ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๑๑ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๕
อาสววิปปยุตตสาสวทุกกุสลัตติกะ
ปฏิจจวาร
[๑๒๐๕] กุศลธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตสาสวธรรม อาศัยกุศลธรรมที่ เป็นอาสววิปปยุตตสาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตอนาสวธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็น อาสววิปปยุตตอนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๐๖] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒
สหชาตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดาร
ปฏิจจวาร
[๑๒๐๗] อัพยากตธรรม ที่เป็นอาสววิปปยุตตสาสวธรรม อาศัย อัพยากตธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตสาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อัพยากตธรรม ที่เป็นอาสววิปปยุตตอนาสวธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่ เป็นอาสววิปปยุตตอนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อัพยากตธรรม ที่เป็นอาสววิปปยุตตสาสวธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่ เป็นอาสววิปปยุตตอนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อัพยากตธรรม ที่เป็นอาสววิปปยุตตสาสวธรรม และอัพยากตธรรมที่เป็น อาสววิปปยุตตอนาสวธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตอนาสว- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อัพยากตธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตสาสวธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็น อาสววิปปยุตตสาสวธรรม และอัพยากตธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตอนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๐๘] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอธิปติปัจจัย มี " ๕ ในกัมมปัจจัย มี " ๕ ในวิปากปัจจัย มี " ๕ ในอวิคตปัจจัย มี " ๕ [๑๒๐๙] อัพยากตธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตสาสวธรรม อาศัยอัพยากต- *ธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตสาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๑๐] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๒ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มี " ๓ สหชาตวารก็ดี ปัจจัยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตต- *วารก็ดี พึงให้พิสดารเหมือนปฏิจจวาร
ปัญหาวาร
[๑๒๑๑] อัพยากตธรรม ที่เป็นอาสววิปปยุตตสาสวธรรม เป็นปัจจัย แก่อัพยากตธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตสาสวธรรม โดยเหตุปัจจัย อัพยากตธรรม ที่เป็นอาสววิปปยุตตอนาสวธรรม เป็นปัจจัยแก่อัพยากต- *ธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตอนาสวธรรม โดยเหตุปัจจัย อัพยากตธรรม ที่เป็นอาสววิปปยุตตอนาสวธรรม เป็นปัจจัยแก่อัพยากต- *ธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตสาสวธรรม โดยเหตุปัจจัย อัพยากตธรรม ที่เป็นอาสววิปปยุตตอนาสวธรรม เป็นปัจจัยแก่อัพยากต- *ธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตสาสวธรรม และอัพยากตธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตต- *อนาสวธรรม โดยเหตุปัจจัย [๑๒๑๒] อัพยากตธรรม ที่เป็นอาสววิปปยุตตสาสวธรรม เป็นปัจจัย แก่อัพยากตธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตสาสวธรรม โดยอารัมมณปัจจัย อัพยากตธรรม ที่เป็นอาสววิปปยุตตอนาสวธรรม เป็นปัจจัยแก่อัพยากต- *ธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตอนาสวธรรม โดยอารัมมณปัจจัย [๑๒๑๓] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๔ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในอธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๔ ในอนันตรปัจจัย มี " ๔ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๔ ในสหชาตปัจจัย มี " ๕ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๒ ในนิสสยปัจจัย มี " ๗ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๔ ในปุเรชาตปัจจัย มี " ๒ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๑ ในกัมมปัจจัย มี " ๔ ในวิปากปัจจัย มี " ๔ ในอาหารปัจจัย มี " ๔ ในอวิคตปัจจัย มี " ๗ [๑๒๑๔] อัพยากตธรรม ที่เป็นอาสววิปปยุตตสาสวธรรม เป็นปัจจัย แก่อัพยากตธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตสาสวธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เป็น ปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปุเรชาต- *ปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปัจฉาชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอาหารปัจจัย เป็น ปัจจัยโดยอินทริยปัจจัย [๑๒๑๕] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๗ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๗ [๑๒๑๖] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อ ปัจจัย ๔ [๑๒๑๗] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อ ปัจจัย ๓ อนุโลมก็ดี ปัจจนียะก็ดี อนุโลมปัจจนียะก็ดี ปัจจนียานุโลมก็ดี แห่ง ปัญหาวาร ในกุสลัตติกะ ท่านนับไว้อย่างไร พึงนับอย่างนั้น
อาสววิปปยุตตสาสวทุกกุสลัตติกะ จบ
อาสวโคจฉกทุกกุสลัตติกะ จบ

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ บรรทัดที่ ๖๒๐๘-๖๒๘๘ หน้าที่ ๒๕๘-๒๖๒. http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=44&A=6208&Z=6288&pagebreak=0              ฟังเนื้อความพระไตรปิฎก : [คลิกเพื่อฟัง]              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/attha/m_siri.php?B=44&siri=40              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=1205              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย :- [1205-1217] http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=44&item=1205&items=13              The Pali Tipitaka in Roman :- [1205-1217] http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=44&item=1205&items=13              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ บันทึกล่าสุด ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :