ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๑๒ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
พระอภิธรรมปิฎก
เล่ม ๑๒
ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น
ปัจจนียติกปัฏฐาน
นกุสลัตติกะ
[๑] ธรรมที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย คือ ธรรมที่เป็นอกุศล ธรรมที่เป็นอัพยากฤต อันได้แก่ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอกุศล ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น ขันธ์ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๒ เกิดขึ้น ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุ ปัจจัย มี ๕ นัย [๒] ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล และธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๕ นัย [๓] ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล และธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๖ นัย [๔] ธรรมที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่ อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย [๕] ธรรมที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศล และธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศล และธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศล และธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล และธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศล และธรรมที่ ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศล และธรรมที่ไม่ใช่ อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย [๖] ธรรมที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่ อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๗] ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย [๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒๔ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒๙ สหชาตวารก็ดี ปัจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือน ปฏิจจวาร [๙] ธรรมที่ไม่ใช่กุศล เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่กุศล โดยเหตุปัจจัย [๑๐] ธรรมที่ไม่ใช่กุศล เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่กุศล โดยอารัมมณปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล โดยอารัมมณปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต โดยอารัมมณปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต โดย อารัมมณปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อกุศลธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต โดยอารัมมณปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่อกุศล โดย อารัมมณปัจจัย มี ๖ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล โดยอารัมมณปัจจัย มี ๖ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต โดยอารัมมณปัจจัย มี ๖ นัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่กุศล โดย อารัมมณปัจจัย มี ๖ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล และธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่กุศล โดย อารัมมณปัจจัย มี ๖ นัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่อกุศล เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่กุศล โดยอารัมมณ- *ปัจจัย มี ๖ นัย [๑๑] ธรรมที่ไม่ใช่กุศล เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่กุศล โดยอธิปติปัจจัย เป็นปัจจัย โดยอนันตรปัจจัย เป็นปัจจัย โดยสมนันตรปัจจัย เป็นปัจจัย โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัย โดยอัญญมัญญปัจจัย เป็นปัจจัย โดยนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัย โดยอุปนิสสยปัจจัย [๑๒] ที่เป็นปัจจัย โดยปุเรชาตปัจจัย คือ ธรรมที่ไม่ใช่กุศล เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล โดยปุเรชาตปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่อกุศล โดยปุเรชาต- *ปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล โดยปุเรชาตปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่กุศล โดยปุเรชาตปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่อกุศล โดยปุเรชาต- *ปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่อกุศล เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล โดย ปุเรชาตปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่อกุศล เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล โดย ปุเรชาตปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่อกุศล เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่กุศล และธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล โดยปุเรชาตปัจจัย [๑๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓๖ ในอธิปติปัจจัย มี " ๓๕ ในอนันตรปัจจัย มี " ๓๔ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๓๔ ในสหชาตปัจจัย มี " ๒๙ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๒๔ ในนิสสยปัจจัย มี " ๓๔ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๓๖ ในปุเรชาตปัจจัย มี " ๑๘ ในปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๑๘ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๒๔ ในกัมมปัจจัย มี " ๒๙ ในวิปากปัจจัย มี " ๙ ในอาหารปัจจัย มี " ๒๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓๔ อนุโลมก็ดี ปัจจนียะก็ดี อนุโลมปัจจนียะก็ดี ปัจจนียานุโลมก็ดี แห่งปัญหาวารใน กุสลัตติกะ ท่านนับไว้อย่างไร พึงนับอย่างนั้น
นเวทนาตติกะ
[๑๔] ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมอันสัมปยุตด้วยสุขเวทนา อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมอันสัมปยุต ด้วยสุขเวทนา เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมอันสัมปยุตด้วยทุกขเวทนา อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมอันสัมปยุตด้วย สุขเวทนา เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมอันสัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนา อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมอันสัมปยุต ด้วยสุขเวทนา เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมอันสัมปยุตด้วยสุขเวทนา และธรรมที่ไม่ใช่ธรรมอันสัมปยุตด้วย อทุกขมสุขเวทนา อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมอันสัมปยุตด้วยสุขเวทนา เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมอันสัมปยุตด้วยทุกขเวทนา และธรรมที่ไม่ใช่ธรรมอันสัมปยุตด้วย อทุกขมสุขเวทนา อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมอันสัมปยุตด้วยสุขเวทนา เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมอันสัมปยุตด้วยสุขเวทนา และธรรมที่ไม่ใช่ธรรมอันสัมปยุตด้วย ทุกขเวทนา อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมอันสัมปยุตด้วยสุขเวทนา เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมอันสัมปยุตด้วยสุขเวทนา และธรรมที่ไม่ใช่ธรรมอันสัมปยุตด้วย ทุกขเวทนา และธรรมที่ไม่ใช่ธรรมอันสัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนา อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรม อันสัมปยุตด้วยสุขเวทนา เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมอันสัมปยุตด้วยทุกขเวทนา อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมอันสัมปยุตด้วย ทุกขเวทนา เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๗ นัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมอันสัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนา อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมอันสัมปยุต ด้วยอทุกขมสุขเวทนา เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๗ นัย
นวิปากัตติกะ
[๑๕] ธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เนววิปากนวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
นอุปาทินนุปาทานิยัตติกะ
[๑๖] ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิด ขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
นสังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกะ
[๑๗] ธรรมที่ไม่ใช่สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
นวิตักกัตติกะ
[๑๘] ธรรมที่ไม่ใช่สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สวิตกสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อวิตกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อวิตักกอวิจารธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อวิตกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย
นปีติตติกะ
[๑๙] ธรรมที่ไม่ใช่ปีติสหคตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปีติสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ
นทัสสนัตติกะ
[๒๐] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ
นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกะ
[๒๑] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ
นอาจยคามิตติกะ
[๒๒] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาจยคามิธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อปจยคามิธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ฯลฯ
นเสกขัตติกะ
[๒๓] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เสกขธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อเสกขธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เนวเสกขานาเสกขธรรม ฯลฯ
นปริตัตติกะ
[๒๔] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปริตตธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่มหัคคตธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัปปมาณธรรม ฯลฯ
นปริตตารัมมณัตติกะ
[๒๕] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปริตตารัมมณธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่มหัคคตารัมมณธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัปปมาณารัมมณธรรม ฯลฯ
นหีนัตติกกะ
[๒๖] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่หีนธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่มัชฌิมธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปณีตธรรม ฯลฯ
นมิจฉัตตัตติกะ
[๒๗] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่มิจฉัตตนิยตธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สัมมัตตนิยตธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิยตธรรม ฯลฯ
นมัคคารัมมณัตติกะ
[๒๘] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่มัคคารัมมณธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่มัคคเหตุกธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่มัคคาธิปติธรรม ฯลฯ
นอุปปันนัตติกะ
[๒๙] ธรรมที่ไม่ใช่อนุปปันนธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนุปปันนธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อุปปาทิธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนุปปันนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนุปปันนธรรม และไม่ใช่อุปปาทิธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนุปปันนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อุปปาทิธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุปปาทิธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนุปปันนธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุปปาทิธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนุปปันนธรรม และไม่ใช่อุปปาทิธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุปปาทิธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนุปปันนธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนุปปันนธรรม และไม่ใช่อุปปาทิธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อุปปาทิธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนุปปันนธรรม และไม่ใช่อุปปาทิธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนุปปันนธรรม และไม่ใช่อุปปาทิธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนุปปันนธรรม และไม่ใช่อุปปาทิธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
นอตีตัตติกะ
[๓๐] ธรรมที่ไม่ใช่อตีตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อตีตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๓๑] ธรรมที่ไม่ใช่อตีตธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อตีตธรรม โดยเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อตีตธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อนาคตธรรม โดยเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อตีตธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อตีตธรรม และไม่ใช่อนาคตธรรม โดยเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนาคตธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อนาคตธรรม โดยเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนาคตธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อตีตธรรม โดยเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนาคตธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อตีตธรรม และไม่ใช่อนาคตธรรม โดยเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อตีตธรรม และไม่ใช่อนาคตธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อตีตธรรม โดยเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อตีตธรรม และไม่ใช่อนาคตธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อนาคตธรรม โดยเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อตีตธรรม และไม่ใช่อนาคตธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อตีตธรรม และไม่ใช่อนาคตธรรม โดยเหตุปัจจัย
นอตีตารัมมณัตติกะ
[๓๒] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อตีตารัมมณธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนาคตารัมมณธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปัจจุปันนารัมมณธรรม ฯลฯ
นอัชฌัตตัตติกะ
[๓๓] ธรรมที่ไม่ใช่อัชฌัตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัชฌัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่พหิทธาธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่พหิทธาธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
นอัชฌัตตารัมมณัตติกะ
[๓๔] ธรรมที่ไม่ใช่อัชฌัตตารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัชฌัตตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่พหิทธารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัชฌัตตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่พหิทธารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่พหิทธารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อัชฌัตตารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่พหิทธารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย
นสนิทัสสนัตติกะ
[๓๕] ธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัย ธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัย ธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัย ธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๓๖] ธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัย ธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัย ธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัย ธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๓๗] ธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๖ นัย [๓๘] ธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๖ นัย [๓๙] ธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๖ นัย [๔๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓๐ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓๐ สหชาตวารก็ดี ปัจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี ปัญหา- *วารก็ดี ในกุสลัตติกะ ท่านนับไว้อย่างไร พึงนับอย่างนั้น
ปัจจนียติกปัฏฐาน จบ.
ปัจจนียทุกปัฏฐาน
นเหตุทุกะ
[๔๑] ธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่ไม่ใช่เหตุเกิดขึ้น อาศัยขันธ์ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ ตลอดถึงมหาภูตรูป ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย คือ อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่เหตุ ฯลฯ เหตุปฏิสนธิ ธรรมที่ไม่ใช่เหตุ และธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุ- *ปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เหตุ และธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุ และธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุ และธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เหตุ และธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุ และธรรม ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงให้พิสดารเหมือนปฏิจจวาร
[๔๓] ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่เหตุ โดย เหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่เหตุ โดยเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่เหตุ และธรรมที่ไม่ใช่ธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ โดยเหตุปัจจัย [๔๔] ธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่เหตุ โดยอารัมมณปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่เหตุ โดยอารัมมณปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่เหตุ และธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่เหตุ โดยอารัมมณปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่เหตุ โดยอารัมมณ- *ปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่เหตุ โดยอารัมมณปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่เหตุ และธรรมที่ไม่ใช่ธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ โดยอารัมมณปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เหตุ และธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่เหตุ โดยอารัมมณปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เหตุ และธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ ใช่เหตุ โดยอารัมมณปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เหตุ และธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่เหตุ- *และธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่เหตุ โดยอารัมมณปัจจัย [๔๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙
ปัญหาวารในกุสลัตติกะมีอย่างไร พึงให้พิสดารอย่างนั้น
นสเหตุกทุกะ
[๔๖] ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา สหรคตด้วยอยุทธัจจะ เกิดขึ้น มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ เกิดขึ้น มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๒ เกิดขึ้น จิตต- *สมุฏฐานรูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย เกิดขึ้น ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ- *ปัจจัย คือ สัมปยุตตขันธ์ทั้งหลาย อาศัยโมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา สหรคตด้วยอุทธัจจะ เกิดขึ้น ในปฏิสนธิขณะ สเหตุกขันธ์ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม และไม่ใช่อเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม และไม่ใช่อเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม และไม่ใช่อเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม และไม่ใช่อเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม และ ไม่ใช่อเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๖ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงให้พิสดารเหมือนปฏิจจวาร
[๔๘] ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม โดยเหตุ- *ปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม โดยเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ อเหตุกธรรม โดยเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม โดยเหตุปัจจัยมี ๓ นัย [๔๙] ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่เหตุกธรรม โดยอารัมมณ- *ปัจจัย [๕๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙
ปัญหาวารในกุสลัตติกะมีอย่างไร พึงให้พิสดารอย่างนั้น
นเหตุสัมปยุตตทุกะ
[๕๑] ธรรมที่ไม่ใช่เหตุสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เหตุสัมปยุตตธรรม และไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุ สัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เหตุสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เหตุสัมปยุตตธรรม และไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุ- *วิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๖ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙
สหชาตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดารทุกวาร
นเหตุสเหตุกทุกะ
[๕๓] ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่อเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่อเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และ ไม่ใช่อเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่อเหตุธรรม ธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม และไม่ใช่ เหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่อเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม และ ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เหตุกธรรม และไม่ใช่อเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม และ ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม และไม่ใช่อเหตุกธรรม ธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม และไม่ใช่ นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่อเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่ อเหตุกธรรม ธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๕๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙
สหชาตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดารทุกวาร
นเหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ
[๕๕] ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และ ไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม ธรรมที่ไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุวิปปยุตต- *ธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุวิปปยุตต- *ธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม ธรรมที่ไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙
พึงให้พิสดารทุกวาร
นเหตุนสเหตุกทุกะ
[๕๗] ธรรมที่ไม่ใช่เหตุ ไม่ใช่สเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุ ไม่ใช่ สเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย คือมหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ธรรมที่ไม่ใช่เหตุ ไม่ใช่อเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุ ไม่ใช่สเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่เหตุ ไม่ใช่สเหตุกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ ธรรมที่ไม่ใช่เหตุ ไม่ใช่สเหตุกธรรม และธรรมที่ไม่ใช่เหตุ ไม่ใช่อเหตุกธรรม อาศัย ธรรมที่ไม่ใช่เหตุ ไม่ใช่สเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เหตุ ไม่ใช่อเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุ ไม่ใช่อเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เหตุ ไม่ใช่สเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุ ไม่ใช่อเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เหตุ ไม่ใช่สเหตุกธรรม และธรรมที่ไม่ใช่เหตุ ไม่ใช่อเหตุกธรรม อาศัย ธรรมที่ไม่ใช่เหตุ ไม่ใช่อเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เหตุ ไม่ใช่สเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุ ไม่ใช่สเหตุกธรรม และ ธรรมที่ไม่ใช่เหตุ ไม่ใช่อเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เหตุ ไม่ใช่อเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุ ไม่ใช่สเหตุกธรรม และ ธรรมที่ไม่ใช่เหตุ ไม่ใช่อเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เหตุ ไม่ใช่สเหตุสเหตุกธรรม และธรรมที่ไม่ใช่เหตุ ไม่ใช่อเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุ ไม่ใช่สเหตุกธรรม และธรรมที่ไม่ใช่เหตุ ไม่ใช่อเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๕๙] ธรรมที่ไม่ใช่เหตุ ไม่ใช่สเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่เหตุ ไม่ใช่ สเหตุกธรรม โดยอารัมมณปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เหตุ ไม่ใช่สเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่เหตุ ไม่ใช่อเหตุก- *ธรรม โดยอารัมมณปัจจัย มี ๒ นัย ธรรมที่ไม่ใช่เหตุ ไม่ใช่อเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่เหตุ ไม่ใช่อเหตุกธรรม โดยอารัมมณปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เหตุ ไม่ใช่อเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่เหตุ ไม่ใช่สเหตุกธรรม โดยอารัมมณปัจจัย มี ๒ นัย [๖๐] ในอารัมมณปัจจัย มีวาระ ๔ ในอวิคตปัจจัย มี " ๔
แม้ปัญหาวาร ก็พึงให้พิสดารเหมือนดังกล่าวแล้ว
นสัปปปัจจยทุกะ
[๖๑] ธรรมที่ไม่ใช่อัปปัจจยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัปปัจจยธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย [๖๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
พึงให้พิสดารทุกวาร
[๖๓] ธรรมที่ไม่ใช่อัปปัจจยธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อัปปัจจยธรรม โดยเหตุ- *ปัจจัย [๖๔] ธรรมที่ไม่ใช่สัปปัจจยธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อัปปัจจยธรรม โดย อารัมมณปัจจัย [๖๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒
พึงให้พิสดารทุกวาร
นสังขตทุกะ
[๖๖] ธรรมที่ไม่ใช่อสังขตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อสังขตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ- *ปัจจัย [๖๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ เหมือนกับสัปปัจจยทุกะ
นสนิทัสสนทุกะ
[๖๘] ธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ธรรมที่ใช่อนิทัสสนธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนธรรม และไม่ใช่อนิทัสสนธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสน- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย
นสัปปฏิฆทุกะ
[๖๙] ธรรมที่ไม่ใช่สัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สัปปฏิฆธรรม และไม่ใช่อัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๗๑] ธรรมที่ไม่ใช่สัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่สัปปฏิฆธรรม โดยเหตุ- *ปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อัปปฏิฆธรรม โดยเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่สัปปฏิฆธรรม และไม่ใช่อัปปฏิฆ- *ธรรม โดยเหตุปัจจัย [๗๒] ธรรมที่ไม่ใช่สัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่สัปปฏิฆธรรม โดย อารัมมณปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อัปปฏิฆธรรม โดยอารัมมณปัจจัย [๗๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอธิปติปัจจัย มี " ๔ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙
แม้ปัญหาวารก็พึงให้พิสดาร
นรูปีทุกะ
[๗๔] ธรรมที่ไม่ใช่รูปีธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่รูปีธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อรูปีธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่รูปีธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่รูปีธรรม และไม่ใช่อรูปีธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่รูปีธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อรูปีธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อรูปีธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่รูปีธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อรูปีธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่รูปีธรรม และไม่ใช่อรูปีธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อรูปีธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่รูปีธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่รูปีธรรม และไม่ใช่อรูปีธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อรูปีธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่รูปีธรรม และไม่ใช่อรูปีธรรม เกิดขึ้น เพราะ ปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่รูปีธรรม และไม่ใช่อรูปีธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่รูปีธรรม และไม่ใช่ อรูปีธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดารทุกวาร
นโลกิยทุกะ
[๗๖] ธรรมที่ไม่ใช่โลกิยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่โลกิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ- *ปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่โลกุตตรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่โลกิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่โลกิยธรรม และไม่ใช่โลกุตตรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่โลกิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่โลกุตตรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่โลกุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่โลกุตตรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่โลกิยธรรม และไม่ใช่โลกุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๕
พึงให้พิสดารทุกวาร
นเกนจิวิญเญยยทุกะ
[๗๘] ธรรมที่ไม่ใช่เกนจิวิญเญยยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เกนจิวิญเญยยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เกนจินวิญเญยยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เกนจิวิญเญยยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เกนจิวิญเญยยธรรม และไม่ใช่เกนจินวิญเญยยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ เกนจิวิญเญยยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เกนจินวิญเญยยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เกนจินวิญเญยยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่เกนจิวิญเญยยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เกนจิวิญเญยยธรรม และไม่ใช่ เกนจินวิญเญยยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๗๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙
พึงให้พิสดารทุกวาร
นอาสวทุกะ
[๘๐] ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสาวธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ฯลฯ ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙
พึงให้พิสดารทุกวาร
นสาสวทุกะ
[๘๒] ธรรมที่ไม่ใช่สาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สาสวธรรม และไม่ใช่อนาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สาสวธรรม และไม่ใช่อนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๕
พึงให้พิสดารทุกวาร
นอาสวสัมปยุตตทุกะ
[๘๔] ธรรมที่ไม่ใช่อาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสวสัมปยุตตธรรม เกิด ขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อาสวสัมปยุตตธรรม และไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ อาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อาสวสัมปยุตตธรรม และไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ อาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสวสัมปยุตตธรรม และไม่ใช่ อาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสวสัมปยุตตธรรม และไม่ใช่ อาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อาสวสัมปยุตตธรรม และไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ อาสวสัมปยุตตธรรม และไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๖ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙
พึงให้พิสดารทุกวาร
นอาสวสาสวทุกะ
[๘๖] ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม และไม่ใช่อนาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม และไม่ใช่อนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนาสวธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสว- *ธรรมและไม่ใช่อนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม และไม่ใช่อนาสวธรรม ธรรมที่ไม่ใช่อนาสวธรรม และไม่ใช่ ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม และไม่ใช่อนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนาสวธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสว- *ธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม และไม่ใช่อนาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนาสวธรรม และ ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม และไม่ใช่อนาสวธรรม ธรรมที่ไม่ใช่อนาสวธรรม และธรรม ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนาสวธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนาสวธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสว- *ธรรม และไม่ใช่อนาสวธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อนาสวธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม และไม่ใช่อนาสวธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อนาสวธรรม และ ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม และไม่ใช่อนาสวธรรม และธรรม ที่ไม่ใช่อนาสวธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙
พึงให้พิสดารทุกวาร
นอาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ
[๘๘] ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม และไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ อาสวธรรม และไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ อาสวธรรม และไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม และไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อาสววิปป- *ยุตตธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม และไม่ใช่อาสว- *วิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรม ที่ไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม และไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสววิปป- *ยุตตธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม และไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อาสววิปป- *ยุตตธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม และไม่ใช่ ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม และไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม และไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ อาสวธรรม และไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม และไม่ใช่ ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม และไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อาสววิปป- *ยุตตธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม และไม่ใช่อาสว- *วิปปยุตตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙
พึงให้พิสดารทุกวาร
นอาสววิปปยุตตนสาสวทุกะ
[๙๐] ธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่สาสวธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอาสว- *วิปปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่สาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่อนาสวธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอาสววิปป- *ยุตตธรรม แต่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่สาสวธรรม และธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตต- *ธรรม แต่ไม่ใช่อนาสวธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่สาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่อนาสวธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอาสววิปป- *ยุตตธรรม แต่ไม่ใช่อนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่อนาสวธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอาสววิปป- *ยุตตธรรม แต่ไม่ใช่สาสวธรรม และธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่อนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๕
พึงให้พิสดารทุกวาร
นสัญโญชนทุกะ
[๙๒] ธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ สัญโญชนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ ธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ สัญโญชนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม และธรรม ที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ สัญโญชนธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙
พึงให้พิสดารทุกวาร
นสัญโญชนิยทุกะ
[๙๔] ธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนิยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนิยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ- *ปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนิยธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อสัญโญชนิยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ สัญโญชนิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อสัญโญชนิยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อสัญโญชนิยธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อสัญโญชนิยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนิยธรรม และไม่ใช่ อสัญโญชนิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๕
พึงให้พิสดารทุกวาร
นสัญโญชนสัมปยุตตทุกะ
[๙๖] ธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนวิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนสัมปยุตตธรรม และไม่ใช่สัญโญชนวิปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ ไม่ใช่สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนวิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนสัมปยุตตธรรม และไม่ใช่สัญโญชนวิปปยุตตธรรม อาศัยธรรม ที่ไม่ใช่สัญโญชนวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนสัมปยุตตธรรม และ ไม่ใช่สัญโญชนวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนวิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนสัมปยุตตธรรม และ ธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนสัมปยุตตธรรม และไม่ใช่สัญโญชนวิปปยุตตธรรม อาศัยธรรม ที่ไม่ใช่สัญโญชนสัมปยุตตธรรม และไม่ใช่สัญโญชนวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๖ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙
พึงให้พิสดารทุกวาร
นสัญโญชนสัญโญชนิยทุกะ
[๙๘] ธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม และไม่ใช่อสัญโญชนิยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ สัญโญชนธรรม และไม่ใช่อสัญโญชนิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อสัญโญชนิยธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม อาศัยธรรมที่ ไม่ใช่สัญโญชนธรรม และไม่ใช่อสัญโญชนิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม และไม่ใช่อสัญโญชนิยธรรม ธรรมที่ไม่ใช่อสัญโญชนิย- *ธรรม และที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม และไม่ใช่ สัญโญชนิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อสัญโญชนิยธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม อาศัยธรรมที่ ไม่ใช่อสัญโญชนิยธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม และไม่ใช่อสัญโญชนิยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชน- *ธรรม และไม่ใช่อสัญโญชนิยธรรม และอาศัยธรรมที่ไม่ใช่อสัญโญชนิยธรรม และไม่ใช่ธรรม ที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๙๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙
พึงให้พิสดารทุกวาร
นสัญโญชนสัญโญชนสัมปยุตตทุกะ
[๑๐๐] ธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม และไม่ใช่สัญโญชนวิปปยุตตธรรม อาศัยธรรม ที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม และไม่ใช่สัญโญชนวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนวิปปยุตตธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม อาศัย ธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม และไม่ใช่สัญโญชนวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม และไม่ใช่สัญโญชนวิปปยุตตธรรม ธรรมที่ไม่ใช่ สัญโญชนวิปปยุตตธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชน- *ธรรม และไม่ใช่สัญโญชนวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนวิปปยุตตธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม อาศัย ธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนวิปปยุตตธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม และไม่ใช่สัญโญชนวิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ สัญโญชนวิปปยุตตธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม และไม่ใช่สัญโญชนวิปปยุตตธรรม ธรรมที่ไม่ใช่ สัญโญชนวิปปยุตตธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชน- *วิปปยุตตธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙
พึงให้พิสดารทุกวาร
สัญโญชนวิปปยุตตนสัญโญชนิยทุกะ
[๑๐๒] ธรรมที่เป็นสัญโญชนวิปปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่สัญโญชนิยธรรม อาศัยธรรมที่ เป็นสัญโญชนวิปปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่สัญโญชนิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นสัญโญชนวิปปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่อสัญโญชนิยธรรม อาศัยธรรมที่เป็น สัญโญชนวิปปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่สัญโญชนิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นสัญโญชนวิปปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่สัญโญชนิยธรรม และธรรมที่เป็น สัญโญชนวิปปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่อสัญโญชนิยธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสัญโญชนวิปปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่สัญโญชนิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นสัญโญชนวิปปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่อสัญโญชนิยธรรม อาศัยธรรมที่เป็น สัญโญชนวิปปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่อสัญโญชนิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นสัญโญชนวิปปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่อสัญโญชนิยธรรม อาศัยธรรมที่เป็น สัญโญชนวิปปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่สัญโญชนิยธรรม และธรรมที่เป็นสัญโญชนวิปปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่อสัญโญชนิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕ ในอวิคตปัจจัย มี " ๕
พึงให้พิสดารทุกวาร
โนคันถทุกะ
[๑๐๔] ธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ- *ปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ- *ปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ ธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ คันถธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ ธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยทุกปัจจัย มี " ๙
นคันถนิยทุกะ
[๑๐๖] ธรรมที่ไม่ใช่คันถนิยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่คันถนิยธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อคันถนิยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่คันถนิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่คันถนิยธรรม และไม่ใช่อคันถนิยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่คันถนิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อคันถนิยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อคันถนิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่คันถนิยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่คันถนิยธรรม และไม่ใช่อคันถนิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕ ในอวิคตปัจจัย มี " ๕ ในปัจจัยทุกปัจจัย มี " ๕
นคันถสัมปยุตตทุกะ
[๑๐๘] ธรรมที่ไม่ใช่คันถสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่คันถสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่คันถวิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่คันถสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่คันถสัมปยุตตธรรม และไม่ใช่คันถวิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ คันถสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่คันถวิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่คันถวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่คันถสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่คันถวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่คันถสัมปยุตตธรรม และไม่ใช่คันถวิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ คันถวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่คันถสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่คันถสัมปยุตตธรรม และไม่ใช่ คันถวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่คันถวิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่คันถสัมปยุตตธรรม และไม่ใช่ คันถวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่คันถสัมปยุตตธรรม และไม่ใช่คันถวิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ คันถสัมปยุตตธรรม และไม่ใช่คันถวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๖ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙
พึงให้พิสดารทุกวาร
นคันถคันถนิยทุกะ
[๑๑๐] ธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม และไม่ใช่อคันถนิยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม และไม่ใช่อคันถนิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อคันถนิยธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่คันถ- *ธรรม และไม่ใช่อคันถนิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม และไม่ใช่อคันถนิยธรรม ธรรมที่ไม่ใช่อคันถนิยธรรม และ ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อคันถธรรม และไม่ใช่อคันถนิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อคันถนิยธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ อคันถนิยธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม และไม่ใช่อคันถนิยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อคันถนิยธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม และไม่ใช่อคันถนิยธรรม ธรรมที่ไม่ใช่อคันถนิยธรรม และไม่ใช่ ธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อคันถนิยธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม และไม่ใช่อคันถนิยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม และ ไม่ใช่อคันถนิยธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อคันถนิยธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๑๑๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙
พึงให้พิสดารทุกวาร
นคันถคันถสัมปยุตตทุกะ
[๑๑๒] ธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม และไม่ใช่คันถวิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ คันถธรรม และไม่ใช่คันถวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่คันถวิปปยุตตธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ คันถธรรม และไม่ใช่คันถวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม และไม่ใช่คันถวิปปยุตตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่คันถวิปปยุตต- *ธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม และไม่ใช่คันถวิปปยุตต- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่คันถวิปปยุตตธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ คันถวิปปยุตตธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม และไม่ใช่คันถวิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่คันถวิปปยุตต- *ธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม และไม่ใช่คันถวิปปยุตตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่คันถวิปปยุตต- *ธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่คันถวิปปยุตตธรรม และไม่ใช่ธรรม ที่ไม่ใช่คันถธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม และไม่ใช่คันถวิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม และไม่ใช่คันถวิปปยุตตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่คันถวิปปยุตตธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ คันถธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่คันถวิปปยุตตธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ คันถธรรม และไม่ใช่คันถวิปปยุตตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่คันถวิปปยุตตธรรม และไม่ใช่ธรรม ที่ไม่ใช่คันถธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม และไม่ใช่คันถวิปปยุตตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่คันถวิปปยุตต- *ธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม และไม่ใช่คันถวิปปยุตต- *ธรรม และธรรมที่ไม่ใช่คันถวิปปยุตตธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย [๑๑๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙
พึงให้พิสดารทุกวาร
คันถวิปปยุตตนคันถนิยทุกะ
[๑๑๔] ธรรมที่เป็นคันถวิปปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่คันถนิยธรรม อาศัยธรรมที่เป็น คันถวิปปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่คันถนิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นคันถวิปปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่อคันถนิยธรรม อาศัยธรรมที่เป็นคันถวิปป- *ยุตตธรรม แต่ไม่ใช่คันถนิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นคันถวิปปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่คันถนิยธรรม และธรรมที่เป็นคันถวิปปยุตต- *ธรรม แต่ไม่ใช่อคันถนิยธรรม อาศัยธรรมที่เป็นคันถวิปปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่คันถนิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นคันถวิปปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่อคันถนิยธรรม อาศัยธรรมที่เป็นคันถวิปป- *ยุตตธรรม แต่ไม่ใช่อคันถนิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๕
พึงให้พิสดารทุกวาร
นโอฆโยคนีวรณโคจฉกทุกะ
[๑๑๖] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่โอฆธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่โยคธรรม ฯลฯ หลักจำแนกหัวข้อปัจจัยในโอฆโคจฉกะ และโยคโคจฉกะ เหมือนกับหลักจำแนกหัวข้อ ปัจจัยในอาสวโคจฉกะ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นีวรณธรรม ฯลฯ หลักจำแนกหัวข้อปัจจัยในนีวรณโคจฉกะ เหมือนกับหลักจำแนกหัวข้อปัจจัยใน สัญโญชนโคจฉกะ
โนปรามาสโคจฉกทุกะ
[๑๑๗] ธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ฯลฯ ธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เพราะอาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม และไม่ใช่อปรามัฏฐธรรม ธรรมที่ไม่ใช่ปรามาส ธรรม และไม่ใช่อปรามัฏฐธรรม ฯลฯ ธรรมที่ไม่ใช่อปรามัฏฐธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ ปรามาสธรรม ฯลฯ ธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม และไม่ใช่อปรามัฏฐธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ อปรามัฏฐธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม และไม่ใช่อปรามัฏฐธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อปรามัฏฐธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม และไม่ใช่อปรามัฏฐธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม และไม่ใช่อปรามัฏฐธรรม ธรรมที่ไม่ใช่อปรามัฏฐธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
นสารัมมณทุกะ
[๑๑๘] ธรรมที่ไม่ใช่สารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ- *ปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สารัมมณธรรม และไม่ใช่อนารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ- *ปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สารัมมณธรรม และไม่ใช่อนารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนารัมมณ- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สารัมมณธรรม และไม่ใช่อนารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สารัมมณธรรม และไม่ใช่อนารัมมณ- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สารัมมณธรรม และไม่ใช่อนารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สารัมมณธรรม และไม่ใช่อนารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙
พึงให้พิสดารทุกวาร
นจิตตทุกะ
[๑๒๐] ธรรมที่ไม่ใช่จิต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่จิต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่จิต และที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่จิต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิต เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย [๑๒๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕ ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๕
พึงให้พิสดารทุกวาร
นเจตสิกทุกะ
[๑๒๒] ธรรมที่ไม่ใช่เจตสิกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เจตสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ- *ปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อเจตสิกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เจตสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เจตสิกธรรม และไม่ใช่อเจตสิกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เจตสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อเจตสิกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อเจตสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เจตสิกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อเจตสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เจตสิกธรรม และไม่ใช่อเจตสิกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อเจตสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เจตสิกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เจตสิกธรรม และไม่ใช่อเจตสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อเจตสิกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เจตสิกธรรม และไม่ใช่อเจตสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เจตสิกธรรม และไม่ใช่อเจตสิกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เจตสิกธรรม และไม่ใช่อเจตสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙
พึงให้พิสดารทุกวาร
นจิตตสัมปยุตตทุกะ
[๑๒๔] ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสัมปยุตตธรรม เกิด ขึ้น เพราะเหตุปัจจัย คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยธรรมที่เป็นจิต ธรรมที่ไม่ใช่จิตตวิปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย คือ จิตตสัมปยุตตขันธ์ อาศัยธรรมที่เป็นจิต จงทำจำนวนปัจจนียทุกปัฏฐาน ให้เป็นหัวข้อปัจจัย อย่างละ ๙ ละ ๙ เพื่อให้ธรรม ที่ไม่ได้กล่าวไว้เต็มบริบูรณ์
นจิตตสังสัฏฐทุกะ
[๑๒๕] ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๙ นัย
นจิตตสมุฏฐานทุกะ
[๑๒๖] ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๙ นัย
นจิตตสหภูทุกะ
[๑๒๗] ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสหภูธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสหภูธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๙ นัย
นจิตตานุปริวัตติทุกะ
[๑๒๘] ธรรมที่ไม่ใช่จิตตานุปริวัตติธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตานุปริวัตติธรรม เกิด ขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๙ นัย
นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกะ
[๑๒๙] ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏ- *ฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๙ นัย
นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกะ
[๑๓๐] ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐ- *สมุฏฐานสหภูธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๙ นัย
นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกะ
[๑๓๑] ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตต- *สังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๙ นัย [๑๓๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙
พึงให้พิสดารทุกวาร
นอัชฌัตติกทุกะ
[๑๓๓] ธรรมที่ไม่ใช่อัชฌัตติกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัชฌัตติกธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่พาหิรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่พาหิรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย คือ ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูปที่เป็นอัชฌัตติกธรรม อาศัยจิต [๑๓๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙
พึงให้พิสดารทุกวาร
นอุปาทาทุกะ
[๑๓๕] ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ- *ปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม และที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ อุปาทาธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ฯลฯ [๑๓๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕
นอุปาทินนทุกะ
[๑๓๗] ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ- *ปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ- *ปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนธรรม และไม่ใช่อนุปาทินนธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินน- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนธรรม และไม่ใช่อนุปาทินนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕
พึงให้พิสดารทุกวาร
นอุปาทานทุกะ
[๑๓๙] ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ฯลฯ
นกิเลสทุกะ
[๑๔๐] ธรรมที่ไม่ใช่กิเลสธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กิเลสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ- *ปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่กิเลสธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กิเลสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ- *ปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กิเลสธรรม และที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่กิเลสธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กิเลส- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่กิเลสธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่กิเลสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่กิเลสธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กิเลสธรรม และที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่กิเลส- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๑๔๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๙
นสังกิเลสิกทุกะ
[๑๔๒] ธรรมที่ไม่ใช่สังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ- *ปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สังกิเลสิกธรรม และไม่ใช่อสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สังกิเลสิก- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ- *ปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สังกิเลสิกธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ อสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๔๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๔ ในอวิคตปัจจัย มี " ๕
พึงให้พิสดารทุกวาร
นสังกิลิฏฐทุกะ
[๑๔๔] ธรรมที่ไม่ใช่สังกิลิฏฐธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สังกิลิฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อสังกิลิฏฐธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อสังกิลิฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ- *ปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สังกิลิฏฐธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อสังกิลิฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ- *ปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สังกิลิฏฐธรรม และไม่ใช่อสังกิลิฏฐธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อสังกิลิฏฐ- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สังกิลิฏฐธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สังกิลิฏฐธรรม และไม่ใช่อสังกิลิฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๔๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕ ในอวิคตปัจจัย มี " ๕
พึงให้พิสดารทุกวาร
นกิเลสสัมปยุตตทุกะ
[๑๔๖] ธรรมที่ไม่ใช่กิเลสสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กิเลสสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กิเลสวิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กิเลสวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่กิเลสสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กิเลสสัมปยุตตธรรม และไม่ใช่ กิเลสวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๔๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕ ในอวิคตปัจจัย มี " ๕
พึงให้พิสดารทุกวาร
นกิเลสสังกิเลสิกทุกะ
[๑๔๘] ธรรมที่ไม่ใช่กิเลส และไม่ใช่อสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กิเลส และ ไม่ใช่อสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อสังกิเลสิกและที่ไม่ใช่กิเลสธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อสังกิเลสิก และที่ ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่กิเลสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่กิเลสและไม่ใช่อสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กิเลส และไม่ใช่ อสังกิเลสิกธรรม ธรรมที่ไม่ใช่อสังกิเลสิกและที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่กิเลสธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๑๔๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
นกิเลสสังกิลิฏฐทุกะ
[๑๕๐] ธรรมที่ไม่ใช่กิเลส และไม่ใช่อสังกิลิฏฐธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กิเลส และ ไม่ใช่อสังกิลิฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อสังกิลิฏฐ และที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่กิเลสธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อสังกิลิฏฐ และที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่กิเลสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อสังกิลิฏฐ และที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่กิเลสธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กิเลส และไม่ใช่อสังกิลิฏฐธรรม ธรรมที่ไม่ใช่อสังกิลิฏฐ และที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่กิเลสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๑๕๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
นกิเลสกิเลสสัมปยุตตทุกะ
[๑๕๒] ธรรมที่ไม่ใช่กิเลส และไม่ใช่กิเลสวิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กิเลส และไม่ใช่กิเลสวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่กิเลสวิปปยุตต และที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่กิเลสธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ กิเลสวิปปยุตต และที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่กิเลสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่กิเลส และไม่ใช่กิเลสวิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กิเลส และไม่ใช่ กิเลสวิปปยุตตธรรม ธรรมที่ไม่ใช่กิเลสวิปปยุตต และที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่กิเลสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๑๕๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
กิเลสวิปปยุตตนสังกิเลสิกทุกะ
[๑๕๔] ธรรมที่เป็นกิเลสวิปปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่สังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมที่เป็น กิเลสวิปปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่สังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นกิเลสวิปปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่อสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกิเลส- *วิปปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่สังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นกิเลสวิปปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่สังกิเลสิกธรรม ธรรมที่เป็นกิเลสวิปปยุตต- *ธรรม แต่ไม่ใช่อสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกิเลสวิปปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่สังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นกิเลสวิปปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่อสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกิเลส- *วิปปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่อสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นกิเลสวิปปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่อสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกิเลส- *วิปปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่สังกิเลสิกธรรม และธรรมที่เป็นกิเลสวิปปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่อสัง- *กิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๕๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕
พึงให้พิสดารทุกวาร
นทัสสเนนปหาตัพพทุกะ
[๑๕๖] ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม และ ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๕๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒
นภาวนายปหาตัพพทุกะ
[๑๕๘] ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนาย- *ปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม และที่ ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๕๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕
นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ
[๑๖๐] ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ทัสสเนนปหาตัพพ- *เหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุก- *ธรรม และที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๑๖๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
นภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ
[๑๖๒] ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพ- *เหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๑๖๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
นสวิตักกทุกะ
[๑๖๔] ธรรมที่ไม่ใช่สวิตักกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อวิตักกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่สวิตักกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สวิตักกธรรม และที่ไม่ใช่อวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๑๖๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
นสวิจารทุกะ
[๑๖๖] ธรรมที่ไม่ใช่สวิจารธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ- *ปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อวิจารธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่สวิจารธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สวิจารธรรม และไม่ใช่อวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๑๖๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
นสัปปีติทุกะ
[๑๖๘] ธรรมที่ไม่ใช่สัปปีติกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สัปปีติกธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อัปปีติกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัปปีติกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่สัปปีติกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สัปปีติกธรรม และไม่ใช่อัปปีติกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๑๖๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
นปีติสหคตทุกะ
[๑๗๐] ธรรมที่ไม่ใช่ปีติสหคตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปีติสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ปีติสหคตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ปีติสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่ปีติสหคตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปีติสหคตธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ ปีติสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๑๗๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
นสุขสหคตทุกะ
[๑๗๒] ธรรมที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม และที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ สุขสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๑๗๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
นอุเบกขาสหคตทุกะ
[๑๗๔] ธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขา- *สหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม และที่ไม่ใช่ ธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๑๗๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
นกามาวจรทุกะ
[๑๗๖] ธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม และที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ กามาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๑๗๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
นรูปาวจรทุกะ
[๑๗๘] ธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม และที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ รูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๑๗๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
นอรูปาวจรทุกะ
[๑๘๐] ธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม และที่ไม่ใช่ ธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย [๑๘๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕
นปริยาปันนทุกะ
[๑๘๒] ธรรมที่ไม่ใช่ปริยาปันนธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปริยาปันนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อปริยาปันนธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อปริยาปันนธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อปริยาปันนธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อปริยาปันนธรรม และที่ไม่ใช่อปริยา- *ปันนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย [๑๘๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕
นนิยยานิกทุกะ
[๑๘๔] ธรรมที่ไม่ใช่นิยยานิกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นิยยานิกธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อนิยยานิกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิยยานิกธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่นิยยานิกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นิยยานิกธรรม และที่ไม่ใช่อนิยยานิก- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย [๑๘๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕
นนิยตทุกะ
[๑๘๖] ธรรมที่ไม่ใช่นิยตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อนิยตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อนิยตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นิยตธรรม และที่ไม่ใช่อนิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย [๑๘๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕
นสอุตตรทุกะ
[๑๘๘] ธรรมที่ไม่ใช่สอุตตรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สอุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อนุตตรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่สอุตตรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สอุตตรธรรม และที่ไม่ใช่อนุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย [๑๘๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕
นสรณทุกะ
[๑๙๐] ธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม และที่ไม่ใช่อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย [๑๙๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕
ปัจจนียทุกปัฏฐาน จบ
ปัจจนียทุกติกปัฏฐาน
นเหตุทุกนกุสลัตติกะ
