ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๑๑ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๕
เหตุทุกสเหตุกทุกะ
[๑] เหตุสเหตุกธรรม อาศัยเหตุสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย นเหตุสเหตุกธรรม อาศัยเหตุสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุสเหตุกธรรม และนเหตุสเหตุกธรรม อาศัยเหตุสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุสเหตุกธรรม อาศัยนเหตุสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุสเหตุกธรรม อาศัยนเหตุสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุสเหตุกธรรม และนเหตุสเหตุกธรรม อาศัยนเหตุสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุสเหตุกธรรม อาศัยเหตุสเหตุกธรรม และนเหตุสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุสเหตุกธรรม อาศัยเหตุสเหตุกธรรม และนเหตุสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุสเหตุกธรรม และนเหตุสเหตุกธรรม อาศัยเหตุสเหตุกธรรม และนเหตุสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๓] เหตุสเหตุกธรรม อาศัยเหตุสเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่ เพราะอธิปติปัจจัย [๔] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๙ [๕] ในเหตุปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ [๖] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ สหชาตวารก็ดี ปัจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตต- *วารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร [๗] เหตุสเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุสเหตุกธรรม โดยเหตุปัจจัย เหตุสเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุสเหตุกธรรม โดยเหตุปัจจัย เหตุสเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุสเหตุกธรรม และนเหตุสเหตุกธรรม โดยเหตุปัจจัย [๘] เหตุสเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุสเหตุกธรรม โดยอารัมมณ- *ปัจจัย เหตุสเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุสเหตุกธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เหตุสเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุสเหตุกธรรม และนเหตุสเหตุก- *ธรรม โดยอารัมมณปัจจัย นเหตุสเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุสเหตุกธรรม โดยอารัมมณ- *ปัจจัย นเหตุสเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุสเหตุกธรรม โดยอารัมมณปัจจัย นเหตุสเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุสเหตุกธรรม และนเหตุสเหตุก- *ธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เหตุสเหตุกธรรม และนเหตุสเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุสเหตุก- *ธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เหตุสเหตุกธรรม และนเหตุสเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุสเหตุก- *ธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เหตุสเหตุกธรรม และนเหตุสเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุสเหตุก- *ธรรม และนเหตุสเหตุกธรรม โดยอารัมมณปัจจัย [๙] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙
ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
[๑๐] นเหตุอเหตุกธรรม อาศัยเหตุอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย นเหตุอเหตุกธรรม อาศัยนเหตุอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุอเหตุกธรรม อาศัยเหตุอเหตุกธรรม และนเหตุอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๑๒] เหตุอเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุอเหตุกธรรม โดย เหตุปัจจัย [๑๓] เหตุอเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุอเหตุกธรรม โดย อารัมมณปัจจัย เหตุอเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุอเหตุกธรรม โดยอารัมมณปัจจัย นเหตุอเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุอเหตุกธรรม โดยอารัมมณ- *ปัจจัย นเหตุอเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุอเหตุกธรรม โดยอารัมมณปัจจัย [๑๔] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๔ ในอวิคตปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๔
ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
เหตุทุกสเหตุกทุกะ จบ

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ บรรทัดที่ ๑๖๒๑๗-๑๖๒๙๒ หน้าที่ ๖๗๖-๖๗๙. http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=44&A=16217&Z=16292&pagebreak=0              ฟังเนื้อความพระไตรปิฎก : [คลิกเพื่อฟัง]              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/attha/m_siri.php?B=44&siri=266              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=3095              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย :- [3095-3108] http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=44&item=3095&items=14              The Pali Tipitaka in Roman :- [3095-3108] http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=44&item=3095&items=14              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ บันทึกล่าสุด ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :