร
ปัญหาวาร
[๗๘๙] อนาคตารัมมณธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่อนาคตารัมมณ- *ธรรมที่เป็นเหตุ โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๗๙๐] อนาคตารัมมณธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่อนาคตารัมมณธรรม ที่เป็นเหตุ โดยอารัมมณปัจจัย มี ๙ นัย [๗๙๑] อนาคตารัมมณธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่อนาคตารัมมณ- *ธรรมที่เป็นเหตุ โดยอธิปติปัจจัย มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย อนาคตารัมมณธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่อนาคตารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ โดยอธิปติปัจจัย มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย อนาคตารัมมณธรรมที่เป็นเหตุ และอนาคตารัมมณธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่อนาคตารัมมณธรรมที่เป็นเหตุ โดยอธิปติปัจจัย มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย [๗๙๒] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในอนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสหชาตปัจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๙ ในนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในกัมมปัจจัย มี " ๓ ในวิปากปัจจัย มี " ๙ ในอาหารปัจจัย มี " ๓ ในอินทริยปัจจัย มี " ๓ ในฌานปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในมัคคปัจจัย มี " ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๗๙๓] อนาคตารัมมณธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่อนาคตารมมณ- *ธรรมที่เป็นเหตุ โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัย โดยอุปนิสสยปัจจัย [๗๙๔] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๙ [๗๙๕] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ [๗๙๖] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ อนุโลมก็ดี ปัจจนียะก็ดี อนุโลมปัจจนียะก็ดี ปัจจนียานุโลมก็ดี แห่งปัญหาวารในกุสลัตติกะ ท่านนับไว้อย่างไร พึงนับอย่างนั้น
ปฏิจจวาร
[๗๙๗] ปัจจุปปันนารัมมณธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยปัจจุปปันนารัมมณ- *ธรรมที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ปัจจุปปันนารัมมณธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยปัจจุปปันนารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ปัจจุปปันนารัมมณธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยปัจจุปปันนารัมมณธรรมที่เป็น เหตุ และปัจจุปปันนารัมมณธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๗๙๘] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในกัมมปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๗๙๙] ปัจจุปปันนารัมมณธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยปัจจุปปันนารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย ปัจจุปปันนารัมมณธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยปัจจุปปันนารัมมณธรรมที่ไม่ใช่ เหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย [๘๐๐] ปัจจุปปันนารัมมณธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยปัจจุปปันนารัมมณ- *ธรรมที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอธิปติปัจจัย [๘๐๑] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๙ [๘๐๒] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ [๘๐๓] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ สหชาตวารก็ดี ปัจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตต- *วารก็ดี พึงให้พิสดารเหมือนปฏิจจวาร
ปัญหาวาร
[๘๐๔] ปัจจุปปันนารัมมณธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่ปัจจุปปันนา- *รัมมณธรรมที่เป็นเหตุ โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๘๐๕] ปัจจุปปันนารัมมณธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่ปัจจุปปันนา- *รัมมณธรรมที่เป็นเหตุ โดยอารัมมณปัจจัย มี ๙ นัย [๘๐๖] ปัจจุปปันนารัมมณธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่ปัจจุปปันนา- *รัมมณธรรมที่เป็นเหตุ โดยอธิปติปัจจัย มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย ปัจจุปปันนารัมมณธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่ปัจจุปปันนารัมมณ- *ธรรมที่ไม่ใช่เหตุ โดยอธิปติปัจจัย มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย ปัจจุปปันนารัมมณธรรมที่เป็นเหตุ และปัจจุปปันนารัมมณธรรมที่ไม่ใช่ เหตุ เป็นปัจจัยแก่ปัจจุปปันนารัมมณธรรมที่เป็นเหตุ โดยอธิปติปัจจัย มีอย่างเดียว คือ อารัมมณาธิปติ มี ๓ นัย [๘๐๗] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในอนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสหชาตปัจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๙ ในนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในกัมมปัจจัย มี " ๓ ในวิปากปัจจัย มี " ๙ ในอาหารปัจจัย มี " ๓ ในอินทริยปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๘๐๘] ปัจจุปปันนารัมมณธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่ปัจจุปปัน นารัมมณธรรมที่เป็นเหตุ โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัย โดยอุปนิสสยปัจจัย [๘๐๙] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๙ [๘๑๐] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ [๘๑๑] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ อนุโลมก็ดี ปัจจนียะก็ดี อนุโลมปัจจนียะก็ดี ปัจจนียานุโลมก็ดี แห่งปัญหาวารในกุสลัตติกะ ท่านนับไว้อย่างไร พึงนับอย่างนั้น
เหตุทุกอตีตารัมมณัตติกะ จบ
เหตุทุกอัชฌัตตัตติกะ
ปฏิจจวาร
[๘๑๒] อัชฌัตตธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยอัชฌัตตธรรมที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อัชฌัตตธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยอัชฌัตตธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อัชฌัตตธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยอัชฌัตตธรรมที่เป็นเหตุ และอัชฌัตตธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๘๑๓] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในกัมมปัจจัย มี " ๙ ในวิปากปัจจัย มี " ๙ ในอาหารปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๘๑๔] อัชฌัตตธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยอัชฌัตตธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย อัชฌัตตธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยอัชฌัตตธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย [๘๑๕] อัชฌัตตธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยอัชฌัตตธรรมที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมณปัจจัย อัชฌัตตธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยอัชฌัตตธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมณปัจจัย อัชฌัตตธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยอัชฌัตตธรรมที่เป็นเหตุ และอัชฌัตต- *ธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมณปัจจัย [๘๑๖] อัชฌัตตธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยอัชฌัตตธรรมที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอธิปติปัจจัย [๘๑๗] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อินทริยปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มี " ๓ [๘๑๘] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อ ปัจจัย ๓ [๘๑๙] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อ ปัจจัย ๒ สหชาตวารก็ดี ปัจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดีสัมปยุตต- *วารก็ดี พึงให้พิสดารเหมือนปฏิจจวาร
ปัญหาวาร
[๘๒๐] อัชฌัตตธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่อัชฌัตตธรรมที่เป็นเหตุ โดยอารัมมณปัจจัย มี ๙ นัย [๘๒๑] อัชฌัตตธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่อัชฌัตตธรรมที่เป็นเหตุ โดยอารัมมณปัจจัย มี ๙ นัย [๘๒๒] อัชฌัตตธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่อัชฌัตตธรรมที่เป็นเหตุ โดยอธิปติปัจจัย มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย อัชฌัตตธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่อัชฌัตตธรรมที่ไม่ใช่เหตุ โดย อธิปติปัจจัย มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย อัชฌัตตธรรมที่เป็นเหตุ และอัชฌัตตธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่ อัชฌัตตธรรมที่เป็นเหตุ โดยอธิปติปัจจัย มีอย่างเดียว คือ อารัมมณาธิปติ มี ๓ นัย [๘๒๓] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในอนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสหชาตปัจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๙ ในนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในปุเรชาตปัจจัย มี " ๓ ในปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๓ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในกัมมปัจจัย มี " ๓ ในวิปากปัจจัย มี " ๙ ในอาหารปัจจัย มี " ๓ ในอินทริยปัจจัย มี " ๙ ในฌานปัจจัย มี " ๓ ในมัคคปัจจัย มี " ๙ ในสัมปยุตตปัจจัย มี " ๙ ในวิปปยุตตปัจจัย มี " ๕ ในอัตถิปัจจัย มี " ๙ ในนัตถิปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในวิคตปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๘๒๔] อัชฌัตตธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่อัชฌัตตธรรมที่เป็น เหตุ โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดย อุปนิสสยปัจจัย [๘๒๕] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๙ [๘๒๖] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ [๘๒๗] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ อนุโลมก็ดี ปัจจนียะก็ดี อนุโลมปัจจนียะก็ดี ปัจจนียานุโลมก็ดี แห่ง ปัญหาวาร ในกุสลัตติกะ ท่านนับไว้อย่างไร พึงนับอย่างนั้น
ปฏิจจวาร
[๘๒๘] พหิทธาธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยพหิทธาธรรมที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๒๙] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในกัมมปัจจัย มี " ๙ ในวิปากปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๘๓๐] พหิทธาธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยพหิทธาธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย พหิทธาธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยพหิทธาธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย [๘๓๑] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อินทริยปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มี " ๓ [๘๓๒] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ [๘๓๓] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ สหชาตวารก็ดี ปัจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตต- *วารก็ดี พึงให้พิสดารเหมือนปฏิจจวาร
ปัญหาวาร
[๘๓๔] พหิทธาธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่พหิทธาธรรมที่เป็นเหตุ โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๘๓๕] พหิทธาธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่พหิทธาธรรมที่เป็นเหตุ โดยอารัมมณปัจจัย มี ๙ นัย [๘๓๖] พหิทธาธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่พหิทธาธรรมที่เป็นเหตุ โดยอธิปติปัจจัย มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย พหิทธาธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่พหิทธาธรรมที่ไม่ใช่เหตุ โดย อธิปติปัจจัย มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย พหิทธาธรรมที่เป็นเหตุ และพหิทธาธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่ พหิทธาธรรมที่เป็นเหตุ โดยอธิปติปัจจัย มีอย่างเดียว คือ อารัมมณาธิปติ มี ๓ นัย [๘๓๗] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในปุเรชาตปัจจัย มี " ๓ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในกัมมปัจจัย มี " ๓ ในวิปากปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๘๓๘] พหิทธาธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่พหิทธาธรรมที่เป็นเหตุ โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย [๘๓๙] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๙ [๘๔๐] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ [๘๔๑] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ อนุโลมก็ดี ปัจจนียะก็ดี อนุโลมปัจจนียะก็ดี ปัจจนียานุโลมก็ดี แห่ง ปัญหาวารในกุสลัตติกะ ท่านนับไว้อย่างไร พึงนับอย่างนั้น อัชฌัตตพหิทธาธรรมย่อมไม่ได้ในทุกะนี้
เหตุทุกอัชฌัตตัตติกะ จบ
เหตุทุกอัชฌัตตารัมมณัตติกะ
ปฏิจจวาร
[๘๔๒] อัชฌัตตารัมมณธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยอัชฌัตตารัมมณธรรมที่ เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อัชฌัตตารัมมณธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยอัชฌัตตารัมมณธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อัชฌัตตารัมมณธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยอัชฌัตตารัมมณธรรมที่เป็นเหตุ และอัชฌัตตารัมมณธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๘๔๓] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๘๔๔] อัชฌัตตารัมมณธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยอัชฌัตตารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย อัชฌัตตารัมมณธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยอัชฌัตตารัมมณธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย [๘๔๕] อัชฌัตตารัมมณธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยอัชฌัตตารัมมณธรรม ที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอธิปติปัจจัย [๘๔๖] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๙ [๘๔๗] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ [๘๔๘] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อ ปัจจัย ๒ สหชาตวารก็ดี ปัจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตต- *วารก็ดี พึงให้พิสดารเหมือนปฏิจจวาร
ปัญหาวาร
[๘๔๙] อัชฌัตตารัมมณธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่อัชฌัตตารัมมณ- *ธรรมที่เป็นเหตุ โดยเหตุปัจจัย [๘๕๐] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๘๕๑] อัชฌัตตารัมมณธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่อัชฌัตตารัมมณ- *ธรรมที่เป็นเหตุ โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัย โดยอุปนิสสยปัจจัย [๘๕๒] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๙ [๘๕๓] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ [๘๕๔] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ อนุโลมก็ดี ปัจจนียะก็ดี อนุโลมปัจจนียะก็ดี ปัจจนียานุโลมก็ดี แห่ง ปัญหาวาร ในกุสลัตติกะ ท่านนับไว้อย่างไร พึงนับอย่างนั้น
ปฏิจจวาร
[๘๕๕] พหิทธารัมมณธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยพหิทธารัมมณธรรมที่เป็น เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๕๖] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๘๕๗] พหิทธารัมมณธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยพหิทธารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย [๘๕๘] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๙ [๘๕๙] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ [๘๖๐] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ สหชาตวารก็ดี ปัจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตต- *วารก็ดี พึงให้พิสดารเหมือนปฏิจจวาร
ปัญหาวาร
[๘๖๑] พหิทธารัมมณธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่พหิทธารัมมณ- *ธรรมที่เป็นเหตุ โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๘๖๒] พหิทธารัมมณธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่พหิทธารัมมณ- *ธรรมที่เป็นเหตุ โดยอารัมมณปัจจัย มี ๙ นัย [๘๖๓] พหิทธารัมมณธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่พหิทธารัมมณธรรม ที่เป็นเหตุ โดยอธิปติปัจจัย มีอย่างเดียว คือ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย พหิทธารัมมณธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่พหิทธารัมมณธรรมที่ไม่ใช่ เหตุ โดยอธิปติปัจจัย มีอย่างเดียว คือ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย [๘๖๔] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๖ ในกัมมปัจจัย มี " ๓ ในวิปากปัจจัย มี " ๙ ในอาหารปัจจัย มี " ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๘๖๕] พหิทธารัมมณธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่พหิทธารัมมณธรรม ที่เป็นเหตุ โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดย อุปนิสสยปัจจัย [๘๖๖] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๙ [๘๖๗] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ [๘๖๘] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ อนุโลมก็ดี ปัจจนียะก็ดี อนุโลมปัจจนียะก็ดี ปัจจนียานุโลมก็ดี แห่ง ปัญหาวาร ในกุสลัตติกะ ท่านนับไว้อย่างไร พึงนับอย่างนั้น
เหตุทุกอัชฌัตตารัมมณัตติกะ จบ
เหตุทุกสนิทัสสนสัปปฏิฆัตติกะ
ปฏิจจวาร
[๘๖๙] อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยอนิทัสสนสัปปฏิฆ- *ธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เพราะอธิปติปัจจัย เพราะสหชาตปัจจัย เพราะอัญญมัญญปัจจัย เพราะนิสสยปัจจัย เพราะกัมมปัจจัย เพราะวิปากปัจจัย เพราะอาหารปัจจัย เพราะอินทริยปัจจัย เพราะฌานปัจจัย เพราะมัคคปัจจัย เพราะ วิปปยุตตปัจจัย เพราะอัตถิปัจจัย เพราะอวิคตปัจจัย [๘๗๐] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอธิปติปัจจัย มี " ๑ ในสหชาตปัจจัย มี " ๑ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๑ ในนิสสยปัจจัย มี " ๑ ในกัมมปัจจัย มี " ๑ ในวิปากปัจจัย มี " ๑ ในอาหารปัจจัย มี " ๑ ในอินทริยปัจจัย มี " ๑ ในฌานปัจจัย มี " ๑ ในมัคคปัจจัย มี " ๑ ในวิปปยุตตปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอัตถิปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑ [๘๗๑] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๑
พึงใส่ให้เต็มทุกปัจจัย ฯลฯ
ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑
ปัญหาวาร
[๘๗๒] อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่อนิทัสสน- *สัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่เหตุ โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอัญญมัญญปัจจัย เป็นปัจจัยโดยนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอัตถิปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอวิคตปัจจัย มีหัวข้อปัจจัยทุกปัจจัย
ปฏิจจวาร
[๘๗๓] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่ เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่เป็นเหตุ และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๘๗๔] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในกัมมปัจจัย มี " ๙ ในวิปากปัจจัย มี " ๙ ในอาหารปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๘๗๕] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยอนิทัสสนอัปปฏิฆ- *ธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่ เหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย [๘๗๖] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยอนิทัสสนอัปปฏิฆ- *ธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย [๘๗๗] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอธิปติปัจจัย [๘๗๘] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มี " ๓ [๘๗๙] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ [๘๘๐] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ สหชาตวารก็ดี ปัจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตต- *วารก็ดี พึงให้พิสดารเหมือนปฏิจจวาร
ปัญหาวาร
[๘๘๑] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่อนิทัสสน- *อัปปฏิฆธรรมที่เป็นเหตุ โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๘๘๒] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่อนิทัสสน- *อัปปฏิฆธรรมที่เป็นเหตุ โดยอารัมมณปัจจัย มี ๙ นัย [๘๘๓] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่อนิทัสสน- *อัปปฏิฆธรรมที่เป็นเหตุ โดยอธิปติปัจจัย มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่อนิทัสสนอัปปฏิฆ- *ธรรมที่ไม่ใช่เหตุ โดยอธิปติปัจจัย มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่เป็นเหตุ และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่ เหตุ เป็นปัจจัยแก่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่เป็นเหตุ โดยอธิปติปัจจัย มีอย่างเดียว คือ อารัมมณาธิปติ มี ๓ นัย [๘๘๔] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในอนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสหชาตปัจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๙ ในนิสสยปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในปุเรชาตปัจจัย มี " ๓ ในปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๓ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในกัมมปัจจัย มี " ๓ ในวิปากปัจจัย มี " ๙ ในอาหารปัจจัย มี " ๓ ในอินทริยปัจจัย มี " ๙ ในฌานปัจจัย มี " ๓ ในมัคคปัจจัย มี " ๙ ในสัมปยุตตปัจจัย มี " ๙ ในวิปปยุตตปัจจัย มี " ๕ ในอัตถิปัจจัย มี " ๙ ในนัตถิปัจจัย มี " ๙ ในวิคตปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๘๘๕] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่อนิทัสสน- *อัปปฏิฆธรรมที่เป็นเหตุ โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็น ปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย [๘๘๖] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๙ [๘๘๗] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ [๘๘๘] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ อนุโลมก็ดี ปัจจนียะก็ดี อนุโลมปัจจนียะก็ดี ปัจจนียานุโลมก็ดี แห่ง ปัญหาวารในกุสลัตติกะ ท่านนับไว้อย่างไร พึงนับอย่างนั้น
เหตุทุกสนิทัสสนสัปปฏิฆัตติกะ จบ
สเหตุทุกกุสลัตติกะ
ปฏิจจวาร
[๘๘๙] กุศลธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๙๐] กุศลธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นสเหตุก- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย [๘๙๑] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอธิปติปัจจัย มี " ๑ ในอนันตรปัจจัย มี " ๑ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๑ ในสหชาตปัจจัย มี " ๑ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๑ ในนิสสยปัจจัย มี " ๑ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๑ ในปุเรชาตปัจจัย มี " ๑ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๑ ในกัมมปัจจัย มี " ๑ ในอาหารปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑ [๘๙๒] กุศลธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นสเหตุก- *ธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอธิปติปัจจัย [๘๙๓] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๑ [๘๙๔] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ [๘๙๕] ในเหตุปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ สหชาตวารก็ดี ปัจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตต- *วารก็ดี พึงให้พิสดารเหมือนปฏิจจวาร
ปัญหาวาร
[๘๙๖] กุศลธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่กุศลธรรมที่เป็น สเหตุกธรรม โดยเหตุปัจจัย [๘๙๗] กุศลธรรมที่เป็นสเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่กุศลธรรมที่เป็น สเหตุกธรรม โดยอารัมมณปัจจัย [๘๙๘] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอธิปติปัจจัย มี " ๑ ในอนันตรปัจจัย มี " ๑ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๑ ในสหชาตปัจจัย มี " ๑ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๑ ในนิสสยปัจจัย มี " ๑ ในอุปนิสสยปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๑ ในกัมมปัจจัย มี " ๑ ในอาหารปัจจัย มี " ๑ ในอินทริยปัจจัย มี " ๑ ในฌานปัจจัย มี " ๑ ในมัคคปัจจัย มี " ๑ ในสัมปยุตตปัจจัย มี " ๑ ในอัตถิปัจจัย มี " ๑ ในนัตถิปัจจัย มี " ๑ ในวิคตปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑ [๘๙๙] กุศลธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่กุศลธรรมที่เป็น สเหตุกธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดย อุปนิสสยปัจจัย [๙๐๐] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๑ [๙๐๑] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ [๙๐๒] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ อนุโลมก็ดี ปัจจนียะก็ดี อนุโลมปัจจนียะก็ดี ปัจจนียานุโลมก็ดี แห่งปัญหาวาร ในกุสลัตติกะ ท่านนับไว้อย่างไร พึงนับอย่างนั้น
ปฏิจจวาร
[๙๐๓] อกุศลธรรม ที่เป็นสเหตุกธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็น สเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อกุศลธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อกุศลธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม และอกุศลธรรมที่เป็นอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๐๔] อกุศลธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็น สเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย อกุศลธรรมที่เป็นอเหตุกธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย อกุศลธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม และอกุศลธรรมที่เป็นอเหตุกธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย อกุศลธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็นอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย อกุศลธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม และอกุศลธรรมที่เป็นอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย [๙๐๕] อกุศลธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็นสเหตุก- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะอธิปติปัจจัย [๙๐๖] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๕ ในอธิปติปัจจัย มี " ๑ ในอนันตรปัจจัย มี " ๕ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๕ ในสหชาตปัจจัย มี " ๕ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๕ ในนิสสยปัจจัย มี " ๕ ในอุปนิสสยปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕ ในปุเรชาตปัจจัย มี " ๕ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๕ ในกัมมปัจจัย มี " ๕ ในอาหารปัจจัย มี " ๕ ในอินทริยปัจจัย มี " ๕ ในฌานปัจจัย มี " ๕ ในมัคคปัจจัย มี " ๕ ในสัมปยุตตปัจจัย มี " ๕ ในวิปปยุตตปัจจัย มี " ๕ ในอัตถิปัจจัย มี " ๕ ในนัตถิปัจจัย มี " ๕ ในวิคตปัจจัย มี " ๕ ในอวิคตปัจจัย มี " ๕ [๙๐๗] อกุศลธรรมที่เป็นอเหตุกธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็นสเหตุก- *ธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย [๙๐๘] อกุศลธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็นสเหตุก- *ธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอธิปติปัจจัย [๙๐๙] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๕ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๕ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๕ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๕ ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๕ [๙๑๐] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ [๙๑๑] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ สหชาตวารก็ดี ปัจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตต- *วารก็ดี พึงให้พิสดารเหมือนปฏิจจวาร
ปัญหาวาร
[๙๑๒] อกุศลธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่อกุศลธรรมที่เป็น สเหตุกธรรม โดยเหตุปัจจัย มี ๒ นัย [๙๑๓] อกุศลธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่อกุศลธรรมที่เป็น สเหตุกธรรม โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย อกุศลธรรมที่เป็นอเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่อกุศลธรรมที่เป็นอเหตุก- *ธรรม โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย อกุศลธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม และอกุศลธรรมที่เป็นอเหตุกธรรม เป็น ปัจจัยแก่อกุศลธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย [๙๑๔] อกุศลธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่อกุศลธรรมที่เป็น สเหตุกธรรม โดยอธิปติปัจจัย มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ [๙๑๕] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๑ ในอนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสหชาตปัจจัย มี " ๕ ในอัญญมัญญปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕ ในนิสสยปัจจัย มี " ๕ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๕ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในกัมมปัจจัย มี " ๓ ในอาหารปัจจัย มี " ๓ ในอินทริยปัจจัย มี " ๓ ในฌานปัจจัย มี " ๓ ในมัคคปัจจัย มี " ๓ ในสัมปยุตตปัจจัย มี " ๕ ในอัตถิปัจจัย มี " ๕ ในนัตถิปัจจัย มี " ๙ ในวิคตปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๕ [๙๑๖] อกุศลธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่อกุศลธรรมที่เป็น สเหตุกธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดย อุปนิสสยปัจจัย [๙๑๗] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๙ [๙๑๘] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ [๙๑๙] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ อนุโลมก็ดี ปัจจนียะก็ดี อนุโลมปัจจนียะก็ดี ปัจจนียานุโลมก็ดี แห่งปัญหาวารในกุสลัตติกะ ท่านนับไว้อย่างไร พึงนับอย่างนั้น
ปฏิจจวาร
[๙๒๐] อัพยากตธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็น สเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อัพยากตธรรมที่เป็นอเหตุกธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็นอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อัพยากตธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม และอัพยากตธรรมที่เป็นอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๙๒๑] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๔ ในอธิปติปัจจัย มี " ๕ ในอนันตรปัจจัย มี " ๔ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๔ ในสหชาตปัจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๖ ฯลฯ ในปุเรชาตปัจจัย มี " ๒ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๒ ในกัมมปัจจัย มี " ๙ ในวิปากปัจจัย มี " ๙ ในวิปปยุตตปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๙๒๒] อัพยากตธรรมที่เป็นอเหตุกธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็น อเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย [๙๒๓] อัพยากตธรรมที่เป็นอเหตุกธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็น สเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมณปัจจัย อัพยากตธรรมที่เป็นอเหตุกธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็นอเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมณปัจจัย อัพยากตธรรมที่เป็นอเหตุกธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม และอัพยากตธรรม ที่เป็นอเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมณปัจจัย [๙๒๔] อัพยากตธรรม ที่เป็นสเหตุกธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็น สเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอธิปติปัจจัย [๙๒๕] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๒ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๕ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อินทริยปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๒ ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มี " ๓ [๙๒๖] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ [๙๒๗] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ สหชาตวารก็ดี ปัจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตต- *วารก็ดี พึงให้พิสดารเหมือนปฏิจจวาร
ปัญหาวาร
[๙๒๘] อัพยากตธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่อัพยากตธรรม ที่เป็นสเหตุกธรรม โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๙๒๙] อัพยากตธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่อัพยากตธรรม ที่เป็นสเหตุกธรรม โดยอารัมมณปัจจัย [๙๓๐] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๔ ในอธิปติปัจจัย มี " ๔ ในอนันตรปัจจัย มี " ๔ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๔ ในสหชาตปัจจัย มี " ๗ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๖ ในนิสสยปัจจัย มี " ๗ ในอุปนิสสยปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๔ ในปุเรชาตปัจจัย มี " ๒ ในปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๒ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๒ ในกัมมปัจจัย มี " ๔ ในวิปากปัจจัย มี " ๔ ในอาหารปัจจัย มี " ๔ ในอินทริยปัจจัย มี " ๔ ในฌานปัจจัย มี " ๔ ในมัคคปัจจัย มี " ๓ ในสัมปยุตตปัจจัย มี " ๒ ในวิปปยุตตปัจจัย มี " ๓ ในอัตถิปัจจัย มี " ๗ ในอวิคตปัจจัย มี " ๗ [๙๓๑] อัพยากตธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่อัพยากตธรรม ที่เป็นสเหตุกธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัย โดยอุปนิสสยปัจจัย [๙๓๒] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๗ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๗ [๙๓๓] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ [๙๓๔] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๔ อนุโลมก็ดี ปัจจนียะก็ดี อนุโลมปัจจนียะก็ดี ปัจจนียานุโลมก็ดี แห่ง ปัญหาวาร ในกุสลัตติกะ ท่านนับไว้อย่างไร พึงนับอย่างนั้น
สเหตุทุกกุสลัตติกะ จบ
เหตุสัมปยุตตทุกกุสลัตติกะ
ปฏิจจวาร
[๙๓๕] กุศลธรรมที่เป็นเหตุสัมปยุตตธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นเหตุ- *สัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๓๖] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอธิปติปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑ [๙๓๗] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๑ [๙๓๘] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ [๙๓๙] ในเหตุปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ สหชาตวารก็ดี ปัจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวาร ก็ดี พึงให้พิสดารเหมือนปฏิจจวาร
ปัญหาวาร
[๙๔๐] กุศลธรรมที่เป็นเหตุสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่กุศลธรรมที่เป็น เหตุสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปัจจัย [๙๔๑] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอนันตรปัจจัย มี " ๑ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๑ ในกัมมปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑ [๙๔๒] กุศลธรรมที่เป็นเหตุสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่กุศลธรรม ที่เป็นเหตุสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็น ปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย [๙๔๓] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๑ [๙๔๔] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ [๙๔๕] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ อนุโลมก็ดี ปัจจนียะก็ดี อนุโลมปัจจนียะก็ดี ปัจจนียานุโลมก็ดี แห่ง ปัญหาวาร ในกุสลัตติกะ ท่านนับไว้อย่างไร พึงนับอย่างนั้น
ปฏิจจวาร
[๙๔๖] อกุศลธรรมที่เป็นเหตุสัมปยุตตธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็น เหตุสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อกุศลธรรมที่เป็นเหตุสัมปยุตตธรรม อาศัยอกุสลธรรม ที่เป็นเหตุ- *วิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อกุศลธรรมที่เป็นเหตุสัมปยุตตธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็นเหตุสัมปยุตต- *ธรรม และอกุศลธรรมที่เป็นเหตุวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๔๗] อกุศลธรรมที่เป็นเหตุสัมปยุตตธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็น เหตุสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย อกุศลธรรมที่เป็นเหตุสัมปยุตตธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็นเหตุวิปปยุตต- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย อกุศลธรรมที่เป็นเหตุสัมปยุตตธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็นเหตุสัมปยุตต- *ธรรม และอกุศลธรรมที่เป็นเหตุวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย [๙๔๘] อกุศลธรรมที่เป็นเหตุสัมปยุตตธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็น เหตุสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะอธิปติปัจจัย [๙๔๙] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๕ ในอธิปติปัจจัย มี " ๑ ในอนันตรปัจจัย มี " ๕ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๕ ในสหชาตปัจจัย มี " ๕ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๕ ในนิสสยปัจจัย มี " ๕ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๕ ในปุเรชาตปัจจัย มี " ๕ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๕ ในกัมมปัจจัย มี " ๕ ในอาหารปัจจัย มี " ๕ ในอินทริยปัจจัย มี " ๕ ในฌานปัจจัย มี " ๕ ในมัคคปัจจัย มี " ๕ ในสัมปยุตตปัจจัย มี " ๕ ในวิปปยุตตปัจจัย มี " ๕ ในอัตถิปัจจัย มี " ๕ ในอวิคตปัจจัย มี " ๕ [๙๕๐] อกุศลธรรมที่เป็นเหตุวิปปยุตตธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็นเหตุ- *สัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย [๙๕๑] อกุศลธรรมที่เป็นเหตุสัมปยุตตธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็น เหตุสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอธิปติปัจจัย [๙๕๒] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๕ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๕ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๕ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๕ ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๕ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๕ [๙๕๓] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ [๙๕๔] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ สหชาตวารก็ดี ปัจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวาร ก็ดี พึงให้พิสดารเหมือนปฏิจจวาร
ปัญหาวาร
[๙๕๕] อกุศลธรรมที่เป็นเหตุสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่อกุศลธรรม ที่เป็นเหตุสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปัจจัย มี ๒ นัย [๙๕๖] อกุศลธรรมที่เป็นเหตุสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่อกุศลธรรม ที่เป็นเหตุสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย อกุศลธรรมที่เป็นเหตุวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่อกุศลธรรมที่เป็นเหตุ- *วิปปยุตตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย อกุศลธรรมที่เป็นเหตุสัมปยุตตธรรม และอกุศลธรรมที่เป็นเหตุวิปปยุตต- *ธรรม เป็นปัจจัยแก่อกุศลธรรมที่เป็นเหตุสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย [๙๕๗] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๑ ในอนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสหชาตปัจจัย มี " ๕ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๕ ในนิสสยปัจจัย มี " ๕ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในกัมมปัจจัย มี " ๓ ในอาหารปัจจัย มี " ๓ ในอินทริยปัจจัย มี " ๓ ในฌานปัจจัย มี " ๓ ในมัคคปัจจัย มี " ๓ ในสัมปยุตตปัจจัย มี " ๕ ในอัตถิปัจจัย มี " ๕ ในอวิคตปัจจัย มี " ๕ [๙๕๘] อกุศลธรรมที่เป็นเหตุสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่อกุศลธรรม ที่เป็นเหตุสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย [๙๕๙] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๙ [๙๖๐] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ [๙๖๑] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ อนุโลมก็ดี ปัจจนียะก็ดี อนุโลมปัจจนียะก็ดี ปัจจนียานุโลมก็ดี แห่ง ปัญหาวาร ในกุสลัตติกะ ท่านนับไว้อย่างไร พึงนับอย่างนั้น
ปฏิจจวาร
[๙๖๒] อัพยากตธรรมที่เป็นเหตุสัมปยุตตธรรม อาศัยอัพยากตธรรม ที่เป็นเหตุสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อัพยากตธรรมที่เป็นเหตุวิปปยุตตธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็นเหตุ วิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อัพยากตธรรมที่เป็นเหตุสัมปยุตตธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็นเหตุ- *สัมปยุตตธรรม และอัพยากตธรรมที่เป็นเหตุวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๙๖๓] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๔ ในอธิปติปัจจัย มี " ๕ ในอนันตรปัจจัย มี " ๔ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๔ ในสหชาตปัจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๙ ฯลฯ ในปุเรชาตปัจจัย มี " ๒ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๒ ในกัมมปัจจัย มี " ๙ ในวิปากปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๙๖๔] อัพยากตธรรมที่เป็นเหตุวิปปยุตตธรรม อาศัยอัพยากตธรรม ที่เป็นเหตุวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย [๙๖๕] อัพยากตธรรมที่เป็นเหตุวิปปยุตตธรรม อาศัยอัพยากตธรรม ที่เป็นเหตุสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมณปัจจัย [๙๖๖] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๒ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๕ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อินทริยปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๒ ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มี " ๓ [๙๖๗] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ [๙๖๘] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อ ปัจจัย ๑ สหชาตวารก็ดี ปัจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงให้พิสดารเหมือนปฏิจจวาร
ปัญหาวาร
[๙๖๙] อัพยากตธรรมที่เป็นเหตุสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่อัพยากต- *ธรรมที่เป็นเหตุสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๙๗๐] อัพยากตธรรมที่เป็นเหตุสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่อัพยากต- *ธรรมที่เป็นเหตุสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย [๙๗๑] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๔ ในอธิปติปัจจัย มี " ๔ ในอนันตรปัจจัย มี " ๔ ในกัมมปัจจัย มี " ๔ ในวิปากปัจจัย มี " ๔ ในอวิคตปัจจัย มี " ๗ [๙๗๒] อัพยากตธรรมที่เป็นเหตุสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่- *อัพยากตธรรมที่เป็นเหตุสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดย สหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย [๙๗๓] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๗ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๗ [๙๗๔] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อ ปัจจัย ๓ [๙๗๕] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๔ อนุโลมก็ดี ปัจจนียะก็ดี อนุโลมปัจจนียะก็ดี ปัจจนียานุโลมก็ดี แห่งปัญหาวาร ในกุสลัตติกะ ท่านนับไว้อย่างไร พึงนับอย่างนั้น
เหตุสัมปยุตตทุกกุสลัตติกะ จบ
เหตุสเหตุกทุกกุสลัตติกะ
ปฏิจจวาร
[๙๗๖] กุศลธรรมที่เป็นเหตุธรรม และสเหตุกธรรม อาศัยกุศลธรรม ที่เป็นเหตุธรรม และสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย กุศลธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม แต่ไม่ใช่เหตุธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็น สเหตุกธรรม แต่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย กุศลธรรมที่เป็นเหตุธรรม และสเหตุกธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็น เหตุธรรม และสเหตุกธรรม กุศลธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม แต่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๙๗๗] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในกัมมปัจจัย มี " ๙ ในอาหารปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๙๗๘] กุศลธรรมที่เป็นเหตุธรรม และสเหตุกธรรม อาศัยกุศลธรรม ที่เป็นเหตุธรรม และสเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอธิปติปัจจัย [๙๗๙] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๙ [๙๘๐] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ [๙๘๑] ในเหตุปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ สหชาตวารก็ดี ปัจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงให้พิสดารเหมือนปฏิจจวาร
ปัญหาวาร
[๙๘๒] กุศลธรรมที่เป็นเหตุธรรม และสเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ กุศลธรรมที่เป็นเหตุธรรม และสเหตุกธรรม โดยเหตุปัจจัย [๙๘๓] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในอนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสหชาตปัจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๙ ในนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในกัมมปัจจัย มี " ๓ ในอาหารปัจจัย มี " ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๙๘๔] กุศลธรรมที่เป็นเหตุธรรม และสเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ กุศลธรรมที่เป็นเหตุธรรม และสเหตุกธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัย โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย [๙๘๕] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๙ [๙๘๖] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ [๙๘๗] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ อนุโลมก็ดี ปัจจนียะก็ดี อนุโลมปัจจนียะก็ดี ปัจจนียานุโลมก็ดี แห่งปัญหาวาร ในกุสลัตติกะ ท่านนับไว้อย่างไร พึงนับอย่างนั้น
ปฏิจจวาร
[๙๘๘] อกุศลธรรมที่เป็นเหตุธรรม และสเหตุกธรรม อาศัยอกุศลธรรม ที่เป็นเหตุธรรม และสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๘๙] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในกัมมปัจจัย มี " ๙ ในอาหารปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๙๙๐] อกุศลธรรมที่เป็นเหตุธรรม และสเหตุกธรรม อาศัยอกุศลธรรม ที่เป็นเหตุธรรม และสเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอธิปติปัจจัย มี ๙ นัย [๙๙๑] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๙ [๙๙๒] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ [๙๙๓] ในเหตุปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ สหชาตวารก็ดี ปัจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงให้พิสดารเหมือนปฏิจจวาร
ปัญหาวาร
[๙๙๔] อกุศลธรรมที่เป็นเหตุธรรม และสเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ อกุศลธรรมที่เป็นเหตุธรรม และสเหตุกธรรม โดยเหตุปัจจัย [๙๙๕] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในกัมมปัจจัย มี " ๓ ในอาหารปัจจัย มี " ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๙๙๖] อกุศลธรรมที่เป็นเหตุธรรม และสเหตุกธรรม เป็นปัจจัย แก่อกุศลธรรมที่เป็นเหตุธรรม และสเหตุกธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดย สหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย [๙๙๗] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๙ [๙๙๘] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ [๙๙๙] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ อนุโลมก็ดี ปัจจนียะก็ดี อนุโลมปัจจนียะก็ดี ปัจจนียานุโลมก็ดี แห่งปัญหาวาร ในกุสลัตติกะ ท่านนับไว้อย่างไร พึงนับอย่างนั้น
ปฏิจจวาร
[๑๐๐๐] อัพยากตธรรมที่เป็นเหตุธรรม และสเหตุกธรรม อาศัย อัพยากตธรรมที่เป็นเหตุธรรม และสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๐๑] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในกัมมปัจจัย มี " ๙ ในอาหารปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๑๐๐๒] อัพยากตธรรมที่เป็นเหตุธรรม และสเหตุกธรรม อาศัย อัพยากตธรรมที่เป็นเหตุธรรม และสเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะ อธิปติปัจจัย [๑๐๐๓] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๙ [๑๐๐๔] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ [๑๐๐๕] ในเหตุปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ สหชาตวารก็ดี ปัจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงให้พิสดารเหมือนปฏิจจวาร
ปัญหาวาร
[๑๐๐๖] อัพยากตธรรมที่เป็นเหตุธรรม และสเหตุกธรรม เป็นปัจจัย แก่อัพยากตธรรมที่เป็นเหตุธรรม และสเหตุกธรรม โดยเหตุปัจจัย [๑๐๐๗] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสหชาตปัจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๙ ในนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในกัมมปัจจัย มี " ๓ ในวิปากปัจจัย มี " ๙ ในอาหารปัจจัย มี " ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๑๐๐๘] อัพยากตธรรมที่เป็นเหตุธรรม และสเหตุกธรรม เป็นปัจจัย แก่อัพยากตธรรมที่เป็นเหตุธรรม และสเหตุกธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เป็น ปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย [๑๐๐๙] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๙ [๑๐๑๐] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อ ปัจจัย ๓ [๑๐๑๑] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อ ปัจจัย ๙ อนุโลมก็ดี ปัจจนียะก็ดี อนุโลมปัจจนียะก็ดี ปัจจนียานุโลมก็ดี แห่งปัญหาวาร ในกุสลัตติกะ ท่านนับไว้อย่างไร พึงนับอย่างนั้น
เหตุสเหตุกทุกกุสลัตติกะ จบ
เหตุเหตุสัมปยุตตทุกกุสลัตติกะ
ปฏิจจวาร
[๑๐๑๒] กุศลธรรมที่เป็นเหตุธรรม และเหตุสัมปยุตตธรรม อาศัย กุศลธรรมที่เป็นเหตุธรรม และเหตุสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นเหตุสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่เหตุธรรม อาศัยกุศลธรรม ที่เป็นเหตุธรรม และเหตุสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๑๓] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๑๐๑๔] กุศลธรรมที่เป็นเหตุธรรม และเหตุสัมปยุตตธรรม อาศัย กุศลธรรมที่เป็นเหตุธรรม และเหตุสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะ อธิปติปัจจัย [๑๐๑๕] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๙ [๑๐๑๖] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ [๑๐๑๗] ในเหตุปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ สหชาตวารก็ดี ปัจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงให้พิสดารเหมือนปฏิจจวาร
ปัญหาวาร
[๑๐๑๘] กุศลธรรมที่เป็นเหตุธรรม และเหตุสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัย แก่กุศลธรรมที่เป็นเหตุธรรม และเหตุสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปัจจัย [๑๐๑๙] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในอนันตรปัจจัย มี " ๙ ในกัมมปัจจัย มี " ๓ ในอาหารปัจจัย มี " ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๑๐๒๐] กุศลธรรมที่เป็นเหตุธรรม และเหตุสัมปยุตตธรรม เป็น ปัจจัยแก่กุศลธรรมที่เป็นเหตุธรรม และเหตุสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย [๑๐๒๑] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๙ [๑๐๒๒] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ [๑๐๒๓] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ อนุโลมก็ดี ปัจจนียะก็ดี อนุโลมปัจจนียะก็ดี ปัจจนียานุโลมก็ดี แห่งปัญหาวาร ในกุสลัตติกะ ท่านนับไว้อย่างไร พึงนับอย่างนั้น
ปฏิจจวาร
[๑๐๒๔] อกุศลธรรมที่เป็นเหตุธรรม และเหตุสัมปยุตตธรรม อาศัย อกุศลธรรมที่เป็นเหตุธรรม และเหตุสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๒๕] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๑๐๒๖] อกุศลธรรมที่เป็นเหตุธรรม และเหตุสัมปยุตตธรรม อาศัย อกุศลธรรมที่เป็นเหตุธรรม และเหตุสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะ อธิปติปัจจัย [๑๐๒๗] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๙ [๑๐๒๘] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ [๑๐๒๙] ในเหตุปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ สหชาตวารก็ดี ปัจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวาร ก็ดี พึงให้พิสดารเหมือนปฏิจจวาร
ปัญหาวาร
[๑๐๓๐] อกุศลธรรมที่เป็นเหตุธรรม และเหตุสัมปยุตตธรรม เป็น ปัจจัยแก่อกุศลธรรมที่เป็นเหตุธรรม และเหตุสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปัจจัย [๑๐๓๑] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในกัมมปัจจัย มี " ๓ ในอาหารปัจจัย มี " ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๑๐๓๒] อกุศลธรรมที่เป็นเหตุธรรม และเหตุสัมปยุตตธรรม เป็น ปัจจัยแก่อกุศลธรรมที่เป็นเหตุธรรม และเหตุสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย [๑๐๓๓] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๙ [๑๐๓๔] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ [๑๐๓๕] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ อนุโลมก็ดี ปัจจนียะก็ดี อนุโลมปัจจนียะก็ดี ปัจจนียานุโลมก็ดี แห่ง ปัญหาวาร ในกุสลัตติกะ ท่านนับไว้อย่างไร พึงนับอย่างนั้น
ปฏิจจวาร
[๑๐๓๖] อัพยากตธรรมที่เป็นเหตุธรรม และเหตุสัมปยุตตธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็นเหตุธรรม และเหตุสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย [๑๐๓๗] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในกัมมปัจจัย มี " ๙ ในวิปากปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๑๐๓๘] อัพยากตธรรมที่เป็นเหตุธรรม และเหตุสัมปยุตตธรรม อาศัย อัพยากตธรรมที่เป็นเหตุธรรม และเหตุสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะ อธิปติปัจจัย [๑๐๓๙] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๙ [๑๐๔๐] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ [๑๐๔๑] ในเหตุปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ สหชาตวารก็ดี ปัจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวาร ก็ดี พึงให้พิสดารเหมือนปฏิจจวาร
ปัญหาวาร
[๑๐๔๒] อัพยากตธรรมที่เป็นเหตุธรรม และเหตุสัมปยุตตธรรม เป็น ปัจจัยแก่อัพยากตธรรมที่เป็นเหตุธรรม และเหตุสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปัจจัย [๑๐๔๓] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในกัมมปัจจัย มี " ๓ ในวิปากปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๑๐๔๔] อัพยากตธรรมที่เป็นเหตุธรรม และเหตุสัมปยุตตธรรม เป็น ปัจจัยแก่อัพยากตธรรมที่เป็นเหตุธรรม และเหตุสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณ- *ปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย [๑๐๔๕] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๙ [๑๐๔๖] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ [๑๐๔๗] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ อนุโลมก็ดี ปัจจนียะก็ดี อนุโลมปัจจนียะก็ดี ปัจจนียานุโลมก็ดี แห่ง ปัญหาวาร ในกุสลัตติกะ ท่านนับไว้อย่างไร พึงนับอย่างนั้น
เหตุเหตุสัมปยุตตทุกกุสลัตติกะ จบ
นเหตุสเหตุกทุกกุสลัตติกะ
ปฏิจจวาร
[๑๐๔๘] กุศลธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม แต่เป็นสเหตุกธรรม อาศัย กุศลธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม แต่เป็นสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๔๙] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑ [๑๐๕๐] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๑ แม้ในปัญหาวารก็มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
ปฏิจจวาร
[๑๐๕๑] อกุศลธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม แต่เป็นสเหตุกธรรม อาศัย อกุศลธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม แต่เป็นสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๕๒] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยทั้งปวง มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑ เหตุปัจจัยไม่มี แม้ในปัญหาวาร ก็มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย เหตุปัจจัยสำหรับธรรม ๓ อย่างนี้ แม้ในปัญหาวาร ก็ไม่มี
ปฏิจจวาร
[๑๐๕๓] อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม แต่เป็นสเหตุกธรรม อาศัย อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม แต่เป็นสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม แต่เป็นอเหตุกธรรม อาศัยอัพยากต- *ธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม แต่เป็นสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม แต่เป็นสเหตุกธรรม และอัพยากตธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม แต่เป็นอเหตุกธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม แต่เป็นสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม แต่เป็นอเหตุกธรรม อาศัยอัพยากตธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม แต่เป็นอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม แต่เป็นสเหตุกธรรม อาศัยอัพยากตธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม แต่เป็นสเหตุกธรรม และอัพยากตธรรมที่ไม่ใช่เหตุกธรรม แต่ เป็นอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๑๐๕๔] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๔ ในอธิปติปัจจัย มี " ๕ ในกัมมปัจจัย มี " ๙ ในวิปากปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๑๐๕๕] อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม แต่เป็นอเหตุกธรรม อาศัย อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม แต่เป็นอเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุ ปัจจัย [๑๐๕๖] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๒ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๕ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อินทริยปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๒ ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มี " ๓ [๑๐๕๗] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อ ปัจจัย ๓ [๑๐๕๘] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อ ปัจจัย ๑ สหชาตวารก็ดี ปัจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตต- *วารก็ดี พึงให้พิสดารเหมือนปฏิจจวาร
ปัญหาวาร
[๑๐๕๙] อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม แต่เป็นสเหตุกธรรม เป็น ปัจจัยแก่อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม แต่เป็นสเหตุกธรรม โดยอารัมมณ- *ปัจจัย [๑๐๖๐] ในอารัมมณปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๔ ในอธิปติปัจจัย มี " ๔ ในอนันตรปัจจัย มี " ๔ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๔ ในสหชาตปัจจัย มี " ๗ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๖ ในนิสสยปัจจัย มี " ๗ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๔ ในปุเรชาตปัจจัย มี " ๒ ในปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๒ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๒ ในกัมมปัจจัย มี " ๔ ในวิปากปัจจัย มี " ๔ ในอาหารปัจจัย มี " ๔ ในอินทริยปัจจัย มี " ๔ ในฌานปัจจัย มี " ๔ ในมัคคปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในสัมปยุตตปัจจัย มี " ๒ ในวิปปยุตตปัจจัย มี " ๓ ในอัตถิปัจจัย มี " ๔ ในนัตถิปัจจัย มี " ๔ ในวิคตปัจจัย มี " ๔ ในอวิคตปัจจัย มี " ๗ [๑๐๖๑] อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม แต่เป็นสเหตุกธรรม เป็น ปัจจัยแก่อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม แต่เป็นสเหตุกธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย [๑๐๖๒] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๗ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๗ [๑๐๖๓] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย กับอารัมมณปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๔ [๑๐๖๔] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๔ อนุโลมก็ดี ปัจจนียะก็ดี อนุโลมปัจจนียะก็ดี ปัจจนียานุโลมก็ดี แห่ง ปัญหาวาร ในกุสลัตติกะ ท่านนับไว้อย่างไร พึงนับอย่างนั้น
นเหตุสเหตุกทุกกุสลัตติกะ จบ
เหตุโคจฉกทุกติกะ จบ
สัปปัจจยทุกกุสลัตติกะ
ปฏิจจวาร
[๑๐๖๕] กุศลธรรมที่เป็นสัปปัจจยธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นสัป- *ปัจจยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๖๖] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอธิปติปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑ [๑๐๖๗] กุศลธรรมที่เป็นสัปปัจจยธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็น สัปปัจจยธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอธิปติปัจจัย [๑๐๖๘] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๑ สหชาตวารก็ดี ปัจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตต- *วารก็ดี พึงให้พิสดารเหมือนปฏิจจวาร
ปัญหาวาร
[๑๐๖๙] กุศลธรรมที่เป็นสัปปัจจยธรรม เป็นปัจจัยแก่กุศลธรรมที่ เป็นสัปปัจจยธรรม โดยเหตุปัจจัย [๑๐๗๐] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ปฏิจจวาร
[๑๐๗๑] อกุศลธรรมที่เป็นสัปปัจจยธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็น สัปปัจจยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๗๒] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑ แม้ในปัญหาวาร ก็มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
ปฏิจจวาร
[๑๐๗๓] อัพยากตธรรมที่เป็นสัปปัจจยธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็น สัปปัจจยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๗๔] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑ [๑๐๗๕] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๑
ปัญหาวาร
[๑๐๗๖] อัพยากตธรรมที่เป็นสัปปัจจยธรรม เป็นปัจจัยแก่อัพยากตธรรม ที่เป็นสัปปัจจยธรรม โดยเหตุปัจจัย [๑๐๗๗] อัพยากตธรรมที่เป็นสัปปัจจยธรรม เป็นปัจจัยแก่อัพยากต- *ธรรมที่เป็นสัปปัจจยธรรม โดยอารัมมณปัจจัย อัพยากตธรรมที่เป็นอัปปัจจยธรรม เป็นปัจจัยแก่อัพยากตธรรมที่เป็น สัปปัจจยธรรม โดยอารัมมณปัจจัย [๑๐๗๘] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอธิปติปัจจัย มี " ๒ ในอนันตรปัจจัย มี " ๑ อัพยากตธรรมที่เป็นสัปปัจจยธรรม เป็นปัจจัยแก่อัพยากตธรรมที่เป็น สัปปัจจยธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย อัพยากตธรรมที่เป็นสัปปัจจยธรรม เป็นปัจจัยแก่อัพยากตธรรมที่เป็น อัปปัจจยธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย มีอย่างเดียว คือ อารัมมณูปนิสสยะ ในปุเรชาตปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑ [๑๐๗๙] อัพยากตธรรมที่เป็นสัปปัจจยธรรม เป็นปัจจัยแก่อัพยากต- *ธรรมที่เป็นสัปปัจจยธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย อัพยากตธรรมที่เป็นอัปปัจจยธรรม เป็นปัจจัยแก่อัพยากตธรรมที่เป็น สัปปัจจยธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย [๑๐๘๐] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๑ [๑๐๘๑] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ [๑๐๘๒] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อ- *ปัจจัย ๒
สัปปัจจยทุกกุสลัตติกะ จบ
สังขตทุกกุสลัตติกะ
ปฏิจจวาร
[๑๐๘๓] กุศลธรรมที่เป็นสังขตธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นสังขตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
เหมือน สัปปัจจยทุกะ
สังขตทุกกุสลัตติกะ จบ
สนิทัสสนทุกกุสลัตติกะ
ปฏิจจวาร
[๑๐๘๔] กุศลธรรมที่เป็นอนิทัสสนธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็น อนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๘๕] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
แม้ในปัญหาวาร ก็มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
ปฏิจจวาร
[๑๐๘๖] อกุศลธรรมที่เป็นอนิทัสสนธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็น อนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๘๗] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
แม้ในปัญหาวาร ก็มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
ปฏิจจวาร
[๑๐๘๘] อัพยากตธรรมที่เป็นอนิทัสสนธรรม อาศัยอัพยากตธรรม ที่เป็นอนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๘๙] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอธิปติปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓ [๑๐๙๐] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มี " ๓ สหชาตวารก็ดี ปัจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตต- *วารก็ดี พึงให้พิสดารเหมือนปฏิจจวาร
ปัญหาวาร
[๑๐๙๑] อัพยากตธรรมที่เป็นอนิทัสสนธรรม เป็นปัจจัยแก่อัพยากต- *ธรรม ที่เป็นอนิทัสสนธรรม โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๑๐๙๒] อัพยากตธรรมที่เป็นสนิทัสสนธรรม เป็นปัจจัยแก่อัพยากต- *ธรรมที่เป็นอนิทัสสนธรรม โดยอารัมมณปัจจัย อัพยากตธรรมที่เป็นอนิทัสสนธรรม เป็นปัจจัยแก่อัพยากตธรรมที่เป็น อนิทัสสนธรรม โดยอารัมมณปัจจัย [๑๐๙๓] อัพยากตธรรมที่เป็นอนิทัสสนธรรม เป็นปัจจัยแก่อัพยากต- *ธรรมที่เป็นอนิทัสสนธรรม โดยอธิปติปัจจัย มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ อัพยากตธรรมที่เป็นอนิทัสสนธรรม เป็นปัจจัยแก่อัพยากตธรรมที่เป็น อนิทัสสนธรรม และอัพยากตธรรมที่เป็นสนิทัสสนธรรม โดยอธิปติปัจจัย มีอย่างเดียว คือ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย [๑๐๙๔] ในอนันตรปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ฯลฯ ในสหชาตปัจจัย มี " ๓ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๑ ในนิสสยปัจจัย มี " ๓ [๑๐๙๕] อัพยากตธรรมที่เป็นสนิทัสสนธรรม เป็นปัจจัยแก่อัพยากต- *ธรรมที่เป็นอนิทัสสนธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย มีอย่างเดียว คือ ปกตูปนิสสยะ อัพยากตธรรมที่เป็นอนิทัสสนธรรม เป็นปัจจัยแก่อัพยากตธรรมที่เป็น อนิทัสสนธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย มี ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูป- *นิสสยะ ฯลฯ [๑๐๙๖] ในปุเรชาตปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๓ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๑ ในกัมมปัจจัย มี " ๓ ในวิปากปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๓ ในสัมปยุตตปัจจัย มี " ๑ ในวิปปยุตตปัจจัย มี " ๓ ในอัตถิปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕ ในนัตถิปัจจัย มี " ๑
สนิทัสสนทุกกุสลัตติกะ จบ
อัปปัจจยะก็ดี อสังขตะก็ดี สนิทัสสนะก็ดี ย่อมไม่ได้
สัปปฏิฆทุกกุสลัตติกะ
ปฏิจจวาร
[๑๐๙๗] กุศลธรรมที่เป็นอัปปฏิฆธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นอัปปฏิฆ- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๙๘] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในวิปปยุตตปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
แม้ในปัญหาวาร ก็มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
ปฏิจจวาร
[๑๐๙๙] อกุศลธรรมที่เป็นอัปปฏิฆธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็น อัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๐๐] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
แม้ในปัญหาวาร ก็มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
ปฏิจจวาร
[๑๑๐๑] อัพยากตธรรมที่เป็นสัปปฏิฆธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็น สัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อัพยากตธรรมที่เป็นอัปปฏิฆธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็นสัปปฏิฆ- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อัพยากตธรรมที่เป็นสัปปฏิฆธรรม และอัพยากตธรรมที่เป็นอัปปฏิฆธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็นสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๙ นัย [๑๑๐๒] อัพยากตธรรมที่เป็นอัปปฏิฆธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็น อัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย [๑๑๐๓] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๖ ในนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๑ ในกัมมปัจจัย มี " ๙ ในวิปากปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๑๑๐๔] อัพยากตธรรมที่เป็นสัปปฏิฆธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็น สัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๐๕] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยทั่วไป มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มี " ๙
ปัญหาวาร
[๑๑๐๖] อัพยากตธรรมที่เป็นอัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่อัพยากตธรรม ที่เป็นอัปปฏิฆธรรม โดยเหตุปัจจัย [๑๑๐๗] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอธิปติปัจจัย มี " ๓ ในอนันตรปัจจัย มี " ๑ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๑ ในสหชาตปัจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๖ ในนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๒ ในปุเรชาตปัจจัย มี " ๓ ในปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๓ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๑ ในกัมมปัจจัย มี " ๓ ในวิปากปัจจัย มี " ๓ ในอาหารปัจจัย มี " ๓ ในอินทริยปัจจัย มี " ๕ ในฌานปัจจัย มี " ๓ ในมัคคปัจจัย มี " ๓ ในสัมปยุตตปัจจัย มี " ๑ ในวิปปยุตตปัจจัย มี " ๔ ในอัตถิปัจจัย มี " ๙ ในนัตถิปัจจัย มี " ๑ ในวิคตปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๑๑๐๘] อัพยากตธรรมที่เป็นสัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่อัพยากต- *ธรรมที่เป็นสัปปฏิฆธรรม โดยสหชาตปัจจัย ฯลฯ [๑๑๐๙] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๙ [๑๑๑๐] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ [๑๑๑๑] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อ ปัจจัย ๒ อนุโลมก็ดี ปัจจนียะก็ดี อนุโลมปัจจนียะก็ดี ปัจจนียานุโลมก็ดี แห่งปัญหาวาร ในกุสลัตติกะ ท่านนับไว้อย่างไร พึงนับอย่างนั้น
สัปปฏิฆทุกกุสลัตติกะ จบ
รูปีทุกกุสลัตติกะ
ปฏิจจวาร
[๑๑๑๒] กุศลธรรมที่เป็นอรูปีธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นอรูปีธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๑๓] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ฯลฯ ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
ปฏิจจวาร
[๑๑๑๔] อกุศลธรรมที่เป็นอรูปีธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็นอรูปีธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๑๕] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ฯลฯ ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
ปฏิจจวาร
[๑๑๑๖] อัพยากตธรรมที่เป็นรูปีธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็นรูปีธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อัพยากตธรรมที่เป็นอรูปีธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็นอรูปีธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อัพยากตธรรมที่เป็นรูปีธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็นรูปีธรรม และ อัพยากตธรรมที่เป็นอรูปีธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๑๑๑๗] อัพยากตธรรมที่เป็นอรูปีธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็นอรูปี- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย [๑๑๑๘] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในอธิปติปัจจัย มี " ๕ ในอนันตรปัจจัย มี " ๓ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๓ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๖ ในปุเรชาตปัจจัย มี " ๑ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๑ ในกัมมปัจจัย มี " ๙ ในวิปากปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๑๑๑๙] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙ ฯลฯ ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๕ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อินทริยปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มี " ๒ ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๒ ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มี " ๓
ปัญหาวาร
[๑๑๒๐] อัพยากตธรรมที่เป็นอรูปีธรรม เป็นปัจจัยแก่อัพยากตธรรม ที่เป็นอรูปีธรรม โดยเหตุปัจจัย [๑๑๒๑] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอธิปติปัจจัย มี " ๓ ในอนันตรปัจจัย มี " ๑ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๑ ในสหชาตปัจจัย มี " ๗ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๖ ในนิสสยปัจจัย มี " ๗ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๒ ในปุเรชาตปัจจัย มี " ๑ ในปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๑ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๑ ในกัมมปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในวิปากปัจจัย มี " ๓ ในอาหารปัจจัย มี " ๔ ในอินทริยปัจจัย มี " ๖ ในฌานปัจจัย มี " ๓ ในมัคคปัจจัย มี " ๓ ในสัมปยุตตปัจจัย มี " ๑ ในวิปปยุตตปัจจัย มี " ๒ ฯลฯ ในอวิคตปัจจัย มี " ๗ [๑๑๒๒] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๗ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๗ [๑๑๒๓] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ [๑๑๒๔] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อ ปัจจัย ๒ อนุโลมก็ดี ปัจจนียะก็ดี อนุโลมปัจจนียะก็ดี ปัจจนียานุโลมก็ดี แห่ง ปัญหาวารในกุสลัตติกะ ท่านนับไว้อย่างไร พึงนับอย่างนั้น
รูปีทุกกุสลัตติกะ จบ
โลกิยทุกกุสลัตติกะ
ปฏิจจวาร
[๑๑๒๕] กุศลธรรมที่เป็นโลกิยธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นโลกิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นโลกุตตรธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นโลกุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๒๖] กุศลธรรมที่เป็นโลกิยธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นโลกิยธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นโลกุตตรธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นโลกุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย [๑๑๒๗] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอธิปติปัจจัย มี " ๒ ในกัมมปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒ [๑๑๒๘] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๒ สหชาตวารก็ดี ปัจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตต- *วารก็ดี พึงให้พิสดารเหมือนปฏิจจวาร
ปัญหาวาร
[๑๑๒๙] กุศลธรรมที่เป็นโลกิยธรรม เป็นปัจจัยแก่กุศลธรรมที่เป็น โลกิยธรรม โดยเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นโลกุตตรธรรม เป็นปัจจัยแก่กุศลธรรมที่เป็นโลกุตตรธรรม โดยเหตุปัจจัย มี ๒ นัย [๑๑๓๐] กุศลธรรมที่เป็นโลกิยธรรม เป็นปัจจัยแก่กุศลธรรมที่เป็น โลกิยธรรม โดยอารัมมณปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นโลกุตตรธรรม เป็นปัจจัยแก่กุศลธรรมที่เป็นโลกิยธรรม โดยอารัมมณปัจจัย [๑๑๓๑] กุศลธรรมที่เป็นโลกิยธรรม เป็นปัจจัยแก่กุศลธรรมที่เป็น โลกิยธรรม โดยอธิปติปัจจัย มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ กุศลธรรมที่เป็นโลกุตตรธรรม เป็นปัจจัยแก่กุศลธรรมที่เป็นโลกุตตรธรรม โดยอธิปติปัจจัย มีอย่างเดียว คือ สหชาตาธิปติ กุศลธรรมที่เป็นโลกุตตรธรรม เป็นปัจจัยแก่กุศลธรรมที่เป็นโลกิยธรรม โดยอธิปติปัจจัย มีอย่างเดียว คือ อารัมมณาธิปติ [๑๑๓๒] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอธิปติปัจจัย มี " ๓ ในอนันตรปัจจัย มี " ๒ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๒ ในสหชาตปัจจัย มี " ๒ ฯลฯ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๔ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๒ ในกัมมปัจจัย มี " ๒ ในอาหารปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒
ปฏิจจวาร
[๑๑๓๓] อกุศลธรรมที่เป็นโลกิยธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็นโลกิย- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๓๔] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
สหชาตวารก็ดี ฯลฯ ปัญหาวารก็ดี เหมือนกันทุกปัจจัย
ปฏิจจวาร
[๑๑๓๕] อัพยากตธรรมที่เป็นโลกิยธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็น โลกิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อัพยากตธรรมที่เป็นโลกุตตรธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็นโลกุตตร- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๓๖] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในกัมมปัจจัย มี " ๕ ในวิปากปัจจัย มี " ๕ ในอวิคตปัจจัย มี " ๕ [๑๑๓๗] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๒ ฯลฯ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๔ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๕ ฯลฯ ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย มี " ๑ ฯลฯ ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๒ ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มี " ๓ สหชาตวารก็ดี ปัจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวาร ก็ดี พึงให้พิสดารเหมือนปฏิจจวาร
ปัญหาวาร
[๑๑๓๘] อัพยากตธรรมที่เป็นโลกิยธรรม เป็นปัจจัยแก่อัพยากตธรรม ที่เป็นโลกิยธรรม โดยเหตุปัจจัย อัพยากตธรรมที่เป็นโลกุตตรธรรม เป็นปัจจัยแก่อัพยากตธรรมที่เป็น โลกุตตรธรรม โดยเหตุปัจจัย [๑๑๓๙] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๔ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในอธิปติปัจจัย มี " ๔ ในอนันตรปัจจัย มี " ๔ ในสหชาตปัจจัย มี " ๕ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๒ ในนิสสยปัจจัย มี " ๗ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๔ ในปุเรชาตปัจจัย มี " ๒ ในปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๒ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๑ ในกัมมปัจจัย มี " ๓ ในวิปากปัจจัย มี " ๔ ในอาหารปัจจัย มี " ๔ ฯลฯ ในมัคคปัจจัย มี " ๔ ในสัมปยุตตปัจจัย มี " ๒ ในวิปปยุตตปัจจัย มี " ๓ ในอัตถิปัจจัย มี " ๗ ในอวิคตปัจจัย มี " ๗ อนุโลมก็ดี ปัจจนียะก็ดี อนุโลมปัจจนียะก็ดี ปัจจนียานุโลมก็ดี แห่ง ปัญหาวาร ในกุสลัตติกะ ท่านนับไว้อย่างไร พึงนับอย่างนั้น
โลกิยทุกกุสลัตติกะ จบ
เกนจิวิญเญยยทุกกุสลัตติกะ
ปฏิจจวาร
[๑๑๔๐] กุศลธรรมที่เป็นเกนจิวิญเญยยธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็น เกนจิวิญเญยยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นเกนจินวิญเญยยธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นเกนจิวิญ- *เญยยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นเกนจิวิญเญยยธรรม และกุศลธรรมที่เป็นเกนจินวิญ- *เญยยธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นเกนจิวิญเญยยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๔๑] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๑๑๔๒] กุศลธรรมที่เป็นเกนจิวิญเญยยธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็น เกนจิวิญเญยยธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอธิปติปัจจัย [๑๑๔๓] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๙ สหชาตวารก็ดี ปัจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวาร ก็ดี พึงให้พิสดารเหมือนปฏิจจวาร
ปัญหาวาร
[๑๑๔๔] กุศลธรรมที่เป็นเกนจิวิญเญยยธรรม เป็นปัจจัยแก่กุศลธรรม ที่เป็นเกนจิวิญเญยยธรรม โดยเหตุปัจจัย [๑๑๔๕] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในอนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๙ ในกัมมปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๑๑๔๖] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๙ [๑๑๔๗] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ [๑๑๔๘] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ อนุโลมก็ดี ปัจจนียะก็ดี อนุโลมปัจจนียะก็ดี ปัจจนียานุโลมก็ดี แห่ง ปัญหาวาร ในกุสลัตติกะ ท่านนับไว้อย่างไร พึงนับอย่างนั้น อกุศลธรรมที่เป็นเกนจิวิญเญยยธรรมก็ดี อัพยากตธรรมที่เป็นเกนจิวิญ- *เญยยธรรมก็ดี พึงให้พิสดารเช่นเดียวกับกุศลธรรมที่เป็นเกนจิวิญเญยยกุศลธรรม
เกนจิวิญเญยยทุกกุสลัตติกะ จบ
จูฬันตรทุกกุสลัตติกะ จบ
อาสวทุกกุสลัตติกะ
ปฏิจจวาร
[๑๑๔๙] กุศลธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยกุศลธรรมที่ไม่ใช่อาสว- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๕๐] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในกัมมปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ฯลฯ ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
ปฏิจจวาร
[๑๑๕๑] อกุศลธรรมที่เป็นอาสวธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็น อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๕๒] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๑๑๕๓] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙ ฯลฯ ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๙ สหชาตวารก็ดี ปัจจยวารก็ดี ฯลฯ สัมปยุตตวารก็ดี พึงให้พิสดารทุก ปัจจัย
ปัญหาวาร
[๑๑๕๔] อกุศลธรรมที่เป็นอาสวธรรม เป็นปัจจัยแก่อกุศลธรรมที่เป็น อาสวธรรม โดยเหตุปัจจัย [๑๑๕๕] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๗ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในบทเป็นท่ามกลางสหชาตาธิปติ ย่อมได้องคธรรมที่เป็นอธิบดี ๓ ในอนันตรปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ฯลฯ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในกัมมปัจจัย มี " ๓ ฯลฯ ในมัคคปัจจัย มี " ๙
ปฏิจจวาร
[๑๑๕๖] อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่ ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๕๗] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑ ในสหชาตวารก็ดี ในปัจจวารก็ดี ฯลฯ ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อ ปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
อาสวทุกกุสลัตติกะ จบ
สาสวทุกกุสลัตติกะ
ปฏิจจวาร
[๑๑๕๘] กุศลธรรมที่เป็นสาสวธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นสาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นอนาสวธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นอนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๕๙] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒ [๑๑๖๐] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๒
ในสหชาตวารก็ดี ในสัมปยุตตวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๒ ทุกปัจจัย
ปัญหาวาร
[๑๑๖๑] กุศลธรรมที่เป็นสาสวธรรม เป็นปัจจัยแก่กุศลธรรมที่เป็น สาสวธรรม โดยเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นอนาสวธรรม เป็นปัจจัยแก่กุศลธรรมที่เป็นอนาสวธรรม โดยเหตุปัจจัย [๑๑๖๒] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอธิปติปัจจัย มี " ๒ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๔ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒ อนุโลมก็ดี ปัจจนียะก็ดี อนุโลมปัจจนียะก็ดี ปัจจนียานุโลมก็ดี แห่ง ปัญหาวาร ในกุสลัสติกะ ท่านนับไว้อย่างไร พึงนับอย่างนั้น
ปฏิจจวาร
[๑๑๖๓] อกุศลธรรมที่เป็นสาสวธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็นสาสว- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๖๔] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
ปฏิจจวาร
[๑๑๖๕] อัพยากตธรรมที่เป็นสาสวธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็น สาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อัพยากตธรรมที่เป็นอนาสวธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็นอนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อัพยากตธรรมที่เป็นสาสวธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็นอนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อัพยากตธรรมที่เป็นสาสวธรรม และอัพยากตธรรมที่เป็นอนาสวธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็นอนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อัพยากตธรรมที่เป็นสาสวธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็นสาสวธรรม และอัพยากตธรรมที่เป็นอนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๖๖] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอธิปติปัจจัย มี " ๕ ในวิปากปัจจัย มี " ๕ ในอวิคตปัจจัย มี " ๕ [๑๑๖๗] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๒
สหชาตวารก็ดี ฯลฯ สัมปยุตตวารก็ดี พึงให้พิสดารทุกปัจจัย
ปัญหาวาร
[๑๑๖๘] อัพยากตธรรมที่เป็นสาสวธรรม เป็นปัจจัยแก่อัพยากตธรรม ที่เป็นสาสวธรรม โดยเหตุปัจจัย อัพยากตธรรมที่เป็นอนาสวธรรม เป็นปัจจัยแก่อัพยากตธรรมที่เป็น อนาสวธรรม โดยเหตุปัจจัย [๑๑๖๙] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๔ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๗ อนุโลมก็ดี ปัจจนียะก็ดี อนุโลมปัจจนียะก็ดี ปัจจนียานุโลมก็ดี แห่ง ปัญหาวาร ในกุสลัตติกะ ท่านนับไว้อย่างไร พึงนับอย่างนั้น
สาสวทุกกุสลัตติกะ จบ
อาสวสัมปยุตตทุกกุสลัตติกะ
ปฏิจจวาร
[๑๑๗๐] กุศลธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็น อาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๗๑] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
ตัดกุสลทุกะออก เหลือแต่อกุสลทุกะ จะเป็นอย่างไร ? [๑๑๗๒] อกุศลธรรมที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยอกุศลธรรม ที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อกุศลธรรมที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็นอาสว- *วิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๗๓] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๕ ในอวิคตปัจจัย มี " ๕ ในสหชาตวารก็ดี ในสัมปยุตตวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๕ ทุกปัจจัย [๑๑๗๔] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๕ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๕ ฯลฯ ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๕ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๕ ฯลฯ
ปัญหาวาร
[๑๑๗๕] อกุศลธรรมที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่อกุศล ธรรมที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อกุศลธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่อกุศลธรรมที่เป็น อาสวสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปัจจัย [๑๑๗๖] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๕ อนุโลมก็ดี ปัจจนียะก็ดี อนุโลมปัจจนียะก็ดี ปัจจนียานุโลมก็ดี แห่ง ปัญหาวารในกุสลัตติกะ ท่านนับไว้อย่างไร พึงนับอย่างนั้น
ปฏิจจวาร
[๑๑๗๗] อัพยากตธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตธรรม อาศัยอัพยากตธรรม ที่เป็นอาสววิปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๗๘] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑ [๑๑๗๙] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในสัมปยุตตวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
ปัญหาวาร
[๑๑๘๐] อัพยากตธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ อัพยากตธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตธรรม โดยเหตุปัจจัย [๑๑๘๑] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑ อนุโลมก็ดี ปัจจนียะก็ดี อนุโลมปัจจนียะก็ดี ปัจจนียานุโลมก็ดี แห่ง ปัญหาวารในกุสลัตติกะ ท่านนับไว้อย่างไร พึงนับอย่างนั้น
อาสวสัมปยุตตทุกกุสลัตติกะ จบ
อาสวสาสวทุกกุสลัตติกะ
ปฏิจจวาร
[๑๑๘๒] กุศลธรรมที่เป็นสาสวธรรม แต่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัย กุศลธรรมที่เป็นสาสวธรรม แต่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๘๓] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
ปฏิจจวาร
[๑๑๘๔] อกุศลธรรมที่เป็นอาสวะและสาสวธรรม อาศัยอกุศลธรรม ที่เป็นทั้งอาสวะและสาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อกุศลธรรมที่เป็นสาสวธรรม แต่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยอกุศลธรรม ที่เป็นสาสวธรรม แต่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อกุศลธรรมที่เป็นทั้งอาสวะและสาสวธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็นทั้ง อาสวะและสาสวธรรม และอกุศลธรรมที่เป็นสาสวธรรม แต่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๑๑๘๕] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๑๑๘๖] อกุศลธรรมที่เป็นทั้งอาสวะและสาสวธรรม อาศัยอกุศลธรรม ที่เป็นสาสวธรรม แต่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๘๗] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๙ สหชาตวารก็ดี ปัจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวาร ก็ดี พึงให้พิสดารเหมือนปฏิจจวาร
ปัญหาวาร
[๑๑๘๘] อกุศลธรรมที่เป็นทั้งอาสวะและสาสวธรรม เป็นปัจจัย อกุศลธรรมที่เป็นทั้งอาสวะและสาสวธรรม โดยเหตุปัจจัย [๑๑๘๙] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๗ ในอารัมมณปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๑๑๙๐] อกุศลธรรมที่เป็นทั้งอาสวะและสาสวธรรม เป็นปัจจัยแก่ อกุศลธรรมที่เป็นทั้งอาสวะและสาสวธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัย โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย [๑๑๙๑] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๙ [๑๑๙๒] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อ ปัจจัย ๗ [๑๑๙๓] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ อนุโลมก็ดี ปัจจนียะก็ดี อนุโลมปัจจนียะก็ดี ปัจจนียานุโลมก็ดี แห่ง ปัญหาวารในกุสลัตติกะ ท่านนับไว้อย่างไร พึงนับอย่างนั้น
ปฏิจจวาร
[๑๑๙๔] อัพยากตธรรมที่เป็นสาสวธรรม แต่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัย อัพยากตธรรมที่เป็นสาสวธรรม แต่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๙๕] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
อาสวสาสวทุกกุสลัตติกะ จบ
อาสวอาสวสัมปยุตตทุกกุสลัตติกะ
ปฏิจจวาร
[๑๑๙๖] อกุศลธรรมที่เป็นทั้งอาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม อาศัย อกุศลธรรมที่เป็นทั้งอาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ ปัจจัย มี ๓ นัย อกุศลธรรมที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัย อกุศลธรรมที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๓ นัย อกุศลธรรมที่เป็นทั้งอาสวธรรม และอาสวสัมปยุตตธรรม อาศัย อกุศลธรรมที่เป็นอาสวะและอาสวสัมปยุตตธรรม และอกุศลธรรมที่เป็นอาสว- *สัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๑๑๙๗] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๑๑๙๘] อกุศลธรรมที่เป็นทั้งอาสวะและอาสวสัมปยุตตธรรม อาศัย อกุศลธรรมที่เป็นทั้งอาสวะและอาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอธิปติ ปัจจัย [๑๑๙๙] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๙
ในสหชาตวารก็ดี ในสัมปยุตตวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๙ ทุกปัจจัย
ปัญหาวาร
[๑๒๐๐] อกุศลธรรมที่เป็นทั้งอาสวะและอาสวสัมปยุตตธรรม เป็น ปัจจัยแก่อกุศลธรรมที่เป็นทั้งอาสวะ และอาสวสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปัจจัย [๑๒๐๑] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๔ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๑๒๐๒] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๙ [๑๒๐๓] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อ ปัจจัย ๔ [๑๒๐๔] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อ ปัจจัย ๙ อนุโลมก็ดี ปัจจะนียะก็ดี อนุโลมปัจจนียะก็ดี ปัจจนียานุโลมก็ดี แห่ง ปัญหาวารในกุสลัตติกะ ท่านนับไว้อย่างไร พึงนับอย่างนั้น
อาสวอาสวสัมปยุตตทุกกุสลัตติกะ จบ
อาสววิปปยุตตสาสวทุกกุสลัตติกะ
ปฏิจจวาร
[๑๒๐๕] กุศลธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตสาสวธรรม อาศัยกุศลธรรมที่ เป็นอาสววิปปยุตตสาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตอนาสวธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็น อาสววิปปยุตตอนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๐๖] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒
สหชาตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดาร
ปฏิจจวาร
[๑๒๐๗] อัพยากตธรรม ที่เป็นอาสววิปปยุตตสาสวธรรม อาศัย อัพยากตธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตสาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อัพยากตธรรม ที่เป็นอาสววิปปยุตตอนาสวธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่ เป็นอาสววิปปยุตตอนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อัพยากตธรรม ที่เป็นอาสววิปปยุตตสาสวธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่ เป็นอาสววิปปยุตตอนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อัพยากตธรรม ที่เป็นอาสววิปปยุตตสาสวธรรม และอัพยากตธรรมที่เป็น อาสววิปปยุตตอนาสวธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตอนาสว- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อัพยากตธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตสาสวธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็น อาสววิปปยุตตสาสวธรรม และอัพยากตธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตอนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๐๘] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอธิปติปัจจัย มี " ๕ ในกัมมปัจจัย มี " ๕ ในวิปากปัจจัย มี " ๕ ในอวิคตปัจจัย มี " ๕ [๑๒๐๙] อัพยากตธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตสาสวธรรม อาศัยอัพยากต- *ธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตสาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๑๐] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๒ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มี " ๓ สหชาตวารก็ดี ปัจจัยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตต- *วารก็ดี พึงให้พิสดารเหมือนปฏิจจวาร
ปัญหาวาร
[๑๒๑๑] อัพยากตธรรม ที่เป็นอาสววิปปยุตตสาสวธรรม เป็นปัจจัย แก่อัพยากตธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตสาสวธรรม โดยเหตุปัจจัย อัพยากตธรรม ที่เป็นอาสววิปปยุตตอนาสวธรรม เป็นปัจจัยแก่อัพยากต- *ธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตอนาสวธรรม โดยเหตุปัจจัย อัพยากตธรรม ที่เป็นอาสววิปปยุตตอนาสวธรรม เป็นปัจจัยแก่อัพยากต- *ธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตสาสวธรรม โดยเหตุปัจจัย อัพยากตธรรม ที่เป็นอาสววิปปยุตตอนาสวธรรม เป็นปัจจัยแก่อัพยากต- *ธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตสาสวธรรม และอัพยากตธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตต- *อนาสวธรรม โดยเหตุปัจจัย [๑๒๑๒] อัพยากตธรรม ที่เป็นอาสววิปปยุตตสาสวธรรม เป็นปัจจัย แก่อัพยากตธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตสาสวธรรม โดยอารัมมณปัจจัย อัพยากตธรรม ที่เป็นอาสววิปปยุตตอนาสวธรรม เป็นปัจจัยแก่อัพยากต- *ธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตอนาสวธรรม โดยอารัมมณปัจจัย [๑๒๑๓] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๔ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในอธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๔ ในอนันตรปัจจัย มี " ๔ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๔ ในสหชาตปัจจัย มี " ๕ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๒ ในนิสสยปัจจัย มี " ๗ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๔ ในปุเรชาตปัจจัย มี " ๒ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๑ ในกัมมปัจจัย มี " ๔ ในวิปากปัจจัย มี " ๔ ในอาหารปัจจัย มี " ๔ ในอวิคตปัจจัย มี " ๗ [๑๒๑๔] อัพยากตธรรม ที่เป็นอาสววิปปยุตตสาสวธรรม เป็นปัจจัย แก่อัพยากตธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตสาสวธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เป็น ปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปุเรชาต- *ปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปัจฉาชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอาหารปัจจัย เป็น ปัจจัยโดยอินทริยปัจจัย [๑๒๑๕] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๗ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๗ [๑๒๑๖] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อ ปัจจัย ๔ [๑๒๑๗] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อ ปัจจัย ๓ อนุโลมก็ดี ปัจจนียะก็ดี อนุโลมปัจจนียะก็ดี ปัจจนียานุโลมก็ดี แห่ง ปัญหาวาร ในกุสลัตติกะ ท่านนับไว้อย่างไร พึงนับอย่างนั้น
อาสววิปปยุตตสาสวทุกกุสลัตติกะ จบ
อาสวโคจฉกทุกกุสลัตติกะ จบ
สัญโญชนทุกกุสลัตติกะ
ปฏิจจวาร
[๑๒๑๘] กุศลธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชน์ อาศัยกุศลธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชน์ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๑๙] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
ปฏิจจวาร
[๑๒๒๐] อกุศลธรรมที่เป็นสัญโญชน์ อาศัยอกุศลธรรมที่เป็นสัญโญชน์ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อกุศลธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชน์ อาศัยอกุศลธรรมที่เป็นสัญโญชน์ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อกุศลธรรมที่เป็นสัญโญชน์ และอกุศลธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชน์ อาศัย อกุศลธรรมที่เป็นสัญโญชน์ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๒๑] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๑๒๒๒] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๙
สหชาตวารก็ดี ฯลฯ สัมปยุตตวารก็ดี พึงให้พิสดารเหมือนปฏิจจวาร
ปัญหาวาร
[๑๒๒๓] อกุศลธรรมที่เป็นสัญโญชน์ เป็นปัจจัยแก่อกุศลธรรมที่เป็น สัญโญชน์ โดยเหตุปัจจัย [๑๒๒๔] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๑๒๒๕] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๙ [๑๒๒๖] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อ ปัจจัย ๓ [๑๒๒๗] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ อนุโลมก็ดี ปัจจนียะก็ดี อนุโลมปัจจนียะก็ดี ปัจจนียานุโลมก็ดี แห่ง ปัญหาวารในกุสลัตติกะ ท่านนับไว้อย่างไร พึงนับอย่างนั้น
ปฏิจจวาร
[๑๒๒๘] อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชน์ อาศัยอัพยากตธรรมที่ไม่ใช่ สัญโญชน์ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๒๙] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
สัญโญชนทุกกุสลัตติกะ จบ
สัญโญชนิยทุกกุสลัตติกะ
ปฏิจจวาร
[๑๒๓๐] กุศลธรรมที่เป็นสัญโญชนิยธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็น สัญโญชนิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นอสัญโญชนิยธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นอสัญโญชนิย- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๓๑] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ บาลีแห่งโลกิยะ โลกุตตรทุกะ ในจูฬันตรทุกะ มีอย่างไร แม้ทุกะนี้ ก็พึงทราบว่า มีอย่างนั้น
สหชาตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดาร
ปฏิจจวาร
[๑๒๓๒] อกุศลธรรมที่เป็นสัญโญชนิยธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็น สัญโญชนิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๓๓] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
ปฏิจจวาร
[๑๒๓๔] อัพยากตธรรมที่เป็นสัญโญชนิยธรรม อาศัยอัพยากตธรรม ที่เป็นสัญโญชนิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อัพยากตธรรมที่เป็นอสัญโญชนิยธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็น อสัญโญชนิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อัพยากตธรรมที่เป็นสัญโญชนิยธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็นอสัญโญ- *ชนิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อัพยากตธรรมที่เป็นสัญโญชนิยธรรม และอัพยากตธรรมที่เป็นอสัญโญ- *ชนิยธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็นอสัญโญชนิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อัพยากตธรรมที่เป็นสัญโญชนิยธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็นสัญโญ- *ชนิยธรรม และอัพยากตธรรมที่เป็นอสัญโญชนิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๓๕] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอธิปติปัจจัย มี " ๕ ในอวิคตปัจจัย มี " ๕
ทุกะนี้เหมือนกับโลกิยะ โลกุตตรทุกะในจูฬันตรทุกะ
สหชาตวารก็ดี ฯลฯ สัมปยุตตวารก็ดี พึงให้พิสดาร
ปัญหาวาร
[๑๒๓๖] อัพยากตธรรมที่เป็นสัญโญชนิยธรรม เป็นปัจจัยแก่อัพยากต- *ธรรมที่เป็นสัญโญชนิยธรรม โดยเหตุปัจจัย อัพยากตธรรมที่เป็นอสัญโญชนิยธรรม เป็นปัจจัยแก่อัพยากตธรรมที่เป็น อสัญโญชนิยธรรม โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๑๒๓๗] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๔ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในอธิปติปัจจัย มี " ๔ ในอวิคตปัจจัย มี " ๗ [๑๒๓๘] อัพยากตธรรมที่เป็นสัญโญชนิยธรรม เป็นปัจจัยแก่อัพยากต- *ธรรมที่เป็นสัญโญชนิยธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปุเรชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดย ปัจฉาชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอาหารปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอินทริยปัจจัย [๑๒๓๙] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๗ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๗ [๑๒๔๐] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อ ปัจจัย ๔ [๑๒๔๑] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ อนุโลมก็ดี ปัจจนียก็ดี อนุโลมปัจจนียะก็ดี ปัจจนียานุโลมก็ดี แห่ง ปัญหาวาร ในกุสลัตติกะ ท่านนับไว้อย่างไร พึงนับอย่างนั้น
สัญโญชนิยทุกกุสลัตติกะ จบ
สัญโญชนสัมปยุตตทุกกุสลัตติกะ
ปฏิจจวาร
[๑๒๔๒] กุศลธรรมที่เป็นสัญโญชนวิปปยุตตธรรม อาศัยกุศลธรรม ที่เป็นสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๔๓] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
ปฏิจจวาร
[๑๒๔๔] อกุศลธรรมที่เป็นสัญโญชนสัมปยุตตธรรม อาศัยอกุศลธรรม ที่เป็นสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๔๕] อกุศลธรรมที่เป็นสัญโญชนสัมปยุตตธรรม อาศัยอกุศลธรรม ที่เป็นสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๔๖] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๕ ในอธิปติปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๕ [๑๒๔๗] อกุศลธรรมที่เป็นสัญโญชนสัมปยุตตธรรม อาศัยอกุศลธรรม ที่เป็นสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย คือ โมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา อาศัยขันธ์ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา [๑๒๔๘] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๕ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๕ ฯลฯ ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๓ ฯลฯ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๕
ปัญหาวาร
[๑๒๔๙] อกุศลธรรมที่เป็นสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ อกุศลธรรมที่เป็นสัญโญชนสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปัจจัย อกุศลธรรมที่เป็นสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่อกุศลธรรม ที่เป็นสัญโญชนวิปปยุตตธรรม โดยเหตุปัจจัย [๑๒๕๐] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ อกุศลธรรมที่เป็นสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่อกุศลธรรม ที่เป็นสัญโญชนสัมปยุตตธรรม โดยอธิปติปัจจัย ในอธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอนันตรปัจจัย มี " ๙ ฯลฯ ในสหชาตปัจจัย มี " ๕ ฯลฯ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในกัมมปัจจัย มี " ๓ ฯลฯ ในมัคคปัจจัย มี " ๓ ฯลฯ ในสัมปยุตตปัจจัย มี " ๕ ในอัตถิปัจจัย มี " ๕
ปฏิจจวาร
[๑๒๕๑] อัพยากตธรรมที่เป็นสัญโญชนวิปปยุตตธรรม อาศัยอัพยากต- *ธรรมที่เป็นสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๕๒] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
สัญโญชนสัมปยุตตทุกกุสลัตติกะ จบ
สัญโญชนสัญโญชนิยทุกกุสลัตติกะ
ปฏิจจวาร
[๑๒๕๓] กุศลธรรมที่เป็นสัญโญชนิยธรรม แต่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นสัญโญชนิยธรรม แต่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๕๔] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
[๑๒๕๕] อกุศลธรรมที่เป็นสัญโญชนธรรม และสัญโญชนิยธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็นสัญโญชนธรรม และสัญโญชนิยธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๑๒๕๖] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๑๒๕๗] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๙
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนปฏิจจวาร
ปัญหาวาร
[๑๒๕๘] อกุศลธรรมที่เป็นสัญโญชนธรรม และสัญโญชนิยธรรม เป็นปัจจัยแก่อกุศลธรรมที่เป็นสัญโญชนธรรม และสัญโญชนิยธรรม โดย เหตุปัจจัย [๑๒๕๙] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๑๒๖๐] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๙ [๑๒๖๑] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อ ปัจจัย ๓ [๑๒๖๒] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ อนุโลมก็ดี ปัจจนียะก็ดี อนุโลมปัจจนียะก็ดี ปัจจนียานุโลมก็ดี แห่งปัญหาวาร ในกุสลัตติกะ ท่านนับไว้อย่างไร พึงนับอย่างนั้น
ปฏิจจวาร
[๑๒๖๓] อัพยากตธรรมที่เป็นสัญโญชนิยธรรม แต่ไม่ใช่สัญโญชน- *ธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็นสัญโญชนิยธรรม แต่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๖๔] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
สัญโญชนสัญโญชนิยทุกกุสลัตติกะ จบ
สัญโญชนสัญโญชนสัมปยุตตทุกกุสลัตติกะ
ปฏิจจวาร
[๑๒๖๕] อกุศลธรรมที่เป็นทั้งสัญโญชนธรรม และสัญโญชนสัมปยุตต- *ธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็นทั้งสัญโญชนธรรม และสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๑๒๖๖] อกุศลธรรมที่เป็นสัญโญชนสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่สัญโญ- *ชนธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็นสัญโญชนสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่สัญโญชน- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๖๗] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๑๒๖๘] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๙
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงให้พิสดารเหมือนปฏิจจวาร
ปัญหาวาร
[๑๒๖๙] อกุศลธรรมที่เป็นทั้งสัญโญชนธรรม และสัญโญชนสัมปยุตต- *ธรรม เป็นปัจจัยแก่อกุศลธรรมที่เป็นทั้งสัญโญชนธรรม และสัญโญชนสัมปยุตต- *โดยเหตุปัจจัย [๑๒๗๐] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๑๒๗๑] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙ [๑๒๗๒] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อ ปัจจัย ๓ [๑๒๗๓] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อ ปัจจัย ๙ อนุโลมก็ดี ปัจจนียะก็ดี อนุโลมปัจจนียะก็ดี ปัจจนียานุโลมก็ดี แห่งปัญหาวารในกุสลัตติกะ ท่านนับไว้อย่างไร พึงนับอย่างนั้น
สัญโญชนสัญโญชนสัมปยุตตทุกกุสลัตติกะ จบ
สัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยทุกกุสลัตติกะ
ปฏิจจวาร
[๑๒๗๔] กุศลธรรมที่เป็นสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยธรรม อาศัย กุศลธรรมที่เป็นสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญช์นิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ ปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยธรรม อาศัยกุศลธรรม ที่เป็นสัญโญชนวิปปยุตตอสัญโญชนิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๗๕] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒
ทุกะนี้เหมือนกับโลกิยะ โลกุตตรทุกะ ในจูฬันตรทุกะ
สหชาตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดารทุกวาร
ปัญหาวาร
[๑๒๗๖] อกุศลธรรมที่เป็นสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยธรรม เป็น ปัจจัยแก่กุศลธรรมที่เป็นสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยธรรม โดยอารัมมณปัจจัย [๑๒๗๗] ในอารัมมณปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๑
ปฏิจจวาร
[๑๒๗๘] อัพยากตธรรม ที่เป็นสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็นสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ ปัจจัย อัพยากตธรรม ที่เป็นสัญโญชนวิปปยุตตอสัญโญชนิยธรรม อาศัย อัพยากตธรรม ที่เป็นสัญโญชนวิปปยุตตอสัญโญชนิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ ปัจจัย อัพยากตธรรม ที่เป็นสัญโญชนวิปปยุตตอสัญโญชนิยธรรม อาศัย อัพยากตธรรม ที่เป็นสัญโญชนวิปปยุตตอสัญโญชนิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ ปัจจัย อัพยากตธรรม ที่เป็นสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยธรรม และ อัพยากตธรรม ที่เป็นสัญโญชนวิปปยุตตอสัญโญชนิยธรรม อาศัยอัพยากตธรรม ที่เป็นสัญโญชนวิปปยุตตอสัญโญชนิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อัพยากตธรรม ที่เป็นสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยธรรม อาศัย อัพยากตธรรม ที่เป็นสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยธรรม และอัพยากตธรรม ที่เป็นสัญโญชนวิปปยุตตอสัญโญชนิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๗๙] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอธิปติปัจจัย มี " ๕ ในกัมมปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕ ในวิปากปัจจัย มี " ๕ ในอวิคตปัจจัย มี " ๕ [๑๒๘๐] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๒ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๔ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๕ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๕ ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๒ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มี " ๓
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
ปัญหาวาร
[๑๒๘๑] อัพยากตธรรม ที่เป็นสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยธรรม เป็นปัจจัยแก่อัพยากตธรรม ที่เป็นสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยธรรม โดยเหตุ ปัจจัย [๑๒๘๒] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๔ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในอธิปติปัจจัย มี " ๔ ในอนันตรปัจจัย มี " ๔ ในอวิคตปัจจัย มี " ๗ [๑๒๘๓] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๗ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๗ [๑๒๘๔] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อ ปัจจัย ๔ [๑๒๘๕] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย หัวข้อ ปัจจัย ๓ อนุโลมก็ดี ปัจจนียะก็ดี อนุโลมปัจจนียะก็ดี ปัจจนียานุโลมก็ดี แห่งปัญหาวารในกุสลัตติกะ ท่านนับไว้อย่างไร พึงนับอย่างนั้น
สัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยทุกกุสลัตติกะ จบ
สัญโญชนโคจฉกทุกกุสลัตติกะ จบ
คันถทุกกุสลัตติกะ
ปฏิจจวาร
[๑๒๘๖] กุศลธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม อาศัยกุศลธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๘๗] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
ปฏิจจวาร
[๑๒๘๘] อกุศลธรรมที่เป็นคันถธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็นคันถธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อกุศลธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็นคันถธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อกุศลธรรมที่เป็นคันถธรรม และอกุศลธรรม ที่ไม่ใช่คันถธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็นคันถธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อกุศลธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม อาศัยอกุศลธรรม ที่ไม่ใช่คันถธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๘๙] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๑๒๙๐] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๙
สหชาตวารก็ดี ฯลฯ สัมปยุตตวารก็ดี พึงให้พิสดารเหมือนปฏิจจวาร
ปัญหาวาร
[๑๒๙๑] อกุศลธรรมที่เป็นคันถธรรม เป็นปัจจัยแก่อกุศลธรรมที่เป็น คันถธรรม โดยเหตุปัจจัย [๑๒๙๒] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๑๒๙๓] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๙ [๑๒๙๔] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อ ปัจจัย ๙ [๑๒๙๕] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อ ปัจจัย ๙ อนุโลมก็ดี ปัจจนียะก็ดี อนุโลมปัจจนียะก็ดี ปัจจนียานุโลมก็ดี แห่งปัญหาวาร ในกุสลัตติกะ ท่านนับไว้อย่างไร พึงนับอย่างนั้น
ปฏิจจวาร
[๑๒๙๖] อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่ไม่ใช่ คันถธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๙๗] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
คันถทุกกุสสลัตติกะ จบ
คันถนิยทุกกุสลัตติกะ
ปฏิจจวาร
[๑๒๙๘] กุศลธรรมที่เป็นคันถนิยธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็น- *คันถนิยธรรมเกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นคันถนิยธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นอคันถนิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๙๙] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒
บาลีในที่นี้เหมือนกับบาลีแห่งโลกิยะ โลกุตตรทุกะ
สหชาตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดาร
ปฏิจจวาร
[๑๓๐๐] อกุศลธรรมที่เป็นคันถนิยธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็น คันถนิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๐๑] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
ปฏิจจวาร
[๑๓๐๒] อัพยากตธรรมที่เป็นคันถนิยธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็น คันถนิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อัพยากตธรรมที่เป็นอคันถนิยธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็นอคันถนิย- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อัพยากตธรรมที่เป็นคันถนิยธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็นคันถนิยธรรม และอัพยากตธรรมที่เป็นอคันถนิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๐๓] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๕
บาลีในที่นี้เหมือนกับบาลีแห่งโลกิยะ โลกุตตรทุกะ
สหชาตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดาร
คันถนิยทุกกุสลัตติกะ จบ
คันถสัมปยุตตทุกกุสลัตติกะ
ปฏิจจวาร
[๑๓๐๔] กุศลธรรมที่เป็นคันถวิปปยุตตธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็น คันถวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๐๕] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
ปฏิจจวาร
[๑๓๐๖] อกุศลธรรมที่เป็นคันถสัมปยุตตธรรม อาศัยอกุศลธรรม ที่เป็นคันถสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๑๓๐๗] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๖ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๖ ในอธิปติปัจจัย มี " ๕ ในอวิคตปัจจัย มี " ๖ [๑๓๐๘] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๖ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๖ ฯลฯ ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๔ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๖ ฯลฯ
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงให้พิสดาร
ปัญหาวาร
[๑๓๐๙] อกุศลธรรมที่เป็นคันถสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่อกุศล- *ธรรมที่เป็นคันถสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปัจจัย [๑๓๑๐] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๖ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในอนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสหชาตปัจจัย มี " ๖ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในกัมมปัจจัย มี " ๔ ในมัคคปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๔ ในสัมปยุตตปัจจัย มี " ๖ ในอวิคตปัจจัย มี " ๖
ปฏิจจวาร
[๑๓๑๑] อัพยากตธรรมที่เป็นคันถวิปปยุตตธรรม อาศัยอัพยากตธรรม ที่เป็นคันถวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๑๒] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
คันถสัมปยุตตทุกกุสลัตติกะ จบ
คันถคันถนิยทุกกุสลัตติกะ
ปฏิจจวาร
[๑๓๑๓] กุศลธรรมที่เป็นคันถนิยธรรม แต่ไม่ใช่คันถธรรม อาศัย กุศลธรรมที่เป็นคันถนิยธรรม แต่ไม่ใช่คันถธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๑๔] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
ปฏิจจวาร
[๑๓๑๕] อกุศลธรรมที่เป็นทั้งคันถธรรม และคันถนิยธรรม อาศัย อกุศลธรรมที่เป็นทั้งคันถธรรม และคันถนิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อกุศลธรรมที่เป็นคันถนิยธรรม แต่ไม่ใช่คันถธรรม อาศัยอกุศลธรรม ที่เป็นคันถนิยธรรม แต่ไม่ใช่คันถธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๑๖] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๑๓๑๗] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงให้พิสดารเหมือนปฏิจจวาร
ปัญหาวาร
[๑๓๑๘] อกุศลธรรมที่เป็นทั้งคันถธรรม และคันถนิยธรรม เป็นปัจจัย แก่อกุศลธรรมที่เป็นทั้งคันถธรรม และคันถนิยธรรม โดยเหตุปัจจัย [๑๓๑๙] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๑๓๒๐] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๙ [๑๓๒๑] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ [๑๓๒๒] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ อนุโลมก็ดี ปัจจนียะก็ดี อนุโลมปัจจนียะก็ดี ปัจจนียานุโลมก็ดี แห่งปัญหาวาร ในกุสลัตติกะ ท่านนับไว้อย่างไร พึงนับอย่างนั้น
ปฏิจจวาร
[๑๓๒๓] อัพยากตธรรม ที่เป็นคันถนิยธรรม แต่ไม่ใช่คันถธรรม อาศัย อัพยากตธรรม ที่เป็นคันถนิยธรรม แต่ไม่ใช่คันถธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๒๔] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
คันถคันถนิยทุกกุสลัตติกะ จบ
คันถคันถสัมปยุตตทุกกุสลัตติกะ
ปฏิจจวาร
[๑๓๒๕] อกุศลธรรมที่เป็นทั้งคันถธรรม และคันถสัมปยุตตธรรม อาศัย อกุศลธรรมที่เป็นทั้งคันถธรรม และคันถสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๒๖] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๑๓๒๗] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๙
สหชาตวารก็ดี ฯลฯ สัมปยุตตวารก็ดี พึงให้พิสดารเหมือนปฏิจจวาร
ปัญหาวาร
[๑๓๒๘] อกุศลธรรมที่เป็นทั้งคันถธรรม และคันถสัมปยุตตธรรม เป็น ปัจจัยแก่อกุศลธรรมที่เป็นทั้งคันถธรรม และคันถสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปัจจัย [๑๓๒๙] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๑๓๓๐] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๙ [๑๓๓๑] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ [๑๓๓๒] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ อนุโลมก็ดี ปัจจนียะก็ดี อนุโลมปัจจนียะก็ดี ปัจจนียานุโลมก็ดี แห่งปัญหาวาร ในกุสลัตติกะ ท่านนับไว้อย่างไร พึงนับอย่างนั้น
คันถคันถสัมปยุตตทุกกุสลัตติกะ จบ
คันถวิปปยุตตคันถนิยทุกกุสลัตติกะ
ปฏิจจวาร
[๑๓๓๓] กุศลธรรมที่เป็นคันถวิปปยุตตคันถนิยธรรม อาศัยกุศลธรรม ที่เป็นคันถวิปปยุตตคันถนิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นคันถวิปปยุตตอคันถนิยธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็น คันถวิปปยุตตอคันถนิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๓๔] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒
สหชาตวารก็ดี ฯลฯ ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดารทุกวาร
ปฏิจจวาร
[๑๓๓๕] อกุศลธรรมที่เป็นคันถวิปปยุตตคันถนิยธรรม อาศัยอกุศล- *ธรรมที่เป็นคันถวิปปยุตตคันถนิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๓๖] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
ปฏิจจวาร
[๑๓๓๗] อัพยากตธรรม ที่เป็นคันถวิปปยุตตคันถนิยธรรม อาศัย อัพยากตธรรมที่เป็นคันถวิปปยุตตคันถนิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อัพยากตธรรม ที่เป็นคันถวิปปยุตตอคันถนิยธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่ เป็นคันถวิปปยุตตอคันถนิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อัพยากตธรรม ที่เป็นคันถวิปปยุตตอคันถนิยธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่- *เป็นคันถวิปปยุตตคันถนิยธรรม และอัพยากตธรรมที่เป็นคันถวิปปยุตตอคันถนิย- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๓๘] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในวิปากปัจจัย มี " ๕ ในอวิคตปัจจัย มี " ๕
สหชาตวารก็ดี ฯลฯ สัมปยุตตวารก็ดี พึงให้พิสดารเหมือนปฏิจจวาร
ปัญหาวาร
[๑๓๓๙] อัพยากตธรรม ที่เป็นคันถวิปปยุตตคันถนิยธรรม เป็นปัจจัย แก่อัพยากตธรรมที่เป็นคันถวิปปยุตตคันถนิยธรรม โดยเหตุปัจจัย อัพยากตธรรมที่เป็นคันถวิปปยุตตอคันถนิยธรรม เป็นปัจจัยแก่อัพยากต- *ธรรม ที่เป็นคันถวิปปยุตตอคันถนิยธรรม โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๑๓๔๐] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๔ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในอธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๔ ในอวิคตปัจจัย มี " ๗ [๑๓๔๑] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๗ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๗ [๑๓๔๒] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๔ [๑๓๔๓] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ อนุโลมก็ดี ปัจจนียะก็ดี อนุโลมปัจนียะก็ดี ปัจจนียานุโลมก็ดี แห่งปัญหาวารในกุสลัตติกะ ท่านนับไว้อย่างไร พึงนับอย่างนั้น
คันถวิปปยุตตคันถนิยทุกกุสลัตติกะ จบ
คันถโคจฉกทุกกุสลัตติกะ จบ
โอฆโคจฉกะก็ดี โยคโคจฉกะก็ดี เหมือนอาสวโคจฉกทุกกุสลัตติกะ
นีวรณทุกกุสลัตติกะ
ปฏิจจวาร
[๑๓๔๔] กุศลธรรมที่ไม่ใช่นีวรณธรรม อาศัยกุศลธรรมที่ไม่ใช่นีวรณ- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๔๕] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
ปฏิจจวาร
[๑๓๔๖] อกุศลธรรมที่เป็นนีวรณธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็นนีวรณ- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อกุศลธรรมที่ไม่ใช่นีวรณธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็นนีวรณธรรม เกิด- *ขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อกุศลธรรมที่เป็นนีวรณธรรม และอกุศลธรรมที่ไม่ใช่นีวรณธรรม อาศัย อกุศลธรรมที่เป็นนีวรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๔๗] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ [๑๓๔๘] อกุศลธรรมที่เป็นนีวรณธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็นนีวรณ- *ธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย คือ อวิชชานีวรณ์ อาศัยวิจิกิจฉานีวรณ์ อุทธัจจนีวรณ์ อกุศลธรรมที่เป็นนีวรณธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่ไม่ใช่นีวรณธรรม เกิด- *ขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย คือ อวิชชานีวรณ์ อาศัยขันธ์ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา สหรคตด้วยอุทธัจจะ อกุศลธรรมที่เป็นนีวรณธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็นนีวรณธรรม และ อกุศลธรรมที่ไม่ใช่นีวรณธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย คือ อวิชชานีวรณ์ อาศัยวิจิกิจฉานีวรณ์ และอุทธัจจานีวรณ์ และ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย [๑๓๔๙] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๙ ฯลฯ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๙
ในสหชาตวารก็ดี ในสัมปยุตตวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๙ ทุกปัจจัย
ปัญหาวาร
[๑๓๕๐] อกุศลธรรมที่เป็นนีวรณธรรม เป็นปัจจัยแก่อกุศลธรรมที่เป็น- *นีวรณธรรม โดยเหตุปัจจัย [๑๓๕๑] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๑๓๕๒] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๙ [๑๓๕๓] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อ- *ปัจจัย ๓ [๑๓๕๔] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ อนุโลมก็ดี ปัจจนียะก็ดี อนุโลมปัจจนียะก็ดี ปัจจนียานุโลมก็ดี แห่ง ปัญหาวาร ในกุสลัตติกะ ท่านนับไว้อย่างไร พึงนับอย่างนั้น
ปฏิจจวาร
[๑๓๕๕] อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่นีวรณธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่ไม่ใช่ นีวรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๕๖] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
นีวรณทุกกุสลัตติกะ จบ
นีวรณียทุกกุสลัตติกะ
ปฏิจจวาร
[๑๓๕๗] กุศลธรรมที่เป็นนีวรณียธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นนีวรณีย- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นอนีวรณียธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นอนีวรณียธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๕๘] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒
สหชาตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดาร
ปฏิจจวาร
[๑๓๕๙] อกุศลธรรมที่เป็นนีวรณียธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็นนีวรณีย ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๖๐] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
ปฏิจจวาร
[๑๓๖๑] อัพยากตธรรมที่เป็นนีวรณียธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็น- *นีวรณียธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อัพยากตธรรมที่เป็นอนีวรณียธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็นอนีวรณีย- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อัพยากตธรรมที่เป็นนีวรณียธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็นนีวรณีย- *ธรรม และอัพยากตธรรมที่เป็นอนีวรณียธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๖๒] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในวิปากปัจจัย มี " ๕ ในอวิคตปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕
สหชาตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดาร
นีวรณียทุกกุสลัตติกะ จบ
นีวรณสัมปยุตตทุกกุสลัตติกะ
ปฏิจจวาร
[๑๓๖๓] กุศลธรรมที่เป็นนีวรณวิปปยุตตธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็น นีวรณวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๖๔] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
ปฏิจจวาร
[๑๓๖๕] อกุศลธรรมที่เป็นนีวรณสัมปยุตตธรรม อาศัยอกุศลธรรม ที่เป็นนีวรณสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๖๖] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
ปฏิจจวาร
[๑๓๖๗] อัพยากตธรรมที่เป็นนีวรณวิปปยุตตธรรม อาศัยอัพยากตธรรม ที่เป็นนีวรณวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๖๘] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
นีวรณสัมปยุตตทุกกุสลัตติกะ จบ
นีวรณนีวรณิยทุกกุสลัตติกะ
ปฏิจจวาร
[๑๓๖๙] กุศลธรรมที่เป็นนีวรณิยธรรม แต่ไม่ใช่นีวรณธรรม อาศัย กุศลธรรมที่เป็นนีวรณิยธรรม แต่ไม่ใช่นีวรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๗๐] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
ปฏิจจวาร
[๑๓๗๑] อกุศลธรรมที่เป็นทั้งนีวรณธรรม และนีวรณิยธรรม อาศัย อกุศลธรรมที่เป็นทั้งนีวรณธรรม และนีวรณิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อกุศลธรรมที่เป็นนีวรณิยธรรม แต่ไม่ใช่นีวรณธรรม อาศัยอกุศลธรรม ที่เป็นนีวรณิยธรรม แต่ไม่ใช่นีวรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๗๒] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ฯลฯ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๙ ทุกปัจจัย
ปฏิจจวาร
[๑๓๗๓] อัพยากตธรรมที่เป็นนีวรณิยธรรม แต่ไม่ใช่นีวรณธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็นนีวรณิยธรรม แต่ไม่ใช่นีวรณธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย [๑๓๗๔] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
นีวรณนีวรณิยทุกกุสลัตติกะ จบ
นีวรณนีวรณสัมปยุตตทุกกุสลัตติกะ
ปฏิจจวาร
[๑๓๗๕] อกุศลธรรมที่เป็นทั้งนีวรณธรรม และนีวรณสัมปยุตตธรรม อาศัย อกุศลธรรมที่เป็นทั้งนีวรณธรรม และนีวรณสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย [๑๓๗๖] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๙ ทุกปัจจัย
นีวรณนีวรณสัมปยุตตทุกกุสลัตติกะ จบ
นีวรณวิปปยุตตนีวรณิยทุกกุสลัตติกะ
ปฏิจจวาร
[๑๓๗๗] กุศลธรรมที่เป็นนีวรณวิปปยุตตนีวรณิยธรรม อาศัยกุศลธรรม ที่เป็นนีวรณวิปปยุตตนีวรณิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นนีวรณวิปปยุตตอนีวรณิยธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็น นีวรณวิปปยุตตอนีวรณิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๗๘] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒
สหชาตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดาร
ปฏิจจวาร
[๑๓๗๙] อัพยากตธรรมที่เป็นนีวรณวิปปยุตตนีวรณิยธรรม อาศัยอัพยา- *กตธรรมที่เป็นนีวรณวิปปยุตตนีวรณิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อัพยากตธรรมที่เป็นนีวรณวิปปยุตตอนีวรณิยธรรม อาศัยอัพยากตธรรม ที่เป็นนีวรณวิปปยุตตอนีวรณิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อัพยากตธรรมที่เป็นนีวรณวิปปยุตตนีวรณิยธรรม อาศัยอัพยากตธรรม ที่เป็นนีวรณวิปปยุตตนีวรณิยธรรม และอัพยากตธรรมที่เป็นนีวรณวิปปยุตตอนีวร- *ณิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๘๐] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในวิปากปัจจัย มี " ๕
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดารทุกวาร
นีวรณวิปปยุตตนีวรณิยทุกกุสลัตติกะ จบ
นีวรณโคจฉกทุกกุสลัตติกะ จบ
ปรามาสทุกกุสลัตติกะ
ปฏิจจวาร
[๑๓๘๑] กุศลธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม อาศัยกุศลธรรมที่ไม่ใช่ ปรามาสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๘๒] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
ปฏิจจวาร
[๑๓๘๓] อกุศลธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็น ปรามาสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อกุศลธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อกุศลธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็นปรามาสธรรม และอกุศลธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๘๔] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๕ ในอวิคตปัจจัย มี " ๕ [๑๓๘๕] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๕ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๕ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๕
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงให้พิสดาร
ปัญหาวาร
[๑๓๘๖] อกุศลธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม เป็นปัจจัยแก่อกุศลธรรม ที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม โดยเหตุปัจจัย [๑๓๘๗] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๕ อนุโลมก็ดี ปัจจนียะก็ดี อนุโลมปัจจนียะก็ดี ปัจจนียานุโลมก็ดี แห่งปัญหาวาร ในกุสลัตติกะ ท่านนับไว้อย่างไร พึงนับอย่างนั้น
ปฏิจจวาร
[๑๓๘๘] อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม อาศัยอัพยากตธรรม ที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๘๙] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
ปรามาสทุกกุสลัตติกะ จบ
ปรามัฏฐทุกกุสลัตติกะ
ปฏิจจวาร
[๑๓๙๐] กุศลธรรมที่เป็นปรามัฏฐธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นปรามัฏฐ- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นอปรามัฏฐธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นอปรามัฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๙๑] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒
สหชาตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดาร
ปฏิจจวาร
[๑๓๙๒] อกุศลธรรมที่เป็นปรามัฏฐธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็น ปรามัฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๙๓] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
ปฏิจจวาร
[๑๓๙๔] อัพยากตธรรมที่เป็นปรามัฏฐธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็น ปรามัฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อัพยากตธรรมที่เป็นอปรามัฏฐธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็นอปรามัฏฐ- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อัพยากตธรรมที่เป็นปรามัฏฐธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็นปรามัฏฐ- *ธรรม และอัพยากตธรรมที่เป็นอปรามัฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๙๕] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๕
สหชาตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดาร
ปรามัฏฐทุกกุสลัตติกะ จบ
ปรามาสสัมปยุตตทุกกุสลัตติกะ
ปฏิจจวาร
[๑๓๙๖] กุศลธรรมที่เป็นปรามาสวิปปยุตตธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็น ปรามาสวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๙๗] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
ปฏิจจวาร
[๑๓๙๘] อกุศลธรรมที่เป็นปรามาสสัมปยุตตธรรม อาศัยอกุศลธรรม ที่เป็นปรามาสสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๙๙] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒ [๑๔๐๐] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๒ ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๒ ฯลฯ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๒
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงให้พิสดาร
ปัญหาวาร
[๑๔๐๑] อกุศลธรรมที่เป็นปรามาสสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่อกุศล- *ธรรมที่เป็นปรามาสสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปัจจัย [๑๔๐๒] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๔ ในอธิปติปัจจัย มี " ๔ ในบทเป็นท่ามกลาง และในบทเบื้องปลายเป็นอารัมมณาธิปติ ในอนันตรปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในสหชาตปัจจัย มี " ๒ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๔ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๒ ในกัมมปัจจัย มี " ๒ ในอาหารปัจจัย มี " ๒ ฯลฯ ในมัคคปัจจัย มี " ๒ ฯลฯ
ปฏิจจวาร
[๑๔๐๓] อัพยากตธรรมที่เป็นปรามาสวิปปยุตตธรรม อาศัยอัพยากต- *ธรรมที่เป็นปรามาสวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๔๐๔] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
ปรามาสสัมปยุตตทุกกุสลัตติกะ จบ
ปรามาสปรามัฏฐทุกกุสลัตติกะ
ปฏิจจวาร
[๑๔๐๕] กุศลธรรมที่เป็นปรามัฏฐธรรม แต่ไม่ใช่ปรามาสธรรม อาศัย กุศลธรรมที่เป็นปรามัฏฐธรรม แต่ไม่ใช่ปรามาสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๔๐๖] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
ปฏิจจวาร
[๑๔๐๗] อกุศลธรรมที่เป็นปรามัฏฐธรรม แต่ไม่ใช่ปรามาสธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็นทั้งปรามาสธรรม และปรามัฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ- *ปัจจัย มี ๑ นัย อกุศลธรรมที่เป็นปรามัฏฐธรรม แต่ไม่ใช่ปรามาสธรรม อาศัย อกุศลธรรมที่เป็นปรามัฏฐธรรม แต่ไม่ใช่ปรามาสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ- *ปัจจัย มี ๓ นัย อกุศลธรรมที่เป็นปรามัฏฐธรรม แต่ไม่ใช่ปรามาสธรรม อาศัย อกุศลธรรมที่เป็นทั้งปรามาสธรรม และปรามัฏฐธรรม และอกุศลธรรมที่เป็น ปรามัฏฐธรรม แต่ไม่ใช่ปรามาสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย [๑๔๐๘] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๕ ในอวิคตปัจจัย มี " ๕
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงให้พิสดาร
ปัญหาวาร
[๑๔๐๙] อกุศลธรรมที่เป็นปรามัฏฐธรรม แต่ไม่ใช่ปรามาสธรรม เป็นปัจจัยแก่อกุศลธรรมที่เป็นปรามัฏฐธรรม แต่ไม่ใช่ปรามาสธรรม โดยเหตุ- *ปัจจัย [๑๔๑๐] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ อนุโลมก็ดี ปัจจนียะก็ดี อนุโลมปัจจนียะก็ดี ปัจจนียานุโลมก็ดี แห่ง ปัญหาวาร ในกุสลัตติกะ ท่านนับไว้อย่างไร พึงนับอย่างนั้น
ปฏิจจวาร
[๑๔๑๑] อัพยากตธรรมที่เป็นปรามัฏฐธรรม แต่ไม่ใช่ปรามาสธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็นปรามัฏฐธรรม แต่ไม่ใช่ปรามาสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๔๑๒] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
ปรามาสปรามัฏฐทุกกุสลัตติกะ จบ
ปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐทุกกุสลัตติกะ
ปฏิจจวาร
[๑๔๑๓] กุศลธรรมที่เป็นปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐธรรม อาศัยกุศล- *ธรรมที่เป็นปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นปรามาสวิปปยุตตอปรามัฏฐธรรม อาศัยกุศลธรรมที่ เป็นปรามาสวิปปยุตตอปรามัฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๔๑๔] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒
เหมือนกับโลกิยโลกุตตรทุกติกะ
สหชาตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดาร
ปฏิจจวาร
[๑๔๑๕] อกุศลธรรมที่เป็นปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐธรรม อาศัย อกุศลธรรมที่เป็นปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ในปัจจัยทั้งปวง มีหัวข้อปัจจัย ๑
ปฏิจจวาร
[๑๔๑๖] อัพยากตธรรมที่เป็นปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐธรรม อาศัย อัพยากตธรรมที่เป็นปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อัพยากตธรรมที่เป็นปรามาสวิปปยุตตอปรามัฏฐธรรม อาศัยอัพยากต- *ธรรมที่เป็นปรามาสวิปปยุตตอปรามัฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อัพยากตธรรมที่เป็นปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐธรรม อาศัยอัพยากตธรรม ที่เป็นปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐธรรม และอัพยากตธรรมที่เป็นปรามาสวิปปยุตต- *อปรามัฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๔๑๗] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๕
เหมือนกับโลกิยโลกุตตรทุกติกะ
สหชาตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดาร
ปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐทุกกุสลัตติกะ จบ
ปรามาสโคจฉกทุกกุสลัตติกะ จบ
สารัมมณทุกกุสลัตติกะ
ปฏิจจวาร
[๑๔๑๘] กุศลธรรมที่เป็นสารัมมณธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็น สารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นสัปปัจจยธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นสัปปัจจยธรรม เกิดขึ้นฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
ปฏิจจวาร
[๑๔๑๙] อกุศลธรรมที่เป็นสารัมมณธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็น สารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อกุศลธรรมที่เป็นสัปปัจจยธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็นสัปปัจจยธรรม เกิดขึ้นฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
ปฏิจจวาร
[๑๔๒๐] อัพยากตธรรมที่เป็นสารัมมณธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่ เป็นสารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อัพยากตธรรมที่เป็นอนารัมมณธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็นอนารัมมณ- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อัพยากตธรรมที่เป็นสารัมมณธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็นสารัมมณ- *ธรรม และอัพยากตธรรมที่เป็นอนารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๑๔๒๑] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในอธิปติปัจจัย มี " ๕ ฯลฯ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๖ ในปุเรชาตปัจจัย มี " ๑ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๑ ฯลฯ [๑๔๒๒] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙ ฯลฯ ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๒ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๕ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อินทริยปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มี " ๒ ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๒ ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มี " ๒
ปัญหาวาร
[๑๔๒๓] อัพยากตธรรมที่เป็นสารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่อัพยากต- *ธรรมที่เป็นสารัมมณธรรม โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๑๔๒๔] อัพยากตธรรมที่เป็นสารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่อัพยากต- *ธรรมที่เป็นสารัมมณธรรมโดยอารัมมณปัจจัย อัพยากตธรรมที่เป็นอนารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่อัพยากตธรรมที่เป็น สารัมมณธรรม โดยอารัมมณปัจจัย มี ๒ นัย [๑๔๒๕] อัพยากตธรรมที่เป็นสารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่อัพยากต- *ธรรมที่เป็นสารัมมณธรรม โดยอธิปติปัจจัย มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย อัพยากตธรรมที่เป็นอนารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่อัพยากตธรรมที่เป็น สารัมมณธรรม โดยอธิปติปัจจัย มีอย่างเดียว คือ อารัมมณาธิปติ [๑๔๒๖] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอธิปติปัจจัย มี " ๔ ในอนันตรปัจจัย มี " ๑ ฯลฯ ในสหชาตปัจจัย มี " ๗ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๖ ในนิสสยปัจจัย มี " ๗ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๒ ในปุเรชาตปัจจัย มี " ๑ ในปัจฉาชาตปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๑ ในกัมมปัจจัย มี " ๓ ในวิปากปัจจัย มี " ๓ ฯลฯ ในสัมปยุตตปัจจัย มี " ๑ ในวิปปยุตตปัจจัย มี " ๒
สารัมมณทุกกุสลัตติกะ จบ
จิตตทุกกุสลัตติกะ
ปฏิจจวาร
[๑๔๒๗] กุศลธรรมที่ไม่ใช่จิต อาศัยกุศลธรรมที่เป็นจิต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่ไม่ใช่จิต อาศัยกุศลธรรมที่ไม่ใช่จิต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นจิต อาศัยกุศลธรรมที่ไม่ใช่จิต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นจิต และกุศลธรรมที่ไม่ใช่จิต อาศัยกุศลธรรมที่ไม่ใช่ จิต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่ไม่ใช่จิต อาศัยกุศลธรรมที่เป็นจิต และกุศลธรรมที่ไม่ใช่ จิต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๔๒๘] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๕ ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๕ ในอวิคตปัจจัย มี " ๕ [๑๔๒๙] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๕ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๕ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕ ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๕ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๕
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงให้พิสดาร
ปัญหาวาร
[๑๔๓๐] กุศลธรรมที่ไม่ใช่จิต เป็นปัจจัยแก่กุศลธรรมที่ไม่ใช่จิต โดย เหตุปัจจัย กุศลธรรมที่ไม่ใช่จิต เป็นปัจจัยแก่กุศลธรรมที่เป็นจิต โดยเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่ไม่ใช่จิต เป็นปัจจัยแก่กุศลธรรมที่เป็นจิต และกุศลธรรม ที่ไม่ใช่จิต โดยเหตุปัจจัย [๑๔๓๑] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๕ [๑๔๓๒] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๙ [๑๔๓๓] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ [๑๔๓๔] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ อนุโลมก็ดี ปัจจนียะก็ดี อนุโลมปัจจนียะก็ดี ปัจจนียานุโลมก็ดี แห่ง ปัญหาวาร ในกุสลัตติกะ ท่านนับไว้อย่างไร พึงนับอย่างนั้น
ปฏิจจวาร
[๑๔๓๕] อกุศลธรรมที่ไม่ใช่จิต อาศัยอกุศลธรรมที่เป็นจิต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อกุศลธรรมที่ไม่ใช่จิต อาศัยอกุศลธรรมที่ไม่ใช่จิต เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย อกุศลธรรมที่เป็นจิต อาศัยอกุศลธรรมที่ไม่ใช่จิต เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย อกุศลธรรมที่เป็นจิต และอกุศลธรรมที่ไม่ใช่จิต อาศัยอกุศลธรรมที่ ไม่ใช่จิต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อกุศลธรรมที่ไม่ใช่จิต อาศัยอกุศลธรรมที่เป็นจิต และอกุศลธรรมที่ ไม่ใช่จิต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๔๓๖] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๕ ในอวิคตปัจจัย มี " ๕
พึงกระทำให้เหมือนจิตตทุกกุศล แม้ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย
สหชาตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดาร
ปฏิจจวาร
[๑๔๓๗] อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่จิต อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็นจิต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่จิต อาศัยอัพยากตธรรมที่ไม่ใช่จิต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อัพยากตธรรมที่เป็นจิต อาศัยอัพยากตธรรมที่ไม่ใช่จิต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อัพยากตธรรมที่เป็นจิต และอัพยากตธรรมที่ไม่ใช่จิต อาศัยอัพยากต- *ธรรมที่ไม่ใช่จิต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่จิต อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็นจิต และอัพยากต- *ธรรมที่ไม่ใช่จิต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๔๓๘] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๕ ในวิปากปัจจัย มี " ๕ ในอวิคตปัจจัย มี " ๕ [๑๔๓๙] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๕ ฯลฯ ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๕ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อินทริยปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มี " ๕ ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๕ ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๕
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงให้พิสดาร
ปัญหาวาร
[๑๔๔๐] อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่จิต เป็นปัจจัยแก่อัพยากตธรรมที่ ไม่ใช่จิต โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย พึงให้พิสดารเหมือนจิตตทุกกุศล [๑๔๔๑] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในอนันตรปัจจัย มี " ๙ ฯลฯ ในสหชาตปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕ ในปุเรชาตปัจจัย มี " ๓ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในกัมมปัจจัย มี " ๓ ในวิปากปัจจัย มี " ๕ ในวิปปยุตตปัจจัย มี " ๕ ในอัตถิปัจจัย มี " ๕ ในนัตถิปัจจัย มี " ๙
จิตตทุกกุสลัตติกะ จบ
เจตสิกทุกกุสลัตติกะ
ปฏิจจวาร
[๑๔๔๒] กุศลธรรมที่เป็นเจตสิกธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นเจตสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่ไม่ใช่เจตสิกธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นเจตสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นเจตสิกธรรม และกุศลธรรมที่ไม่ใช่เจตสิกธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นเจตสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นเจตสิกธรรม อาศัยกุศลธรรมที่ไม่ใช่เจตสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นเจตสิกธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นเจตสิกธรรม และ กุศลธรรมที่ไม่ใช่เจตสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๔๔๓] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๕ ในอธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕ ในอวิคตปัจจัย มี " ๕ [๑๔๔๔] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๕ ฯลฯ ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๕ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๕
สหชาตวารเป็นต้น พึงให้พิสดาร
ปัญหาวาร
[๑๔๔๕] กุศลธรรมที่เป็นเจตสิกธรรม เป็นปัจจัยแก่กุศลธรรมที่เป็น เจตสิกธรรม โดยเหตุปัจจัย [๑๔๔๖] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในเบื้องต้นมีหัวข้อปัจจัย ๓ เป็นสหชาตาธิปติ ในท่ามกลาง ๓ มีหัวข้อปัจจัยเฉพาะท่ามกลางเท่านั้นเป็นสหชาตาธิปติ ในอนันตรปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ฯลฯ ในสหชาตปัจจัย มี " ๕ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในกัมมปัจจัย มี " ๓ ในอาหารปัจจัย มี " ๕ ในอินทริยปัจจัย มี " ๕ ในฌานปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในมัคคปัจจัย มี " ๓ ในสัมปยุตตปัจจัย มี " ๕ ในอัตถิปัจจัย มี " ๕ ในนัตถิปัจจัย มี " ๙
ปฏิจจวาร
[๑๔๔๗] อกุศลธรรมที่เป็นเจตสิกธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็นเจตสิก- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อกุศลธรรมที่ไม่ใช่เจตสิกธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็นเจตสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อกุศลธรรมที่เป็นเจตสิกธรรม และอกุศลธรรมที่ไม่ใช่เจตสิกธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็นเจตสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อกุศลธรรมที่เป็นเจตสิกธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่ไม่ใช่เจตสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อกุศลธรรมที่เป็นเจตสิกธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็นเจตสิกธรรม และอกุศลธรรมที่ไม่ใช่เจตสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๔๔๘] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๕ ในอวิคตปัจจัย มี " ๕
กุศลนัยพึงทำฉันใด แม้ปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย พึงทำฉันนั้น
สหชาตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดาร
ปฏิจจวาร
[๑๔๔๙] อัพยากตธรรมที่เป็นเจตสิกธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็น เจตสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่เจตสิกธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็นเจตสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อัพยากตธรรมที่เป็นเจตสิกธรรม และอัพยากตธรรมที่ไม่ใช่เจตสิกธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็นเจตสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่เจตสิกธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่ไม่ใช่เจตสิก- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อัพยากตธรรมที่เป็นเจตสิกธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็นเจตสิกธรรม และอัพยากตธรรมที่ไม่ใช่เจตสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๑๔๕๐] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในวิปากปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๑๔๕๑] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙
พึงทำหัวข้อปัจจัยทั้งปวง
ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๔ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อินทริยปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มี " ๖ ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๖ ฯลฯ
สหชาตวารเป็นต้น พึงให้พิสดาร
ปัญหาวาร
[๑๔๕๒] อัพยากตธรรมที่เป็นเจตสิกธรรม เป็นปัจจัยแก่อัพยากตธรรม ที่เป็นเจตสิกธรรม โดยเหตุปัจจัย [๑๔๕๓] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ เป็นสหชาตาธิปติ ในอนันตรปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ฯลฯ ในสหชาตปัจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๙ ในนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในปุเรชาตปัจจัย มี " ๓ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในกัมมปัจจัย มี " ๓ ในวิปากปัจจัย มี " ๙ ในอาหารปัจจัย มี " ๙ ในอินทริยปัจจัย มี " ๙ ในฌานปัจจัย มี " ๓ ในมัคคปัจจัย มี " ๓ ในสัมปยุตตปัจจัย มี " ๕ ในวิปปยุตตปัจจัย มี " ๕ ในอัตถิปัจจัย มี " ๙ ฯลฯ
เจตสิกทุกกุสลัตติกะ จบ
จิตตสัมปยุตตทุกกุสลัตติกะ
ปฏิจจวาร
[๑๔๕๔] กุศลธรรมที่เป็นจิตตสัมปยุตตธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็น จิตตสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๔๕๕] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
[๑๔๕๖] อกุศลธรรมที่เป็นจิตตสัมปยุตตธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็น จิตตสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๔๕๗] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
ปฏิจจวาร
[๑๔๕๘] อัพยากตธรรมที่เป็นจิตตสัมปยุตตธรรม อาศัยอัพยากตธรรม ที่เป็นจิตตสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อัพยากตธรรมที่เป็นจิตตวิปปยุตตธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็นจิตต- *สัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อัพยากตธรรมที่เป็นจิตตสัมปยุตตธรรม และอัพยากตธรรมที่เป็นจิตต- *วิปปยุตตธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็นจิตตสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ ปัจจัย อัพยากตธรรมที่เป็นจิตตวิปปยุตตธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็นจิตต- *วิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อัพยากตธรรมที่เป็นจิตตสัมปยุตตธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็นจิตต- *วิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อัพยากตธรรมที่เป็นจิตตสัมปยุตตธรรม และอัพยากตธรรมที่เป็นจิตต- *วิปปยุตตธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็นจิตตวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย อัพยากตธรรมที่เป็นจิตตสัมปยุตตธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็นจิตต- *สัมปยุตตธรรม และอัพยากตธรรมที่เป็นจิตตวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ- *ปัจจัย อัพยากตธรรมที่เป็นจิตตวิปปยุตตธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็นจิตต- *สัมปยุตตธรรม และอัพยากตธรรมที่เป็นจิตตวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ- *ปัจจัย อัพยากตธรรมที่เป็นจิตตสัมปยุตตธรรม และอัพยากตธรรมที่เป็นจิตต- *วิปปยุตตธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็นจิตตสัมปยุตตธรรม และอัพยากตธรรม ที่เป็นจิตตวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๔๕๙] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในอธิปติปัจจัย มี " ๕ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๖ ในปุเรชาตปัจจัย มี " ๑ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๑ ในกัมมปัจจัย มี " ๙ ในวิปากปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๑๔๖๐] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ฯลฯ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๙ ฯลฯ ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๒ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๕ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อินทริยปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มี " ๒ ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๒ ฯลฯ
สหชาตวารเป็นต้น พึงให้พิสดาร
ปัญหาวาร
[๑๔๖๑] อัพยากตธรรมที่เป็นจิตตสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ อัพยากตธรรมที่เป็นจิตตสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๑๔๖๒] อัพยากตธรรมที่เป็นจิตตสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ อัพยากตธรรมที่เป็นจิตตสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย อัพยากตธรรมที่เป็นจิตตวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่อัพยากตธรรม ที่เป็นจิตตสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย [๑๔๖๓] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๔ เป็นอารัมมณาธิปติ ในอนันตรปัจจัย มี " ๑ ในสหชาตปัจจัย มี " ๗ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๖ ในนิสสยปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๗ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๒ ในปุเรชาตปัจจัย มี " ๑ ในปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๑ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๑ ในกัมมปัจจัย มี " ๓ ในวิปากปัจจัย มี " ๓ ในอาหารปัจจัย มี " ๔ ในอินทริยปัจจัย มี " ๖ ในฌานปัจจัย มี " ๓ ในมัคคปัจจัย มี " ๓ ในสัมปยุตตปัจจัย มี " ๑ ในวิปปยุตตปัจจัย มี " ๒ ฯลฯ
จิตตสัมปยุตตทุกกุสลัตติกะ จบ
จิตตสังสัฏฐทุกกุสลัตติกะ
ปฏิจจวาร
[๑๔๖๔] กุศลธรรมที่เป็นจิตตสังสัฏฐธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นจิตต- *สังสัฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๔๖๕] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
ปฏิจจวาร
[๑๔๖๖] อกุศลธรรมที่เป็นจิตตสังสัฏฐธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็น จิตตสังสัฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๔๖๗] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
ปฏิจจวาร
[๑๔๖๘] อัพยากตธรรมที่เป็นจิตตสังสัฏฐธรรม อาศัยอัพยากตธรรม ที่เป็นจิตตสังสัฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่ไม่ใช่จิตต- *สังสัฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อัพยากตธรรมที่เป็นจิตตสังสัฏฐธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็นจิตต- *สังสัฏฐธรรม และอัพยากตธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ ปัจจัย มี ๓ นัย [๑๔๖๙] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙
เหมือนกับจิตตสัมปยุตตทุกอัพยากตะ
สหชาตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดาร
จิตตสังสัฏฐทุกกุสลัตติกะ จบ
จิตตสมุฏฐานทุกกุสลัตติกะ
ปฏิจจวาร
[๑๔๗๐] กุศลธรรมที่เป็นจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็น จิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นจิตตสมุฏฐาน- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นจิตตสมุฏฐานธรรม และกุศลธรรมที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐาน- *ธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นจิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยกุศลธรรมที่ไม่ใช่จิตต- *สมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นจิตตสมุฏฐาน- *ธรรม และกุศลธรรมที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๔๗๑] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๕ ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๕ ในอวิคตปัจจัย มี " ๕ [๑๔๗๒] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๕ ฯลฯ ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๕ ฯลฯ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๕
สหชาตวารเป็นต้น พึงให้พิสดาร
ปัญหาวาร
[๑๔๗๓] กุศลธรรมที่เป็นจิตตสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก่กุศลธรรม ที่เป็นจิตตสมุฏฐานธรรม โดยเหตุปัจจัย [๑๔๗๔] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในอนันตรปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสหชาตปัจจัย มี " ๕ ฯลฯ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในกัมมปัจจัย มี " ๓ ในอาหารปัจจัย มี " ๕ ในอินทริยปัจจัย มี " ๕ ในฌานปัจจัย มี " ๓ ในมัคคปัจจัย มี " ๓ ในสัมปยุตตปัจจัย มี " ๕ ในอัตถิปัจจัย มี " ๕ [๑๔๗๕] อกุศลธรรมที่เป็นจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็น จิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อกุศลธรรมที่เป็นจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่ไม่ใช่จิตต- *สมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อกุศลธรรมที่เป็นจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นจิตต- *สมุฏฐานธรรม และอกุศลธรรมที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ ปัจจัย [๑๔๗๖] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๕ ในอวิคตปัจจัย มี " ๕
เหมือนกับกุศล
ปฏิจจวาร
สหชาตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดาร [๑๔๗๗] อัพยากตธรรมที่เป็นจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยอัพยากตธรรม ที่เป็นจิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่ไม่ใช่- *จิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อัพยากตธรรมที่เป็นจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็นจิตต- *สมุฏฐานธรรม และอัพยากตธรรมที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๑๔๗๘] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๕ ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๙ ในปุเรชาตปัจจัย มี " ๕ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๕ ฯลฯ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๑๔๗๙] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙ ฯลฯ ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๖ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อินทริยปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มี " ๖ ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย มี " ๖ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๖ ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย มี " ๖ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มี " ๖
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงให้พิสดาร
ปัญหาวาร
[๑๔๘๐] อัพยากตธรรมที่เป็นจิตตสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก่อัพยากต- *ธรรมที่เป็นจิตตสมุฏฐานธรรม โดยเหตุปัจจัย [๑๔๘๑] อัพยากตธรรมที่เป็นจิตตสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก่อัพยากต- *ธรรมที่เป็นจิตตสมุฏฐานธรรม โดยอารัมมณปัจจัย [๑๔๘๒] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในอนันตรปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๙ ในปุเรชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในกัมมปัจจัย มี " ๓ ในวิปากปัจจัย มี " ๙ ในอาหารปัจจัย มี " ๙ ธรรมที่เป็นจิตตสมุฏฐานธรรมเป็นมูล เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่จิตต- *สมุฏฐานธรรมพึงเติมกวฬิงการาหาร ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัยแก่ ธรรมที่เป็นจิตตสมุฏฐานธรรม ก็เติมกวฬิงการาหาร คือเติมกวฬิงการาหารใน ปัจจัยสงเคราะห์ [ฆฏนา] ท่ามกลาง ในอินทริยปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ เป็นชีวิตินทรีย์ ๑ ในฌานปัจจัย มี " ๓ ในมัคคปัจจัย มี " ๓ ในสัมปยุตตปัจจัย มี " ๕ ในวิปปยุตตปัจจัย มี " ๕ ในอัตถิปัจจัย มี " ๙ ในนัตถิปัจจัย มี " ๙ ในวิคตปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ อนุโลมก็ดี ปัจจนียะก็ดี อนุโลมปัจจนียะก็ดี ปัจจนียานุโลมก็ดี แห่ง ปัญหาวารในกุสลัตติกะ ท่านนับไว้อย่างไร พึงนับอย่างนั้น
จิตตสมุฏฐานทุกกุสลัตติกะ จบ
จิตตสหภูทุกกุสลัตติกะ
ปฏิจจวาร
[๑๔๘๓] กุศลธรรมที่เป็นจิตตสหภูธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นจิตต- *สหภูธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่ไม่ใช่จิตตสหภูธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นจิตตสหภูธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นจิตตสหภูธรรม และกุศลธรรมที่ไม่ใช่จิตตสหภูธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นจิตตสหภูธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นจิตตสหภูธรรม อาศัยกุศลธรรมที่ไม่ใช่จิตตสหภูธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นจิตตสหภูธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นจิตตสหภูธรรม และกุศลธรรมที่ไม่ใช่จิตตสหภูธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๔๘๔] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๕ ในอวิคตปัจจัย มี " ๕
สหชาตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดาร
ปฏิจจวาร
[๑๔๘๕] อกุศลธรรมที่เป็นจิตตสหภูธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็นจิตต- *สหภูธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อกุศลธรรมที่เป็นจิตตสหภูธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่ไม่ใช่จิตตสหภูธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อกุศลธรรมที่เป็นจิตตสหภูธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็นจิตตสหภูธรรม และอกุศลธรรมที่ไม่ใช่จิตตสหภูธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๔๘๖] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๕ ในอวิคตปัจจัย มี " ๕
สหชาตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดาร
ปฏิจจวาร
[๑๔๘๗] อัพยากตธรรมที่เป็นจิตตสหภูธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็น จิตตสหภูธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่จิตตสหภูธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่ไม่ใช่จิตต- *สหภูธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๔๘๘] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ บาลี ๓ อย่างที่มีเจตสิกทุกะเป็นมูลฉันใด บาลี ๓ อย่างแม้เหล่านี้พึงทำ ฉันนั้น
สหชาตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดาร
จิตตสหภูทุกกุสลัตติกะ จบ
จิตตานุปริวัตติทุกกุสลัตติกะ
ปฏิจจวาร
[๑๔๘๙] กุศลธรรมที่เป็นจิตตานุปริวัตติธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็น จิตตานุปริวัตติธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย กุศลธรรมที่เป็นจิตตานุปริวัตติธรรม อาศัยกุศลธรรมที่ไม่ใช่จิตตา- *นุปริวัตติธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นจิตตานุปริวัตติธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นจิตตานุปริวัตติ ธรรม และกุศลธรรมที่ไม่ใช่จิตตานุปริวัตติธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๔๙๐] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๕ ในอวิคตปัจจัย มี " ๕
สหชาตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดาร
ปฏิจจวาร
[๑๔๙๑] อกุศลธรรมที่เป็นจิตตานุปริวัตติธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็น จิตตานุปริวัตติธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อกุศลธรรมที่เป็นจิตตานุปริวัตติธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่ไม่ใช่จิตตา- *นุปริวัตติธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อกุศลธรรมที่เป็นจิตตานุปริวัตติธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็นจิตตา- *นุปริวัตติธรรม และอกุศลธรรมที่ไม่ใช่จิตตานุปริวัตติธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๔๙๒] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๕ ในอวิคตปัจจัย มี " ๕
สหชาตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดาร
ปฏิจจวาร
[๑๔๙๓] อัพยากตธรรมที่เป็นจิตตานุปริวัตติธรรม อาศัยอัพยากตธรรม ที่เป็นจิตตานุปริวัตติธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๔๙๔] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙
เหมือนเจตสิกทุกะ
สหชาตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดาร
จิตตานุปริวัตติทุกกุสลัตติกะ จบ
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกกุสลัตติกะ
ปฏิจจวาร
[๑๔๙๕] กุศลธรรมที่เป็นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยกุศลธรรม ที่เป็นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็น จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และกุศลธรรมที่ไม่ใช่จิตต- *สังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยกุศลธรรมที่ไม่ใช่จิตต- *สังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นจิตต- *สังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และกุศลธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๔๙๖] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๕ ในอวิคตปัจจัย มี " ๕
เหมือนกับเจตสิกทุกกุศลในมหันตรทุกะ หัวข้อปัจจัยก็มีเท่ากัน
สหชาตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดาร
ปฏิจจวาร
[๑๔๙๗] อกุศลธรรมที่เป็นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยอกุศลธรรม ที่เป็นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อกุศลธรรมที่เป็นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่ไม่ใช่ จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อกุศลธรรมที่เป็นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็นจิตต- *สังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และอกุศลธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๔๙๘] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๕ ในอวิคตปัจจัย มี " ๕
เหมือนกับเจตสิกทุกอกุศล
สหชาตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดาร
ปฏิจจวาร
[๑๔๙๙] อัพยากตธรรมที่เป็นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยอัพยากต- *ธรรม ที่เป็นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยอัพยากตธรรม ที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อัพยากตธรรมที่เป็นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยอัพยากตธรรม ที่เป็นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และอัพยากตธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐาน- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๑๕๐๐] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ฯลฯ ในปุเรชาตปัจจัย มี " ๕ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๕ ในกัมมปัจจัย มี " ๙ ฯลฯ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๑๕๐๑] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๓ ฯลฯ ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๔ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อินทริยปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มี " ๖ ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๖ ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มี " ๓
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงให้พิสดาร
ปัญหาวาร
[๑๕๐๒] อัพยากตธรรมที่เป็นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เป็นปัจจัย แก่อัพยากตธรรมที่เป็นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม โดยเหตุปัจจัย [๑๕๐๓] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ เป็นสหชาตาธิปติ ในที่นี้มีปัญหา ๖ ข้อ ในอนันตรปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๙ ในปุเรชาตปัจจัย มี " ๓ ในปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๓ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในกัมมปัจจัย มี " ๓ ในวิปากปัจจัย มี " ๙ ในอาหารปัจจัย มี " ๙ ในอินทริยปัจจัย มี " ๙ ในฌานปัจจัย มี " ๓ ในมัคคปัจจัย มี " ๓ ในสัมปยุตตปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕ ในวิปปยุตตปัจจัย มี " ๕ ในอัตถิปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๑๕๐๔] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๙ [๑๕๐๕] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ [๑๕๐๖] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัยมีหัวข้อปัจจัย ๙ อนุโลมก็ดี ปัจจนียะก็ดี อนุโลมปัจจนียะก็ดี ปัจจนียานุโลมก็ดี แห่ง ปัญหาวาร ในกุสลัตติกะ ท่านนับไว้อย่างไร พึงนับอย่างนั้น
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกกุสลัตติกะ จบ
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกกุสลัตติกะ
ปฏิจจวาร
[๑๕๐๗] กุศลธรรม ที่เป็นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรมอาศัยกุศล- *ธรรม ที่เป็นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย กุศลธรรมที่เป็นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยกุศลธรรมที่ไม่ใช่จิตต- *สังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็น จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม และกุศลธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภู- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๕๐๘] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๕ ในอวิคตปัจจัย มี " ๕
สหชาตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดาร
ปฏิจจวาร
[๑๕๐๙] อกุศลธรรมที่เป็นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม อาศัยอกุศล- *ธรรมที่เป็นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อกุศลธรรมที่เป็นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่ไม่ใช่ จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อกุศลธรรมที่เป็นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็น จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม และอกุศลธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐาน- *สหภูธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๕๑๐] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๕ ในอวิคตปัจจัย มี " ๕
สหชาตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดาร
ปฏิจจวาร
[๑๕๑๑] อัพยากตธรรม ที่เป็นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม อาศัย อัพยากตธรรม ที่เป็นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๕๑๒] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙
เหมือนกับจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกอัพยากต
สหชาตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดาร
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกกุสลัตติกะ จบ
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกกุสลัตติกะ
ปฏิจจวาร
[๑๕๑๓] กุศลธรรม ที่เป็นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม อาศัย กุศลธรรมที่เป็นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อกุศลธรรมที่เป็นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม อาศัยกุศลธรรม ที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม อาศัยกุศลธรรม ที่เป็นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม และกุศลธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐ- *สมุฏฐานานุปริวัตติธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๕๑๔] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๕ ในอวิคตปัจจัย มี " ๕
สหชาตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดาร
ปฏิจจวาร
[๑๕๑๕] อกุศลธรรมที่เป็นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม อาศัย อกุศลธรรมที่เป็นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๕๑๖] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๕ ในอวิคตปัจจัย มี " ๕
สหชาตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดาร
ปฏิจจวาร
[๑๕๑๗] อัพยากตธรรม ที่เป็นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ- *ปัจจัย [๑๕๑๘] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙
เหมือนกับจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกอัพยากต
สหชาตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดาร
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกกุสลัตติกะ จบ
อัชฌัตติกทุกกุสลัตติกะ
ปฏิจจวาร
[๑๕๑๙] กุศลธรรมที่เป็นพาหิรธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นอัชฌัตติก- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นพาหิรธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นพาหิรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นอัชฌัตติกธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นพาหิรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นอัชฌัตติกธรรม และกุศลธรรมที่เป็นพาหิรธรรม อาศัย กุศลธรรมที่เป็นพาหิรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นพาหิรธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นอัชฌัตติกธรรม และ กุศลธรรมที่เป็นพาหิรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๕๒๐] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๕ ในอวิคตปัจจัย มี " ๕
เหมือนกับจิตตทุกะ
สหชาตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดาร
ปฏิจจวาร
[๑๕๒๑] อกุศลธรรมที่เป็นพาหิรธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็นอัชฌัตติก- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อกุศลธรรมที่เป็นพาหิรธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็นพาหิรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อกุศลธรรมที่เป็นอัชฌัตติกธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็นพาหิรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อกุศลธรรมที่เป็นอัชฌัตติกธรรม และอกุศลธรรมที่เป็นพาหิรธรรม อาศัย อกุศลธรรมที่เป็นพาหิรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อกุศลธรรมที่เป็นพาหิรธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็นอัชฌัตติกธรรม และ อกุศลธรรมที่เป็นพาหิรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๕๒๒] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๕ ในอวิคตปัจจัย มี " ๕
เหมือนกับจิตตทุกะ
สหชาตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดาร
ปฏิจจวาร
[๑๕๒๓] อัพยากตธรรมที่เป็นอัชฌัตติกธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็น อัชฌัตติกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อัพยากตธรรมที่เป็นพาหิรธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็นพาหิรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อัพยากตธรรมที่เป็นอัชฌัตติกธรรม อาศัยอัพยากตธรรม ที่เป็นอัชฌัตติก- *ธรรม และอัพยากตธรรมที่เป็นพาหิรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๑๕๒๔] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๕ ในอธิปติปัจจัย มี " ๕ ฯลฯ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๕ ในปุเรชาตปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๕ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๑๕๒๕] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙ ฯลฯ ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๕ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อินทริยปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มี " ๕ ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๕ ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มี " ๙
สหชาตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดาร
ปัญหาวาร
[๑๕๒๖] อัพยากตธรรมที่เป็นพาหิรธรรม เป็นปัจจัยแก่อัพยากตธรรม ที่เป็นพาหิรธรรม โดยเหตุปัจจัย [๑๕๒๗] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ อัชฌัตติกธรรมเป็นสหชาตาธิปติ ในเมื่อร่วมกับพาหิรธรรม ในบท ท่ามกลางก็เป็นสหชาตาธิปติ แม้ในหัวข้อปัจจัยทั้ง ๓ ในอนันตรปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในสหชาตปัจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๕ ในนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในปุเรชาตปัจจัย มี " ๙
จะเป็นอารัมมณปุเรชาตก็ดี วัตถุปุเรชาตก็ดี
ในปัจฉาชาตปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๙ อัพยากตธรรมที่เป็นพาหิรธรรม เป็นปัจจัยแก่อัพยากตธรรมที่เป็นพาหิร- *ธรรม โดยกัมมปัจจัย มี ๓ นัย ในวิปากปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอาหารปัจจัย มี " ๙ ได้กวฬิงการาหาร ทั้ง ๓ หัวข้อปัจจัย ในอินทริยปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ รูป ชีวิตินทรีย์ได้หัวข้อปัจจัย ๓ ในสัมปยุตตปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕ ในวิปปยุตตปัจจัย มี " ๙ ในอัตถิปัจจัย มี " ๙ ฯลฯ
อัชฌัตติกทุกกุสลัตติกะ จบ
อุปาทาทุกกุสลัตติกะ
ปฏิจจวาร
[๑๕๒๘] กุศลธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม อาศัยกุศลธรรมที่ไม่ใช่อุปาทา- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๕๒๙] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
ปฏิจจวาร
[๑๕๓๐] อกุศลธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่ไม่ใช่ อุปาทาธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๕๓๑] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
ปฏิจจวาร
[๑๕๓๒] อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็น อุปาทาธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่ไม่ใช่อุปาทา- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อัพยากตธรรมที่เป็นอุปาทาธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อัพยากตธรรมที่เป็นอุปาทาธรรม และอัพยากตธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็นอุปาทาธรรม และอัพยากตธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๕๓๓] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓ ฯลฯ ในอัญญมัญญปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕ ฯลฯ ในปุเรชาตปัจจัย มี " ๑ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๑ ในกัมมปัจจัย มี " ๕ ในอวิคตปัจจัย มี " ๕ [๑๕๓๔] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๕ ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อินทริยปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๕ ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มี " ๓
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงให้พิสดารทุกวาร
ปัญหาวาร
[๑๕๓๕] อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม เป็นปัจจัยแก่อัพยากตธรรม ที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๑๕๓๖] อัพยากตธรรมที่เป็นอุปาทาธรรม เป็นปัจจัยแก่อัพยากตธรรม ที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม โดยอารัมมณปัจจัย อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม เป็นปัจจัยแก่อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่ อุปาทาธรรม โดยอารัมมณปัจจัย มี ๒ นัย [๑๕๓๗] อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม เป็นปัจจัยแก่อัพยากต- *ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม โดยอธิปติปัจจัย มี ๓ นัย ในบทแรกได้อธิปติปัจจัยทั้ง ๒ อย่าง ในอีก ๒ บท ได้แต่สหชาตาธิปติ- *ปัจจัย [๑๕๓๘] ในอนันตรปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในสหชาตปัจจัย มี " ๕ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๕ ในนิสสยปัจจัย มี " ๕ [๑๕๓๙] อัพยากตธรรมที่เป็นอุปาทาธรรม เป็นปัจจัยแก่อัพยากตธรรม ที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม เป็นปัจจัยแก่อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่ อุปาทาธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย มี ๒ นัย [๑๕๔๐] ในปุเรชาตปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๓ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๑ ในกัมมปัจจัย มี " ๓ ในวิปากปัจจัย มี " ๓ ในอาหารปัจจัย มี " ๖ ในอินทริยปัจจัย มี " ๗ ในฌานปัจจัย มี " ๓ ในมัคคปัจจัย มี " ๓ ในสัมปยุตตปัจจัย มี " ๑ ในวิปปยุตตปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๔ ในอัตถิปัจจัย มี " ๙
อุปาทาทุกกุสลัตติกะ จบ
อุปาทินนทุกกุสลัตติกะ
ปฏิจจวาร
[๑๕๔๑] กุศลธรรมที่เป็นอนุปาทินนธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นอนุปา- *ทินนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๕๔๒] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
เหมือนกับสัปปัจจยทุกกุศล
ปฏิจจวาร
[๑๕๔๓] อกุศลธรรมที่เป็นอนุปาทินนธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็น อนุปาทินนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๕๔๔] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
ปฏิจจวาร
[๑๕๔๕] อัพยากตธรรมที่เป็นอุปาทินนธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็น อุปาทินนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อัพยากตธรรมที่เป็นอนุปาทินนธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็นอนุปา- *ทินนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อัพยากตธรรมที่เป็นอนุปาทินนธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็นอุปาทินน- *ธรรม และอัพยากตธรรมที่เป็นอนุปาทินนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยอุปาทินนขันธ์ และมหาภูตรูป [๑๕๔๖] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอธิปติปัจจัย มี " ๑ ฯลฯ ในปุเรชาตปัจจัย มี " ๒ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๑ ในกัมมปัจจัย มี " ๕ ในวิปากปัจจัย มี " ๕ ในอวิคตปัจจัย มี " ๕ [๑๕๔๗] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๔ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๕ ฯลฯ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๔ ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๒ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย มี " ๒ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อินทริยปัจจัย มี " ๒ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มี " ๒ ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๕ ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๔ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๒ ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย มี " ๔ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มี " ๔
สหชาตวารเป็นต้น พึงให้พิสดาร
ปัญหาวาร
[๑๕๔๘] อัพยากตธรรมที่เป็นอุปาทินนธรรม เป็นปัจจัยแก่อัพยากต- *ธรรมที่เป็นอุปาทินนธรรม โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อัพยากตธรรมที่เป็นอนุปาทินนธรรม เป็นปัจจัยแก่อัพยากตธรรมที่เป็น อนุปาทินนธรรม โดยเหตุปัจจัย [๑๕๔๙] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๔ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๔ ในอุปาทินนมูลกะ มี " ๒ ในอนุปาทินนมูลกะ มี " ๒ อัพยากตธรรมที่เป็นอนุปาทินนธรรม เป็นปัจจัยแก่อัพยากตธรรมที่เป็น อนุปาทินนธรรม โดยอธิปติปัจจัย มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ มี ๑ นัย ในอนันตรปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๔ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๔ ในสหชาตปัจจัย มี " ๕ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๒ ในนิสสยปัจจัย มี " ๕ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๔ [๑๕๕๐] อัพยากตธรรมที่เป็นอุปาทินนธรรม เป็นปัจจัยแก่อัพยากต- *ธรรมที่เป็นอุปาทินนธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต มีหัวข้อปัจจัย ๒ อัพยากตธรรมที่เป็นอนุปาทินนธรรม เป็นปัจจัยแก่อัพยากตธรรมที่เป็น อนุปาทินนธรรม โดยปุเรชาตปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ เป็นอารัมมณปุเรชาตอย่างเดียว ปัจจัยสงเคราะห์ (ฆฏนา) มี ๒ อารัมมณปุเรชาตก็ดี วัตถุปุเรชาตก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๖ [๑๕๕๑] ในปัจฉาชาตปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๖ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๑ ในกัมมปัจจัย มี " ๔ ในวิปากปัจจัย มี " ๔ ในอาหารปัจจัย มี " ๙ ในอินทริยปัจจัย มี " ๔ ในฌานปัจจัย มี " ๔ ในมัคคปัจจัย มี " ๔ ในสัมปยุตตปัจจัย มี " ๒ ในวิปปยุตตปัจจัย มี " ๖ ในอัตถิปัจจัย มี " ๙ ในนัตถิปัจจัย มี " ๔ ในวิคตปัจจัย มี " ๔ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ ฯลฯ [๑๕๕๒] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๙ [๑๕๕๓] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อ ปัจจัย ๔ [๑๕๕๔] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อ ปัจจัย ๔
อนุปาทินนทุกกุสลัตติกะ จบ
มหันตรทุกกุสลัตติกะ จบ
อุปาทานทุกกุสลัตติกะ
ปฏิจจวาร
[๑๕๕๕] กุศลธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม อาศัยกุศลธรรมที่ไม่ใช่ อุปาทานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๕๕๖] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
ปฏิจจวาร
[๑๕๕๗] อกุศลธรรมที่เป็นอุปาทานธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็นอุปา- *ทานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อกุศลธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็นอุปาทานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อกุศลธรรมที่เป็นอุปาทานธรรม และอกุศลธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม อาศัย อกุศลธรรมที่เป็นอุปาทานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อกุศลธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อกุศลธรรมที่เป็นอุปาทานธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็นอุปาทานธรรม และอกุศลธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๑๕๕๘] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๑๕๕๙] อกุศลธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่ไม่ใช่ อุปาทานธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย [๑๕๖๐] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๙ ฯลฯ ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๙
สหชาตวารเป็นต้น พึงให้พิสดาร
ปัญหาวาร
[๑๕๖๑] อกุศลธรรมที่เป็นอุปาทานธรรม เป็นปัจจัยแก่อกุศลธรรม ที่เป็นอุปาทานธรรม โดยเหตุปัจจัย [๑๕๖๒] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปาทานมูลกะ มีหัวข้อปัจจัย ๓ เป็นสหชาตาธิปติ ในอนันตรปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ฯลฯ ในนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในกัมมปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปาทานมูลกะ ที่เป็นอาหารปัจจัย มี หัวข้อปัจจัย ๓ ในอินทริยปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในฌานปัจจัย มี " ๓ ในมัคคปัจจัย มี " ๙ ในสัมปยุตตปัจจัย มี " ๙ ในอัตถิปัจจัย มี " ๙ [๑๕๖๓] อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม อาศัยอัพยากตธรรม ที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๕๖๔] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
อุปาทานทุกกุสลัตติกะ จบ
อุปาทานิยทุกกุสลัตติกะ
ปฏิจจวาร
[๑๕๖๕] กุศลธรรมที่เป็นอุปาทานิยธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็น อุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นอนุปาทานิยธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นอนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๕๖๖] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒
เหมือนกับโลกิยโลกุตตรทุกกุศล
สหชาตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดาร
ปฏิจจวาร
[๑๕๖๗] อกุศลธรรมที่เป็นอุปาทานิยธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็น อุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๕๖๘] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
ปฏิจจวาร
[๑๕๖๙] อัพยากตธรรมที่เป็นอุปาทานิยธรรม อาศัยอัพยากตธรรม ที่เป็นอุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อัพยากตธรรมที่เป็นอนุปาทานิยธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็นอนุปาทา- *นิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อัพยากตธรรมที่เป็นอุปาทานิยธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็นอนุปาทา- *นิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อัพยากตธรรมที่เป็นอุปาทานิยธรรม และอัพยากตธรรมที่เป็นอนุปาทา- *นิยธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็นอนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อัพยากตธรรมที่เป็นอุปาทานิยธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็นอุปาทา- *นิยธรรม และอัพยากตธรรมที่เป็นอนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๕๗๐] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๕
เหมือนกับโลกิยโลกุตตรทุกอัพยากตะ
สหชาตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดาร
อุปาทานิยทุกกุสลัตติกะ จบ
อุปาทานสัมปยุตตทุกกุสลัตติกะ
ปฏิจจวาร
[๑๕๗๑] กุศลธรรมที่เป็นอุปาทานวิปปยุตตธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็น อุปาทานวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๕๗๒] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
ปฏิจจวาร
[๑๕๗๓] อกุศลธรรมที่เป็นอุปาทานสัมปยุตตธรรม อาศัยอกุศลธรรม ที่เป็นอุปาทานสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อกุศลธรรมที่เป็นอุปาทานวิปปยุตตธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็นอุปาทาน- *วิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย อกุศลธรรมที่เป็นอุปาทานสัมปยุตตธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็นอุปาทาน- *สัมปยุตตธรรม และอกุศลธรรมที่เป็นอุปาทานวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย [๑๕๗๔] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๖ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๖ ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๖ ในอวิคตปัจจัย มี " ๖ [๑๕๗๕] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๖ ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๔ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๖
สหชาตวารเป็นต้น พึงให้พิสดาร
ปัญหาวาร
[๑๕๗๖] อกุศลธรรมที่เป็นอุปาทานสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่อกุศล- *ธรรมที่เป็นอุปาทานสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๑๕๗๗] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๖ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในอุปาทานสัมปยุตตมูลกะ มีหัวข้อปัจจัย ๓ เป็นสหชาตาธิปติ ในอุปาทานวิปปยุตตะ มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสหชาตปัจจัย มี " ๖ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๖ ในนิสสยปัจจัย มี " ๖ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในกัมมปัจจัย มี " ๔ ในอาหารปัจจัย มี " ๔ ในอินทริยปัจจัย มี " ๔ ในฌานปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๔ ในมัคคปัจจัย มี " ๔ ในสัมปยุตตปัจจัย มี " ๖ ในอัตถิปัจจัย มี " ๖ ในนัตถิปัจจัย มี " ๙ ในวิคตปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๖
ปฏิจจวาร
[๑๕๗๘] อัพยากตธรรมที่เป็นอุปาทานวิปปยุตตธรรม อาศัยอัพยากตธรรม ที่เป็นอุปาทานวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๕๗๙] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
อุปาทานสัมปยุตตทุกกุสลัตติกะ จบ
อุปาทานอุปาทานิยทุกกุสลัตติกะ
ปฏิจจวาร
[๑๕๘๐] กุศลธรรมที่เป็นอุปาทานิยธรรม แต่ไม่ใช่อุปาทานธรรม อาศัย กุสลธรรมที่เป็นอุปาทานิยธรรม แต่ไม่ใช่อุปาทานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๕๘๑] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
ปฏิจจวาร
[๑๕๘๒] อกุศลธรรมที่เป็นทั้งอุปาทานธรรม และอุปาทานิยธรรม อาศัย อกุศลธรรมที่เป็นทั้งอุปาทานธรรมและอุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อกุศลธรรมที่เป็นอุปาทานิยธรรม แต่ไม่ใช่อุปาทานธรรม อาศัย อกุศลธรรมที่เป็นอุปาทานิยธรรม แต่ไม่ใช่อุปาทานธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๓ นัย อกุศลธรรมที่เป็นทั้งอุปาทานธรรมและอุปาทานิยธรรม อาศัยอกุศลธรรม ที่เป็นทั้งอุปาทานธรรมและอุปาทานิยธรรม และอกุศลธรรมที่เป็นอุปาทานิยธรรม แต่ไม่ใช่อุปาทานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๑๕๘๓] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙
บาลีนี้เหมือนกับอุปาทานทุกอกุศล
สหชาตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดาร
ปฏิจจวาร
[๑๕๘๔] อัพยากตธรรมที่เป็นอุปาทานิยธรรม แต่ไม่ใช่อุปาทานธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็นอุปาทานิยธรรม แต่ไม่ใช่อุปาทานธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย [๑๕๘๕] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
อุปาทานอุปาทานิยทุกกุสลัตติกะ จบ
อุปาทานอุปาทานสัมปยุตตทุกกุสลัตติกะ
ปฏิจจวาร
[๑๕๘๖] อกุศลธรรมที่เป็นทั้งอุปาทานธรรม และอุปาทานสัมปยุตตธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็นทั้งอุปาทานธรรม และอุปาทานสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อกุศลธรรมที่เป็นอุปาทานสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่อุปาทานธรรม อาศัย อกุศลธรรมที่เป็นอุปาทานสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่อุปาทานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อกุศลธรรมที่เป็นทั้งอุปาทานธรรมและอุปาทานสัมปยุตตธรรม อาศัยอกุศล- *ธรรมที่เป็นทั้งอุปาทานธรรม และอุปาทานสัมปยุตตธรรม และอกุศลธรรมที่เป็น อุปาทานสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่อุปาทานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๑๕๘๗] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙
บาลีนี้เหมือนกับอุปาทานทุกอกุศล
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๙ ทุกปัจจัย
อุปาทานอุปาทานสัมปยุตตทุกกุสลัตติกะ จบ
อุปาทานวิปปยุตตทุกกุสลัตติกะ
ปฏิจจวาร
[๑๕๘๘] กุศลธรรมที่เป็นอุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยธรรม อาศัยกุศล- *ธรรมที่เป็นอุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นอุปาทานวิปปยุตตอนุปาทานิยธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็น อุปาทานวิปปยุตตอนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๕๘๙] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒
เหมือนกับโลกิยโลกุตตรทุกกุศล
สหชาตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดาร
ปฏิจจวาร
[๑๕๙๐] อกุศลธรรมที่เป็นอุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยธรรม อาศัย อกุศลธรรมที่เป็นอุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
ปฏิจจวาร
[๑๕๙๑] อัพยากตธรรมที่เป็นอุปาทาวิปปยุตตอุปาทานิยธรรม อาศัย อัพยากตธรรมที่เป็นอุปาทาวิปปยุตตอุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อัพยากตธรรมที่เป็นอุปาทานวิปปยุตตอนุปาทานิยธรรม อาศัยอัพยากต- *ธรรมที่เป็นอุปาทานวิปปยุตตอนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อัพยากตธรรมที่เป็นอุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยธรรม อาศัยอัพยากต- *ธรรมที่เป็นอุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยธรรม และอัพยากตธรรมที่เป็นอุปาทาน- *วิปปยุตตอุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๕๙๒] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๕
เหมือนกับโลกิยโลกุตตรทุกอัพยากต
สหชาตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดาร
อุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยทุกกุสลัตติกะ จบ
อุปาทานโคจฉกทุกกุสลัตติกะ จบ
กิเลสทุกกุสลัตติกะ
ปฏิจจวาร
[๑๕๙๓] กุศลธรรมที่ไม่ใช่กิเลสธรรม อาศัยกุศลธรรมที่ไม่ใช่กิเลส- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๕๙๔] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
ปฏิจจวาร
[๑๕๙๕] อกุศลธรรมที่เป็นกิเลสธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็นกิเลส- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อกุศลธรรมที่ไม่ใช่กิเลสธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่ไม่ใช่กิเลสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อกุศลธรรมที่เป็นกิเลสธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็นกิเลสธรรม และ อกุศลธรรมที่ไม่ใช่กิเลสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๑๕๙๖] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๑๕๙๗] อกุศลธรรมที่เป็นกิเลสธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็นกิเลส- *ธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย คือ โมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา อาศัยวิจิกิจฉา โมหะที่สหรคตด้วย อุทธัจจะ อาศัยอุทธัจจะ อกุศลธรรมที่เป็นกิเลสธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่ไม่ใช่กิเลสธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย คือ โมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา อาศัยขันธ์ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา โมหะที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ อาศัยขันธ์ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ อกุศลธรรมที่เป็นกิเลสธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็นกิเลสธรรม และ อกุศลธรรมที่ไม่ใช่กิเลสธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย คือ โมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา อาศัยขันธ์ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา โมหะ ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ อาศัยขันธ์ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ [๑๕๙๘] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๙
สหชาตวารเป็นต้น พึงให้พิสดาร
ปัญหาวาร
[๑๕๙๙] อกุศลธรรมที่เป็นกิเลสธรรม เป็นปัจจัยแก่อกุศลธรรมที่ เป็นกิเลสธรรม โดยเหตุปัจจัย [๑๖๐๐] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในบทท่ามกลาง มีหัวข้อปัจจัย ๓ เป็นสหชาตาธิปติ ในอนันตรปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๙ ฯลฯ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในกัมมปัจจัย มี " ๓ ในอาหารปัจจัย มี " ๓ ในอินทริยปัจจัย มี " ๓ ในฌานปัจจัย มี " ๓ ในมัคคปัจจัย มี " ๙ ในสัมปยุตตปัจจัย มี " ๙
ปฏิจจวาร
[๑๖๐๑] อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่กิเลสธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่ไม่ใช่ กิเลสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๖๐๒] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
กิเลสทุกกุสลัตติกะ จบ
สังกิเลสิกทุกกุสลัตติกะ
ปฏิจจวาร
[๑๖๐๓] กุศลธรรมที่เป็นสังกิเลสิกธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็น สังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นอสังกิเลสิกธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นอสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๖๐๔] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒
เหมือนกับโลกิยโลกุตตรทุกกุศล
สหชาตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดาร
ปฏิจจวาร
[๑๖๐๕] อกุศลธรรมที่เป็นสังกิเลสิกธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็น สังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๖๐๖] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
ปฏิจจวาร
[๑๖๐๗] อัพยากตธรรมที่เป็นสังกิเลสิกธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่ เป็นสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อัพยากตธรรมที่เป็นอสังกิเลสิกธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็น อสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อัพยากตธรรมที่เป็นสังกิเลสิกธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็นสังกิเลสิก- *ธรรม และอัพยากตธรรมที่เป็นอสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๖๐๘] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๕
เหมือนกับโลกิยโลกุตตรทุกอัพยากต
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดารทุกปัจจัย
สังกิเลสิกทุกกุสลัตติกะ จบ
สังกิลิฏฐทุกกุสลัตติกะ
ปฏิจจวาร
[๑๖๐๙] กุศลธรรมที่เป็นอสังกิลิฏฐธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็น อสังกิลิฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๖๑๐] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
ปฏิจจวาร
[๑๖๑๑] อกุศลธรรมที่เป็นสังกิลิฏฐธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็น สังกิลิฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๖๑๒] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
ปฏิจจวาร
[๑๖๑๓] อัพยากตธรรมที่เป็นอสังกิลิฏฐธรรม อาศัยอัพยากตธรรม ที่เป็นอสังกิลิฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๖๑๔] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
สังกิลิฏฐทุกกุสลัตติกะ จบ
กิเลสสัมปยุตตทุกกุสลัตติกะ
ปฏิจจวาร
[๑๖๑๕] กุศลธรรมที่เป็นกิเลสวิปปยุตตธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็น กิเลสวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๖๑๖] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
ปฏิจจวาร
[๑๖๑๗] อกุศลธรรมที่เป็นกิเลสสัมปยุตตธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็น กิเลสสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๖๑๘] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
ปฏิจจวาร
[๑๖๑๙] อัพยากตธรรมที่เป็นกิเลสวิปปยุตตธรรม อาศัยอัพยากตธรรม ที่เป็นกิเลสวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๖๒๐] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
กิเลสสัมปปยุตตทุกกุสลัตติกะ จบ
กิเลสสังกิเลสิกทุกกุสลัตติกะ
ปฏิจจวาร
[๑๖๒๑] กุศลธรรมที่เป็นสังกิเลสิกธรรม แต่ไม่ใช่กิเลสธรรม อาศัย กุศลธรรมที่เป็นสังกิเลสิกธรรม แต่ไม่ใช่กิเลสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๖๒๒] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
ปฏิจจวาร
[๑๖๒๓] อกุศลธรรมที่เป็นทั้งกิเลสธรรม และสังกิเลสิกธรรม อาศัย อกุศลธรรมที่เป็นทั้งกิเลสธรรม และสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ- *ปัจจัย มี ๓ นัย อกุศลธรรมที่เป็นสังกิเลสิกธรรม แต่ไม่ใช่กิเลสธรรม อาศัยอกุศลธรรม ที่เป็นสังกิเลสิกธรรม แต่ไม่ใช่กิเลสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อกุสลธรรมที่เป็นทั้งกิเลสธรรมและสังกิเลสิกธรรม อาศัยอกุศลธรรม ที่เป็นทั้งกิเลสธรรมและสังกิเลสิกธรรม และอกุศลธรรมที่เป็นสังกิเลสิกธรรม แต่ไม่ใช่กิเลสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๑๖๒๔] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙
เหมือนกับกิเลสทุกอกุศล
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดารทุกปัจจัย
ปฏิจจวาร
[๑๖๒๕] อัพยากตธรรมที่เป็นสังกิเลสิกธรรม แต่ไม่ใช่กิเลสธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็นสังกิเลสิกธรรม แต่ไม่ใช่กิเลสธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย [๑๖๒๖] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
กิเลสสังกิเลสิกทุกกุสลัตติกะ จบ
กิเลสสังกิลิฏฐทุกกุสลัตติกะ
ปฏิจจวาร
[๑๖๒๗] อกุศลธรรมที่เป็นทั้งกิเลสธรรม และสังกิลิฏฐธรรม อาศัย อกุศลธรรมที่เป็นทั้งกิเลสธรรม และสังกิลิฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อกุศลธรรมที่เป็นสังกิลิฏฐธรรม แต่ไม่ใช่กิเลสธรรม อาศัยอกุศลธรรม ที่เป็นสังกิลิฏฐธรรม แต่ไม่ใช่กิเลสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อกุศลธรรมที่เป็นทั้งกิเลสธรรม และสังกิลิฏฐธรรม อาศัยอกุศลธรรม ที่เป็นทั้งกิเลสธรรม และสังกิลิฏฐธรรม และอกุศลธรรมที่เป็นสังกิลิฏฐธรรม แต่ไม่ใช่กิเลสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๑๖๒๘] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙
เหมือนกับกิเลสทุกอกุศล
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดารทุกปัจจัย
กิเลสสังกิลิฏฐทุกกุสลัตติกะ จบ
กิเลสกิเลสสัมปยุตตทุกกุสลัตติกะ
ปฏิจจวาร
[๑๖๒๙] อกุศลธรรมที่เป็นทั้งกิเลสธรรม และกิเลสสัมปยุตตธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็นทั้งกิเลสธรรม และกิเลสสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๓ นัย อกุศลธรรมที่เป็นกิเลสสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่กิเลสธรรม อาศัย อกุศลธรรมที่เป็นกิเลสสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่กิเลสธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๓ นัย อกุศลธรรมที่เป็นทั้งกิเลสธรรม และกิเลสสัมปยุตตธรรม อาศัย อกุศลธรรมที่เป็นทั้งกิเลสธรรม และกิเลสสัมปยุตตธรรม และอกุศลธรรมที่เป็น กิเลสสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่กิเลสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๑๖๓๐] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙
เหมือนกับกิเลสทุกอกุศล
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดารทุกปัจจัย
กิเลสกิเลสสัมปยุตตทุกกุสลัตติกะ จบ
กิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกทุกกุสลัตติกะ
ปฏิจจวาร
[๑๖๓๑] กุศลธรรมที่เป็นกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกธรรม อาศัยกุศล- *ธรรมที่เป็นกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นกิเลสวิปปยุตตอสังกิเลสิกธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็น กิเลสวิปปยุตตอสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๖๓๒] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒
เหมือนกับโลกิยโลกุตตรทุกกุศล
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดาร
ปฏิจจวาร
[๑๖๓๓] อัพยากตธรรม ที่เป็นกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกธรรม อาศัย อัพยากตธรรม ที่เป็นกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อัพยากตธรรมที่เป็นกิเลสวิปปยุตตอสังกิเลสิกธรรม อาศัยอัพยากตธรรม ที่เป็นกิเลสวิปปยุตตอสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อัพยากตธรรมที่เป็นกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกธรรม อาศัยอัพยากตธรรม ที่เป็นกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกธรรม และอัพยากตธรรม ที่เป็นกิเลสวิปปยุตต- *อสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๖๓๔] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๕
เหมือนกับโลกิยโลกุตตรทุกอัพยากต
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดารทุกปัจจัย
กิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกทุกกุสลัตติกะ จบ
กิเลสโคจฉกทุกกุสลัตติกะ จบ
ทัสสเนนปหาตัพพทุกกุสลัตติกะ
ปฏิจจวาร
[๑๖๓๕] กุศลธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยกุศลธรรม ที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๖๓๖] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอธิปติปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
[๑๖๓๗] อกุศลธรรมที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยอกุศลธรรม ที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อกุศลธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่ไม่ใช่ ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๖๓๘] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอธิปติปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒ [๑๖๓๙] อกุศลธรรมที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยอกุศลธรรม ที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย คือ โมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา อาศัยขันธ์ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา อกุศลธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่ไม่ใช่ ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย [๑๖๔๐] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๒ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๒ ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๒ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๒ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๒
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดารทุกปัจจัย
[๑๖๔๑] อกุศลธรรมที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่อกุศล- *ธรรมที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดยเหตุปัจจัย อกุศลธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่อกุศลธรรม ที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดยเหตุปัจจัย [๑๖๔๒] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในทัสสนธรรม มี " ๑ ในที่ไม่ใช่ทัสสนธรรม มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอธิปติปัจจัย มี " ๓ ในทัสสนมูลกะ มี " ๑ ในที่ไม่ใช่ทัสสนธรรม มี " ๒ คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ แต่เป็นอารัมมณาธิปติ ๑ ในอนันตรปัจจัย มี " ๒ ทัสสนมูลกะ มี " ๑ ในที่ไม่ใช่ทัสสนธรรม มี " ๑ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๒ ในสหชาตปัจจัย มี " ๒ ฯลฯ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๓ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๒ ในกัมมปัจจัย มี " ๒ ในอาหารปัจจัย มี " ๒ ฯลฯ ในสัมปยุตตปัจจัย มี " ๒ ในอัตถิปัจจัย มี " ๒ ในนัตถิปัจจัย มี " ๒ ฯลฯ [๑๖๔๓] อัพยากตธรรม ที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัย อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๖๔๔] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
ทัสสเนนปหาตัพพทุกกุสลัตติกะ จบ
ภาวนายปหาตัพพทุกกุสลัตติกะ
ปฏิจจวาร
[๑๖๔๕] กุศลธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยกุศลธรรม ที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๖๔๖] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
[๑๖๔๗] อกุศลธรรมที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยอกุศลธรรม ที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๖๔๘] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒
เหมือนกับทัสสเนนปหาตัพพทุกอกุศล
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดารทุกปัจจัย
[๑๖๔๙] อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยอัพยากต- *ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๖๕๐] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
ภาวนายปหาตัพพทุกกุสลัตติกะ จบ
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกกุสลัตติกะ
ปฏิจจวาร
[๑๖๕๑] กุศลธรรม ที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยกุศล- *ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๖๕๒] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
[๑๖๕๓] อกุศลธรรม ที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัย อกุศลธรรมที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อกุศลธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่ ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อกุศลธรรม ที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยอกุศลธรรม ที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อกุศลธรรม ที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยอกุศลธรรม ที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และอกุศลธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพ- *เหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๖๕๔] อกุศลธรรม ที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัย อกุศลธรรม ที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย ในที่ไม่ใช่ทัสสนธรรม มี ๒ เป็นปัจจัยสงเคราะห์ ๑ [๑๖๕๕] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๔ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๖ ในอธิปติปัจจัย มี " ๖ ในปัจจัยทั้งปวง มีหัวข้อปัจจัย ๖ ในอวิคตปัจจัย มี " ๖ [๑๖๕๖] อกุศลธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยอกุศล- *ธรรม ที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย อกุศลธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยอกุศลธรรม ที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย [๑๖๕๗] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๖ ฯลฯ ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๔ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๖ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๖
สหชาตวารเป็นต้น พึงให้พิสดาร
[๑๖๕๘] อกุศลธรรมที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัย แก่อกุศลธรรมที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม โดยเหตุปัจจัย [๑๖๕๙] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๓ ในทัสสนธรรม มี " ๑ ในที่ไม่ใช่ทัสสนธรรม มี " ๒ ในอนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสหชาตปัจจัย มี " ๖ ฯลฯ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในกัมมปัจจัย มี " ๔ ในอาหารปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๔ ในอินทริยปัจจัย มี " ๔ ฯลฯ ในสัมปยุตตปัจจัย มี " ๖ ในนัตถิปัจจัย มี " ๙ [๑๖๖๐] อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัย อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๖๖๑] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกกุสลัตติกะ จบ
ภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกกุสลัตติกะ
ปฏิจจวาร
[๑๖๖๒] กุศลธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยกุศลธรรม ที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๖๖๓] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
[๑๖๖๔] อกุศลธรรมที่เป็นภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยอกุศล- *ธรรม ที่เป็นภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อกุศลธรรมที่เป็นภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่ไม่ใช่ ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๖๖๕] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๔ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๖ ในอวิคตปัจจัย มี " ๖
เหมือนกับทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกอกุศล
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดารทุกปัจจัย
[๑๖๖๖] อัพยากตธรรม ที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัย อัพยากตธรรม ที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๖๖๗] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
ภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกกุสลัตติกะ จบ
สวิตักกทุกกุสลัตติกะ
[๑๖๖๘] กุศลธรรมที่เป็นสวิตักกธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นสวิตักก- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นอวิตักกธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นสวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นสวิตักกธรรม และกุศลธรรมที่เป็นอวิตักกธรรม อาศัย กุศลธรรมที่เป็นสวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นอวิตักกธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นอวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นสวิตักกธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นอวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นสวิตักกธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นสวิตักกธรรม และ กุศลธรรมที่เป็นอวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๖๖๙] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๖ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๖ ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๖ ในอวิคตปัจจัย มี " ๖ [๑๖๗๐] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๖ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๖ ฯลฯ ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๔ ฯลฯ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๖
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงให้พิสดาร
[๑๖๗๑] กุศลธรรมที่เป็นสวิตักกธรรม เป็นปัจจัยแก่กุศลธรรม ที่เป็น สวิตักกธรรม โดยเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นสวิตักกธรรม เป็นปัจจัยแก่กุศลธรรม ที่เป็นอวิตักก- *ธรรม โดยเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นสวิตักกธรรม เป็นปัจจัยแก่กุศลธรรม ที่เป็นสวิตักก- *ธรรม และกุศลธรรมที่เป็นอวิตักกธรรม โดยเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นอวิตักกธรรม เป็นปัจจัยแก่กุศลธรรม ที่เป็นอวิตักกธรรม โดยเหตุปัจจัย [๑๖๗๒] กุศลธรรมที่เป็นสวิตักกธรรม เป็นปัจจัยแก่กุศลธรรมที่เป็น สวิตักกธรรม โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย กุศลธรรมที่เป็นอวิตักกธรรม เป็นปัจจัยแก่กุศลธรรม ที่เป็นอวิตักก- *ธรรม โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย กุศลธรรมที่เป็นสวิตักกธรรม และกุศลธรรมที่เป็นอวิตักกธรรม เป็น ปัจจัยแก่กุศลธรรม ที่เป็นสวิตักกธรรม โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย [๑๖๗๓] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๔ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในเบื้องปลาย ๓ เป็นสหชาตาธิปติ ในอวิตักกธรรม มีหัวข้อปัจจัย ๑ เป็นสหชาตาธิปติ ในอนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสหชาตปัจจัย มี " ๖ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในกัมมปัจจัย มี " ๔ ในอาหารปัจจัย มี " ๔ ในอินทริยปัจจัย มี " ๔ ในฌานปัจจัย มี " ๖ ในมัคคปัจจัย มี " ๖ ในอัตถิปัจจัย มี " ๖ ในนัตถิปัจจัย มี " ๙ ในวิคตปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๖ [๑๖๗๔] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๙ [๑๖๗๕] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อ ปัจจัย ๔ [๑๖๗๖] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙
พึงให้พิสดารเหมือนปัญหาวารในกุสลัตติกะ
[๑๖๗๗] อกุศลธรรมที่เป็นสวิตักกธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็น สวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อกุศลธรรมที่เป็นอวิตักกธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็นสวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อกุศลธรรมที่เป็นสวิตักกธรรม และอกุศลธรรมที่เป็นอวิตักกธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็นสวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อกุศลธรรมที่เป็นสวิตักกธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็นอวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อกุศลธรรมที่เป็นสวิตักกธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็นสวิตักกธรรม และกุศลธรรมที่เป็นอวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๖๗๘] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๕ ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๕ ในอวิคตปัจจัย มี " ๕ [๑๖๗๙] อกุศลธรรมที่เป็นสวิตักกธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็น สวิตักกธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย อกุศลธรรมที่เป็นสวิตักกธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็นอวิตักกธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย อกุศลธรรมที่เป็นสวิตักกธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็นสวิตักกธรรม และอกุศลธรรมที่อวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๖๘๐] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๕ ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๓ ฯลฯ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕
สหชาตวารเป็นต้น พึงให้พิสดาร
[๑๖๘๑] อกุศลธรรมที่เป็นสวิตักกธรรม เป็นปัจจัยแก่อกุศลธรรม ที่เป็นสวิตักกธรรม โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๑๖๘๒] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในอนันตรปัจจัย มี " ๙ ฯลฯ ในสหชาตปัจจัย มี " ๕ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในกัมมปัจจัย มี " ๓ ในอาหารปัจจัย มี " ๓ ฯลฯ ในฌานปัจจัย มี " ๕ ในมัคคปัจจัย มี " ๕ ในสัมปยุตตปัจจัย มี " ๕ ในอัตถิปัจจัย มี " ๕ ในนัตถิปัจจัย มี " ๙ [๑๖๘๓] อัพยากตธรรมที่เป็นสวิตักกธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่ เป็นสวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อัพยากตธรรมที่เป็นอวิตักกธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็นอวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อัพยากตธรรมที่เป็นสวิตักกธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็นสวิตักกธรรม และอัพยากตธรรมที่เป็นอวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๑๖๘๔] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๑๖๘๕] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๔ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อินทริยปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๖
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงให้พิสดาร
[๑๖๘๖] อัพยากตธรรมที่เป็นสวิตักกธรรม เป็นปัจจัยแก่อัพยากต- *ธรรมที่เป็นสวิตักกธรรม โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อัพยากตธรรมที่เป็นอวิตักกธรรม เป็นปัจจัยแก่อัพยากตธรรมที่เป็นอวิตักก- *ธรรม โดยเหตุปัจจัย [๑๖๘๗] อัพยากตธรรมที่เป็นสวิตักกธรรม เป็นปัจจัยแก่อัพยากต- *ธรรมที่เป็นสวิตักกธรรม โดยอารัมมณปัจจัย [๑๖๘๘] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๔ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๙ ในอุปนิสสยปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปุเรชาตปัจจัย มี " ๓ ในปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๓ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในกัมมปัจจัย มี " ๔ ในวิปากปัจจัย มี " ๙ ในอาหารปัจจัย มี " ๔ ฯลฯ ในฌานปัจจัย มี " ๙ ในมัคคปัจจัย มี " ๙ ในสัมปยุตตปัจจัย มี " ๖ ในวิปปยุตตปัจจัย มี " ๕ ในอัตถิปัจจัย มี " ๙ ในนัตถิปัจจัย มี " ๙ ในวิคตปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๑๖๘๙] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๙ [๑๖๙๐] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อ ปัจจัย ๔ [๑๖๙๑] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อ ปัจจัย ๙
พึงให้พิสดารเหมือนปัญหาวารในกุสลัตติกะ
สวิตักกทุกกุสลัตติกะ จบ
-----------------------------------------------------
สวิจารทุกกุสลัตติกะ
ปฏิจจวาร
[๑๖๙๒] กุศลธรรมที่เป็นสวิจารธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย กุศลธรรมที่เป็นอวิจารธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย กุศลธรรมที่เป็นสวิจารธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นสวิจารธรรม และ- *กุศลธรรมที่เป็นอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๖๙๓] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๖ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๖ ในอวิคตปัจจัย มี " ๖
เหมือนกับสวิตักกทุกกุศล
สหชาตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดาร
[๑๖๙๔] อกุศลธรรมที่เป็นสวิจารธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็นสวิจาร- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อกุศลธรรมที่เป็นสวิจารธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็นอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อกุศลธรรมที่เป็นสวิจารธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็นสวิจารธรรม และอกุศลธรรมที่เป็นอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๖๙๕] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๕ ในอวิคตปัจจัย มี " ๕
เหมือนกับสวิตักกทุกกุศล
สหชาตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดาร
[๑๖๙๖] อัพยากตธรรมที่เป็นสวิจารธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็น สวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อัพยากตธรรมที่เป็นอวิจารธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็นอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อัพยากตธรรมที่เป็นสวิจารธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็นสวิจารธรรม และอัพยากตธรรมที่เป็นอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๑๖๙๗] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในวิปากปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙
เหมือนกับสวิตักกทุกอัพยากตะ
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงให้พิสดาร
[๑๖๙๘] อัพยากตธรรมที่เป็นสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่อัพยากตธรรม ที่เป็นสวิจารธรรม โดยเหตุปัจจัย [๑๖๙๙] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๔ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ฯลฯ ในมัคคปัจจัย มี " ๔ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๑๗๐๐] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๙ [๑๗๐๑] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๔ [๑๗๐๒] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙
แม้ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
สวิจารทุกกุสลัตติกะ จบ
สัปปีติกทุกกุสลัตติกะ
[๑๗๐๓] กุศลธรรมที่เป็นสัปปีติกธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นสัปปีติก- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นอัปปีติกธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นสัปปีติกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นสัปปีติกธรรม และกุศลธรรมที่เป็นอัปปีติกธรรม อาศัย กุศลธรรมที่เป็นสัปปีติกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นอัปปีติกธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นอัปปีติกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นสัปปีติกธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นอัปปีติกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นสัปปีติกธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นสัปปีติกธรรม และกุศลธรรมที่เป็นอัปปีติกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๗๐๔] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๖ ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๖ ในวิคตปัจจัย มี " ๖ [๑๗๐๕] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๖ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๖ ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๔ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปยุตตปัจจัย มี " ๖
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงให้พิสดาร
[๑๗๐๖] กุศลธรรมที่เป็นสัปปีติกธรรม เป็นปัจจัยแก่กุศลธรรมที่เป็น สัปปีติกธรรม โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย กุศลธรรมที่เป็นอัปปีติกธรรม เป็นปัจจัยแก่กุศลธรรมที่เป็นอัปปีติกธรรม โดยเหตุปัจจัย [๑๗๐๗] กุศลธรรมที่เป็นสัปปีติกธรรม เป็นปัจจัยแก่กุศลธรรมที่เป็น สัปปีติกธรรม โดยอารัมมณปัจจัย [๑๗๐๘] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๔ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในสหชาตาธิปติ มี " ๔ ในอนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสหชาตปัจจัย มี " ๖ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในกัมมปัจจัย มี " ๔ ในอาหารปัจจัย มี " ๔ ในอินทริยปัจจัย มี " ๔ ในฌานปัจจัย มี " ๖ ในมัคคปัจจัย มี " ๔ ในสัมปยุตตปัจจัย มี " ๖ ในอัตถิปัจจัย มี " ๖ ในนัตถิปัจจัย มี " ๙ ในวิคตปัจจัย มี " ๙ ในวิคตปัจจัย มี " ๖ [๑๗๐๙] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๙ [๑๗๑๐] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อ- *ปัจจัย ๔ [๑๗๑๑] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙
ในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
[๑๗๑๒] อกุศลธรรมที่เป็นสัปปีติกธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็นสัปปีติก- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อกุศลธรรมที่เป็นอัปปีติกธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็นอัปปีติกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย อกุศลธรรมที่เป็นสัปปีติกธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็นสัปปีติกธรรม และอกุศลธรรมที่เป็นอัปปีติกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๗๑๓] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๖ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๖ ในอวิคตปัจจัย มี " ๖
เหมือนกับกุศล
สหชาตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดาร
[๑๗๑๔] อัพยากตธรรมที่เป็นสัปปีติกธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็น สัปปีติกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อัพยากตธรรมที่เป็นอัปปีติกธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็นอัปปีติกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อัพยากตธรรมที่เป็นสัปปีติกธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็นสัปปีติกธรรม และอัพยากตธรรมที่เป็นอัปปีติกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๑๗๑๕] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในปุเรชาตปัจจัย มี " ๖ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๖ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๑๗๑๖] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙
ฯลฯ
ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๔ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อินทริยปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๖
สหชาตวารเป็นต้น พึงให้พิสดาร
[๑๗๑๗] อัพยากตธรรมที่เป็นสัปปีติกธรรม เป็นปัจจัยแก่อัพยากต- *ธรรมที่เป็นสัปปีติกธรรม โดยเหตุปัจจัย [๑๗๑๘] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๔ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในอนันตรปัจจัย มี " ๙ ฯลฯ ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๙ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในปุเรชาตปัจจัย มี " ๓ ในปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๓ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในกัมมปัจจัย มี " ๔ ในวิปากปัจจัย มี " ๙ ในอาหารปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๔ ในอินทริยปัจจัย มี " ๔ ในฌานปัจจัย มี " ๙ ในมัคคปัจจัย มี " ๔ ในสัมปยุตตปัจจัย มี " ๖ ในวิปปยุตตปัจจัย มี " ๕ ในอัตถิปัจจัย มี " ๙
สัปปีติกทุกกุสลัตติกะ จบ
ปีติสหคตทุกกุสลัตติกะ
[๑๗๑๙] อาศัยกุศลธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม ฯลฯ กุศลก็ดี อกุศลก็ดี อัพยากฤตก็ดี เหมือนกับสัปปีติกทุกะ
สุขสหคตทุกกุสลัตติกะ
[๑๗๒๐] อาศัยกุศลธรรมที่เป็นสุขสหคตธรรม ฯลฯ กุศลก็ดี อกุศลก็ดี อัพยากฤตก็ดี เหมือนกับสัปปีติกทุกะ อาศัย อกุศลธรรม ฯลฯ ในปัจจนียะ ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ อาศัย อัพยากตธรรม ฯลฯ ในปัจจนียะ ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในฌาน ปัจจัย พึงทำเป็นหัวข้อปัจจัย ๖ ในปัจจนียะ ในปัญหาวาร ในกุศล ในอกุศล ในอินทริยปัจจัย ใน- *ฌานปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๖ ในปัญหาวาร ในอัพยากตธรรม มีหัวข้อปัจจัย ๙
อุเปกขาสหคตทุกกุสลัตติกะ
[๑๗๒๑] อาศัยกุศลธรรมที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ มีหัวข้อ- *ปัจจัย ๖ เหมือนกับสัปปีติกทุกกุศล คำว่าอุเบกขา ได้แก่อุเบกขาต่างๆ ในปัจจนียะ ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๖ [๑๗๒๒] อาศัยอกุศลธรรมที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ มีหัวข้อ- *ปัจจัย ๖ [๑๗๒๓] อกุศลธรรมที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็น อุเบกขาสหคตธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย อกุศลธรรมที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขา- *สหคตธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย อกุศลธรรมที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็นอุเบกขา- *สหคตธรรม และอกุศลธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะ- *เหตุปัจจัย [๑๗๒๔] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙ อกุศลก็พึงให้พิสดารในปัจจัยทั้งปวงอย่างนี้ เหมือนกับสัปปีติกทุกะ [๑๗๒๕] อัพยากตธรรมที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม อาศัยอัพยากตธรรม ที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ มีหัวข้อปัจจัย ๙ เหมือนกับสัปปีติกทุก- *อัพยากตะ [๑๗๒๖] ในปัญหาวาร ในกุศล อกุศล ในอินทริยปัจจัย ในฌาน- *ปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๖ ในอัพยากตะ มีหัวข้อปัจจัย ๙
กามาวจรทุกกุสลัตติกะ
[๑๗๒๗] กุศลธรรมที่เป็นกามาวจรธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นกามาวจร- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม อาศัยกุศลธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๗๒๘] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒ [๑๗๒๙] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ฯลฯ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๒ ฯลฯ
สหชาตวารก็ดี พึงให้พิสดาร
[๑๗๓๐] กุศลธรรมที่เป็นกามาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก่กุศลธรรมที่เป็น กามาวจรธรรม โดยเหตุปัจจัย [๑๗๓๑] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๔ ในอธิปติปัจจัย มี " ๓ ในกามาวจรธรรม มี " ๑ ในที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม มี " ๒ ในอนันตรปัจจัย มี " ๓ ในกามาวจรธรรม มี " ๒ ในที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม มี " ๑ ฯลฯ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๔ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๓ ในกัมมปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอาหารปัจจัย มี " ๒ ฯลฯ ในนัตถิปัจจัย มี " ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒ [๑๗๓๒] อกุศลธรรมที่เป็นกามาวจรธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็น กามาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๗๓๓] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
[๑๗๓๔] อัพยากตธรรมที่เป็นกามาวจรธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็น กามาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่ไม่ใช่กามา- *วจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๗๓๕] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๔ ในอธิปติปัจจัย มี " ๕ ฯลฯ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๖ ฯลฯ ในปุเรชาตปัจจัย มี " ๒ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๑๗๓๖] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙
ฯลฯ
ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๕ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อินทริยปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๒ ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มี " ๓
สหชาตวารเป็นต้น พึงให้พิสดาร
[๑๗๓๗] อัพยากตธรรมที่เป็นกามาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก่อัพยากตธรรม ที่เป็นกามาวจรธรรม โดยเหตุปัจจัย [๑๗๓๘] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๔ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๔ ในอธิปติปัจจัย มี " ๔ ในกามาวจรธรรม มี " ๑ ในที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม มี " ๓ ในกามาวจรธรรมมีสหชาตาธิปติเท่านั้น ในอนันตรปัจจัย มี " ๔ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๔ ในสหชาตปัจจัย มี " ๗ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๖ ในนิสสยปัจจัย มี " ๗ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๔ ในปุเรชาตปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๒ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๓ ในกัมมปัจจัย มี " ๔ ในวิปากปัจจัย มี " ๔ ในอาหารปัจจัย มี " ๔ ในสัมปยุตตปัจจัย มี " ๒ ในวิปปยุตตปัจจัย มี " ๓ ในอัตถิปัจจัย มี " ๗ ในนัตถิปัจจัย มี " ๔ ฯลฯ
กามาวจรทุกกุสลัตติกะ จบ
รูปาวจรทุกกุสลัตติกะ
[๑๗๓๙] กุศลธรรมที่เป็นรูปาวจรธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นรูปาวจร- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม อาศัยกุศลธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม- *เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๗๔๐] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๒ [๑๗๔๑] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒
ฯลฯ
ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๑
สหชาตวารเป็นต้น พึงให้พิสดาร
[๑๗๔๒] กุศลธรรมที่เป็นรูปาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก่กุศลธรรม- *ที่เป็นรูปาวจรธรรม โดยเหตุปัจจัย [๑๗๔๓] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๔ ในอธิปติปัจจัย มี " ๓ ในรูปาวจรธรรม มี " ๑ เป็นสหชาตธิปติอย่างเดียว ในที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม มี " ๒ ในอนันตรปัจจัย มี " ๓ ในรูปาวจรธรรม มี " ๑ ในที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม มี " ๒ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๓ ในสหชาตปัจจัย มี " ๒ ฯลฯ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๔ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๓ ในกัมมปัจจัย มี " ๒ ฯลฯ ในอัตถิปัจจัย มี " ๒ ในนัตถิปัจจัย มี " ๓ ฯลฯ [๑๗๔๔] อกุศลที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่ไม่ใช่ รูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ในปัจจัยทั้งปวง มีหัวข้อปัจจัย ๑ [๑๗๔๕] อัพยากตธรรมที่เป็นรูปาวจรธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็น รูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจร- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๗๔๖] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๔ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙
เหมือนกับกามาวจร และที่ไม่ใช่กามาวจรทุกอัพยากตะ
หัวข้อปัจจัยเพียงเท่านี้ ย่อมเปลี่ยนแปลงในเบื้องต้นและเบื้องปลาย
สหชาตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดารทุกปัจจัย
รูปาวจรทุกกุสลัตติกะ จบ
อรูปาวจรทุกกุสลัตติกะ
[๑๗๔๗] กุศลธรรมที่เป็นอรูปาวจรธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นอรูปา- *วจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม อาศัยกุศลธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๗๔๘] ในเหตุปัจจัย มี หัวข้อปัจจัย ๒ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒ [๑๗๔๙] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒
ฯลฯ
ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๒
สหชาตวารเป็นต้น พึงให้พิสดาร
[๑๗๕๐] กุศลธรรมที่เป็นอรูปาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก่กุศลธรรมที่เป็น อรูปาวจรธรรม โดยเหตุปัจจัย [๑๗๕๑] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในอธิปติปัจจัย มี " ๓ ในอนันตรปัจจัย มี " ๓ ในสหชาตปัจจัย มี " ๒ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๔ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๓ ในกัมมปัจจัย มี " ๒ ในอัตถิปัจจัย มี " ๒ ในนัตถิปัจจัย มี " ๓ [๑๗๕๒] อกุศลธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่ไม่ใช่ อรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ [๑๗๕๓] อัพยากตธรรมที่เป็นอรูปาวจรธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็น อรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจร- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็นอรูปาวจร- *ธรรม และอัพยากตธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๗๕๔] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอธิปติปัจจัย มี " ๕ ในอวิคตปัจจัย มี " ๕ [๑๗๕๕] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๒ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๔ ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๒ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๕ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย มี " ๑ ฯลฯ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๒ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มี " ๓
สหชาตวารเป็นต้น พึงให้พิสดาร
[๑๗๕๖] อัพยากตธรรมที่เป็นอรูปาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก่อัพยากต- *ธรรมที่เป็นอรูปาวจรธรรม โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม เป็นปัจจัยแก่อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่ อรูปาวจรธรรม โดยเหตุปัจจัย [๑๗๕๗] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๔ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในอรูปาวจรมูล มี " ๒ ในที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม มี " ๑ ในอธิปติปัจจัย มี " ๔ ในอรูปาวจรมูล มี " ๓ ในที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม มี " ๑ ในอนันตรปัจจัย มี " ๔ ฯลฯ ในสหชาตปัจจัย มี " ๕ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๒ ในนิสสยปัจจัย มี " ๗ ในอุปนิสสยปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๔ ในปุเรชาตปัจจัย มี " ๒ ในปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๒ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๓ ในกัมมปัจจัย มี " ๔ ในวิปากปัจจัย มี " ๒ ฯลฯ ในสัมปยุตตปัจจัย มี " ๒ ในวิปปยุตตปัจจัย มี " ๓ ในอัตถิปัจจัย มี " ๗ ในนัตถิปัจจัย มี " ๔ ฯลฯ
อรูปาวจรทุกกุสลัตติกะ จบ
ปริยาปันนทุกกุสลัตติกะ
[๑๗๕๘] กุศลธรรมที่เป็นปริยาปันนธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็น ปริยาปันนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นอปริยาปันนธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นอปริยาปันนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๗๕๙] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒
เหมือนกับโลกิย-โลกุตตรทุกกุศล
สหชาตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดาร
[๑๗๖๐] อกุศลธรรมที่เป็นปริยาปันนธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็น ปริยาปันนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๗๖๑] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
[๑๗๖๒] อัพยากตธรรมที่เป็นปริยาปันนธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่ เป็นปริยาปันนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อัพยากตธรรมที่เป็นอปริยาปันนธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็นอปริยา- *ปันนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๗๖๓] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๕
เหมือนกับโลกิย-โลกุตตรทุกอัพยากตะ
สหชาตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดารทุกปัจจัย
ปริยาปันนทุกกุสลัตติกะ จบ
นิยยานิกทุกกุสลัตติกะ
[๑๗๖๔] กุศลธรรมที่เป็นนิยยานิกธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นนิยยานิก- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นอนิยยานิกธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นอนิยยานิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๗๖๕] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒
เหมือนกับโลกิย-โลกุตตรทุกะ
สหชาตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดาร
[๑๗๖๖] อกุศลธรรมที่เป็นอนิยยานิกธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็น อนิยยานิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๗๖๗] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
[๑๗๖๘] อัพยากตธรรมที่เป็นอนิยยานิกธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็น อนิยยานิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๗๖๙] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
นิยยานิกทุกกุสลัตติกะ จบ
นิยตทุกกุสลัตติกะ
[๑๗๗๐] กุศลธรรมที่เป็นนิยตธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นนิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นอนิยตธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นอนิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๗๗๑] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒
เหมือนกับโลกิย-โลกุตตรทุกกุศล
[๑๗๗๒] อกุศลธรรมที่เป็นนิยตธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็นนิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อกุศลธรรมที่เป็นอนิยตธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็นอนิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๗๗๓] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒ [๑๗๗๔] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๒ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๒ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๑
สหชาตวารเป็นต้น พึงให้พิสดาร
[๑๗๗๕] อกุศลธรรมที่เป็นนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก่อกุศลธรรมที่เป็น นิยตธรรม โดยเหตุปัจจัย อกุศลธรรมที่เป็นอนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก่อกุศลธรรมที่เป็นอนิยตธรรม โดยเหตุปัจจัย [๑๗๗๖] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในอธิปติปัจจัย มี " ๒ ในนิยตธรรมเป็นสหชาตาธิปติ ในบทที่ ๒ เป็นอารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ในอนันตรปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๔ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๒ ในกัมมปัจจัย มี " ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒ [๑๗๗๗] อัพยากตธรรมที่เป็นอนิยตธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็น อนิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๗๗๘] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
นิยตทุกกุสลัตติกะ จบ
สอุตตรทุกกุสลัตติกะ
[๑๗๗๙] กุศลธรรมที่เป็นสอุตตรธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นสอุตตร- *ธรรมเกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นอนุตตรธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นอนุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๗๘๐] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒
สหชาตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดารทุกปัจจัย
[๑๗๘๑] อกุศลธรรมที่เป็นสอุตตรธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็น สอุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๗๘๒] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
[๑๗๘๓] อัพยากตธรรมที่เป็นสอุตตรธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็น สอุตตรธรรม เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย อัพยากตธรรมที่เป็นอนุตตรธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็นอนุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๗๘๔] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๕
สหชาตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดารทุกปัจจัย
เหมือนกับโลกิยโลกุตตรทุกอัพยากตะ
สอุตตรทุกกุสลัตติกะ จบ
สรณทุกกุสลัตติกะ
[๑๗๘๕] กุศลธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๗๘๖] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
[๑๗๘๗] อกุศลธรรมที่เป็นสรณธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็นสรณ- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๗๘๘] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
[๑๗๘๙] อัพยากตธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็นอรณ- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๗๙๐] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
[๑๗๙๑] อัพยากตธรรมที่เป็นอรณธรรม เป็นปัจจัยแก่อัพยากตธรรม ที่เป็นอรณธรรม โดยเหตุปัจจัย [๑๗๙๒] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
สรณทุกกุสลัตติกะ จบ
สรณทุกเวทนาตติกะ
[๑๗๙๓] สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นสรณธรรม อาศัยสุขาย- *เวทนายสัมปยุตตธรรม ที่เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยสุขายเวทนาย สัมปยุตตธรรมที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๗๙๔] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในกัมมปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒
สหชาตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดารทุกปัจจัย
[๑๗๙๕] ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นสรณธรรม อาศัยทุกขาย- *เวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๗๙๖] ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นสรณธรรม อาศัยทุกขาย- *เวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย [๑๗๙๗] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒
สหชาตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดารทุกปัจจัย
[๑๗๙๘] อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่เป็นสรณธรรม อาศัย อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยอทุกขม- *สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๗๙๙] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒
สหชาตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดารทุกปัจจัย
สรณทุกเวทนาตติกะ จบ
สรณทุกวิปากัตติกะ
[๑๘๐๐] วิปากธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยวิปากธรรมที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๘๐๑] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
[๑๘๐๒] วิปากธัมมธรรมที่เป็นสรณธรรม อาศัยวิปากธัมมธรรมที่เป็น สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย วิปากธัมมธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยวิปากธัมมธรรมที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๘๐๓] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒
สหชาตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดาร
[๑๘๐๔] เนววิปากนวิปากธัมมธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยเนววิปากน- *วิปากธัมมธรรมที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๘๐๕] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
สรณทุกวิปากัตติกะ จบ
สรณทุกอุปาทินนัตติกะ
[๑๘๐๖] อุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยอุปาทินนุปาทา- *นิยธรรมที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๘๐๗] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
[๑๘๐๘] อนุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เป็นสรณธรรม อาศัยอนุปาทิน- *นุปาทานิยธรรมที่เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อนุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๘๐๙] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๕
สหชาตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดารทุกปัจจัย
[๑๘๑๐] อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยอนุปาทินน- *อนุปาทานิยธรรมที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๘๑๑] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
สรณทุกอุปาทินนัตติกะ จบ
สรณทุกสังกิลิฏฐัตติกะ
[๑๘๑๒] สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมที่เป็นสรณธรรม อาศัยสังกิลิฏฐ- *สังกิเลสิกธรรมที่เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๘๑๓] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
[๑๘๑๔] อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยอสังกิลิฏฐ- *สังกิเลสิกธรรมที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๘๑๕] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
[๑๘๑๖] อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยอสังกิลิฏฐ- *อสังกิเลสิกธรรมที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๘๑๗] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
สรณทุกสังกิลิฏฐัตติกะ จบ
สรณทุกวิตักกัตติกะ
[๑๘๑๘] สวิตักกสวิจารธรรมที่เป็นสรณธรรม อาศัยสวิตักกสวิจาร- *ธรรมที่เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สวิตักกสวิจารธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม ที่เป็น อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๘๑๙] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒
สหชาตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดาร
[๑๘๒๐] อวิตักกวิจารมัตตธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยอวิตักกวิจาร- *มัตตธรรมที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๘๒๑] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
[๑๘๒๒] อวิตักกอวิจารธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยอวิตักกอวิจารธรรม ที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๘๒๓] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยทั้งปวง มีหัวข้อปัจจัย ๑
สรณทุกวิตักกัตติกะ จบ
สรณทุกปีติตติกะ
[๑๘๒๔] ปีติสหคตธรรมที่เป็นสรณธรรม อาศัยปีติสหคตธรรม ที่เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ปีติสหคตธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยปีติสหคตธรรมที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๘๒๕] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒
สหชาตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดารทุกปัจจัย
[๑๘๒๖] สุขสหคตธรรมที่เป็นสรณธรรม อาศัยสุขสหคตธรรมที่เป็น สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สุขสหคตธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยสุขสหคตธรรม ที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๘๒๗] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒
สหชาตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดาร
[๑๘๒๘] อุเบกขาสหคตธรรมที่เป็นสรณธรรม อาศัยอุเบกขาสหคต- *ธรรมที่เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อุเบกขาสหคตธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยอุเบกขาสหคตธรรมที่เป็น อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๘๒๙] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒
สหชาตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดารทุกปัจจัย
สรณทุกปีติตติกะ จบ
สรณทุกทัสสนัตติกะ
[๑๘๓๐] ทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่เป็นสรณธรรม อาศัยทัสสเนนปหา- *ตัพพธรรมที่เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๘๓๑] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
[๑๘๓๒] ภาวนายปหาตัพพธรรมที่เป็นสรณธรรม อาศัยภาวนายปหา- *ตัพพธรรมที่เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๘๓๓] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
[๑๘๓๔] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ที่เป็นสรณธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๘๓๕] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๑
สรณทุกทัสสนัตติกะ จบ
สรณทุกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกะ
[๑๘๓๖] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรมที่เป็นสรณธรรม อาศัย ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรมที่เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๘๓๗] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
[๑๘๓๘] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เป็นสรณธรรม อาศัยภาวนาย- *ปหาตัพพเหตุกธรรมที่เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๘๓๙] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
[๑๘๔๐] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เป็นอรณธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๘๔๑] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
พึงให้พิสดารทุกปัจจัย
สรณทุกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกะ จบ
สรณทุกอาจยคามิตติกะ
[๑๘๔๒] อาจยคามิธรรมที่เป็นสรณธรรม อาศัยอาจยคามิธรรมที่เป็น สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อาจยคามิธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยอาจยคามิธรรมที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๘๔๓] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดารทุกปัจจัย
[๑๘๔๔] อปจยคามิธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยอปจยคามิธรรมที่เป็น อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๘๔๕] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
[๑๘๔๖] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยเนวาจยคามิ- *นาปจยคามิธรรมที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๘๔๗] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
สรณทุกอาจยคามิตติกะ จบ
สรณทุกเสกขัตติกะ
[๑๘๔๘] เสกขธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยเสกขธรรมที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๘๔๙] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
[๑๘๕๐] อเสกขธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยอเสกขธรรมที่เป็น อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๘๕๑] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
[๑๘๕๒] เนวเสกขานาเสกขธรรมที่เป็นสรณธรรม อาศัยเนวเสกขานา- *เสกขธรรมที่เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๘๕๓] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอธิปติปัจจัย มี " ๕ ในอวิคตปัจจัย มี " ๕
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
สรณทุกเสกขัตติกะ จบ
สรณทุกปริตตัตติกะ
[๑๘๕๔] ปริตตธรรมที่เป็นสรณธรรม อาศัยปริตตธรรมที่เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๘๕๕] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๕
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดารทุกปัจจัย
[๑๘๕๖] มหัคคตธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยมหัคคตธรรมที่เป็นอรณ- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๘๕๗] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
[๑๘๕๘] อัปปมาณธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยอัปปมาณธรรมที่เป็น อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๘๕๙] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
สรณทุกปริตตัตติกะ จบ
สรณทุกปริตตารัมมณัตติกะ
[๑๘๖๐] ปริตตารัมมณธรรมที่เป็นสรณธรรม อาศัยปริตตารัมมณธรรม ที่เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๘๖๑] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดารทุกปัจจัย
[๑๘๖๒] มหัคคตารัมมณธรรมที่เป็นสรณธรรม อาศัยมหัคคตารัมมณ- *ธรรมที่เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๘๖๓] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดารทุกปัจจัย
[๑๘๖๔] อัปปมาณารัมมณธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยอัปปมาณารัมมณ- *ธรรม ที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๘๖๕] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกหัวข้อ
สรณทุกปริตตารัมมณัตติกะ จบ
สรณทุกหีนัตติกะ
[๑๘๖๖] หีนธรรมที่เป็นสรณธรรม อาศัยหีนธรรมที่เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๘๖๗] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
[๑๘๖๘] มัชฌิมธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยมัชฌิมธรรมที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๘๖๙] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
[๑๘๗๐] ปณีตธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยปณีตธรรมที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๘๗๑] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
สรณทุกหีนัตติกะ จบ
สรณทุกมิจฉัตตัตติกะ
[๑๘๗๒] มิจฉัตตนิยตธรรมที่เป็นสรณธรรม อาศัยมิจฉัตตนิยตธรรม ที่เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๘๗๓] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
[๑๘๗๔] สัมมัตตนิยตธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยสัมมัตตนิยตธรรมที่- *เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๘๗๕] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
[๑๘๗๖] อนิยตธรรมที่เป็นสรณธรรม อาศัยอนิยตธรรมที่เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๑๘๗๗] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๕
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดารทุกปัจจัย
สรณทุกมิจฉัตตัตติกะ จบ
สรณทุกมัคคารัมมณัตติกะ
[๑๘๗๘] มัคคารัมมณธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยมัคคารัมมณธรรมที่ เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๘๗๙] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
[๑๘๘๐] มัคคเหตุกธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยมัคคเหตุกธรรมที่เป็น อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๘๘๑] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
[๑๘๘๒] มัคคาธิปติธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยมัคคาธิปติธรรมที่เป็น อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๘๘๓] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
สรณทุกมัคคารัมมณัตติกะ จบ
สรณทุกอุปปันนัตติกะ
[๑๘๘๔] อุปปันนธรรมที่เป็นสรณธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปปันนธรรม ที่เป็นสรณธรรม โดยเหตุปัจจัย อุปปันนธรรมที่เป็นสรณธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปปันนธรรมที่เป็นอรณธรรม โดยเหตุปัจจัย อุปปันนธรรมที่เป็นสรณธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปปันนธรรมที่เป็นสรณธรรม และอุปปันนธรรมที่เป็นอรณธรรม โดยเหตุปัจจัย อุปปันนธรรมที่เป็นอรณธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปปันนธรรมที่เป็นอรณธรรม โดยเหตุปัจจัย [๑๘๘๕] อุปปันนธรรมที่เป็นอรณธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปปันนธรรมที่ เป็นอรณธรรม โดยอารัมมณปัจจัย [๑๘๘๖] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๔ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๗
ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
สรณทุกอุปปันนัตติกะ จบ
สรณทุกอตีตัตติกะ
[๑๘๘๗] ปัจจุปปันนธรรมที่เป็นสรณธรรม เป็นปัจจัยแก่ปัจจุปปันน- *ธรรมที่เป็นสรณธรรม โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ปัจจุปปันนธรรมที่เป็นอรณธรรม เป็นปัจจัยแก่ปัจจุปปันนธรรมที่เป็น อรณธรรม โดยเหตุปัจจัย [๑๘๘๘] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๔ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๗
ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
สรณทุกอตีตัตติกะ จบ
สรณทุกอตีตารัมมณัตติกะ
[๑๘๘๙] อตีตารัมมณธรรมที่เป็นสรณธรรม อาศัยอตีตารัมมณธรรมที่ เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อตีตารัมมณธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยอตีตารัมมณธรรมที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๘๙๐] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดารทุกปัจจัย
[๑๘๙๑] อนาคตารัมมณธรรมที่เป็นสรณธรรม อาศัยอนาคตารัมมณธรรม ที่เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อนาคตารัมมณธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยอนาคตารัมมณธรรมที่เป็นอรณ- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๘๙๒] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดารทุกปัจจัย
[๑๘๙๓] ปัจจุปปันนารัมมณธรรมที่เป็นสรณธรรม อาศัยปัจจุปปันนา- *รัมมณธรรมที่เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ปัจจุปปันนารัมมณธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยปัจจุปปันนารัมมณธรรมที่ เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๘๙๔] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดารทุกปัจจัย
สรณทุกอตีตารัมมณัตติกะ จบ
สรณทุกอัชฌัตตัตติกะ
[๑๘๙๕] อัชฌัตตธรรมที่เป็นสรณธรรม อาศัยอัชฌัตตธรรมที่เป็นสรณ- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อัชฌัตตธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยอัชฌัตตธรรมที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๘๙๖] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๕
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดารทุกปัจจัย
[๑๘๙๗] พหิทธาธรรมที่เป็นสรณธรรม อาศัยพหิทธาธรรมที่เป็นสรณ- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย พหิทธาธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยพหิทธาธรรมที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๘๙๘] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๕
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดารทุกปัจจัย
สรณทุกอัชฌัตตัตติกะ จบ
สรณทุกอัชฌัตตารัมมณัตติกะ
[๑๘๙๙] อัชฌัตตารัมมณธรรมที่เป็นสรณธรรม อาศัยอัชฌัตตารัมมณ- *ธรรมที่เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อัชฌัตตารัมมณธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยอัชฌัตตารัมมณธรรมที่เป็น อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๙๐๐] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดารทุกปัจจัย
[๑๙๐๑] พหิทธารัมมณธรรมที่เป็นสรณธรรม อาศัยพหิทธารัมมณธรรม ที่เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย พหิทธารัมมณธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยพหิทธารัมมณธรรมที่เป็นอรณ- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๙๐๒] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดารทุกปัจจัย
สรณทุกอัชฌัตตารัมมณัตติกะ จบ
สรณทุกสนิทัสสนัตติกะ
[๑๙๐๓] อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยอนิทัสสน- *สัปปฏิฆธรรมที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๙๐๔] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
[๑๙๐๕] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่เป็นสรณธรรม อาศัยอนิทัสสน- *อัปปฏิฆธรรมที่เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัยมี ๓ นัย อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่ เป็นสรณธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย [๑๙๐๖] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๕
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงให้พิสดาร
[๑๙๐๗] นิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่เป็นสรณธรรม เป็นปัจจัยแก่อนิทัสสน อัปปฏิฆธรรมที่เป็นสรณธรรม โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่เป็นอรณธรรม ที่เป็นปัจจัยแก่อนิทัสสน- *อัปปฏิฆธรรมที่เป็นอรณธรรม โดยเหตุปัจจัย [๑๙๐๘] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๔ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๔ ในอวิคตปัจจัย มี " ๗ [๑๙๐๙] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๗ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๗ [๑๙๑๐] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อ ปัจจัย ๔ [๑๙๑๑] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๔ อนุโลมก็ดี ปัจจนียะก็ดี อนุโลมปัจจนียะก็ดี ปัจจนียานุโลมก็ดี แห่ง ปัญหาวารในกุสลัตติกะ ท่านนับไว้อย่างไร พึงนับอย่างนั้น
สรณทุกสนิทัสสนัตติกะ จบ
ปิฏฐิทุกติกะ จบ
อนุโลมทุกัตติกปัฏฐาน จบ
กุสลัตติกเหตุทุกะ
[๑] เหตุธรรมที่เป็นกุศล อาศัยเหตุธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้นเพราะเหตุ- *ปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยเหตุธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุ- *ปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยเหตุธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒] เหตุธรรมที่เป็นกุศล อาศัยเหตุธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะ อารัมมณปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยเหตุธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะ อารัมมณปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยเหตุธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย [๓] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในอธิปติปัจจัย มี " ๓ ในอนันตรปัจจัย มี " ๓ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๓ ในสหชาตปัจจัย มี " ๓ ในอัญญมัญญปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในนิสสยปัจจัย มี " ๓ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๓ ในปุเรชาตปัจจัย มี " ๓ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๓ ในกัมมปัจจัย มี " ๓ ในวิปากปัจจัย มี " ๑ ในอาหารปัจจัย มี " ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓ [๔] เหตุธรรมที่เป็นกุศล อาศัยเหตุธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น ไม่ใช่ เพราะอธิปติปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยเหตุธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะ อธิปติปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยเหตุธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอธิปติปัจจัย [๕] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๓ [๖] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ [๗] ในเหตุปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในสหชาตวารก็ดี ปัจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๓ ทุกปัจจัย [๘] เหตุธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นกุศล โดยเหตุ- *ปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นอกุศล โดยเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นอัพยากฤต โดย เหตุปัจจัย [๙] เหตุธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นกุศล โดยอารัมมณ- *ปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นอกุศล โดยอารัมมณ- *ปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นอัพยากฤต โดยอารัมมณ- *ปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นอกุศล โดยอารัมมณ- *ปัจจัย มี ๓ นัย เหตุธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นอัพยากฤต โดย อารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย [๑๐] เหตุธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นกุศล โดย อธิปติปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นอกุศล โดยอธิปติปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นอัพยากฤต โดยอธิปติ- *ปัจจัย มี ๓ นัย เหตุธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นอกุศล โดยอธิปติ- *ปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นอัพยากฤต โดย อธิปติปัจจัย ฯลฯ เหตุธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นอกุศล โดยอธิปติ- *ปัจจัยมี ๓ นัย [๑๑] เหตุธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นกุศล โดย อนันตรปัจจัย มี ๒ นัย เหตุธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นอกุศล โดยอนันตร- *ปัจจัย มี ๒ นัย เหตุธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นอัพยากฤต โดย อนันตรปัจจัย [๑๒] เหตุธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นกุศล โดย สหชาตปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นอกุศล โดยสหชาต- *ปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรม ที่เป็นอัพยากฤต โดยสหชาตปัจจัย อัญญมัญญนิสสยปัจจัย เหมือนกับสหชาตปัจจัย [๑๓] เหตุธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นกุศล โดยอุป- *นิสสยปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นอกุศล โดยอุปนิสสย- *ปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นอัพยากฤต โดยอุป- *นิสสยปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นอกุศล โดยอุป- *นิสสยปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นกุศล โดยอุป- *นิสสยปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรม ที่เป็นอัพยากฤต โดย อุปนิสสยปัจจัย มี ๓ นัย เหตุธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรม ที่เป็นอัพยากฤต โดยอุปนิสสยปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรม ที่เป็นกุศล โดย อุปนิสสยปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรม ที่เป็นอกุศล โดย อุปนิสสยปัจจัย [๑๔] เหตุธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นอัพยากฤต โดยวิปากปัจจัย [๑๕] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๗ ในอนันตรปัจจัย มี " ๕ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๕ ในสหชาตปัจจัย มี " ๓ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๓ ในนิสสยปัจจัย มี " ๓ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๓ ในวิปากปัจจัย มี " ๑ ในอินทริยปัจจัย มี " ๒ ในมัคคปัจจัย มี " ๒ ในสัมปยุตตปัจจัย มี " ๓ ในอัตถิปัจจัย มี " ๓ ในนัตถิปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕ ในวิคตปัจจัย มี " ๕ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓ [๑๖] เหตุธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นกุศล โดย อารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นอกุศล โดยอารัมมณ- *ปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นอัพยากฤต โดย อารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นอกุศล โดยอารัมมณ- *ปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นกุศล โดยอารัมมณ- *ปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นอัพยากฤต โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นอัพยากฤต โดย อารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสย- *ปัจจัย มี ๓ นัย [๑๗] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๙ [๑๘] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ [๑๙] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ อนุโลมก็ดี ปัจจนียะก็ดี อนุโลมปัจจนียะก็ดี ปัจจนียานุโลมก็ดี แห่ง ปัญหาวาร ในกุสลัตติกะ ท่านนับไว้อย่างไร พึงนับอย่างนั้น [๒๐] นเหตุธรรมที่เป็นกุศล อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นกุศล และนเหตุธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยเหตุธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุ- *ปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอกุศล และนเหตุธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยนเหตุ- *ธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นกุศล และนเหตุธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นอกุศลและ นเหตุธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๑] นเหตุธรรมที่เป็นกุศล อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะ อารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย [๒๒] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในอนันตรปัจจัย มี " ๓ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๓ ในสหชาตปัจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๓ ในนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๓ ในปุเรชาตปัจจัย มี " ๓ ในปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๓ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๓ ในกัมมปัจจัย มี " ๙ ในวิปากปัจจัย มี " ๑ ในอาหารปัจจัย มี " ๙ ในอินทริยปัจจัย มี " ๙ ในฌานปัจจัย มี " ๙ ในมัคคปัจจัย มี " ๙ ในสัมปยุตตปัจจัย มี " ๓ ในวิปปยุตตปัจจัย มี " ๙ ในอัตถิปัจจัย มี " ๙ ในนัตถิปัจจัย มี " ๓ ในวิคตปัจจัย มี " ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๒๓] นเหตุธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย [๒๔] นเหตุธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นกุศล และนเหตุธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นอกุศล และนเหตุธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมณปัจจัย [๒๕] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๕ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย มี " ๕ ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย มี " ๕ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย มี " ๕ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย มี " ๕ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๗ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อินทริยปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย มี " ๕ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่นัตถิปัจจัย มี " ๕ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มี " ๕ [๒๖] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕ [๒๗] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ สหชาตวารก็ดี ปัจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวาร ก็ดี พึงให้พิสดารเหมือนปฏิจจวาร [๒๘] นเหตุธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็นกุศล โดย อารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็นอกุศล โดย อารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็นอัพยากฤต โดย อารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็นอกุศล โดย อารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็นกุศล โดย อารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็นอัพยากฤต โดย อารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็นอัพยากฤต โดยอารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็นกุศล โดย อารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็นอกุศล โดย อารัมมณปัจจัย [๒๙] นเหตุธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็นกุศล โดย อธิปติปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็นอกุศล โดย อธิปติปัจจัย มี ๔ นัย นเหตุธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็นอกุศล โดย อธิปติปัจจัย มี ๓ นัย นเหตุธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็นอัพยากฤต โดยอธิปติปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็นกุศล โดยอธิปติ ปัจจัย มี ๓ นัย [๓๐] นเหตุธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็นกุศล โดย อนันตรปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็นอัพยากฤต โดย อนันตรปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็นอกุศล โดยอนันตร ปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็นอัพยากฤต โดย อนันตรปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็นอัพยากฤต โดยอนันตรปัจจัย มี ๓ นัย [๓๑] นเหตุธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็นกุศล โดย อุปนิสสยปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็นอกุศล โดยอุปนิสสย- *ปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็นอัพยากฤต โดย อุปนิสสยปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็นอกุศล โดย อุปนิสสยปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็นอกุศล โดย อุปนิสสยปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็นอัพยากฤต โดย อุปนิสสยปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็นอัพยากฤต โดยอุปนิสสยปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็นกุศล โดย อุปนิสสยปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็นอกุศล โดย อุปนิสสยปัจจัย [๓๒] ในอารัมมณปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๑๐ ในอนันตรปัจจัย มี " ๗ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๗ ในสหชาตปัจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๓ ในนิสสยปัจจัย มี " ๑๓ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในปุเรชาตปัจจัย มี " ๓ ในปัจฉาชาตปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๓ ในกัมมปัจจัย มี " ๗ ในวิปากปัจจัย มี " ๑ ในอาหารปัจจัย มี " ๗ ในอินทริยปัจจัย มี " ๗ ในฌานปัจจัย มี " ๗ ในมัคคปัจจัย มี " ๗ ในสัมปยุตตปัจจัย มี " ๓ ในวิปปยุตตปัจจัย มี " ๕ ในอัตถิปัจจัย มี " ๑๓ ในนัตถิปัจจัย มี " ๗ ในวิคตปัจจัย มี " ๗ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑๓ [๓๓] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑๕ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๑๕ [๓๔] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย กับอารัมมณปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ [๓๕] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
กุสลัตติกเหตุทุกะ จบ
เวทนาตติกเหตุทุกะ
[๓๖] เหตุธรรมที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยเหตุธรรม ที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็น ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็น อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๓๗] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในอธิปติปัจจัย มี " ๓ ในวิปากปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓ [๓๘] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๒ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๒ [๓๙] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ [๔๐] ในเหตุปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓
สหชาตวารก็ดี ฯลฯ สัมปยุตตวารก็ดี พึงให้พิสดาร
[๔๑] เหตุธรรมที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุ- *ธรรมที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรม ที่เป็นทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุ- *ธรรมที่เป็นอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปัจจัย [๔๒] เหตุธรรมที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุ- *ธรรมที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย เหตุธรรมที่เป็นทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุ- *ธรรมที่เป็นทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย เหตุธรรมที่เป็นอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุ- *ธรรมที่เป็นอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย [๔๓] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๔ ในอนันตรปัจจัย มี " ๖ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๖ ในสหชาตปัจจัย มี " ๓ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๓ ในนิสสยปัจจัย มี " ๓ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในเสวนปัจจัย มี " ๓ ในวิปากปัจจัย มี " ๒ ในอินทริยปัจจัย มี " ๒ ในมัคคปัจจัย มี " ๒ ในสัมปยุตตปัจจัย มี " ๓ ในอัตถิปัจจัย มี " ๓ ในนัตถิปัจจัย มี " ๖ ในวิคตปัจจัย มี " ๖ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓ [๔๔] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๙ [๔๕] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ [๔๖] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น [๔๗] นเหตุธรรมที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่เป็นอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๘] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓ [๔๙] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๒ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๒
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงให้พิสดาร
[๕๐] นเหตุธรรมที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ นเหตุธรรมที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม ที่เป็นทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม ที่เป็นอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม ที่เป็นทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม ที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม ที่เป็นอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ นเหตุธรรมที่เป็นอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ นเหตุธรรมที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุ ธรรมที่เป็นทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย [๕๑] นเหตุธรรมที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ นเหตุธรรมที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม โดยอธิปติปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม ที่เป็นอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม โดยอธิปติปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม ที่เป็นทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม โดยอธิปติปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ นเหตุธรรมที่เป็นอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม โดยอธิปติปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ นเหตุธรรมที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม โดยอธิปติปัจจัย [๕๒] นเหตุธรรมที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ นเหตุธรรมที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม โดยอนันตรปัจจัย มี ๒ นัย นเหตุธรรมที่เป็นทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุ ธรรมที่เป็นทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม โดยอนันตรปัจจัย มี ๒ นัย นเหตุธรรมที่เป็นอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ นเหตุธรรมที่เป็นอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม โดยอนันตรปัจจัย มี ๓ นัย [๕๓] นเหตุธรรมที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ นเหตุธรรมที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย มี ๓ นัย นเหตุธรรมที่เป็นทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุ ธรรมที่เป็นทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย มี ๓ นัย นเหตุธรรมที่เป็นอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ นเหตุธรรมที่เป็นอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย มี ๓ นัย [๕๔] ในอารัมมณปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๕ ในอนันตรปัจจัย มี " ๗ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๗ ในสหชาตปัจจัย มี " ๓ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๓ ในนิสสยปัจจัย มี " ๓ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๓ ในกัมมปัจจัย มี " ๘ ในวิปากปัจจัย มี " ๓ ในอาหารปัจจัย มี " ๓ ในอินทริยปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในฌานปัจจัย มี " ๓ ในมัคคปัจจัย มี " ๓ ในสัมปยุตตปัจจัย มี " ๓ ในอัตถิปัจจัย มี " ๓ ในนัตถิปัจจัย มี " ๗ ในวิคตปัจจัย มี " ๗ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓ [๕๕] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๙ [๕๖] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัยกับอารัมมณปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ [๕๗] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙
ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
เวทนาตติกเหตุทุกะ จบ
วิปากัตติกเหตุทุกะ
[๕๘] เหตุธรรมที่เป็นวิปากธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นวิปากธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นวิปากธัมมธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นเนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็น- *เนววิปากนวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๙] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๒ ในกัมมปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในวิปากปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓ [๖๐] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๒ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๓
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงให้พิสดารเหมือนปฏิจจวาร
[๖๑] เหตุธรรมที่เป็นวิปากธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นวิปาก- *ธรรม โดยเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นวิปากธัมมธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นวิปากธัมม- *ธรรม โดยเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นเนววิปากนวิปากธัมมธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็น เนววิปากนวิปากธัมมธรรม โดยเหตุปัจจัย [๖๒] เหตุธรรมที่เป็นวิปากธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นวิปาก- *ธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นวิปากธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นวิปากธัมมธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นวิปากธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นเนววิปากนวิปาก- *ธัมมธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นวิปากธัมมธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นวิปากธัมม- *ธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นวิปากธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นวิปากธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นวิปากธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นเนววิปาก- *นวิปากธัมมธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นเนววิปากนวิปากธัมมธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็น เนววิปากนวิปากธัมมธรรม โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย [๖๓] เหตุธรรมที่เป็นวิปากธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นวิปาก- *ธรรม โดยอธิปติปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นวิปากธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นวิปากธัมมธรรม โดยอธิปติปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นวิปากธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นเนววิปากนวิปาก- *ธัมมธรรม โดยอธิปติปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นวิปากธัมมธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นวิปากธัมม- *ธรรม โดยอธิปติปัจจัย มี ๒ นัย เหตุธรรมที่เป็นเนววิปากนวิปากธัมมธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็น เนววิปากนวิปากธัมมธรรม โดยอธิปติปัจจัย [๖๔] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๖ ในอนันตรปัจจัย มี " ๕ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๕ ในสหชาตปัจจัย มี " ๓ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๓ ในนิสสยปัจจัย มี " ๓ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๒ ในวิปากปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓ [๖๕] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๙ [๖๖] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ [๖๗] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙
ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
[๖๘] นเหตุธรรม ที่เป็นวิปากธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นวิปาก- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นเนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นวิปาก- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นวิปากธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นเนววิปากนวิปาก- *ธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่เป็นวิปากธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นวิปากธัมมธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นเนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นวิปาก- *ธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นวิปากธัมมธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นเนววิปากนวิปาก- *ธัมมธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นเนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น- *เนววิปากนวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย นเหตุธรรมที่เป็นเนววิปากวิปากธัมมธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นวิปาก- *ธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นเนววิปากนวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย นเหตุธรรมที่เป็นเนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น วิปากธัมมธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นเนววิปากนวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๙] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๕ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในอนันตรปัจจัย มี " ๕ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๕ ในสหชาตปัจจัย มี " ๑๓ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๗ ในนิสสยปัจจัย มี " ๑๓ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๕ ในปุเรชาตปัจจัย มี " ๓ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๒ ในกัมมปัจจัย มี " ๑๓ ในวิปากปัจจัย มี " ๙ ในอาหารปัจจัย มี " ๑๓ ฯลฯ ในสัมปยุตตปัจจัย มี " ๕ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑๓ [๗๐] นเหตุธรรมที่เป็นวิปากธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นวิปากธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย มี ๙ นัย [๗๑] นเหตุธรรมที่เป็นเนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่เป็นวิปากธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมณปัจจัย [๗๒] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๕ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๑๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕ ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย มี " ๕ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย มี " ๕ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย มี " ๕ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๑๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๑๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๑๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๒ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๕ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๓
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงให้พิสดารเหมือนปฏิจจวาร
[๗๓] นเหตุธรรมที่เป็นวิปากธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม ที่เป็น- *วิปากธรรม โดยอารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นวิปากธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็นวิปากธัมมธรรม โดยอารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นวิปากธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็นเนววิปาก- *นวิปากธัมมธรรม โดยอารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นวิปากธัมมธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็นวิปาก ธัมมธรรม โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย นเหตุธรรมที่เป็นเนววิปากนวิปากธัมมธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม ที่เป็นเนววิปากนวิปากธัมมธรรม โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย [๗๔] นเหตุธรรมที่เป็นวิปากธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็นวิปาก- *ธรรม โดยอธิปติปัจจัย มี ๔ นัย นเหตุธรรมที่เป็นวิปากธัมมธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็นวิปาก- *ธัมมธรรม โดยอธิปติปัจจัย มี ๓ นัย นเหตุธรรมที่เป็นเนววิปากนวิปากธัมมธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม ที่เป็นเนววิปากนวิปากธัมมธรรม โดยอธิปติปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นเนววิปากนวิปากธัมมธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม ที่เป็นวิปากธรรม โดยอธิปติปัจจัย มี ๓ นัย [๗๕] นเหตุธรรมที่เป็นวิปากธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็น วิปากธรรม โดยอนันตรปัจจัย มี ๒ นัย นเหตุธรรมที่เป็นวิปากธัมมธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็นวิปาก ธัมมธรรม โดยอนันตรปัจจัย มี ๒ นัย นเหตุธรรมที่เป็นเนววิปากนวิปากธัมมธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม ที่เป็นเนววิปากนวิปากธัมมธรรม โดยอนันตรปัจจัย มี ๓ นัย [๗๖] ในอารัมมณปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๑๐ ในอนันตรปัจจัย มี " ๗ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๗ ในสหชาตปัจจัย มี " ๑๑ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๗ ในนิสสยปัจจัย มี " ๑๓ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๒ ในกัมมปัจจัย มี " ๙ ในวิปากปัจจัย มี " ๓ ในอาหารปัจจัย มี " ๗ ในอินทริยปัจจัย มี " ๙ ในฌานปัจจัย มี " ๗ ในมัคคปัจจัย มี " ๗ ในสัมปยุตตปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในวิปปยุตตปัจจัย มี " ๕ ในอัตถิปัจจัย มี " ๑๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑๓ [๗๗] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑๖ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๑๖ [๗๘] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ [๗๙] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙
ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
วิปากัตติกเหตุทุกะ จบ
อุปาทินนัตติกเหตุทุกะ
[๘๐] เหตุธรรมที่เป็นอุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็น อุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นอนุปาทินนุ ปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็น อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๑] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในอธิปติปัจจัย มี " ๒ ในวิปากปัจจัย มี " ๒ [๘๒] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๓
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงให้พิสดาร