[๑๙๒] ธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่เป็นนเหตุ- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย คือ ขันธ์ ๓ และ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอกุศลและอัพยากฤตที่เป็น เหตุธรรม เกิดขึ้น ธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่เป็นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย คือ เหตุธรรม อาศัยขันธ์ที่เป็นอกุศล และอัพยากฤตที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น ธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่เป็นนเหตุธรรม และธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยธรรม ที่ไม่ใช่กุศลที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๙๓] ธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่เป็นนเหตุธรรม และธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยธรรม ที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๙๔] ธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่เป็นนเหตุธรรม และธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่เป็นนเหตุธรรม และธรรม ที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่เป็นนเหตุธรรม และธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่เป็นนเหตุธรรม และธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย [๑๙๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มี " ๒
ในสหชาตวารก็ดี ในสัมปยุตตวารก็ดี พึงให้พิสดารทุกวาร
[๑๙๖] ธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ นเหตุธรรม โดยเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่เป็นนเหตุธรรม โดยเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่เป็นนเหตุธรรม และธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่นเหตุธรรม โดยเหตุปัจจัย [๑๙๗] ธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่เป็นนเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่เป็น นเหตุธรรม โดยอารัมมณปัจจัย [๑๙๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙
ปัญหาวารพึงให้พิสดารอย่างนี้
[๑๙๙] ธรรมที่ไม่ใช่อกุศลที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศลที่เป็น นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นกุศลและอัพยากฤตที่เป็น นเหตุธรรม เกิดขึ้น ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศลที่เป็นนเหตุ- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย คือ เหตุธรรมอาศัยขันธ์ที่เป็นกุศล และอัพยากฤตที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่เป็นนเหตุธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๐๐] ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่ นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่เป็นนเหตุธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๐๑] ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่เป็น นเหตุธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่เป็นนเหตุธรรม และ ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่เป็นนเหตุธรรม และธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่เป็นนเหตุธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๐๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๙ [๒๐๓] ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต ที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นนเหตุธรรม ที่เป็นกุศล และอกุศล เกิดขึ้น ขันธ์ ๑ อาศัยขันธ์ ๓ เกิดขึ้น ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต ที่ไม่ใช่ นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต ที่เป็นนเหตุธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต ที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๐๔] ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๒๐๕] ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต ที่เป็นนเหตุธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต ที่เป็น นเหตุธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต ที่เป็นนเหตุธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต ที่ไม่ใช่ นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต ที่เป็นนเหตุธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๐๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๙
นเหตุทุกนเวทนาตติกะ
[๒๐๗] ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๐๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๙ [๒๐๙] ธรรมที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๑๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๙ [๒๑๑] ธรรมที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัย ธรรมที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๑๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๙
นเหตุทุกนวิปากัตติกะ
[๒๑๓] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เนววิปากนวิปากธัมมธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ
นเหตุทุกนอุปาทินนุปาทานิยติกะ
[๒๑๔] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนุปาทานิยธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนุปาทานิยธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ
นเหตุทุกนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกะ
[๒๑๕] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ
นเหตุทุกนวิตักกัตติกะ
[๒๑๖] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สวิตักกสวิจารธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อวิตักกวิจารมัตตธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อวิตักกอวิจารธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ
นเหตุทุกนปีติตติกะ
[๒๑๗] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปีติสหคตธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ
นเหตุทุกนทัสสนัตติกะ
[๒๑๘] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ
นเหตุทุกนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกะ
[๒๑๙] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เป็นนเหตุ- ธรรม ฯลฯ
นเหตุทุกนอาจยคามิตติกะ
[๒๒๐] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาจยคามิธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อปจยคามิธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ
นเหตุทุกนเสกขัตติกะ
[๒๒๑] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เสกขธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อเสกขธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เนวเสกขานาเสกขธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ
นเหตุทุกนปริตตัตติกะ
[๒๒๒] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปริตตธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่มหัคคตธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัปปมาณธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ
นเหตุทุกนปริตตารัมมณัตติกะ
[๒๒๓] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปริตตารัมมณธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่มหัคคตารัมมณธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัปปมาณารัมมณธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ
นเหตุทุกนหีนัตติกะ
[๒๒๔] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่หีนธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่มัชฌิมธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปณีตธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ
นเหตุทุกนมิจฉัตตัตติกะ
[๒๒๕] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่มิจฉัตตนิยตธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สัมมัตตนิยตธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิยตธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ
นเหตุทุกนมัคคารัมมณัตติกะ
[๒๒๖] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่มัคคารัมมณธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่มัคคเหตุกธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่มัคคาธิปติธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ
นเหตุทุกนอุปปันนัตติกะ
[๒๒๗] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุปปันนธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนุปปันนธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุปปาทิธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ
นเหตุทุกนอตีตัตติกะ
[๒๒๘] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อตีตธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนาคตธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปัจจุปปันนธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ
นเหตุทุกนอตีตารัมมณัตติกะ
[๒๒๙] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อตีตารัมมณธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนาคตารัมมณธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปัจจุปปันนารัมมณธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ
นเหตุทุกนอัชฌัตตัตติกะ
[๒๓๐] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัชฌัตตธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่พหิทธาธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัชฌัตตพหิทธาธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ
นเหตุทุกนอัชฌัตตารัมมณัตติกะ
[๒๓๑] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัชฌัตตารัมมณธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่พหิทธารัมมณธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัชฌัตตพหิทธารัมมณธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ
นเหตุทุกนทัสสนัตติกะ
[๒๓๒] ธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสน- *สัปปฏิฆธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม และธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสน- *สัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๓๓] ธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสน- *สัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม และธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสน- *สัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๓๔] ธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม และธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่ นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสน- *สัปปฏิฆธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม และธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม และธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสน- *สัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม และธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๓๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๙ [๒๓๖] ธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสน- *สัปปฏิฆธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสน- *สัปปฏิฆธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๓๗] ธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสน- *สัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสน- *สัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๓๘] ธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่ นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสน- *สัปปฏิฆธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสน- *สัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๓๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙
ในสหชาตวารก็ดี ในสัมปยุตตวารก็ดี พึงให้พิสดารทุกปัจจัย
[๒๔๐] ธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม โดยเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่ อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม โดยเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่ อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่ นเหตุธรรม โดยเหตุปัจจัย [๒๔๑] ธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม โดยอารัมมณปัจจัย [๒๔๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙
ปัญหาวารพึงให้พิสดารอย่างนี้
[๒๔๓] ธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๔๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
พึงให้พิสดารทุกวาร
นสเหตุกทุกนกุสลัตติกะ
[๒๔๕] ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ ใช่สเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่สเหตุก- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย คือ สัมปยุตตขันธ์ อาศัยโมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ ในปฏิ- *สนธิขณะ สเหตุกขันธ์ อาศัยหทัยวัตถุ ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม และธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม และธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๒๔๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ [๒๔๗] ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่ สเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๒๔๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ [๒๔๙] ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต ที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต ที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต ที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต ที่ไม่ใช่ อเหตุกธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต ที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต ที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต ที่ไม่ใช่ สเหตุกธรรม และธรรมไม่ใช่อัพยากฤต ที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย [๒๕๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุสัมปยุตตทุกะ เหมือนกับนเหตุสเหตุกะ
นเหตุสเหตุกทุกนกุสลัตติกะ
[๒๕๑] ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่อเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่อเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่เหตุกธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่อเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่อเหตุกธรรม ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ อเหตุกธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่ อเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่อเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่อเหตุกธรรม และธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม และไม่ใช่ นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๒๕๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ [๒๕๓] ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่อเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่อเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๕๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ [๒๕๕] ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต ที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่อเหตุกธรรม อาศัยธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต ที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่อเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๕๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
นเหตุ และนเหตุวิปปยุตตทุกะ ก็เหมือนกับ นเหตุ และ นเหตุสัมยุตตทุกะ
นเหตุนสเหตุกทุกนกุสลัตติกะ
[๒๕๗] ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่สเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่สเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๙ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่เหตุธรรม และที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ อกุศล ที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่สเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๙ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต ที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่อเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ อัพยากฤต ที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่อเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัยเท่านั้น โดยอุบายนี้ กุสลากุสลทุกะ กุสลัตติกะนั่นเทียว ควรในที่นี้
จูฬันตรทุกนกุสลัตติกะ
[๒๕๘] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อัปปัจจัยธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อสังขตธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่สนิทัสสนธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่สัปปฏิฆธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อัปปฏิฆธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่รูปีธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อรูปีธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่โลกิยธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่โลกุตตรธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่เกนจิวิญเญยยธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่เกนจิวิญเญยยธรรม ฯลฯ
นอาสวโคจฉกทุกนกุสลัตติกะ
[๒๕๙] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อาสวธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่สาสวธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อนาสวธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อาสวสัมปยุตตธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อาสวธรรมและไม่ใช่อนาสวธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อนาสวธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อาสวธรรมและไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อาสววิปปยุตตและไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อาสววิปปยุตตและไม่ใช่สาสวธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อาสววิปปยุตตและไม่ใช่อนาสวธรรม ฯลฯ
ฉโคจฉกทุกนกุสลัตติกะ
[๒๖๐] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่คันถธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่โอฆธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่โยคธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่นีวรณธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม ฯลฯ
มหันตรทุกนกุสลัตติกะ
[๒๖๑] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่สารัมมณธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อนารัมมณธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่จิตตธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่เจตสิกธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่จิตตสัมปยุตตธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่จิตตสหภูธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่จิตตานุปริวัตติธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อัชฌัตติกธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่พาหิรธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อุปาทินนธรรม ฯลฯ
นอุปาทานโคจฉทุกนกุสลัตติกะ
[๒๖๒] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม ฯลฯ
นกิเลสโคจฉทุกนกุสลัตติกะ
[๒๖๓] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่กิเลสธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่กิเลส ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่สังกิเลสิกธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อสังกิเลสิกธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อสังกิเลสิกธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่สังกิลิฏฐธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อสังกิลิฏฐธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่กิเลสสัมปยุตตธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่กิเลสวิปปยุตตธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่กิเลสธรรม และไม่ใช่อสังกิเลสิกธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อสังกิเลสิกธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่กิเลสธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่กิเลสธรรม และไม่ใช่อสังกิลิฏฐธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อสังกิลิฏฐธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่กิเลสธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่กิเลสธรรม และไม่ใช่กิเลสวิปปยุตตธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่กิเลสวิปปยุตตธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่กิเลส- *ธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่กิเลสวิปปยุตตธรรม และไม่ใช่อสังกิเลสิกธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่กิเลสวิปปยุตตธรรม และไม่ใช่อสังกิเลสิกธรรม ฯลฯ
ปิฏฐิทุกนกุสลัตติกะ
[๒๖๔] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่สวิตักกธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อวิตักกธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่สวิจารธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อวิจารธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่สัปปีติกธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อัปปีติกธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ปีติสหคตธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ปีติสหคตธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ปริยาปันนธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อปริยาปันนธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่นิยยานิกธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อนิยยานิกธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่นิยตธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อนิยตธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่สอุตตรธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อนุตตรธรรม ฯลฯ [๒๖๕] ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่สรณ- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่สรณธรรม และธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อรณธรรม อาศัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม และธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ กุศล ที่ไม่ใช่อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่สรณธรรม และ ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๖๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕ ในอวิคตปัจจัย มี " ๕ [๒๖๗] ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่ สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๖๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๑ [๒๖๙] ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต ที่ไม่ใช่ สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต ที่ไม่ใช่อรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต ที่ไม่ใช่อรณ- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๗๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดารทุกปัจจัย
นสรณทุกนเวทนาตติกะ
[๒๗๑] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม ฯลฯ
นสรณทุกนวิปากัตติกะ
[๒๗๒] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เนววิปากนธัมมธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม ฯลฯ
นสรณทุกนอุปาทินนุปาทานิยัตติกะ
[๒๗๓] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนุปาทานิยธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนุปาทานิยธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนินุปาทานิยธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม ฯลฯ
นสรณทุกนสนิทัสสนัตติกะ
[๒๗๔] ธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่อรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสน- *สัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม และธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสน- *สัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่อรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่อรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสน- *สัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสน- *สัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม และธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสน- *สัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่อรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่อรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสน- *สัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม และธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๒๗๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ [๒๗๖] ธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่อรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสน- *สัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสน- *สัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่อรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสน- *สัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๗๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๕
ในสหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดารทุกปัจจัย
[๒๗๘] ธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๗๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
พึงให้พิสดารทุกวาร
ปัจจนียทุกติกปัฏฐาน จบ.
ปัจจนียติกทุกปัฏฐาน
นกุสลัตติกนเหตุทุกะ
[๒๘๐] นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยนเหตุธรรม ที่ ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่ กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย [๒๘๑] นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล และนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่ อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย [๒๘๒] นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยนเหตุธรรม ที่ ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล และนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่ อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๖ นัย [๒๘๓] นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยนเหตุธรรมที่ไม่ใช่กุศล และนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล และนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยนเหตุธรรมที่ไม่ใช่กุศล และนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่ อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย [๒๘๔] นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล และนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล และนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่ อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล และนเหตุธรรม ที่ ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย [๒๘๕] นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่ อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่ กุศล และนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๒๘๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒๔ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒๙
พึงให้พิสดารทุกวาร
[๒๘๗] ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่ กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัย ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่ อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และ ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล และธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และ ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๒๘๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๔ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒๔ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒๔
พึงให้พิสดารทุกวาร
นกุสลัตติกนสเหตุกทุกะ
[๒๘๙] ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สเหตุธรรม ที่ไม่ใช่ กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่ อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๒๙๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๕ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑๕
พึงให้พิสดารทุกวาร
[๒๙๑] ธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่ กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่ อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล และธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๒๙๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๔ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒๔
พึงให้พิสดารทุกวาร
นกุสลัตติกนเหตุสัมปยุตตทุกะ
[๒๙๓] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ
นกุสลัตติกนเหตุสเหตุทุกะ
[๒๙๔] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่อเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ
นกุสลัตติกนเหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ
[๒๙๕] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ
นกุสลัตติกนเหตุนสเหตุกทุกะ
[๒๙๖] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่อเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ
นกุสลัตติกจูฬันตรทุกะ
[๒๙๗] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อปัจจยธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อสังขตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่รูปีธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อรูปีธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่โลกิยธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่โลกุตตรธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เกนจิวิญเญยยธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เกนจินวิญเญยยธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ
นกุสลัตติกนอาสวโคจฉกทุกะ
[๒๙๘] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สาสวธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนาสวธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสวสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม และไม่ใช่อาสวธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนาสวธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม และไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่ไม่ใช่ กุศล ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม และไม่ใช่สาสวธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม และไม่ใช่อนาสวธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ
นกุสลัตติกฉโคจฉกทุกะ
[๒๙๙] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่โอฆธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่โยคธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นีวรณธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ
นกุสลัตติกมหันตรทุกะ
[๓๐๐] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ
ไม่ต้องแจกบทว่า นโนจิตต
อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เจตสิกธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสหภูธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตานุปริวัตติธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัชฌัตติกธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่พาหิรธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ
นกุสลัตติกทวิโคจฉกทุกะ
[๓๐๑] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กิเลสธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่กิเลสธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ
นกุสลัตติกปิฏฐิทุกะ
[๓๐๒] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สวิตักกธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อวิตักกธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สวิจารธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อวิจารธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สัปปีติกธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัปปีติกธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปีติสหคตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ปีติสหคตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปริยาปันนธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อปริยาปันนธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นิยยานิกธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิยยานิกธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นิยตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิยตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สอุตตรธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนุตตรธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ [๓๐๓] ธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม ที่ไม่ใช่ กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม ที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม ที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย ธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม ที่ไม่ใช่ อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย ธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล และ ธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย ธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม ที่เป็นกุศล และ ธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๓๐๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑๗ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒๑
พึงให้พิสดารทุกวาร
[๓๐๕] ธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม ที่ไม่ใช่ กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๓๐๖] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙
นเวทนาตติกนเหตุทุกะ
[๓๐๗] นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่ สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่สุขาย- *เวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่ สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่ทุกขาย- *เวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ฯลฯ
นวิปากัตติกนเหตุทุกะ
[๓๐๘] อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่วิปากธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่เนววิปากนวิปากธัมมธรรม ฯลฯ
นอุปาทินนุปาทานิยติกนเหตุทุกะ
[๓๐๙] อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อุปาทินนุปาทานิยธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อนุปาทินนุปาทานิยธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม ฯลฯ
นสังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกนเหตุทุกะ
[๓๑๐] อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม ฯลฯ
นสวิตักกัตติกนเหตุทุกะ
[๓๑๑] อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่สวิตักกสวิจารธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อวิตักกวิจารมัตตธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อวิตักกอวิจารธรรม ฯลฯ
นปีติตติกนเหตุทุกะ
[๓๑๒] อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่ปีติสหคตธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ
นทัสสนัตติกนเหตุทุกะ
[๓๑๓] อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ
นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกนเหตุทุกะ
[๓๑๔] อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุธรรม ฯลฯ
นอาจยคามิตติกนเหตุทุกะ
[๓๑๕] อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อาจยคามิธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อปจยคามิธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ฯลฯ
นเสกขัตติกนเหตุทุกะ
[๓๑๖] อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่เสกขธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อเสกขธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่เนวเสกขานาเสกขธรรม ฯลฯ
นปริตัตติกนเหตุทุกะ
[๓๑๗] อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่ปริตตธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่มหัคคตธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อัปปมาณธรรม ฯลฯ
นปริตตารัมมณัตติกนเหตุทุกะ
[๓๑๘] อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่ปริตตารัมมณธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่มหัคคตารัมมณธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อัปปมาณารัมมณธรรม ฯลฯ
นหีนัตติกนเหตุทุกะ
[๓๑๙] อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่หีนธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่มัชฌิมธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่ปณีตธรรม ฯลฯ
นมิจฉัตตัตติกนเหตุทุกะ
[๓๒๐] อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่มิจฉัตตนิยตธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่สัมมัตตนิยตธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อนิยตธรรม ฯลฯ
นมัคคารัมมณัตติกนเหตุทุกะ
[๓๒๑] อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่มัคคารัมมณธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่มัคคเหตุกธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่มัคคาธิปติธรรม ฯลฯ
นอุปปันนัตติกนเหตุทุกะ
[๓๒๒] อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อนุปปันนธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อุปปาทิธรรม ฯลฯ
นอตีตัตติกนเหตุทุกะ
[๓๒๓] อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อตีตธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อนาคตธรรม ฯลฯ
นอตีตารัมมณัตติกนเหตุทุกะ
[๓๒๔] อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อตีตารัมมณธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อนาคตารัมมณธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่ปัจจุปปันนารัมมณธรรม ฯลฯ
นอัชฌัตตัตติกนเหตุทุกะ
[๓๒๕] อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อัชฌัตตธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่พหิทธาธรรม ฯลฯ
นอัชฌัตตารัมมณัตติกนเหตุทุกะ
[๓๒๖] อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อัชฌัตตารัมมณธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่พหิทธารัมมณธรรม ฯลฯ
นสนิทัสสนัตติกนเหตุทุกะ
[๓๒๗] นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่ไม่ใช่ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสน- *สัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสน- *สัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๖ นัย นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสน- *สัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสน- *สัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสน- *สัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๖ นัย นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสน- *สัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๖ นัย นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสน- *สัปปฏิฆธรรม และนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๖ นัย นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสน- *สัปปฏิฆธรรม และนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๖ นัย [๓๒๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓๐ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙
พึงให้พิสดารทุกวาร
[๓๒๙] นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสน- *สัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๙ นัย
นสนิทัสสนัตติกนสเหตุกทุกะ
[๓๓๐] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อเหตุธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ
นสนิทัสสนัตติกนเหตุสัมปยุตตทุกะ
[๓๓๑] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ
นสนิทัสสนัตติกนเหตุสเหตุกทุกะ
[๓๓๒] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมและไม่ใช่อเหตุธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆ- *ธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆ- *ธรรม ฯลฯ
นทัสสนัตติกนเหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ
[๓๓๓] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสน- *สัปปฏิฆธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสน- *สัปปฏิฆธรรม ฯลฯ
นทัสสนัตติกนเหตุนสเหตุกทุกะ
[๓๓๔] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมและไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสน- *สัปปฏิฆธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่อเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ
นทัสสนัตติกจูฬันตรทุกะ
[๓๓๕] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อปัจจยธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อสังขตธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่รูปีธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อรูปีธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่โลกิยธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่โลกุตตรธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เกนจิวิญเญยยธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เกนจินวิญเญยยธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ
นสนิทัสสนัตติกสัตตโคจฉกทุกะ
[๓๓๖] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่โอฆธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่โยคธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นีวรณธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ
นสนิทัสสนัตติกมหันตรทุกะ
[๓๓๗] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ
ไม่ต้องแจกบทว่า นโนจิตต
อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เจตสิกธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสหภูธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตานุปริวัตติธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆ- *ธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัชฌัตติกธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่พาหิรธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ
นสนิทัสสนัตติกทวิโคจฉกทุกะ
[๓๓๘] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กิเลสธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ
นสนิทัสสนัตติกปิฏฐิทุกะ
[๓๓๙] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ
พึงแจกปิฏฐทุกะโดยพิสดาร
[๓๔๐] ธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ สรณธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๖ นัย ธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๖ นัย ธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๖ นัย ธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๖ นัย ธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๖ นัย [๓๔๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓๐ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มีวาระ ๓๐
พึงให้พิสดารทุกวาร
[๓๔๒] ธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ อรณธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๓๔๓] ธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ อรณธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๓๔๔] ธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ อรณธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมไม่ใช่อรณธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสน- *สัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๓๔๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ ในสหชาตวารก็ดี ในปัจจยวารก็ดี ในนิสสยวารก็ดี ในสังสัฏฐวารก็ดี ในสัมปยุตต- *วารก็ดี มีวาระ ๙ ทุกวาร
ปัจจนียติกทุกปัฏฐาน จบ.
ปัจจนียติกติกปัฏฐาน
นกุสลัตติกนเวทนาตติกะ
[๓๔๖] ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สุขาย- *เวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนาย- *สัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนาย- *สัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย [๓๔๗] ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนาย- *สัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล และธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนาย- *สัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนาย- *สัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย [๓๔๘] ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรม ที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนาย- *สัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สุขาย- *เวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนาย- *สัมปยุตตธรรม ที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่ อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล และธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนาย- *สัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่ อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนาย- *สัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่ อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๖ นัย [๓๔๙] ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่ อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สุขาย- *เวทนายสัมปยุตตธรรม ที่เป็นกุศล และธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่ อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่ อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย [๓๕๐] ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สุขาย- *เวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล และธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่ อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย [๓๕๑] ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สุขาย- *เวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่ อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนาย- *สัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และ ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๓๕๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒๔ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒๙
สหชาตวารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดาร
[๓๕๓] ธรรมที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ทุกขาย- *เวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่ทุกขาย- *เวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่ทุกขาย- *เวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่ กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย ธรรมที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ทุกขาย- *เวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย ธรรมที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๖ นัย ธรรมที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ทุกขาย- *เวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่ อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย ธรรมที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ทุกขาย- *เวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล และธรรมที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่ อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย ธรรมที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ทุกขาย- *เวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่ อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๓๕๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒๙
พึงให้พิสดารทุกวาร
[๓๕๕] ธรรมที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรม ที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๖ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนาย- *สัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนาย- *สัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนายสัมป- *ยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๓๕๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒๙
พึงให้พิสดารทุกวาร
นกุสลัตติกนวิปากทุกะ
[๓๕๗] ธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม ที่ไม่ใช่ กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม ที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม ที่ไม่ใช่ กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม ที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม ที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย ธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย ธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม ที่ไม่ใช่ อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๖ นัย ธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย ธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล และธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย ธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๓๕๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒๙
พึงให้พิสดารทุกวาร
[๓๕๙] ธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม ที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม ที่ไม่ใช่ กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม ที่ไม่ใช่ อกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม ที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม ที่ไม่ใช่ อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม ที่ไม่ใช่ อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม ที่ไม่ใช่ อกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม ที่ไม่ใช่ กุศล และธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม ที่ไม่ใช่ อกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๓๖๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๙ [๓๖๑] ธรรมที่ไม่ใช่เนววิปากนวิปากธัมมธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ เนววิปากนวิปากธัมมธรรม ที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
นกุสลัตติกนอุปาทินนุปาทานิยติกะ
[๓๖๒] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนุปาทานิยธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนุปาทานิยธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ
นกุสลัตติกนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกะ
[๓๖๓] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ
นกุสลัตติกนสวิตักกัตติกะ
[๓๖๔] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สวิตักกสวิจารธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อวิตักกวิจารมัตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อวิตักกอวิจารธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ
นกุสลัตติกนปีติตติกะ
[๓๖๕] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปีติสหคตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ
นกุสลัตติกนทัสสนัตติกะ
[๓๖๖] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ
นกุสลัตติกนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกะ
[๓๖๗] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ
นกุสลัตติกนอาจยคามิตติกะ
[๓๖๘] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาจยคามิธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อปจยาคามิธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ
นกุสลัตติกนเสกขัตติกะ
[๓๖๙] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เสกขธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อเสกขธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เนวเสกขานาเสกขธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ
นกุสลัตติกนปริตัตติกะ
[๓๗๐] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปริตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่มหัคคตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัปปมาณธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ
นกุสลัตติกนปริตตารัมมณัตติกะ
[๓๗๑] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปริตตารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่มหัคคตารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัปปมาณารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ
นกุสลัตติกนหีนัตติกะ
[๓๗๒] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่หีนธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่มัชฌิมธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปณีตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ
นกุสลัตติกนมิจฉัตตัตติกะ
[๓๗๓] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่มิจฉัตตนิยตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สัมมัตตนิยตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิยตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ
นกุสลัตติกนมัคคารัมมณัตติกะ
[๓๗๔] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่มัคคารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่มัคคเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่มัคคาธิปติธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ
นกุสลัตติกนอุปันนัตติกะ
[๓๗๕] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนุปปันนธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุปปาทิธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ
นกุสลัตติกนอตีตัตติกะ
[๓๗๖] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อตีตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนาคตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ
นกุสลัตติกนอตีตารัมมณัตติกะ
[๓๗๗] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อตีตารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนาคตารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปัจจุปปันนารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ
นกุสลัตติกนอัชฌัตตัตติกะ
[๓๗๘] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัชฌัตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่พหิทธาธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ
นกุสลัตติกนอัชฌัตตารัมมณัตติกะ
[๓๗๙] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัชฌัตตารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่พหิทธารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ
นกุสลัตติกนสนิทัสสนัตติกะ
[๓๘๐] ธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสน- *สัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสน- *สัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสน- *สัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสน- *สัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย [๓๘๑] ธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสน- *สัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสน- *สัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล และธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสน- *สัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสน- *สัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย [๓๘๒] ธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสน- *สัปปฏิฆธรรม ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสน- *สัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสน- *สัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล และธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสน- *สัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสน- *สัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๖ นัย [๓๘๓] ธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่ อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย [๓๘๔] ธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล และธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่ อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย [๓๘๕] ธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสน- *สัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสน- *สัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และ ธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๓๘๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒๙
พึงให้พิสดารทุกวาร
[๓๘๗] ธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๓๘๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒๙
พึงให้พิสดารทุกวาร
[๓๘๙] ธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๓๙๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
พึงให้พิสดารทุกวาร
นเวทนาตติกนกุสลัตติกะ
[๓๙๑] ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ กุศล ที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่สุขายเวทนาย- *สัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๗ นัย [๓๙๒] ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ กุศล ที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตต- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๗ นัย [๓๙๓] ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนาย- *สัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๗ นัย [๓๙๔] ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนาย- *สัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนาย- *สัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนาย- *สัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตต- *ธรรม และธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๗ นัย [๓๙๕] ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ กุศล ที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อทุกขมสุขาย- *เวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนาย- *สัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนาย- *สัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๓๙๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๔๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๔๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๔๙ [๓๙๗] ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ อกุศล ที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๓๙๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๔๙ [๓๙๙] ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต ที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ ไม่ใช่อัพยากฤต ที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๐๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๔๘
พึงให้พิสดารทุกวาร
นเวทนาตติกนวิปากัตติกะ
[๔๐๑] ธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม ที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรม ที่ไม่ใช่วิปากธรรม ที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๐๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๔๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๔๙
ฯลฯ
นวิปากัตติกนกุสลัตติกะ
[๔๐๓] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่วิปากธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่เนววิปากนวิปากธัมมธรรม ฯลฯ
นอุปาทินนุปาทานิยติกนกุสลัตติกะ
[๔๐๔] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อนุปาทินนุปาทานิยธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อนุปาทินนุปาทานิยธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม ฯลฯ
นสังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกนกุสลัตติกะ
[๔๐๕] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม ฯลฯ
นวิตักกัตติกนกุสลัตติกะ
[๔๐๖] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่สวิตักกสวิจารธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อวิตักกวิจารมัตตธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อวิตักกอวิจารธรรม ฯลฯ
นปีติกัตติกนกุสลัตติกะ
[๔๐๗] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ปีติสหคตธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ
นทัสสนัตติกนกุสลัตติกะ
[๔๐๘] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ
นทัสสเนนปหาตัพพเหตุนกุสลัตติกะ
[๔๐๙] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ
นอาจยคามิตติกนกุสลัตติกะ
[๔๑๐] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อาจยคามิธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อปจยคามิธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ฯลฯ
นเสกขัตติกนกุสลัตติกะ
[๔๑๑] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่เสกขธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อเสกขธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่เนวเสกขานาเสกขธรรม ฯลฯ
นปริตตัตติกนกุสลัตติกะ
[๔๑๒] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่ปริตตธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่มหัคคตธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อัปปมาณธรรม ฯลฯ
นปริตตารัมมณัตติกนกุสลัตติกะ
[๔๑๓] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ปริตตารัมมณธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่มหัคคตารัมมณธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อัปปมาณารัมมณธรรม ฯลฯ
นหีนัตติกนกุสลัตติกะ
[๔๑๔] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่หีนธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่มัชฌิมธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ปณีตธรรม ฯลฯ
นมิจฉัตตัตติกนกุสลัตติกะ
[๔๑๕] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่มิจฉัตตนิยตธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่สัมมัตตนิยตธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อนิยตธรรม ฯลฯ
นมัคคารัมมณัตติกนกุสลัตติกะ
[๔๑๖] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่มัคคารัมมณธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่มัคคเหตุกธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่มัคคาธิปติธรรม ฯลฯ
นอุปปันนัตติกนกุสลัตติกะ
[๔๑๗] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อนุปปันนธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อุปปาทิธรรม ฯลฯ
นอตีตัตติกนกุสลัตติกะ
[๔๑๘] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อตีตธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อนาคตธรรม ฯลฯ
นอตีตารัมมณัตติกนกุสลัตติกะ
[๔๑๙] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อตีตารัมมณธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อนาคตารัมมณธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ปัจจุปปันนารัมมณธรรม ฯลฯ
นอัชฌัตตัตติกนกุสลัตตติกะ
[๔๒๐] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อัชฌัตตธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่พหิทธาธรรม ฯลฯ
นอัชฌัตตารัมมณัตติกนกุสลัตติกะ
[๔๒๑] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อัชฌัตตารัมมณธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่พหิทธารัมมณธรรม ฯลฯ
นสนิทัสสนัตติกนกุสลัตติกะ
[๔๒๒] ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๖ นัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๖ นัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๖ นัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๖ นัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๖ นัย [๔๒๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓๐ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙
พึงให้พิสดารทุกวาร
[๔๒๔] ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๒๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓๐ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙
พึงให้พิสดารทุกวาร
[๔๒๖] ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ อัพยากฤต ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๒๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๙
นสนิทัสสนัตติกนเวทนาตติกะ
[๔๒๘] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนปฏิฆธรรม ฯลฯ มี ๓๐ นัย อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ มี ๓๐ นัย อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆ- *ธรรม ฯลฯ มี ๓๐ นัย
นสนิทัสสนัตติกนวิปากัตติกะ
[๔๒๙] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ มี ๓๐ นัย อาศัยธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ มี ๓๐ นัย อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เนววิปากนวิปากธัมมธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ มี ๙ นัย
นสนิทัสสนัตติกนอุปาทานิยติกะ
[๔๓๐] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนุปาทานิยธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ มี ๓๐ นัย อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนุปาทานิยธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ มี ๓๐ นัย อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ มี ๓๐ นัย
นสนิทัสสนัตติกนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกะ
[๔๓๑] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆ- *ธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ
นสนิทัสสนัตติกนวิตักกัตติกะ
[๔๓๒] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สวิตักกสวิจารธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อวิตักกวิจารมัตตธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อวิตักกอวิจารธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ
นสนิทัสสนัตติกนปีติตติกะ
[๔๓๓] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปีติสหคตธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุเปกขาสหคตธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ
นสนิทัสสนัตติกนทัสสนัตติกะ
[๔๓๔] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆ- *ธรรม ฯลฯ
นสนิทัสสนัตติกนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกะ
[๔๓๕] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆ- *ธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสน- *สัปปฏิฆธรรม ฯลฯ
นสนิทัสสนัตติกนอาจยคามิตติกะ
[๔๓๖] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาจยคามิธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อปจยคามิธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ
นสนิทัสสนัตติกนเสกขัตติกะ
[๔๓๗] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เสกขธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อเสกขธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เนวเสกขานาเสกขธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ
นสนิทัสสนัตติกนปริตตัตติกะ
[๔๓๘] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปริตตธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่มหัคคตธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัปปมาณธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ
นสนิทัสสนัตติกนปริตตารัมมณัตติกะ
[๔๓๙] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปริตตารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่มหัคคตารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัปปมาณารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ
นสนิทัสสนัตติกนหีนัตติกะ
[๔๔๐] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่หีนธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่มัชฌิมธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปณิตธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ
นสนิทัสสนัตติกนมิจฉัตตัตติกะ
[๔๔๑] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่มิจฉัตตนิยตธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สัมมัตตนิยตธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิยตธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ
นสนิทัสสนัตติกนมัคคารัมมณัตติกะ
[๔๔๒] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่มัคคารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่มัคคเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่มัคคาธิปติธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ
นสนิทัสสนัตติกนอุปปันนัตติกะ
[๔๔๓] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนุปปันนธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุปปาทิธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ
นสนิทัสสนัตติกนอตีตัตติกะ
[๔๔๔] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อตีตธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนาคตธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ
นสนิทัสสนัตติกนอตีตารัมมณัตติกะ
[๔๔๕] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อตีตารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนาคตารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปัจจุปปันนารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ
นสนิทัสสนัตติกนอัชฌัตตัตติกะ
[๔๔๖] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัชฌัตตธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่พหิทธาธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ
นสนิทัสสนัตติกนอัชฌัตตารัมมณัตติกะ
[๔๔๗] ธรรมที่ไม่ใช่อัชฌัตตารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรม ที่ไม่ใช่อัชฌัตตารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อัชฌัตตารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ อัชฌัตตารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๔๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓๐ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓๐
พึงให้พิสดารทุกวาร
[๔๔๙] ธรรมที่ไม่ใช่พหิทธารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรม ที่ไม่ใช่พหิทธารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่พหิทธารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ พหิทธารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่พหิทธารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ พหิทธารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๖ นัย [๔๕๐] ธรรมที่ไม่ใช่พหิทธารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรม ที่ไม่ใช่พหิทธารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๖ นัย [๔๕๑] ธรรมที่ไม่ใช่พหิทธารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัย ธรรมที่ไม่ใช่พหิทธารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๖ นัย [๔๕๒] ธรรมที่ไม่ใช่พหิทธารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรม ที่ไม่ใช่พหิทธารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่พหิทธารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๖ นัย [๔๕๓] ธรรมที่ไม่ใช่พหิทธารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรม ที่ไม่ใช่พหิทธารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่พหิทธารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๖ นัย [๔๕๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓๐ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓๐ ในสหชาตวารก็ดี ในปัจจยวารก็ดี ในนิสสยวารก็ดี ในสังสัฏฐวารก็ดี ในสัมปยุตต- *วารก็ดี ในปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดาร
ปัจจนียติกติกปัฏฐาน จบ.
ปัจจนียทุกทุกปัฏฐาน
นเหตุทุกนสเหตุกทุกะ
[๔๕๕] ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๕๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓ [๔๕๗] ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย [๔๕๘] ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมณปัจจัย [๔๕๙] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๙ [๔๖๐] ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่ สเหตุกธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม โดยเหตุปัจจัย [๔๖๑] ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่ สเหตุกธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม โดยอารัมมณปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม โดยอารัมมณปัจจัย [๔๖๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๔ ในอวิคตปัจจัย มี " ๔ [๔๖๓] ธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม ที่เป็น นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่ นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๔๖๔] ธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่ นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่ นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๔๖๕] ธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม ที่เป็น นเหตุธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่ นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๔๖๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๙
นเหตุทุกนเหตุสัมปยุตตทุกะ
[๔๖๗] ธรรมที่ไม่ใช่เหตุสัมปยุตตธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ เหตุสัมปยุตตธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุวิปปยุตต- *ธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุวิปปยุตต- *ธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๔๖๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
พึงให้พิสดารทุกวาร
นเหตุทุกนเหตุสเหตุกทุกะ
[๔๖๙] ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัย ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่อเหตุกธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย แม้ตลอดถึงปัญหาวารก็มีวาระ ๑ ธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ อเหตุกธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
นเหตุทุกนเหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ
[๔๗๐] ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยธรรม ที่ไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
นเหตุทุกนเหตุนสเหตุกทุกะ
[๔๗๑] ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัย ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม และไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่อเหตุกธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ เหตุธรรม และไม่ใช่อเหตุกธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
นเหตุทุกจูฬันตรทุกะ
[๔๗๒] ธรรมที่ไม่ใช่อัปปัจจยธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัปปัจจย- *ธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อัปปัจจยธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัปปัจจยธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อัปปัจจยธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อัปปัจจยธรรม ที่ไม่ใช่ นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัปปัจจยธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๗๓] ธรรมที่ไม่ใช่อัปปัจจยธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัปปัจจย- *ธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อัปปัจจยธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัปปัจจยธรรม ที่ไม่ ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อัปปัจจยธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อัปปัจจยธรรม ที่ไม่ใช่ นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัปปัจจยธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๗๔] ธรรมที่ไม่ใช่อัปปัจจยธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัปปัจจย- *ธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อัปปัจจยธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อัปปัจจยธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัปปัจจยธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อัปปัจจยธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อัปปัจจยธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อัปปัจจยธรรม ที่ไม่ใช่ นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัปปัจจยธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อัปปัจจยธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๗๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๙ [๔๗๖] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อสังขตธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สัปปฏิฆธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัปปฏิฆธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่รูปีธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อรูปีธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่โลกิยธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่โลกุตตรธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เกนจิวิญเญยยธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เกนจินวิญเญยยธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ
นเหตุทุกโนอาสวโคจฉกทุกะ
[๔๗๗] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สาสวธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนาสวธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสวสัมปยุตตธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม และไม่ใช่อนาสวธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนาสวธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม และไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่เป็น นเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตธรรม และไม่ใช่สาสวธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตธรรม และไม่ใช่อาสวธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตธรรม และไม่ใช่อนาสวธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ
นเหตุทุกฉโคจฉกทุกะ
[๔๗๘] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่โอฆธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่โยคธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นีวรณธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ
นเหตุทุกมหันตรทุกะ
[๔๗๙] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สารัมมณธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เจตสิกธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสัมปยุตตธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสหภูธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตานุปริวัตติธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัชฌัตติกธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่พาหิรธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ฯลฯ
นเหตุทุกทวิโคจฉกทุกะ
[๔๘๐] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทานธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กิเลสธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ
นเหตุทุกปิฏฐิทุกะ
[๔๘๑] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สวิตักกธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อวิตักกธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สวิจารธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อวิจารธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สัปปีติกธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัปปีติกธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปีติสหคตธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ปีติสหคตธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปริยาปันนธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อปริยาปันนธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นิยยานิกธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิยยานิกธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นิยตธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิยตธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สอุตตรธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนุตตรธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ [๔๘๒] ธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๙ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม ที่เป็น นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๘๓] ธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม ที่ไม่ใช่ นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๘๔] ธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยที่ไม่ใช่อรณธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม ที่ไม่ใช่ นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๘๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๙
นสเหตุกทุกนเหตุทุกะ
[๔๘๖] นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่สเหตุกธรรมและนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อเหตุธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๘๗] นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม และนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม อาศัย นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๘๘] นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม และนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม และนเหตุ- *ธรรม ที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม และนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม อาศัยนเหตุ- *ธรรม ที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม และนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๘๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
พึงให้พิสดารทุกวาร
[๔๙๐] ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๙๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๑
นเหตุสัมปยุตตทุกนเหตุทุกะ
[๔๙๒] อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่เหตุสัมปยุตตธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม ฯลฯ
นเหตุสเหตุกทุกนเหตุทุกะ
[๔๙๓] อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่อเหตุกธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรม ฯลฯ
นเหตุสัมปยุตตทุกนเหตุทุกะ
[๔๙๔] อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่ไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม และไม่ใช่ นเหตุธรรม ฯลฯ
นเหตุนสเหตุกทุกนเหตุทุกะ
[๔๙๕] อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่สเหตุกธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่อเหตุกธรรม ฯลฯ
จูฬันตรทุกนเหตุทุกะ
[๔๙๖] อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อัปปัจจยธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อสังขตธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่สัปปฏิฆธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อัปปฏิฆธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่รูปีธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อรูปีธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่โลกิยธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่โลกุตตรธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่เกนจิวิญเญยยธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่เกนจินวิญเญยยธรรม ฯลฯ
โนอาสวโคจฉกทุกนเหตุทุกะ
[๔๙๗] อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อาสวธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่สาสวธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อนาสวธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อาสวสัมปยุตตธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อาสวธรรม และไม่ใช่อนาสวธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อาสวธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อาสวธรรม และไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม และไม่ใช่สาสวธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม และไม่ใช่อนาสวธรรม ฯลฯ
ฉโคจฉกทุกนเหตุทุกะ
[๔๙๘] อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่คันถธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่โอฆธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่โยคธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่นีวรณธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม ฯลฯ
มหันตรทุกนเหตุทุกะ
[๔๙๙] อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่สารัมมณธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่จิตตธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่เจตสิกธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่จิตตสัมปยุตตธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่จิตตสหภูธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่จิตตานุปริวัตติธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อัชฌัตติกธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่พาหิรธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อุปปาทินนธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อนุปาทินนธรรม ฯลฯ
ทวิโคจฉกทุกนเหตุทุกะ
[๕๐๐] อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่กิเลสธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่กิเลสธรรม ฯลฯ
ปิฏฐิทุกนเหตุทุกะ
[๕๐๑] อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่สวิตักกธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อวิตักกธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่สวิจารธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อวิจารธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่สัปปีติกธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อัปปีติกธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่ปีติสหคตธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ปีติสหคตธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่ปริยาปันนธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อปริยาปันนธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่นิยยานิกธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อนิยยานิกธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่นิยตธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อนิยตธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่สอุตตรธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อนุตตรธรรม ฯลฯ [๕๐๒] นเหตุธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม และนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อรณธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม และนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๐๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕ ในอวิคตปัจจัย มี " ๕
พึงให้พิสดารทุกวาร
[๕๐๔] ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่ อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๐๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒
พึงให้พิสดารทุกวาร
นสรณทุกนสเหตุกทุกะ
[๕๐๖] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม ฯลฯ
นสรณทุกนเหตุสัมปยุตตทุกะ
[๕๐๗] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม ฯลฯ
นสรณทุกนเหตุสเหตุกทุกะ
[๕๐๘] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่อเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม และไม่ใช่นเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม ฯลฯ
นสรณทุกนเหตุสเหตุสัมปยุตตทุกะ
[๕๐๙] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม และไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่สรณ- *ธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม ฯลฯ
นสรณทุกนเหตุนสเหตุกทุกะ
[๕๑๐] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่อเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม ฯลฯ
นสรณทุกจูฬันตรทุกะ
[๕๑๑] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัปปัจจยธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อสังขตธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่รูปีธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อรูปีธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่โลกิยธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่โลกุตตรธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เกนจิวิญเญยยธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เกนจินวิญเญยยธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม ฯลฯ
นสรณทุกโนอาสวโคจฉกทุกะ
[๕๑๒] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สาสวธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนาสวธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสวสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่ไม่ใช่อนาสวธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนาสวธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่ไม่ใช่สรณ- *ธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม และไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่ไม่ใช่ สรณธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม และไม่ใช่สาสวธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม และไม่ใช่อนาสวธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม ฯลฯ
นสรณทุกฉโคจฉกทุกะ
[๕๑๓] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่โอฆธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่โยคธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นีวรณธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม ฯลฯ
นสรณทุกมหันตรทุกะ
[๕๑๔] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เจตสิกธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสหภูธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตานุปริวัตติธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัชฌัตติกธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่พาหิรธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม ฯลฯ
นสรณทุกทวิโคจฉกทุกะ
[๕๑๕] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กิเลสธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม ฯลฯ
นสรณทุกปิฏฐิทุกะ
[๕๑๖] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สวิตักกธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อวิตักกธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สวิจารธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อวิจารธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สัปปีติกธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัปปีติกธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปีติสหคตธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ปีติสหคตธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปริยาปันนธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อปริยาปันนธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นิยยานิกธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิยยานิกธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นิยตธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิยตธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม ฯลฯ [๕๑๗] ธรรมที่ไม่ใช่สอุตตรธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สอุตตรธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๑๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
พึงให้พิสดารทุกวาร
[๕๑๙] ธรรมที่ไม่ใช่อนุตตรธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนุตตรธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อนุตตรธรรม ที่ไม่ใช่อรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนุตตรธรรม ที่ไม่ใช่ อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนุตตรธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนุตตรธรรม ที่ไม่ใช่ อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนุตตรธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อนุตตรธรรม ที่ไม่ใช่ อรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนุตตรธรรม ที่ไม่ใช่อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนุตตรธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนุตตรธรรม ที่ไม่ใช่ สรณธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อนุตตรธรรม ที่ไม่ใช่อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๒๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕
พึงให้พิสดารทุกวาร
สหชาตวารก็ดี ปัจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดาร
ปัจจนียทุกทุกปัฏฐาน จบ.
อนุโลมปัจจนียติกปัฏฐาน
กุสลัตติกนกุสลัตติกะ
[๑] ธรรมที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยกุศลขันธ์ทั้งหลาย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นกุศล ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นกุศล ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล และธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นกุศล ธรรมที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยกุศลขันธ์ทั้งหลาย มี ๕ นัย [๒] ธรรมไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยอกุศลขันธ์ทั้งหลาย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย คือ ขันธ์ ๓ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอกุศล ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๕ นัย [๓] ธรรมที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นวิบากอัพยากฤต และกิริยา- *อัพยากฤต ในปฏิสนธิขณะ มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๒ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย คือ วิบากอัพยากฤต ปฏิสนธิ มหาภูตรูป ธรรมที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย คือ วิบากอัพยากฤต กิริยาอัพยากฤต ฯลฯ มี ๓ นัย [๔] ธรรมที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่เป็นกุศล และธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยกุศลขันธ์ และมหาภูตรูป ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นกุศล และธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นกุศล และธรรมที่เป็น อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕] ธรรมที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล และธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล และธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล และธรรมที่เป็น อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย จิตตสมุฏฐานรูปอย่างเดียวที่ควรจำแนกในที่นี้ พึงให้จัดวาระเป็น ๑๙ [๖] ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล และธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะ อารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย [๗] ธรรมที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะ อารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย [๘] ธรรมที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะ อารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย [๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๑๙ ในอนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสหชาตปัจจัย มี " ๑๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑๙ [๑๐] ธรรมที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น ไม่ใช่ เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๑๑] ธรรมที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมณปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น ไม่ใช่ เพราะอารัมมณปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมณปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมณปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น ไม่ใช่ เพราะอารัมมณปัจจัย [๑๒] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๖ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๑๕ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๑๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มี " ๑๕ ปัจจนียปัฏฐาน พึงให้พิสดาร แม้สหชาตวาร ก็พึงให้พิสดาร แม้ปัจจยวารก็พึงให้ พิสดาร [๑๓] แม้ในปัจจยวาร ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๖ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑๘ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒๖
นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกันปฏิจจวาร
[๑๔] ธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่กุศล โดยเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล โดยเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต โดยเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต โดย เหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่อกุศล โดย เหตุปัจจัย มี ๕ นัย [๑๕] ธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล โดยเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่กุศล โดยเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต โดยเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล และธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต โดย เหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่อกุศล โดย เหตุปัจจัย มี ๕ นัย [๑๖] ธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่กุศล โดยเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล โดยเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่อกุศล โดย เหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๑๗] ธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่กุศล โดยอารัมมณปัจจัย มี ๖ นัย ธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล โดยอารัมมณปัจจัย มี ๖ นัย ธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต โดยอารัมมณปัจจัย มี ๖ นัย [๑๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑๘ ในอธิปติปัจจัย มี " ๑๗ ในอนันตรปัจจัย มี " ๑๖ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๑๖ ในสหชาตปัจจัย มี " ๑๙ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๙ ในนิสสยปัจจัย มี " ๒๖ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๑๘ ในปุเรชาตปัจจัย มี " ๖ ในปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปัจจัย มีวาระ ๙ ในกัมมปัจจัย มี " ๑๓ ในวิปากปัจจัย มี " ๓ ในอาหารปัจจัย มี " ๑๓ ฯลฯ ในมัคคปัจจัย มี " ๑๓ ในสัมปยุตตปัจจัย มี " ๙ ในวิปปยุตตปัจจัย มี " ๑๒ ฯลฯ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒๖
ปัญหาวารก็พึงให้พิสดาร
เวทนาตติกนเวทนาตติกะ
[๑๙] ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสุขายเวทนายสัมป- *ยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย คือ สุขเวทนา และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยสุขายเวทนายสัมปยุตตขันธ์ ใน ปฏิสนธิขณะ มหาภูตรูป ไม่มี ธรรมที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ธรรมที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสุขายเวทนาย- *สัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนาย- *สัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนาย- *สัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตต- *ธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตต- *ธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสุขายเวทนาย- *สัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๗ นัย [๒๐] ธรรมที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นทุกขายเวทนาย- *สัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นทุกขายเวทนายสัมปยุตต- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นทุกขายเวทนาย- *สัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนาย- *สัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนาย- *สัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตต- *ธรรม อาศัยธรรมที่เป็นทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอทุกขมสุขายเวทนาย- *สัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๗ นัย [๒๑] ธรรมที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอทุกขม- *สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอทุกขมสุขายเวทนาย- *สัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอทุกขมสุขายเวทนาย- *สัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตต- *ธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนาย- *สัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตต- *ธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอทุกขมสุขาย- *เวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๗ นัย [๒๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒๑ [๒๓] ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสุขายเวทนาย- *สัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย [๒๔] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๒๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๑๔ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มี " ๒๑ สหชาตวารก็ดี ปัจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร [๒๕] ธรรมที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่สุขาย- *เวทนายสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนาย- *สัมปยุตตธรรม โดยเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อทุกขมสุขาย- *เวทนายสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนาย- *สัมปยุตตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนาย- *สัมปยุตตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนาย- *สัมปยุตตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนาย- *สัมปยุตตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อทุกขมสุขาย- *เวทนายสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปัจจัย มี ๗ นัย [๒๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒๑
ปัญหาวารก็พึงให้พิสดาร
วิปากัตติกนวิปากัตติกะ
[๒๗] ธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม อาศัยธรรมที่เป็นวิปากธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่เป็นวิปากธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่เป็นวิปากธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม และธรรมที่ไม่ใช่เนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยธรรม ที่เป็นวิปากธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม และธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่เป็นวิปากธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย [๒๘] ธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่เป็นวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม อาศัยธรรมที่เป็นเนววิปากนวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่เป็นวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม และธรรมที่ไม่ใช่เนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่เป็น วิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม และธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่เป็นวิปากธัมม- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย [๒๙] ธรรมที่ไม่ใช่เนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่เป็นเนววิปากนวิปาก- *ธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม อาศัยธรรมที่เป็นเนววิปากนวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่เป็นเนววิปากนวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม และธรรมที่ไม่ใช่เนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยธรรม ที่เป็นเนววิปากนวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม และธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่เป็นเนววิปาก- *นวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย [๓๐] ธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม อาศัยธรรมที่เป็นวิปากธรรม และธรรมที่เป็น เนววิปากนวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่เป็นวิปากธรรม และธรรมที่เป็นเนววิปาก- *นวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่เป็นวิปากธรรม และธรรมที่เป็น เนววิปากนวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม และธรรมที่ไม่ใช่เนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยธรรม ที่เป็นวิปากธรรม และธรรมที่เป็นเนววิปากนวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม และธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่เป็นวิปากธรรม และธรรมที่เป็นเนววิปากนวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย [๓๑] ธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม อาศัยธรรมที่เป็นวิปากธัมมธรรม และธรรมที่เป็น เนววิปากนวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่เป็นวิปากธัมมธรรม และธรรมที่เป็น เนววิปากนวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม และธรรมที่ไม่ใช่เนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่เป็น วิปากธัมมธรรม และธรรมที่เป็นเนววิปากนวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๓๒] ธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่เป็นวิปากธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม อาศัยธรรมที่เป็นวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณ- *ปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่เนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่เป็นเนววิปากนวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย มี ๕ นัย ธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่เป็นวิปากธรรม และธรรมที่เป็นเนววิปาก- *นวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย [๓๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑๔ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒๓ [๓๔] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๑๘ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๑๕ สหชาตวารก็ดี ปัจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงให้พิสดาร [๓๕] ธรรมที่เป็นวิปากธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม โดยเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นวิปากธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม โดยเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นวิปากธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่เนววิปากนวิปากธัมมธรรม โดย เหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นวิปากธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ เนววิปากนวิปากธัมมธรรม โดยเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นวิปากธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม และธรรมที่ไม่ใช่วิปาก- *ธัมมธรรม โดยเหตุปัจจัย มี ๕ นัย [๓๖] ธรรมที่เป็นวิปากธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม โดยอารัมมณ- *ปัจจัย ธรรมที่เป็นวิปากธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม โดยอารัมมณปัจจัย ธรรมที่เป็นวิปากธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่เนววิปากนวิปากธัมมธรรม โดย อารัมมณปัจจัย ธรรมที่เป็นวิปากธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ เนววิปากนวิปากธัมมธรรม โดยอารัมมณปัจจัย ธรรมที่เป็นวิปากธัมมธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม และธรรม ที่ไม่ใช่เนววิปากนวิปากธัมมธรรม โดยอารัมมณปัจจัย ธรรมที่เป็นวิปากธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม และธรรมที่ไม่ใช่วิปาก- *ธัมมธรรม โดยอารัมมณปัจจัย มี ๖ นัย [๓๗] ธรรมที่เป็นวิปากธัมมธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม โดย อารัมมณปัจจัย ธรรมที่เป็นวิปากธัมมธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม โดยอารัมมณปัจจัย ธรรมที่เป็นวิปากธัมมธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่เนววิปากนวิปากธัมมธรรม โดย อารัมมณปัจจัย ธรรมที่เป็นวิปากธัมมธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ เนววิปากนวิปากธัมมธรรม โดยอารัมมณปัจจัย ธรรมที่เป็นวิปากธัมมธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ เนววิปากนวิปากธัมมธรรม โดยอารัมมณปัจจัย ธรรมที่เป็นวิปากธัมมธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ วิปากธัมมธรรม โดยอารัมมณปัจจัย มี ๖ นัย [๓๘] ธรรมที่เป็นเนววิปากนวิปากธัมมธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่เนววิปาก- *นวิปากธัมมธรรม โดยอารัมมณปัจจัย ฯลฯ มี ๖ นัย [๓๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑๘ ในอธิปติปัจจัย มี " ๑๗ ในอนันตรปัจจัย มี " ๑๖ ฯลฯ ในปุเรชาตปัจจัย มี " ๖ ในปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๖ ในกัมมปัจจัย มี " ๑๔ ในวิปากปัจจัย มี " ๕ ฯลฯ ในอินทริยปัจจัย มี " ๑๘ ฯลฯ ในวิปปยุตตปัจจัย มี " ๑๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒๓
ปัญหาวารก็พึงให้พิสดาร
อุปาทินนุปาทานิยัตติกนอุปาทานุปาทานิยัตติกะ
[๔๐] ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนุปาทานิยธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนุปาทานิยธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย [๔๑] ธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานิยธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม อาศัยธรรม ที่เป็นอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๔๒] ธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอนุปาทินนอนุปาทา- *นิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนุปาทานิยธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนุปาทานิยธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัย ธรรมที่เป็นอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย [๔๓] ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอนุปาทินนุปาทานิยธรรม และธรรมที่เป็นอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอนุปาทินนุปาทานิยธรรม และ ธรรมที่เป็นอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนุปาทานิยธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๔๔] ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอุปาทินนุปาทานิยธรรม และธรรมที่เป็นอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอุปาทินนุปาทานิยธรรม และ ธรรมที่เป็นอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนุปาทานิยธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอุปาทินนุปาทานิยธรรม และธรรมที่เป็นอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๔๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๑๑ ในสหชาตปัจจัย มี " ๑๙ ฯลฯ
สหชาตวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงให้พิสดาร
[๔๖] ธรรมที่เป็นอุปาทินนุปาทานิยธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนุปาทา- *นิยธรรม โดยเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นอุปาทินนุปาทานิยธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนุปาทานิยธรรม โดยเหตุปัจจัย ฯลฯ [๔๗] ธรรมที่เป็นอุปาทินนุปาทานิยธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนุปาทา- *นิยธรรม โดยอารัมมณปัจจัย ธรรมที่เป็นอุปาทินนุปาทานิยธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนุปาทานิยธรรม โดยอารัมมณปัจจัย ธรรมที่เป็นอุปาทินนุปาทานิยธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม โดยอารัมมณปัจจัย ธรรมที่เป็นอุปาทินนุปาทานิยธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนุปาทานิยธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม โดยอารัมมณปัจจัย ธรรมที่เป็นอุปาทินนุปาทานิยธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนุปาทานิยธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม โดยอารัมมณปัจจัย มี ๕ นัย [๔๘] ธรรมที่เป็นอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนุปาทา- *นิยธรรม โดยอารัมมณปัจจัย ธรรมที่เป็นอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนุปาทานิยธรรม โดยอารัมมณปัจจัย ธรรมที่เป็นอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนอนุปาทานิย- *ธรรม โดยอารัมมณปัจจัย ธรรมที่เป็นอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนุปาทานิยธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม โดยอารัมมณปัจจัย ธรรมที่เป็นอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนุปาทานิยธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม โดยอารัมมณปัจจัย มี ๕ นัย [๔๙] ธรรมที่เป็นอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินน- *อนุปาทานิยธรรม โดยอารัมมณปัจจัย ฯลฯ มี ๕ นัย [๕๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑๕ ในอธิปติปัจจัย มี " ๑๑ ฯลฯ
แม้ปัญหาวารก็พึงให้พิสดาร
สังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกะ
[๕๑] ธรรมที่ไม่ใช่สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย [๕๒] ธรรมที่ไม่ใช่สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอสังกิลิฏฐสังกิเลสิก- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๕๓] ธรรมที่ไม่ใช่อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิก- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย [๕๔] ธรรมที่ไม่ใช่อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสังกิลิฏฐสังกิเลสิก- *ธรรม และธรรมที่เป็นอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๕๕] ธรรมที่ไม่ใช่อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอสังกิลิฏฐสังกิเลสิก- *ธรรม และธรรมที่เป็นอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ฯลฯ มี ๓ นัย [๕๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑๙
ฯลฯ
สหชาตวารก็ดี ปัจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปัญหาวาร [๕๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑๕ ในอธิปติปัจจัย มี " ๑๕ ในอนันตรปัจจัย มี " ๑๖ ฯลฯ ในปุเรชาตปัจจัย มี " ๖ ในปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๘ ในกัมมปัจจัย มี " ๑๓ ในวิปากปัจจัย มี " ๘ ในอาหารปัจจัย มี " ๑๓ ฯลฯ ในวิปปยุตตปัจจัย มี " ๑๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒๖
สวิตักกัตติกนสวิตักกัตติกะ
[๕๘] ธรรมที่ไม่ใช่สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อวิตักกอวิจารธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สวิตักกสวิจารธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อวิตักกอวิจารธรรม อาศัยธรรมที่ เป็นสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อวิตักกวิจารมัตตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อวิตักกอวิจารธรรม อาศัยธรรม ที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สวิตักกสวิจารธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยธรรม ที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สวิตักกสวิจารธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อวิตักกวิจารมัตตธรรม และธรรม ที่ไม่ใช่อวิตักกอวิจารธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๗ นัย [๕๙] ธรรมที่ไม่ใช่อวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อวิตักกอวิจารธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สวิตักกสวิจารธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อวิตักกอวิจารธรรม อาศัยธรรม ที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อวิตักกวิจารมัตตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อวิตักกอวิจารธรรม อาศัยธรรม ที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สวิตักกสวิจารธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยธรรม ที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สวิตักกสวิจารธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อวิตักกวิจารมัตตธรรม และธรรม ที่ไม่ใช่อวิตักกอวิจารธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๗ นัย [๖๐] ธรรมที่ไม่ใช่อวิตักกอวิจารธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอวิตักกวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ฯลฯ มี ๗ นัย [๖๑] ธรรมที่ไม่ใช่สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม และ ธรรมที่เป็นอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๗ นัย [๖๒] ธรรมที่ไม่ใช่สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสวิตักกวิจารมัตตธรรม และธรรมที่เป็นอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๗ นัย [๖๓] ธรรมที่ไม่ใช่สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม และ ธรรมที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๗ นัย [๖๔] ธรรมที่ไม่ใช่สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม และ ธรรมที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม และธรรมที่เป็นอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๗ นัย [๖๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๔๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๔๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๔๙
สหชาตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดาร
ปีติตติกนปีติตติกะ
[๖๖] ธรรมที่ไม่ใช่ปีติสหคตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ปีติสหคตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม อาศัยธรรมที่เป็น ปีติสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม อาศัยธรรมที่เป็น ปีติสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ปีติสหคตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม อาศัยธรรมที่เป็น ปีติสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๗ นัย ธรรมที่ไม่ใช่ปีติสหคตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ อุเบกขาสหคตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๗ นัย [๖๗] ธรรมที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสุขสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๗ นัย [๖๘] ธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๗ นัย [๖๙] ธรรมที่ไม่ใช่ปีติสหคตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม และธรรมที่เป็น สุขสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๗ นัย [๗๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๘ ในอารัมมณปัจจัย มีวาระ ๒๔ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒๘
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดาร
ทัสสนัตติกนทัสสนัตติกะ
[๗๑] ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่เป็นทัสสเนนปหา- *ตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม และธรรมที่ไม่ใช่เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ- *ธรรม อาศัยธรรมที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัย ธรรมที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย [๗๒] ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย [๗๓] ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่เป็นทัสสเนนนภาวนาย- *ปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๗๔] ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม และธรรมที่เป็นเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๗๕] ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรม และธรรมที่เป็นเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๗๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑๙
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดาร
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกะ
[๗๗] ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นทัสสเนนปหา- *ตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๖ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒๖
พึงให้พิสดารทุกวาร
อาจยคามิตติกนอาจยคามิตติกะ
[๗๙] ธรรมที่ไม่ใช่อาจยคามิธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอาจยคามิธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อปจยคามิธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอาจยคามิธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอาจยคามิธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อปจยคามิธรรม และธรรมที่ไม่ใช่เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยธรรม ที่เป็นอาจยคามิธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อาจยคามิธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อปจยคามิธรรม อาศัยธรรมที่เป็น อาจยคามิธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย [๘๐] ธรรมที่ไม่ใช่อปจยคามิธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอปจยคามิธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อาจยคามิธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอปจยคามิธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอปจยคามิธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อาจยคามิธรรม และธรรมที่ไม่ใช่เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยธรรม ที่เป็นอปจยคามิธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อาจยคามิธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อปจยคามิธรรม อาศัยธรรมที่เป็น อปจยคามิธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย [๘๑] ธรรมที่ไม่ใช่อาจยคามิธรรม อาศัยธรรมที่เป็นเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อปจยคามิธรรม อาศัยธรรมที่เป็นเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อาจยคามิธรรม และธรรมที่ไม่ใช่เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยธรรม ที่เป็นเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๘๒] ธรรมที่ไม่ใช่อาจยคามิธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอาจยคามิธรรม และธรรมที่เป็น เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อปจยคามิธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอาจยคามิธรรม และธรรมที่เป็น เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อาจยคามิธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อปจยคามิธรรม อาศัยธรรมที่เป็น อาจยคามิธรรม และธรรมที่เป็นเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๘๓] ธรรมที่ไม่ใช่อาจยคามิธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอปจยคามิธรรม และธรรมที่เป็น เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อปจยคามิธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอปจยคามิธรรม และธรรมที่เป็น เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อาจยคามิธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อปจยคามิธรรม อาศัยธรรมที่เป็น อปจยคามิธรรม และธรรมที่เป็นเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๘๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๙
พึงให้พิสดารทุกวาร
เสกขัตติกนเสกขัตติกะ
[๘๕] ธรรมที่ไม่ใช่เสกขธรรม อาศัยธรรมที่เป็นเสกขธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อเสกขธรรม อาศัยธรรมที่เป็นเสกขธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยธรรมที่เป็นเสกขธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อเสกธรรม และธรรมที่ไม่ใช่เนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยธรรมที่เป็น เสกขธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เสกขธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อเสกขธรรม อาศัยธรรมที่เป็นเสกขธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย [๘๖] ธรรมที่ไม่ใช่อเสกขธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอเสกขธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เสกขธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอเสกขธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอเสกขธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เสกขธรรม และธรรมที่ไม่ใช่เนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยธรรมที่เป็น อเสกขธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เสกขธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อเสกขธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอเสกขธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย [๘๗] ธรรมที่ไม่ใช่เสกขธรรม อาศัยธรรมที่เป็นเนวเสกขานาเสกขธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อเสกขธรรม อาศัยธรรมที่เป็นเนวเสกขานาเสกขธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เสกขธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อเสกขธรรม อาศัยธรรมที่เป็นเนวเสกขานา- *เสกขธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๘๘] ธรรมที่ไม่ใช่เสกขธรรม อาศัยธรรมที่เป็นเสกขธรรม และธรรมที่เป็น เนวเสกขานาเสกขธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อเสกขธรรม อาศัยธรรมที่เป็นเสกขธรรม และธรรมที่เป็นเนวเสกขานา- *เสกขธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เสกขธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อเสกขธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอเสกขธรรม และธรรมที่เป็นเนวเสกขานาเสกขธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๘๙] ธรรมที่ไม่ใช่เสกขธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอเสกขธรรม และธรรมที่เป็น เนวเสกขานาเสกขธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อเสกขธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอเสกขธรรม และธรรมที่เป็นเนวเสกขานา- *เสกขธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เสกขธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อเสกขธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอเสกขธรรม และธรรมที่เป็นเนวเสกขานาเสกขธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๙๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๙
พึงให้พิสดารทุกวาร
ปริตตัตติกนปริตัตติกะ
[๙๑] ธรรมที่ไม่ใช่ปริตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นปริตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่มหัคคตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นปริตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อัปปมาณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นปริตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ปริตตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อัปปมาณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นปริตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่มหัคคตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อัปปมาณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นปริตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย [๙๒] ธรรมที่ไม่ใช่มหัคคตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นมหัคคตธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ปริตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นมหัคคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อัปปมาณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นมหัคคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ปริตตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อัปปมาณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นมหัคคต- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่มหัคคตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อัปปมาณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นมหัคคต- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย [๙๓] ธรรมที่ไม่ใช่อัปปมาณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอัปปมาณธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ปริตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอัปปมาณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่มหัคคตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอัปปมาณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่มหัคคตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อัปปมาณธรรม อาศัยธรรมที่เป็น อัปปมาณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ปริตตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่มหัคคตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอัปปมาณ- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย [๙๔] ธรรมที่ไม่ใช่มหัคคตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นปริตตธรรม และธรรมที่เป็น อัปปมาณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อัปปมาณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นปริตตธรรม และธรรมที่เป็นอัปปมาณ- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่มหัคคตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อัปปมาณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นปริตต- *ธรรม และธรรมที่เป็นอัปปมาณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๙๕] ธรรมที่ไม่ใช่ปริตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นปริตตธรรม และธรรมที่เป็นมหัคคต- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่มหัคคตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นปริตตธรรม และธรรมที่เป็นมหัคคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อัปปมาณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นปริตตธรรม และธรรมที่เป็นมหัคคต- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ปริตตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อัปปมาณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นปริตตธรรม และธรรมที่เป็นมหัคคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่มหัคคตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อัปปมาณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นปริตต- *ธรรม และธรรมที่เป็นมหัคคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย [๙๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑๔ ฯลฯ
พึงให้พิสดารทุกวาร
ปริตตารัมมณัตติกนปริตตารัมมณัตติกะ
[๙๗] ธรรมที่ไม่ใช่ปริตตารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นปริตตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๙ ฯลฯ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑๙
หีนัตติกนหีนัตติกะ
[๙๙] ธรรมที่ไม่ใช่หีนธรรม อาศัยธรรมที่เป็นหีนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
เหมือนกับสังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกะ
[๑๐๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๙ ฯลฯ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑๙
มิจฉัตตัตติกนมิจฉัตตัตติกะ
[๑๐๑] ธรรมที่ไม่ใช่มิจฉัตตนิยตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นมิจฉัตตนิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สัมมัตตนิยตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นมิจฉัตตนิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะ- *เหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนิยตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นมิจฉัตตนิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สัมมัตตนิยตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อนิยตธรรม อาศัยธรรมที่เป็น มิจฉัตตนิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่มิจฉัตตนิยตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่สัมมัตตนิยตธรรม อาศัยธรรมที่เป็น มิจฉัตตนิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย [๑๐๒] ธรรมที่ไม่ใช่สัมมัตตนิยตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสัมมัตตนิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่มิจฉัตตนิยตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสัมมัตตนิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนิยตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสัมมัตตนิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่มิจฉัตตนิยตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อนิยตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสัมมัตต- *นิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่มิจฉัตตนิยตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่สัมมัตตนิยตธรรม อาศัยธรรมที่เป็น สัมมัตตนิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย [๑๐๓] ธรรมที่ไม่ใช่มิจฉัตตนิยตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอนิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๑๐๔] ธรรมที่ไม่ใช่มิจฉัตตนิยตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นมิจฉัตตนิยตธรรม และ ธรรมที่เป็นอนิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๑๐๕] ธรรมที่ไม่ใช่มิจฉัตตนิยตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสัมมัตตนิยตธรรม และธรรม ที่เป็นอนิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๑๐๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๙ ฯลฯ
พึงให้พิสดารทุกวาร
มัคคารัมมณัตติกนมัคคารัมมณัตติกะ
[๑๐๗] ธรรมที่ไม่ใช่มัคคารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นมัคคารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่มัคคเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นมัคคารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่มัคคาธิปติธรรม อาศัยธรรมที่เป็นมัคคารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่มัคคารัมมณธรรม และธรรมที่ไม่ใช่มัคคาธิปติธรรม อาศัยธรรมที่เป็น มัคคารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่มัคคเหตุกธรรม และธรรมที่ไม่ใช่มัคคาธิปติธรรม อาศัยธรรมที่เป็น มัคคารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่มัคคารัมมณธรรม และธรรมที่ไม่ใช่มัคคเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่เป็น มัคคารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่มัคคารัมมณธรรม และธรรมที่ไม่ใช่มัคคเหตุกธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ มัคคาธิปติธรรม อาศัยธรรมที่เป็นมัคคารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๗ นัย [๑๐๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓๕
พึงให้พิสดารทุกวาร
อุปปันนัตติกนอุปปันนัตติกะ
[๑๐๙] ธรรมที่เป็นอุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อนุปปันนธรรม โดย เหตุปัจจัย [๑๑๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ฯลฯ
อตีตัตติกนอตีตัตติกะ
[๑๑๑] ธรรมที่เป็นปัจจุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อตีตธรรม โดย เหตุปัจจัย [๑๑๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ฯลฯ
อตีตารัมมณัตติกนอตีตารัมมณัตติกะ
[๑๑๓] ธรรมที่ไม่ใช่อตีตารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอตีตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนาคตารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอตีตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ปัจจุปปันนารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอตีตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อตีตารัมมณธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ปัจจุปปันนารัมมณธรรม อาศัยธรรม ที่เป็นอตีตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนาคตารัมมณธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ปัจจุปปันนารัมมณธรรม อาศัยธรรม ที่เป็นอตีตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อตีตารัมมณธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อนาคตารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่เป็น อตีตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อตีตารัมมณธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อนาคตารัมมณธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ ปัจจุปปันนารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอตีตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๗ นัย [๑๑๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๙ ฯลฯ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑๙
อัชฌัตตัตติกนอัชฌัตตัตติกะ
[๑๑๕] ธรรมที่ไม่ใช่พหิทธาธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอัชฌัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อัชฌัตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นพหิทธาธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒
พึงให้พิสดารทุกวาร
อัชฌัตตารัมมณัตติกนอัชฌัตตารัมมณัตติกะ
[๑๑๗] ธรรมที่ไม่ใช่อัชฌัตตารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอัชฌัตตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ฯลฯ [๑๑๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ ฯลฯ
สนิทัสสนัตติกนสนิทัสสนัตติกะ
[๑๑๙] ธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัย ธรรมที่เป็นอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัย ธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัย ธรรมที่เป็นอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๖ นัย [๑๒๐] ธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๖ นัย [๑๒๑] ธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอนิทัสสนสัปปฏิฆ- *ธรรม และธรรมที่เป็นอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๖ นัย [๑๒๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๘ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑๘
พึงให้พิสดารทุกวาร
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงให้พิสดาร
[๑๒๓] ธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสน- *อัปปฏิฆธรรม โดยเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม โดยเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม โดยเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดยเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดยเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม โดยเหตุปัจจัย มี ๖ นัย [๑๒๔] ธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสน- *สัปปฏิฆธรรม โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย ฯลฯ [๑๒๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙
ปัญหาวารพึงให้พิสดาร
อนุโลมปัจจนียติกปัฏฐาน จบ.