[๘๓] เหตุธรรมที่เป็นอุปาทินนุปาทานิยธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรม ที่เป็นอุปาทินนุปาทานิยธรรม โดยเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็น อนุปาทินนุปาทานิยธรรม โดยเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอนุปาทานิยธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรม ที่เป็น อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม โดยเหตุปัจจัย [๘๔] เหตุธรรมที่เป็นอุปาทินนุปาทานิยธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรม ที่เป็นอุปาทินนุปาทานิยธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอุปาทินนุปาทานิยธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็น อนุปาทินนุปาทานิยธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็น อนุปาทินนุปาทานิยธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็น อุปาทินนุปาทานิยธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรม ที่เป็นอนุปาทินนุปาทานิยธรรม โดยอารัมมณปัจจัย [๘๕] เหตุธรรมที่เป็นอุปาทินนุปาทานิยธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรม ที่เป็นอนุปาทินนุปาทานิยธรรม โดยอธิปติปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็น อนุปาทินนุปาทานิยธรรม โดยอธิปติปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรม ที่เป็นอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม โดยอธิปติปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรม ที่เป็นอนุปาทินนุปาทานิยธรรม โดยอธิปติปัจจัย [๘๖] เหตุธรรมที่เป็นอุปาทินนุปาทานิยธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรม ที่เป็นอุปาทินนุปาทานิยธรรม โดยอนันตรปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอุปาทินนุปาทานิยธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็น อนุปาทินนุปาทานิยธรรม โดยอนันตรปัจจัย มี ๓ นัย เหตุธรรมที่เป็นอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรม ที่เป็นอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม โดยอนันตรปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอุปาทินนุปาทานิยธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็น อนุปาทินนุปาทานิยธรรม โดยอนันตรปัจจัย [๘๗] เหตุธรรมที่เป็นอุปาทินนุปาทานิยธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรม ที่เป็นอุปาทินนุปาทานิยธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอุปาทินนุปาทานิยธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็น อนุปาทินนุปาทานิยธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอุปาทินนุปาทานิยธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็น อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็น อนุปาทินนุปาทานิยธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย มี ๓ นัย เหตุธรรมที่เป็นอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรม ที่เป็นอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย มี ๓ นัย ฯลฯ [๘๘] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๕ ในอธิปติปัจจัย มี " ๔ ในอนันตรปัจจัย มี " ๖ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๖ ในสหชาตปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๓ ในนิสสยปัจจัย มี " ๓ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๒ ในวิปากปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓ [๘๙] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๙ [๙๐] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อ ปัจจัย ๓ [๙๑] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อ ปัจจัย ๕ แม้ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น [๙๒] นเหตุธรรมที่เป็นอุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น อุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น อุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอุปาทินนุปาทานิยธรรม และนเหตุธรรมที่เป็น อนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นอุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น อุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอนุปาทินนุปาทานิยธรรม และนเหตุธรรมที่เป็น อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น อนุปาทินนุปาทานิยธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น อนุปาทินนุปาทานิยธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๓] นเหตุธรรมที่เป็นอุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น อุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น อนุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย [๙๔] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในอธิปติปัจจัย มี " ๕ ในอนันตรปัจจัย มี " ๓ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๓ ในสหชาตปัจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๓ ในนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในปุเรชาตปัจจัย มี " ๓ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๒ ในกัมมปัจจัย มี " ๙ ในวิปากปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๙๕] นเหตุธรรมที่เป็นอุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น อุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย [๙๖] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๖ [๙๗] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๖ [๙๘] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ แม้ในปัญหาวาร ในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
อุปาทินนัตติกเหตุทุกะ จบ
สังกิลิฏฐัตติกเหตุทุกะ
[๙๙] เหตุธรรมที่เป็นสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็น สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็น อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็น อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๐] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓ [๑๐๑] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๓
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงให้พิสดาร
[๑๐๒] เหตุธรรมที่เป็นสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรม ที่เป็นสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม โดยเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็น อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม โดยเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรม ที่เป็นอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม โดยเหตุปัจจัย [๑๐๓] เหตุธรรมที่เป็นสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรม ที่เป็นสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม โดยอารัมมณปัจจัย มี ๒ นัย เหตุธรรมที่เป็นอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่ เป็นอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม โดยอารัมมณปัจจัย มี ๒ นัย เหตุธรรมที่เป็นอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรม ที่เป็นอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม โดยอารัมมณปัจจัย [๑๐๔] เหตุธรรมที่เป็นสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรม ที่เป็นสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม โดยอธิปติปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็น อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม โดยอธิปติปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็น สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม โดยอธิปติปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรม ที่เป็นอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม โดยอธิปติปัจจัย มี ๒ นัย [๑๐๕] เหตุธรรมที่เป็นสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรม ที่เป็นสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม โดยอนันตรปัจจัย มี ๒ นัย [๑๐๖] เหตุธรรมที่เป็นสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุ- *ธรรม ที่เป็นสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรม ที่เป็น อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรม ที่เป็น อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรม ที่เป็น อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย มี ๓ นัย เหตุธรรมที่เป็นอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรม ที่ เป็นอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย มี ๒ นัย [๑๐๗] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๕ ในอธิปติปัจจัย มี " ๕ ในอนันตรปัจจัย มี " ๖ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๖ ในสหชาตปัจจัย มี " ๓ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๓ ในนิสสยปัจจัย มี " ๓ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๘ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๓ ในวิปากปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอินทริยปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓ [๑๐๘] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๘ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๘ [๑๐๙] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ [๑๑๐] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕
แม้ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
[๑๑๑] นเหตุธรรมที่เป็นสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่เป็นสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม และนเหตุธรรมที่เป็น อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย นเหตุธรรมที่เป็นอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๒] นเหตุธรรมที่เป็นสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่เป็นสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย [๑๑๓] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในอนันตรปัจจัย มี " ๓ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๓ ในสหชาตปัจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๓ ในนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๓ ในปุเรชาตปัจจัย มี " ๓ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๓ ในกัมมปัจจัย มี " ๙ ในวิปากปัจจัย มี " ๕ ในอาหารปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๑๑๔] นเหตุธรรมที่เป็นอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่เป็นอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๕] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๕ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๖ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มี " ๕
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงให้พิสดาร
[๑๑๖] นเหตุธรรมที่เป็นสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เป็นปัจจัยแก่ นเหตุธรรมที่เป็นสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม โดยอารัมมณปัจจัย มี ๒ นัย นเหตุธรรมที่เป็นอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม ที่เป็นอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม โดยอารัมมณปัจจัย มี ๒ นัย นเหตุธรรมที่เป็นอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่ เป็นอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม โดยอารัมมณปัจจัย มี ๒ นัย [๑๑๗] นเหตุธรรมที่เป็นสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เป็นปัจจัยแก่ นเหตุธรรม ที่เป็นสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม โดยอธิปติปัจจัย มี ๓ นัย นเหตุธรรมที่เป็นอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่ เป็นอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม โดยอธิปติปัจจัย มี ๒ นัย นเหตุธรรมที่เป็นอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม ที่เป็นอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม โดยอธิปติปัจจัย มี ๓ นัย [๑๑๘] ในอารัมมณปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๖ ในอธิปติปัจจัย มี " ๘ ในอนันตรปัจจัย มี " ๗ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๗ ในสหชาตปัจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๓ ในนิสสยปัจจัย มี " ๑๓ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๘ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๓ ในกัมมปัจจัย มี " ๗ ในวิปากปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๔ ในอาหารปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑๓ [๑๑๙] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑๔ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๑๔ [๑๒๐] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย กับอารัมมณปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๖ [๑๒๑] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อ ปัจจัย ๖
แม้ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
สังกิลิฏฐัตติกเหตุทุกะ จบ
วิตักกัตติกเหตุทุกะ
[๑๒๒] เหตุธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็น สวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นอวิตักก- *วิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอวิตักกอวิจารธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นอวิตักกอวิจาร- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๓] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓ [๑๒๔] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๓
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงให้พิสดารอย่างนี้
[๑๒๕] เหตุธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่ เป็นสวิตักกสวิจารธรรม โดยเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็น อวิตักกวิจารมัตตธรรม โดยเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอวิตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็น อวิตักกอวิจารธรรม โดยเหตุปัจจัย [๑๒๖] เหตุธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่ เป็นสวิตักกสวิจารธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็น อวิตักกอวิจารธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอวิตักกอวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็น สวิตักกสวิจารธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็น อวิตักกอวิจารธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอวิตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็น อวิตักกอวิจารธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอวิตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นสวิตักก- *สวิจารธรรม โดยอารัมมณปัจจัย [๑๒๗] เหตุธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรม ที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม โดยอธิปติปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็น อวิตักกวิจารมัตตธรรม โดยอธิปติปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็น สวิตักกสวิจารธรรม โดยอธิปติปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอวิตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นอวิตักก- *อวิจารธรรม โดยอธิปติปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอวิตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นสวิตักก- *สวิจารธรรม โดยอธิปติปัจจัย [๑๒๘] เหตุธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่ เป็นสวิตักกสวิจารธรรม โดยอนันตรปัจจัย มี ๓ นัย เหตุธรรมที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็น อวิตักกวิจารมัตตธรรม โดยอนันตรปัจจัย มี ๓ นัย เหตุธรรมที่เป็นอวิตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นอวิตักก- *อวิจารธรรม โดยอนันตรปัจจัย มี ๓ นัย [๑๒๙] เหตุธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่ เป็นสวิตักกสวิจารธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย มี ๙ นัย [๑๓๐] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๖ ในอธิปติปัจจัย มี " ๕ ในอนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสหชาตปัจจัย มี " ๓ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๓ ในนิสสยปัจจัย มี " ๓ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๕ ในวิปากปัจจัย มี " ๓ ในอวิคตปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ [๑๓๑] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๙ [๑๓๒] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ [๑๓๓] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๖
แม้ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
[๑๓๔] นเหตุธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น สวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย นเหตุธรรมที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นสวิตักก- *สวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย นเหตุธรรมที่เป็นอวิตักกอวิจารธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจาร- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย นเหตุธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นอวิตักก- *อวิจารธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๔ นัย นเหตุธรรมที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นอวิตักก- *อวิจารธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๕ นัย นเหตุธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นอวิตักก- *วิจารมัตตธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๖ นัย นเหตุธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นอวิตักก- *อวิจารธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๗ นัย นเหตุธรรมที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นอวิตักก- *วิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย นเหตุธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นอวิตักกวิจาร- *มัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย นเหตุธรรมที่เป็นอวิตักกอวิจารธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นอวิตักก- *วิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย นเหตุธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นอวิตักก- *อวิจารธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๔ นัย นเหตุธรรมที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นอวิตักก- *อวิจารธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๕ นัย นเหตุธรรมที่เป็นอวิตักกอวิจารธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นอวิตักก- *อวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย นเหตุธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นอวิตักก- *อวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย นเหตุธรรมที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นอวิตักก- *อวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย นเหตุธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นอวิตักก- *อวิจารธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๔ นัย นเหตุธรรมที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นอวิตักก- *อวิจารธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๕ นัย นเหตุธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นอวิตักก- *วิจารมัตตธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๖ นัย นเหตุธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นอวิตักกวิจาร- *มัตตธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๗ นัย นเหตุธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นสวิตักก- *สวิจารธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๑ นัย นเหตุธรรมที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นสวิตักก- *สวิจารธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๒ นัย นเหตุธรรมที่เป็นอวิตักกอวิจารธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นสวิตักก- *สวิจารธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๓ นัย นเหตุธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นอวิตักก- *อวิจารธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม และนเหตุธรรมที่เป็น อวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๔ นัย นเหตุธรรมที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นอวิตักก- *อวิจารธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม และนเหตุธรรมที่เป็น อวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย นเหตุธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นอวิตักก- *วิจารมัตตธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม และนเหตุธรรมที่เป็น อวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๖ นัย นเหตุธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นอวิตักกวิจาร- *มัตตธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม และนเหตุธรรมที่เป็น อวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๗ นัย นเหตุธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น อวิตักกวิจารมัตตธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๑ นัย นเหตุธรรมที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นอวิตักก- *วิจารมัตตธรรมและนเหตุธรรม ที่เป็นอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๒ นัย นเหตุธรรมที่เป็นอวิตักกอวิจารธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นอวิตักกวิจาร- *มัตตธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย นเหตุธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นอวิตักก- *อวิจารธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม และนเหตุธรรมที่เป็น อวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๔ นัย นเหตุธรรมที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นอวิตักก- *อวิจารธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม และนเหตุธรรมที่เป็น อวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย นเหตุธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นสวิตักก- *สวิจารธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๑ นัย นเหตุธรรมที่เป็นอวิตักกอวิจารธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นสวิตักก- *สวิจารธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๒ นัย นเหตุธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นอวิตักก- *อวิจารธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม และนเหตุธรรมที่เป็น อวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย นเหตุธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น สวิตักกสวิจารธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม และนเหตุ- *ธรรมที่เป็นอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย นเหตุธรรมที่เป็นอวิตักกอวิจารธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นสวิตักก- *สวิจารธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม และนเหตุธรรมที่เป็น อวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย นเหตุธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นอวิตักก- *อวิจารธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม และนเหตุธรรมที่เป็น อวิตักกวิจารมัตตธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๑๓๕] นเหตุธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น สวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นสวิตักก- *สวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย นเหตุธรรมที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นอวิตักก- *วิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย มี ๔ นัย นเหตุธรรมที่เป็นอวิตักกอวิจารมัตตธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นอวิตักก- *อวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย มี ๕ นัย นเหตุธรรมที่เป็นอวิตักกอวิจารธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นสวิตักก- *สวิจารธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณ- *ปัจจัย มี ๓ นัย นเหตุธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นอวิตักก- *วิจารมัตตธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะ อารัมมณปัจจัย มี ๔ นัย นเหตุธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น สวิตักกสวิจารธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย มี ๑ นัย นเหตุธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นสวิตักก- *สวิจารธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม และนเหตุธรรมที่เป็น อวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย มี ๑ นัย [๑๓๖] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓๗ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒๑ ในอธิปติปัจจัย มี " ๒๓ ในอนันตรปัจจัย มี " ๑๒ ในสหชาตปัจจัย มี " ๓๗ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๒๘ ในนิสสยปัจจัย มี " ๓๗ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๒๑ ในปุเรชาตปัจจัย มี " ๑๑ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๑๑ ในกัมมปัจจัย มี " ๓๗ ในวิปากปัจจัย มี " ๓๗ ในอาหารปัจจัย มี " ๓๗ ในอินทริยปัจจัย มี " ๓๗ ในฌานปัจจัย มี " ๓๗ ในมัคคปัจจัย มี " ๓๗ ในสัมปยุตตปัจจัย มี " ๒๑ ในวิปปยุตตปัจจัย มี " ๒๗ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓๗ [๑๓๗] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๗ [๑๓๘] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๗ [๑๓๙] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑๔
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงให้พิสดาร
[๑๔๐] นเหตุธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม ที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม โดยอารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็น อวิตักกวิจารมัตตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็น อวิตักกอวิจารธรรม โดยอารัมมณปัจจัย มี ๔ นัย นเหตุธรรมที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็น อวิตักกวิจารมัตตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็น สวิตักกสวิจารธรรม โดยอารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็น อวิตักกอวิจารธรรม โดยอารัมมณปัจจัย มี ๔ นัย นเหตุธรรมที่เป็นอวิตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็น อวิตักกอวิจารธรรม โดยอารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอวิตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็น สวิตักกสวิจารธรรม โดยอารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอวิตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็น อวิตักกวิจารมัตตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย มี ๕ นัย นเหตุธรรมที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นอวิตักก- *อวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม โดยอารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นอวิตักก- *อวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม โดยอารัมมณ- *ปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นอวิตักก- *อวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็นอวิตักกอวิจารธรรม โดยอารัมมณ- *ปัจจัย มี ๔ นัย นเหตุธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นอวิตักก- *วิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม โดย อารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นอวิตักก- *วิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม โดย อารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นอวิตักก- *วิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็นอวิตักกอวิจารธรรม โดยอารัมมณ- *ปัจจัย มี ๔ นัย [๑๔๑] นเหตุธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม ที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม โดยอธิปติปัจจัย มี ๗ นัย นเหตุธรรมที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็น อวิตักกวิจารมัตตธรรม โดยอธิปติปัจจัย มี ๕ นัย นเหตุธรรมที่เป็นอวิตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็น อวิตักกอวิจารธรรม โดยอธิปติปัจจัย มี ๕ นัย นเหตุธรรมที่เป็นอวิตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็น อวิตักกอวิจารธรรม โดยอธิปติปัจจัย มี ๕ นัย [๑๔๒] นเหตุธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม ที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม โดยอนันตรปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสมนันตรปัจจัย [๑๔๓] นเหตุธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม ที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย [๑๔๔] ในอารัมมณปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒๑ ในอธิปติปัจจัย มี " ๒๓ ในอนันตรปัจจัย มี " ๒๕ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๒๕ ในสหชาตปัจจัย มี " ๓๐ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๒๘ ในนิสสยปัจจัย มี " ๓๐ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๒๕ ในปุเรชาตปัจจัย มี " ๕ ในปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๕ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๒๑ ในกัมมปัจจัย มี " ๑๑ ในวิปากปัจจัย มี " ๒๑ ในอาหารปัจจัย มี " ๑๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓๐ [๑๔๕] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓๕ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๓๕ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๓๕ [๑๔๖] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย กับอารัมมณปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒๑ [๑๔๗] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒๑
แม้ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
วิตักกัตติกเหตุทุกะ จบ
ปีติตติกเหตุทุกะ
[๑๔๘] เหตุธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นปีติสหคต- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย เหตุธรรมที่เป็นสุขสหคตธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นสุขสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย เหตุธรรมที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นอุเบกขาสหคต- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย เหตุธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม และเหตุธรรมที่เป็นสุขสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๑๔๙] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑๐ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑๐ [๑๕๐] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑๐ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๑๐ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๑๐ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๑๐ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๑๐ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๑๐
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงให้พิสดาร
[๑๕๑] เหตุธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็น ปีติสหคตธรรม โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย เหตุธรรมที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นอุเบกขา- *สหคตธรรม โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย เหตุธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม และเหตุธรรมที่เป็นสุขสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๑๕๒] เหตุธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็น ปีติสหคตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นสุขสหคต- *ธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นอุเบกขาสหคต- *ธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นปีติสหคต- *ธรรม และเหตุธรรมที่เป็นสุขสหคตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย มี ๔ นัย เหตุธรรมที่เป็นสุขสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นสุขสหคต- *ธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นสุขสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นปีติสหคต- *ธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นสุขสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นอุเบกขา- *สหคตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย มี ๔ นัย เหตุธรรมที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นอุเบกขา สหคตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็น ปีติสหคตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็น สุขสหคตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย มี ๔ นัย เหตุธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม และเหตุธรรมที่เป็นสุขสหคตธรรม เป็น ปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย มี ๔ นัย [๑๕๓] เหตุธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็น ปีติสหคตธรรม โดยอธิปติปัจจัย [๑๕๔] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑๐ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑๖ ในอธิปติปัจจัย มี " ๑๖ ในอนันตรปัจจัย มี " ๑๖ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๑๖ ในสหชาตปัจจัย มี " ๑๐ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๑๐ ในนิสสยปัจจัย มี " ๑๐ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๑๖ ในวิปากปัจจัย มี " ๑๐ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑๐ [๑๕๕] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑๖ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๑๖ [๑๕๖] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อ ปัจจัย ๑๐ [๑๕๗] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อ ปัจจัย ๑๖ แม้ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น [๑๕๘] นเหตุธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น ปีติสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นสุขสหคตธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นสุขสหคตธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นสุขสหคตธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นสุขสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นสุขสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นสุขสหคตธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นสุขสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นอุเบกขา สหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นสุขสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นสุขสหคตธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นสุขสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นสุขสหคตธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นสุขสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๕๙] นเหตุธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น ปีติสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย นเหตุธรรมที่เป็นสุขสหคตธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นสุขสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย นเหตุธรรมที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นอุเบกขา- *สหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นสุขสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย [๑๖๐] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑๐ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑๐ ในอธิปติปัจจัย มี " ๑๐ ในอนันตรปัจจัย มี " ๑๐ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑๐ [๑๖๑] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑๐ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๑๐
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงให้พิสดาร
[๑๖๒] นเหตุธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม ที่เป็นปีติสหคตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็นสุข- *สหคตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็นอุเบกขา- *สหคตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็น ปีติสหคตธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นสุขสหคตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นสุขสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็นสุข- *สหคตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นสุขสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็นปีติสหคต- *ธรรม โดยอารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นสุขสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็นอุเบกขา- *สหคตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นสุขสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็นปีติ- *สหคตธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นสุขสหคตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็น อุเบกขาสหคตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็น ปีติสหคตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็น สุขสหคตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็น ปีติสหคตธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นสุขสหคตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นสุขสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย มี ๔ นัย [๑๖๓] นเหตุธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็น ปีติสหคตธรรม โดยอธิปติปัจจัย มี ๔ นัย นเหตุธรรมที่เป็นสุขสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็นสุขสหคต ธรรม โดยอธิปติปัจจัย มี ๔ นัย นเหตุธรรมที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็น อุเบกขาสหคตธรรม โดยอธิปติปัจจัย มี ๔ นัย นเหตุธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นสุขสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม โดยอธิปติปัจจัย มี ๔ นัย [๑๖๔] นเหตุธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็น ปีติสหคตธรรม โดยอนันตรปัจจัย ฯลฯ [๑๖๕] ... เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย มี ๔ นัย นเหตุธรรมที่เป็นสุขสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็นสุขสหคต ธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย มี ๔ นัย นเหตุธรรมที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็น อุเบกขาสหคตธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย มี ๔ นัย นเหตุธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นสุขสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย มี ๔ นัย [๑๖๖] ในอารัมมณปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑๖ ในอธิปติปัจจัย มี " ๑๖ ในอนันตรปัจจัย มี " ๑๖ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๑๖ ในสหชาตปัจจัย มี " ๑๐ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๑๐ ในนิสสยปัจจัย มี " ๑๐ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๑๖ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๑๐ ในอาหารปัจจัย มี " ๑๐ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑๐ [๑๖๗] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑๖ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๑๖ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๑๖ [๑๖๘] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัยกับอารัมมณปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑๖ [๑๖๙] ในอารัมมณปัจจัยกับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑๖
แม้ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
ปีติตติกเหตุทุกะ จบ
ทัสสนัตติกเหตุทุกะ
[๑๗๐] เหตุธรรมที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็น ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นภาวนาย ปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยเหตุธรรม ที่เป็นเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๗๑] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๓ ในวิปากปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓ [๑๗๒] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๓
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงให้พิสดาร
[๑๗๓] เหตุธรรมที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรม ที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๑๗๔] เหตุธรรมที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุ- *ธรรมที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดยอารัมมณปัจจัย [๑๗๕] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๘ ในอธิปติปัจจัย มี " ๖ ในอนันตรปัจจัย มี " ๕ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๕ ในสหชาตปัจจัย มี " ๓ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๓ ในนิสสยปัจจัย มี " ๓ ในอุปนิสสยปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๘ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๓ ในวิปากปัจจัย มี " ๑ ในอินทริยปัจจัย มี " ๑ ในมัคคปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓ [๑๗๖] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๘ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๘ [๑๗๗] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ [๑๗๘] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๘
แม้ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
[๑๗๙] นเหตุธรรมที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นเนวทัสส- *เนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยนเหตุธรรมทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นภาวนาย- *ปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นเนวทัสสเนน ภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่เป็นเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นเนวทัสสเนนนภาวนายปหา- *ตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๘๐] นเหตุธรรมที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่ เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นภาวนาย- *ปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่เป็นเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย [๑๘๑] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๑๘๒] นเหตุธรรม ที่เป็นเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัย นเหตุธรรมที่เป็นเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะ เหตุปัจจัย [๑๘๓] นเหตุธรรมที่เป็นเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัย นเหตุธรรมที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่เป็นเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นเนวทัสสเนนนภาวนาย- *ปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ- *ธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมณปัจจัย [๑๘๔] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๕ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มี " ๕ [๑๘๕] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕ [๑๘๖] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ สหชาตวารก็ดี ปัจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตต- *วารก็ดี พึงให้พิสดารเหมือนปฏิจจวาร [๑๘๗] นเหตุธรรมที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุ- *ธรรมที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดยอารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็น เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม โดยอารัมมณปัจจัย มี ๒ นัย นเหตุธรรมที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็น ภาวนายปหาตัพพธรรม โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย นเหตุธรรมที่เป็นเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เป็นปัจจัยแก่ นเหตุธรรมที่เป็นเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย [๑๘๘] ในอารัมมณปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๘ ในอธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑๐ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑๓ [๑๘๙] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑๔ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๑๔ [๑๙๐] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย กับอารัมมณปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๘ [๑๙๑] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๘
แม้ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
ทัสสนัตติกเหตุทุกะ จบ
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกเหตุทุกะ
[๑๙๒] เหตุธรรมที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยเหตุธรรม ที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็น ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยเหตุธรรม ที่เป็นเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๙๓] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓ [๑๙๔] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๓
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงให้พิสดารเหมือนปฏิจจวาร
[๑๙๕] เหตุธรรมที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ เหตุธรรมที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม โดยเหตุปัจจัย [๑๙๖] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๘ ในอธิปติปัจจัย มี " ๖ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓ [๑๙๗] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๘ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๘ [๑๙๘] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ [๑๙๙] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๘
แม้ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
[๒๐๐] นเหตุธรรมที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยนเหตุ- *ธรรมที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย นเหตุธรรมที่เป็นภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย นเหตุธรรมที่เป็นเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัย นเหตุธรรมที่เป็นเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๒๐๑] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๒๐๒] นเหตุธรรมที่เป็นเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่ เพราะเหตุปัจจัย [๒๐๓] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๕ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มี " ๕ [๒๐๔] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕ [๒๐๕] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๒๐๖] นเหตุธรรมที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัย แก่นเหตุธรรมที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอารัมมณปัจจัย มี ๒ นัย นเหตุธรรมที่เป็นภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม ที่เป็นภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย นเหตุธรรมที่เป็นเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เป็นปัจจัย แก่นเหตุธรรมที่เป็นเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอารัมมณ- *ปัจจัย มี ๓ นัย [๒๐๗] ในอารัมมณปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๘ ในอธิปติปัจจัย มี " ๑๐ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑๓ [๒๐๘] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑๔ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๑๔ [๒๐๙] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย กับอารัมมณปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๘ [๒๑๐] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อ ปัจจัย ๘
แม้ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกเหตุทุกะ จบ
อาจยคามิตติกเหตุทุกะ
[๒๑๑] เหตุธรรมที่เป็นอาจยคามิธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นอปจย- *คามิธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอปจยคามิธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นอปจยคามิธรรม เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็น เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๑๒] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในอธิปติปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๓ [๒๑๓] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๒ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๓ [๒๑๔] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ [๒๑๕] ในเหตุปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓
สหชาตวารก็ดี ฯลฯ สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
ฯลฯ
[๒๑๖] เหตุธรรมที่เป็นอาจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็น อาจยคามิธรรม โดยเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอปจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นอปจยคามิ- *ธรรม โดยเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็น เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม โดยเหตุปัจจัย [๒๑๗] เหตุธรรมที่เป็นอาจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็น อาจยคามิธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอาจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นเนวาจยคามิ- *นาปจยคามิธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอปจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นอาจยคามิ ธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอปจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นเนวาจยคามิ- *นาปจยคามิธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรม ที่เป็นเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็น อาจยคามิธรรม โดยอารัมมณปัจจัย [๒๑๘] เหตุธรรมที่เป็นอาจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็น อาจยคามิธรรม โดยอธิปติปัจจัย มี ๒ อย่าง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ เหตุธรรมที่เป็นอปจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นอปจยคามิ- *ธรรม โดยอธิปติปัจจัย มีอย่างเดียว คือ สหชาตาธิปติ เหตุธรรมที่เป็นอปจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นอาจยคามิ- *ธรรม โดยอธิปติปัจจัย มี ๓ นัย เหตุธรรมที่เป็นเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็น เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม โดยอธิปติปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่ เป็นอาจยคามิธรรม โดยอธิปติปัจจัย [๒๑๙] เหตุธรรมที่เป็นอาจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็น อาจยคามิธรรม โดยอนันตรปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอาจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นอาจยคามิธรรม โดยอนันตรปัจจัย (?) เหตุธรรมที่เป็นอาจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นเนวาจยคามิ- *นาปจยคามิธรรม โดยอนันตรปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอปจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นเนวาจยคามิ- *นาปจยคามิธรรม โดยอนันตรปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรม ที่เป็นเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม โดยอนันตรปัจจัย [๒๒๐] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๖ ในอธิปติปัจจัย มี " ๖ ในอนันตรปัจจัย มี " ๕ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๕ ในสหชาตปัจจัย มี " ๓ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๓ ในนิสสยปัจจัย มี " ๓ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๘ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๓ ในวิปากปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓ [๒๒๑] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๘ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๘ [๒๒๒] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อ ปัจจัย ๓ [๒๒๓] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อ ปัจจัย ๖ แม้ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น [๒๒๔] นเหตุธรรมที่เป็นอาจยคามิธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น อาจยคามิธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น อาจยคามิธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอาจยคามิธรรม และนเหตุธรรม ที่เป็นเนวาจยคามิ- *นาปจยคามิธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นอาจยคามิธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอปจยคามิธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นอปจยคามิธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่เป็น อปจยคามิธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอปจยคามิธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นเนวาจยคามินา- *ปจยคามิธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นอปจยคามิธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น อาจยคามิธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น อปจยคามิธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๒๕] นเหตุธรรมที่เป็นอาจยคามิธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น อาจยคามิธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอปจยคามิธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นอปจยคามิธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย [๒๒๖] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๒๒๗] นเหตุธรรมที่เป็นเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่เป็นเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย [๒๒๘] นเหตุธรรมที่เป็นเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่เป็นอาจยคามิธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมณปัจจัย [๒๒๙] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๕ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๖ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มี " ๕ [๒๓๐] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อ ปัจจัย ๕ [๒๓๑] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อ ปัจจัย ๑
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๒๓๒] นเหตุธรรมที่เป็นอาจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม ที่เป็นอาจยคามิธรรม โดยอารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอาจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็น- *เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม โดยอารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอปจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็น อาจยคามิธรรม โดยอารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอปจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็น- *เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม โดยอารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม ที่เป็นเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม โดยอารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม ที่เป็นอาจยคามิธรรม โดยอารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม ที่เป็นอปจยคามิธรรม โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย [๒๓๓] นเหตุธรรมที่เป็นอาจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม ที่เป็นอาจยคามิธรรม โดยอธิปติปัจจัย มี ๓ นัย นเหตุธรรมที่เป็นอาจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็น อปจยคามิธรรม โดยอธิปติปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอปจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็น- *เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม โดยอธิปติปัจจัย มี ๔ นัย นเหตุธรรมที่เป็นเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม ที่เป็นเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม โดยอธิปติปัจจัย มี ๓ นัย [๒๓๔] นเหตุธรรมที่เป็นอาจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม ที่เป็นอาจยคามิธรรม โดยอนันตรปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอาจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็น อปจยคามิธรรม โดยอนันตรปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอาจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็น เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม โดยอนันตรปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอปจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็น เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม โดยอนันตรปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม ที่เป็นเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม โดยอนันตรปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม ที่เป็นอาจยคามินาปจยคามิธรรม โดยอนันตรปัจจัย [๒๓๕] นเหตุธรรมที่เป็นอาจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม ที่เป็นอาจยคามิธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย [๒๓๖] ในอารัมมณปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๗ ในอธิปติปัจจัย มี " ๑๐ ในอนันตรปัจจัย มี " ๖ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๖ ในสหชาตปัจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๓ ในนิสสยปัจจัย มี " ๑๓ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑๓ [๒๓๗] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑๕ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๑๕ [๒๓๘] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย กับอารัมมณปัจจัย มีหัวข้อ ปัจจัย ๗ [๒๓๙] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อ ปัจจัย ๗
แม้ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
อาจยคามิตติกเหตุทุกะ จบ
เสกขัตติกเหตุทุกะ
[๒๔๐] เหตุธรรมที่เป็นเสกขธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นเสกขธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นเสกขธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นอเสกขธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นเนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นเนวเสกขา- *นาเสกขธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๔๑] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในอธิปติปัจจัย มี " ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓ [๒๔๒] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๒ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๓ [๒๔๓] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ [๒๔๔] ในเหตุปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงให้พิสดาร
[๒๔๕] เหตุธรรมที่เป็นเสกขธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็น เสกขธรรม โดยเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอเสกขธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นอเสกขธรรม โดยเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นเนวเสกขานาเสกขธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็น เนวเสกขานาเสกขธรรม โดยเหตุปัจจัย [๒๔๖] เหตุธรรมที่เป็นเสกขธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็น เนวเสกขานาเสกขธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอเสกขธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นเนวเสกขานา- *เสกขธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นเนวเสกขานาเสกขธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็น เนวเสกขานาเสกขธรรม โดยอารัมมณปัจจัย [๒๔๗] เหตุธรรมที่เป็นเสกขธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็น เสกขธรรม โดยอธิปติปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นเสกขธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นเนวเสกขานา เสกขธรรม โดยอธิปติปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอเสกขธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นอเสกขธรรม โดยอธิปติปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอเสกขธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นเนวเสกขานา- *เสกขธรรม โดยอธิปติปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นเนวเสกขานาเสกขธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็น เนวเสกขานาเสกขธรรม โดยอธิปติปัจจัย [๒๔๘] เหตุธรรมที่เป็นเสกขธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็น เสกขธรรม โดยอนันตรปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นเสกขธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นอเสกขธรรม โดยอนันตรปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นเสกขธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นเนวเสกขานา เสกขธรรม โดยอนันตรปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอเสกขธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นอเสกขธรรม โดยอนันตรปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอเสกขธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นเนวเสกขานา- *เสกขธรรม โดยอนันตรปัจจัย มี ๒ นัย เหตุธรรมที่เป็นเนวเสกขานาเสกขธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็น เนวเสกขานาเสกขธรรม โดยอนันตรปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นเนวเสกขานาเสกขธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็น เสกขธรรม โดยอนันตรปัจจัย มี ๓ นัย [๒๔๙] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในอธิปติปัจจัย มี " ๕ ในอนันตรปัจจัย มี " ๘ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๘ ในสหชาตปัจจัย มี " ๓ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๓ ในนิสสยปัจจัย มี " ๓ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๘ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓ [๒๕๐] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๘ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๘ [๒๕๑] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ [๒๕๒] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อ ปัจจัย ๓
แม้ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
[๒๕๓] นเหตุธรรมที่เป็นเสกขธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นเสกขธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นเนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น เสกขธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นเสกขธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นเนวเสกขานา- *เสกขธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นเสกขธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอเสกขธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นอเสกขธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย นเหตุธรรมที่เป็นเนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น เนวเสกขานาเสกขธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นเนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น เสกขธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นเนวเสกขานาเสกขธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นเนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น อเสกขธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นเนวเสกขานาเสกขธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นเนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น อเสกขธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นเนวเสกขานาเสกขธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย [๒๕๔] นเหตุธรรมที่เป็นเสกขธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นเสกขธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอเสกขธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นอเสกขธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นเนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น เนวเสกขานาเสกขธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย [๒๕๕] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๒๕๖] นเหตุธรรมที่เป็นเนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่เป็นเนวเสกขานาเสกขธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย [๒๕๗] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๕ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อวิคตปัจจัย มี " ๓ [๒๕๘] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕ [๒๕๙] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงให้พิสดารเหมือนกับปฏิจจวาร [๒๖๐] นเหตุธรรมที่เป็นเสกขธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็น เนวเสกขานาเสกขธรรม โดยอารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอเสกขธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็นเนวเสก- *ขานาเสกขธรรม โดยอารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นเนวเสกขานาเสกขธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็น เนวเสกขานาเสกขธรรม โดยอารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นเนวเสกขานาเสกขธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็น เสกขธรรม โดยอารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นเนวเสกขานาเสกขธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็น อเสกขธรรม โดยอารัมมณปัจจัย [๒๖๑] นเหตุธรรมที่เป็นเสกขธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็น เสกขธรรม โดยอธิปติปัจจัย มี ๓ นัย นเหตุธรรมที่เป็นอเสกขธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็นอเสกขธรรม โดยอธิปติปัจจัย มี ๓ นัย นเหตุธรรมที่เป็นเนวเสกขานาเสกขธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็น เนวเสกขานาเสกขธรรม โดยอธิปติปัจจัย มี ๓ นัย [๒๖๒] ในอารัมมณปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในอนันตรปัจจัย มี " ๘ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๘ ในสหชาตปัจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๓ ในนิสสยปัจจัย มี " ๑๓ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๘ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑๓ [๒๖๓] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑๔ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๑๔ [๒๖๔] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย กับอารัมมณปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕ [๒๖๕] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕
แม้ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
เสกขัตติกเหตุทุกะ จบ
ปริตตัตติกเหตุทุกะ
[๒๖๖] เหตุธรรมที่เป็นปริตตธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นปริตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นมหัคคตธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นมหัคคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอัปปมาณธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นอัปปมาณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๒๖๗] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓ [๒๖๘] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๒๖๙] เหตุธรรมที่เป็นปริตตธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นปริตต- *ธรรม โดยเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นมหัคคตธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นมหัคคตธรรม โดยเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอัปปมาณธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นอัปปมาณ- *ธรรม โดยเหตุปัจจัย [๒๗๐] เหตุธรรมที่เป็นปริตตธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นปริตต- *ธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นปริตตธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นมหัคคตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นมหัคคตธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นมหัคคตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นมหัคคตธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นปริตตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอัปปมาณธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นปริตตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอัปปมาณธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นมหัคคตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย [๒๗๑] เหตุธรรมที่เป็นปริตตธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นปริตต- *ธรรม โดยอธิปติปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นมหัคคตธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นมหัคคตธรรม โดยอธิปติปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นมหัคคตธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นปริตตธรรม โดยอธิปติปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอัปปมาณธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นอัปปมาณ- *ธรรม โดยอธิปติปัจจัย มี ๒ นัย [๒๗๒] เหตุธรรมที่เป็นปริตตธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นปริตต- *ธรรม โดยอนันตรปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นปริตตธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นมหัคคตธรรม โดยอนันตรปัจจัย มี ๓ นัย เหตุธรรมที่เป็นมหัคคตธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นมหัคคตธรรม โดยอนันตรปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นมหัคคตธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นปริตตธรรม โดยอนันตรปัจจัย มี ๓ นัย เหตุธรรมที่เป็นอัปปมาณธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นอัปปมาณ- *ธรรม โดยอนันตรปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอัปปมาณธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นปริตตธรรม โดยอนันตรปัจจัย มี ๓ นัย [๒๗๓] เหตุธรรมที่เป็นปริตตธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นปริตต- *ธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย [๒๗๔] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๖ ในอธิปติปัจจัย มี " ๕ ในอนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสหชาตปัจจัย มี " ๓ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๓ ในนิสสยปัจจัย มี " ๓ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓ [๒๗๕] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๙ [๒๗๖] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ [๒๗๗] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๖ แม้ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น [๒๗๘] นเหตุธรรมที่เป็นปริตตธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นปริตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย นเหตุธรรมที่เป็นมหัคคตธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นมหัคคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นปริตตธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นมหัคคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นปริตตธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นมหัคคตธรรม อาศัย นเหตุธรรมที่เป็นมหัคคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย นเหตุธรรมที่เป็นอัปปมาณธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นอัปปมาณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นปริตตธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นอัปปมาณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นปริตตธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นอัปปมาณธรรม อาศัย นเหตุธรรมที่เป็นอัปปมาณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย นเหตุธรรมที่เป็นปริตตธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นปริตตธรรม และ นเหตุธรรมที่เป็นมหัคคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย นเหตุธรรมที่เป็นปริตตธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นปริตตธรรม และ นเหตุธรรมที่เป็นอัปปมาณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๗๙] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๕ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในวิคตปัจจัย มี " ๕ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑๓ [๒๘๐] นเหตุธรรมที่เป็นปริตตธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นปริตตธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย [๒๘๑] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๕ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มี " ๕ [๒๘๒] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕ [๒๘๓] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร [๒๘๔] นเหตุธรรมที่เป็นปริตตธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็น ปริตตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นปริตตธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็นมหัคคตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นมหัคคตธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็นมหัคคต- *ธรรม โดยอารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นมหัคคตธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็นปริตตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอัปปมาณธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็นอัปปมาณ- *ธรรม โดยอารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอัปปมาณธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็นปริตต ธรรม โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย [๒๘๕] นเหตุธรรมที่เป็นปริตตธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม ที่เป็น ปริตตธรรม โดยอธิปติปัจจัย [๒๘๖] ในอารัมมณปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๗ ในอธิปติปัจจัย มี " ๗ ในอนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสหชาตปัจจัย มี " ๑๑ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๗ ในนิสสยปัจจัย มี " ๑๓ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑๓ [๒๘๗] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑๕ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๑๕ [๒๘๘] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย กับอารัมมณปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๗ [๒๘๙] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๗