อนุโลมปัจจนียทุกปัฏฐาน
เหตุทุกนเหตุทุกะ
[๑๒๖] นเหตุกธรรม อาศัยเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย คือ สัมปยุตตขันธ์ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยเหตุธรรม ฯลฯ ปฏิสนธิ ฯลฯ ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรม และธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุธรรม อาศัยนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรม และธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรม อาศัยเหตุธรรม และนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยเหตุธรรม และนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรม และธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยเหตุธรรม และนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๑๒๘] เหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๑๒๙] เหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย นเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย เหตุธรรม และนเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย [๑๓๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙
แม้ปัญหาวารก็พึงให้พิสดารอย่างนี้
สเหตุกทุกนสเหตุกทุกะ
[๑๓๑] ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม และธรรมที่เป็นอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม และธรรมที่เป็นอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม และธรรมที่เป็นอเหตุกธรรมเกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๖ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙
สหชาตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดาร
เหตุสัมปยุตตทุกนเหตุสัมปยุตตทุกะ
[๑๓๓] ธรรมที่ไม่ใช่เหตุสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นเหตุสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นเหตุสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เหตุสัมปยุตตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม อาศัยธรรม ที่เป็นเหตุสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นเหตุวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เหตุสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นเหตุวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เหตุสัมปยุตตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็น เหตุวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เหตุสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นเหตุสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เป็น เหตุวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นเหตุสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เป็น เหตุวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เหตุสัมปยุตตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็น เหตุสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เป็นเหตุวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
สหชาตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดาร
เหตุสเหตุกทุกนเหตุสเหตุกทุกะ
[๑๓๕] ธรรมที่เป็นนเหตุธรรม แต่ไม่ใช่อเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นเหตุธรรม และสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่เป็นเหตุธรรม และ สเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นนเหตุธรรม แต่ไม่ใช่อเหตุกธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม และ ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่เป็นเหตุธรรมและสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม แต่ ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นนเหตุธรรม แต่ไม่ใช่อเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม แต่ไม่ใช่ นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นนเหตุธรรม แต่ไม่ใช่อเหตุกธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม และ ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม แต่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นนเหตุธรรม แต่ไม่ใช่อเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นเหตุธรรม และ สเหตุกธรรม และธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม แต่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่เป็นเหตุธรรม และ สเหตุกธรรม และธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม แต่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นนเหตุธรรม แต่ไม่ใช่อเหตุกธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม และ ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่เป็นเหตุธรรม และสเหตุกธรรม และธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม แต่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
สหชาตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดาร
เหตุเหตุสัมปยุตตทุกนเหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ
[๑๓๗] ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นเหตุ- *ธรรม และเหตุสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่เป็นเหตุธรรม และเหตุสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่เหตุวิปปยุตต- *ธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่เป็นเหตุธรรม และเหตุสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่เป็นเหตุสัมปยุตต- *ธรรม แต่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นเหตุสัมปยุตต- *ธรรม แต่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่เหตุวิปปยุตต- *ธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่เป็นเหตุสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นเหตุธรรม และเหตุสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เป็นเหตุสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่เป็นเหตุธรรม และเหตุสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เป็นเหตุสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่เหตุวิปปยุตต- *ธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่เป็นเหตุธรรม และเหตุสัมปยุตตธรรม และธรรม ที่เป็นเหตุสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
สหชาตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดาร
นเหตุสเหตุกทุกนเหตุนสเหตุกทุกะ
[๑๓๙] ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่สเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม แต่เป็น สเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๔๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
สหชาตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดาร
[๑๔๑] ธรรมที่ไม่ใช่อัปปัจจยธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสัปปัจจยธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย [๑๔๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
สัปปัจจยทุกนสัปปัจจยทุกะ
[๑๔๓] ธรรมที่เป็นสัปปัจจยธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อัปปัจจยธรรม โดย อารัมมณปัจจัย ธรรมที่เป็นอัปปัจจยธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อัปปัจจยธรรม โดยอารัมมณ- *ปัจจัย ฯลฯ
สังขตทุกะเหมือนกับสัปปัจจยทุกะ
สนิทัสสนทุกนสนิทัสสนทุกะ
[๑๔๔] ธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนธรรม อาศัยธรรมที่เป็น อนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๔๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๓
สัปปฏิฆทุกนสัปปฏิฆทุกะ
[๑๔๖] ธรรมที่ไม่ใช่สัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่เป็น สัปปฏิฆ- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอัปปฏิฆ- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่เป็นอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่เป็นอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสัปปฏิฆ- *ธรรม และธรรมที่เป็นสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๔๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
พึงให้พิสดารทุกวาร
รูปีทุกนรูปีทุกะ
[๑๔๘] ธรรมที่ไม่ใช่รูปีธรรม อาศัยธรรมที่เป็นรูปีธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๔๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๙
โลกิยทุกนโลกิยทุกะ
[๑๕๐] ธรรมที่ไม่ใช่โลกุตตรธรรม อาศัยธรรมที่เป็นโลกิยธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่โลกิยธรรม อาศัยธรรมที่เป็นโลกุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่โลกุตตรธรรม อาศัยธรรมที่เป็นโลกุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่โลกิยธรรม และธรรมที่ไม่ใช่โลกุตตรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่โลกุตตร- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่โลกุตตรธรรม อาศัยธรรมที่เป็นโลกิยธรรม และธรรมที่เป็นโลกุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๕๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕ ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๕
เกนจิวิญเญยยทุกนเกนจิวิญเญยยทุกะ
[๑๕๒] ธรรมที่ไม่ใช่เกนจิวิญเญยยธรรม อาศัยธรรมที่เป็นเกนจิวิญเญยยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เกนจิวิญเญยยธรรม อาศัยธรรมที่เป็นเกนจิวิญเญยยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เกนจิวิญเญยยธรรม และธรรมที่ไม่ใช่เกนจิวิญเญยยธรรม อาศัยธรรม ที่เป็นเกนจิวิญเญยยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เกนจิวิญเญยยธรรม อาศัยธรรมที่เป็นเกนจิวิญเญยยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๑๕๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๙
อาสวทุกโนอาสวทุกะ
[๑๕๔] ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรมที่เป็น อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอาสวธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอาสวธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรมที่เป็น อาสวธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๕๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๙
สาสวทุกนสาสวทุกะ
[๑๕๖] ธรรมที่ไม่ใช่อนาสวธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนาสวธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สาสวธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สาสวธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อนาสวธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนาสวธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสาสวธรรม และธรรมที่เป็นอนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๕๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕
พึงให้พิสดารทุกวาร
อาสวสัมปยุตตทุกนอาสวสัมปยุตตทุกะ
[๑๕๘] ธรรมที่ไม่ใช่อาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อาสวสัมปยุตตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม อาศัยธรรม ที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อาสวสัมปยุตตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม อาศัย ธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม และธรรม ที่เป็นอาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม และธรรม ที่เป็นอาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อาสวสัมปยุตตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม อาศัยธรรม ที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๕๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๙
อาสวสาสวทุกนอาสวสาสวทุกะ
[๑๖๐] ธรรมที่ไม่ใช่อาสวะ และไม่ใช่อนาสวธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอาสวะและ สาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนาสวะและไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอาสวะและ สาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อาสวะและไม่ใช่อนาสวธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อนาสวะ และไม่ใช่ธรรม ที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอาสวะและสาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนาสวะและไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสาสวะแต่ ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อาสวะและไม่ใช่อนาสวธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอาสวะและสาสวธรรม และธรรมที่เป็นสาสวะแต่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๑๖๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๙
อาสวอาสวสัมปยุตตทุกนอาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ
[๑๖๒] ธรรมที่ไม่ใช่อาสวะ และไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอาสวะ และอาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อาสววิปปยุตตะ และธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรม ที่เป็นอาสวสัมปยุตตะแต่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อาสวะและไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอาสวะและอาสว- *สัมปยุตตธรรม และธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตะแต่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๑๖๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๙
อาสววิปปยุตตสาสวทุกอาสววิปปยุตตนสาสวทุกะ
[๑๖๔] ธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตะ แต่ไม่ใช่อนาสวธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอาสว- *วิปปยุตตสาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตะ แต่ไม่ใช่อนาสวธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตต- *อนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตะ แต่ไม่ใช่อนาสวธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตต- *สาสวธรรม และธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตอนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย [๑๖๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕ ในอวิคตปัจจัย มี " ๕
พึงให้พิสดารทุกวาร
ฉโคจฉกทุกฉโคจฉกทุกะ
[๑๖๖] ธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสัญโญชนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม อาศัยธรรมที่เป็นคันถธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่โอฆธรรม อาศัยธรรมที่เป็นโอฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่โยคธรรม อาศัยธรรมที่เป็นโยคธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่นีวรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นนีวรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม อาศัยธรรมที่เป็นปรามาสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
เหมือนกับอาสวโคจฉกทุกะ
มหันตรทุกมหันตรทุกะ
[๑๖๗] ธรรมที่ไม่ใช่สารัมมณธรรม อาศัยสารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อนารัมมณธรรม อาศัยอนารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่สารัมมณธรรม อาศัยสารัมมณธรรม และอนารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๑๖๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙
พึงให้พิสดารทุกวาร
[๑๖๙] ธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรม อาศัยจิตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๓ นัย
ฯลฯ
[๑๗๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕ ในอวิคตปัจจัย มี " ๕
พึงให้พิสดารทุกวาร
[๑๗๑] ธรรมที่ไม่ใช่เจตสิกธรรม อาศัยเจตสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสัมปยุตตธรรม อาศัยจิตตสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐธรรม อาศัยจิตตสังสัฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสหภูธรรม อาศัยจิตตสหภูธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตานุปริวัตติธรรม อาศัยจิตตานุปริวัตติธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม อาศัยจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม อาศัยจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุ- *ปริวัตติธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อัชฌัตติกธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่พาหิรธรรม อาศัยพาหิรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม อาศัยอุปาทาธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย [๑๗๒] ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนธรรม อาศัยอนุปาทินนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๗๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕ ในอวิคตปัจจัย มี " ๕
พึงให้พิสดารทุกวาร
ทวิโคจฉกทุกทวิโคจฉกทุกะ
[๑๗๔] ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม อาศัยอุปาทานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๙ นัย ธรรมที่ไม่ใช่กิเลสธรรม อาศัยกิเลสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๙ นัย
ทัสสเนนปหาตัพพทุกนทัสสเนนปหาตัพพทุกะ
[๑๗๕] ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพ- *ธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยนทัสสเนนปหาตัพพธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย [๑๗๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕ ในอวิคตปัจจัย มี " ๕
ภาวนายปหาตัพพทุกนภาวนายปหาตัพพทุกะ
[๑๗๗] ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๗๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕ ในอวิคตปัจจัย มี " ๕
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ
[๑๗๙] ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุก- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๘๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
ภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกนภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ
[๑๘๑] ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๘๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
สวิตักกทุกนสวิตักกทุกะ
[๑๘๓] ธรรมที่ไม่ใช่สวิตักกธรรม อาศัยสวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อวิตักกธรรม อาศัยอวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๘๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
สวิจารทุกนสวิจารทุกะ
[๑๘๕] ธรรมที่ไม่ใช่สวิจารธรรม อาศัยสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อวิจารธรรม อาศัยอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๘๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
สัปปีติกทุกนสัปปีติกทุกะ
[๑๘๗] ธรรมที่ไม่ใช่สัปปีติกธรรม อาศัยสัปปีติกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อัปปีติกธรรม อาศัยอัปปีติกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๘๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
ปีติสหคตทุกนปีติสหคตทุกะ
[๑๘๙] ธรรมที่ไม่ใช่ปีติสหคตธรรม อาศัยปีติสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ปีติสหคตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปีติสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๙๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
สุขสหคตทุกนสุขสหคตทุกะ
[๑๙๑] ธรรมที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม อาศัยสุขสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๙๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
อุเบกขาสหคตทุกนอุเบกขาสหคตทุกะ
[๑๙๓] ธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม อาศัยอุเบกขาสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๙๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
กามาวจรทุกนกามาวจรทุกะ
[๑๙๕] ธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม อาศัยกามาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๙๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
รูปาวจรทุกนรูปาวจรทุกะ
[๑๙๗] ธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม อาศัยรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย [๑๙๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
อรูปาวจรทุกนอรูปาวจรทุกะ
[๑๙๙] ธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม อาศัยอรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๐๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕
ปริยาปันนทุกนปริยาปันนทุกะ
[๒๐๑] ธรรมที่ไม่ใช่ปริยาปันนธรรม อาศัยปริยาปันนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อปริยาปันนธรรม อาศัยอปริยาปันนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ปริยาปันนธรรม อาศัยอปริยาปันนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ปริยาปันนธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อปริยาปันนธรรม อาศัยอปริยาปันน- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อปริยาปันนธรรม อาศัยปริยาปันนธรรม และอปริยาปันนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๐๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕
นิยยานิกทุกนนิยยานิกทุกะ
[๒๐๓] ธรรมที่ไม่ใช่นิยยานิกธรรม อาศัยนิยยานิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่นิยยานิกธรรม อาศัยอนิยยานิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๐๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕
นิยตทุกนนิยตทุกะ
[๒๐๕] ธรรมที่ไม่ใช่นิยตธรรม อาศัยนิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่นิยตธรรม อาศัยอนิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๐๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕
สอุตตรทุกนสอุตตรทุกะ
[๒๐๗] ธรรมที่ไม่ใช่อนุตตรธรรม อาศัยสอุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนุตตรธรรม อาศัยอนุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สอุตตรธรรม อาศัยอนุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สอุตตรธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อนุตตรธรรม อาศัยอนุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนุตตรธรรม อาศัยสอุตตรธรรม และอนุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย [๒๐๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕
สรณทุกนสรณทุกะ
[๒๐๙] ธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม อาศัยสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม อาศัยสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม อาศัยอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยสรณธรรม และอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๑๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๕ [๒๑๑] ธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม อาศัยสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๑๒] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๒ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มี " ๓ สหชาตวารก็ดี ปัจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงให้พิสดารเหมือนปฏิจจวาร [๒๑๓] สรณธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม โดยเหตุปัจจัย สรณธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม โดยเหตุปัจจัย สรณธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม โดย เหตุปัจจัย อรณธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม โดยเหตุปัจจัย [๒๑๔] สรณธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม โดยอารัมมณปัจจัย สรณธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม โดยอารัมมณปัจจัย [๒๑๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๔ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๔ ในอธิปติปัจจัย มี " ๕ ในอนันตรปัจจัย มี " ๔ ในอวิคตปัจจัย มี " ๕ [๒๑๖] สรณธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เป็น ปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปัจฉาชาตปัจจัย เป็น ปัจจัยโดยกัมมปัจจัย [๒๑๗] สรณธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เป็น ปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยนิสสยปัจจัย
ฯลฯ
[๒๑๘] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๗ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๗ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มีวาระ ๗ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย มี " ๗ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อวิคตปัจจัย มี " ๔ [๒๑๙] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีวาระ ๔ [๒๒๐] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๔
ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
อนุโลมปัจจนียทุกปัฏฐาน จบ.
อนุโลมปัจจนียทุกัตติกปัฏฐาน
เหตุทุกกุสลัตติกนเหตุทุกนกุสลัตติกะ
[๒๒๑] ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็นเหตุ และธรรมที่เป็นกุศล ที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย จิตตสมุฏฐานรูปอย่างเดียว อารัมมณปัจจัย ไม่มี [๒๒๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ ในอธิปติปัจจัย มี " ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓
สหชาตวารก็ดี นิสสยวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๒๒๓] ธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่เหตุ โดยเหตุปัจจัย [๒๒๔] ธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่เหตุ โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่เป็นกุศล ที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่เหตุ โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็นเหตุ และธรรมที่เป็นกุศล ที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่ธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่เหตุ โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย [๒๒๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓
แม้ปัญหาวารก็พึงให้พิสดาร
[๒๒๖] ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่เป็นเหตุ และธรรม ที่เป็นอกุศล ที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๒๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ ในอธิปติปัจจัย มี " ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓
สหชาตวารก็ดี นิสสยวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๒๒๘] ธรรมที่เป็นอกุศล ที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่เหตุ โดยเหตุปัจจัย [๒๒๙] ธรรมที่เป็นอกุศล ที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่เหตุ โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่เป็นอกุศล ที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ เหตุ โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่เป็นอกุศล ที่เป็นเหตุ และธรรมที่เป็นอกุศล ที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่ธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่เหตุ โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย [๒๓๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓ [๒๓๑] ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นอัพยากฤต ที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๒๓๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ ในอธิปติปัจจัย มี " ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓
นิสสยวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดาร
เหตุทุกเวทนาตติกนเหตุทุกเวทนาตติกะ
[๒๓๓] ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็น สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นสุขายเวทนาย- *สัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๓๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓
สหชาตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดาร
[๒๓๕] ธรรมที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็น ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๓๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
พึงให้พิสดารทุกวาร
[๒๓๗] ธรรมที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรม ที่เป็นอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๓๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
พึงให้พิสดารทุกวาร
เหตุทุกวิปากัตติกนเหตุทุกนวิปากัตติกะ
[๒๓๙] ธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นวิปากธรรม ที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นวิปากธัมมธรรม ที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่เนววิปากนวิปากธัมมธรรม ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็น เนววิปากนวิปากธัมมธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย
เหตุทุกอุปาทินนุปาทานิยัตติก
นเหตุทุกนอุปาทินนุปาทานิยัตติกะ
[๒๔๐] ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนุปาทานิยธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นอุปาทิน- *นุปาทานิยธรรม ที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนุปาทานิยธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นอนุปาทินนุปาทา- *นิยธรรม ที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นอนุปาทินน- *อนุปาทานิยธรรม ที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย
เหตุทุกสังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติก
นเหตุทุกนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกะ
[๒๔๑] ธรรมที่ไม่ใช่สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็น สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็น สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นอสังกิลิฏฐ- *อสังกิเลสิกธรรม ที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย
เหตุทุกวิตักกัตติกนเหตุทุกนวิตักกัตติกะ
[๒๔๒] ธรรมที่ไม่ใช่สวิตักกสวิจารธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นสวิตักก- *สวิจารธรรม ที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อวิตักกอวิจารมัตตธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นอวิตักกวิจารมัตต- *ธรรม ที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อวิตักกอวิจาร ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นพวิตักกอวิจารธรรม ที่เป็น เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย
เหตุทุกปีติตติกนเหตุทุกนปีติตติกะ
[๒๔๓] ธรรมที่ไม่ใช่ปีติสหคตธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม ที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นสุขสหคตธรรม ที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม ที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย
เหตุทุกทัสสนัตติกนเหตุทุกนทัสสนัตติกะ
[๒๔๔] ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นทัสสเนน- *ปหาตัพพธรรม ที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นภาวนายปหาตัพพ- *ธรรม ที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่เนวทัสสเนนภาวนายปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัย ธรรมที่เป็นเนวทัสสเนนภาวนายปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย
เหตุทุกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุก
นเหตุทุกนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ
[๒๔๕] ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็น ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นภาวนาย- *ปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็น เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย
เหตุทุกอาจยคามิตติกนเหตุทุกนอาจยคามิตติกะ
[๒๔๖] ธรรมที่ไม่ใช่อาจยคามิธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นอาจยคามิธรรม ที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อปจยคามิธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นอปจยคามิธรรม ที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็น อนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย
เหตุทุกเสกขัตติกนเหตุทุกนเสกขัตติกะ
[๒๔๗] ธรรมที่ไม่ใช่เสกขธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นเสกขธรรม ที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อเสกขธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นอเสกขธรรม ที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่เนวเสกขานาเสกขธรรม ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็น เนวเสกขานาเสกขธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย
เหตุทุกปริตตัตติกนเหตุทุกปริตตัตติกะ
[๒๔๘] ธรรมที่ไม่ใช่ปริตตธรรม ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นปริตต- *ธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่มหัคคตธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นมหัคคตธรรม ที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อัปปมาณธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นอัปปมาณธรรม ที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย
เหตุทุกปริตตารัมมณัตติกนเหตุทุกนปริตตารัมมณัตติกะ
[๒๔๙] ธรรมที่ไม่ใช่ปริตตารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นปริตตารัมมณ- *ธรรม ที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่มหัคคตารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นมหัคคตารัมมณธรรม ที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อัปปมาณารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นอัปปมาณารัมมณธรรม ที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย
เหตุทุกหีนัตติกนเหตุทุกนหีนัตติกะ
[๒๕๐] ธรรมที่ไม่ใช่หีนธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นหีนธรรม ที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่มัชฌิมธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นมัชฌิมธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่ปณีตธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นปณีตธรรม ที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย
เหตุทุกมิจฉัตตัตติกนเหตุทุกนมิจฉัตตัตติกะ
[๒๕๑] ธรรมที่ไม่ใช่มิจฉัตตนิยตธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นมิจฉัตตนิยต- *ธรรม ที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่สัมมัตตนิยตธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นสัมมัตตนิยตธรรม ที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อนิยตธรรม ที่ไม่ใช่ธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นอนิยตธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย
เหตุทุกมัคคารัมมณัตติกนเหตุทุกนมัคคารัมมณัตติกะ
[๒๕๒] ธรรมที่ไม่ใช่มัคคารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นมัคคารัมมณ- *ธรรม ที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่มัคคเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นมัคคเหตุกธรรม ที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่มัคคาธิปติธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นมัคคาธิปติธรรม ที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย
เหตุทุกอุปปันนัตติกนเหตุทุกนอุปปันนัตติกะ
[๒๕๓] ธรรมที่เป็นอนุปปันนธรรม ที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อนุปปันน- *ธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ โดยอารัมมณปัจจัย มี ๙ นัย ธรรมที่เป็นอุปปาทิธรรม ที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อุปปาทิธรรม ที่ไม่ใช่ เหตุ โดยอารัมมณปัจจัย มี ๙ นัย
เหตุทุกอตีตัตติกนเหตุทุกนอตีตัตติกะ
[๒๕๔] ธรรมที่เป็นอตีตธรรม ที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อตีตธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ โดยอารัมมณปัจจัย มี ๙ นัย ธรรมที่เป็นอนาคตธรรม ที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อนาคตธรรม ที่ไม่ใช่ เหตุ โดยอารัมมณปัจจัย มี ๙ นัย
เหตุทุกอตีตารัมมณัตติกนเหตุทุกนอตีตารัมมณัตติกะ
[๒๕๕] ธรรมที่ไม่ใช่อตีตารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นอตีตารัมมณธรรม ที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อนาคตารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นอนาคตารัมมณธรรม ที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่ปัจจุปปันนารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นปัจจุปปันนารัมมณ- *ธรรม ที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย
เหตุทุกอัชฌัตตารัมมณัตติกนเหตุทุกนอัชฌัตตารัมมณัตติกะ
[๒๕๖] ธรรมที่ไม่ใช่อัชฌัตตารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นอัชฌัตตา- *รัมมณธรรม ที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่พหิทธารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นพหิทธารัมมณธรรม ที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย
เหตุทุกสนิทัสสนัตติกนเหตุทุกนสนิทัสสนัตติกะ
[๒๕๗] ธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่เหตุ โดยอารัมมณปัจจัย ฯลฯ ธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นสนิทัสสน- *สัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ และธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่เหตุ โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย [๒๕๘] ธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นอนิทัสสน- *สัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย [๒๕๙] ธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นอนิทัสสน- *อัปปฏิฆธรรม ที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นอนิทัสสนสัปปฏิฆ- *ธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆ- *ธรรม ที่เป็นเหตุ และธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๖๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
สเหตุกทุกกุสลัตติกนสเหตุกทุกนกุสลัตติกะ
[๒๖๑] ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็นสเหตุก- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่เป็นสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต ที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอัพยากฤต ที่เป็น อเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย
เหตุสัมปยุตตทุกกุสลัตติกนเหตุสัมปยุตตทุกนกุสลัตติกะ
[๒๖๒] ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่เหตุสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็น เหตุสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่เหตุสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่เป็นเหตุ สัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต ที่ไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอัพยากฤต ที่เป็น เหตุวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย
เหตุสเหตุกทุกกุสลัตติกนเหตุสเหตุกทุกนกุสลัตติกะ
[๒๖๓] ธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็นทั้งเหตุธรรม และสเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ที่เป็นนเหตุธรรม แต่ไม่ใช่อเหตุกธรรม โดยอารัมมณปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็นทั้งเหตุธรรม และสเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม และไม่ใช่นเหตุกธรรม โดยอารัมมณปัจจัย มี ๒ นัย ธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็นทั้งเหตุธรรม และสเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่ กุศล ที่เป็นนเหตุธรรม แต่ไม่ใช่อเหตุกธรรม และธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรม โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย [๒๖๔] ธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็นสเหตุกธรรม แต่ไม่ใช่เหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรม โดยอารัมมณปัจจัย มี ๔ นัย เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่อเหตุกธรรม โดย อารัมมณปัจจัย มี ๕ นัย เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม และไม่ใช่อเหตุกธรรม และธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรม โดยอารัมมณปัจจัย มี ๖ นัย [๒๖๕] ธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็นทั้งเหตุธรรม และสเหตุกธรรม และธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็นสเหตุกธรรม แต่ไม่ใช่เหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่อเหตุกธรรม โดยอารัมมณปัจจัย มี ๗ นัย เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม และไม่ใช่เหตุธรรม โดย อารัมมณปัจจัย มี ๘ นัย เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่อเหตุกธรรม และธรรม ที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม และที่ไม่ใช่นเหตุธรรม โดยอารัมมณปัจจัย มี ๙ นัย [๒๖๖] ธรรมที่เป็นอกุศล ที่เป็นทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่เหตุธรรมและไม่ใช่อเหตุกธรรม โดยอารัมมณปัจจัย
พึงจัดให้เป็นวาระ ๙ โดยอุบายนี้
[๒๖๗] ธรรมที่เป็นอัพยากฤต ที่เป็นทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต ที่ไม่ใช่เหตุธรรมและไม่ใช่อเหตุกธรรม โดยอารัมมณปัจจัย
พึงจัดให้เป็นวาระ ๙
ฯลฯ
เหตุและเหตุสัมปยุตตทุกะเหมือนกับเหตุและสเหตุกะ
ฯลฯ
พึงจัดให้เป็นวาระ ๙
นเหตุสเหตุกทุกกุสลัตติกนเหตุนสเหตุกทุกนกุสลัตติกะ
[๒๖๘] ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่เหตุธรรมและไม่ใช่สเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่เป็น กุศลที่ไม่ใช่เหตุธรรม แต่เป็นสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่เหตุธรรมและไม่ใช่สเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่ไม่ใช่เหตุธรรม แต่เป็นสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต ที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่อเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่เป็น อัพยากฤต ที่ไม่ใช่เหตุธรรม แต่เป็นอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย
สัปปัจจยทุกกุสลัตติกนสัปปัจจยทุกนกุสลัตติกะ
[๒๖๙] ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อัปปัจจยธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็น สัปปัจจยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่อัปปัจจยธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่เป็นสัปปัจจย- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต ที่ไม่ใช่อัปปัจจยธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอัพยากฤต ที่เป็น สัปปัจจยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย
สังขตทุกะเหมือนกับสัปปัจจยะ
สนิทัสสนทุกกุสลัตติกนสนิทัสสนทุกนกุสลัตติกะ
[๒๗๐] ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อนิทัสสนธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็น อนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย
อกุศลก็แจกเหมือนกุศล
ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต ที่ไม่ใช่สนิทัสสนธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอัพยากฤต ที่เป็น อนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
สัปปฏิฆทุกกุสลัตติกนสัปปฏิฆทุกนกุสลัตติกะ
[๒๗๑] ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็น อัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่อัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่เป็นอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย
อัพยากตมูล มี ๑ นัย
รูปีทุกกุสลัตติกนรูปีทุกนกุสลัตติกะ
[๒๗๒] ธรรมที่ไม่ใช่อกุศลที่ไม่ใช่อรูปีธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็นอรูปีธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่อรูปีธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่เป็นอรูปีธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต ที่ไม่ใช่อรูปีธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอัพยากฤต ที่เป็นรูปีธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย
โลกิยทุกกุสลัตติกนโลกิยทุกนกุสลัตติกะ
[๒๗๓] ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่โลกุตตรธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็น โลกิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่โลกุตตรธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่เป็นโลกิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต ที่ไม่ใช่โลกิยธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอัพยากฤต ที่เป็นโลกิย- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย
เกนจิวิญเญยยทุกกุสลัตติกนเกนจิวิญเญยยทุกนกุสลัตติกะ
[๒๗๔] ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่เกนจิวิญเญยยธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็น เกนจิวิญเญยยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๙ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่เกนจิวิญเญยยธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่เป็น เกนจิวิญเญยยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๙ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต ที่ไม่ใช่เกนจิวิญเญยยธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอัพยากฤต ที่เป็นเกนจิวิญเญยยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๙ นัย
อาสวทุกกุสลัตติกโนอาสวทุกนกุสลัตติกะ
[๒๗๕] ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศลที่เป็นอาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอัพยากฤต ที่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย
สาสวทุกกุสลัตติกนสาสวทุกนกุสลัตติกะ
[๒๗๖] ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อนาสวธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็น สาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อนาสวธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็นอนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่อนาสวธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่เป็นสาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต ที่ไม่ใช่สาสวธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอัพยากฤต ที่เป็น สาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย
อาสวสัมปยุตตทุกกุสลัตติกนอาสวสัมปยุตตทุกนกุสลัตติกะ
[๒๗๗] ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็น อาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่อาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่เป็น อาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต ที่ไม่ใช่อาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอัพยากฤต ที่เป็นอาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย
อาสวสาสวทุกกุสลัตติกนอาสวสาสวทุกนกุสลัตติกะ
[๒๗๘] ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อาสวะและไม่ใช่อนาสวธรรม อาศัยธรรมที่เป็น กุศล ที่เป็นสาสวะ แต่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่อาสวะและไม่ใช่อนาสวธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่เป็นอาสวะและสาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต ที่ไม่ใช่อนาสวะและไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรม ที่เป็นอัพยากฤต ที่เป็นสาสวะแต่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย
อาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ
นวโคจฉกะ อยู่ในระหว่างโดยปริยายแห่งโลกุตตระ ธรรม ๕ อย่างนี้ ย่อมไม่ได้ หัวข้อปัจจัย ธรรมเหล่านี้จะไม่มีก็หาไม่ เป็นแต่ไม่แสดงให้ปรากฏเท่านั้น
อาสววิปปยุตตสาสวทุกกุสลัตติกะ
อาสววิปปยุตตนสาสวทุกนกุสลัตติกะ
[๒๗๙] ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่เป็นอาสววิปปยุตตะ แต่ไม่ใช่อนาสวธรรม อาศัยธรรม ที่เป็นกุศล ที่เป็นอาสววิปปยุตตสาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่เป็นอาสววิปปยุตตะ แต่ไม่ใช่อนาสวธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็นอาสววิปปยุตตอนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่เป็นอาสววิปปยุตตะ แต่ไม่ใช่อนาสวธรรม อาศัยธรรมที่เป็น อกุศล ที่เป็นอาสววิปปยุตตสาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต ที่เป็นอาสววิปปยุตตะ แต่ไม่ใช่สาสวธรรม อาศัยธรรมที่เป็น อัพยากฤต ที่เป็นอาสววิปปยุตตสาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย
ฉโคจฉกทุกกุสลัตติกฉโคจฉกทุกนกุสลัตติกะ
[๒๘๐] ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่ไม่ใช่ สัญโญชนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่คันถธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่ไม่ใช่คันถธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่โอฆธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่ไม่ใช่โอฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่โยคธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่ไม่ใช่โยคธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่นีวรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่ไม่ใช่นีวรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
สารัมมณทุกกุสลัตติกนสารัมมณทุกนกุสลัตติกะ
[๒๘๑] ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่สารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็น สารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่สารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่เป็นสารัมมณ- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย
จิตตทุกกุสลัตติกนจิตตทุกนกุสลัตติกะ
[๒๘๒] ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่จิตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็นจิตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่จิตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่เป็นจิตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอัพยากฤต ที่ไม่ใช่จิตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย
เจตสิกทุกกุสลัตติกนเจตสิกทุกนกุสลัตติกะ
[๒๘๓] ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่เจตสิกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็นเจตสิก- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่เจตสิกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่เป็นเจตสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต ที่ไม่ใช่อเจตสิกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอัพยากฤต ที่เป็น อเจตสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย
จิตตสัมปยุตตทุกกุสลัตติกนจิตตสัมปยุตตทุกนกุสลัตติกะ
[๒๘๔] ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่จิตตสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็น จิตตสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่จิตตสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่เป็น จิตตสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย
อัพยากตมูล มี ๓ นัย เหมือนกัน
จิตตสังสัฏฐทุกกุสลัตติกนจิตตสังสัฏฐทุกนกุสลัตติกะ
[๒๘๕] ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็น จิตตสังสัฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่เป็นจิตต- *สังสัฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย
อัพยากตมูล มี ๓ นัย เหมือนกัน
จิตตสมุฏฐานทุกกุสลัตติกโนจิตตสมุฏฐานทุกนกุสลัตติกะ
[๒๘๖] ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมที่เป็น กุศล ที่เป็นจิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่เป็นจิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย
อัพยากตมูล มี ๓ นัย เหมือนกัน
จิตตสหภูทุกกุสลัตติกโนจิตตสหภูทุกนกุสลัตติกะ
[๒๘๗] ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่จิตตสหภูธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็น จิตตสหภูธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๙ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่จิตตสหภูธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่เป็นจิตตสหภู- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๙ นัย
อัพยากตมูล มี ๓ นัย เหมือนกัน
จิตตานุปริวัตติทุกกุสลัตติกโนจิตตานุปริวัตติทุกนกุสลัตติกะ
[๒๘๘] ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่จิตตานุปริวัตติธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็น จิตตานุปริวัตติธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๙ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่จิตตานุปริวัตติธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่เป็น จิตตานุปริวัตติธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๙ นัย
อัพยากตมูล มี ๓ นัย เหมือนกัน
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกกุสลัตติกะ
โนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกนกุสลัตติกะ
[๒๘๙] ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกกุสลัตติกะ
โนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกนกุสลัตติกะ
[๒๙๐] ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม อาศัยธรรมที่เป็น อกุศล ที่เป็นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย
อัพยากตมูล มี ๓ นัย เหมือนกัน
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกกุสลัตติกะ
โนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกนกุสลัตติกทุกะ
[๒๙๑] ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม อาศัยธรรม ที่เป็นกุศล ที่เป็นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม อาศัยธรรมที่เป็น อกุศล ที่เป็นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย
อัพยากตมูล มี ๓ นัย เหมือนกัน
อัชฌัตติกทุกกุสลัตติกนอัชฌัตติกทุกนกุสลัตติกะ
[๒๙๒] ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อัชฌัตติกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็น อัชฌัตติกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อัชฌัตติกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็นพาหิรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่อัชฌัตติกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่เป็นอัชฌัตติก- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่อัชฌัตติกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่เป็นพาหิรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย
อัพยากตมูล มี ๓ นัย เหมือนกัน
อุปาทาทุกกุสลัตติกนอุปาทาทุกนกุสลัตติกะ
[๒๙๓] ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่ไม่ใช่ อุปาทาธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย
อัพยากตมูล มี ๓ นัย เหมือนกัน
อุปาทินนทุกกุสลัตติกนอุปาทินนทุกนกุสลัตติกะ
[๒๙๔] ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อุปาทินนธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็น อนุปาทินนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่อุปาทินนธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่เป็นอนุปปาทินน- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย
อัพยากตมูล มี ๑ นัย เหมือนกัน
อุปาทานโคจฉกทุกกุสลัตติกโนอุปาทานโคจฉกทุกนกุสลัตติกะ
[๒๙๕] ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่ไม่ใช่ อุปาทานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่ไม่ใช่อุปาทาน- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย
กิเลสโคจฉกทุกกุสลัตติกโนกิเลสโคจฉกทุกนกุสลัตติกะ
[๒๙๖] ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่กิเลสธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่ไม่ใช่ กิเลสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย
ทัสสเนนปหาตัพพทุกกุสลัตติกะ
นทัสสเนนปหาตัพพทุกนกุสลัตติกะ
[๒๙๗] ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่เป็น ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต ที่ไม่ใช่ธรรม ที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรม ที่เป็นอัพยากฤต ที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย
ภาวนายปหาตัพพทุกกุสลัตติกนภาวนายปหาตัพพทุกนกุสลัตติกะ
[๒๙๘] ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยธรรม ที่เป็นกุศล ที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่เป็น ภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต ที่ไม่ใช่ธรรม ที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยธรรม ที่เป็นอัพยากฤต ที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกกุสลัตติกะ
นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกนกุสลัตติกะ
[๒๙๙] ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่เป็น กุศล ที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต ที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอัพยากฤต ที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย
ในอัพยากตวารทุกแห่ง พึงนับด้วยสามารถแห่งปัจจัย
ภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกกุสลัตติกะ
นภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกนกุสลัตติกะ
[๓๐๐] ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย
อัพยากตมูล มี ๒ นัย เหมือนกัน
สวิตักกทุกกุสลัตติกนสวิตักกทุกนกุสลัตติกะ
[๓๐๑] ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่สวิตักกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็น สวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่สวิตักกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่เป็นสวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย
อัพยากตมูล มี ๓ นัย เหมือนกัน
สวิจารทุกกุสลัตติกนสวิจารทุกนกุสลัตติกะ
[๓๐๒] ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่สวิจารธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็นสวิจาร- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่สวิจารธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่เป็นสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย
อัพยากตมูล มี ๓ นัย เหมือนกัน
สัปปีติกทุกกุสลัตติกนสัปปีติกนกุสลัตติกะ
[๓๐๓] ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่สัปปีติกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็น สัปปีติกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อัปปีติกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็นอัปปีติกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่สัปปีติกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็นสัปปีติกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่อัปปีติกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่เป็นอัปปีติกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย
อัพยากตมูล มี ๓ นัย เหมือนกัน
ปีติสหคตทุกกุสลัตติกนปีติสหคตทุกนกุสลัตติกะ
[๓๐๔] ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ปีติสหคตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็น ปีติสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่ปีติสหคตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่เป็นปีติสหคต- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย
อัพยากตมูล มี ๓ นัย เหมือนกัน
สุขสหคตทุกกุสลัตติกนสุขสหคตทุกนกุสลัตติกะ
[๓๐๕] ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็น สุขสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็นสุขสหคตธรรม และธรรมที่เป็นกุศล ที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่เป็นสุขสหคต- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย
อัพยากตมูล มี ๓ นัย เหมือนกัน
อุเบกขาสหคตทุกกุสลัตติกนอุเบกขาสหคตทุกนกุสลัตติกะ
[๓๐๖] ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็น อุเบกขาสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่เป็น อุเบกขาสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย
อัพยากตมูล มี ๓ นัย เหมือนกัน
กามาวจรทุกกุสลัตติกนกามาวจรทุกนกุสลัตติกะ
[๓๐๗] ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็น กามาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่ไม่ใช่ กามาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่เป็น กามาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย
อัพยากตมูล มี ๒ นัย
รูปาวจรทุกกุสลัตติกนรูปาวจรทุกนกุสลัตติกะ
[๓๐๘] ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็น รูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่ไม่ใช่ รูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่ไม่ใช่ รูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย
อัพยากตมูล มี ๒ นัย
อรูปาวจรทุกกุสลัตติกนอรูปาวจรทุกนกุสลัตติกะ
[๓๐๙] ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็น อรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย
อัพยากตมูล มี ๒ นัย
ปริยาปันนทุกกุสลัตติกนปริยาปันนทุกนกุสลัตติกะ
[๓๑๐] ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อปริยาปันนธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็น ปริยาปันนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่อปริยาปันนธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็นอปริยา- *ปันนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่อปริยาปันนธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่เป็น ปริยาปันนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย
อัพยากตมูล มี ๒ นัย
นิยยานิกทุกกุสลัตติกนนิยยานิกทุกกุสลัตติกะ
[๓๑๑] ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่นิยยานิกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็น นิยยานิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่นิยยานิกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็นอนิยยานิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่นิยยานิกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่เป็นอนิยยานิก- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย
อัพยากตมูล มี ๒ นัย
นิยตทุกกุสลัตติกนนิยตทุกนกุสลัตติกะ
[๓๑๒] ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่นิยตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็นนิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่นิยตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็นอนิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่นิยตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่เป็นนิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่นิยตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่เป็นอนิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย
อัพยากตมูล มี ๒ นัย
สอุตตรทุกกุสลัตติกนสอุตตรทุกนกุสลัตติกะ
[๓๑๓] ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อนุตตรธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็น สอุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อนุตตรธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็นอนุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อนุตตรธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่เป็นสอุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย
อัพยากตมูล มี ๒ นัย
สรณทุกกุสลัตติกนสรณทุกนกุสลัตติกะ
[๓๑๔] ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย [๓๑๕] ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต ที่ไม่ใช่อรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอัพยากฤต ที่เป็น อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอัพยากฤต ที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๓๑๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๓๑๗] ธรรมที่เป็นอัพยากฤต ที่เป็นอรณธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต ที่ไม่ใช่อรณธรรม โดยอารัมมณปัจจัย ธรรมที่เป็นอัพยากฤต ที่เป็นอรณธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต ที่ไม่ใช่ สรณธรรม โดยอารัมมณปัจจัย [๓๑๘] ในอารัมมณปัจจัย มีวาระ ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒
สรณทุกเวทนาตติกนสรณทุกนเวทนาตติกะ
[๓๑๙] ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรม ที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสุขาย- *เวทนายสัมปยุตตธรรม ที่เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสุขาย- *เวทนายสัมปยุตตธรรม ที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๔ นัย ธรรมที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็น ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็น อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๔ นัย
สรณทุกวิปากัตติกนสรณทุกนวิปากัตติกะ
[๓๒๐] ธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นวิปากธรรม ที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นวิปากธัมมธรรม ที่เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นวิปากธัมมธรรม ที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย ธรรมที่ไม่ใช่เนววิปากนวิปากธัมมธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นเนววิปาก- *นวิปากธัมมธรรม ที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย
สรณทุกอุปาทินนุปาทานิยัตติกะ
นสรณทุกนอุปาทินนุปาทานิยัตติกะ
[๓๒๑] ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนุปาทานิยธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็น อุปาทินนุปาทานิยธรรม ที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนุปาทานิยธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอนุปาทิน- *นุปาทานิยธรรม ที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย
สรณทุกสังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกะ
นสรณทุกนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกะ
[๓๒๒] ธรรมที่ไม่ใช่สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็น สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ที่เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอสังกิลิฏฐ- *สังกิเลสิกธรรม ที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็น อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม ที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย
สรณทุกสวิตักกัตติกนสรณทุกนสวิตักกัตติกะ
[๓๒๓] ธรรมที่ไม่ใช่สวิตักกสวิจารธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็น สวิตักกสวิจารธรรม ที่เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่สวิตักกสวิจารธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม ที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อวิตักกวิจารมัตตธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอวิตักกวิจาร- *มัตตธรรม ที่เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๔ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อวิตักกอวิจารธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอวิตักกอวิจารธรรม ที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย
สรณทุกปีติตติกนสรณทุกนปีติตติกะ
[๓๒๔] ธรรมที่ไม่ใช่ปีติสหคตธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นปีติสหคต- *ธรรม ที่เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่ปีติสหคตธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม ที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสุขสหคตธรรม ที่เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสุขสหคตธรรม ที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอุเบกขาสหคต- *ธรรม ที่เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๔ นัย
สรณทุกทัสสนัตติกนสรณทุกนทัสสนัตติกะ
[๓๒๕] ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็น ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นภาวนาย- *ปหาตัพพธรรม ที่เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่อรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็น เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย
สรณทุกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกะ
นสรณทุกนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกะ
[๓๒๖] ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรม ที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นภาวนาย- *ปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่อรณธรรม อาศัยธรรม ที่เป็นเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย
สรณทุกอาจยคามิตติกนสรณทุกนอาจยคามิตติกะ
[๓๒๗] ธรรมที่ไม่ใช่อาจยคามิธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอาจยคามิ- *ธรรม ที่เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อปจยคามิธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอปจยคามิธรรม ที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ที่ไม่ใช่อรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็น เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
สรณทุกเสกขัตติกนสรณทุกนเสกขัตติกะ
[๓๒๘] ธรรมที่ไม่ใช่เสกขธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นเสกขธรรม ที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อเสกขธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอเสกขธรรม ที่เป็น อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่เนวเสกขานาเสกธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นเนวเสกขานา- *เสกขธรรม ที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย
สรณทุกปริตตัตติกนสรณทุกนปริตตัตติกะ
[๓๒๙] ธรรมที่ไม่ใช่ปริตตธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นปริตตธรรม ที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่มหัคคตธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นมหัคคตธรรม ที่เป็น อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อัปปมาณธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอัปปมาณธรรม ที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย
สรณทุกปริตตารัมมณัตติกนสรณทุกนปริตตารัมมณัตติกะ
[๓๓๐] ธรรมที่ไม่ใช่ปริตตารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็น ปริตตารัมมณธรรม ที่เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย ธรรมที่ไม่ใช่มหัคคตารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นมหัคคตารัมมณ- *ธรรม ที่เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อัปปมาณารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอัปปมาณารัม- *มณธรรม ที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย
สรณทุกหีนัตติกนสรณทุกนหีนัตติกะ
[๓๓๑] ธรรมที่ไม่ใช่หีนธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นหีนธรรม ที่เป็น สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่มัชฌิมธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นมัชฌิมธรรม ที่เป็น อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย ธรรมที่ไม่ใช่ปณีตธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นปณีตธรรม ที่เป็นอรณ- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย
สรณทุกมิจฉัตตัตติกนสรณทุกนมิจฉัตตัตติกะ
[๓๓๒] ธรรมที่ไม่ใช่มิจฉัตตนิยตธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นมิจฉัตต- *นิยตธรรม ที่เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่สัมมัตตนิยตธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสัมมัตตนิยตธรรม ที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนิยตธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอนิยตธรรม ที่เป็น สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย
สรณทุกมัคคารัมมณัตติกนสรณทุกนมัคคารัมมณัตติกะ
[๓๓๓] ธรรมที่ไม่ใช่มัคคารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นมัคคารัม- *มณธรรม ที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่มัคคเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นมัคคเหตุกธรรม ที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่มัคคาธิปติธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นมัคคาธิปติธรรม ที่เป็น อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย
สรณทุกอุปปันนนัตติกนสรณทุกนอุปปันนัตติกะ
[๓๓๔] ธรรมที่เป็นอนุปปันนธรรม ที่เป็นสรณธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่ อนุปปันนธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม โดยอารัมมณปัจจัย มี ๔ นัย ธรรมที่เป็นอุปปาทิธรรม ที่เป็นอรณธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อุปปาทิธรรม ที่ไม่ใช่ อรณธรรม โดยอารัมมณปัจจัย มี ๒ นัย
สรณทุกอตีตัตติกนสรณทุกนอตีตัตติกะ
[๓๓๕] ธรรมที่เป็นอตีตธรรม ที่เป็นสรณธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อตีตธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม โดยอารัมมณปัจจัย มี ๔ นัย
อนาคตธรรม ก็เหมือนกับอตีตธรรม
สรณทุกอตีตารัมมณัตตินสรณทุกนอตีตารัมมณัตติกะ
[๓๓๖] ธรรมที่ไม่ใช่อตีตารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอตีตารัม- *มณธรรม ที่เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อตีตารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอตีตารัมมณธรรม ที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อนาคตารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอนาคตารัมมณ- *ธรรม ที่เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย ธรรมที่ไม่ใช่ปัจจุปปันนารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นปัจจุปปันนา- *รัมมณธรรม ที่เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย
สรณทุกอัชฌัตตารัมมณัตติกนสรณทุกนอัชฌัตตารัมมณัตติกะ
[๓๓๗] ธรรมที่ไม่ใช่อัชฌัตตารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็น อัชฌัตตารัมมณธรรม ที่เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย ธรรมที่ไม่ใช่พหิทธารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นพหิทธารัมมณธรรม ที่เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย
สรณสทุกสนิทัสสนัตติกนสรณทุกนสนิทัสสนัตติกะ
[๓๓๘] ธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็น อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย [๓๓๙] ธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็น อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอนิทัสสน- *อัปปฏิฆธรรม ที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอนิทัสสน- *อัปปฏิฆธรรม ที่เป็นสรณธรรม และธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๓๔๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓ [๓๔๑] ธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็น อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย [๓๔๒] ธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็น อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมณปัจจัย [๓๔๓] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มี " ๓
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๓๔๔] ธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่เป็นสรณธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม โดยเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่เป็นอรณธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่ อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม โดยเหตุปัจจัย [๓๔๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒ ในอธิปติปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓ [๓๔๖] ธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่เป็นสรณธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม โดยสหชาตปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปัจฉาชาต- *ปัจจัย เป็นปัจจัย โดยกัมมปัจจัย [๓๔๗] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มี " ๓
ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
อนุโลมปัจจนียทุกัตติกปัฏฐาน จบ.
อนุโลมปัจจนียติกทุกปัฏฐาน
กุสลัตติกเหตุทุกนกุสลัตติกนเหตุทุกะ
[๓๔๘] นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยเหตุธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยเหตุธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยเหตุธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล และนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยเหตุธรรม ที่เป็น กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยเหตุธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย [๓๔๙] นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยเหตุธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยเหตุธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยเหตุธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล และนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยเหตุธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยเหตุธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย. [๓๕๐] นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยเหตุธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยเหตุธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยเหตุธรรม ที่เป็น อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๓๕๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๓ ในอารัมมณปัจจัย มีวาระ ๙ ในอวิคตปัจจัย มีวาระ ๙ [๓๕๒] นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยเหตุธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะ อารัมมณปัจจัย [๓๕๓] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มีวาระ ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มีวาระ ๑๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มีวาระ ๙
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงให้พิสดารเหมือนกับปฏิจจวาร
[๓๕๔] เหตุธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่กุศล โดยเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่กุศล โดยเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต โดยเหตุปัจจัย มี ๕ นัย เหตุธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล โดยเหตุปัจจัย มี ๕ นัย เหตุธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่กุศล โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๓๕๕] เหตุธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่กุศล โดยอารัมมณปัจจัย [๓๕๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๓ ในอารัมมณปัจจัย มีวาระ ๑๘ ในอวิคตปัจจัย มีวาระ ๑๓
ปัญหาวาร ก็พึงให้พิสดาร
[๓๕๗] ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยนเหตุธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย [๓๕๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ ในอารัมมณปัจจัย มีวาระ ๙ ในอวิคตปัจจัย มีวาระ ๙ ในปัจจัยทั้งปวง ก็มีวาระ ๙
กุสลัตติกสเหตุกทุกนกุสลัตติกนสเหตุกทุกะ
[๓๕๙] ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม ที่เป็น กุศล เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๓๖๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ ในอารัมมณปัจจัย มีวาระ ๓ ในอวิคตปัจจัย มีวาระ ๑๑
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๓๖๑] ธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม ที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่กุศล โดยเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม ที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่ อกุศล โดยเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม ที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม ที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่ อกุศล โดยเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม ที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่ กุศล โดยเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม ที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่ กุศล และธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่กุศล โดยเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล โดยเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่ ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย. [๓๖๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ ในอารัมมณปัจจัย มีวาระ ๑๕ ฯลฯ ในอวิคตปัจจัย มีวาระ ๑๑ [๓๖๓] ธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่เป็นอเหตุกธรรม ที่เป็น อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่เป็นอเหตุกธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่เป็นอเหตุกธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นอเหตุกธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นอเหตุกธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นอเหตุกธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย. [๓๖๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ ในอารัมมณปัจจัย มีวาระ ๖ ในอวิคตปัจจัย มีวาระ ๖
กุสลัตติกเหตุสัมปยุตตทุกนกุสลัตติกนเหตุสัมปยุตตทุกะ
[๓๖๕] ธรรมที่ไม่ใช่เหตุสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่เป็นเหตุสัมปยุตต- *ธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย เหมือนสเหตุกทุกะ
กุสลัตติกเหตุสัมปยุตตทุกนกุสลัตติกนเหตุสเหตุกทุกะ
[๓๖๖] ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่อเหตุธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่เหตุธรรม และสเหตุกธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่อเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่เป็นเหตุ- *ธรรม และสเหตุกธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล ธรรมที่ไม่ใช่เหตุ- *ธรรม และไม่ใช่อเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่เป็นเหตุธรรม และสเหตุกธรรมที่ เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่อเหตุธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่เป็นเหตุธรรม และสเหตุกธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่อเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่อเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่อเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล และ ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่อเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นเหตุธรรม และสเหตุกธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย. [๓๖๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ [๓๖๘] ธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล ธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต ธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล และ ธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม แต่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่เป็นสเหตุก- *ธรรม แต่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่เป็นอกุศล ฯลฯ ธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่เป็น สเหตุกธรรม แต่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่เป็นอกุศล ฯลฯ ธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่อเหตุก- *ธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม แต่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่เป็นอกุศล ฯลฯ มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล ธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และ ธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม แต่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุ ปัจจัย มี ๓ นัย. [๓๖๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
กุสลัตติกเหตุสัมปยุตตทุกะ
นกุสลัตติกนเหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ
[๓๗๐] ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่วิปปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล และ ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่วิปปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่เป็นเหตุธรรม และเหตุสัมมปปยุตตธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุ ปัจจัย มี ๓ นัย หมวดอกุศล ก็พึงแจก ๓ นัย หมวดอัพยากฤต ก็พึงแจก ๓ รวมเป็น ๙ นัย ธรรมที่ไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล ธรรมที่ไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต ธรรมที่ไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล และ ธรรมที่ไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่เป็นเหตุสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่เหตุที่เป็นกุศล ฯลฯ มี ๓ นัย อาศัยธรรมที่เป็นเหตุสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่เป็นอกุศล ฯลฯ มี ๓ นัย อาศัยธรรมที่เป็นเหตุสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่เป็นอัพยากฤต มี ๓ นัย รวมเป็น ๙ นัย ฯลฯ
กุสลัตติกนเหตุสเหตุกทุกนกุสลัตติกนเหตุสเหตุกทุกะ
[๓๗๑] ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และ ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม แต่เป็นสเหตุกธรรม ที่เป็นกุศล ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม แต่เป็นสเหตุกธรรม ที่เป็นอกุศล ฯลฯ มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่เหตุกธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และ ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม แต่เป็นสเหตุกธรรม ที่เป็นอัพยากฤต ฯลฯ มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่อเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่อเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่อเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และ ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่อเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม แต่เป็นอเหตุกธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุ ปัจจัย มี ๓ นัย
กุสลัตติกสัปปัจจยทุกนกุสลัตติกนสัปปัจจยทุกะ
[๓๗๒] ธรรมที่เป็นอัปปัจจยธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อัปปัจ- *จยธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อัปปัจจยธรรม ที่ไม่ใช่กุศล เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อัปปัจจยธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อัปปัจจยธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล และธรรมที่ไม่ใช่อัปปัจจยธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อัปปัจจยธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่อัปปัจจยธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล โดยอารัมมณปัจจัย มี ๕ นัย อสังขหธรรม ก็เช่นเดียวกับอัปปัจจยธรรม
กุสลัตติกสนิทัสสนทุกนกุสลัตติกนสนิทัสสนทุกะ
[๓๗๓] ธรรมที่เป็นสนิทัสสนธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่ สนิทัสสนธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ พึงทำให้เป็นหัวข้อปัจจัย ๖ ธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นอนิทัสสนธรรม ที่เป็นกุศล ฯลฯ หมวดอกุศล ก็แจก ๓ นัย หมวดอัพยากฤต ก็แจก ๓ นัย รวมเป็น ๙ นัย
กุสลัตติกสัปปฏิฆทุกนกุสลัตติกนสัปปฏิฆทุกะ
[๓๗๔] ธรรมที่ไม่ใช่สัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ธรรมที่ไม่ใช่สัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล ธรรมที่ไม่ใช่สัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่สัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นสัปปฏิฆธรรม ที่เป็นอัพยากฤต ฯลฯ มี ๓ นัย หมวดกุศลอัปปฏิฆธรรม ก็พึงแจก ๓ นัย หมวดอกุศลอัปปฏิฆธรรม ก็พึงแจก ๓ นัย หมวดอัพยากฤตอัปปฏิฆธรรม ก็พึงแจก ๓ นัย อาศัยธรรมที่เป็นอัปปฏิฆธรรม ที่เป็นกุศล และธรรมที่เป็นอัปปฏิฆธรรม ที่เป็นอัพยากฤต มี ๓ นัย อาศัยธรรมที่เป็นอัปปฏิฆธรรม ที่เป็นอกุศล และธรรมที่เป็นอัปปฏิฆธรรม ที่เป็นอัพยา- *กฤต มี ๓ นัย รวมเป็น ๑๕ นัย
กุสลัตติกรูปีทุกนกุสลัตติกนรูปีทุกะ
[๓๗๕] ธรรมที่ไม่ใช่รูปีธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ธรรมที่ไม่ใช่รูปีธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล ธรรมที่ไม่ใช่รูปีธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่รูปีธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นรูปีธรรม ที่เป็นอัพยากฤต ฯลฯ มี ๓ นัย อาศัยธรรมที่เป็นอรูปีธรรม ที่เป็นกุศล ฯลฯ มี ๓ นัย อาศัยธรรมที่เป็นอรูปีธรรม ที่เป็นอกุศล ฯลฯ มี ๓ นัย อาศัยธรรมที่เป็นอรูปีธรรม ที่เป็นอัพยากฤต ฯลฯ มี ๓ นัย
รวมเป็น ๙ นัย
กุสลัตติกโลกิยทุกนกุสลัตติกนโลกิยทุกะ
[๓๗๖] ธรรมที่ไม่ใช่โลกิยธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่เป็นโลกิธรรม ที่เป็น อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่โลกิยธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ฯลฯ ธรรมที่ไม่ใช่โลกิยธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล ฯลฯ ธรรมที่ไม่ใช่โลกิยธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล และธรรมที่ไม่ใช่โลกิยธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต ฯลฯ ธรรมที่ไม่ใช่โลกิยธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่โลกิยธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล ฯลฯ มี ๕ นัย ธรรมที่ไม่ใช่โลกุตตรธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ธรรมที่ไม่ใช่โลกุตตรธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล ธรรมที่ไม่ใช่โลกุตตรธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่โลกุตตรธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่เป็นโลกุตตรธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล ฯลฯ มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่โลกุตตรธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ธรรมที่ไม่ใช่โลกุตตรธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล ธรรมที่ไม่ใช่โลกุตตรธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่โลกุตตรธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นโลกุตตรธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย
กุสลัตติกเกนจิวิญเญยยทุกนกุสลัตติกนเกนจิวิญเญยยทุกะ
[๓๗๗] ธรรมที่ไม่ใช่เกนจิวิญเญยยธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ธรรมที่ไม่ใช่เกนจิวิญเญยยธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล ธรรมที่ไม่ใช่เกนจิวิญเญยยธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่เป็นเกนจิวิญเญยยธรรม ที่เป็นกุศล ฯลฯ เกนจิวิญเญยยธรรม มี ๓ นัย รวมเป็น ๑๙ นัย ธรรมที่ไม่ใช่เกนจิวิญเญยยธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ธรรมที่ไม่ใช่เกนจิวิญเญยยธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล ธรรมที่ไม่ใช่เกนจิวิญเญยยธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่เป็นเกนจิวิญเญยยธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ฯลฯ โดยอุบายนี้ ในเกนจิวิญเญยยธรรม พึงจำแนกเป็นหัวข้อปัจจัย ๑๙
กุสลัตติกอาสวทุกนกุสลัตติกนอาสวทุกะ
[๓๗๘] ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นอาสวธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรม ที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่เป็น อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรม ที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต ธรรมที่ไม่ใช่ธรรม ที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และ ธรรมที่ไม่ใช่ธรรม ที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย
กุสลัตติกสาสวทุกนกุสลัตติกนสาสวทุกะ
[๓๗๙] อาศัยธรรมที่เป็นสาสวธรรม ที่เป็นอัพยากฤต ฯลฯ เหมือนโลกิยทุกะ ฯลฯ
กุสลัตติกอาสวสัมปยุตตทุกนกุสลัตติกนสัมปยุตตทุกะ
[๓๘๐] ธรรมที่ไม่ใช่อาสวสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ธรรมที่ไม่ใช่อาสวสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล ธรรมที่ไม่ใช่อาสวสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต ธรรมที่ไม่ใช่อาสวสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และ ธรรมที่ไม่ใช่อาสวสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต ธรรมที่ไม่ใช่อาสวสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และ ธรรมที่ไม่ใช่อาสวสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ธรรมที่ไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต ธรรมที่ไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และ ธรรมที่ไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย
กุสลัตติกอาสวสาสวทุกนกุสลัตติกนอาสวสาสวทุกะ
[๓๘๑] ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม และไม่ใช่อนาสวธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม และไม่ใช่อนาสวธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม และไม่ใช่อนาสวธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม และไม่ใช่อนาสวธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และ ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม และไม่ใช่อนาสวธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม และไม่ใช่อนาสวธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และ ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม และไม่ใช่อนาสวธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นอาสวธรรม และสาสวธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อนาสวธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ธรรมที่ไม่ใช่อนาสวธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต ธรรมที่ไม่ใช่อนาสวธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และ ธรรมที่ไม่ใช่อนาสวธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่เป็นสาสวธรรม แต่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย
กุสลัตติกอาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ
นกุสลัตติกนอาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ
[๓๘๒] ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม และไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม และไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม และไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และ ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม และไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยที่เป็นอาสวธรรม และเป็นอาสวสัมปยุตตธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุ ปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ธรรมที่ไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม และไม่ใช่ธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต ธรรมที่ไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และ ธรรมที่ไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่อาสวธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๓ นัย
กุสลัตติกอาสววิปปยุตตสาสวทุกะ
นกุสลัตติกอาสววิปปยุตตสาสวทุกะ
[๓๘๓] อาศัยธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตสาสวธรรม ที่เป็นอัพยากฤต ฯลฯ
เหมือนโลกิยทุกวาระ
กุสลัตติกฉโคจฉกทุกนกุสลัตติกฉโคฉกทุกะ
[๓๘๔] อาศัยธรรมที่เป็นสัญโญชนธรรม ที่เป็นอกุศล ฯลฯ คันถ ฯลฯ โอฆ ฯลฯ โยค ฯลฯ นีวรณ ฯลฯ ปรามาส ฯลฯ
กุสลัตติกสารัมมณทุกนกุสลัตติกนสารัมมณทุกะ
[๓๘๕] ธรรมที่ไม่ใช่สารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่เป็นสารัมมณธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นสารัมมณธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่สารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นสารัมมณธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่สารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นสารัมมณธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่เป็นสารัมมณธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่สารัมมณธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่สารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่เป็นสารัมมณธรรม ที่เป็น อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๓๘๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ [๓๘๗] ธรรมที่ไม่ใช่อนารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่เป็นอนารัมมณธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นอนารัมมณธรรม ที่เป็น อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่อนารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่ อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นอนารัมมณธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๓๘๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
กุสลัตติกจิตตทุกนกุสลัตติกนจิตตทุกะ
[๓๘๙] ธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่เป็นจิตตธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นจิตตธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่เป็นจิตตธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่เป็นจิตตธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัย ธรรมที่เป็นจิตตธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่เป็นจิตตธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นจิตตธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่เป็นจิตตธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่เป็นจิตตธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่เป็นจิตตธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่เป็นจิตตธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นจิตตธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัย ธรรมที่เป็นจิตตธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย [๓๙๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๓ [๓๙๑] ธรรมที่ไม่ใช่ธรรม ที่ไม่ใช่จิตตธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรม ที่ไม่ใช่จิตตธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรม ที่ไม่ใช่จิตตธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล และธรรมที่ไม่ใช่ธรรม ที่ไม่ใช่จิตต ธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรม ที่ไม่ใช่จิตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรม ที่เป็น อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรม ที่ไม่ใช่จิตตธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรม ที่ไม่ใช่จิตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่ธรรม ที่ไม่ใช่ จิตตธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ที่อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรมที่เป็นอัพยากฤต มี ๓ นัย [๓๙๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
กุสลัตติกเจตสิกทุกนกุสลัตติกนเจตสิกทุกะ
[๓๙๓] ธรรมที่ไม่ใช่เจตสิกธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่เป็นเจตสิกธรรม ที่เป็น กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เจตสิกธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นเจตสิกธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เจตสิกธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่เป็นเจตสิกธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เจตสิกธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล และธรรมที่ไม่ใช่เจตสิกธรรม ที่ไม่ใช่อัพยา- *กฤต อาศัยธรรมที่เป็นเจตสิกธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เจตสิกธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่เจตสิกธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นเจตสิกธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย ธรรมที่ไม่ใช่เจตสิกธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นเจตสิกธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เจตสิกธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่เป็นเจตสิกธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เจตสิกธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่เจตสิกธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่เป็นเจตสิกธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เจตสิกธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่เจตสิกธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นเจตสิกธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย ธรรมที่ไม่ใช่เจตสิกธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่เป็นเจตสิกธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เจตสิกธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นเจตสิกธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เจตสิกธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่เจตสิกธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นเจตสิกธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๓๙๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๓ ในอเจตสิกธรรม มีวาระ ๙
กุสลัตติกจิตตสัมปยุตตทุกนกุสลัตติกนจิตตสัมปยุตตทุกะ
[๓๙๕] ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่เป็นจิตตสัมปยุตต- *ธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นจิตตสัมปยุตตธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่เป็นจิตตสัมปยุตตธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล และธรรมที่ไม่ใช่จิตตสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่เป็นจิตตสัมปยุตตธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่จิตตสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นจิตตสัมปยุตตธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นจิตตสัมปยุตตธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่เป็นจิตตสัมปยุตตธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นสัมปยุตตธรรม ที่เป็น อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่จิตตสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นจิตตสัมปยุตตธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๓๙๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๓ ในจิตตวิปปยุตตธรรม มี " ๓
กุสลัตติกจิตตสังสัฏฐทุกนกุสลัตติกนจิตตสังสัฏฐทุกะ
[๓๙๗] ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่เป็นจิตตสังสัฏฐธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นจิตตสังสัฏฐธรรม ที่เป็น กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่เป็นสังสัฏฐธรรม ที่เป็น กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล และธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่เป็นจิตตสังสัฏฐธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นจิตตสังสัฏฐธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นจิตตสังสัฏฐธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่เป็นจิตตสังสัฏฐธรรม ที่เป็น อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่เป็นจิตตสังสัฏฐธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่เป็นจิตตสังสัฏฐธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐธรรม ที่ไม่ใช่ อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นจิตตสังสัฏฐธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่เป็นจิตตสังสัฏฐธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นจิตตสังสัฏฐธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นจิตตสังสัฏฐธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๓๙๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๓
กุสลัตติกจิตตสมุฏฐานทุกนกุสลัตติกนจิตตสมุฏฐานทุกะ
[๓๙๙] ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นจิตตสมุฏฐาน ธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม ที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่เป็นจิตตสมุฏฐานธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล และธรรมที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่เป็นจิตตสมุฏฐานธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่เป็นจิตตสมุฏฐานธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่เป็นจิตตสมุฏฐานธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่เป็นจิตตสมุฏฐานธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่เป็นจิตตสมุฏฐานธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๔๐๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๔๐๑] ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ จิตตสมุฏฐานธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ จิตตสมุฏฐานธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ จิตตสมุฏฐานธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๔๐๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑๓
กุสลัตติกจิตตสหภูทุกนกุสลัตติกนจิตตสหภูทุกะ
[๔๐๓] ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสหภูธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นจิตตสหภูธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสหภูธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นจิตตสหภูธรรม ที่เป็น อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสหภูธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่เป็นจิตตสหภูธรรม ที่เป็น อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๔๐๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑๓ [๔๐๕] ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสหภูธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ จิตตสหภูธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสหภูธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสหภู- *ธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสหภูธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสหภูธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๔๐๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑๓
กุสลัตติกจิตตานุปริวัตติทุกนกุสลัตติกะ
นจิตตานุปริวัตติทุกะ
[๔๐๗] อาศัยธรรมที่เป็นจิตตานุปริวัตติธรรม ที่เป็นกุศล ฯลฯ มี ๑๓ นัย อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตานุปริวัตติธรรม ที่เป็นกุศล ฯลฯ มี ๑๓ นัย นี้เป็นส่วนย่อ
ทั้ง ๓ ทุกะ เหมือนกับจิตตทุกะ
กุสลัตติกอัชฌัตติกทุกนกุสลัตติกนอัชฌัตติกทุกะ
[๔๐๘] อาศัยธรรมที่เป็นอัชฌัตติกธรรม ที่เป็นกุศล ฯลฯ เหมือนจิตตทุกะ ธรรมที่ไม่ใช่พาหิรธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นพาหิรธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย
กุสลัตติกอุปาทาทุกนกุสลัตติกนอุปาทาทุกะ
[๔๐๙] ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่เป็นอุปาทาธรรม ที่เป็น อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย รวม ๙ นัย
กุสลัตติกอุปาทินนทุกนกุสลัตติกนอุปาทินนทุกะ
[๔๑๐] ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่เป็นอุปาทินนธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นอุปาทินนธรรม ที่เป็น อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนธรรม ที่ไม่ใช่ อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นอุปาทินนธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย
กุสลัตติกทวิโคจฉกทุกนกุสลัตติกนทวิโคจฉกทุกะ
[๔๑๑] ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นอุปาทานธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กิเลสธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นกิเลสธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
กุสลัตติกนทัสสเนนปหาตัพพทุกะ
นกุสลัตติกนทัสสเนนปหาตัพพทุกะ
[๔๑๒] ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็น ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่เป็นทัสสเนน- *ปหาตัพพธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนน- *ปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๑๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๔๑๔] ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรม ที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่ ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพ- *ธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๑๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
กุสลัตติกภาวนายปหาตัพพทุกะ
กุสลัตติกภาวนายปหาตัพพทุกะ
[๔๑๖] ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นภาวนาย- *ปหาตัพพธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพ- *ธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพ- *ธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย [๔๑๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๔๑๘] ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรม ที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๑๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
กุสลัตติกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ
นกุสลัตติกนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ
[๔๒๐] ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็น ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๒๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๔๒๒] ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัย ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรม ที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๔๒๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖
กุสลัตติกภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ
นกุสลัตติกนภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ
[๔๒๔] ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็น ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๒๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๔๒๖] ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัย ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรม ที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๔๒๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖
กุสลัตติกสวิตักกทุกนกุสลัตติกนสวิตักกทุกะ
[๔๒๘] ธรรมที่ไม่ใช่สวิตักกธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่เป็นสวิตักกธรรม ที่เป็น กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๒๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๓ [๔๓๐] ธรรมที่ไม่ใช่อวิตักกธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นอวิตักกธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๓๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
กุสลัตติกสวิจารทุกนกุสลัตติกนสวิจารทุกะ
[๔๓๒] ธรรมที่ไม่ใช่สวิจารธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่เป็นสวิจารธรรม ที่เป็น กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๓๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๓ [๔๓๔] ธรรมที่ไม่ใช่อวิจารธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นอวิจารธรรม ที่เป็น กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๓๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
กุสลัตติกสัปปีติกทุกะ
นกุสลัตติกนสัปปีติกทุกะ
[๔๓๖] ธรรมที่ไม่ใช่สัปปีติกธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่เป็นสัปปีติกธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๓๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๓ [๔๓๘] ธรรมที่ไม่ใช่อัปปีติกธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นอัปปีติกธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๓๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
กุสลัตติกปีติสหคตทุกนกุสลัตติกนปีติสหคตทุกะ
[๔๔๐] ธรรมที่ไม่ใช่ปีติสหคตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๔๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๓ [๔๔๒] ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ปีติสหคตธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ ปีติสหคตธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๔๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
กุสลัตติกสุขสหคตทุกนกุสลัตติกนสุขสหคตทุกะ
[๔๔๔] ธรรมที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่เป็นสุขสหคตธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๔๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๓ [๔๔๖] ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ สุขสหคตธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๔๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
กุสลัตติกอุเบกขาสหคตทุกนกุสลัตติกนอุเบกขาสหคตทุกะ
[๔๔๘] ธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่เป็นอุเบกขา- *สหคตธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๔๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๓ [๔๕๐] ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรม ที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๕๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
กุสลัตติกกามาวจรทุกนกุสลัตติกนกามาวจรทุกะ
[๔๕๒] ธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่เป็นกามาวจรธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๖ นัย
กุสลัตติกรูปาวจรทุกนกุสลัตติกนรูปาวจรทุกะ
[๔๕๓] ธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่เป็นรูปาวจรธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๖ นัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย
กุสลัตติกอรูปาวจรทุกนกุสลัตติกอรูปาวจรทุกะ
[๔๕๔] ธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่เป็นอรูปาวจรธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๖ นัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ อรูปาวจรธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย
กุสลัตติกปริยาปันนทุกนกุสลัตติกนปริยาปันนทุกะ
[๔๕๕] ธรรมที่ไม่ใช่ปริยาปันนธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่เป็นปริยาปันน- *ธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อปริยาปันนธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่เป็นอปริยาปันนธรรม ที่เป็น กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๖ นัย
กุสลัตติกนิยยานิกทุกนกุสลัตติกนนิยยานิกทุกะ
[๔๕๖] ธรรมที่ไม่ใช่นิยยานิกธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่เป็นนิยยานิกธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อนิยยานิกธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่เป็นอนิยยานิกธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย
กุสลัตติกนิยตทุกนกุสลัตติกนนิยตทุกะ
[๔๕๗] ธรรมที่ไม่ใช่นิยตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่เป็นนิยตธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๖ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อนิยตธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่เป็นอนิยตธรรม ที่เป็น อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย
กุสลัตติกสอุตตรทุกนกุสลัตติกนสอุตตรทุกะ
[๔๕๘] ธรรมที่ไม่ใช่สอุตตรธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่เป็นสอุตตรธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อนุตตรธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่เป็นอนุตตรธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๖ นัย
กุสลัตติกสรณทุกนกุสลัตติกนสรณทุกะ
[๔๕๙] ธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นสรณธรรม ที่เป็น อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่เป็นสรณธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัย ธรรมที่เป็นสรณธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่เป็นอรณธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่เป็นอรณธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่เป็นอรณธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย
เวทนาตติกเหตุทุกนเวทนาตติกนเหตุทุกะ
[๔๖๐] ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยเหตุธรรม ที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยเหตุธรรม ที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยเหตุธรรม ที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๗ นัย ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็น ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๗ นัย ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยเหตุธรรม ที่เป็นอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๗ นัย [๔๖๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒๑ ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๒๑ [๔๖๒] ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยนเหตุ- *ธรรมที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่นเหตุ- *ธรรม ที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นสุขายเวทนาย- *สัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๔๖๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
วิปากัตติกเหตุทุกนวิปากัตติกนเหตุทุกะ
[๔๖๔] นเหตุธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นวิปากธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นวิปากธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่ไม่ใช่เนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นวิปากธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม และนเหตุธรรมที่ไม่ใช่เนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัย เหตุธรรมที่เป็นวิปากธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม และนเหตุธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม อาศัยเหตุธรรม ที่เป็นวิปากธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย นเหตุธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่ไม่ใช่เนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่เป็นวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม และนเหตุธรรมที่ไม่ใช่เนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัย เหตุธรรมที่เป็นวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม และนเหตุธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม อาศัยเหตุธรรม ที่เป็นวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย นเหตุธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นเนววิปากนวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นเนววิปากนวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม และนเหตุธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม อาศัยเหตุธรรม ที่เป็นเนววิปากนวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๔๖๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๓ [๔๖๖] ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นวิปากธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่เนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น วิปากธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม และธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่ เนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นวิปากธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่วิปากธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่เนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น วิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่วิปากธรรม และธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่ เนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่เนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น เนววิปากนวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่วิปากธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นเนววิปากนวิปาก- *ธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ฯลฯ ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่วิปากธรรม และธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่ วิปากธัมมธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นเนววิปากนวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นวิปากธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นเนววิปากนวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๔๖๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๔
อุปาทินนุปาทานิยัตติกเหตุทุกะ
นอุปาทินนุปาทานิยัตติกนเหตุทุกะ
[๔๖๘] นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นอุปาทินนุปาทา- *นิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นอุปาทินนุปาทานิย- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นอุปาทินนุปาทานิย- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนุปาทานิยธรรม และนเหตุธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนอนุปาทา- *นิยธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นอุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนุปาทานิยธรรม และนเหตุธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนอนุปาทา- *นิยธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นอุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นอนุปาทินนุปาทานิย- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นอนุปาทินนอนุปาทานิย- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย [๔๖๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๓ [๔๗๐] ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่เป็นอุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๔๗๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
สังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกเหตุทุกะ
นสังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกนเหตุทุกะ
[๔๗๒] นเหตุธรรมที่ไม่ใช่สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นสังกิลิฏฐ- *สังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๗๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๓ [๔๗๔] ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่เป็นสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๔๗๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
สวิตักกเหตุทุกนสวิตักกนเหตุทุกะ
[๔๗๖] นเหตุธรรมที่ไม่ใช่สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจาร- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๗๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๕ [๔๗๘] ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๗๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๘
ปีติตติกเหตุทุกนปีติตติกนเหตุทุกะ
[๔๘๐] นเหตุธรรมที่ไม่ใช่ปีติสหคตธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๘๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๘ [๔๘๒] ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่เป็นปีติสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๘๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๘
ทัสสนัตติกเหตุทุกนทัสสนัตติกนเหตุทุกะ
[๔๘๔] นเหตุธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นทัสสเนน- *ปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๘๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๓ [๔๘๖] ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๘๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกเหตุทุกะ
นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกนเหตุทุกะ
[๔๘๘] นเหตุธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นทัสส- *เนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๘๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๖ [๔๙๐] ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๙๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
อาจยคามิตติกเหตุทุกนอาจยคามิตติกนเหตุทุกะ
[๔๙๒] นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อาจยคามิธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นอาจยคามิธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๙๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๓ [๔๙๔] ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อาจยคามิธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น อาจยคามิธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๙๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
เสกขัตติกเหตุทุกนเสกขัตติกนเหตุทุกะ
[๔๙๖] นเหตุธรรมที่ไม่ใช่เสกขธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นเสกขธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๙๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๓ [๔๙๘] ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อเสกขธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นเสกข- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๙๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
ปริตตัตติกเหตุทุกนปริตตัตติกนเหตุทุกะ
[๕๐๐] นเหตุธรรมที่ไม่ใช่มหัคคตธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นปริตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๐๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๓ [๕๐๒] ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่ปริตตธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นปริตต- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๐๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๔
ปริตตารัมมณัตติกเหตุทุกนปริตตารัมมณัตติกนเหตุทุกะ
[๕๐๔] นเหตุธรรมที่ไม่ใช่ปริตตารัมมณธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นปริตตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๐๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑ [๕๐๖] ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่มหัคคตารัมมณธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น ปริตตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๐๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
หีนัตติกเหตุทุกนหีนัตติกนเหตุทุกะ
[๕๐๘] นเหตุธรรมที่ไม่ใช่หีนธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นหีนธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย [๕๐๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๓ [๕๑๐] ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่มัชฌิมธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นหีนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๑๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
มิจฉัตตัตติกเหตุทุกนมิจฉัตตัตติกนเหตุทุกะ
[๕๑๒] นเหตุธรรมที่ไม่ใช่มิจฉัตตนิยตธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นมิจฉัตตนิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๑๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๓ [๕๑๔] ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่สัมมัตตนิยตธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น มิจฉัตตนิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๑๕] ในอวิคตปัจจัย มีวาระ ๙
มัคคารัมมณัตติกเหตุทุกนมัคคารัมมณัตติกนเหตุทุกะ
[๕๑๖] นเหตุธรรมที่ไม่ใช่มัคคารัมมณธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นมัคคารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๑๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๕ [๕๑๘] ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่มัคคเหตุกธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น มัคคารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๑๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๓
อุปปันนัตติกเหตุทุกนอุปปันนัตติกนเหตุทุกะ
[๕๒๐] เหตุธรรมที่เป็นอุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อนุปปันนธรรม โดยเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อุปปาทิธรรม โดย เหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อนุปปันนธรรม และ นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อุปปาทิธรรม โดยเหตุปัจจัย [๕๒๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
อตีตัตติกเหตุทุกนอตีตัตติกนเหตุทุกะ
[๕๒๒] เหตุธรรมที่เป็นปัจจุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อตีตธรรม โดยเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นปัจจุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อนาคตธรรม โดย เหตุปัจจัย [๕๒๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
อตีตารัมมณัตติกเหตุทุกนอตีตารัมมณัตติกนเหตุทุกะ
[๕๒๔] นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อตีตารัมมณธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นอตีตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๒๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑ [๕๒๖] ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อนาคตารัมมณธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น อตีตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๒๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
อัชฌัตติกเหตุทุกนอัชฌัตติกนเหตุทุกะ
[๕๒๘] นเหตุธรรมที่ไม่ใช่พหิทธาธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นอัชฌัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อัชฌัตตธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นพหิทธาธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย [๕๒๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒ [๕๓๐] ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่พหิทธาธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นอัชฌัตต- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อัชฌัตตธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นพหิทธาธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๓๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒
อัชฌัตตารัมมณัตติกเหตุทุกนอัชฌัตตารัมมณัตติกนเหตุทุกะ
[๕๓๒] นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อัชฌัตตารัมมณธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นอัชฌัตตารัมมณ- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๓๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ [๕๓๔] ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่พหิทธารัมมณธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น อัชฌัตตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๓๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒
สนิทัสสนัตติกเหตุทุกนสนิทัสสนัตติกนเหตุทุกะ
[๕๓๖] นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นอนิทัสสน- *อัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ฯลฯ นเหตุธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และนเหตุธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆ- *ธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๓๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ [๕๓๘] ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย [๕๓๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
สนิทัสสนัตติกสเหตุกทุกนสนิทัสสนัตติกนสเหตุกทุกะ
[๕๔๐] ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยสเหตุกธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยสเหตุกธรรมที่เป็น อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ฯลฯ ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยสเหตุกธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๔๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ [๕๔๒] ธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอเหตุกธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๔๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
สนิทัสสนัตติกเหตุสัมปยุตตทุกะ
นสนิทัสสนัตติกนเหตุสัมปยุตทุกะ
[๕๔๔] ธรรมที่ไม่ใช่เหตุสัมปยุตตธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยเหตุ- *สัมปยุตตธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เหตุสัมปยุตตธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยเหตุสัมปยุตต- *ธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ฯลฯ ธรรมที่ไม่ใช่เหตุสัมปยุตตธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่เหตุ- *สัมปยุตตธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยเหตุสัมปยุตตธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆ- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๔๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ [๕๔๖] ธรรมที่ไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยเหตุ- *วิปปยุตตธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๔๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
สนิทัสสนัตติกเหตุสเหตุกทุกะ
นสนิทัสสนัตติกนเหตุสเหตุกทุกะ
[๕๔๘] ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมและไม่ใช่อเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่เป็นเหตุและสเหตุกธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๔๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๕๕๐] ธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสน- *สัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสเหตุกธรรมแต่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๕๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
สนิทัสสนัตติกเหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ
นสนิทัสสนัตติกนเหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ
[๕๕๒] ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสน- *สัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่เป็นเหตุและเหตุสัมปยุตตธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๕๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๕๕๔] ธรรมที่ไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่ไม่ใช่ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่เป็นเหตุสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่เป็น อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๕๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
สนิทัสสนัตติกนเหตุสเหตุกทุกสนิทัสสนัตติกนเหตุนสเหตุกทุกะ
[๕๕๖] ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม แต่เป็นสเหตุกธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย [๕๕๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ [๕๕๘] ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่อเหตุกธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม แต่เป็นอเหตุกธรรม ที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๕๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
สนิทัสสนัตติกสนิทัสสนทุกะ
นสนิทัสสนัตติกนสนิทัสสนทุกะ
[๕๖๐] ธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนธรรม ที่ไม่ใช่อสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัย อนิทัสสนธรรมที่เป็นอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๖๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
สนิทัสสนัตติกสัปปฏิฆทุกนสนิทัสสนัตติกนสัปปฏิฆทุกะ
[๕๖๒] ธรรมที่ไม่ใช่สัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยสัปปฏิฆ- *ธรรมที่เป็นอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยสัปปฏิฆธรรมที่เป็น อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่สัปปฏิฆ- *ธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยสัปปฏิฆธรรม ที่เป็นอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๖๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๕๖๔] ธรรมที่ไม่ใช่อัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยอัปปฏิฆธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอัปปฏิฆธรรมที่เป็น อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อัปปฏิฆ- *ธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยอัปปฏิฆธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๖๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕
สนิทัสสนัตติกรูปีทุกนสนิทัสสนัตติกนรูปีทุกะ