แม้ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
ปริตตัตติกเหตุทุกะ จบ
ปริตตารัมมณัตติกเหตุทุกะ
[๒๙๐] เหตุธรรมที่เป็นปริตตารัมมณธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นปริตตา- *รัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นมหัคคตารัมมณธรรม อาศัยเหตุธรรม ที่เป็นมหัคคตา- *รัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอัปปมาณารัมมณธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นอัปปมาณา- *รัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ฯลฯ [๒๙๑] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในวิคตปัจจัย มี " ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓ [๒๙๒] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๓
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๒๙๓] เหตุธรรมที่เป็นปริตตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรม ที่เป็นปริตตารัมมณธรรม โดยเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นมหัคคตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็น มหัคคตารัมมณธรรม โดยเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอัปปมาณารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็น อัปปมาณารัมมณธรรม โดยเหตุปัจจัย [๒๙๔] เหตุธรรมที่เป็นปริตตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็น ปริตตารัมมณธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นปริตตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นมหัคคตา- *รัมมณธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นมหัคคตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นมหัคค ตารัมมณธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นมหัคคตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นปริตตา- *รัมณธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอัปปมาณารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็น อัปปมาณารัมมณธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอัปปมาณารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็น ปริตตารัมมณธรรม โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย [๒๙๕] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๗ ในอธิปติปัจจัย มี " ๗ ในอนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓ [๒๙๖] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๙ [๒๙๗] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ [๒๙๘] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๗
แม้ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
[๒๙๙] นเหตุธรรมที่เป็นปริตตารัมมณธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น ปริตตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๓๐๐] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในอธิปติปัจจัย มี " ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓ [๓๐๑] นเหตุธรรมที่เป็นปริตตารัมมณธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น ปริตตารัมมณธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย [๓๐๒] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๓ [๓๐๓] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ [๓๐๔] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร [๓๐๕] นเหตุธรรมที่เป็นปริตตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม ที่เป็นปริตตารัมมณธรรม โดยอารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นปริตตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็น มหัคคตารัมมณธรรม โดยอารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นมหัคคตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็น มหัคคตารัมมณธรรม โดยอารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นมหัคคตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็น ปริตตารัมมณธรรม โดยอารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอัปปมาณารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็น อัปปมาณารัมมณธรรม โดยอารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอัปปมาณารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็น ปริตตารัมมณธรรม โดยอารัมมณปัจจัย [๓๐๖] นเหตุธรรมที่เป็นปริตตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม ที่เป็นปริตตารัมมณธรรม โดยอธิปติปัจจัย [๓๐๗] ในอารัมมณปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๗ ในอธิปติปัจจัย มี " ๗ ในอนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓ [๓๐๘] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๙ [๓๐๙] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย กับอารัมมณปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๗ [๓๑๐] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อ ปัจจัย ๗
แม้ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
ปริตตารัมมณัตติกเหตุทุกะ จบ
หีนัตติกเหตุทุกะ
[๓๑๑] เหตุธรรมที่เป็นหีนธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นหีนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นมัชฌิมธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นมัชฌิมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นปณีตธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นปณีตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๓๑๒] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓ [๓๑๓] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๓
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๓๑๔] เหตุธรรมที่เป็นหีนธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นหีนธรรม โดยเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นมัชฌิมธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นมัชฌิมธรรม โดยเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นปณีตธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นปณีตธรรม โดยเหตุปัจจัย [๓๑๕] เหตุธรรมที่เป็นหีนธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นหีนธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นหีนธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นมัชฌิมธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นมัชฌิมธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นมัชฌิมธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นมัชฌิมธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นหีนธรรม โดย อารัมมณปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นปณีตธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นมัชฌิมธรรม โดยอารัมมณปัจจัย [๓๑๖] เหตุธรรมที่เป็นหีนธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นหีนธรรม โดยอธิปติปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นมัชฌิมธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นมัชฌิมธรรม โดยอธิปติปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นมัชฌิมธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นหีนธรรม โดยอธิปติปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นปณีตธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นปณีตธรรม โดย อธิปติปัจจัย มี ๒ นัย [๓๑๗] เหตุธรรมที่เป็นหีนธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นหีนธรรม โดยอนันตรปัจจัย มี ๒ นัย เหตุธรรมที่เป็นมัชฌิมธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นมัชฌิมธรรม โดยอนันตรปัจจัย มี ๒ นัย เหตุธรรมที่เป็นปณีตธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นปณีตธรรม โดย อนันตรปัจจัย มี ๒ นัย [๓๑๘] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๕ ในอธิปติปัจจัย มี " ๕ ในอนันตรปัจจัย มี " ๖ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๖ ในสหชาตปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๓ ในนิสสยปัจจัย มี " ๓ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๘ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓ [๓๑๙] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๙ [๓๒๐] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อ ปัจจัย ๓ [๓๒๑] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย ที่มีหัวข้อ ปัจจัย ๕
แม้ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
[๓๒๒] นเหตุธรรมที่เป็นหีนธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นหีนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
สังกิลิฏฐัตติกเหตุทุกฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
หีนัตติกเหตุทุกะ จบ
มิจฉัตตัตติกเหตุทุกะ
[๓๒๓] เหตุธรรมที่เป็นมิจฉัตตนิยตธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็น มิจฉัตตนิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นสัมมัตตนิยตธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นสัมมัตตนิยต- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอนิยตธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นอนิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๓๒๔] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอธิปติปัจจัย มี " ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓ [๓๒๕] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๒
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๓๒๖] เหตุธรรมที่เป็นมิจฉัตตนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่ เป็นมิจฉัตตนิยตธรรม โดยเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นสัมมัตตนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นสัมมัตต- *นิยตธรรม โดยเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นอนิยตธรรม โดยเหตุปัจจัย [๓๒๗] เหตุธรรมที่เป็นมิจฉัตตนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็น อนิยตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นสัมมัตตนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นอนิยต- *ธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นอนิยตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นมิจฉัตตนิยต- *ธรรม โดยอารัมมณปัจจัย [๓๒๘] เหตุธรรมที่เป็นสัมมัตตนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่ เป็นสัมมัตตนิยตธรรม โดยอธิปติปัจจัย มี ๒ นัย เหตุธรรมที่เป็นอนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นอนิยตธรรม โดยอธิปติปัจจัย [๓๒๙] เหตุธรรมที่เป็นมิจฉัตตนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็น อนิยตธรรม โดยอนันตรปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นสัมมัตตนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นอนิยต- *ธรรม โดยอนันตรปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นอนิยตธรรม โดยอนันตรปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นมิจฉัตตนิยต- *ธรรม โดยอนันตรปัจจัย มี ๓ นัย [๓๓๐] เหตุธรรมที่เป็นมิจฉัตตนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็น มิจฉัตนิยตธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นมิจฉัตตนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นอนิยต- *ธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นสัมมัตตนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นสัมมัตต- *นิยตธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นสัมมัตตนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นอนิยต- *ธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นอนิยตธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นมิจฉัตตนิยต- *ธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นสัมมัตตนิยตธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย [๓๓๑] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๔ ในอธิปติปัจจัย มี " ๓ ในอนันตรปัจจัย มี " ๕ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๕ ในสหชาตปัจจัย มี " ๓ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๗ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓ [๓๓๒] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๗ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๗ [๓๓๓] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ [๓๓๔] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๔
แม้ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
[๓๓๕] นเหตุธรรมที่เป็นมิจฉัตตนิยตธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น มิจฉัตตนิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอนิยตธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นมิจฉัตตนิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย นเหตุธรรมที่เป็นสัมมัตตนิยตธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นสัมมัตตนิยต- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอนิยตธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นสัมมัตตนิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นสัมมัตตนิยตธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นอนิยตธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นสัมมัตตนิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอนิยตธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นอนิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอนิยตธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นมิจฉัตตนิยตธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นอนิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอนิยตธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นสัมมัตตนิยตธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นอนิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๓๓๖] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในวิปากปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๓๓๗] นเหตุธรรมที่เป็นอนิยตธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นอนิยตธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย [๓๓๘] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๕ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มี " ๕ [๓๓๙] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕ [๓๔๐] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๓๔๑] นเหตุธรรมที่เป็นมิจฉัตตนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม ที่เป็นอนิยตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นสัมมัตตนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็น อนิยตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็นอนิยตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็นมิจฉัตตนิยต- *ธรรม โดยอารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็นสัมมัตต- *นิยตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย [๓๔๒] นเหตุธรรมที่เป็นมิจฉัตตนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม ที่เป็นมิจฉัตตนิยตธรรม โดยอธิปติปัจจัย มี ๓ นัย นเหตุธรรมที่เป็นสัมมัตตนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็น สัมมัตตนิยตธรรม โดยอธิปติปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นสัมมัตตนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็น อนิยตธรรม โดยอธิปติปัจจัย มี ๓ นัย นเหตุธรรมที่เป็นอนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็นอนิยตธรรม โดยอธิปติปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็นสัมมัตต- *นิยตธรรม โดยอธิปติปัจจัย [๓๔๓] นเหตุธรรมที่เป็นมิจฉัตตนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม ที่เป็นมิจฉัตตนิยตธรรม โดยอนันตรปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นสัมมัตตนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็น อนิยตธรรม โดยอนันตรปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็นอนิยตธรรม โดยอนันตรปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็นมิจฉัตตนิยต- *ธรรม โดยอนันตรปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอนิยตธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็นสัมมัตต- *นิยตธรรม โดยอนันตรปัจจัย [๓๔๔] ในอารัมมณปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕ ในอธิปติปัจจัย มี " ๘ ในอนันตรปัจจัย มี " ๕ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๕ ในสหชาตปัจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๓ ในนิสสยปัจจัย มี " ๑๓ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๗ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑๓ [๓๔๕] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๑๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๑๓ [๓๔๖] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย กับอารัมมณปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕ [๓๔๗] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕
แม้ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
มิจฉัตตัตติกเหตุทุกะ จบ
มัคคารัมมณัตติกเหตุทุกะ
[๓๔๘] เหตุธรรมที่เป็นมัคคารัมมณธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นมัคคา- *รัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย เหตุธรรมที่เป็นมัคคเหตุกธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นมัคคเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย เหตุธรรมที่เป็นมัคคาธิปติธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นมัคคาธิปติธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย เหตุธรรมที่เป็นมัคคารัมมณธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นมัคคารัมมณธรรม และเหตุธรรมที่เป็นมัคคาธิปติธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย เหตุธรรมที่เป็นมัคคเหตุกธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นมัคคเหตุกธรรม และเหตุธรรมที่เป็นมัคคาธิปติธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๓๔๙] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑๗ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑๗ [๓๕๐] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑๗ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๑๗ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๑๗ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๑๗
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๓๕๑] เหตุธรรมที่เป็นมัคคารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็น มัคคารัมมณธรรม โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย เหตุธรรมที่เป็นมัคคเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นมัคคเหตุก- *ธรรม โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย เหตุธรรมที่เป็นมัคคาธิปติธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นมัคคาธิปติ- *ธรรม โดยเหตุปัจจัย มี ๕ นัย เหตุธรรมที่เป็นมัคคารัมมณธรรม และเหตุธรรมที่เป็นมัคคาธิปติธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นมัคคารัมมณธรรม โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย เหตุธรรมที่เป็นมัคคเหตุกธรรม และเหตุธรรมที่เป็นมัคคาธิปติธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นมัคคเหตุกธรรม โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๓๕๒] เหตุธรรมที่เป็นมัคคเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็น มัคคารัมมณธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นมัคคเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นมัคคาธิปติ- *ธรรม โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย เหตุธรรมที่เป็นมัคคาธิปติธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นมัคคาธิปติ- *ธรรม โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย เหตุธรรมที่เป็นมัคคเหตุกธรรม และเหตุธรรมที่เป็นมัคคาธิปติธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นมัคคารัมมณธรรม โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย [๓๕๓] เหตุธรรมที่เป็นมัคคารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็น มัคคารัมมณธรรม โดยอธิปติปัจจัย มี ๓ นัย เหตุธรรมที่เป็นมัคคเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นมัคคเหตุก- *ธรรม โดยอธิปติปัจจัย มี ๕ นัย เหตุธรรมที่เป็นมัคคาธิปติธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นมัคคาธิปติ- *ธรรม โดยอธิปติปัจจัย มี ๕ นัย เหตุธรรมที่เป็นมัคคารัมมณธรรม และเหตุธรรมที่เป็นมัคคาธิปติธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นมัคคารัมมณธรรม โดยอธิปติปัจจัย มี ๓ นัย เหตุธรรมที่เป็นมัคคเหตุกธรรม และเหตุธรรมที่เป็นมัคคาธิปติธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นมัคคารัมมณธรรม โดยอธิปติปัจจัย มี ๕ นัย [๓๕๔] เหตุธรรมที่เป็นมัคคารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็น มัคคารัมมณธรรม โดยอนันตรปัจจัย มี ๓ นัย เหตุธรรมที่เป็นมัคคาธิปติธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นมัคคาธิปติ- *ธรรม โดยอนันตรปัจจัย มี ๓ นัย เหตุธรรมที่เป็นมัคคารัมมณธรรม และเหตุธรรมที่เป็นมัคคาธิปติธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นมัคคารัมมณธรรม โดยอนันตรปัจจัย มี ๓ นัย [๓๕๕] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑๗ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒๑ ในอนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสหชาตปัจจัย มี " ๑๗ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๑๗ ในนิสสยปัจจัย มี " ๑๗ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๒๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑๗ [๓๕๖] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๑๗ [๓๕๗] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑๗ [๓๕๘] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙
แม้ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
[๓๕๙] นเหตุธรรมที่เป็นมัคคารัมมณธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นมัคคา- *รัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นมัคคาธิปติธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นมัคคารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นมัคคารัมมณธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นมัคคาธิปติธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นมัคคารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย นเหตุธรรมที่เป็นมัคคเหตุกธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นมัคคเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นมัคคาธิปติธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นมัคคเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นมัคคเหตุกธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นมัคคาธิปติธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นมัคคเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย นเหตุธรรมที่เป็นมัคคาธิปติธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นมัคคาธิปติธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นมัคคารัมมณธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นมัคคาธิปติ- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นมัคคเหตุกธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นมัคคาธิปติธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นมัคคารัมมณธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นมัคคาธิปติธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นมัคคาธิปติธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นมัคคเหตุกธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นมัคคาธิปติธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นมัคคาธิปติธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นมัคคารัมมณธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นมัคคารัมมณ- *ธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นมัคคาธิปติธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นมัคคาธิปติธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นมัคคารัมมณ- *ธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นมัคคาธิปติธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นมัคคารัมมณธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นมัคคาธิปติ- *ธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นมัคคารัมมณธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นมัคคาธิปติ- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย นเหตุธรรมที่เป็นมัคคเหตุกธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นมัคคเหตุกธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นมัคคาธิปติธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นมัคคาธิปติธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นมัคคเหตุกธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นมัคคาธิปติธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นมัคคเหตุกธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นมัคคาธิปติธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นมัคคเหตุกธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นมัคคาธิปติธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๓๖๐] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑๗ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑๗ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑๗ [๓๖๑] นเหตุธรรมที่เป็นมัคคารัมมณธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น มัคคารัมมณธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย [๓๖๒] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๑๗ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๑๗ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๑๗ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๑๗ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๑๗ [๓๖๓] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑๗ [๓๖๔] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๓๖๕] นเหตุธรรมที่เป็นมัคคเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่ เป็นมัคคารัมมณธรรม โดยอารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นมัคคเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็นมัคคา- *ธิปติธรรม โดยอารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นมัคคเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็นมัคคา- *รัมมณธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นมัคคาธิปติธรรม โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย นเหตุธรรมที่เป็นมัคคาธิปติธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็นมัคคา- *ธิปติธรรม โดยอารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นมัคคาธิปติธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็นมัคคา- *รัมมณธรรม โดยอารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นมัคคาธิปติธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็นมัคคา- *รัมมณธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นมัคคาธิปติธรรม โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย นเหตุธรรมที่เป็นมัคคเหตุกธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นมัคคาธิปติธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็นมัคคารัมมณธรรม โดยอารัมมณธรรม มี ๓ นัย [๓๖๖] นเหตุธรรมที่เป็นมัคคารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม ที่เป็นมัคคารัมมณธรรม โดยอธิปติปัจจัย มี ๓ นัย นเหตุธรรมที่เป็นมัคคเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็น มัคคเหตุกธรรม โดยอธิปติปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นมัคคเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุกธรรมที่เป็น มัคคารัมมณธรรม โดยอธิปติปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นมัคคเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็นมัคคา- *ธิปติธรรม โดยอธิปติปัจจัย มี ๕ นัย นเหตุธรรมที่เป็นมัคคาธิปติธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็นมัคคา- *ธิปติธรรม โดยอธิปติปัจจัย มี ๕ นัย นเหตุธรรมที่เป็นมัคคารัมมณธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นมัคคาธิปติธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็นมัคคารัมมณธรรม โดยอธิปติปัจจัย มี ๓ นัย นเหตุธรรมที่เป็นมัคคเหตุกธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นมัคคาธิปติธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็นมัคคเหตุกธรรม โดยอธิปติปัจจัย มี ๕ นัย [๓๖๗] นเหตุธรรมที่เป็นมัคคารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม ที่เป็นมัคคารัมมณธรรม โดยอนันตรปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นมัคคารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็น มัคคาธิปติธรรม โดยอนันตรปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นมัคคารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม ที่เป็น มัคคารัมมณธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นมัคคาธิปติธรรม โดยอนันตรปัจจัย มี ๓ นัย นเหตุธรรมที่เป็นมัคคาธิปติธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็น มัคคาธิปติธรรม โดยอนันตรปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นมัคคาธิปติธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็นมัคคา- *รัมมณธรรม โดยอนันตรปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นมัคคาธิปติธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็นมัคคา- *รัมมณธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นมัคคาธิปติธรรม โดยอนันตรปัจจัย มี ๓ นัย นเหตุธรรมที่เป็นมัคคารัมมณธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นมัคคาธิปติธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็นมัคคารัมมณธรรม โดยอนันตรปัจจัย มี ๓ นัย [๓๖๘] นเหตุธรรมที่เป็นมัคคารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม ที่เป็นมัคคารัมมณธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย มี ๓ นัย นเหตุธรรมที่เป็นมัคคเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นมัคค- *เหตุกธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย มี ๕ นัย นเหตุธรรมที่เป็นมัคคาธิปติธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็นมัคคา- *ธิปติธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย มี ๕ นัย นเหตุธรรมที่เป็นมัคคารัมมณธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นมัคคาธิปติธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็นมัคคารัมมณธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย มี ๓ นัย นเหตุธรรมที่เป็นมัคคเหตุกธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นมัคคาธิปติธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็นมัคคเหตุกธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย มี ๕ นัย [๓๖๙] ในอารัมมณปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๒๑ ในอนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสหชาตปัจจัย มี " ๑๗ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๑๗ ในนิสสยปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑๗ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๒๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑๗ [๓๗๐] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๒๑ [๓๗๑] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย กับอารัมมณปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ [๓๗๒] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙
แม้ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
มัคคารัมมณัตติกเหตุทุกะ จบ
อุปปันนัตติกเหตุทุกะ
[๓๗๓] เหตุธรรมที่เป็นอุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรม ที่เป็น อุปปันนธรรม โดยเหตุปัจจัย คือ เหตุธรรมที่เป็นอุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรม ที่เป็น สัมปยุตตธรรม ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ [๓๗๔] เหตุธรรมที่เป็นอุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็น อุปปันนธรรม โดยอารัมมณปัจจัย คือ เหตุธรรมที่เป็นอุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก่เจโตปริยญาณ โดย อารัมมณปัจจัย มี ๒ นัย [๓๗๕] เหตุธรรมที่เป็นอุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็น อุปปันนธรรม โดยอธิปติปัจจัย มี ๓ นัย เป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็น ปัจจัยโดยอัญญมัญญปัจจัย เป็นปัจจัยโดยนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสย- *ปัจจัย เป็นปัจจัยโดยวิปากปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอินทริยปัจจัย เป็นปัจจัย โดยมัคคปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสัมปยุตตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอัตถิปัจจัย ฯลฯ เป็นปัจจัยโดยอวิคตปัจจัย [๓๗๖] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอธิปติปัจจัย มี " ๓ ในสหชาตปัจจัย มี " ๑ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๑ ในนิสสยปัจจัย มี " ๑ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑ [๓๗๗] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๒ [๓๗๘] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ [๓๗๙] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ แม้ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น [๓๘๐] นเหตุธรรมที่เป็นอุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม ที่ เป็นอุปปันนธรรม โดยอารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอนุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม ที่เป็น อนุปปันนธรรม โดยอารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอุปปาทิธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม ที่เป็น อุปปันนธรรม โดยอารัมมณปัจจัย [๓๘๑] นเหตุธรรมที่เป็นอุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม ที่เป็นอุปปันนธรรม โดยอธิปติปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอนุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม ที่เป็น อุปปันนธรรม โดยอธิปติปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอุปปาทิธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม ที่เป็น อุปปันนธรรม โดยอธิปติปัจจัย [๓๘๒] นเหตุธรรมที่เป็นอุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่ เป็นอุปปันนธรรม โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอัญญมัญญปัจจัย เป็น ปัจจัย โดยนิสสยปัจจัย [๓๘๓] นเหตุธรรมที่เป็นอุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม ที่เป็นอุปปันนธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอนุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม ที่เป็น อุปปันนธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอุปปาทิธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม ที่เป็น อุปปันนธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย [๓๘๔] ในอารัมมณปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอธิปติปัจจัย มี " ๓ ในสหชาตปัจจัย มี " ๑ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๑ ในนิสสยปัจจัย มี " ๑ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑ [๓๘๕] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๓ [๓๘๖] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย กับอารัมมณปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ [๓๘๗] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓
อุปปันนัตติกเหตุทุกะ จบ
อตีตัตติกเหตุทุกะ
[๓๘๘] เหตุธรรมที่เป็นปัจจุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรม ที่ เป็นปัจจุปปันนธรรม โดยเหตุปัจจัย [๓๘๙] เหตุธรรมที่เป็นอตีตธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรม ที่เป็น ปัจจุปปันนธรรม โดยอารัมมณปัจจัย มี ๒ นัย [๓๙๐] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอธิปติปัจจัย มี " ๓ ในสหชาตปัจจัย มี " ๑ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๑ ในนิสสยปัจจัย มี " ๑ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๒ ในวิปากปัจจัย มี " ๑ ในอินทริยปัจจัย มี " ๑ ในมัคคปัจจัย มี " ๑ ในสัมปยุตตปัจจัย มี " ๑ ในอัตถิปัจจัย มี " ๑ ในวิคตปัจจัย มี " ๑ [๓๙๑] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๒ [๓๙๒] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ [๓๙๓] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ [๓๙๔] นเหตุธรรมที่เป็นอตีตธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม ที่เป็น ปัจจุปปันนธรรม โดยอารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอนาคตธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม ที่เป็น ปัจจุปปันนธรรม โดยอารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นปัจจุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม ที่เป็น ปัจจุปปันนธรรม โดยอารัมมณปัจจัย [๓๙๕] ในอารัมมณปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอธิปติปัจจัย มี " ๓ ในสหชาตปัจจัย มี " ๑ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๑ ในนิสสยปัจจัย มี " ๑ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๓ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๑ ในกัมมปัจจัย มี " ๒ ในวิปากปัจจัย มี " ๑ ในอินทริยปัจจัย มี " ๑ ในมัคคปัจจัย มี " ๑ ในสัมปยุตตปัจจัย มี " ๑ ในอัตถิปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑ [๓๙๖] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๓ [๓๙๗] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย กับอารัมมณปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ [๓๙๘] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓
อตีตัตติกเหตุทุกะ จบ
อตีตารัมมณัตติกเหตุทุกะ
[๓๙๙] เหตุธรรมที่เป็นอตีตารัมมณธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็น อตีตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอนาคตารัมมณธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นอนาคตา- *รัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นปัจจุปปันนารัมมณธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นปัจจุปปันนา รัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๐๐] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓ [๔๐๑] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๒
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๔๐๒] นเหตุธรรมที่เป็นอตีตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรม ที่เป็นอตีตารัมมณธรรม โดยเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอนาคตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็น อนาคตารัมมณธรรม โดยเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นปัจจุปปันนารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็น ปัจจุปปันนารัมมณธรรม โดยเหตุปัจจัย [๔๐๓] เหตุธรรมที่เป็นอตีตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่ เป็นอตีตารัมมณธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอตีตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรม ที่เป็น อนาคตารัมมณธรรม โดยอารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอตีตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรม ที่เป็น ปัจจุปปันนารัมมณธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอนาคตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรม ที่เป็น อนาคตารัมมณธรรม โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย เหตุธรรมที่เป็นปัจจุปปันนารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็น- *ปัจจุปปันนารัมมณธรรม โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย [๔๐๔] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๗ ในอนันตรปัจจัย มี " ๖ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๖ ในสหชาตปัจจัย มี " ๓ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๓ ในนิสสยปัจจัย มี " ๓ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓ [๔๐๕] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๙ [๔๐๖] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ [๔๐๗] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙
แม้ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
[๔๐๘] นเหตุธรรมที่เป็นอตีตารัมมณธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่เป็น- *อตีตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอนาคตารัมมณธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นอนาคตา- *รัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นปัจจุปปันนารัมมณธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น- *ปัจจุปปันนารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๐๙] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในอธิปติปัจจัย มี " ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓ [๔๑๐] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๒ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ฌานปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่มัคคปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๓
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๔๑๑] นเหตุธรรมที่เป็นอตีตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่- *เป็นอตีตารัมมณธรรม โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย นเหตุธรรมที่เป็นอนาคตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็น- *อนาคตารัมมณธรรม โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย นเหตุธรรมที่เป็นปัจจุปปันนารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่- *เป็นปัจจุปปันนารัมมณธรรม โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย [๔๑๒] ในอารัมมณปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๗ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓ [๔๑๓] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๙ [๔๑๔] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย กับอารัมมณปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ [๔๑๕] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙
แม้ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
อตีตารัมมณัตติกเหตุทุกะ จบ
อัชฌัตตัตติกเหตุทุกะ
[๔๑๖] เหตุธรรมที่เป็นอัชฌัตตธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นอัชฌัตต- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นพหิทธาธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นพหิทธาธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๑๗] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒ [๔๑๘] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๒ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๒ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๒ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๒ ในปัจจัยที่ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัย มี " ๒
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนปฏิจจวาร
[๔๑๙] เหตุธรรมที่เป็นอัชฌัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็น อัชฌัตตธรรม โดยเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นพหิทธาธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นพหิทธาธรรม โดยเหตุปัจจัย [๔๒๐] เหตุธรรมที่เป็นอัชฌัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็น อัชฌัตตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอัชฌัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นพหิทธาธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นพหิทธาธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นพหิทธาธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นพหิทธาธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นอัชฌัตตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย [๔๒๑] เหตุธรรมที่เป็นอัชฌัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็น อัชฌัตตธรรม โดยอธิปติปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นพหิทธาธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็นพหิทธาธรรม โดยอธิปติปัจจัย [๔๒๒] เหตุธรรมที่เป็นอัชฌัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็น- *อัชฌัตตธรรม โดยอนันตรปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นพหิทธาธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นพหิทธาธรรม โดยอนันตรปัจจัย [๔๒๓] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๔ ในอธิปติปัจจัย มี " ๒ ในอนันตรปัจจัย มี " ๓ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๒ ในสหชาตปัจจัย มี " ๒ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๒ ในนิสสยปัจจัย มี " ๒ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๔ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒ [๔๒๔] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๔ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๔ [๔๒๕] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ [๔๒๖] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๔
แม้ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
[๔๒๗] นเหตุธรรมที่เป็นอัชฌัตตธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นอัชฌัตต- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นพหิทธาธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นพหิทธาธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๒๘] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒ [๔๒๙] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๒ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๒
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๔๓๐] นเหตุธรรมที่เป็นอัชฌัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็น อัชฌัตตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอัชฌัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็นพหิทธา- *ธรรม โดยอารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นพหิทธาธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็นพหิทธา- *ธรรม โดยอารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นพหิทธาธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็นอัชฌัตต- *ธรรม โดยอารัมมณปัจจัย [๔๓๑] ในอารัมมณปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๔ ในอธิปติปัจจัย มี " ๔ ในอนันตรปัจจัย มี " ๒ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๔ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒ [๔๓๒] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๔ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๔ [๔๓๓] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย กับอารัมมณปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๔ [๔๓๔] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๔
แม้ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
อัชฌัตตัตติกเหตุทุกะ จบ
อัชฌัตตารัมมณัตติกเหตุทุกะ
[๔๓๕] เหตุธรรมที่เป็นอัชฌัตตารัมมณธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็น อัชฌัตตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นพหิทธารัมมณธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นพหิทธารัมมณ- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๓๖] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒ [๔๓๗] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๒ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๒ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๒ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๒ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๒
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๔๓๘] เหตุธรรมที่เป็นอัชฌัตตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรม ที่เป็นอัชฌัตตารัมมณธรรม โดยเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นพหิทธารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นพหิทธา- *รัมมณธรรม โดยเหตุปัจจัย [๔๓๙] เหตุธรรมที่เป็นอัชฌัตตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรม ที่เป็นอัชฌัตตารัมมณธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอัชฌัตตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นพหิทธา- *รัมมณธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นพหิทธารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นพหิทธา- *รัมมณธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นพหิทธารัมมณธรรมเป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นอัชฌัตตา- *รัมมณธรรม โดยอารัมมณปัจจัย [๔๔๐] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๔ ในอธิปติปัจจัย มี " ๓ ในอนันตรปัจจัย มี " ๔ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๔ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๔ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒ [๔๔๑] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๔ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๔ [๔๔๒] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ [๔๔๓] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๔
แม้ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
[๔๔๔] นเหตุธรรมที่เป็นอัชฌัตตารัมมณธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น อัชฌัตตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นพหิทธารัมมณธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นพหิทธา- *รัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๔๕] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๔๔๖] นเหตุธรรมที่เป็นอัชฌัตตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม ที่เป็นอัชฌัตตารัมมณธรรม โดยอารัมมณปัจจัย [๔๔๗] ในอารัมมณปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๔ ในอธิปติปัจจัย มี " ๓ ในอนันตรปัจจัย มี " ๔ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๔ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓ [๔๔๘] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๔ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๔ [๔๔๙] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย กับอารัมมณปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๔ [๔๕๐] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๔
แม้ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
อัชฌัตตารัมมณัตติกเหตุทุกะ จบ
สนิทัสสนัตติกเหตุทุกะ
[๔๕๑] เหตุธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็น อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๕๒] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๔๕๓] เหตุธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดยเหตุปัจจัย [๔๕๔] เหตุธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดยอารัมมณปัจจัย [๔๕๕] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๑
แม้ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
[๔๕๖] นเหตุธรรมที่เป็นอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น นิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และนเหตุธรรมที่เป็น อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และนเหตุธรรมที่เป็น อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และนเหตุธรรมที่เป็น อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และนเหตุธรรมที่เป็น อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัย นเหตุธรรมที่เป็นอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๗ นัย นเหตุธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และนเหตุธรรมที่เป็น อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และนเหตุธรรมที่เป็น อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นอนิทัสสน- *สัปปฏิฆธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นอนิทัสสน- *สัปปฏิฆธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๗ นัย นเหตุธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และนเหตุธรรมที่เป็น อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม และ นเหตุธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และนเหตุธรรมที่เป็น อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และ นเหตุธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และนเหตุธรรมที่เป็น อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และ นเหตุธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และนเหตุธรรมที่เป็น อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัย นเหตุธรรมที่เป็นอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นอนิทัสสน- *อัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๗ นัย [๔๕๗] นเหตุธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย [๔๕๘] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอธิปติปัจจัย มี " ๒๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒๑ [๔๕๙] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๒๑ [๔๖๐] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒๑ [๔๖๑] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๔๖๒] นเหตุธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุ- *ธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดยอารัมมณปัจจัย [๔๖๓] ในอารัมมณปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในอนันตรปัจจัย มี " ๑ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๓ ในสหชาตปัจจัย มี " ๒๑ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒๕ [๔๖๔] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒๕ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๒๑ [๔๖๕] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย กับอธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ [๔๖๖] ในอธิปติปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ แม้ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
สนิทัสสนัตติกเหตุทุกะ จบ
กุสลัตติกสเหตุทุกะ
[๔๖๗] สเหตุกธรรมที่เป็นกุศล อาศัยสเหตุกธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สเหตุกธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยสเหตุกธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย สเหตุกธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยสเหตุกธรรมที่เป็นอัพยากฤต- *เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๖๘] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓ [๔๖๙] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๓ [๔๗๐] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ [๔๗๑] ในเหตุปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๔๗๒] สเหตุกธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่สเหตุกธรรมที่เป็นกุศล โดยเหตุปัจจัย สเหตุกธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่สเหตุกธรรมที่เป็นอกุศล โดย เหตุปัจจัย สเหตุกธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่สเหตุกธรรมที่เป็นอัพยากฤต โดยเหตุปัจจัย [๔๗๓] สเหตุกธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่สเหตุกธรรมที่เป็นกุศล โดยอารัมมณปัจจัย สเหตุกธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่สเหตุกธรรมที่เป็นอกุศล โดย อารัมมณปัจจัย สเหตุกธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่สเหตุกธรรมที่เป็นอัพยากฤต โดย อารัมมณปัจจัย สเหตุกธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่สเหตุกธรรมที่เป็นอกุศล โดย อารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย สเหตุกธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่สเหตุกธรรมที่เป็นอัพยากฤต โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย [๔๗๔] สเหตุกธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่สเหตุกธรรมที่เป็นกุศล โดยอธิปติปัจจัย [๔๗๕] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๗ ในอนันตรปัจจัย มี " ๕ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๕ ในสหชาตปัจจัย มี " ๓ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๓ ในนิสสยปัจจัย มี " ๓ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓ [๔๗๖] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๙ [๔๗๗] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ [๔๗๘] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙
แม้ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
[๔๗๙] อเหตุกธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยอเหตุกธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อเหตุกธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยอเหตุกธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อเหตุกธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยอเหตุกธรรมที่เป็นอกุศล และ อเหตุกธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๘๐] อเหตุกธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยอเหตุกธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย [๔๘๑] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอธิปติปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓ [๔๘๒] อเหตุกธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยอเหตุกธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย [๔๘๓] อเหตุกธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยอเหตุกธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมณปัจจัย อเหตุกธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยอเหตุกธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมณปัจจัย อเหตุกธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยอเหตุกธรรมที่เป็นอกุศล และ อเหตุกธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมณปัจจัย [๔๘๔] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มี " ๓ [๔๘๕] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ [๔๘๖] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๔๘๗] อเหตุกธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่อเหตุกธรรมที่เป็น อัพยากฤต โดยเหตุปัจจัย [๔๘๘] อเหตุกธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่อเหตุกธรรมที่เป็นอกุศล โดยอารัมมณปัจจัย อเหตุกธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่อเหตุกธรรมที่เป็นอัพยากฤต โดย อารัมมณปัจจัย อเหตุกธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่อเหตุกธรรมที่เป็นอัพยากฤต โดยอารัมมณปัจจัย อเหตุกธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่อเหตุกธรรมที่เป็นอกุศล โดยอารัมมณปัจจัย [๔๘๙] อเหตุกธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่อเหตุกธรรมที่เป็นอกุศล โดยอนันตรปัจจัย อเหตุกธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่อเหตุกธรรมที่เป็นอัพยากฤต โดยอนันตรปัจจัย อเหตุกธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่อเหตุกธรรมที่เป็นอัพยากฤต โดยอนันตรปัจจัย อเหตุกธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่อเหตุกธรรมที่เป็นอกุศล โดยอนันตรปัจจัย [๔๙๐] อเหตุกธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่อเหตุกธรรมที่เป็นอกุศล โดยอุปนิสสยปัจจัย [๔๙๑] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๔ ในอนันตรปัจจัย มี " ๔ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๔ ในสหชาตปัจจัย มี " ๓ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๑ ในนิสสยปัจจัย มี " ๔ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๔ [๔๙๒] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๕ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๕ [๔๙๓] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ [๔๙๔] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๔
แม้ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
กุสลัตติกสเหตุกทุกะ จบ
กุสลัตติกเหตุสัมปยุตตทุกะ
[๔๙๕] เหตุสัมปยุตตธรรมที่เป็นกุศล อาศัยเหตุสัมปยุตตธรรมที่เป็น กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุสัมปยุตตธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยเหตุสัมปยุตตธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุสัมปยุตตธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยเหตุสัมปยุตตธรรมที่เป็น อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๙๖] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓ [๔๙๗] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๓
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๔๙๘] เหตุสัมปยุตตธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่เหตุสัมปยุตตธรรม ที่เป็นกุศล โดยเหตุปัจจัย เหตุสัมปยุตตธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่เหตุสัมปยุตตธรรมที่เป็น อกุศล โดยเหตุปัจจัย เหตุสัมปยุตตธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่เหตุสัมปยุตตธรรม ที่เป็นอัพยากฤต โดยเหตุปัจจัย [๔๙๙] เหตุสัมปยุตตธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่เหตุสัมปยุตตธรรม ที่เป็นกุศล โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย เหตุสัมปยุตตธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่เหตุสัมปยุตตธรรมที่เป็น อกุศล โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย เหตุสัมปยุตตธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่เหตุสัมปยุตตธรรมที่เป็น อัพยากฤต โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย [๕๐๐] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๗ ในอนันตรปัจจัย มี " ๕ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๕ ในสหชาตปัจจัย มี " ๓ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓ [๕๐๑] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๙ [๕๐๒] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ [๕๐๓] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙
แม้ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
[๕๐๔] เหตุวิปปยุตตธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยเหตุวิปปยุตตธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุวิปปยุตตธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยเหตุวิปปยุตตธรรมที่เป็น อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุวิปปยุตตธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยเหตุวิปปยุตตธรรมที่เป็นอกุศล และเหตุวิปปยุตตธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๐๕] เหตุวิปปยุตตธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยเหตุวิปปยุตตธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย [๕๐๖] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอธิปติปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓ [๕๐๗] เหตุวิปปยุตตธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยเหตุวิปปยุตตธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย [๕๐๘] เหตุวิปปยุตตธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยเหตุวิปปยุตตธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมณปัจจัย เหตุวิปปยุตตธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยเหตุวิปปยุตตธรรมที่เป็น อัพยากฤต เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมณปัจจัย เหตุวิปปยุตตธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยเหตุวิปปยุตตธรรมที่เป็นอกุศล และเหตุวิปปยุตตธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมณปัจจัย [๕๐๙] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มี " ๓
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๕๑๐] เหตุวิปปยุตตธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่เหตุวิปปยุตตธรรม ที่เป็นอัพยากฤต โดยเหตุปัจจัย [๕๑๑] เหตุวิปปยุตตธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่เหตุวิปปยุตตธรรม ที่เป็นอกุศล โดยอารัมมณปัจจัย เหตุวิปปยุตตธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่เหตุวิปปยุตตธรรมที่เป็น อัพยากฤต โดยอารัมมณปัจจัย เหตุวิปปยุตตธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่เหตุวิปปยุตตธรรม ที่เป็นอัพยากฤต โดยอารัมมณปัจจัย เหตุวิปปยุตตธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่เหตุวิปปยุตตธรรม ที่เป็นอกุศล โดยอารัมมณปัจจัย [๕๑๒] เหตุวิปปยุตตธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่เหตุวิปปยุตตธรรม ที่เป็นอกุศล โดยอนันตรปัจจัย เหตุวิปปยุตตธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่เหตุวิปปยุตตธรรมที่เป็น อัพยากฤต โดยอนันตรปัจจัย เหตุวิปปยุตตธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่เหตุวิปปยุตตธรรม ที่เป็นอัพยากฤต โดยอนันตรปัจจัย เหตุวิปปยุตตธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่เหตุวิปปยุตตธรรมที่ เป็นอกุศล โดยอนันตรปัจจัย [๕๑๓] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๔ ในอนันตรปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๔ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๔ ในสหชาตปัจจัย มี " ๓ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๑ ในนิสสยปัจจัย มี " ๔ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๔ ในวิคตปัจจัย มี " ๔ [๕๑๔] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๕ [๕๑๕] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ [๕๑๖] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๔
แม้ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
กุสลัตติกเหตุสัมปยุตตทุกะ จบ
กุสลัตติกเหตุสเหตุกทุกะ
[๕๑๗] ธรรมที่เป็นทั้งเหตุธรรม และสเหตุกธรรม ที่เป็นกุศล อาศัย ธรรมที่เป็นทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม ที่เป็นอกุศล อาศัยธรรม ที่เป็นทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม ที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรม ที่เป็นทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๑๘] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓ [๕๑๙] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๓
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๕๒๐] ธรรมที่เป็นทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม ที่เป็นกุศล เป็นปัจจัย แก่ธรรมที่เป็นทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม ที่เป็นกุศล โดยเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม ที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่ธรรม ที่เป็นทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม ที่เป็นอกุศล โดยเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัย แก่ธรรมที่เป็นทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม ที่เป็นอัพยากฤต โดยเหตุปัจจัย [๕๒๑] ธรรมที่เป็นทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม ที่เป็นกุศล เป็น ปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม ที่เป็นกุศล โดยอารัมมณปัจจัย ธรรมที่เป็นทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม ที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่ธรรม ที่เป็นทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม ที่เป็นอกุศล โดยอารัมมณปัจจัย ธรรมที่เป็นทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่ธรรม ที่เป็นทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม ที่เป็นอัพยากฤต โดยอารัมมณปัจจัย ธรรมที่เป็นทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม ที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่ธรรม ที่เป็นทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม ที่เป็นอกุศล โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่เป็นทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่ ธรรมที่เป็นทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม ที่เป็นอัพยากฤต โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย [๕๒๒] ธรรมที่เป็นทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม ที่เป็นกุศล เป็น ปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม ที่เป็นกุศล โดยอธิปติปัจจัย มี ๓ นัย [๕๒๓] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๗ ในอนันตรปัจจัย มี " ๕ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๕ ในสหชาตปัจจัย มี " ๓ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓ [๕๒๔] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๙ [๕๒๕] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ [๕๒๖] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙
แม้ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
[๕๒๗] ธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม แต่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่เป็นกุศล อาศัย ธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม แต่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม แต่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่เป็นอกุศล อาศัยธรรม ที่เป็นสเหตุกธรรม แต่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม แต่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรม ที่เป็นสเหตุกธรรม แต่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๒๘] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓ [๕๒๙] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๓
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๕๓๐] ธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม แต่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่เป็นกุศล เป็น ปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม แต่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่เป็นกุศล โดยอารัมมณ- *ปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม แต่ไม่ใช่เหตุธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่ ธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม แต่ไม่ใช่เหตุธรรมที่เป็นอกุศล โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม แต่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัย แก่ธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม แต่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่เป็นอัพยากฤต โดยอารัมมณ- *ปัจจัย มี ๓ นัย [๕๓๑] ในอารัมมณปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๗ ในอนันตรปัจจัย มี " ๕ ในสหชาตปัจจัย มี " ๓ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓ [๕๓๒] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๙ [๕๓๓] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย กับอารัมมณปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ [๕๓๔] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙
แม้ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
กุสลัตติกเหตุสเหตุทุกะ จบ
กุสลัตติกเหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ
[๕๓๕] ธรรมที่เป็นทั้งเหตุธรรม และเหตุสัมปยุตตธรรมที่เป็นกุศล อาศัย ธรรมที่เป็นทั้งเหตุธรรม และเหตุสัมปยุตตธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุ- *ปัจจัย ธรรมที่เป็นทั้งเหตุธรรม และเหตุสัมปยุตตธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรม ที่เป็นทั้งเหตุธรรม และเหตุสัมปยุตตธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นทั้งเหตุธรรม และเหตุสัมปยุตตธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัย ธรรมที่เป็นทั้งเหตุธรรม และเหตุสัมปยุตตธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะ- *เหตุปัจจัย [๕๓๖] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓ [๕๓๗] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ [๕๓๘] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ [๕๓๙] ในเหตุปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร [๕๔๐] ธรรมที่เป็นทั้งเหตุธรรม และเหตุสัมปยุตตธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นทั้งเหตุธรรม และเหตุสัมปยุตตธรรม ที่เป็นกุศล โดย เหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นทั้งเหตุธรรม และเหตุสัมปยุตตธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัย แก่ธรรมที่เป็นทั้งเหตุธรรม และเหตุสัมปยุตตธรรม ที่เป็นอกุศล โดยเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นทั้งเหตุธรรม และเหตุสัมปยุตตธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็น ปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นทั้งเหตุธรรม และเหตุสัมปยุตตธรรมที่เป็นอัพยากฤต โดย เหตุปัจจัย [๕๔๑] ธรรมที่เป็นทั้งเหตุธรรม และเหตุสัมปยุตตธรรมที่เป็นกุศล เป็น ปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นทั้งเหตุธรรม และเหตุสัมปยุตตธรรมที่เป็นกุศล โดยอารัมมณ- *ปัจจัย [๕๔๒] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๗ ในอนันตรปัจจัย มี " ๕ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓ [๕๔๓] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๙ [๕๔๔] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ [๕๔๕] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อ ปัจจัย ๙
แม้ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