[๕๖๖] ธรรมที่ไม่ใช่รูปีธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยรูปีธรรมที่เป็น อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๖๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๕๖๘] ธรรมที่ไม่ใช่อรูปีธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยรูปีธรรมที่เป็น อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อรูปีธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอรูปีธรรมที่เป็นอนิทัสสน- *อัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ฯลฯ ธรรมที่ไม่ใช่อรูปีธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อรูปีธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยอรูปีธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย [๕๖๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖
สนิทัสสนัตติกโลกิยทุกนสนิทัสสนัตติกนโลกิยทุกะ
[๕๗๐] ธรรมที่ไม่ใช่โลกุตตรธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยโลกุตตรธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๗๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖
สนิทัสสนัตติกเกนจิวิญเญยยทุกะ
นสนิทัสสนัตติกนเกนจิวิญเญยยทุกะ
[๕๗๒] ธรรมที่ไม่ใช่เกนจิวิญเญยยธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัย เกนจิวิญเญยยธรรม ที่เป็นอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เกนจิวิญเญยยธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยเกนจิวิญเญยย- *ธรรม ที่เป็นอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เกนจิวิญเญยยธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยเกนจิวิญเญยย- *ธรรม ที่เป็นอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ฯลฯ ธรรมที่ไม่ใช่เกนจิวิญเญยยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ เกนจิวิญเญยยธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยเกนจิวิญเญยยธรรม ที่เป็นอนิทัสสน- *สัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๖ นัย ธรรมที่ไม่ใช่เกนจิวิญเญยยธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยเกนจิวิญเญยย- *ธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๖ นัย ธรรมที่ไม่ใช่เกนจิวิญเญยยธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยเกนจิวิญเญยย- *ธรรม ที่เป็นอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และเกนจิวิญเญยยธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๖ นัย [๕๗๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๘ [๕๗๔] ธรรมที่ไม่ใช่เกนจิวิญเญยยธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัย เกนจินวิญเญยยธรรม ที่เป็นอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๗๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๘
สนิทัสสนัตติกอาสวทุกนสนิทัสสนัตติกโนอาสวทุกะ
[๕๗๖] ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยอาสวธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอาสวธรรมที่เป็นอนิทัสสน- *อัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอาสวธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๗๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ [๕๗๘] ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัย ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรม ที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่เป็น อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๗๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
สนิทัสสนัตติกสาสวทุกนสนิทัสสนัตติกนสาสวทุกะ
[๕๘๐] ธรรมที่ไม่ใช่สาสวธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยสาสวธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สาสวธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยสาสวธรรม ที่เป็น อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สาสวธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่สาสวธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยสาสวธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๘๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๕๘๒] ธรรมที่ไม่ใช่อนาสวธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอนาสวธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนาสวธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอนาสวธรรม ที่เป็น อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ฯลฯ ธรรมที่ไม่ใช่อนาสวธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อนาสว- *ธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอนาสวธรรมที่เป็นอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๘๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖
สนิทัสสนัตติกอาสวสัมปยุตตทุกะ
นสนิทัสสนัตติกนอาสวสัมปยุตตทุกะ
[๕๘๔] ธรรมที่ไม่ใช่อาสวสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัย อาสวสัมปยุตตธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อาสวสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอาสว- *สัมปยุตตธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ฯลฯ ธรรมที่ไม่ใช่อาสวสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ อาสวสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม ที่เป็น อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๘๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ [๕๘๖] ธรรมที่ไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัย อาสววิปปยุตตธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๘๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
สนิทัสสนัตติกอาสวสาสวทุกะ
นสนิทัสสนัตติกนอาสวสาสวทุกะ
[๕๘๘] ธรรมที่ไม่ใช่อาสวะและไม่ใช่อนาสวธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยอาสวะและสาสวธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อาสวะและไม่ใช่อนาสวธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัย อาสวะและสาสวธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ฯลฯ ธรรมที่ไม่ใช่อาสวะและไม่ใช่อนาสวธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรม ที่ไม่ใช่อาสวะและไม่ใช่อนาสวธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอาสวะและสาสว- *ธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๘๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ [๕๙๐] ธรรมที่ไม่ใช่อนาสวะ และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสน- *สัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสาสวะ แต่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนาสวะและไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสาสวะ แต่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนาสวะ และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆ- *ธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อนาสวะ และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆ- *ธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสาสวะ แต่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๙๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
สนิทัสสนัตติกอาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ
นสนิทัสสนัตติกนอาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ
[๕๙๒] ธรรมที่ไม่ใช่อาสวะ และไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสน- *สัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอาสวะและอาสวสัมปยุตตธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อาสวะ และไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอาสวะ และอาสวสัมปยุตตธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อาสวะ และไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อาสวะ และไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัย ธรรมที่เป็นอาสวะ และอาสวสัมปยุตตธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย [๕๙๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๕๙๔] ธรรมที่ไม่ใช่อาสววิปปยุตตะ และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่ไม่ใช่ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอาสวสัมปยุตตะ แต่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่เป็น อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๙๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
สนิทัสสนัตติกอาสววิปปยุตตสาสวทุกะ
นสนิทัสสนัตติกนอาสววิปปยุตตนสาสวทุกะ
[๕๙๖] ธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตะ แต่ไม่ใช่สาสวธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆ- *ธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตสาสวธรรม ที่เป็นสนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตะ แต่ไม่ใช่สาสวธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตสาสวธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตะ แต่ไม่ใช่สาสวธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตะ แต่ไม่ใช่สาสวธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัย ธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตสาสวธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๙๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๕๙๘] ธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตะ แต่ไม่ใช่อนาสวธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆ- *ธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตอนาสวธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตะ แต่ไม่ใช่อนาสวธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตอนาสวธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ฯลฯ ธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตะ แต่ไม่ใช่อนาสวธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตะ แต่ไม่ใช่อนาสวธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัย ธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตอนาสวธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๙๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖
นสนิทัสสนัตติกโคจฉกทุกนสนิทัสสนัตติกโคจฉกทุกะ
[๖๐๐] ธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยสัญโญชน- *ธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยคันถธรรม ที่เป็น อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่โอฆธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยโอฆธรรม ที่เป็น อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่โยคธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยโยคธรรม ที่เป็น อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่นีวรณธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยนีวรณธรรม ที่เป็น อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยปรามาสธรรม ที่เป็น อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
สนิทัสสนัตติกสารัมมณทุกนสนิทัสสนัตติกนสารัมมณทุกะ
[๖๐๑] ธรรมที่ไม่ใช่สารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยสารัมมณ- *ธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยสารัมมณธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่สารัมมณ- *ธรรม อาศัยสารัมมณธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๐๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ [๖๐๓] ธรรมที่ไม่ใช่อนารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอนารัมมณ- *ธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๐๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
สนิทัสสนัตติกจิตตทุกนสนิทัสสนัตติกโนจิตตทุกะ
[๖๐๕] ธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยจิตตธรรมที่เป็น อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยจิตตธรรมที่เป็น อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยจิตตธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย [๖๐๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ [๖๐๗] ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรม ที่ไม่ใช่จิตตธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๐๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
สนิทัสสนัตติกเจตสิกทุกนสนิทัสสนัตติกนเจตสิกทุกะ
[๖๐๙] ธรรมที่ไม่ใช่เจตสิกธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยเจตสิกธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เจตสิกธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยเจตสิกธรรม ที่เป็น อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ฯลฯ ธรรมที่ไม่ใช่เจตสิกธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่เจตสิกธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยเจตสิกธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๑๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖
สนิทัสสนัตติกจิตตสัมปยุตตทุกะ
นสนิทัสสนัตติกนจิตตสัมปยุตตทุกะ
[๖๑๑] ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยจิตต- *สัมปยุตตธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยจิตตสัมปยุตต- *ธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ฯลฯ ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ จิตตสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยจิตตสัมปยุตตธรรม ที่เป็นอนิทัสสน- *อัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๑๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖
สนิทัสสนัตติกจิตตสังสัฏฐทุกะ
นสนิทัสสนัตติกนจิตตสังสัฏฐทุกะ
[๖๑๓] ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยจิตต- *สังสัฏฐธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยจิตตสังสัฏฐธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ฯลฯ ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ จิตตสังสัฏฐธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยจิตตสังสัฏฐธรรม ที่เป็นอนิทัสสน- *อัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๑๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖
สนิทัสสนัตติกจิตตสมุฏฐานทุกะ
นสนิทัสสนัตติกโนจิตตสมุฏฐานทุกะ
[๖๑๕] ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยจิตต- *สมุฏฐานธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๑๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖
สนิทัสสนัตติกจิตตสหภูทุกนสนิทัสสนัตติกโนจิตตสหภูทุกะ
[๖๑๗] ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสหภูธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยจิตตสหภู- *ธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๑๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖
สนิทัสสนัตติกจิตตานุปริวัตติทุกะ
นสนิทัสสนัตติกโนจิตตานุปริวัตติทุกะ
[๖๑๙] ธรรมที่ไม่ใช่จิตตานุปริวัตติธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัย จิตตานุปริวัตติธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๒๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖
สนิทัสสนัตติกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกะ
นสนิทัสสนัตติกโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกะ
[๖๒๑] ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๒๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖
สนิทัสสนัตติกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกะ
นสนิทัสสนัตติกโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกะ
[๖๒๓] ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๒๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖
สนิทัสสนัตติกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกะ
นสนิทัสสนัตติกโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกะ
[๖๒๕] ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆ- *ธรรม อาศัยจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๒๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖
สนิทัสสนัตติกอัชฌัตติกทุกนสนิทัสสนัตติกนอัชฌัตติกทุกะ
[๖๒๗] ธรรมที่ไม่ใช่อัชฌัตติกธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยอัชฌัตติก- *ธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อัชฌัตติกธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ฯลฯ ธรรมที่ไม่ใช่อัชฌัตติกธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ อัชฌัตติกธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆ- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๒๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ [๖๒๙] ธรรมที่ไม่ใช่พาหิรธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยพาหิรธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๓๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๑
สนิทัสสนัตติกอุปาทาทุกนสนิทัสสนัตติกนอุปาทาทุกะ
[๖๓๑] ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอุปาทาธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๓๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๖๓๓] ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัย ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม ที่เป็นอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ฯลฯ ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรม ที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๖ นัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรม ที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม ที่เป็น อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๖ นัย [๖๓๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๘
สนิทัสสนัตติกอุปาทินนทุกนสนิทัสสนัตติกนอุปาทินนทุกะ
[๖๓๕] ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยอุปาทินน- *ธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ฯลฯ ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ อุปาทินนธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆ- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๓๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖
สนิทัสสนัตติกอุปาทานโคจฉกทุกะ
นสนิทัสสนัตติกโนอุปาทานโคจฉกทุกะ
[๖๓๗] ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยอุปาทาน- *ธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๓๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖
สนิทัสสนัตติกกิเลสโคจฉกทุกะ
นสนิทัสสนัตติกโนกิเลสโคจฉกทุกะ
[๖๓๙] ธรรมที่ไม่ใช่กิเลสธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยกิเลสธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๔๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖
สนิทัสสนัตติกทัสสเนนปหาตัพพทุกะ
นสนิทัสสนัตติกนทัสสเนนปหาตัพพทุกะ
[๖๔๑] ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่อทิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัย ทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๔๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ [๖๔๓] ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆ- *ธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัย ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๔๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
สนิทัสสนัตติกภาวนายปหาตัพพทุกะ
นสนิทัสสนัตติกนภาวนายปหาตัพพทุกะ
[๖๔๕] ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัย ภาวนายปหาตัพพธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๔๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ [๖๔๗] ธรรมที่ไม่ใช่ธรรม ที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆ- *ธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๔๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
สนิทัสสนัตติกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ
นสนิทัสสนัตติกนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ
[๖๔๙] ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๕๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ [๖๕๑] ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสน- *สัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๕๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
สนิทัสสนัตติกภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ
นสนิทัสสนัตติกนภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ
[๖๕๓] ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๕๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ [๖๕๕] ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสน- *สัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๕๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
สนิทัสสนัตติกสวิตักกทุกนสนิทัสสนัตติกนสวิตักกทุกะ
[๖๕๗] ธรรมที่ไม่ใช่สวิตักกธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยสวิตักกธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สวิตักกธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยสวิตักกธรรม ที่เป็น อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ฯลฯ ธรรมที่ไม่ใช่สวิตักกธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่สวิตักก- *ธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยสวิตักกธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๕๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ [๖๕๙] ธรรมที่ไม่ใช่อวิตักกธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอวิตักกธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อวิตักกธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอวิตักกธรรม ที่เป็น อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อวิตักกธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อวิตักก- *ธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอวิตักกธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๖๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
สนิทัสสนัตติกสวิจารทุกนสนิทัสสนัตติกนสวิจารทุกะ
[๖๖๑] ธรรมที่ไม่ใช่สวิจารธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยสวิจารธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๖๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ [๖๖๓] ธรรมที่ไม่ใช่อวิจารธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอวิจารธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อวิจารธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอวิจารธรรมที่เป็น อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อวิจารธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อวิจารธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอวิจารธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๖๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
สนิทัสสนัตติกสัปปีติกทุกนสนิทัสสนัตติกนสัปปีติกทุกะ
[๖๖๕] ธรรมที่ไม่ใช่สัปปีติกธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยสัปปีติกธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สัปปีติกธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยสัปปีติกธรรม ที่เป็น อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ฯลฯ ธรรมที่ไม่ใช่สัปปีติกธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่สัปปีติก- *ธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยสัปปีติกธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๖๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ [๖๖๗] ธรรมที่ไม่ใช่อัปปีติกธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอัปปีติก- *ธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อัปปีติกธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอัปปีติกธรรม ที่เป็น อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อัปปีติกธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อัปปีติก- *ธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอัปปีติกธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๖๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
สนิทัสสนัตติกปีติสหคตทุกนสนิทัสสนัตติกนปีติสหคตทุกะ
[๖๖๙] ธรรมที่ไม่ใช่ปีติสหคตธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยปีติสหคต- *ธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ปีติสหคตธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยปีติสหคตธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ฯลฯ ธรรมที่ไม่ใช่ปีติสหคตธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ปีติ- *สหคตธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยปีติสหคตธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆ- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๗๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ [๖๗๑] ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ปีติสหคตธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปีติสหคตธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๗๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
สนิทัสสนัตติกสุขสหคตทุกนสนิทัสสนัตติกนสุขสหคตทุกะ
[๖๗๓] ธรรมที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยสุขสหคต- *ธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๗๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ [๖๗๕] ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๗๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
สนิทัสสนัตติกอุเบกขาสหคตทุกะ
นสนิทัสสนัตติกนอุเบกขาสหคตทุกะ
[๖๗๗] ธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัย อุเบกขาสหคตธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอุเบกขาสหคต- *ธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ฯลฯ ธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ อุเบกขาสหคตธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอุเบกขาสหคตธรรม ที่เป็นอนิทัสสน- *อัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๗๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ [๖๗๙] ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๘๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
สนิทัสสนัตติกกามาวจรทุกนสนิทัสสนัตติกนกามาวจรทุกะ
[๖๘๑] ธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยกามาวจรธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๘๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๖๘๓] ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัย ธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ฯลฯ ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๘๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖
สนิทัสสนัตติกรูปาวจรทุกนสนิทัสสนัตติกนรูปาวจรทุกะ
[๖๘๕] ธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยรูปาวจรธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๘๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ [๖๘๗] ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัย ธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๘๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
สนิทัสสนัตติกอรูปาวจรทุกนสนิทัสสนัตติกนอรูปาวจรทุกะ
[๖๘๙] ธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยอรูปาวจรธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๙๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ [๖๙๑] ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัย ธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๙๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
สนิทัสสนัตติกปริยาปันนทุกนสนิทัสสนิตติกนปริยาปันนทุกะ
[๖๙๓] ธรรมที่ไม่ใช่อปริยาปันนธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยปริยา- *ปันนธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๙๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๖๙๕] ธรรมที่ไม่ใช่อปริยาปันนธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยอปริยา- *ปันนธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อปริยาปันนธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอปริยาปันนธรรม- *ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ฯลฯ ธรรมที่ไม่ใช่อปริยาปันนธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อปริยา- *ปันนธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอปริยาปันนธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๙๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖
สนิทัสสนัตติกนิยยานิกทุกนสนิทัสสนัตติกนนิยยานิกทุกะ
[๖๙๗] ธรรมที่ไม่ใช่นิยยานิกธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยนิยยานิกธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๙๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ [๖๙๙] ธรรมที่ไม่ใช่อนิยยานิกธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอนิยยานิก ธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๐๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
สนิทัสสนัตติกนิยตทุกนสนิทัสสนัตติกนนิยตทุกะ
[๗๐๑] ธรรมที่ไม่ใช่นิยตธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยนิยตธรรมที่เป็น อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๐๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ [๗๐๓] ธรรมที่ไม่ใช่อนิยตธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอนิยตธรรมที่ เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๐๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
สนิทัสสนัตติกสอุตตรทุกนสนิทัสสนัตติกนสอุตตรทุกะ
[๗๐๕] ธรรมที่ไม่ใช่สอุตตรธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยสอุตตรธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๐๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๗๐๗] ธรรมที่ไม่ใช่อนุตตรธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยอนุตตรธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๐๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖
สนิทัสสนัตติกสรณทุกนสนิทัสสนัตติกนสรณทุกะ
[๗๐๙] ธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยสรณธรรมที่เป็น อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๑๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ [๗๑๑] ธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอรณธรรมที่เป็น อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๑๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๗๑๓] อรณธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม โดยอารัมมณปัจจัย อนุโลมก็ดี ปัจจนียะก็ดี อนุโลมปัจจนียะก็ดี ปัจจนียานุโลมก็ดี แห่งปัญหาวาร ใน กุสลัตติกะ ท่านนับไว้อย่างไร พึงนับอย่างนั้น.
อนุโลมปัจจนียติกทุกปัฏฐาน จบ.
อนุโลมปัจจนียติกัตติกปัฏฐาน
กุสลัตติกเวทนาตติกนกุสลัตติกนเวทนาตติกะ
[๗๑๔] ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยสุขายเวทนาย- *สัมปยุตตธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยสุขายเวทนายสัมปยุตต- *ธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ฯลฯ ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนาย- *สัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะ- *เหตุปัจจัย มี ๕ นัย [๗๑๕] ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยสุขายเวทนาย- *สัมปยุตตธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ฯลฯ ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนาย- *สัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๕ นัย [๗๑๖] ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยสุขายเวทนาย- *สัมปยุตตธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยสุขายเวทนายสัมปยุตต- *ธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนาย- *สัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๑๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑๓ [๗๑๘] ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยสุขายเวทนาย- *สัมปยุตตธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๗๑๙] ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยสุขายเวทนาย- *สัมปยุตตธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมณปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยสุขายเวทนายสัมปยุตต- *ธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมณปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนาย- *สัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมณ- *ปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยสุขายเวทนายสัมปยุตต- *ธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมณปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยสุขายเวทนายสัมปยุตต- *ธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมณปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนาย- *สัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย [๗๒๐] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๑๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มี " ๙ [๗๒๑] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ [๗๒๒] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๙ สหชาตวารก็ดี ปัจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือน กับปฏิจจวาร [๗๒๓] สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนาย- *สัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล โดยเหตุปัจจัย ฯลฯ ในอารัมมณปัจจัย มีวาระ ๑๘
ปัญหาวารพึงให้พิสดาร
[๗๒๔] ธรรมที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยทุกขายเวทนาย- *สัมปยุตตธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยทุกขายเวทนายสัมปยุตต- *ธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ฯลฯ ธรรมที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนาย- *สัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๒๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๖ ในอวิคตปัจจัย มี " ๘ [๗๒๖] ธรรมที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยทุกขายเวทนาย สัมปยุตตธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยทุกขายเวทนายสัมป- *ยุตตธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่ทุกขายเวท- *นายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย [๗๒๗] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๓
สหชาตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดาร
[๗๒๘] ธรรมที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยอทุกขม- *สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เป็นที่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๒๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๓
พึงให้พิสดารทุกวาร
กุสลัตติกวิปากัตติกนกุสลัตติกนวิปากัตติกะ
[๗๓๐] ธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยวิปากธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๓๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๗๓๒] ธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยวิปากธัมมธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยวิปากธัมมธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยวิปากธัมมธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยวิปากธัมมธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยวิปากธัมมธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยวิปากธัมมธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๓๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ [๗๓๔] ธรรมที่ไม่ใช่เนววิปากนวิปากธัมมธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยเนววิปากนวิปาก- *ธัมมธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เนววิปากนวิปากธัมมธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยเนววิปากนวิปากธัมมธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เนววิปากนวิปากธัมมธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่เนววิปากนวิปาก- *ธัมมธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยเนววิปากนวิปากธัมมธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย [๗๓๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
กุสลัตติกอุปาทินนุปาทานิยัตติกะ
นกุสลัตติกนอุปาทาทินนุปาทานิยัตติกะ
[๗๓๖] ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนุปาทานิยธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยอุปาทินนุปาทานิยธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนุปาทานิยธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยอุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เป็น อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนุปาทานิยธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนุปาทานิย- *ธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยอุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๓๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๗๓๘] อุปาทินนุปาทานิยธรรม ที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนุปาทา- *นิยธรรมที่ไม่ใช่กุศล โดยอารัมมณปัจจัย อนุปาทินนุปาทานิยธรรม ที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนุปาทานิยธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล โดยอารัมมณปัจจัย อนุปาทินนุปาทานิยธรรม ที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนุปาทานิยธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนุปาทานิยธรรมที่ไม่ใช่อกุศล โดยอารัมมณปัจจัย ในอกุศลธรรม มี ๓ นัย ในอัพยากฤต อนุปาทินนุปาทานิยธรรม มี ๓ นัย เหมือนกัน ฯลฯ [๗๓๙] ธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนุปาทานิยธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยอนุปาทินนุปาทานิย- *ธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนุปาทานิยธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ที่ เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๗๔๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖
นกุสลัตติกนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกะ
กุสลัตติกสังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกะ
[๗๔๑] ธรรมที่ไม่ใช่สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยสังกิลิฏฐสังกิเลสิก- *ธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๔๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๗๔๓] ธรรมที่ไม่ใช่อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยอสังกิลิฏฐสังกิเล- *สิกธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๔๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๗๔๕] ธรรมที่ไม่ใช่อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยอสังกิลิฏฐ- *สังกิเลสิกธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่อสังกิลิฏฐสังกิ- *เลสิกธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล และธรรมที่ไม่ใช่อสังกิลิฏฐสังกิ- *เลสิกธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่อสังกิลิฏฐสังกิ- *เลสิกธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย [๗๔๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ [๗๔๗] ธรรมที่ไม่ใช่อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยอสังกิลิฏฐสังกิ- *เลสิกธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๗๔๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖
กุสลัตติกสวิตักกัตติกนกุสลัตติกนสวิตักกัตติกะ
[๗๔๙] ธรรมที่ไม่ใช่สวิตักกสวิจารธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยสวิตักกสวิจารธรรมที่เป็น กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๕๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๓ ในกุศล มี " ๕ ในอกุศล มี " ๕ ในอัพยากฤต มี " ๓ [๗๕๑] ธรรมที่ไม่ใช่อวิตักกวิจารมัตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๕๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๓ [๗๕๓] ธรรมที่ไม่ใช่อวิตักกอวิจารธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยอวิตักกอวิจารธรรม ที่เป็น กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๗๕๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖
กุสลัตติกปีติตติกนกุสลัตติกนปีติตติกะ
[๗๕๕] ธรรมที่ไม่ใช่ปีติสหคตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยปีติสหคตธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย [๗๕๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๓ [๗๕๗] ธรรมที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยสุขสหคตธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย [๗๕๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๓ [๗๕๙] ธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยอุเบกขาสหคตธรรม ที่ เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย [๗๖๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๓
กุสลัตติกทัสสนัตติกนกุสลัตตินนทัสสนัตติกะ
[๗๖๑] ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยทัสสเนนปหาตัพพ- *ธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๖๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๗๖๓] ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยภาวนายปหาตัพพธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๖๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๗๖๕] ธรรมที่ไม่ใช่เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัย เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๖๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
กุสลัตติกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกะ
นกุสลัตติกนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกะ
[๗๖๗] ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยทัสสเนนปหา- *ตัพพเหตุกธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๖๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๗๖๙] ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยภาวนายปหาตัพพ- *เหตุกธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๗๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๗๗๑] ธรรมที่ไม่ใช่เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัย เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๗๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๗๗๓] ธรรมที่ไม่ใช่เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๗๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
กุสลัตติกอาจยคามิตติกนกุสลัตติกนอาจยคามิตติกะ
[๗๗๕] ธรรมที่ไม่ใช่อาจยคามิธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยอาจยคามิธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๗๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ [๗๗๗] ธรรมที่ไม่ใช่อปจยคามิธรรมที่ไม่ใช่กุศล อาศัยอปจยคามิธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๗๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๗๗๙] ธรรมที่ไม่ใช่เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยเนวาจย- *คามินาปจยคามิธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๘๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕
กุสลัตติกเสกขัตติกนกุสลัตติกนเสกขัตติกะ
[๗๘๑] ธรรมที่ไม่ใช่เสกขธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยเสกขธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มูล ๒ มี ๖ นัย [๗๘๒] ธรรมที่ไม่ใช่อเสกขธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยอเสกขธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๘๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๗๘๔] ธรรมที่ไม่ใช่เนวเสกขานาเสกขธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยเนวเสกขานา- *เสกขธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๘๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕
กุสลัตติกปริตตัตติกนกุสลัตติกนปริตตัตติกะ
[๗๘๖] ธรรมที่ไม่ใช่ปริตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยปริตตธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๘๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๗๘๘] ธรรมที่ไม่ใช่มหัคคตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยมหัคคตธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๘๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ [๗๙๐] ธรรมที่ไม่ใช่อัปปมาณธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยอัปปมาณธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๙๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖
กุสลัตติกปริตตารัมมณัตติกนกุสลัตติกนปริตตารัมมณัตติกะ
[๗๙๒] ธรรมที่ไม่ใช่ปริตตารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยปริตตารัมมณธรรม ที่ เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๙๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ [๗๙๔] ธรรมที่ไม่ใช่มหัคคตารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยมหัคคตารัมมณธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๙๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ [๗๙๖] ธรรมที่ไม่ใช่อัปปมาณารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยอัปปมาณารัมมณธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๙๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖
กุสลัตติกหีนัตติกนกุสลัตติกนหีนัตติกะ
[๗๙๘] ธรรมที่ไม่ใช่หีนธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยหีนธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๙๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๘๐๐] ธรรมที่ไม่ใช่มัชฌิมธรรม ที่เป็นอัพยากฤต อาศัยมัชฌิมธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๐๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ [๘๐๒] ธรรมที่ไม่ใช่ปณีตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยปณีตธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๐๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕
กุสลัตติกมิจฉัตตัตติกนกุสลัตติกนมิจฉัตตัตติกะ
[๘๐๔] ธรรมที่ไม่ใช่มิจฉัตตนิยตธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยมิจฉัตตนิยตธรรม ที่เป็น อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๐๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๘๐๖] ธรรมที่ไม่ใช่สัมมัตตนิยตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยสัมมัตตนิยตธรรมที่เป็น กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๐๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๘๐๘] ธรรมที่ไม่ใช่อนิยตธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยอนิยตธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๐๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕
กุสลัตติกมัคคารัมมณัตติกนกุสลัตติกนมัคคารัมมณัตติกะ
[๘๑๐] ธรรมที่ไม่ใช่มัคคารัมมณธรรมที่ไม่ใช่กุศล อาศัยมัคคารัมมณธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๑๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ [๘๑๒] ธรรมที่ไม่ใช่มัคคเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยมัคคเหตุกธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๑๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๘๑๔] ธรรมที่ไม่ใช่มัคคาธิปติธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยมัคคาธิปติธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๑๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖
กุสลัตติกอุปปันนัตติกนกุสลัตติกนอุปปันนัตติกะ
[๘๑๖] อนุปปันนธรรม ที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่ธรรม ที่ไม่ใช่อนุปปันนธรรม ที่ไม่ใช่กุศล โดยอารัมมณปัจจัย [๘๑๗] ในอารัมมณปัจจัย มีวาระ ๖
อุปาทิธรรมก็เหมือนกับอนุปปันนธรรม
กุสลัตติกอตีตัตติกนกุลัตติกนอตีตัตติกะ
[๘๑๘] อตีตธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อตีตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล โดย อารัมมณปัจจัย [๘๑๙] ในอารัมมณปัจจัย มีวาระ ๖
อนาคตธรรมก็เหมือนกับอตีตธรรม
กุสลัตติกอตีตารัมมณัตติกนกุสลัตติกนอตีตารัมมณัตติกะ
[๘๒๐] ธรรมที่ไม่ใช่อตีตารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยอตีตารัมมณธรรม ที่เป็น กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๒๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ [๘๒๒] ธรรมที่ไม่ใช่อนาคตารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยอนาคตารัมมณธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๒๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ [๘๒๔] ธรรมที่ไม่ใช่ปัจจุปปันนารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยปัจจุปปันนารัมมณ- *ธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๒๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
กุสลัตติกอัชฌัตตารัมมณัตติกนกุสลัตติกนอัชฌัตตารัมมณัตติกะ
[๘๒๖] ธรรมที่ไม่ใช่อัชฌัตตารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยอัชฌัตตารัมมณธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๒๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ [๘๒๘] ธรรมที่ไม่ใช่พหิทธารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยพหิทธารัมมณธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๒๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
กุสลัตติกสนิทัสสนัตติกนกุสลัตติกนสนิทัสสนัตติกะ
[๘๓๐] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต โดยอารัมมณปัจจัย [๘๓๑] ในอารัมมณปัจจัย มีวาระ ๖
พึงกระทำหัวข้อปัจจัยให้ปรากฏทั้ง ๓ นัย
[๘๓๒] ธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยอนิทัสสนสัปฏิฆ- *ธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็น อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆ- *ธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๓๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๘๓๔] ธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยอนิทัสสนอัปปฏิฆ- *ธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆ- *ธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆ- *ธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆ- *ธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่เป็นกุศล และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่เป็น อกุศล และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๘๓๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๕
เวทนาตติกกุสลัตติกนเวทนาตติกนกุสลัตติกะ
[๘๓๖] ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็น สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๗ นัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็นอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๗ นัย [๘๓๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๔ [๘๓๘] ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็น อกุศล ที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๗ นัย อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่เป็นทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๗ นัย อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่เป็นอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๗ นัย
รวมเป็นวาระ ๒๑
[๘๓๙] ธรรมที่เป็นอัพยากฤต ที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต ที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย ฯลฯ สำหรับบทที่ว่า อัพยากตธรรมเกิดขึ้น บทเดียวเท่านั้น มีหัวข้อปัจจัย ๓ เมื่อเปลี่ยน แปลงไปตามแนวเวทนา ได้หัวข้อปัจจัย ๒๑ พึงแจกตามมูล คือ ทุกขายเวทนายสัมปยุตต- *อัพยากตมูล ๑ อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตมูล ๑
วิปากัตติกกุสลัตติกนวิปากัตติกนกุสลัตติกะ
[๘๔๐] ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็น วิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๔๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๘๔๒] ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่เป็น วิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๔๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๘๔๔] ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต ที่ไม่ใช่เนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่เป็น อัพยากฤต ที่เป็นเนววิปากนวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๔๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
อุปาทินนุปาทานิยัตติกกุสลัตติกะ
นอุปาทินนุปาทานิยัตติกนกุสลัตติกะ
[๘๔๖] ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็น อนุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็น อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๘๔๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ [๘๔๘] ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่อุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็น อนุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๔๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๘๕๐] ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต ที่ไม่ใช่อุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยอัพยากตธรรม ที่เป็นอุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๕๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕
สังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกกุสลัตติกะ
นสังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกนกุสลัตติกะ
[๘๕๒] ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็น อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นอสังกิลิฏฐ- *อสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๘๕๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ [๘๕๔] ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็น สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๕๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
สวิตักกัตติกกุสลัตติกนสวิตักกัตติกนกุสลัตติกะ
[๘๕๖] ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นสวิตักก- *สวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นอวิตักกวิจาร- *มัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๕๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๕ [๘๕๘] ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็น สวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๕๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
ปีติตติกกุสลัตติกนปีติตติกนกุสลัตติกะ
[๘๖๐] ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ปีติสหคตธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๗ นัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นสุขสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๗ นัย
เหมือนกับเวทนาตติกะ
ฯลฯ
สนิทัสสนัตติกกุสลัตติกนสนิทัสสนัตติกนกุสลัตติกะ
[๘๖๑] ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็น อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นอนิทัสสน- *อัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ฯลฯ ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๖๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ [๘๖๓] ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็น อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็นอนิทัสสน- *อัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ฯลฯ ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่ อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย [๘๖๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ [๘๖๕] ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอัพยากตธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต ที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็น อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต ที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอัพยากตธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๖๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
สนิทัสสนัตติกเวทนาตติกนสนิทัสสนัตติกนเวทนาตติกะ
[๘๖๗] ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๖๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ [๘๖๙] ธรรมที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๗๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ [๘๗๑] ธรรมที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆ- *ธรรม อาศัยอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย [๘๗๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖
สนิทัสสนัตติกวิปากัตติกนสนิทัสสนัตติกนวิปากัตติกะ
[๘๗๓] ธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยวิปากธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๗๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ [๘๗๕] ธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยวิปากธัมม- *ธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๗๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ [๘๗๗] ธรรมที่ไม่ใช่เนววิปากนวิปากธัมมธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัย เนววิปากนวิปากธัมมธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๗๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
สนิทัสสนัตติกอุปาทินนุปาทานิยัตติกะ
นนิทัสสนัตติกนอุปาทินนุปาทานิยัตติกะ
[๘๗๙] ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนุปาทานิยธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัย อุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๘๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ [๘๘๑] ธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๘๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖
สนิทัสสนัตติกสังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกะ
นสนิทัสสนัตติกนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกะ
[๘๘๓] ธรรมที่ไม่ใช่สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัย สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๘๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ [๘๘๕] ธรรมที่ไม่ใช่อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัย อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๘๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๘๘๗] ธรรมที่ไม่ใช่อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๘๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖
สนิทัสสนัตติกสวิตักกัตตินสนิทัสสนัตติกนสวิตักกัตติกะ
[๘๘๙] ธรรมที่ไม่ใช่สวิตักกสวิจารธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัย สวิตักกสวิจารธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๙๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ [๘๙๑] ธรรมที่ไม่ใช่อวิตักกวิจารมัตตธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัย อวิตักกวิจารมัตตธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๙๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ [๘๙๓] ธรรมที่ไม่ใช่อวิตักกอวิจารธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัย อวิตักกอวิจารธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๙๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
ฯลฯ
สนิทัสสนัตติกอัชฌัตตารัมมณัตติกะ
นสนิทัสสนัตติกนอัชฌัตตารัมมณัตติกะ
[๘๙๕] อาศัยอัชฌัตตารัมมณธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม มี ๖ นัย [๘๙๖] ธรรมที่ไม่ใช่พหิทธารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัย พหิทธารัมมณธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่พหิทธารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยพหิทธารัมมณ- *ธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่พหิทธารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยพหิทธารัมมณ- *ธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ฯลฯ ธรรมที่ไม่ใช่พหิทธารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ พหิทธารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยพหิทธารัมมณธรรม ที่เป็นอนิทัสสน- *อัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๙๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ ในอวิคตปัจจัย มี " ๖
ปัญหาวารพึงให้พิสดาร
อนุโลมปัจจนียติกัตติกปัฏฐาน จบ.
อนุโลมปัจจนียทุกทุกปัฏฐาน
เหตุทุกสเหตุกทุกนเหตุทุกนสเหตุกทุกะ
[๘๙๘] ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยสเหตุกธรรมที่เป็นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยสเหตุกธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยสเหตุธรรม และสเหตุกธรรม ที่เป็น นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๙๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๕ [๙๐๐] ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยสเหตุกธรรมที่เป็นนเหตุ- *ธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย [๙๐๑] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มี " ๓
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๙๐๒] สเหตุกธรรมที่เป็นเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่เป็น นเหตุธรรม โดยเหตุปัจจัย [๙๐๓] สเหตุกธรรมที่เป็นเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่เป็น นเหตุธรรม โดยอารัมมณปัจจัย สเหตุกธรรมที่เป็นนเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุ- *ธรรม โดยอารัมมณปัจจัย สเหตุกธรรมที่เป็นเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม และธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม โดยอารัมมณปัจจัย สเหตุกธรรมที่เป็นนเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม โดยอารัมมณปัจจัย สเหตุกธรรมที่เป็นนเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม โดยอารัมมณปัจจัย สเหตุกธรรมที่เป็นนเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม และธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม โดยอารัมมณปัจจัย [๙๐๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๖ ในอธิปติปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๕
ปัญหาวารพึงให้พิสดาร
[๙๐๕] ธรรมที่ไม่ใช่อเหตุธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยอเหตุกธรรม ที่เป็นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยอเหตุกธรรมที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๙๐๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๔
เหตุทุกเหตุสัมปยุตตทุกนเหตุทุกนเหตุสัมปยุตตทุกะ
[๙๐๗] ธรรมที่ไม่ใช่เหตุสัมปยุตตธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยเหตุสัมปยุตตธรรม ที่เป็นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย
เหมือนกับสเหตุกะ
[๙๐๘] ธรรมที่ไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยเหตุวิปปยุตตธรรม ที่เป็นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยเหตุวิปปยุตตธรรมที่เป็น นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๙๐๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๔
เหตุทุกเหตุสเหตุกทุกนเหตุทุกนเหตุสเหตุกทุกะ
[๙๑๐] ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่อเหตุกธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรม ที่เป็นเหตุธรรม และสเหตุกธรรมที่เป็นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๑๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ [๙๑๒] ธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรมที่เป็นธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม แต่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๑๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
เหตุทุกเหตุเหตุสัมปยุตตทุกนเหตุทุกนเหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ
[๙๑๔] ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัย ธรรมที่เป็นเหตุธรรม และเหตุสัมปยุตตธรรม ที่เป็นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๑๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ [๙๑๖] ธรรมที่ไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่เป็นเหตุสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย [๙๑๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
เหตุทุกนเหตุสเหตุกทุกนเหตุทุกนเหตุนสเหตุกทุกะ
[๙๑๘] ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่สเหตุกธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม อาศัยธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม แต่เป็นสเหตุกธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๑๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ [๙๒๐] ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่อเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม อาศัยธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม แต่เป็นอเหตุธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๒๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
เหตุทุกสัปปัจจยทุกนเหตุทุกนสัปปัจจยทุกะ
[๙๒๒] อัปปัจจยธรรมที่เป็นนเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อัปปัจจยธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม โดยอารัมมณปัจจัย ฯลฯ เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อัปปัจจยธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม โดยอารัมมณปัจจัย. เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อัปปัจจยธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อัปปัจจย- *ธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม โดยอารัมมณปัจจัย ฯลฯ [๙๒๓] ในอารัมมณปัจจัย มีวาระ ๓ อสังขตธรรม ก็เหมือนกับอัปปัจจยธรรม ฯลฯ
เหตุทุกสนิทัสสนทุกนเหตุทุกนสนิทัสสนทุกะ
[๙๒๔] สนิทัสสนธรรมที่เป็นนเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ สนิทัสสนธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม โดยอารัมมณปัจจัย [๙๒๕] ในอารัมมณปัจจัย มีวาระ ๓ [๙๒๖] ธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยอนิทัสสนธรรมที่เป็น เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๒๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
เหตุทุกสัปปฏิฆทุกนเหตุทุกนสัปปฏิฆทุกะ
[๙๒๘] ธรรมที่ไม่ใช่สัปปฏิฆธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยสัปปฏิฆธรรมที่เป็น นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๒๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ [๙๓๐] ธรรมที่ไม่ใช่อัปปฏิฆธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยอัปปฏิฆธรรมที่เป็นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๓๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
เหตุทุกรูปีทุกนเหตุทุกนรูปีทุกะ
[๙๓๒] ธรรมที่ไม่ใช่รูปีธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยรูปีธรรมที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๓๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๙๓๔] ธรรมที่ไม่ใช่อรูปีธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยอรูปีธรรมที่เป็นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๓๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
เหตุทุกโลกิยทุกนเหตุทุกนโลกิยทุกะ
[๙๓๖] ธรรมที่ไม่ใช่โลกิยธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยโลกิยธรรมที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๓๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๙๓๘] ธรรมที่ไม่ใช่โลกุตตรธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยโลกุตตรธรรมที่เป็น เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๓๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
เหตุทุกเกนจิวิญเญยยทุกนเหตุทุกนเกนจิวิญเญยยทุกะ
[๙๔๐] ธรรมที่ไม่ใช่เกนจิวิญเญยยธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยเกนจิวิญเญยยธรรม ที่เป็นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๔๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ [๙๔๒] ธรรมที่ไม่ใช่เกนจิวิญเญยยธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยเกนจิวิญเญยยธรรม ที่เป็นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๔๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
เหตุทุกอาสวทุกนเหตุทุกโนอาสวทุกะ
[๙๔๔] ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยอาสวธรรมที่เป็นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๔๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕ [๙๔๖] ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ อาสวธรรม ที่เป็นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๔๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕
เหตุทุกสาสวทุกนเหตุทุกนสาสวทุกะ
[๙๔๘] ธรรมที่ไม่ใช่สาสวธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยสาสวธรรมที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๔๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๙๕๐] ธรรมที่ไม่ใช่อนาสวธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยอนาสวธรรมที่เป็นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๕๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
เหตุทุกอาสวสัมปยุตตทุกนเหตุทุกนอาสวสัมปยุตตทุกะ
[๙๕๒] ธรรมที่ไม่ใช่อาสวสัมปยุตตธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม ที่เป็นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๕๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ [๙๕๔] ธรรมที่ไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยอาสววิปปยุตตธรรม ที่เป็นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๕๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
เหตุทุกอาสวสาสวทุกนเหตุทุกนอาสวสาสวทุกะ
[๙๕๖] ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม และไม่ใช่อนาสวธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรม ที่เป็นอาสวะ และสาสวธรรม ที่เป็นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๕๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕ [๙๕๘] ธรรมที่ไม่ใช่อนาสวธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุ- *ธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสาสวะ แต่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่เป็นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๕๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕
เหตุทุกอาสวอาสวสัมปยุตตทุกนเหตุทุกนอาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ
[๙๖๐] ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม และไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอาสวะ และอาสวสัมปยุตตธรรม ที่เป็นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๖๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๙๖๒] ธรรมที่ไม่ใช่อาสววิปปยุตตะ และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่ไม่ใช่ นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๖๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
เหตุทุกอาสววิปปยุตตสาสวทุกะ
นเหตุทุกนอาสววิปปยุตตนสาสวทุกะ
[๙๖๔] ธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตะ แต่ไม่ใช่สาสวธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัย ธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตะ สาสวธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหมือน กับโลกิยธรรม [๙๖๕] ธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตะ แต่ไม่ใช่อนาสวธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัย ธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตะ อนาสวธรรม ที่เป็นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตะ แต่ไม่ใช่อนาสวธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรม ที่เป็นอาสววิปปยุตตะ อนาสวธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตะ แต่ไม่ใช่อนาสวธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรม ที่เป็นอาสววิปปยุตตะ อนาสวธรรม ที่เป็นเหตุธรรม และธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตะ อนาสวธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๖๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
เหตุทุกสัญโญชนโคจฉกทุกนเหตุทุกโนสัญโญชนโคจฉกทุกะ
[๙๖๗] ธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยสัญโญชนธรรม ที่เป็น เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๖๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
เหตุทุกคันถโคจฉกทุกนเหตุทุกโนคันถโคจฉกทุกะ
[๙๖๙] ธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยคันถธรรมที่เป็นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๗๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
เหตุทุกโอฆโคจฉกทุกนเหตุทุกโนโอฆโคจฉกทุกะ
[๙๗๑] ธรรมที่ไม่ใช่โอฆธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยโอฆธรรมที่เป็นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๗๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕
เหตุทุกโยคโคจฉกทุกนเหตุทุกโนโยคโคจฉกทุกะ
[๙๗๓] ธรรมที่ไม่ใช่โยคธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยโยคธรรม ที่เป็นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๗๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕
เหตุทุกนีวรณโคจฉกทุกนเหตุทุกโนนีวรณโคจฉกทุกะ
[๙๗๕] ธรรมที่ไม่ใช่นีวรณธรรม ที่เป็นเหตุธรรม อาศัยนีวรณธรรม ที่เป็นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๗๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
เหตุทุกปรามาสโคจฉกทุกนเหตุทุกโนปรามาสโคจฉกทุกะ
[๙๗๗] ธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยปรามาสธรรมที่เป็น นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๗๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
เหตุทุกสารัมมณทุกนเหตุทุกนสารัมมณทุกะ
[๙๗๙] ธรรมที่ไม่ใช่สารัมมณธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยสารัมมณธรรมที่เป็น เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๘๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๙๘๑] ธรรมที่ไม่ใช่อนารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยอนารัมมณธรรมที่เป็น นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๘๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
เหตุทุกจิตตทุกนเหตุทุกโนจิตตทุกะ
[๙๘๓] ธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยจิตตธรรมที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๘๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๙๘๕] ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ จิตตธรรม ที่เป็นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๘๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
เหตุทุกเจตสิกทุกนเหตุทุกนเจตสิกทุกะ
[๙๘๗] ธรรมที่ไม่ใช่เจตสิกธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยเจตสิกธรรมที่เป็นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๘๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๙๘๙] ธรรมที่ไม่ใช่อเจตสิกธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยอเจตสิกธรรมที่เป็น นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๙๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
เหตุทุกจิตตสัมปยุตตทุกนเหตุทุกนจิตตสัมปยุตตทุกะ
[๙๙๑] ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสัมปยุตตธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยจิตตสัมปยุตตธรรม ที่เป็นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๙๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๙๙๓] ธรรมที่ไม่ใช่จิตตวิปปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยจิตตวิปปยุตตธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๙๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
เหตุทุกจิตตสังสัฏฐทุกนเหตุทุกนจิตตสังสัฏฐทุกะ
[๙๙๕] ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยจิตตสังสัฏฐธรรม ที่เป็นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยจิตตสังสัฏฐธรรม ที่เป็น นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๙๙๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖
เหตุทุกจิตตสมุฏฐานทุกนเหตุทุกโนจิตตสมุฏฐานทุกะ
[๙๙๗] ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยจิตตสมุฏฐานธรรม ที่เป็นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๙๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๙๙๙] ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยธรรม ที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๐๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
เหตุทุกจิตตสหภูทุกนเหตุทุกโนจิตตสหภูทุกะ
[๑๐๐๑] ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสหภูธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยจิตตสหภูธรรม ที่เป็น เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๐๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๐๐๓] ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสหภูธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยธรรม ที่ไม่ใช่จิตตสหภูธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๐๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
เหตุทุกจิตตานุปริวัตติทุกนเหตุทุกโนจิตตานุปริวัตติทุกะ
[๑๐๐๕] ธรรมที่ไม่ใช่จิตตานุปริวัตติธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยจิตตานุปริวัตติ- *ธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๐๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๐๐๗] ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่จิตตานุปริวัตติธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตานุปริวัตติธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๐๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
เหตุทุกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกะ
นเหตุทุกโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกะ
[๑๐๐๙] ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยจิตต- *สังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ที่เป็นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๑๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๐๑๑] ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๑๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
เหตุทุกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกะ
นเหตุทุกโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกะ
[๑๐๑๓] ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยจิตต- *สังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม ที่เป็นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๑๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๐๑๕] ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๑๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
เหตุทุกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกะ
นเหตุทุกโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกะ
[๑๐๑๗] ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัย จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม ที่เป็นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๑๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๐๑๙] ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุ- *ธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๒๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
ฯลฯ
พึงจำแนกนัยให้พิสดาร
เหตุทุกทัสสเนนปหาตัพพทุกนเหตุทุกนทัสสเนนปหาตัพพทุกะ
[๑๐๒๑] ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยทัสสเนน- *ปหาตัพพธรรม ที่เป็นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๒๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๐๒๓] ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัย ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย เหมือนกัน
เหตุทุกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ
นเหตุทุกนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ
[๑๐๒๔] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เป็นเหตุธรรม ฯลฯ มี ๓ นัย เหมือนกัน [๑๐๒๕] ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๒๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ ฯลฯ
เหตุทุกสรณทุกนเหตุทุกนสรณทุกะ
[๑๐๒๗] ธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยสรณธรรม ที่เป็นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยสรณธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยสรณธรรมที่เป็นเหตุธรรม และ สรณธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๒๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๐๒๙] ธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยอรณธรรม ที่เป็นนเหตุ- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๓๐] ธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยอรณธรรม ที่เป็นนเหตุ- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม ที่ไม่ใช่ นเหตุธรรม อาศัยอรณธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๓๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
สเหตุกทุกเหตุทุกนสเหตุกทุกนเหตุทุกะ
[๑๐๓๒] ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม อาศัยเหตุธรรม ที่เป็น สเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม อาศัยเหตุธรรม ที่เป็นอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัยมี ๓ นัย [๑๐๓๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ [๑๐๓๔] ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น สเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๓๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
เหตุสัมปยุตตทุกเหตุทุกนเหตุสัมปยุตตทุกนเหตุทุกะ
[๑๐๓๖] ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่ไม่ใช่เหตุสัมปยุตตธรรม อาศัยเหตุธรรม ที่เป็น เหตุสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่ไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นเหตุวิปปยุตต- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๑๐๓๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ [๑๐๓๘] ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่เป็น เหตุสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๓๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
เหตุสเหตุกทุกเหตุทุกนเหตุสเหตุกทุกนเหตุทุกะ
[๑๐๔๐] นเหตุธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่อเหตุกธรรม อาศัยเหตุธรรม ที่เป็น เหตุธรรมและสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๔๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ [๑๐๔๒] ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัย นเหตุธรรม ที่เป็นสเหตุธรรม แต่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๔๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
เหตุเหตุสัมปยุตตทุกเหตุทุกนเหตุเหตุสัมปยุตตทุกนเหตุทุกะ
[๑๐๔๔] นเหตุธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม อาศัยเหตุธรรม ที่เป็นเหตุธรรมและเหตุสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๔๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ [๑๐๔๖] ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุวิปปยุตตธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นเหตุสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๔๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
สัปปัจจยทุกเหตุทุกนสัปปัจจยทุกนเหตุทุกะ
[๑๐๔๘] นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อัปปัจจยธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นสัปปัจจยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๔๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ [๑๐๕๐] ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อัปปัจจยธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น สัปปัจจยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๕๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
สังขตทุกะก็เหมือนกับสัปปัจจยทุกะ
สนิทัสสนทุกเหตุทุกนสนิทัสสนทุกนเหตุทุกะ
[๑๐๕๒] นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนธรรม อาศัยเหตุธรรม ที่เป็นอนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๕๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๐๕๔] ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่เป็น อนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๕๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
สัปปฏิฆทุกเหตุทุกนสัปปฏิฆทุกนเหตุทุกะ
[๑๐๕๖] นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อัปปฏิฆธรรม อาศัยเหตุธรรม ที่เป็นอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๕๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๐๕๘] ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่สัปปฏิฆธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น อัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๕๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
รูปีทุกเหตุทุกนรูปีทุกนเหตุทุกะ
[๑๐๖๐] นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อรูปีธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นอรูปีธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๖๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๐๖๒] ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่รูปีธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นรูปีธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อรูปีธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่เป็นอรูปีธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๖๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
โลกิยทุกเหตุทุกนโลกิยทุกนเหตุทุกะ
[๑๐๖๔] นเหตุธรรมที่ไม่ใช่โลกุตตรธรรม อาศัยเหตุธรรม ที่เป็นโลกิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย นเหตุธรรมที่ไม่ใช่โลกุตตรธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นโลกุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๑๐๖๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๔ [๑๐๖๖] ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่โลกุตตรธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น โลกิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่โลกิยธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นโลกุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย [๑๐๖๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒
เกนจิวิญเญยยทุกเหตุทุกนเกนจิวิญเญยยทุกนเหตุทุกะ
[๑๐๖๘] นเหตุธรรมที่ไม่ใช่เกนจิวิญเญยยธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นเกนจิวิญเญยย- ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย นเหตุธรรมที่ไม่ใช่เกนจินวิญเญยยธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นเกนจิวิญเญยยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย นเหตุธรรมที่ไม่ใช่เกนจิวิญเญยยธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นเกนจิวิญเญยยธรรม และ เหตุธรรมที่เป็นเกนจิวิญเญยยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๑๐๖๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ [๑๐๗๐] ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่เกนจิวิญเญยยธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่เป็นเกนจิวิญเญยยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๗๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
อาสวทุกเหตุทุกโนอาสวทุกนเหตุทุกะ
[๑๐๗๒] นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นอาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย นเหตุธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยเหตุธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นอาสวธรรม และเหตุธรรมที่ไม่ใช่ อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย [๑๐๗๓] ในปัจจัยทั้งปวง มีวาระ ๕ [๑๐๗๔] ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่ธรรม ที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๗๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕
สาสวทุกเหตุทุกนสาสวทุกนเหตุทุกะ
[๑๐๗๖] นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อนาสวธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นสาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อนาสวธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นอนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๑๐๗๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๔
เหมือนโลกิยทุกะ
อาสวสัมปยุตตทุกเหตุทุกนอาสวสัมปยุตตทุกนเหตุทุกะ
[๑๐๗๘] นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นอาสวสัมปยุตต- ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม และ เหตุธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๑๐๗๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ [๑๐๘๐] ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น อาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นอาสว- *วิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย [๑๐๘๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๔
อาสวสาสวทุกเหตุทุกนอาสวสาสวทุกนเหตุทุกะ
[๑๐๘๒] นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม และไม่ใช่อนาสวธรรม อาศัยเหตุธรรม ที่เป็นอาสวธรรมและสาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม และไม่ใช่อนาสวธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นสาสวธรรม แต่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมและไม่ใช่อนาสวธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นอาสวธรรม และเหตุธรรมที่เป็นสาสวะ แต่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย [๑๐๘๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕ [๑๐๘๔] ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อนาสวธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสว- *ธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นอาสวธรรม และสาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๘๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕
อาสวอาสวสัมปยุตตทุกเหตุทุกะ
นอาสวอาสวสัมปยุตตทุกนเหตุทุกะ
[๑๐๘๖] นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม และไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม อาศัยเหตุธรรม ที่เป็นอาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม และไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็น อาสวสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย [๑๐๘๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๔ [๑๐๘๘] ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ อาสวธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นอาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๑๐๘๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๔
อาสววิปปยุตตสาสวทุกเหตุทุกะ
นอาสววิปปยุตตนสาสวทุกนเหตุทุกะ
[๑๐๙๐] นเหตุธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่อนาสวธรรม อาศัยเหตุธรรม ที่เป็นอาสววิปปยุตตสาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย นเหตุธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่อนาสวธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็น อาสววิปปยุตตอนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๑๐๙๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๔ [๑๐๙๒] ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่เป็นอาสววิปปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่อนาสวธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตสาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่เป็นอาสววิปปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่สาสวธรรม อาศัยนเหตุ- *ธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตอนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๙๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒
ฉโคจกทุกนเหตุทุกนฉโคจฉกทุกนเหตุทุกะ
[๑๐๙๔] นเหตุธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นสัญโญชนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นคันถธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่ไม่ใช่โอฆธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นโอฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่ไม่ใช่โยคธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นโยคธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่ไม่ใช่นีวรณธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นนีวรณธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม อาศัยเหตุธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๙๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
สารัมมณทุกนเหตุทุกนสารัมมณทุกนเหตุทุกะ
[๑๐๙๖] นเหตุธรรมที่ไม่ใช่สารัมมณธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นสารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๙๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๐๙๘] ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อนารัมมณธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น สารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อนารัมมณธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นอนารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อนารัมมณธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นสารัมมณธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นอนารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๙๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
จิตตทุกเหตุทุกโนจิตตทุกนเหตุทุกะ
[๑๑๐๐] นเหตุธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรม อาศัยเหตุธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๐๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๑๐๒] ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่จิตตธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นจิตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๐๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
เจตสิกทุกเหตุทุกนเจตสิกทุกนเหตุทุกะ
[๑๑๐๔] นเหตุธรรมที่ไม่ใช่เจตสิกธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นเจตสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๐๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๑๐๖] ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อเจตสิกธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น เจตสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๐๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
จิตตสัมปยุตตทุกเหตุทุกนจิตตสัมปยุตตทุกนเหตุทุกะ
[๑๑๐๘] นเหตุธรรมที่ไม่ใช่จิตตสัมปยุตตธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นจิตตสัมปยุตต- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๐๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
ฯลฯ
จิตตสังสัฏฐทุกเหตุทุกนจิตตสังสัฏฐทุกนเหตุทุกะ
[๑๑๑๐] นเหตุธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นจิตตสังสัฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๑๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
จิตตสมุฏฐานทุกเหตุทุกโนจิตตสมุฏฐานทุกนเหตุทุกะ
[๑๑๑๒] นเหตุธรรมที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นจิตตสมุฏฐาน- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๑๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
จิตตสหภูทุกเหตุทุกโนจิตตสหภูทุกนเหตุทุกะ
[๑๑๑๔] นเหตุธรรมที่ไม่ใช่จิตตสหภูธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นจิตตสหภูธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๑๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
จิตตานุปริวัตติทุกเหตุทุกะ
โนจิตตานุปริวัตติทุกนเหตุทุกะ
[๑๑๑๖] นเหตุธรรมที่ไม่ใช่จิตตานุปริวัตติธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นจิตตานุปริวัตติ- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๑๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกเหตุทุกะ
โนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกนเหตุทุกะ
[๑๑๑๘] นเหตุธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยเหตุธรรมที่ไม่ใช่จิตต- *สังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๑๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกเหตุทุกะ
โนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกนเหตุทุกะ
[๑๑๒๐] นเหตุธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็น จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๒๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกเหตุทุกะ
โนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกนเหตุทุกะ
[๑๑๒๒] นเหตุธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม อาศัยเหตุธรรม ที่เป็นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๒๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
อัชฌัตติกทุกเหตุทุกนอัชฌัตติกทุกนเหตุทุกะ
[๑๑๒๔] นเหตุธรรมที่ไม่ใช่พาหิรธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นพาหิรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๒๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๑๒๖] ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อัชฌัตติกธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น อัชฌัตติกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๒๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
อุปาทาทุกเหตุทุกนอุปาทาทุกนเหตุทุกะ
[๑๑๒๘] นเหตุธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม อาศัยเหตุธรรมที่ไม่ใช่อุปาทา- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๒๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๑๓๐] ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นอุปาทา- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๓๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
อุปาทินนทุกเหตุทุกนอุปาทินนทุกนเหตุทุกะ
[๑๑๓๒] นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นอุปาทินนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นอนุปาทินนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย [๑๑๓๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๔ [๑๑๓๔] ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น อุปาทินนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นอนุปาทินนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย [๑๑๓๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒
ทวิโคจฉกทุกเหตุทุกนทวิโคจฉกทุกนเหตุทุกะ
[๑๑๓๖] นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นอุปาทานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่ไม่ใช่กิเลสธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นกิเลสธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย
ทัสสเนนปหาตัพพทุกเหตุทุกนทัสสเนนปหาตัพพทุกนเหตุทุกะ
[๑๑๓๗] นเหตุธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นทัสสเนน- *ปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย นเหตุธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยเหตุธรรมที่ไม่ใช่ ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย [๑๑๓๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๔ [๑๑๓๙] ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย [๑๑๔๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒
ภาวนายปหาตัพพทุกเหตุทุกนภาวนายปหาตัพพทุกนเหตุทุกะ
[๑๑๔๑] นเหตุธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นภาวนาย- *ปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๔๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๔ [๑๑๔๓] ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่ไม่ใช่ภาวนาย- *ปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๔๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกเหตุทุกะ
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกนเหตุทุกะ
[๑๑๔๕] นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยเหตุธรรม ที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย. นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยเหตุธรรมที่ไม่ใช่ ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
ในหัวข้อปัจจัยทั้งปวง มี ๓ นัย
[๑๑๔๖] ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่ไม่ใช่ ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๔๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒
ฯลฯ
สรณทุกเหตุทุกนสรณทุกนเหตุทุกะ
[๑๑๔๘] นเหตุธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย นเหตุธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๑ นัย [๑๑๔๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๔ [๑๑๕๐] ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย [๑๑๕๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒
สรณทุกสเหตุกทุกนสรณทุกนสเหตุกทุกะ
[๑๑๕๒] ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยสเหตุกธรรมที่เป็น สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่อรณธรรม อาศัยสเหตุกธรรมที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย [๑๑๕๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒ [๑๑๕๔] ธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่อรณธรรม อาศัยอเหตุกธรรมที่เป็นสรณ- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยอเหตุกธรรมที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย [๑๑๕๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒
สรณนทุกเหตุสัมปยุตตทุกนสรณทุกนเหตุสัมปยุตตทุกะ
[๑๑๕๖] ธรรมที่ไม่ใช่เหตุสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยเหตุสัมปยุตตธรรม ที่เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๕๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒
เหมือนกับสเหตุกทุกะ
สรณทุกเหตุสเหตุกทุกนสรณทุกนเหตุสเหตุกทุกะ
[๑๑๕๘] ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่อเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่อรณธรรม อาศัย ธรรมที่เป็นเหตุธรรม และสเหตุกธรรมที่เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่อเหตุธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็น เหตุธรรม และสเหตุกธรรม ที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย [๑๑๕๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒ [๑๑๖๐] ธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อรณ- *ธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม แต่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัย ธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม แต่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย [๑๑๖๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
สรณทุกเหตุเหตุสัมปยุตตทุกนสรณทุกนเหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ
[๑๑๖๒] ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นเหตุธรรม และเหตุสัมปยุตตธรรม ที่เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
เหมือนกับเหตุสเหตุกทุกะ
สรณทุกนเหตุสเหตุกทุกนสรณทุกนเหตุนสเหตุกทุกะ
[๑๑๖๓] ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัย ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม แต่เป็นสเหตุกธรรม ที่เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ เหตุธรรม แต่เป็นสเหตุกธรรม ที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย [๑๑๖๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒ [๑๑๖๕] ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่อเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัย ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม แต่เป็นอเหตุกธรรม ที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๖๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
สรณทุกจูฬันตรทุกนสรณทุกจูฬันตรทุกะ
[๑๑๖๗] อัปปัจจยธรรมที่เป็นอรณธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อัปปัจจยธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม โดยอารัมมณปัจจัย อสังขตธรรมที่เป็นอรณธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อสังขตธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม โดยอารัมมณปัจจัย สนิทัสสนธรรมที่เป็นอรณธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนธรรม ที่ไม่ใช่ อรณธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม โดยอารัมมณปัจจัย ฯลฯ
สรณทุกอาสวทุกนสรณทุกโนอาสวทุกะ
[๑๑๖๘] ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่ไม่ใช่อรณธรรม ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม และ ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่ไม่ใช่อรณธรรม อาศัยอาสวธรรมที่เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่ไม่ใช่อรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่เป็นสรณธรรม ฯลฯ มี ๑ นัย
สรณทุกสาสวทุกนสรณทุกนสาสวทุกะ
[๑๑๖๙] ธรรมที่ไม่ใช่สาสวธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยสาสวธรรมที่เป็นอรณ- *ธรรม ฯลฯ ธรรมที่ไม่ใช่อนาสวธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยอนาสวธรรมที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย
ในปัจจัยทั้งปวง พึงให้พิสดารโดยวิธีนี้
ฯลฯ
สรณทุกสารัมมณทุกนสรณทุกนสารัมมณทุกะ
[๑๑๗๐] ธรรมที่ไม่ใช่สารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยสารัมมณธรรมที่เป็น สรณธรรม ฯลฯ ธรรมที่ไม่ใช่สารัมมณปัจจัย ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยสารัมมณธรรมที่เป็นอรณธรรม ฯลฯ
ฯลฯ
สรณทุกทัสสเนนปหาตัพพทุกนสรณทุกนทัสสเนนปหาตัพพทุกะ
[๑๑๗๑] ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยทัสสเนน- *ปหาตัพพธรรมที่เป็นสรณธรรม ฯลฯ มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่อรณธรรม อาศัยธรรม ที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่เป็นอรณธรรม ฯลฯ
ฯลฯ
สรณทุกสอุตตรทุกนสรณทุกนสอุตตรทุกะ
[๑๑๗๒] ธรรมที่ไม่ใช่สอุตตรธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยสอุตตรธรรมที่เป็น อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนุตตรธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยอนุตตรธรรมที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
สหชาตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดาร
อนุโลมปัจจนียทุกทุกปัฏฐาน จบ.
ปัจจนียานุโลมติกปัฏฐาน
นกุสลัตติกกุสลัตติกะ
[๑] ธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย คือ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอกุศล ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๒ ธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย คือ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นวิบากอัพยากฤต และกิริยา อัพยากฤต ธรรมที่เป็นอกุศล และธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๒] ธรรมที่เป็นกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นกุศล และธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๓] ธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นกุศล และธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นอกุศล และธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย [๔] ธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นอกุศล และธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่ อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๕] ธรรมที่เป็นกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศล และธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศล และธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นกุศล และธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศล และธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๖] ธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย [๗] ธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย ธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย ธรรมที่เป็นกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย ธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย ธรรมที่เป็นกุศล อาศัยธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย ธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย ธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย ธรรมที่เป็นกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศล และธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย ธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย [๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๘ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๑๘ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑๘ [๙] ธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย ฯลฯ ธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น ไม่ใช่ เพราะเหตุปัจจัย [๑๐] ธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะ อารัมมณปัจจัย ฯลฯ ธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น ไม่ใช่ เพราะอารัมมณปัจจัย [๑๑] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๖ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๖ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มีวาระ ๑๘ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มี " ๖ [๑๒] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ [๑๓] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๖ สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร [๑๔] ธรรมที่เป็นกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นกุศล และธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นอกุศล และธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๕ นัย ธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย ธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย ธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศล และธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่เป็นกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๕ นัย [๑๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๖ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒๖ [๑๖] ในสังสัฏฐวาร ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ ฯลฯ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ ฯลฯ [๑๗] ธรรมที่ไม่ใช่กุศล เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นอกุศล โดยเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นอัพยากฤต โดยเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นอกุศล และธรรมที่เป็นอัพยากฤต โดย เหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นกุศล โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นอัพยากฤต โดยเหตุปัจจัย มี ๕ นัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นอกุศล โดย เหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล และธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นกุศล โดย เหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่อกุศล เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นอัพยากฤต โดย เหตุปัจจัย มี ๑ นัย [๑๘] ธรรมที่ไม่ใช่กุศล เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นกุศล โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นอกุศล โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นอัพยากฤต โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นกุศล โดย อารัมมณปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นอกุศล โดย อารัมมณปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นอัพยากฤต โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล และธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นกุศล โดย อารัมมณปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล และธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นอกุศล โดย อารัมมณปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล และธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นอัพยากฤต โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่อกุศล เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นกุศล โดย อารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย [๑๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๘ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑๘ ในอธิปติปัจจัย มี " ๒๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒๒
ปัญหาวารพึงให้พิสดาร
นเวทนาตติกเวทนาตติกะ
[๒๐] สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๑] ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๒] อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนาย- *สัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
ฯลฯ
[๒๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑ ในอธิปติปัจจัย มี " ๒๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒๑
นวิปากัตติกวิปากัตติกะ
[๒๔] วิปากธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย วิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย วิปากธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๓ นัย เนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เนววิปากนวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย วิปากธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เนววิปากนวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย [๒๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๒
นอุปาทินนุปาทานิยัตติกอุปาทินนุปาทานิยัตติกะ
[๒๖] อนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๕ นัย อุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๓ นัย อนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนุปาทานิยธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย อุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนุปาทานิยธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนุปาทานิยธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ อนุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๒๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๘
นสังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกสังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกะ
[๒๘] อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๒๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๘
นสวิตักกัตติกสวิตักกัตติกะ
[๓๐] สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย อวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อวิตักกอวิจารธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๗ นัย อวิตักกอวิจารธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๗ นัย [๓๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๔๙
นปีติตติกปีติตติกะ
[๓๒] ปีติสหคตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปีติสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๔ นัย สุขสหคตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๔ นัย อุเบกขาสหคตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ปีติสหคตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๔ นัย [๓๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๘
นทัสสนัตติกทัสสนัตติกะ
[๓๔] ภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เนวทัสสเนนนภาวนายปหา- *ตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ฯลฯ มี ๕ นัย [๓๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๘
นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกะ
[๓๖] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๓๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๖
นอาจยคามิตติกอาจยคามิตติกะ
[๓๘] อปจยคามิธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาจยคามิธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑๘ นัย
นเสกขัตติกเสกขัตติกะ
[๓๙] อเสกขธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เสกขธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑๘ นัย
นปริตตัตติกปริตตัตติกะ
[๔๐] ปริตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปริตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒๒ นัย
นปริตตารัมมณัตติกปริตตารัมมณัตติกะ
[๔๑] ปริตตารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปริตตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๑๓ นัย
นหีนัตติกหีนัตติกะ
[๔๒] มัชฌิมธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่หีนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑๘ นัย
นมิจฉัตตัตติกมิจฉัตตัตติกะ
[๔๓] สัมมัตตนิยตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่มิจฉัตตนิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๑๘ นัย
นมัคคารัมมณัตติกมัคคารัมมณัตติกะ
[๔๔] มัคคเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่มัคคารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑๐ นัย
นอุปปันนัตติกอุปปันนัตติกะ
[๔๕] ธรรมที่ไม่ใช่อนุปันนธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปปันนธรรม โดยเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทิธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปปันนธรรม โดยเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนุปปันนธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อุปาทิธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปปันนธรรม โดยเหตุปัจจัย [๔๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นอตีตัตติกอตีตัตติกะ
[๔๗] ธรรมที่ไม่ใช่อตีตธรรม เป็นปัจจัยแก่ปัจจุปปันนธรรม โดยเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนาคตธรรม เป็นปัจจัยแก่ปัจจุปปันนธรรม โดยเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อตีตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อนาคตธรรม เป็นปัจจัยแก่ปัจจุปปันนธรรม โดยเหตุปัจจัย [๔๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นอตีตารัมมณัตติกอตีตารัมมณัตติกะ
[๔๙] อตีตารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อตีตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อนาคตารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อตีตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ปัจจุปปันนารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อตีตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อตีตารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนาคตรัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ปัจจุปปันนารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนาคตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย ปัจจุปปันนารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปัจจุปปันนารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย อตีตารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปัจจุปปันนารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อนาคตารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปัจจุปปันนารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๕๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๕
นอัชฌัตตัตติกอัชฌัตตัตติกะ
[๕๑] พหิทธาธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัชฌัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย อัชฌัตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่พาหิทธาธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย [๕๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒
นอัชฌัตตารัมมณัตติกอัชฌัตตารัมมณัตติกะ
[๕๓] อัชฌัตตารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัชฌัตตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๒ นัย พหิทธารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่พหิทธารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย [๕๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖
นสนิทัสสนัตติกสนิทัสสนนัตติกะ
[๕๕] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสน- *สัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสน- *สัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสน- *สัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๗ นัย อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๗ นัย อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๗ นัย [๕๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓๕
ปัญหาวารพึงให้พิสดาร
ปัจจนียานุโลมติกปัฏฐาน จบ.