[๕๔๖] ธรรมที่เป็นเหตุสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่เหตุธรรมที่เป็นกุศล อาศัยธรรมที่เป็นเหตุสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่เหตุธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นเหตุสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่เหตุธรรมที่เป็นอกุศล อาศัย ธรรมที่เป็นเหตุสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่เหตุธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นเหตุสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่เหตุธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัย ธรรมที่เป็นเหตุสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่เหตุธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย [๕๔๗] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓ [๕๔๘] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๕๔๙] ธรรมที่เป็นเหตุสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่เหตุธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นเหตุสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่เหตุธรรมที่เป็นกุศล โดย อารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่เป็นเหตุสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่เหตุธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัย แก่ธรรมที่เป็นเหตุสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่เหตุธรรมที่เป็นกุศล โดยอารัมมณ- *ปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่เป็นเหตุสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่เหตุธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็น ปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นเหตุสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่เหตุธรรมที่เป็นอัพยากฤต โดย อารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย [๕๕๐] ในอารัมมณปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๗ ในอนันตรปัจจัย มี " ๕ ในสหชาตปัจจัย มี " ๓ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓ [๕๕๑] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๙ [๕๕๒] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย กับอารัมมณปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ [๕๕๓] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙
แม้ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
กุสลัตติกเหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ จบ
กุสลัตติกนเหตุสเหตุกทุกะ
[๕๕๔] ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม แต่เป็นสเหตุกธรรมที่เป็นกุศล อาศัย ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม แต่เป็นสเหตุกธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุ- *ปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม แต่เป็นสเหตุกธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม แต่เป็นสเหตุกธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม แต่เป็นสเหตุกธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม แต่เป็นสเหตุกธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๕๕] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓ [๕๕๖] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๕๕๗] ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม แต่เป็นสเหตุกธรรมที่เป็นกุศล เป็น ปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม แต่เป็นสเหตุกธรรมที่เป็นกุศล โดยอารัมมณ- *ปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม แต่เป็นสเหตุกธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่ ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม แต่เป็นสเหตุกธรรมที่เป็นอกุศล โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม แต่เป็นสเหตุกธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัย แก่ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม แต่เป็นสเหตุกธรรมที่เป็นอัพยากฤต โดยอารัมมณ- *ปัจจัย มี ๓ นัย [๕๕๘] ในอารัมมณปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๗ ในอนันตรปัจจัย มี " ๗ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓ [๕๕๙] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๙ [๕๖๐] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย กับอารัมมณปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ [๕๖๑] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙
แม้ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
[๕๖๒] ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม แต่เป็นสเหตุกธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม แต่เป็นสเหตุกธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย [๕๖๓] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑ [๕๖๔] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มี " ๑
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๕๖๕] ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม แต่เป็นอเหตุกธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม แต่เป็นอเหตุกธรรมที่เป็นอัพยากฤต โดย อารัมมณปัจจัย [๕๖๖] ในอารัมมณปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอธิปติปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
แม้ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
กุสลัตติกนเหตุสเหตุกทุกะ จบ
กุสลัตติกสัปปัจจยทุกะ
[๕๖๗] สัปปัจจยธรรมที่เป็นกุศล อาศัยสัปปัจจยธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สัปปัจจยธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยสัปปัจจยธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สัปปัจจยธรรมที่เป็นกุศล และสัปปัจจยธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัย สัปปัจจยธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สัปปัจจยธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยสัปปัจจยธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย สัปปัจจยธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยสัปปัจจยธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สัปปัจจยธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยสัปปัจจยธรรมที่เป็นกุศล และ สัปปัจจยธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สัปปัจจยธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยสัปปัจจยธรรมที่เป็นอกุศล และ สัปปัจจัยธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๖๘] สัปปัจจยธรรมที่เป็นกุศล อาศัยสัปปัจจยธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย สัปปัจจยธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยสัปปัจจยธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย สัปปัจจยธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยสัปปัจจยธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย [๕๖๙] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๕๗๐] สัปปัจจยธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยสัปปัจจยธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย สัปปัจจยธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยสัปปัจจยธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย [๕๗๑] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๕ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มี " ๕ [๕๗๒] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕ [๕๗๓] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๕๗๔] สัปปัจจยธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่สัปปัจจยธรรมที่เป็น กุศล โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย สัปปัจจยธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่สัปปัจจยธรรมที่เป็นอกุศล โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย สัปปัจจยธรรม ที่เป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สัปปัจจยธรรมที่เป็นอัพยา กฤต โดยเหตุปัจจัย [๕๗๕] สัปปัจจยธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่สัปปัจจยธรรมที่เป็น กุศล โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย สัปปัจจยธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่สัปปัจจยธรรมที่เป็นอกุศล โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย สัปปัจจยธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่สัปปัจจยธรรมที่เป็น อัพยากฤต โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย [๕๗๖] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๗ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑๐ ในอนันตรปัจจัย มี " ๗ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๗ ในสหชาตปัจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑๓ [๕๗๗] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑๕ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๑๕ [๕๗๘] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๗ [๕๗๙] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒
แม้ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
กุสลัตติกสัปปัจจยทุกะ จบ
กุสลัตติกสังขตทุกะ
[๕๘๐] สังขตธรรมที่เป็นกุศล อาศัยสังขตธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เหตุปัจจัย
เหมือนสัปปัจจยทุกะ
กุสลัตติกสังขตทุกะ จบ
กุสลัตติกสนิทัสสนทุกะ
[๕๘๑] อนิทัสสนธรรมที่เป็นกุศล อาศัยอนิทัสสนธรรมที่เป็นกุศล เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อนิทัสสนธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยอนิทัสสนธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อนิทัสสนธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยอนิทัสสนธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อนิทัสสนธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยอนิทัสสนธรรมที่เป็นกุศล และ อนิทัสสนธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อนิทัสสนธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยอนิทัสสนธรรมที่เป็นอกุศล และ อนิทัสสนธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๘๒] อนิทัสสนธรรมที่เป็นกุศล อาศัยอนิทัสสนธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย อนิทัสสนธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยอนิทัสสนธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย อนิทัสสนธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยอนิทัสสนธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย [๕๘๓] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๕๘๔] อนิทัสสนธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยอนิทัสสนธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย อนิทัสสนธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยอนิทัสสนธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย [๕๘๕] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๕ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มี " ๕
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๕๘๖] อนิทัสสนธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่อนิทัสสนธรรมที่เป็น กุศล โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อนิทัสสนธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่อนิทัสสนธรรมที่เป็นอกุศล โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อนิทัสสนธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่อนิทัสสนธรรมที่เป็น อัพยากฤต โดยเหตุปัจจัย [๕๘๗] อนิทัสสนธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่อนิทัสสนธรรมที่เป็น กุศล โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย อนิทัสสนธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่อนิทัสสนธรรมที่เป็นอกุศล โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย อนิทัสสนธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่อนิทัสสนธรรมที่เป็น อัพยากฤต โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย [๕๘๘] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๗ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๑๐ ในอนันตรปัจจัย มี " ๗ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑๗
แม้ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
กุสลัตติกสนิทัสสนทุกะ จบ
กุสลัตติกสัปปฏิฆทุกะ
[๕๘๙] สัปปฏิฆธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยสัปปฏิฆธรรมที่เป็น อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๙๐] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
[๕๙๑] อัปปฏิฆธรรมที่เป็นกุศล อาศัยอัปปฏิฆธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อัปปฏิฆธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยอัปปฏิฆธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อัปปฏิฆธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยอัปปฏิฆธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อัปปฏิฆธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยอัปปฏิฆธรรมที่เป็นกุศล และ อัปปฏิฆธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อัปปฏิฆธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยอัปปฏิฆธรรมที่เป็นอกุศล และ อัปปฏิฆธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๙๒] อัปปฏิฆธรรมที่เป็นกุศล อาศัยอัปปฏิฆธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย อัปปฏิฆธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยอัปปฏิฆธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย อัปปฏิฆธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยอัปปฏิฆธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย [๕๙๓] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๕๙๔] อัปปฏิฆธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยอัปปฏิฆธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย อัปปฏิฆธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยอัปปฏิฆธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย [๕๙๕] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๕ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มี " ๕
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๕๙๖] อัปปฏิฆธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่อัปปฏิฆธรรมที่เป็นกุศล โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อัปปฏิฆธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่อัปปฏิฆธรรมที่เป็นอกุศล โดย เหตุปัจจัย มี ๓ นัย อัปปฏิฆธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่อัปปฏิฆธรรมที่เป็นอัพยากฤต โดยเหตุปัจจัย [๕๙๗] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๗ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๑๐ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑๓
แม้ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
กุสลัตติกสัปปฏิฆทุกะ จบ
กุสลัตติกรูปีทุกะ
[๕๙๘] รูปีธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยรูปีธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๙๙] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
[๖๐๐] อรูปีธรรมที่เป็นกุศล อาศัยอรูปีธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อรูปีธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยอรูปีธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย อรูปีธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยอรูปีธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๐๑] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓ [๖๐๒] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๓
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๖๐๓] อรูปีธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่อรูปีธรรมที่เป็นกุศล โดย เหตุปัจจัย อรูปีธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่อรูปีธรรมที่เป็นอกุศล โดย เหตุปัจจัย อรูปีธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่อรูปีธรรมที่เป็นอัพยากฤต โดย เหตุปัจจัย [๖๐๔] อรูปีธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่อรูปีธรรมที่เป็นกุศล โดย อารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย อรูปีธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่อรูปีธรรมที่เป็นอกุศล โดย อารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย อรูปีธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่อรูปีธรรมที่เป็นอัพยากฤต โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย [๖๐๕] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๗ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓
แม้ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
กุสลัตติกรูปีทุกะ จบ
กุสลัตติกโลกิยทุกะ
[๖๐๖] โลกิยธรรมที่เป็นกุศล อาศัยโลกิยธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย โลกิยธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยโลกิยธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย โลกิยธรรมที่เป็นกุศล และโลกิยธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยโลกิย- *ธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย โลกิยธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยโลกิยธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๓ นัย โลกิยธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยโลกิยธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย โลกิยธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยโลกิยธรรมที่เป็นกุศลและโลกิยธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย โลกิยธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยโลกิยธรรมที่เป็นอกุศลและโลกิยธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๐๗] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓ [๖๐๘] โลกิยธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยโลกิยธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย โลกิยธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยโลกิยธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย [๖๐๙] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๕ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มี " ๕
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๖๑๐] โลกิยธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่โลกิยธรรมที่เป็นกุศล โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย โลกิยธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่โลกิยธรรมที่เป็นอกุศล โดย เหตุปัจจัย มี ๓ นัย โลกิยธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่โลกิยธรรมที่เป็นอัพยากฤต โดยเหตุปัจจัย [๖๑๑] โลกิยธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่โลกิยธรรมที่เป็นกุศล โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย โลกิยธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่โลกิยธรรมที่เป็นอกุศล โดย อารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย โลกิยธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่โลกิยธรรมที่เป็นอัพยากฤต โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย [๖๑๒] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๗ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑๓
แม้ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
[๖๑๓] โลกุตตรธรรมที่เป็นกุศล อาศัยโลกุตตรธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย โลกุตตรธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยโลกุตตรธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๑๔] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอธิปติปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒ [๖๑๕] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๖๑๖] โลกุตตรธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่โลกุตตรธรรมที่เป็นกุศล โดยเหตุปัจจัย โลกุตตรธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่โลกุตตรธรรมที่เป็นอัพยากฤต โดยเหตุปัจจัย [๖๑๗] โลกุตตรธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่โลกุตตรธรรมที่ เป็นอัพยากฤต โดยอารัมมณปัจจัย โลกุตตรธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่โลกุตตรธรรมที่เป็นกุศล โดยอารัมมณปัจจัย [๖๑๘] โลกุตตรธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่โลกุตตรธรรมที่เป็นกุศล โดยอธิปติปัจจัย โลกุตตรธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่โลกุตตรธรรมที่เป็นอัพยากฤต โดยอธิปติปัจจัย โลกุตตรธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่โลกุตตรธรรมที่เป็นกุศล โดยอธิปติปัจจัย [๖๑๙] โลกุตตรธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่โลกุตตรธรรมที่เป็น อัพยากฤต โดยอนันตรปัจจัย โลกุตตรธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่โลกุตตรธรรมที่เป็นอัพยากฤต โดยอนันตรปัจจัย [๖๒๐] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอธิปติปัจจัย มี " ๓ ในอนันตรปัจจัย มี " ๒ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๒ ในสหชาตปัจจัย มี " ๒ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๒ ในนิสสยปัจจัย มี " ๒ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๔ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒
แม้ในปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
กุสลัตติกโลกิยทุกะ จบ
กุสลัตติกเกนจิวิญเญยยทุกะ
[๖๒๑] เกนจิวิญเญยยธรรมที่เป็นกุศล อาศัยเกนจิวิญเญยยธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เกนจิวิญเญยยธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยเกนจิวิญเญยยธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เกนจิวิญเญยยธรรมที่เป็นกุศล และเกนจิวิญเญยยธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยเกนจิวิญเญยยธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เกนจิวิญเญยยธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยเกนจิวิญเญยยธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย เกนจิวิญเญยยธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยเกนจิวิญเญยยธรรมที่เป็น อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เกนจิวิญเญยยธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยเกนจิวิญเญยยธรรมที่เป็น กุศล และเกนจิวิญเญยยธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เกนจิวิญเญยยธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยเกนจิวิญเญยยธรรมที่เป็น อกุศล และเกนจิวิญเญยยธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๒๒] เกนจิวิญเญยยธรรมที่เป็นกุศล อาศัยเกนจิวิญเญยยธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย เกนจิวิญเญยยธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยเกนจิวิญเญยยธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย เกนจิวิญเญยยธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยเกนจิวิญเญยยธรรมที่เป็น อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย [๖๒๓] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๖๒๔] เกนจิวิญเญยยธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยเกนจิวิญเญยยธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย [๖๒๕] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๕ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มี " ๕
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๖๒๖] เกนจิวิญเญยยธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่เกนจิวิญเญยย- *ธรรมที่เป็นกุศล โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย เกนจิวิญเญยยธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่เกนจิวิญเญยยธรรมที่ เป็นอกุศล โดยเหตุปัจจัย มี ๒ นัย เกนจิวิญเญยยธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่เกนจิวิญเญยยธรรม ที่เป็นอัพยากฤต โดยเหตุปัจจัย [๖๒๗] เกนจิวิญเญยยธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่เกนจิวิญเญยย- *ธรรมที่เป็นกุศล โดยอารัมมณปัจจัย [๖๒๘] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑๓
แม้ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
[๖๒๙] เกนจินวิญเญยยธรรมที่เป็นกุศล อาศัยเกนจิวิญเญยยธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
เหมือนเกนจิวิญเญยยทุกะ
กุสลัตติกเกนจิวิญเญยยทุกะ จบ
กุสลัตติกอาสวทุกะ
[๖๓๐] อาสวธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยอาสวธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๓๑] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑ ในสหชาตวารก็ดี ในสัมปยุตตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย [๖๓๒] ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่เป็นกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ อาสวธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่เป็นกุศล และธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่เป็น อัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่ เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่เป็นกุศล และธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่เป็นอกุศล และธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย [๖๓๓] ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่เป็นกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ อาสวธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่เป็น อกุศล เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย [๖๓๔] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในอธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๖๓๕] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๕ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๖๓๖] ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่ อาสวธรรมที่เป็นกุศล โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่ อาสวธรรมที่เป็นอกุศล โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่ อาสวธรรมที่เป็นอัพยากฤต โดยเหตุปัจจัย [๖๓๗] ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่ อาสวธรรมที่เป็นกุศล โดยอารัมมณปัจจัย [๖๓๘] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๗ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๑๐ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑๓
แม้ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
กุลัสตติกอาสวทุกะ จบ
กุสลัตติกสาสวทุกะ
[๖๓๙] สาสวธรรมที่เป็นกุศล อาศัยสาสวธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย สาสวธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยสาสวธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๓ นัย สาสวธรรมที่เป็นกุศล อาศัยสาสวธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สาสวธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยสาสวธรรมที่เป็นกุศล และสาสวธรรม เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สาสวธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยสาสวธรรมที่เป็นอกุศล และ สาสวธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๔๐] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๖๔๑] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๕ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๖๔๒] สาสวธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่สาสวธรรมที่เป็นกุศล โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย สาสวธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่สาสวธรรมที่เป็นอกุศล โดยเหตุ ปัจจัย มี ๓ นัย สาสวธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่สาสวธรรมที่เป็นอัพยากฤต โดยเหตุปัจจัย [๖๔๓] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๗ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑๓
แม้ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
[๖๔๔] อนาสวธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยอนาสวธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อนาสวธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยอนาสวธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๔๕] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๖๔๖] อนาสวธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่อนาสวธรรมที่เป็นกุศล โดยเหตุปัจจัย อนาสวธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่อนาสวธรรมที่เป็นอัพยากฤต โดยเหตุปัจจัย [๖๔๗] อนาสวธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่อนาสวธรรมที่ เป็นอัพยากฤต โดยอารัมมณปัจจัย อนาสวธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่อนาสวธรรมที่เป็นกุศล โดยอารัมมณปัจจัย [๖๔๘] อนาสวธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่อนาสวธรรมที่เป็นกุศล โดยอธิปติปัจจัย อนาสวธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่อนาสวธรรมที่เป็นอัพยากฤต โดยอธิปติปัจจัย อนาสวธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่อนาสวธรรมที่เป็นอกุศล โดยอธิปติปัจจัย [๖๔๙] อนาสวธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่อนาสวธรรมที่เป็น อัพยากฤต โดยอนันตรปัจจัย อนาสวธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่อนาสวธรรมที่เป็นอัพยากฤต โดยอนันตรปัจจัย [๖๕๐] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอธิปติปัจจัย มี " ๓ ในอนันตรปัจจัย มี " ๒ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๒ ในสหชาตปัจจัย มี " ๒ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๒ ในนิสสยปัจจัย มี " ๒ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๔ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒
แม้ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
กุสลัตติกสาสวทุกะ จบ
กุสลัตติกอาสวสัมปยุตตทุกะ
[๖๕๑] อาสวสัมปยุตตธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๕๒] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑ ในสหชาตวารก็ดี ในสัมปยุตตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อ ปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย [๖๕๓] อาสววิปปยุตตธรรมที่เป็นกุศล อาศัยอาสววิปปยุตตธรรมที่เป็น กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อาสววิปปยุตตธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยอาสววิปปยุตตธรรมที่เป็น กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อาสววิปปยุตตธรรมที่เป็นกุศล และอาสววิปปยุตตธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยอาสววิปปยุตตธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อาสววิปปยุตตธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยอาสววิปปยุตตธรรมที่เป็น อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อาสววิปปยุตตธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยอาสววิปปยุตตธรรมที่เป็น อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อาสววิปปยุตตธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยอาสววิปปยุตตธรรมที่เป็น กุศล และอาสววิปปยุตตธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อาสววิปปยุตตธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยอาสววิปปยุตตธรรมที่เป็น อกุศล และอาสววิปปยุตตธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๕๔] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๗ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอธิปติปัจจัย มี " ๗ ในอวิคตปัจจัย มี " ๗
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๖๕๕] อาสววิปปยุตตธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่อาสววิปปยุตต- *ธรรมที่เป็นกุศล โดยเหตุปัจจัย มี ๓ อาสววิปปยุตตธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่อาสววิปปยุตตธรรมที่เป็น อัพยากฤต โดยเหตุปัจจัย อาสววิปปยุตตธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่อาสววิปปยุตตธรรม ที่เป็นอัพยากฤต โดยเหตุปัจจัย [๖๕๖] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑๓
แม้ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
กุสลัตติกอาสวสัมปยุตตทุกะ จบ
กุสลัตติกอาสวสาสวทุกะ
[๖๕๗] ธรรมที่เป็นทั้งอาสวธรรม และสาสวธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่เป็นทั้งอาสวธรรม และสาสวธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะ- *เหตุปัจจัย [๖๕๘] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑ ในสหชาตวารก็ดี ในสัมปยุตตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อ ปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย [๖๕๙] ธรรมที่เป็นสาสวธรรม แต่ไม่ใช่อาสวธรรมที่เป็นกุศล อาศัยธรรมที่เป็นสาสวธรรม แต่ไม่ใช่อาสวธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะ- *เหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่เป็นสาสวธรรม แต่ไม่ใช่อาสวธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรม ที่เป็นสาสวธรรม แต่ไม่ใช่อาสวธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่เป็นสาสวธรรม แต่ไม่ใช่อาสวธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัย ธรรมที่เป็นสาสวธรรม แต่ไม่ใช่อาสวธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นสาสวธรรม แต่ไม่ใช่อาสวธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัย ธรรมที่เป็นสาสวธรรมแต่ไม่ใช่อาสวธรรมที่เป็นกุศล และธรรมที่เป็นสาสวธรรม แต่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นสาสวธรรม แต่ไม่ใช่อาสวธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรม ที่เป็นสาสวธรรม แต่ไม่ใช่อาสวธรรมที่เป็นอกุศล และธรรมที่เป็นสาสวธรรม แต่ไม่ใช่อาสวธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๖๐] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๖๖๑] ธรรมที่เป็นสาสวธรรม แต่ไม่ใช่อาสวธรรมที่เป็นกุศล เป็น ปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นสาสวธรรม แต่ไม่ใช่อาสวธรรมที่เป็นกุศล โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่เป็นสาสวธรรม แต่ไม่ใช่อาสวธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัย แก่ธรรมที่เป็นสาสวธรรม แต่ไม่ใช่อาสวธรรมที่เป็นอกุศล โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่เป็นสาสวธรรม แต่ไม่ใช่อาสวธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็น ปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นสาสวธรรม แต่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่เป็นอัพยากฤต โดยเหตุปัจจัย [๖๖๒] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๗ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑๓
แม้ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
กุสลัตติกอาสวสาสวทุกะ จบ
กุสลัตติกอาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ
[๖๖๓] ธรรมที่เป็นทั้งอาสวธรรม และอาสวสัมปยุตตธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่เป็นทั้งอาสวธรรม และอาสวสัมปยุตตธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๖๔] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวคตปัจจัย มี " ๑ ในสหชาตวารก็ดี ในสัมปยุตตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย [๖๖๕] ธรรมที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่อาสวธรรมที่เป็น อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่อาสวธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๖๖] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑ ในสหชาตวารก็ดี ในสัมปยุตตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
กุสลัตติกอาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ จบ
กุสลัตติกอาสววิปปยุตตสาสวทุกะ
[๖๖๗] ธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตสาสวธรรมที่เป็นกุศล อาศัย ธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตสาสวธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตสาสวธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่เป็น อาสววิปปยุตตสาสวธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตสาสวธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่เป็น อาสววิปปยุตตสาสวธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตสาสวธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่เป็น อาสววิปปยุตตสาสวธรรมที่เป็นกุศล และธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตสาสวธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตสาสวธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่เป็น อาสววิปปยุตตสาสวธรรมที่เป็นกุศล และธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตสาสวธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๖๘] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๗ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๗
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๖๖๙] ธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตสาสวธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัย แก่ธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตสาสวธรรมที่เป็นกุศล โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตสาสวธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่ธรรม ที่เป็นอาสววิปปยุตตสาสวธรรมที่เป็นอัพยากฤต โดยเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตสาสวธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัย แก่ธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตสาสวธรรม ที่เป็นอัพยากฤต โดยเหตุปัจจัย [๖๗๐] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๔ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑๓
แม้ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
[๖๗๑] ธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตอนาสวธรรมที่เป็นกุศล อาศัยธรรม ที่เป็นอาสววิปปยุตตอนาสวธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตอนาสวธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรม ที่เป็นอาสววิปปยุตตอนาสวธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๗๒] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๖๗๓] ธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตอนาสวธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัย แก่ธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตอนาสวธรรมที่เป็นกุศล โดยเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตอนาสวธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัย แก่ธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตอนาสวธรรมที่เป็นอัพยากฤต โดยเหตุปัจจัย [๖๗๔] ธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตอนาสวธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็น ปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตอนาสวธรรม ที่เป็นอัพยากฤต โดยอารัมมณ- *ปัจจัย ธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตอนาสวธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่ธรรม ที่เป็นอาสววิปปยุตตอนาสวธรรมที่เป็นกุศล โดยอารัมมณปัจจัย [๖๗๕] ธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตอนาสวธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัย แก่ธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตอนาสวธรรมที่เป็นกุศล โดยอธิปติปัจจัย ธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตอนาสวธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัย แก่ธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตอนาสวธรรมที่เป็นอัพยากฤต โดยอธิปติปัจจัย ธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตอนาสวธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัย แก่ธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตอนาสวธรรมที่เป็นกุศล โดยอธิปติปัจจัย [๖๗๖] ธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตอนาสวธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัย แก่ธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตอนาสวธรรมที่เป็นอัพยากฤต โดยอนันตรปัจจัย ธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตอนาสวธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัย แก่ธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตอนาสวธรรมที่เป็นอัพยากฤต โดยอนันตรปัจจัย [๖๗๗] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอธิปติปัจจัย มี " ๓ ในอนันตรปัจจัย มี " ๒ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๒ ในสหชาตปัจจัย มี " ๒ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๒ ในนิสสยปัจจัย มี " ๒ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๔ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒
แม้ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
กุสลัตติกอาสววิปปยุตตสาสวทุกะ จบ
กุสลัตติกฉโคจฉกทุกะ
[๖๗๘] อาศัยสัญโญชนธรรมที่เป็นอกุศล ฯลฯ คันถะ โอฆะ โยคะ นีวรณะ ที่เป็นอกุศล ฯลฯ ธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรมที่เป็นกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
เหมือนอาสวโคจฉกะ
ทิฏฐิ ย่อมไม่เกิดขึ้น เพราะอาศัยทิฏฐิ
กุสลัตติกฉโคจฉกทุกะ
กุสลัตติกสารัมมณทุกะ
[๖๗๙] สารัมมณธรรมที่เป็นกุศล อาศัยสารัมมณธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สารัมมณธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยสารัมมณธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สารัมมณธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยสารัมมณธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๘๐] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๖๘๑] สารัมมณธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่สารัมมณธรรมที่เป็น กุศล โดยเหตุปัจจัย สารัมมณธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่สารัมมณธรรมที่เป็นอกุศล โดยเหตุปัจจัย สารัมมณธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่สารัมมณธรรมที่เป็น อัพยากฤต โดยเหตุปัจจัย [๖๘๒] สารัมมณธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่สารัมมณธรรมที่เป็น กุศล โดยอารัมมณปัจจัย [๖๘๓] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๗ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓
แม้ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
[๖๘๔] อนารัมมณธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยอนารัมมณธรรมที่เป็น อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๘๕] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑ [๖๘๖] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๖๘๗] อนารัมมณธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่อนารัมมณธรรม ที่เป็นอัพยากฤต โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอัญญมัญญปัจจัย เป็นปัจจัย โดยนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอาหารปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอินทริยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอัตถิปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอวิคตปัจจัย
มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
กุสลัตติกสารัมมณทุกะ จบ
กุสลัตติกจิตตทุกะ
[๖๘๘] จิตตธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่จิตตธรรมที่เป็นกุศล โดย อารัมมณปัจจัย [๖๘๙] ในอารัมมณปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๗ ในอวิคตปัจจัย มี " ๗ [๖๙๐] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๙
แม้ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
[๖๙๑] ธรรมที่ไม่ใช่จิตตะที่เป็นกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตะที่เป็น กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตะที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตะที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตะที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตะที่เป็น อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตะที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตะที่เป็นกุศล และธรรมที่ไม่ใช่จิตตะที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตะที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตะที่เป็นอกุศล และธรรมที่ไม่ใช่จิตตะที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๙๒] ธรรมที่ไม่ใช่จิตตะที่เป็นกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตะที่เป็น กุศล เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย [๖๙๓] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๖๙๔] ธรรมที่ไม่ใช่จิตตะที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่จิตตะ ที่เป็นกุศล โดยเหตุปัจจัย [๖๙๕] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๗ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๑๐ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑๓
กุสลัตติกจิตตทุกะ จบ
กุสลัตติกเจตสิกทุกะ
[๖๙๖] เจตสิกธรรมที่เป็นกุศล อาศัยเจตสิกธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เจตสิกธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยเจตสิกธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เจตสิกธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยเจตสิกธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๙๗] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓
ในสหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๖๙๘] เจตสิกธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่เจตสิกธรรมที่เป็นกุศล โดยเหตุปัจจัย เจตสิกธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่เจตสิกธรรมที่เป็นอกุศล โดย เหตุปัจจัย เจตสิกธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่เจตสิกธรรมที่เป็นอัพยากฤต โดยเหตุปัจจัย [๖๙๙] เจตสิกธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่เจตสิกธรรมที่เป็นกุศล โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย เจตสิกธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่เจตสิกธรรมที่เป็นอกุศล โดย อารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย เจตสิกธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่เจตสิกธรรมที่เป็นอัพยากฤต โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย [๗๐๐] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๗ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓
แม้ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
[๗๐๑] อเจตสิกธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยอเจตสิกธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๐๒] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๕ [๗๐๓] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑
สหชาตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดารอย่างนี้
กุสลัตติกเจตสิกทุกะ จบ
กุสลัตติกจิตตสัมปยุตตาทิอัฏฐทุกะ
[๗๐๔] อาศัยจิตตสัมปยุตตธรรมที่เป็นกุศล ฯลฯ อาศัยจิตตสังสัฏฐ- *ธรรมที่เป็นกุศล ฯลฯ อาศัยจิตตสมุฏฐานธรรมที่เป็นกุศล ฯลฯ อาศัยจิตตสหภู- *ธรรมที่เป็นกุศล ฯลฯ อาศัยจิตตานุปริวัตติธรรมที่เป็นกุศล ฯลฯ อาศัยจิตต- *สังสัฏฐสมุฏฐานธรรมที่เป็นกุศล ฯลฯ อาศัยจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม ที่เป็นกุศล ฯลฯ จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรมที่เป็นกุศล อาศัยจิตตสังสัฏฐสมุฏ- *ฐานานุปริวัตติธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๐๕] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดารอย่างนี้
กุสลัตติกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกะ จบ
กุสลัตติกอัชฒัตติกทุกะ
[๗๐๖] อัชฌัตติกธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยอัชฌัตติกธรรมที่เป็น อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๐๗] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในสหชาตปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๗๐๘] อัชฌัตติกธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่อัชฌัตติกธรรมที่เป็น กุศล โดยอารัมมณปัจจัย อัชฌัตติกธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่อัชฌัตติกธรรมที่เป็นอกุศล โดยอารัมมณปัจจัย อัชฌัตติกธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่อัชฌัตติกธรรมที่เป็นอัพยากฤต โดยอารัมมณปัจจัย อัชฌัตติกธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่อัชฌัตติกธรรมที่เป็น อัพยากฤต โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย อัชฌัตติกธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่อัชฌัตติกธรรมที่เป็นอกุศล โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย [๗๐๙] ในอารัมมณปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปุเรชาตปัจจัย มี " ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๕
แม้ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
[๗๑๐] พาหิรธรรมที่เป็นกุศล อาศัยพาหิรธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๑๑] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๗๑๒] พาหิรธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่พาหิรธรรมที่เป็นกุศล โดยเหตุปัจจัย [๗๑๓] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๗ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑๓
แม้ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
กุสลัตติกอัชฌัตติกทุกะ จบ
กุสลัตติกอุปาทาทุกะ
[๗๑๔] อุปาทาธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่อุปาทาธรรมที่เป็น อัพยากฤต โดยอาหารปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอินทริยปัจจัย เป็นปัจจัยโดย- *อัตถิปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอวิคตปัจจัย [๗๑๕] ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรมที่เป็นกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุปาทา- *ธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๑๖] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร [๗๑๗] ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่ อุปาทาธรรมที่เป็นกุศล โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทา- *ธรรมที่เป็นอกุศล โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่ อุปาทาธรรมที่เป็นอัพยากฤต โดยเหตุปัจจัย [๗๑๘] ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่ อุปาทาธรรมที่เป็นกุศล โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทา- *ธรรมที่เป็นอกุศล โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่ อุปาทาธรรมที่เป็นอัพยากฤต โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย [๗๑๙] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๗ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๑๐ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑๑
แม้ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
กุสลัตติกอุปาทาทุกะ จบ
กุสลัตติกอุปาทินนทุกะ
[๗๒๐] อุปาทินนธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยอุปาทินนธรรมที่เป็น อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๒๑] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
[๗๒๒] อนุปาทินนธรรมที่เป็นกุศล อาศัยอนุปาทินนธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อนุปาทินนธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยอนุปาทินนธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อนุปาทินนธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยอนุปาทินนธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๒๓] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๗๒๔] อนุปาทินนธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่อนุปาทินนธรรม ที่เป็นกุศล โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อนุปาทินนธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่อนุปาทินนธรรมที่เป็นอกุศล โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อนุปาทินนธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่อนุปาทินนธรรมที่เป็น อัพยากฤต โดยเหตุปัจจัย [๗๒๕] อนุปาทินนธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่อนุปาทินนธรรม ที่เป็นกุศล โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย อนุปาทินนธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่อนุปาทินนธรรมที่เป็นอกุศล โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย อนุปาทินนธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่อนุปาทินนธรรมที่เป็น อัพยากฤต โดยอารัมมณปัจจัย อนุปาทินนธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่อนุปาทินนธรรมที่เป็น กุศล โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย [๗๒๖] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๗ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๑๐ ในอนันตรปัจจัย มี " ๖ ในสหชาตปัจจัย มี " ๙ ในนิสสยปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑๑
กุสลัตติกอุปาทินนทุกะ จบ
กุสลัตติกอุปาทานโคจฉกทุกะ
[๗๒๗] อุปาทานธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยอุปาทานธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๒๘] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
พึงจำแนกอุปาทานโคจฉกะให้พิสดาร
กุสลัตติกอุปาทานโคจฉกทุกะ จบ
กุสลัตติกกิเลสทุกะ
[๗๒๙] กิเลสธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยกิเลสธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๓๐] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
[๗๓๑] ธรรมที่ไม่ใช่กิเลสธรรมที่เป็นกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กิเลส- *ธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่กิเลสธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กิเลสธรรมที่เป็น- *อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่กิเลสธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กิเลสธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๓๒] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๗๓๓] ธรรมที่ไม่ใช่กิเลสธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่ กิเลสธรรม ที่เป็นกุศล โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่กิเลสธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่ กิเลสธรรมที่เป็นอัพยากฤต โดยเหตุปัจจัย [๗๓๔] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๔ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑๓
แม้ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
กุสลัตติกกิเลสทุกะ จบ
กุสลัตติกสังกิเลสิกทุกะ
[๗๓๕] สังกิเลสิกธรรมที่เป็นกุศล อาศัยสังกิเลสิกธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย สังกิเลสิกธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยสังกิเลสิกธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย สังกิเลสิกธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยสังกิเลสิกธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๓๖] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงให้พิสดาร
[๗๓๗] สังกิเลสิกธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่สังกิเลสิกธรรมที่- *เป็นกุศล โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย สังกิเลสิกธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่สังกิเลสิกธรรมที่เป็นอกุศล โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย สังกิเลสิกธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่สังกิเลสิกธรรมที่เป็น- *อัพยากฤต โดยเหตุปัจจัย [๗๓๘] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๗ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑๓
แม้ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
[๗๓๙] อสังกิเลสิกธรรมที่เป็นกุศล อาศัยอสังกิเลสิกธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อสังกิเลสิกธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยอสังกิเลสิกธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๔๐] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๗๔๑] อสังกิเลสิกธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่อสังกิเลสิกธรรม- *ที่เป็นอกุศล โดยเหตุปัจจัย อสังกิเลสิกธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่อสังกิเลสิกธรรมที่เป็น- *อัพยากฤต โดยเหตุปัจจัย [๗๔๒] อสังกิเลสิกธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่อสังกิเลสิกธรรม ที่เป็นอัพยากฤต โดยอารัมมณปัจจัย อสังกิเลสิกธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่อสังกิเลสิกธรรมที่เป็น- *อกุศล โดยอารัมมณปัจจัย [๗๔๓] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอธิปติปัจจัย มี " ๓ ในอนันตรปัจจัย มี " ๒ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๔ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒
แม้ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
กุสลัตติกสังกิเลสิกทุกะ จบ
กุสลัตติกสังกิลิฏฐทุกะ
[๗๔๔] สังกิลิฏฐธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยสังกิลิฏฐธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๔๕] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
[๗๔๖] อสังกิลิฏฐธรรมที่เป็นกุศล อาศัยอสังกิลิฏฐธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อสังกิลิฏฐธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยอสังกิลิฏฐธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อสังกิลิฏฐธรรมที่เป็นกุศล และอสังกิลิฏฐธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยอสังกิลิฏฐธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อสังกิลิฏฐธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยอสังกิลิฏฐธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย [๗๔๗] อสังกิลิฏฐธรรมที่เป็นกุศล อาศัยอสังกิลิฏฐธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อสังกิลิฏฐธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยอสังกิลิฏฐธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๔๘] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอธิปติปัจจัย มี " ๕ ในอวิคตปัจจัย มี " ๕
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๗๔๙] อสังกิลิฏฐธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่อสังกิลิฏฐธรรมที่เป็น กุศล โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อสังกิลิฏฐธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่อสังกิลิฏฐธรรมที่เป็น- *อัพยากฤต โดยเหตุปัจจัย [๗๕๐] อสังกิลิฏฐธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่อสังกิลิฏฐธรรมที่- *เป็นกุศล โดยอารัมมณปัจจัย มี ๒ นัย อสังกิลิฏฐธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่อสังกิลิฏฐธรรมที่เป็น- *อัพยากฤต โดยอารัมมณปัจจัย มี ๒ นัย [๗๕๑] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๔ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๔ ในอธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕ ในอนันตรปัจจัย มี " ๔ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๔ ในอวิคตปัจจัย มี " ๗
แม้ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
กุสลัตติกกิเลสสัมปยุตตทุกะ จบ
กุสลัตติกกิเลสสัมปยุตตทุกะ
[๗๕๒] กิเลสสัมปยุตตธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยกิเลสสัมปยุตตธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
เหมือนกับสังกิลิฏฐทุกะ
กุสลัตติกกิเลสสัมปยุตตทุกะ จบ
กุสลัตติกกิเลสสังกิเลสิกทุกะ
[๗๕๓] ธรรมที่เป็นทั้งกิเลสธรรม และสังกิเลสิกธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่เป็นทั้งกิเลสธรรม และสังกิเลสิกธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะ- *เหตุปัจจัย [๗๕๔] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
[๗๕๕] ธรรมที่เป็นสังกิเลสิกธรรม แต่ไม่ใช่กิเลสธรรมที่เป็นกุศล อาศัยธรรมที่เป็นสังกิเลสิกธรรม แต่ไม่ใช่กิเลสธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่เป็นสังกิเลสิกธรรม แต่ไม่ใช่กิเลสธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรม ที่เป็นสังกิเลสิกธรรม แต่ไม่ใช่กิเลสธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุ ปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่เป็นสังกิเลสิกธรรม แต่ไม่ใช่กิเลสธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัย ธรรมที่เป็นสังกิเลสิกธรรม แต่ไม่ใช่กิเลสธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นสังกิเลสธรรม แต่ไม่ใช่กิเลสธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัย ธรรมที่เป็นสังกิเลสิกธรรม แต่ไม่ใช่กิเลสธรรมที่เป็นกุศล และธรรมที่เป็น สังกิเลสิกธรรม แต่ไม่ใช่กิเลสธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นสังกิเลสิกธรรม แต่ไม่ใช่กิเลสธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัย ธรรมที่เป็นสังกิเลสิกธรรม แต่ไม่ใช่กิเลสธรรมที่เป็นอกุศล และธรรมที่เป็น สังกิเลสิกธรรม แต่ไม่ใช่กิเลสธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๕๖] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๗๕๗] ธรรมที่เป็นสังกิเลสิกธรรม แต่ไม่ใช่กิเลสธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นสังกิเลสิกธรรม แต่ไม่ใช่กิเลสธรรมที่เป็นกุศล โดยเหตุ- *ปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่เป็นสังกิเลสิกธรรม แต่ไม่ใช่กิเลสธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็น ปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นสังกิเลสิกธรรม แต่ไม่ใช่กิเลสธรรมที่เป็นอัพยากฤต โดย เหตุปัจจัย [๗๕๘] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๔ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑๓
แม้ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
กุสลัตติกกิเลสสังกิเลสิกทุกะ จบ
กุสลัตติกกิเลสสังกิลิฏฐทุกะ
[๗๕๙] ธรรมที่เป็นทั้งกิเลสธรรม และสังกิลิฏฐธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่เป็นทั้งกิเลสธรรม และสังกิลิฏฐธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย [๗๖๐] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
[๗๖๑] ธรรมที่เป็นสังกิลิฏฐธรรม แต่ไม่ใช่กิเลสธรรมที่เป็นอกุศล อาศัย ธรรมที่เป็นสังกิลิฏฐธรรม แต่ไม่ใช่กิเลสธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย [๗๖๒] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
กุสลัตติกกิเลสสังกิลิฏฐทุกะ จบ
กุสลัตติกกิเลสกิเลสสัมปยุตตทุกะ
[๗๖๓] ธรรมที่เป็นทั้งกิเลสธรรม และกิเลสสัมปยุตตธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่เป็นทั้งกิเลสธรรม และกิเลสสัมปยุตตธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๖๔] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
[๗๖๕] ธรรมที่เป็นกิเลสสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่กิเลสธรรมที่เป็น อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นกิเลสสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่กิเลสธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๖๖] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
กุสลัตติกกิเลสกิเลสสัมปยุตตทุกะ จบ
กุสลัตติกกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกทุกะ
[๗๖๗] ธรรมที่เป็นกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกธรรมที่เป็นกุศล อาศัยธรรม ที่เป็นกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรม ที่เป็นกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกธรรมที่เป็นกุศล และธรรมที่เป็น กิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่เป็นกิเลสวิปปยุตต- *สังกิเลสิกธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรม ที่เป็นกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรม ที่เป็นกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกธรรมที่เป็นกุศล และธรรมที่เป็นกิเลสวิปปยุตต- *สังกิเลสิกธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๖๘] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๕
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๗๖๙] ธรรมที่เป็นกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัย แก่ธรรมที่เป็นกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกธรรมที่เป็นกุศล โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่เป็นกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่ ธรรมที่เป็นกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกธรรมที่เป็นอัพยากฤต โดยเหตุปัจจัย [๗๗๐] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๔ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๔ ในอธิปติปัจจัย มี " ๔ ในอวิคตปัจจัย มี " ๗
แม้ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
[๗๗๑] ธรรมที่เป็นกิเลสวิปปยุตตอสังกิเลสิกธรรมที่เป็นกุศล อาศัย ธรรมที่เป็นกิเลสวิปปยุตตอสังกิเลสิกธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นกิเลสวิปปยุตตอสังกิเลสิกธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรม ที่เป็นกิเลสวิปปยุตตอสังกิเลสสิกธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๗๒] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๗๗๓] ธรรมที่เป็นกิเลสวิปปยุตตอสังกิเลสิกธรรมที่เป็นกุศล เป็น ปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นกิเลสวิปปยุตตอสังกิเลสิกธรรมที่เป็นกุศล โดยเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นกิเลสวิปปยุตตอสังกิเลสิกธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัย แก่ธรรมที่เป็นกิเลสวิปปยุตตอสังกิเลสิกธรรมที่เป็นอัพยากฤต โดยเหตุปัจจัย [๗๗๔] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอธิปติปัจจัย มี " ๓ ในอนันตรปัจจัย มี " ๒ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๔ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒
แม้ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
กุสลัตติกกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกทุกะ จบ
กุสลัตติกทัสสเนนปหาตัพพทุกะ
[๗๗๕] ทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยทัสสเนนปหาตัพพ- *ธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๗๖] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
[๗๗๗] นทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่เป็นกุศล อาศัยนทัสสเนนปหา- *ตัพพธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย นทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยนทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย นทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยนทัสสเนนปหาตัพพ- *ธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่เป็นตัพยากฤต อาศัยนทัสสเนนปหาอัพยา- *ธรรมที่เป็นกุศล และนทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย นทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยนทัสสเนนปหาตัพพ- *ธรรมที่เป็นอกุศล และนทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย [๗๗๘] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๗๗๙] นทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่นทัสสเนน- *ปหาตัพพธรรมที่เป็นกุศล โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย นทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่นทัสสเนนปหาตัพพ- *ธรรมที่เป็นอกุศล โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย นทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่นทัสสเนนปหา- *ตัพพธรรมที่เป็นอัพยากฤต โดยเหตุปัจจัย [๗๘๐] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๗ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๑๐ ในอนันตรปัจจัย มี " ๗ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙
แม้ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
กุสลัตติกทัสสเนนปหาตัพพทุกะ จบ
กุสลัตติกภาวนายปหาตัพพทุกะ
[๗๘๑] ภาวนายปหาตัพพธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยภาวนายปหาตัพพธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๘๒] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
[๗๘๓] นภาวนายปหาตัพพธรรมที่เป็นกุศล อาศัยนภาวนายปหาตัพพ- *ธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๘๔] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓
สหชาตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดาร
กุสลัตติกภาวนายปหาตัพพทุกะ จบ
กุสลัตติกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ
[๗๘๕] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยทัสสเนนปหา- *ตัพพเหตุกธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๘๖] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
[๗๘๗] นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยนทัสสเนนปหา- *ตัพพเหตุกธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๘๘] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙
สหชาตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดาร
กุสลัตติกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ จบ
กุสลัตติกภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ
[๗๘๙] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยภาวนายปหา- *ตัพพเหตุกธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๙๐] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
[๗๙๑] นภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรมที่เป็นกุศล อาศัยภาวนาย- *ปหาตัพพเหตุกธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๙๒] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙
สหชาตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดาร
กุสลัตติกภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ จบ
กุสลัตติกสวิตักกทุกะ
[๗๙๓] สวิตักกธรรมที่เป็นกุศล อาศัยสวิตักกธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สวิตักกธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยสวิตักกธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สวิตักกธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยสวิตักกธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๙๔] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๗๙๕] สวิตักกธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่สวิตักกธรรมที่เป็นกุศล โดยเหตุปัจจัย สวิตักกธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่สวิตักกธรรมที่เป็นอกุศล โดย เหตุปัจจัย สวิตักกธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่สวิตักกธรรมที่เป็นอัพยากฤต โดยเหตุปัจจัย [๗๙๖] สวิตักกธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่สวิตักกธรรมที่เป็นกุศล โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย สวิตักกธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่สวิตักกธรรมที่เป็นอกุศล โดย อารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย สวิตักกธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่สวิตักกธรรมที่เป็นอัพยากฤต โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย [๗๙๗] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๗ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓
แม้ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
[๗๙๘] อวิตักกธรรมที่เป็นกุศล อาศัยอวิตักกธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๙๙] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๗ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๗
ในสหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๘๐๐] อวิตักกธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่อวิตักกธรรมที่เป็นกุศล โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อวิตักกธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่อวิตักกธรรมที่เป็นอัพยากฤต โดยเหตุปัจจัย [๘๐๑] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๔ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑๓
แม้ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
กุสลัตติกสวิตักกทุกะ จบ
กุสลัตติกสวิจารทุกะ
[๘๐๒] สวิจารธรรมที่เป็นกุศล อาศัยสวิจารธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
เหมือนกุศลสวิตักกะ
กุสลัตติกสวิจารทุกะ จบ
กุสลัตติกสัปปีติกทุกะ
[๘๐๓] สัปปีติกธรรมที่เป็นกุศล อาศัยสัปปีติกธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สัปปีติกธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยสัปปีติกธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สัปปีติกธรรมที่เป็นอพยากฤต อาศัยสัปปีติกธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๐๔] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๘๐๕] สัปปีติกธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่สัปปีติกธรรมที่เป็น กุศล โดยเหตุปัจจัย สัปปีติกธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่สัปปีติกธรรมที่เป็นอกุศล โดยเหตุปัจจัย สัปปีติกธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่สัปปีติกธรรมที่เป็นอัพยากฤต โดยเหตุปัจจัย [๘๐๖] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ [๘๐๗] อัปปีติกธรรมที่เป็นกุศล อาศัยอัปปีติกธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อัปปีติกธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยอัปปีติกธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อัปปีติกธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยอัปปีติกธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อัปปีติกธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยอัปปีติกธรรมที่เป็นกุศลและอัปปีติก- *ธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อัปปีติกธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยอัปปีติกธรรมที่เป็นอกุศลและ อัปปีติกธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๐๘] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๘๐๙] อัปปีติกธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่อัปปีติกธรรมที่เป็นกุศล โดยเหตุปัจจัย [๘๑๐] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๗ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑๓
แม้ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
กุสลัตติกสัปปีติกทุกะ จบ
กุสลัตติกปีติสหคตาทิติทุกะ
[๘๑๑] ปีติสหคตธรรมที่เป็นกุศล อาศัยปีติสหคตธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อาศัยนปีติสหคตธรรมที่เป็นกุศล ฯลฯ อาศัยสุขสหคตธรรมที่เป็นกุศล ฯลฯ อาศัยนสุขสหคตธรรมที่เป็นกุศล ฯลฯ อาศัยอุเบกขาสหคตธรรมที่เป็นกุศล ฯลฯ อาศัยนอุเบกขาสหคตธรรมที่เป็นกุศล ฯลฯ
กุสลัตติกปีติสหคตาทิติทุกะ จบ
กุสลัตติกกามาวจรทุกะ
[๘๑๒] กามาวจรธรรมที่เป็นกุศล อาศัยกามาวจรธรรมที่เป็นกุศล เพราะเหตุปัจจัย กามาวจรธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยกามาวจรธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กามาวจรธรรมที่เป็นกุศล และกามาวจรธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัย กามาวจรธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กามาวจรธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยกามาวจรธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย กามาวจรธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยกามาวจรธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กามาวจรธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยกามาวจรธรรมที่เป็นกุศล และ กามาวจรธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กามาวจรธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยกามาวจรธรรมที่เป็นอกุศล และ กามาวจรธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๑๓] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในอวิคตปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๘๑๔] กามาวจรธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่กามาวจรธรรมที่เป็นกุศล โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย กามาวจรธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่กามาวจรธรรมที่เป็นอกุศล โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย กามาวจรธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่กามาวจรธรรมที่เป็น อัพยากฤต โดยเหตุปัจจัย [๘๑๕] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๗ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑๓
แม้ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
[๘๑๖] นกามาวจรธรรมที่เป็นกุศล อาศัยนกามาวจรธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นกามาวจรธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยนกามาวจรธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๑๗] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๘๑๘] นกามาวจรธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่นกามาวจรธรรมที่เป็น กุศล โดยเหตุปัจจัย นกามาวจรธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่นกามาวจรธรรมที่เป็น อัพยากฤต โดยเหตุปัจจัย [๘๑๙] นกามาวจรธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่นกามาวจรธรรมที่เป็น กุศล โดยอารัมมณปัจจัย นกามาวจรธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่นกามาวจรธรรมที่เป็นอัพยากฤต โดยอารัมมณปัจจัย นกามาวจรธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่นกามาวจรธรรมที่เป็น อัพยากฤต โดยอารัมมณปัจจัย นกามาวจรธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่นกามาวจรธรรมที่เป็น กุศล โดยอารัมมณปัจจัย [๘๒๐] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๔ ในอธิปติปัจจัย มี " ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒
แม้ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
กุสลัตติกกามาวจรทุกะ จบ
กุสลัตติกรูปาวจรทุกะ
[๘๒๑] รูปาวจรธรรมที่เป็นกุศล อาศัยรูปาวจรธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย รูปาวจรธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยรูปาวจรธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๒๒] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒
สหชาตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดารอย่างนี้
[๘๒๓] นรูปาวจรธรรมที่เป็นกุศล อาศัยนรูปาวจรธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย นรูปาวจรธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยนรูปาวจรธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย นรูปาวจรธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยนรูปาวจรธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นรูปาวจรธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยนรูปาวจรธรรมที่เป็นกุศล และ นรูปาวจรธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นรูปาวจรธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยนรูปาวจรธรรมที่เป็นอกุศล และ นรูปาวจรธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๒๔] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๘๒๕] นรูปาวจรธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่นรูปาวจรธรรมที่เป็น กุศล โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย นรูปาวจรธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่นรูปาวจรธรรมที่เป็นอกุศล โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย นรูปาวจรธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่นรูปาวจรธรรมที่เป็น อัพยากฤต โดยเหตุปัจจัย [๘๒๖] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๗ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑๓
แม้ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
กุสลัตติกรูปาวจรทุกะ จบ
กุสลัตติกอรูปาวจรทุกะ
[๘๒๗] อรูปาวจรธรรมที่เป็นกุศล อาศัยอรูปาวจรธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อรูปาวจรธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยอรูปาวจรธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๒๘] นอรูปาวจรธรรมที่เป็นกุศล อาศัยนอรูปาวจรธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
เหมือนรูปาวจรทุกะ
กุสลัตติกอรูปาวจรทุกะ จบ
กุสลัตติกปริยาปันนทุกะ
[๘๒๙] ปริยาปันนธรรมที่เป็นกุศล อาศัยปริยาปันนธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ปริยาปันนธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยปริยาปันนธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ปริยาปันนธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยปริยาปันนธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ปริยาปันนธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยปริยาปันนธรรมที่เป็นกุศล และปริยาปันนธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ปริยาปันนธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยปริยาปันนธรรมที่เป็นอกุศล และปริยาปันนธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๓๐] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๘๓๑] ปริยาปันนธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่ปริยาปันนธรรม ที่เป็นกุศล โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ปริยาปันนธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่ปริยาปันนธรรมที่เป็นอกุศล โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ปริยาปันนธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่ปริยาปันนธรรมที่เป็น อัพยากฤต โดยเหตุปัจจัย [๘๓๒] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๗ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑๓
แม้ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
[๘๓๓] อปริยาปันนธรรมที่เป็นกุศล อาศัยอปริยาปันนธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อปริยาปันนธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยอปริยาปันนธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๓๔] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๘๓๕] อปริยาปันนธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่อปริยาปันนธรรม ที่เป็นกุศล โดยเหตุปัจจัย อปริยาปันนธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่อปริยาปันนธรรมที่เป็น อัพยากฤต โดยเหตุปัจจัย [๘๓๖] อปริยาปันนธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่อปริยาปันน- *ธรรมที่เป็นอัพยากฤต โดยอารัมมณปัจจัย อปริยาปันนธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่อปริยาปันนธรรม ที่เป็นกุศล โดยอารัมมณปัจจัย [๘๓๗] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอธิปติปัจจัย มี " ๓ ในอนันตรปัจจัย มี " ๒ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๔ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒
แม้ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
กุสลัตติกปริยาปันนทุกะ จบ
กุสลัตติกนิยยานิกทุกะ
[๘๓๘] นิยยานิกธรรมที่เป็นกุศล อาศัยนิยยานิกธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๓๙] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
[๘๔๐] อนิยยานิกธรรมที่เป็นกุศล อาศัยอนิยยานิกธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อนิยยานิกธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยอนิยยานิกธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อนิยยานิกธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยอนิยยานิกธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๔๑] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในอวิคตปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙
สหชาตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดารอย่างนี้
กุสลัตติกนิยยานิกทุกะ จบ
กุสลัตติกนิยตทุกะ
[๘๔๒] นิยตธรรมที่เป็นกุศล อาศัยนิยตธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นิยตธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยนิยตธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย [๘๔๓] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒
สหชาตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดารอย่างนี้
[๘๔๔] อนิยตธรรมที่เป็นกุศล อาศัยอนิยตธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๘๔๕] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙
สหชาตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดารอย่างนี้
กุสลัตติกนิยตทุกะ จบ
กุสลัตติกสอุตตรทุกะ
[๘๔๖] สอุตตรธรรมที่เป็นกุศล อาศัยสอุตตรธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย สอุตตรธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยสอุตตรธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย สอุตตรธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยสอุตตรธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๔๗] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๘๔๘] สอุตตรธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่สอุตตรธรรมที่เป็นกุศล โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย สอุตตรธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่สอุตตรธรรมที่เป็นอกุศล โดย เหตุปัจจัย มี ๓ นัย สอุตตรธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่สอุตตรธรรมที่เป็นอัพยากฤต โดยเหตุปัจจัย [๘๔๙] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๗ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑๓ [๘๕๐] อนุตตรธรรมที่เป็นกุศล อาศัยอนุตตรธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อนุตตรธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยอนุตตรธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๕๑] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๘๕๒] อนุตตรธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่อนุตตรธรรมที่เป็นกุศล โดยเหตุปัจจัย อนุตตรธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่อนุตตรธรรมที่เป็นอัพยากฤต โดยเหตุปัจจัย [๘๕๓] อนุตตรธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่อนุตตรธรรม ที่เป็นอัพยากฤต โดยอารัมมณปัจจัย อนุตตรธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่อนุตตรธรรมที่เป็นกุศล โดยอารัมมณปัจจัย [๘๕๔] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอธิปติปัจจัย มี " ๓ ในอนันตรปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒
แม้ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
กุสลัตติกสอุตตรทุกะ จบ
กุสลัตติกสรณทุกะ
[๘๕๕] สรณธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยสรณธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๕๖] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
[๘๕๗] อรณธรรมที่เป็นกุศล อาศัยอรณธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อรณธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยอรณธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อรณธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยอรณธรรมที่เป็นกุศล และอรณธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๕๘] อรณธรรมที่เป็นกุศล อาศัยอรณธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย อรณธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยอรณธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย [๘๕๙] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๕
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๘๖๐] อรณธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่อรณธรรมที่เป็นกุศล โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อรณธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่อรณธรรมที่เป็นอัพยากฤต โดยเหตุปัจจัย [๘๖๑] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๔ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๔ ในอวิคตปัจจัย มี " ๗
แม้ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
กุสลัตติกสรณทุกะ จบ
เวทนาตติกสรณทุกะ
[๘๖๒] สรณธรรมที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยสรณธรรม ที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สรณธรรมที่เป็นทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยสรณธรรมที่เป็น ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สรณธรรมที่เป็นอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยสรณธรรม ที่เป็นอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๖๓] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๘๖๔] สรณธรรมที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัย แก่สรณธรรมที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปัจจัย สรณธรรมที่เป็นทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่สรณธรรม ที่เป็นทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปัจจัย สรณธรรมที่เป็นอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ สรณธรรมที่เป็นอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปัจจัย [๘๖๕] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓
แม้ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
[๘๖๖] อรณธรรมที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยอรณธรรม ที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อรณธรรมที่เป็นอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยอรณธรรม ที่เป็นอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๖๗] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๘๖๘] อรณธรรมที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ อรณธรรมที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปัจจัย อรณธรรมที่เป็นอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ อรณธรรมที่เป็นอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปัจจัย [๘๖๙] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๖ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓
แม้ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
เวทนาตติกสรณทุกะ จบ
วิปากัตติกสรณทุกะ
[๘๗๐] สรณธรรมที่เป็นวิปากธัมมธรรม อาศัยสรณธรรมที่เป็นวิปาก- *ธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๗๑] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
[๘๗๒] อรณธรรมที่เป็นวิปากธรรม อาศัยอรณธรรมที่เป็นวิปากธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อรณธรรมที่เป็นวิปากธัมมธรรม อาศัยอรณธรรมที่เป็นวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อรณธรรมที่เป็นเนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยอรณธรรมที่เป็น เนววิปากนวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อรณธรรมที่เป็นวิปากธรรม อาศัยอรณธรรมที่เป็นวิปากธรรม และ อรณธรรมที่เป็นเนววิปากนวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อรณธรรมที่เป็นเนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยอรณธรรมที่เป็นวิปาก ธรรมและอรณธรรมที่เป็นเนววิปากนวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๗๓] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๕ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑๓
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๘๗๔] อรณธรรมที่เป็นวิปากธรรม เป็นปัจจัยแก่อรณธรรมที่เป็น วิปากธรรม โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อรณธรรมที่เป็นวิปากธัมมธรรม เป็นปัจจัยแก่อรณธรรมที่เป็นวิปาก- *ธัมมธรรม โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อรณธรรมที่เป็นเนววิปากนวิปากธัมมธรรม เป็นปัจจัยแก่อรณธรรมที่ เป็นเนววิปากนวิปากธัมมธรรม โดยเหตุปัจจัย [๘๗๕] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๗ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓
แม้ปัญหาวารในสกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
วิปากัตติกสรณทุกะ จบ
อุปาทินนัตติกสรณทุกะ
[๘๗๖] สรณธรรมที่เป็นอนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยสรณธรรม ที่เป็นอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๗๗] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
[๘๗๘] อรณธรรมที่เป็นอุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยอรณธรรมที่ เป็นอุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อรณธรรมที่เป็นอนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยอรณธรรมที่เป็น อนุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อรณธรรมที่เป็นอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม อาศัยอรณธรรมที่เป็น อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๘๗๙] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๘๘๐] อรณธรรมที่เป็นอุปาทินนุปาทานิยธรรม เป็นปัจจัยแก่อรณ- *ธรรมที่เป็นอุปาทินนุปาทานิยธรรม โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อรณธรรมที่เป็นอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เป็นปัจจัยแก่อรณธรรมที่เป็น อนุปาทินนุปาทานิยธรรม โดยเหตุปัจจัย อรณธรรมที่เป็นอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เป็นปัจจัยแก่อรณธรรม ที่เป็นอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๘๘๑] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๗ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๖ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑๓
แม้ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
อุปาทินนัตติกสรณทุกะ จบ
สังกิลิฏฐัตติกสรณทุกะ
[๘๘๒] สรณธรรมที่เป็นสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม อาศัยสรณธรรม ที่เป็นสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๘๓] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
สหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
[๘๘๔] อรณธรรมที่เป็นอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม อาศัยอรณธรรม ที่เป็นอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อรณธรรมที่เป็นอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม อาศัยอรณธรรมที่เป็น อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อรณธรรมที่เป็นอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม อาศัยอรณธรรมที่เป็น อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม และอรณธรรมที่เป็นอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๘๕] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๕
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๘๘๖] อรณธรรมที่เป็นอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เป็นปัจจัยแก่ อรณธรรมที่เป็นอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม โดยเหตุปัจจัย อรณธรรมที่เป็นอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม เป็นปัจจัยแก่อรณธรรม ที่เป็นอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๘๘๗] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๔ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๗
แม้ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
สังกิลิฏฐัตติกสรณทุกะ จบ
วิตักกัตติกสรณทุกะ
[๘๘๘] สรณธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยสรณธรรมที่เป็น สวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สรณธรรมที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยสรณธรรมที่เป็นสวิตักก- *สวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สรณธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม และสรณธรรมที่เป็นอวิตักกวิจาร- *มัตตธรรม อาศัยสรณธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สรณธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยสรณธรรมที่เป็นอวิตักกวิจาร- *มัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สรณธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยสรณธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจาร- *ธรรม และสรณธรรมที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๘๙] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕ ในอวิคตปัจจัย มี " ๕
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดารทุกปัจจัย
[๘๙๐] อรณธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยอรณธรรมที่เป็น สวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๗ นัย อรณธรรมที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยอรณธรรมที่เป็นอวิตักก- *วิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย อรณธรรมที่เป็นอวิตักกอวิจารธรรม อาศัยอรณธรรมที่เป็นอวิตักกอวิจาร- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๙๑] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓๗ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓๗
สหชาตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดารอย่างนี้
วิตักกัตติกสรณทุกะ จบ
ปีติตติกสรณทุกะ
[๘๙๒] สรณธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม อาศัยสรณธรรมที่เป็น ปีติสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย สรณธรรมที่เป็นสุขสหคตธรรม อาศัยสรณธรรมที่เป็นสุขสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย สรณธรรมที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม อาศัยสรณธรรมที่เป็นอุเบกขา- *สหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สรณธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม อาศัยสรณธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม และสรณธรรมที่เป็นสุขสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๘๙๓] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑๐ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑๐
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๘๙๔] สรณธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่สรณธรรมที่เป็น ปีติสหคตธรรม โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย สรณธรรมที่เป็นสุขสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่สรณธรรมที่เป็น สุขสหคตธรรม โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย สรณธรรมที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่สรณธรรมที่เป็น อุเบกขาสหคตธรรม โดยเหตุปัจจัย มี ๑ นัย สรณธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม และสรณธรรมที่เป็นสุขสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่สรณธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๘๙๕] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑๐ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑๖ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑๐
แม้ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
[๘๙๖] อรณธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม อาศัยอรณธรรมที่เป็นปีติ- *สหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๙๗] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑๐ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑๐
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี หัวข้อปัจจัยก็มีเท่ากันนั้น
ปีติตติกสรณทุกะ จบ
ทัสสนัตติกสรณทุกะ
[๘๙๘] สรณธรรมที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยสรณธรรม ที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สรณธรรมที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยสรณธรรมที่เป็นภาวนาย- *ปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๙๙] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดารทุกปัจจัย
[๙๐๐] อรณธรรมที่เป็นเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัย อรณธรรมที่เป็นเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๐๑] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
ทัสสนัตติกสรณทุกะ จบ
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกสรณทุกะ
[๙๐๒] อาศัยสรณธรรม ที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ อาศัยสรณธรรมที่เป็นภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ สรณธรรมที่เป็นเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัย สรณธรรมที่เป็นเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกสรณทุกะ จบ
อาจยคามิตติกสรณทุกะ
[๙๐๓] สรณธรรมที่เป็นอาจยคามิธรรม อาศัยสรณธรรมที่เป็นอาจยคามิ- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๐๔] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
[๙๐๕] อรณธรรมที่เป็นอาจยคามิธรรม อาศัยอรณธรรมที่เป็นอาจยคามิ- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อรณธรรมที่เป็นอปจยคามิธรรม อาศัยอรณธรรมที่เป็นอปจยคามิธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อรณธรรมที่เป็นเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยอรณธรรมที่เป็น เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อรณธรรมที่เป็นเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยอรณธรรมที่เป็น อาจยคามิธรรม และอรณธรรมที่เป็นเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อรณธรรมที่เป็นเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยอรณธรรมที่เป็น อปจยคามิธรรม และอรณธรรมที่เป็นเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๐๖] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๙๐๗] อรณธรรมที่เป็นอาจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่อรณธรรมที่เป็น อาจยคามิธรรม โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อรณธรรมที่เป็นอปจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่อรณธรรมที่เป็นอปจยคามิ- *ธรรม โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อรณธรรมที่เป็นเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่อรณธรรม ที่เป็นเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม โดยเหตุปัจจัย [๙๐๘] อรณธรรมที่เป็นอาจยคามิธรรม เป็นปัจจัยแก่อรณธรรมที่เป็น อาจยคามิธรรม โดยอารัมมณปัจจัย [๙๐๙] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๗ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๗ ในอธิปติปัจจัย มี " ๑๐ ในอนันตรปัจจัย มี " ๖ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑๓
แม้ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
อาจยคามิตติกสรณทุกะ จบ
เสกขัตติกสรณทุกะ
[๙๑๐] สรณธรรมที่เป็นเนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยสรณธรรมที่เป็น เนวเสกขานาเสกขธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๑๑] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
[๙๑๒] อรณธรรมที่เป็นเสกขธรรม อาศัยอรณธรรมที่เป็นเสกขธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อรณธรรมที่เป็นเนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยอรณธรรมที่เป็นเสกข- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อรณธรรมที่เป็นเสกขธรรม และอรณธรรมที่เป็นเนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยอรณธรรมที่เป็นเสกขธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อรณธรรมที่เป็นอเสกขธรรม อาศัยอรณธรรมที่เป็นอเสกขธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อรณธรรมที่เป็นเนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยอรณธรรมที่เป็นเนวเสก- *ขานาเสกขธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๑๓] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๙๑๔] อรณธรรมที่เป็นเสกขธรรม เป็นปัจจัยแก่อรณธรรมที่เป็นเสกข- *ธรรม โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อรณธรรมที่เป็นอเสกขธรรม เป็นปัจจัยแก่อรณธรรมที่เป็นอเสกขธรรม โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อรณธรรมที่เป็นเนวเสกขานาเสกขธรรม เป็นปัจจัยแก่อรณธรรมที่เป็น เนวเสกขานาเสกขธรรม โดยเหตุปัจจัย [๙๑๕] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๗ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๕ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในอนันตรปัจจัย มี " ๘ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑๓
แม้ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
เสกขัตติกสรณทุกะ จบ
ปริตตัตติกสรณทุกะ
[๙๑๖] สรณธรรมที่เป็นปริตตธรรม อาศัยสรณธรรมที่เป็นปริตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๑๗] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
[๙๑๘] อรณธรรมที่เป็นปริตตธรรม อาศัยอรณธรรมที่เป็นปริตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อรณธรรมที่เป็นมหัคคตธรรม อาศัยอรณธรรมที่เป็นมหัคคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อรณธรรมที่เป็นอัปปมาณธรรม อาศัยอรณธรรมที่เป็นอัปปมาณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อรณธรรมที่เป็นปริตตธรรม อาศัยอรณธรรมที่เป็นปริตตธรรม และ อรณธรรมที่เป็นมหัคคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อรณธรรมที่เป็นปริตตธรรม อาศัยอรณธรรมที่เป็นปริตตธรรม และ อรณธรรมที่เป็นอัปปมาณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๑๙] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๕ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑๓
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดารทุกปัจจัย
ปริตตัตติกสรณทุกะ จบ
ปริตตารัมมณัตติกสรณทุกะ
[๙๒๐] สรณธรรมที่เป็นปริตตารัมมณธรรม อาศัยสรณธรรมที่เป็น ปริตตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สรณธรรมที่เป็นมหัคคตารัมมณธรรม อาศัยสรณธรรมที่เป็นมหัคคตา- *รัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๒๑] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดารทุกปัจจัย
[๙๒๒] อรณธรรมที่เป็นปริตตารัมมณธรรม อาศัยอรณธรรมที่เป็น ปริตตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อรณธรรมที่เป็นมหัคคตารัมมณธรรม อาศัยอรณธรรมที่เป็นมหัคคตา- *รัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อรณธรรมที่เป็นอัปปมาณารัมมณธรรม อาศัยอรณธรรมที่เป็นอัปปมาณา- *รัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๒๓] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดารทุกปัจจัย
ปริตตารัมมณัตติกสรณทุกะ จบ
หีนัตติกสรณทุกะ
[๙๒๔] สรณธรรมที่เป็นหีนธรรม อาศัยสรณธรรมที่เป็นหีนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๒๕] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑ [๙๒๖] อรณธรรมที่เป็นมัชฌิมธรรม อาศัยอรณธรรมที่เป็นมัชฌิมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อรณธรรมที่เป็นปณีตธรรม อาศัยอรณธรรมที่เป็นปณีตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อรณธรรมที่เป็นมัชฌิมธรรม อาศัยอรณธรรมที่เป็นมัชฌิมธรรม และ อรณธรรมที่เป็นปณีตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๒๗] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕ ในอวิคตปัจจัย มี " ๕
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดารทุกปัจจัย
หีนัตติกสรณทุกะ จบ
มิจฉัตตัตติกสรณทุกะ
[๙๒๘] สรณธรรมที่เป็นมิจฉัตตนิยตธรรม อาศัยสรณธรรมที่เป็น มิจฉัตตนิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สรณธรรมที่เป็นอนิยตธรรม อาศัยสรณธรรมที่เป็นอนิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๒๙] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดารทุกปัจจัย
[๙๓๐] อรณธรรมที่เป็นสัมมัตตนิยตธรรม อาศัยอรณธรรมที่เป็น สัมมัตตนิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อรณธรรมที่เป็นอนิยตธรรม อาศัยอรณธรรมที่เป็นสัมมัตตนิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อรณธรรมที่เป็นสัมมัตตนิยตธรรม และอรณธรรมที่เป็นอนิยตธรรม อาศัยอรณธรรมที่เป็นสัมมัตตนิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อรณธรรมที่เป็นอนิยตธรรม อาศัยอรณธรรมที่เป็นอนิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อรณธรรมที่เป็นอนิยตธรรม อาศัยอรณธรรมที่เป็นสัมมัตตนิยตธรรม และอรณธรรมที่เป็นอนิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๓๑] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๕
สหชาตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดารอย่างนี้
มิจฉัตตัตติกสรณทุกะ จบ
มัคคารัมมณัตติกสรณทุกะ
[๙๓๒] อรณธรรมที่เป็นมัคคารัมมณธรรม อาศัยอรณธรรมที่เป็นมัคคา- *รัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อรณธรรมที่เป็นมัคคเหตุกธรรม อาศัยอรณธรรมที่เป็นมัคคเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อรณธรรมที่เป็นมัคคาธิปติธรรม อาศัยอรณธรรมที่เป็นมัคคาธิปติธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย อรณธรรมที่เป็นมัคคารัมมณธรรม อาศัยอรณธรรมที่เป็นมัคคารัมมณธรรม และอรณธรรมที่เป็นมัคคาธิปติธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อรณธรรมที่เป็นมัคคเหตุกธรรม อาศัยอรณธรรมที่เป็นมัคคเหตุกธรรม และอรณธรรมที่เป็นมัคคาธิปติธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๙๓๓] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑๗ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑๗
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๙๓๔] อรณธรรมที่เป็นมัคคารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่อรณธรรมที่เป็น มัคคารัมมณธรรม โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อรณธรรมที่เป็นมัคคเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่อรณธรรมที่เป็นมัคคเหตุก- *ธรรม โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อรณธรรมที่เป็นมัคคาธิปติธรรม เป็นปัจจัยแก่อรณธรรมที่เป็นมัคคา- *ธิปติธรรม โดยเหตุปัจจัย มี ๕ นัย [๙๓๕] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑๗ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑๗
แม้ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
มัคคารัมมณัตติกสรณทุกะ จบ
อุปปันนัตติกสรณทุกะ
[๙๓๖] สรณธรรมที่เป็นอุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก่สรณธรรมที่เป็น อุปปันนธรรม โดยเหตุปัจจัย [๙๓๗] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑ [๙๓๘] อรณธรรมที่เป็นอุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก่อรณธรรมที่เป็น อุปปันนธรรม โดยเหตุปัจจัย [๙๓๙] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
อุปปันนัตติกสรณทุกะ จบ
อตีตัตติกสรณทุกะ
[๙๔๐] สรณธรรมที่เป็นปัจจุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก่สรณธรรมที่เป็น ปัจจุปปันนธรรม โดยเหตุปัจจัย [๙๔๑] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑ [๙๔๒] อรณธรรมที่เป็นปัจจุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก่อรณธรรมที่เป็น ปัจจุปปันนธรรม โดยเหตุปัจจัย [๙๔๓] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
แม้ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
อตีตัตติกสรณทุกะ จบ
อตีตารัมมณัตติกสรณทุกะ
[๙๔๔] สรณธรรมที่เป็นอตีตารัมมณธรรม อาศัยสรณธรรมที่เป็นอตีตา- *รัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สรณธรรมที่เป็นอนาคตารัมมณธรรม อาศัยสรณธรรมที่เป็นอนาคตา- *รัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สรณธรรมที่เป็นปัจจุปปันนารัมมณธรรม อาศัยสรณธรรมที่เป็นปัจจุป- *ปันนารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๔๕] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดารทุกปัจจัย
[๙๔๖] อรณธรรมที่เป็นอตีตารัมมณธรรม อาศัยอรณธรรมที่เป็นอตีตา- *รัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อรณธรรมที่เป็นอนาคตารัมมณธรรม อาศัยอรณธรรมที่เป็นอนาคตา- *รัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อรณธรรมที่เป็นปัจจุปปันนารัมมณธรรม อาศัยอรณธรรมที่เป็นปัจจุป- *ปันนารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๔๗] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๙๔๘] อรณธรรมที่เป็นอตีตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่อรณธรรมที่เป็น อตีตารัมมณธรรม โดยเหตุปัจจัย อรณธรรมที่เป็นอนาคตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่อรณธรรมที่เป็น อนาคตารัมมณธรรม โดยเหตุปัจจัย อรณธรรมที่เป็นปัจจุปปันนารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่อรณธรรมที่เป็น ปัจจุปปันนารัมมณธรรม โดยเหตุปัจจัย [๙๔๙] อรณธรรมที่เป็นอตีตารัมมณธรรม เป็นปัจจัยแก่อรณธรรมที่เป็น อตีตารัมมณธรรม โดยอารัมมณปัจจัย [๙๕๐] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓
แม้ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
อตีตารัมมณัตติกสรณทุกะ จบ
อัชฌัตติกสรณทุกะ
[๙๕๑] สรณธรรมที่เป็นอัชฌัตตธรรม อาศัยสรณธรรมที่เป็นอัชฌัตต- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สรณธรรมที่เป็นพหิทธาธรรม อาศัยสรณธรรมที่เป็นพหิทธาธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๕๒] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดารทุกปัจจัย
[๙๕๓] อรณธรรมที่เป็นอัชฌัตตธรรม อาศัยอรณธรรมที่เป็นอัชฌัตต- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อรณธรรมที่เป็นพหิทธาธรรม อาศัยอรณธรรมที่เป็นพหิทธาธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๕๔] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดารทุกปัจจัย
อัชฌัตตัตติกสรณทุกะ จบ
อัชฌัตตารัมมณัตติกสรณทุกะ
[๙๕๕] สรณธรรมที่เป็นอัชฌัตตารัมมณธรรม อาศัยสรณธรรมที่เป็น อัชฌัตตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สรณธรรมที่เป็นพหิทธารัมมณธรรม อาศัยสรณธรรมที่เป็นพหิทธารัมมณ- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๕๖] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดารทุกปัจจัย
[๙๕๗] อรณธรรมที่เป็นอัชฌัตตารัมมณธรรม อาศัยอรณธรรมที่เป็น อัชฌัตตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อรณธรรมที่เป็นพหิทธารัมมณธรรม อาศัยอรณธรรมที่เป็นพหิทธารัมมณ- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๕๘] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดารทุกปัจจัย
อัชฌัตตารัมมณัตติกสรณทุกะ จบ
สนิทัสสนัตติกสรณทุกะ
[๙๕๙] สรณธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยสรณธรรมที่เป็น อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย [๙๖๐] อรณธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยอรณธรรมที่เป็น อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๗ นัย [๙๖๑] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒๑
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๙๖๒] อรณธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่อรณธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดยเหตุปัจจัย [๙๖๓] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๗ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒๕
แม้ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
สนิทัสสนัตติกสรณทุกะ จบ
อนุโลมติกทุกปัฏฐาน จบ
-----------------------------------------------------
กุสลัตติกเวทนาตติกะ
[๑] สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นกุศล อาศัยสุขายเวทนาย- *สัมปยุตตธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยสุขายเวทนายสัมปยุตต- *ธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยสุขายเวทนาย- *สัมปยุตตธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๓] สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่สุขายเวทนาย- *สัมปยุตตธรรมที่เป็นกุศล โดยเหตุปัจจัย สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่สุขายเวทนาย- *สัมปยุตตธรรมที่เป็นอกุศล โดยเหตุปัจจัย สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่สุขายเวทนาย- *สัมปยุตตธรรมที่เป็นอัพยากฤต โดยเหตุปัจจัย [๔] สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่สุขายเวทนาย- *สัมปยุตตธรรมที่เป็นกุศล โดยอารัมมณปัจจัย [๕] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙
ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
[๖] ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยทุกขายเวทนาย- *สัมปยุตตธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗] ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยทุกขายเวทนาย- *สัมปยุตตธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยทุกขายเวทนาย- *สัมปยุตตธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย [๘] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๙] ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรคที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่ทุกขาย- *เวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นอกุศล โดยเหตุปัจจัย [๑๐] ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่ทุกขาย- *เวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นอกุศล โดยอารัมมณปัจจัย ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่ทุกขาย- *เวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นอกุศล โดยอารัมมณปัจจัย [๑๑] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒
ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
[๑๒] อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นกุศล อาศัยอทุกขม- *สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยอทุกขมสุขาย- *เวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยอทุกขมสุขาย- *เวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๑๔] อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่ อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นกุศล โดยเหตุปัจจัย อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่อทุกขม- *สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นอกุศล โดยเหตุปัจจัย อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่ อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นอัพยากฤต โดยเหตุปัจจัย [๑๕] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๗ ในอนันตรปัจจัย มี " ๗ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓
ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
กุสลัตติกเวทนาตติกะ จบ
กุสลัตติกวิปากัตติกะ
[๑๖] วิปากธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยวิปากธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๗] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
[๑๘] วิปากธัมมธรรมที่เป็นกุศล อาศัยวิปากธัมมธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย วิปากธัมมธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยวิปากธัมมธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๙] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอารัมมณปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๒๐] วิปากธัมมธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่วิปากธัมมธรรมที่เป็น กุศล โดยเหตุปัจจัย วิปากธัมมธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่วิปากธัมมธรรมที่เป็นอกุศล โดยเหตุปัจจัย [๒๑] วิปากธัมมธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่วิปากธัมมธรรม ที่เป็น กุศล โดยอารัมมณปัจจัย วิปากธัมมธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่วิปากธัมมธรรมที่เป็นอกุศล โดยอารัมมณปัจจัย วิปากธัมมธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่วิปากธัมมธรรมที่เป็นอกุศล โดยอารัมมณปัจจัย วิปากธัมมธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่วิปากธัมมธรรมที่เป็นกุศล โดยอารัมมณปัจจัย [๒๒] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๔ ในอธิปติปัจจัย มี " ๓ ในอนันตรปัจจัย มี " ๒ ในสหชาตปัจจัย มี " ๒ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๔ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒
ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
[๒๓] เนววิปากนวิปากธัมมธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยเนววิปาก- *นวิปากธัมมธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๔] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
กุสลัตติกวิปากัตติกะ จบ
กุสลัตติกอุปาทินนัตติกะ
[๒๕] อุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยอุปาทินนุปานิย- *ธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๖] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
[๒๗] อนุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เป็นกุศล อาศัยอนุปาทินนุปาทานิย- *ธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อนุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อนุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยอนุปาทินนุปาทานิย- *ธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๘] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๒๙] อนุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่อนุปาทิน- *นุปาทานิยธรรมที่เป็นกุศล โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อนุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่อนุปาทินนุปาทา- *นิยธรรมที่เป็นอกุศล โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อนุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่อนุปาทินนุปาทา- *นิยธรรมที่เป็นอัพยากฤต โดยเหตุปัจจัย [๓๐] อนุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่อนุปาทินนุปาทา- *นิยธรรมที่เป็นกุศล โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย อนุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่อนุปาทินนุปาทา- *นิยธรรมที่เป็นอกุศล โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย อนุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่อนุปาทินนุปาทา- *นิยธรรมที่เป็นอัพยากฤต โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย [๓๑] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๗ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑๑
ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
[๓๒] อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรมที่เป็นกุศล อาศัยอนุปาทินนอนุปาทา- *นิยธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยอนุปาทินนอนุปาทา- *นิยธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๓๓] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดารทุกปัจจัย
กุสลัตติกอุปาทินนัตติกะ จบ
กุสลัตติกสังกิลิฏฐัตติกะ
[๓๔] สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยสังกิลิฏฐสังกิเลสิก- *ธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๓๕] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
[๓๖] อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมที่เป็นกุศล อาศัยอสังกิลิฏฐสังกิเลสิก- *ธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยอสังกิลิฏฐสังกิเลสิก- *ธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๓๗] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕ ในอวิคตปัจจัย มี " ๕
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดารทุกปัจจัย
[๓๘] อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรมที่เป็นกุศล อาศัยอสังกิลิฏฐอสังกิเล- *สิกธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๓๙] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดารทุกปัจจัย
กุสลัตติกสังกิลิฏฐัตติกะ จบ
กุสลัตติกวิตักกัตติกะ
[๔๐] สวิตักกสวิจารธรรมที่เป็นกุศล อาศัยสวิตักกสวิจารธรรมที่เป็น กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สวิตักกสวิจารธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยสวิตักกสวิจารธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สวิตักกสวิจารธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยสวิตักกสวิจารธรรมที่เป็น อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๑] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๔๒] สวิตักกสวิจารธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่สวิตักกสวิจารธรรม ที่เป็นกุศล โดยเหตุปัจจัย สวิตักกสวิจารธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่สวิตักกสวิจารธรรมที่เป็น อกุศล โดยเหตุปัจจัย สวิตักกสวิจารธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่สวิตักกสวิจารธรรมที่ เป็นอัพยากฤต โดยเหตุปัจจัย [๔๓] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓
ในปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
[๔๔] อวิตักกวิจารมัตตธรรมที่เป็นกุศล อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรมที่ เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อวิตักกวิจารมัตตธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม ที่เป็น อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๕] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒ ในสหชาตวารก็ดี ในสัมปยุตตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดาร ทุกปัจจัย [๔๖] อวิตักกอวิจารธรรมที่เป็นกุศล อาศัยอวิตักกวิจารธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อวิตักกอวิจารธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยอวิตักกอวิจารธรรมที่เป็นอัพยา- *กฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๗] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๕
สหชาตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดาร
กุสลัตติกวิตักกัตติกะ จบ
กุสลัตติกปีติตติกะ
[๔๘] ปีติสหคตธรรมที่เป็นกุศล อาศัยปีติสหคตธรรมที่เป็นกุศลเกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ปีติสหคตธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยปีติสหคตธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ปีติสหคตธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยปีติสหคตธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๙] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๕๐] ปีติสหคตธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่ปีติสหคตธรรมที่เป็น อกุศล โดยเหตุปัจจัย ปีติสหคตธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่ปีติสหคตธรรมที่เป็นกุศล โดยเหตุปัจจัย ปีติสหคตธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่ปีติสหคตธรรมที่เป็นอัพยา- *กฤต โดยเหตุปัจจัย [๕๑] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๗ ในอนันตรปัจจัย มี " ๕ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓
ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
[๕๒] สุขสหคตธรรมที่เป็นกุศล อาศัยสุขสหคตธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สุขสหคตธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยสุขสหคตธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สุขสหคตธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยสุขสหคตธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๓] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓
สหชาตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดาร
[๕๔] อุเบกขาสหคตธรรมที่เป็นกุศล อาศัยอุเบกขาสหคตธรรมที่เป็น กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อุเบกขาสหคตธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยอุเบกขาสหคตธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อุเบกขาสหคตธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยอุเบกขาสหคตธรรมที่เป็น อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๕] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓
สหชาตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดาร
กุสลัตติกปีติตติกะ จบ
กุสลัตติกทัสสนัตติกะ
[๕๖] ทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๗] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
[๕๘] ภาวนายปหาตัพพธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยภาวนายปหาตัพ ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๙] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรมที่เป็นกุศล อาศัยเนวทัสส- *เนนภาวนายปหาตัพพธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๐] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕ ในอวิคตปัจจัย มี " ๕
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดารทุกปัจจัย
กุสลัตติกทัสสนัตติกะ จบ
กุสลัตติกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกะ
[๖๑] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยทัสสเนนปหา- *ตัพพเหตุกธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๒] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยภาวนายปหาตัพพ- *เหตุกธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๓] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรมที่เป็นกุศล อาศัย เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุ [๖๔] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๗ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๗
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดารทุกปัจจัย
กุสลัตติกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกะ จบ
กุสลัตติกอาจยคามิตติกะ
[๖๕] อาจยคามิธรรมที่เป็นกุศล อาศัยอาจคามิธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อาจยคามิธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยอาจยคามิธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๖] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดารทุกปัจจัย
[๖๗] อปจยคามิธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยอปจยคามิธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
ในปฏิจจวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
[๖๘] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยเนวาจยคามิ- *นาปจยคามิธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๙] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
สหชาตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดาร
กุสลัตติกอาจยคามิตติกะ จบ
กุสลัตติกเสกขัตติกะ
[๗๐] เสกขธรรมที่เป็นกุศล อาศัยเสกขธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๑] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดารทุกปัจจัย
[๗๒] อเสกขธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยอเสกขธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๓] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
[๗๔] เนวเสกขานาเสกขธรรมที่เป็นกุศล อาศัยเนวเสกขานาเสกขธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย เนวเสกขานาเสกขธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยเนวเสกขานาเสกขธรรมที่เป็น อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย เนวเสกขานาเสกขธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยเนวเสกขานาเสกขธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๗๕] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๗๖] เนวเสกขานาเสกขธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่เนวเสกขานา- *เสกขธรรม ที่เป็นกุศล โดยเหตุปัจจัย [๗๗] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๗ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑๓
ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
กุสลัตติกเสกขัตติกะ จบ
กุสลัตติกปริตัตติกะ
[๗๘] ปริตตธรรมที่เป็นกุศล อาศัยปริตตธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ปริตตธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยปริตตธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ปริตตธรรมที่เป็นกุศล และปริตตธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยปริตต- *ธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ปริตตธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยปริตตธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๓ นัย ปริตตธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยปริตตธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ปริตตธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยปริตตธรรมที่เป็นกุศล และปริตต- *ธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ปริตตธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยปริตตธรรมที่เป็นอกุศล และปริตต- *ธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๙] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๘๐] ปริตตธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่ปริตตธรรมที่เป็นกุศล โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ปริตตธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่ปริตตธรรมที่เป็นอกุศล โดย เหตุปัจจัย มี ๓ นัย ปริตตธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่ปริตตธรรมที่เป็นอัพยากฤต โดยเหตุปัจจัย [๘๑] ปริตตธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่ปริตตธรรมที่เป็นกุศล โดยอารัมมณปัจจัย [๘๒] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๗ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑๓
ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
[๘๓] มหัคคตธรรมที่เป็นกุศล อาศัยมหัคคตธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มหัคคตธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยมหัคคตธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๔] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดารทุกปัจจัย
[๘๕] อัปปมาณธรรมที่เป็นกุศล อาศัยอัปปมาณธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อัปปมาณธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยอัปปมาณธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๖] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดารทุกปัจจัย
กุสลัตติกปริตตัตติกะ จบ
กุสลัตติกปริตตารัมมณัตติกะ
[๘๗] ปริตตารัมมณธรรมที่เป็นกุศล อาศัยปริตตารัมมณธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ปริตตารัมมณธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยปริตตารัมมณธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ปริตตารัมมณธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยปริตตารัมมณธรรมที่เป็น อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๘] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓
สหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดาร
[๘๙] มหัคคตารัมมณธรรมที่เป็นกุศล อาศัยมหัคคตารัมมณธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มหัคคตารัมมณธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยมหัคคตารัมมณธรรมที่เป็น อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มหัคคตารัมมณธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยมหัคคตารัมมณธรรมที่เป็น อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๐] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดารทุกปัจจัย
[๙๑] อัปปมาณารัมมณธรรมที่เป็นกุศล อาศัยอัปปมาณารัมมณธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อัปปมาณารัมมณธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยอัปปมาณารัมมณธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๒] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดารทุกปัจจัย
กุสลัตติกปริตตารัมมณัตติกะ จบ
กุสลัตติกหีนัตติกะ
[๙๓] หีนธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยหีนธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๔] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
พึงให้พิสดารทุกวาร
[๙๕] มัชฌิมธรรมที่เป็นกุศล อาศัยมัชฌิมธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มัชฌิมธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยมัชฌิมธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มัชฌิมธรรมที่เป็นกุศล และมัชฌิมธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัย มัชฌิมธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มัชฌิมธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยมัชฌิมธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มัชฌิมธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยมัชฌิมธรรมที่เป็นกุศล และมัชฌิม- *ธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๖] มัชฌิมธรรมที่เป็นกุศล อาศัยมัชฌิมธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย มัชฌิมธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยมัชฌิมธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย [๙๗] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๕
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๙๘] มัชฌิมธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่มัชฌิมธรรมที่เป็นกุศล โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย มัชฌิมธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่มัชฌิมธรรมที่เป็นอัพยากฤต โดยเหตุปัจจัย [๙๙] มัชฌิมธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่มัชฌิมธรรมที่เป็นกุศล โดยอารัมมณปัจจัย มัชฌิมธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่มัชฌิมธรรมที่เป็นอัพยากฤต โดยอารัมมณปัจจัย มัชฌิมธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่มัชฌิมธรรมที่เป็นอัพยากฤต โดยอารัมมณปัจจัย มัชฌิมธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่มัชฌิมธรรมที่เป็นกุศล โดยอารัมมณปัจจัย [๑๐๐] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๔ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๔ ในอวิคตปัจจัย มี " ๗
ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
[๑๐๑] ปณีตธรรมที่เป็นกุศล อาศัยปณีตธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ปณีตธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยปณีตธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๒] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดารทุกปัจจัย
กุสลัตติกหีนัตติกะ จบ
กุสลัตติกมิจฉัตตัตติกะ
[๑๐๓] มิจฉัตตนิยตธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยมิจฉัตตนิยตธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๔] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
พึงให้พิสดารทุกวาร
[๑๐๕] สัมมัตตนิยตธรรมที่เป็นกุศล อาศัยสัมมัตตนิยตธรรมที่เป็น กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๖] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
[๑๐๗] อนิยตธรรมที่เป็นกุศล อาศัยอนิยตธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อนิยตธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยอนิยตธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อนิยตธรรมที่เป็นกุศล และอนิยตธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยอนิยต- *ธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อนิยตธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยอนิยตธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อนิยตธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยอนิยตธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๘] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๑๐๙] อนิยตธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่อนิยตธรรมที่เป็นกุศล โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อนิยตธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่อนิยตธรรมที่เป็นอกุศล โดย เหตุปัจจัย มี ๓ นัย อนิยตธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่อนิยตธรรมที่เป็นอัพยากฤต โดยเหตุปัจจัย [๑๑๐] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๗ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑๓
ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
กุสลัตติกมิจฉัตตัตติกะ จบ
กุสลัตติกมัคคารัมมณัตติกะ
[๑๑๑] มัคคารัมมณธรรมที่เป็นกุศล อาศัยมัคคารัมมณธรรมที่เป็น กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มัคคารัมมณธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยมัคคารัมมณธรรมที่เป็น อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๒] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒
พึงให้พิสดารทุกวาร
[๑๑๓] มัคคเหตุกธรรมที่เป็นกุศล อาศัยมัคคเหตุกธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๔] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
[๑๑๕] มัคคาธิปติธรรมที่เป็นกุศล อาศัยมัคคาธิปติธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มัคคาธิปติธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยมัคคาธิปติธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๖] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒
พึงให้พิสดารทุกวาร
กุสลัตติกมัคคารัมมณัตติกะ จบ
กุสลัตติกอุปปันนัตติกะ
[๑๑๗] อุปปันนธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่อุปปันนธรรมที่เป็น กุศล โดยเหตุปัจจัย มี ๗ นัย
กุสลัตติกอุปปันนัตติกะ จบ
กุสลัตติกอตีตัตติกะ
[๑๑๘] ปัจจุปปันนธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่ปัจจุปปันนธรรมที่เป็น กุศล โดยเหตุปัจจัย มี ๗ นัย
กุสลัตติกอตีตัตติกะ จบ
กุสลัตติกอตีตารัมมณัตติกะ
[๑๑๙] อตีตารัมมณธรรมที่เป็นกุศล อาศัยอตีตารัมมณธรรมที่เป็น กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อตีตารัมมณธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยอตีตารัมมณธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อตีตารัมมณธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยอตีตารัมมณธรรมที่เป็น อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๐] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๑๒๑] อตีตารัมมณธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่อตีตารัมมณธรรม ที่เป็นกุศล โดยเหตุปัจจัย อตีตารัมมณธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่อตีตารัมมณธรรมที่เป็น อกุศล โดยเหตุปัจจัย อตีตารัมมณธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่อตีตารัมมณธรรมที่เป็น อัพยากฤต โดยเหตุปัจจัย [๑๒๒] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๓
ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
[๑๒๓] อนาคตารัมมณธรรมที่เป็นกุศล อาศัยอนาคตารัมมณธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๔] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๑๒๕] อนาคตารัมมณธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่อนาคตารัมมณ- *ธรรมที่เป็นกุศล โดยเหตุปัจจัย [๑๒๖] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓
ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
[๑๒๗] ปัจจุปปันนารัมมณธรรมที่เป็นกุศล อาศัยปัจจุปปันนารัมมณ- *ธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๘] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๑๒๙] ปัจจุปปันนารัมมณธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่ปัจจุปปันนา- *รัมมณธรรมที่เป็นกุศล โดยเหตุปัจจัย ปัจจุปปันนารัมมณธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่ปัจจุปปันนารัมมณ- *ธรรมที่เป็นอกุศล โดยเหตุปัจจัย ปัจจุปันนารัมมณธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่ปัจจุปปันนา- *รัมมณธรรมที่เป็นอัพยากฤต โดยเหตุปัจจัย [๑๓๐] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๖ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓
ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
กุสลัตติกอตีตารัมมณัตติกะ จบ
กุสลัตติกอัชฒัตตัตติกะ
[๑๓๑] อัชฌัตตธรรมที่เป็นกุศล อาศัยอัชฌัตตธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อัชฌัตตธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยอัชฌัตตธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อัชฌัตตธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยอัชฌัตตธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๒] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
พึงให้พิสดารอย่างนี้
[๑๓๓] อัชฌัตตธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่อัชฌัตตธรรมที่เป็น กุศล โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อัชฌัตตธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่อัชฌัตตธรรมที่เป็นอกุศล โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อัชฌัตตธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่อัชฌัตตธรรมที่เป็น อัพยากฤต โดยเหตุปัจจัย [๑๓๔] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๗ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑๓
ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
[๑๓๕] พหิทธาธรรมที่เป็นกุศล อาศัยพหิทธาธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย พหิทธาธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยพหิทธาธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย พหิทธาธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยพหิทธาธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๑๓๖] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๑๓๗] พหิทธาธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่พหิทธาธรรมที่เป็นกุศล โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย พหิทธาธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่พหิทธาธรรมที่เป็นอกุศล โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย พหิทธาธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่พหิทธาธรรมที่เป็นอัพยากฤต โดยเหตุปัจจัย [๑๓๘] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๗ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑๓
ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
กุสลัตติกอัชฌัตตัตติกะ จบ
กุสลัตติกอัชฌัตตารัมมณัตติกะ
[๑๓๙] อัชฌัตตารัมมณธรรมที่เป็นกุศล อาศัยอัชฌัตตารัมมณธรรม- *ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๔๐] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓ [๑๔๑] พหิทธารัมมณธรรมที่เป็นกุศล อาศัยพหิทธารัมมณธรรมที่เป็น กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๔๒] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓
กุสลัตติกอัชฌัตตารัมมณัตติกะ จบ
กุสลัตติกสนิทัสสนัตติกะ
[๑๔๓] อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยอนิทัสสน- *สัปปฏิฆธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๔๔] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอวิคตปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑
สหชาตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดาร
[๑๔๕] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่เป็นกุศล อาศัยอนิทัสสนอัปปฏิฆ- *ธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่เป็นกุศล และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่เป็น อัพยากฤต อาศัยอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่ เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่เป็น อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๔๖] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดาร
กุสลัตติกสนิทัสสนัตติกะ จบ
เวทนาตติกกุสลัตติกะ
[๑๔๗] กุศลธรรมที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยกุศลธรรมที่ เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยกุศลธรรม ที่เป็นอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๔๘] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๑๔๙] กุศลธรรมที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ กุศลธรรมที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่กุศล- *ธรรมที่เป็นอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปัจจัย [๑๕๐] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒
พึงให้พิสดารทุกวาร
[๑๕๑] อกุศลธรรมที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยอกุศล- *ธรรมที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อกุศลธรรมที่เป็นทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็น ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อกุศลธรรมที่เป็นอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยอกุศลธรรม ที่เป็นอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๕๒] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓
พึงให้พิสดารทุกวาร
[๑๕๓] อัพยากตธรรม ที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัย อัพยากตธรรมที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อัพยากตธรรม ที่เป็นอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยอัพยากต- *ธรรม ที่เป็นอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๕๔] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓
เวทนาตติกกุสลัตติกะ จบ
วิปากัตติกกุสลัตติกะ
[๑๕๕] กุศลธรรมที่เป็นวิปากธัมมธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นวิปาก- *ธัมมธรรม เกิดขึ้น เหตุปัจจัย [๑๕๖] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑ [๑๕๗] อกุศลธรรมที่เป็นวิปากธัมมธรรม อาศัยอกุศลที่เป็นวิปาก- *ธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๕๘] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑
มีหัวข้อปัจจัย ๑ ทุกปัจจัย
[๑๕๙] อัพยากตธรรมที่เป็นวิปากธรรม อาศัยอัพยากตธรรมท