-----------------------------------------------------
ปัจจนียานุโลมทุกปัฏฐาน
นเหตุทุกเหตุทุกะ
[๕๗] เหตุธรรม อาศัยนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรม อาศัยนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุธรรม และนเหตุธรรม อาศัยนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุธรรม และนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุธรรม อาศัยนเหตุธรรม และธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรม อาศัยนเหตุธรรม และธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุธรรม และนเหตุธรรม อาศัยนเหตุธรรม และธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มีวาระ ๙
สหชาตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดาร
นสเหตุกทุกสเหตุกทุกะ
[๕๙] สเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๓ นัย อเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๓ นัย สเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ อเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๖๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
นเหตุสัมปยุตตทุกเหตุสัมปยุตตทุกะ
[๖๑] เหตุสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย [๖๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
นเหตุสเหตุกทุกเหตุสเหตุกทุกะ
[๖๓] เหตุธรรม และสเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่อเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
นเหตุเหตุสัมปยุตตทุกเหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ
[๖๕] เหตุธรรม และเหตุสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่เหตุ- *วิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
นเหตุนสเหตุกทุกนเหตุสเหตุกทุกะ
[๖๗] นเหตุสเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นนเหตุธรรม แต่ไม่ใช่สเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
นสัปปัจจยทุกสัปปัจจยทุกะ
[๖๙] สัปปัจจยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัปปัจจยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
นสังขตทุกสังขตทุกะ
[๗๑] สังขตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อสังขตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
นสนิทัสสนทุกสนิทัสสนทุกะ
[๗๓] สนิทัสสนธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อนิทัสสนธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สนิทัสสนธรรม และอนิทัสสนธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๗๕] ธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนธรรม เป็นปัจจัยแก่สนิทัสสนธรรม โดยเหตุปัจจัย [๗๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๗๗] ธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนธรรม เป็นปัจจัยแก่อนิทัสสนธรรม โดยอารัมมณปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนธรรม เป็นปัจจัยแก่อนิทัสสนธรรม โดยอารัมมณปัจจัย
นสัปปฏิฆทุกสัปปฏิฆทุกะ
[๗๘] สัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๓ นัย อัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๓ นัย สัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๗๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
นรูปีทุกรูปีทุกะ
[๘๐] รูปีธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่รูปีธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
นโลกิยทุกโลกิยทุกะ
[๘๒] โลกิยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่โลกิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย โลกุตตรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่โลกิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย โลกิยธรรม และโลกุตตรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่โลกิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย โลกิยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่โลกุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย โลกิยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่โลกิยธรรม และธรรมที่ไม่ใช่โลกุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕
นเกนจิวิญเญยยทุกเกนจิวิญเญยยทุกะ
[๘๔] เกนจิวิญเญยยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เกนจิวิญเญยยธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย [๘๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
นอาสวทุกอาสวทุกะ
[๘๖] อาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อาสวธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มีวาระ ๓ ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ ปัจจัย อาสวธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๘๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
นสาสวทุกสาสวทุกะ
[๘๘] สาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อนาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สาสวธรรม และอนาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย สาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย สาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สาสวธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย [๘๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕
นอาสวสัมปยุตตทุกอาสวสัมปยุตตทุกะ
[๙๐] อาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย [๙๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
นอาสวสาสวทุกอาสวสาสวทุกะ
[๙๒] อาสวะและสาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมและไม่ใช่อนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
นอาสวอาสวสัมปยุตตทุกอาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ
[๙๔] อาสวะและอาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมและไม่ใช่อาสว- *วิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
อาสววิปปยุตตนสาสวทุกอาสววิปปยุตตสาสวทุกะ
[๙๖] อาสววิปปยุตตสาสวธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตต แต่ไม่ใช่สาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕
ฉโคจฉกทุกฉโคจฉกทุกะ
[๙๘] สัญโญชนธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย คันถธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย โอฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่โอฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย โยคธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่โยคธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นีวรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นีวรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ปรามาสธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
นสารัมมณทุกสารัมมณทุกะ
[๙๙] สารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อนารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สารัมมณธรรม และอนารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อนารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย สารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สารัมมณธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อนารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๑๐๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
นจิตตทุกจิตตทุกะ
[๑๐๑] จิตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย จิตตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ- *ปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ จิตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย [๑๐๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕
นเจตสิกทุกเจตสิกทุกะ
[๑๐๓] เจตสิกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เจตสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อเจตสิกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เจตสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เจตสิกธรรม และอเจตสิกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เจตสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ- *ปัจจัย [๑๐๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
นจิตตสัมปยุตตทุกจิตตสัมปยุตตทุกะ
[๑๐๕] จิตตสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ- *ปัจจัย จิตตวิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย จิตตสัมปยุตตธรรม และจิตตวิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย จิตตวิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย จิตตสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย จิตตสัมปยุตตธรรม และจิตตวิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ฯลฯ [๑๐๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
นจิตตสังสัฏฐทุกจิตตสังสัฏฐทุกะ
[๑๐๗] จิตตสังสัฏฐธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ- *ปัจจัย จิตตวิสังสัฏฐธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย จิตตสังสัฏฐธรรม และจิตตวิสังสัฏฐธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
นจิตตสมุฏฐานทุกจิตตสมุฏฐานทุกะ
[๑๐๙] จิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ- *ปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสมุฏ- *ฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
นจิตตสหภูทุกจิตตสหภูทุกะ
[๑๑๑] จิตตสหภูธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสหภูธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสหภูธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสหภูธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย จิตตสหภูธรรม และธรรมที่ไม่ใช่จิตตสหภูธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสหภูธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
นจิตตานุปริวัตติทุกจิตตานุปริวัตติทุกะ
[๑๑๓] จิตตานุปริวัตติธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตานุปริวัตติธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ- *ปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตานุปริวัตติธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตานุปริวัตติธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย จิตตานุปริวัตติธรรม และธรรมที่ไม่ใช่จิตตานุปริวัตติธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตานุ- *ปริวัตติธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกะ
[๑๑๕] จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกะ
[๑๑๗] จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐาน- *สหภูธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกะ
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกะ
[๑๑๙] จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานา- *นุปริวัตติธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
นอัชฌัตติกทุกอัชฌัตติกทุกะ
[๑๒๑] อัชฌัตติกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัชฌัตติกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย พาหิรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่พาหิรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๑๒๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
นอุปาทาทุกอุปาทาทุกะ
[๑๒๓] อุปาทาธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕
นอุปาทินนทุกอุปาทินนทุกะ
[๑๒๕] อนุปาทินนธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕
นอุปาทานโคจฉกทุกอุปาทานโคจฉกทุกะ
[๑๒๗] อุปาทานธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
ฯลฯ
นกิเลสโคจฉกทุกกิเลสโคจฉกทุกะ
[๑๒๘] กิเลสธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กิเลสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
ฯลฯ
นทัสสเนนปหาตัพพทุกทัสสเนนปหาตัพพทุกะ
[๑๒๙] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพ- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ทัสสเนนปหาตัพพธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม และ ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย [๑๓๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕
นภาวนายปหาตัพพทุกภาวนายปหาตัพพทุกะ
[๑๓๑] ภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕
นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ
[๑๓๓] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
นภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ
[๑๓๕] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
นสวิตักกทุกสวิตักกทุกะ
[๑๓๗] สวิตักกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อวิตักกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สวิตักกธรรม และอวิตักกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ ปัจจัย มี ๓ นัย อวิตักกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สวิตักกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สวิตักกธรรม และอวิตักกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สวิตักกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สวิตักกธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อวิตักกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สวิตักกธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สวิตักกธรรม และอวิตักกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สวิตักกธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ อวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
นสวิจารทุกสวิจารทุกะ
[๑๓๙] สวิจารธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๔๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
นสัปปีติกทุกสัปปีติกทุกะ
[๑๔๑] สัปปีติกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สัปปีติกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๔๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
นปีติสหคตทุกปีติสหคตทุกะ
[๑๔๓] ปีติสหคตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปีติสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๔๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
นสุขสหคตทุกสุขสหคตทุกะ
[๑๔๕] สุขสหคตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๔๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
นอุเบกขาสหคตทุกอุเบกขาสหคตทุกะ
[๑๔๗] อุเบกขาสหคตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย อุเบกขาสหคตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขา- *สหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อุเบกขาสหคตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ธรรม ที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม และธรรมที่ ไม่ใช่ธรรม ที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อุเบกขาสหคตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขา- *สหคตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๑๔๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
นกามาวจรทุกกามาวจรทุกะ
[๑๔๙] กามาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กามาวจรธรรม และธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ธรรม ที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๑๕๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
นรูปาวจรทุกรูปาวจรทุกะ
[๑๕๑] รูปาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๕๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
นอรูปาวจรทุกอรูปาวจรทุกะ
[๑๕๓] ธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย [๑๕๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
นปริยาปันนทุกปริยาปันนทุกะ
[๑๕๕] ปริยาปันนธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปริยาปันนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ปริยาปันนธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อปริยาปันนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ปริยาปันนธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปริยาปันนธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อปริยาปันนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย [๑๕๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕
นนิยยานิกทุกนิยยานิกทุกะ
[๑๕๗] อนิยยานิกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นิยยานิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย อนิยยานิกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิยยานิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อนิยยานิกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นิยยานิกธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อนิยยานิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย [๑๕๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕
นนิยตทุกนนิยตทุกะ
[๑๕๙] อนิยตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย อนิยตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อนิยตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นิยตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อนิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย [๑๖๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕
นสอุตตรทุกสอุตตรทุกะ
[๑๖๑] สอุตตรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สอุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อนุตตรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สอุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สอุตตรธรรม และอนุตตรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สอุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ- *ปัจจัย มี ๓ นัย สอุตตรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย สอุตตรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สอุตตรธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อนุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย [๑๖๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕
นสรณทุกสรณทุกะ
[๑๖๓] อรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย อรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๑ นัย [๑๖๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๕ [๑๖๕] อรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย สรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย [๑๖๖] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๒ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มี " ๓
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๑๖๗] ธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม เป็นปัจจัยแก่อรณธรรม โดยเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม เป็นปัจจัยแก่อรณธรรม โดยเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม เป็นปัจจัยแก่สรณธรรม โดยเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม เป็นปัจจัยแก่สรณธรรม และอรณธรรม โดยเหตุปัจจัย [๑๖๘] ธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม เป็นปัจจัยแก่สรณธรรม โดยอารัมมณปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม เป็นปัจจัยแก่อรณธรรม โดยอารัมมณปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม เป็นปัจจัยแก่อรณธรรม โดยอารัมมณปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม เป็นปัจจัยแก่สรณธรรม โดยอารัมมณปัจจัย [๑๖๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๔ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๔ ในอวิคตปัจจัย มี " ๗ [๑๗๐] ธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม เป็นปัจจัยแก่สรณธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัย โดยอุปนิสสยปัจจัย เป็นปัจจัยโดยปุเรชาตปัจจัย [๑๗๑] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๗ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๗ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มี " ๔ อนุโลมก็ดี ปัจจนียะก็ดี อนุโลมปัจจนียะก็ดี ปัจจนียานุโลมก็ดี แห่งปัญหาวารใน กุสลัตติกะ ท่านนับไว้อย่างไร พึงนับอย่างนั้น
ปัจจนียาโลมทุกปัฏฐาน จบ.
ปัจจนียานุโลมทุกัตติกปัฏฐาน
นเหตุทุกนกุสลัตติกเหตุทุกกุสลัตติกะ
[๑๗๒] กุศลธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นเหตุธรรม และกุศลธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่เป็น นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๗๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๗๔] อกุศลธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๑๗๕] อัพยากตธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากตธรรม ที่เป็นนเหตุ- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อัพยากตธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากตธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อัพยากตธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากตธรรมที่เป็นนเหตุธรรม และ ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๗๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นสเหตุกทุกนกุสลัตติกสเหตุกทุกกุสลัตติกะ
[๑๗๗] กุศลธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๗๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ [๑๗๙] อกุศลธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๑๘๐] อัพยากตที่เป็นอเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากตธรรม ที่ไม่ใช่สเหตุก- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อัพยากตธรรมที่เป็นอเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากตธรรม ที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อัพยากตธรรมที่เป็นอเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากตธรรม ที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อัพยากตธรรม ที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๘๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุสัมปยุตตทุกนกุสลัตติกเหตุสัมปยุตตทุกกุสลัตติกะ
[๑๘๒] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่เหตุสัมปยุตตธรรม ฯลฯ
นเหตุสเหตุกทุกนกุสลัตติกเหตุสเหตุกทุกกุสลัตติกะ
[๑๘๓] ธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่เป็นนเหตุธรรม และไม่ใช่อเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่กุศล- *ธรรมที่เป็นทั้งเหตุและสเหตุกธรรม โดยอารัมมณปัจจัย ฯลฯ เป็นปัจจัยแก่กุศลธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม แต่ไม่ใช่เหตุธรรม โดยอารัมมณปัจจัย ฯลฯ เป็นปัจจัยแก่กุศลธรรม ที่เป็นทั้งเหตุและสเหตุกธรรม และกุศลธรรมที่เป็น สเหตุกธรรม แต่ไม่ใช่เหตุธรรม โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่กุศลธรรมที่ เป็นทั้งเหตุและสเหตุกธรรม โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่เป็นนเหตุธรรม แต่ไม่ใช่อเหตุกธรรม และธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่ อเหตุกธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่กุศลธรรมที่เป็นทั้งเหตุและสเหตุกธรรม โดย อารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย ในปัจจัยทั้งปวง มีหัวข้อปัจจัย ๙ [๑๘๔] ธรรมที่ไม่ใช่อกุศลที่เป็นนเหตุธรรม แต่ไม่ใช่อเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่อกุศล- *ธรรมที่เป็นทั้งเหตุและสเหตุกธรรม โดยอารัมมณปัจจัย ฯลฯ มีหัวข้อปัจจัย ๙ [๑๘๕] ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากตธรรมที่เป็นนเหตุธรรม แต่ไม่ใช่อเหตุกธรรม เป็นปัจจัย แก่อัพยากตธรรมที่เป็นทั้งเหตุและสเหตุกธรรม โดยอารัมมณปัจจัย ฯลฯ มี ๓ นัย มีหัวปัจจัย ๙
นเหตุเหตุสัมปยุตตทุกนกุสลัตติกเหตุเหตุสัมปยุตตทุกกุสลัตติกะ
[๑๘๖] ธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่เป็นเหตุธรรม แต่ไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ กุศลธรรมที่เป็นทั้งเหตุและเหตุสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย ฯลฯ พึงกระทำหัวข้อปัจจัย ๙ [๑๘๗] ธรรมที่ไม่ใช่อกุศลที่เป็นนเหตุธรรม แต่ไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัย แก่อกุศลธรรมที่เป็นทั้งเหตุและเหตุสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย ฯลฯ พึงกระทำหัวข้อปัจจัย ๙ [๑๘๘] ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากตธรรมที่เป็นนเหตุธรรม แต่ไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม เป็น ปัจจัยแก่อัพยากตธรรม ที่เป็นทั้งเหตุและเหตุสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย พึงกระทำ หัวข้อปัจจัย ๙
นเหตุนสเหตุกทุกนกุสลัตติกนเหตุสเหตุกทุกกุสลัตติกะ
[๑๘๙] กุศลธรรมที่เป็นนเหตุสเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่เป็นนเหตุธรรม แต่ไม่ใช่สเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๙๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ [๑๙๑] อกุศลธรรมที่เป็นนเหตุสเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศลที่เป็นนเหตุธรรม แต่ไม่ใช่สเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๙๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ [๑๙๓] อัพยากตธรรมที่เป็นนเหตุอเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่ นเหตุธรรม และไม่ใช่อเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๙๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
นสัปปัจจยทุกนกุสลัตติกสัปปัจจยทุกกุสลัตติกะ
[๑๙๕] กุศลธรรมที่เป็นสัปปัจจยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อัปปัจจยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๙๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ [๑๙๗] อกุศลธรรมที่เป็นสัปปัจจยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่อัปปัจจยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๙๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ [๑๙๙] อัพยากตธรรมที่เป็นสัปปัจจยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากตธรรม ที่ไม่ใช่ อัปปัจจยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๐๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
นสังขตทุกนกุสลัตติกสังขตทุกกุสลัตติกะ
[๒๐๑] ธรรมที่ไม่ใช่อสังขตธรรม ฯลฯ
นสนิทัสสนทุกนกุสลัตติกสนิทัสสนทุกกุสลัตติกะ
[๒๐๒] กุศลธรรมที่เป็นอนิทัสสนธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่สนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๐๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ [๒๐๔] อกุศลธรรมที่เป็นอนิทัสสนธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศลที่ไม่ใช่สนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๐๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ [๒๐๖] อัพยากตธรรมที่เป็นสนิทัสสนธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่- *สนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อัพยากตธรรมที่เป็นอนิทัสสนธรรม ฯลฯ มี ๓ นัย
นสัปปฏิฆทุกนกุสลัตติกสัปปฏิฆทุกกุสลัตติกะ
[๒๐๗] กุศลธรรมที่เป็นอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่สัปปฏิฆธรรม ฯลฯ
นรูปีทุกนกุสลัตติกรูปีทุกกุสลัตติกะ
[๒๐๘] อกุศลธรรมที่เป็นอรูปีธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่อรูปีธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๐๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ [๒๑๐] อกุศลธรรมที่เป็นอรูปีธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศลที่ไม่ใช่อรูปีธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๑๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ [๒๑๒] อัพยากตธรรมที่เป็นรูปีธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากตธรรม ที่ไม่ใช่รูปีธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๑๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
นโลกิยทุกนกุสลัตติกโลกิยทุกกุสลัตติกะ
[๒๑๔] กุศลธรรมที่เป็นโลกิยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่โลกุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นโลกุตตรธรรม ฯลฯ มี ๒ นัย [๒๑๕] อกุศลธรรมที่เป็นโลกิยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศลที่ไม่ใช่โลกุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๑๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ [๒๑๗] อัพยากตธรรมที่เป็นโลกิยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่โลกิย- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อัพยากตธรรมที่เป็นโลกิยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่โลกุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๑๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒
นเกนจิวิญเญยยทุกนกุสลัตติกเกนจิวิญเญยยทุกกุสลัตติกะ
[๒๑๙] กุศลธรรมที่เป็นเกนจิวิญเญยยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่เกนจิวิญ- *เญยยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย กุศลธรรมที่เป็นเกนจิวิญเญยยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่เกนจิวิญเญยยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย กุศลธรรมที่เป็นเกนจิวิญเญยยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่เกนจิวิญเญยยธรรม และที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่เกนจิวิญเญยยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ในปัจจัยทั้งปวง มีวาระ ๙ [๒๒๐] อกุศลธรรมที่เป็นเกนจิวิญเญยยธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่ไม่ใช่เกนจิวิญเญยย- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อกุศลธรรมที่เป็นเกนจิวิญเญยยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศลที่ไม่ใช่เกนจิวิญเญยยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๒๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ [๒๒๒] อัพยากตธรรมที่เป็นเกนจิวิญเญยยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากตธรรม ที่ไม่ใช่เกนจิวิญเญยยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๒๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
นอาสวทุกนกุสลัตติกอาสวทุกกุสลัตติกะ
[๒๒๔] กุศลธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๒๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ [๒๒๖] อกุศลธรรมที่เป็นอาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศลที่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๒๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๒๒๘] อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากตธรรม ที่ไม่ใช่- *อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากตธรรม ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ทุกมูลกนัย มี ๑ นัย มี ๓ นัย ฯลฯ
นสาสวทุกนกุสลัตติกสาสวทุกกุสลัตติกะ
[๒๒๙] กุศลธรรมที่เป็นอนาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่อนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๓๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒ [๒๓๑] อกุศลธรรมที่เป็นอาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศลที่ไม่ใช่อนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๓๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
นอาสวสัมปยุตตทุกนกุสลัตติกอาสวสัมปยุตตทุกกุสลัตติกะ
[๒๓๓] กุศลธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่อาสวสัมป- *ยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๓๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ [๒๓๕] อกุศลธรรมที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศลที่ไม่ใช่อาสว- *สัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๓๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๒๓๗] อัพยากตธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากตธรรม ที่ไม่ใช่อาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๓๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นอาสวสาสวทุกนกุสลัตติกอาสวสาสวทุกกุสลัตติกะ
[๒๓๙] กุศลธรรมที่เป็นสาสวธรรม แต่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อาสวธรรม และไม่ใช่อนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๔๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ [๒๔๑] อกุศลธรรมที่เป็นทั้งอาสวธรรม และสาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่อาสวธรรม และไม่ใช่อนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๔๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๒๔๓] อัพยากตธรรมที่เป็นสาสวธรรม แต่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม และไม่ใช่อนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๔๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ อาสวะและอาสวสัมปยุตตทุกะ ไม่มี
อาสววิปปยุตตนสาสวทุกนกุสลัตติกะ
อาสววิปปยุตตสาสวทุกกุสลัตติกะ
[๒๔๕] กุศลธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตอนาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่เป็น อาสววิปปยุตตะ และไม่ใช่อนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตสาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่เป็นอาสววิปปยุตตะ และไม่ใช่อนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๔๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒ [๒๔๗] อกุศลธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตสาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศลที่เป็น อาสววิปปยุตตะ และไม่ใช่อนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๔๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ [๒๔๙] อัพยากตธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตสาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากตธรรม ที่เป็นอาสววิปปยุตตะ และไม่ใช่สาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อัพยากตธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตสาสวธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตะ ธรรม และไม่ใช่อนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๕๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒
สัญโญชนโคจฉกทุกนกุสลัตติกสัญโญชนโคจฉกทุกกุสลัตติกะ
[๒๕๑] อกุศลธรรมที่เป็นสัญโญชนธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศลที่ไม่ใช่สัญโญชน- *เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๕๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
คันถโคจฉกทุกนกุสลัตติกคันถโคจฉกทุกกุสลัตติกะ
[๒๕๓] อกุศลธรรมที่เป็นคันถธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศลที่ไม่ใช่คันถธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๕๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
โอฆโคจฉกทุกนกุสลัตติกโอฆโคจฉกทุกกุสลัตติกะ
[๒๕๕] อกุศลธรรมที่เป็นโอฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศลที่ไม่ใช่โอฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย
โยคโคจฉกทุกนกุสลัตติกโยคโคจฉกทุกกุสลัตติกะ
[๒๕๖] อกุศลธรรมที่เป็นโยคธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศลที่ไม่ใช่โยคธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๕๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นีวรณโคจฉกทุกนกุสลัตติกนีวรณโคจฉกทุกกุสลัตติกะ
[๒๕๘] อกุศลธรรมที่เป็นนีวรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศลที่ไม่ใช่นีวรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย
ปรามาสโคจฉกทุกนกุสลัตติกปรามาสโคจฉกทุกกุสลัตติกะ
[๒๕๙] อกุศลธรรมที่เป็นปรามาสธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศลที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๖๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นสารัมมณทุกนกุสลัตติกสารัมมณทุกกุสลัตติกะ
[๒๖๑] กุศลธรรมที่เป็นสารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่สารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๖๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ [๒๖๓] อกุศลธรรมที่เป็นสารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศลที่ไม่ใช่สารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๖๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ [๒๖๕] อัพยากตธรรมที่เป็นอนารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่- *อนารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๖๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
นจิตตทุกนกุสลัตติกจิตตทุกกุสลัตติกะ
[๒๖๗] กุศลธรรมที่เป็นจิตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่จิตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๖๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ ในธรรมที่ไม่ใช่อกุศล มี " ๓ นัย ในธรรมที่ไม่ใช่อัพยากตธรรม มี " ๓ นัย
ฯลฯ
นเจตสิกทุกนกุสลัตติกเจตสิกทุกกุสลัตติกะ
[๒๖๙] กุศลธรรมที่เป็นเจตสิกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่เจตสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๗๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นจิตตสัมปยุตตทุกนกุสลัตติกจิตตสัมปยุตตทุกกุสลัตติกะ
[๒๗๑] กุศลธรรมที่เป็นจิตตสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่จิตตสัมป- *ยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๗๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นจิตตสังสัฏฐทุกนกุสลัตติกจิตตสังสัฏฐทุกกุสลัตติกะ
[๒๗๓] กุศลธรรมที่เป็นจิตตสังสัฏฐธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐ- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๗๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นจิตตสมุฏฐานทุกนกุสลัตติกจิตตสมุฏฐานทุกกุสลัตติกะ
[๒๗๕] กุศลธรรมที่เป็นจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่จิตตสมุฏ- *ฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๗๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นจิตตสหภูทุกนกุสลัตติกจิตตสหภูทุกกุสลัตติกะ
[๒๗๗] กุศลธรรมที่เป็นจิตตสหภูธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่จิตตสหภูธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๗๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นจิตตานุปริวัตติทุกนกุสลัตติกจิตตานุปริวัตติทุกกุสลัตติกะ
[๒๗๙] กุศลธรรมที่เป็นจิตตานุปริวัตติธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่จิตตานุปริ- *วัตติธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย
นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกนกุสลัตติกะ
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกกุสลัตติกะ
[๒๘๐] กุศลธรรมที่เป็นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่- *จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๘๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกนกุสลัตติกะ
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกกุสลัตติกะ
[๒๘๒] กุศลธรรมที่เป็นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๘๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกนกุสลัตติกะ
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกกุสลัตติกะ
[๒๘๔] กุศลธรรมที่เป็นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๘๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นอัชฌัตติกทุกนกุสลัตติกอัชฌัตติกทุกกุสลัตติกะ
[๒๘๖] กุศลธรรมที่เป็นอัชฌัตติกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่อัชฌัตติกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๘๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นอุปาทาทุกนกุสลัตติกอุปาทาทุกกุสลัตติกะ
[๒๘๘] กุศลธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย
นอุปาทินนทุกนกุสลัตติกอุปาทินนทุกกุสลัตติกะ
[๒๘๙] กุศลธรรมที่เป็นอนุปาทินนธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่อนุปาทินนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย
อุปาทานโคจฉกทุกนกุสลัตติกอุปาทานโคจฉกทุกกุสลัตติกะ
[๒๙๐] อกุศลธรรมที่เป็นอุปาทานธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศลที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๙๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
กิเลสโคจฉกทุกนกุสลัตติกกิเลสโคจฉกทุกกุสลัตติกะ
[๒๙๒] อกุศลธรรมที่เป็นกิเลสธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศลที่ไม่ใช่กิเลสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๙๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นทัสสเนนปหาตัพพทุกนกุสลัตติกะ
ทัสสเนนปหาตัพพทุกกุสลัตติกะ
[๒๙๔] กุศลธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่ ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๙๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ [๒๙๖] อกุศลธรรมที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศลที่ไม่ใช่ ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อกุศลธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศลที่ไม่ใช่ทัสสเนน- *ปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๙๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒ [๒๙๘] อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากตธรรม ที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากตธรรม ที่ไม่ใช่ ธรรม ที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๙๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒
นภาวนายปหาตัพพทุกนกุสลัตติกะ
ภาวนายปหาตัพพทุกกุสลัตติกะ
[๓๐๐] กุศลธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่ภาว- *นายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๓๐๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกนกุสลัตติกะ
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกกุสลัตติกะ
[๓๐๒] กุศลธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่ ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๓๐๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
นภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกนกุสลัตติกะ
ภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกกุสลัตติกะ
[๓๐๔] กุศลธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่ ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๓๐๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
นสวิตักกทุกนกุสลัตติกสวิตักกกุสลัตติกะ
[๓๐๖] กุศลธรรมที่เป็นสวิตักกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่สวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๓๐๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นสวิจารทุกนกุสลัตติกสวิจารทุกกุสลัตติกะ
[๓๐๘] กุศลธรรมที่เป็นสวิจารธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่สวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๓๐๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นสัปปีติกทุกนกุสลัตติกสัปปีติกทุกกุสลัตติกะ
[๓๑๐] กุศลธรรมที่เป็นสัปปีติกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่ปีติกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๓๑๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นปีติสหคตทุกนกุสลัตติกปีติสหคตทุกกุสลัตติกะ
[๓๑๒] กุศลธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่ปีติสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๓๑๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นสุขสหคตทุกนกุสลัตติกสุขสหคตทุกกุสลัตติกะ
[๓๑๔] กุศลธรรมที่เป็นสุขสหคตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๓๑๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นอุเบกขาสหคตทุกนกุสลัตติอุเบกขาสหคตทุกกุสลัตติกะ
[๓๑๖] กุศลธรรมที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่อุเบกขา- *สหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๓๑๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นกามาวจรทุกนกุสลัตติกกามาวจรทุกกุสลัตติกะ
[๓๑๘] กุศลธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่- *กามาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๓๑๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒
นรูปาวจรทุกนกุสลัตติกรูปาวจรทุกกุสลัตติกะ
[๓๒๐] กุศลธรรมที่เป็นรูปาวจรธรรม อาศัยที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม ฯลฯ มี ๒ นัย
นอรูปาวจรทุกนกุสลัตติกอรูปาวจรทุกกุสลัตติกะ
[๓๒๑] กุศลธรรมที่เป็นอรูปาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม ฯลฯ มี ๒ นัย
นปริยาปันนทุกนกุสลัตติกปริยาปันนทุกกุสลัตติกะ
[๓๒๒] กุศลธรรมที่เป็นอปริยาปันนธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่อปริยาปันน- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นปริยาปันนธรรม ฯลฯ มี ๒ นัย
นนิยยานิกทุกนกุสลัตติกนิยยานิกทุกกุสลัตติกะ
[๓๒๓] กุศลธรรมที่เป็นนิยยานิกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่นิยยานิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นอนิยยานิกธรรม ฯลฯ มี ๒ นัย
นนิยตทุกนกุสลัตติกนิยตทุกกุสลัตติกะ
[๓๒๔] กุศลธรรมที่เป็นนิยตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่นิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นอนิยตธรรม ฯลฯ มี ๒ นัย
นสอุตตรทุกนกุสลัตติกสอุตตรทุกกุสลัตติกะ
[๓๒๕] กุศลธรรมที่เป็นอนุตตรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่อนุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นสอุตตรธรรม ฯลฯ มี ๒ นัย
นสรณทุกนกุสลัตติกสรณทุกกุสลัตติกะ
[๓๒๖] กุศลธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๓๒๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ [๓๒๘] อกุศลธรรมที่เป็นสรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศลที่ไม่ใช่สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๓๒๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ [๓๓๐] อัพยากตธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่สรณ- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๓๓๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒
นเหตุทุกนเวทนาตติกเหตุทุกเวทนาตติกะ
[๓๓๒] สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนาย- *สัมปยุตตธรรมที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตต- *ธรรมที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นเหตุธรรม และสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็น นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย [๓๓๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ ในนเหตุนทุกขายเวทนายสัมปยุตตมูล มีวาระ ๓ เหมือนกัน [๓๓๔] อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อทุก- *ขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๓๓๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกนวิปากัตติกเหตุทุกวิปากัตติกะ
[๓๓๖] วิปากธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรมที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๓๓๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๓๓๘] วิปากธัมมธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรมที่เป็นนเหตุ- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๓๓๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๓๔๐] เนววิปากนวิปากธัมมธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เนววิปากนวิปาก- *ธัมมธรรมที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๓๔๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกนอุปาทินนุปาทานิยัตติกะ
เหตุทุกอุปาทินนุปาทานิยัตติกะ
[๓๔๒] ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เป็นนเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปาทินนุ- *ปาทานิยธรรมที่เป็นเหตุธรรม โดยอารัมมณปัจจัย ฯลฯ เป็นปัจจัยแก่อุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เป็นนเหตุธรรม โดยอารัมมณปัจจัย ฯลฯ เป็นปัจจัยแก่อุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เป็นเหตุธรรม และอุปาทินนุปาทานิยธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม โดยอารัมมณปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนุปาทานิยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปาทินนุปาทานิย- *ธรรมที่เป็นนเหตุธรรม โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เป็นนเหตุธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนุปาทานิย- *ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เป็นเหตุธรรม โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย
มีวาระ ๙ ฯลฯ
[๓๔๓] อนุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนุปาทา- *นิยธรรมที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๓๔๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๓๔๕] อนุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินอนุปาทา- *นิยธรรมที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๓๔๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกะ
เหตุทุกสังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกะ
[๓๔๗] สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สังกิลิฏฐสังกิเลสิก- *ธรรมที่เป็นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๓๔๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๓๔๙] อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๓๕๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกนวิตักกัตติกเหตุทุกวิตักกัตติกะ
[๓๕๑] สวิตักกสวิจารธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สวิตักกสวิจารธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๓๕๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๓๕๓] อวิตักกวิจารมัตตธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อวิตักกอวิจารมัตต ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๓๕๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๓๕๕] อวิตักกอวิจารธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อวิตักกอวิจารธรรมที่เป็น นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๓๕๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกนปีติตติกเหตุทุกปีติตติกะ
[๓๕๗] ปีติสหคตธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปีติสหคตธรรมที่เป็นนเหตุ- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๓๕๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๓๕๙] สุขสหคตธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรมที่เป็นนเหตุ- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๓๖๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๓๖๑] อุเบกขาสหคตธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม- *ที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๓๖๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกนทัสสนัตติกเหตุทุกทัสสนัตติกะ
[๓๖๓] ทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพ- *ธรรมที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๓๖๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๓๖๕] ภาวนายปหาตัพพธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพ- *ธรรมที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๓๖๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๓๖๗] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรมที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เนวทัสส- *เนนนภาวนายปหาตัพพธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ทุกมูลมี ๑ นัย ในปัจจัยทั้งปวง มีวาระ ๓
นเหตุทุกนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกะ
เหตุทุกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกะ
[๓๖๘] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนน- *ปหาตัพพเหตุกธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๓๖๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ [๓๗๐] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ภาวนาย- *ปหาตัพพเหตุกธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๓๗๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ [๓๗๒] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรม ที่ไม่ใช่เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรมที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เนว- *ทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย โดยคณิตกนัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกนอาจยคามิตติกเหตุทุกอาจยคามิตติกะ
[๓๗๓] อาจยคามิธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาจยคามิธรรมที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๓๗๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๓๗๕] อปจยคามิธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อปจยคามิธรรมที่เป็นนเหตุ- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๓๗๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๓๗๗] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เนวาจย- *คามินาปจยคามิธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เนวาจยคามินาปจยคามิธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เนวาจยคามินาปจยคามิ- *ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย โดยคณิตกนัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกนเสกขัตติกเหตุทุกเสกขัตติกะ
[๓๗๘] เสกขธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เสกขธรรมที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๓๗๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๓๘๐] อเสกขธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อเสกขธรรมที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๓๘๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๓๘๒] เนวเสกขานาเสกขธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เนวเสกขานา- *เสกขธรรมที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เนวเสกขานาเสกขธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เนวเสกขานาเสกขธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย โดยคณิตกนัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกนปริตตัตติกเหตุทุกปริตตัตติกะ
[๓๘๓] ปริตตธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปริตตธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ปริตตธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปริตตธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย โดยคณิตกนัย มีวาระ ๓ [๓๘๔] มหัคคตธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่มหัคคตธรรมที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๓๘๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๓๘๖] อัปปมาณธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัปปมาณธรรมที่เป็นนเหตุ- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๓๘๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกนปริตตารัมมณัตติกเหตุทุกปริตตารัมมณัตติกะ
[๓๘๘] ปริตตารัมมณธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปริตตารัมมณธรรมที่เป็น นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๓๘๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๓๙๐] มหัคคตารัมมณธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่มหัคคตารัมมณธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๓๙๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๓๙๒] อัปปมาณารัมมณธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัปปมาณารัมมณธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๓๙๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกนหีนัตติกเหตุทุกหีนัตติกะ
[๓๙๔] หีนธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่หีนธรรมที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๓๙๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๓๙๖] มัชฌิมธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่มัชฌิมธรรมที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มัชฌิมธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่มัชฌิมธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย โดยคณิตกนัย มีวาระ ๓ [๓๙๗] ปณีตธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปณีตธรรมที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๓๙๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกนมิจฉัตตัตติกเหตุทุกมิจฉัตตัตติกะ
[๓๙๙] มิจฉัตตนิยตธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่มิจฉัตตนิยตธรรมที่เป็น นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๐๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๔๐๑] สัมมัตตนิยตธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สัมมัตตนิยตธรรม ที่เป็น นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๐๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๔๐๓] อนิยตธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิยตธรรมที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อนิยตธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิยตธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย โดยคณิตกนัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกนมัคคารัมมณัตติกเหตุทุกมัคคารัมมณัตติกะ
[๔๐๔] มัคคารัมมณธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่มัคคารัมมณธรรมที่เป็น นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๐๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๔๐๖] มัคคเหตุกธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่มัคคเหตุกธรรมที่เป็นนเหตุ- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๐๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๔๐๘] มัคคาธิปติธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่มัคคาธิปติธรรมที่เป็นนเหตุ- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๐๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกนอุปปันนัตติกเหตุทุกอุปปันนัตติกะ
[๔๑๐] ธรรมที่ไม่ใช่อุปปันนธรรมที่เป็นนเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปปันนธรรมที่เป็น- *เหตุธรรม โดยอารัมมณปัจจัย [๔๑๑] ในอารัมมณปัจจัย มีวาระ ๙
นเหตุทุกนอตีตัตติกเหตุทุกอตีตัตติกะ
[๔๑๒] ธรรมที่ไม่ใช่ปัจจุปปันนธรรมที่เป็นเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่ปัจจุปปันนธรรม ที่เป็นเหตุธรรม โดยอารัมมณปัจจัย [๔๑๓] ในอารัมมณปัจจัย มีวาระ ๙
นเหตุทุกนอตีตารัมมณัตติกเหตุทุกอตีตารัมมณัตติกะ
[๔๑๔] อตีตารัมมณธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อตีตารัมมณธรรมที่เป็น นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๑๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๔๑๖] อนาคตารัมมณธรรมเหตุที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนาคตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๑๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๔๑๘] ปัจจุปปันนารัมมณธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปัจจุปันนารัมมณ- *ธรรมที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๑๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
อัชฌัตติกธรรมท่านมิได้จำแนกไว้
นเหตุทุกนอัชฌัตตารัมมณัตติกเหตุทุกอัชฌัตตารัมมณัตติกะ
[๔๒๐] อัชฌัตตารัมมณธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัชฌัตตารัมมณธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๒๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๔๒๒] พหิทธารัมมณธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่พหิทธารัมมณธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๒๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ อัชฌัตตพหิทธารัมมณธรรม ไม่มี
นเหตุทุกนสนิทัสสนัตติกเหตุทุกสนิทัสสนัตติกะ
[๔๒๔] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสน- *สัปปฏิฆธรรมที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย โดยคณิตกนัย มีวาระ ๓ แม้ในนเหตุนอนิทัสสนสัปปฏิฆมูล ก็มีวาระ ๓ เหมือนกัน [๔๒๕] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสน- *อัปปฏิฆธรรมที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๒๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
นสเหตุกทุกนสนิทัสสนัตติกสเหตุกทุกสนิทัสสนัตติกะ
[๔๒๗] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นอเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสน- *สัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นอเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย โดยคณิตกนัย มีวาระ ๓ แม้ในนสเหตุกนอนิทัสสนสัปปฏิฆมูล ก็มีวาระ ๓ เหมือนกัน [๔๒๘] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่เป็นอเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสน- *อัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๒๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ นเหตุสัมปยุตตนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ก็เหมือนกับสเหตุกทุกะ มีวาระ ๓ เหตุและสเหตุกทุกะ และเหตุและเหตุสัมปยุตตทุกะเท่านั้น ไม่มีหัวข้อปัจจัย
นเหตุนสเหตุกทุกนสนิทัสสนัตติกะ
นเหตุสเหตุกทุกสนิทัสสนัตติกะ
[๔๓๐] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่เป็นนเหตุอเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นนเหตุธรรม และไม่ใช่สเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นนเหตุอเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆ- *ธรรมที่เป็นนเหตุธรรม และไม่ใช่อเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย โดยคณิตกนัย มีวาระ ๓ [๔๓๑] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นนเหตุธรรม และไม่ใช่สเหตุก- *ธรรม ฯลฯ มี ๓ นัย เหมือนกัน [๔๓๒] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่เป็นนเหตุอเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสน- *อัปปฏิฆธรรมที่เป็นนเหตุธรรม และไม่ใช่สเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๓๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
นสัปปัจจยทุกนสนิทัสสนัตติกสัปปัจจยทุกสนิทัสสนัตติกะ
[๔๓๔] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นสัปปัจจยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสน- *สัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่อัปปัจจยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๓๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ [๔๓๖] อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นสัปปัจจยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสน- *สัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่อัปปัจจยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๓๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ แม้ในนอัปปัจจยนอนิทัสสนอัปปฏิฆมูล ก็มีวาระ ๑ เหมือนกัน นสังขตทุกะก็เหมือนกับนสัปปัจจยทุกะ
นสนิทัสสนทุกนสนิทัสสนัตติกะ
สนิทัสสนทุกสนิทัสสนัตติกะ
[๔๓๘] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นสนิทัสสนธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสน- *สัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๓๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ [๔๔๐] อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นอนิทัสสนธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสน- *สัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๔๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ [๔๔๒] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่เป็นอนิทัสสนธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสน- *อัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๔๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
นสัปปฏิฆทุกนสนิทัสสนัตติกสัปปฏิฆทุกสนิทัสสนัตติกะ
[๔๔๔] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสน- *สัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่สัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่เป็นอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆ- *ธรรมที่ไม่ใช่อัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่สัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่อัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ในปัจจัยทั้งปวง มีวาระ ๓ [๔๔๕] อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสน- *สัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่สัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๔๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ [๔๔๗] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่เป็นอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสน- *อัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่อัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๔๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
นรูปีทุกนสนิทัสสนัตติกรูปีทุกสนิทัสสนัตติกะ
[๔๔๙] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นรูปีธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆ- *ธรรมที่ไม่ใช่รูปีธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๕๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๔๕๑] อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นรูปีธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆ- *ธรรมที่ไม่ใช่รูปีธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๕๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๔๕๓] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่เป็นรูปีธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆ- *ที่ไม่ใช่อรูปีธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๕๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
นโลกิยทุกนสนิทัสสนัตติกโลกิยทุกสนิทัสสนัตติกะ
[๔๕๕] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นโลกิยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสน- *สัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่โลกิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นโลกิยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่โลกุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย พึงนับโดยคณิตกนัย มีวาระ ๓ [๔๕๖] อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นโลกิยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสน- *สัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่โลกิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย พึงกระทำหัวข้อปัจจัย ๓ เหมือนกัน [๔๕๗] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่เป็นโลกิยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสน- *อัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่โลกุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๕๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
นเกนจิวิญเญยยทุกนสนิทัสสนัตติกะ
เกนจิวิญเญยยทุกสนิทัสสนัตติกะ
[๔๕๙] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นเกนจิวิญเญยยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่เกนจิวิญเญยยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ฯลฯ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่เป็นเกนจินวิญเญยยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ฯลฯ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่เป็นเกนจิวิญเญยยธรรม และสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่เป็นเกนจินวิญเญยยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่เกนจินวิญเญยยธรรม ฯลฯ มี ๓ นัย เหมือนกัน อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่เกนจิวิญเญยยธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่เกนจินวิญเญยยธรรม ฯลฯ มี ๓ นัย เหมือนกัน ในปัจจัยทั้งปวง มีวาระ ๙ พึงกระทำเป็นปัญหา ๙ เหมือนกับนเกนจิวิญเญยยนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมข้างต้น พึงกระทำเป็นปัญหา ๙ เหมือนกับนเกนจิวิญเญยยนอนิทัสสนอัปปฏิฆมูล
โนอาสวทุกนสนิทัสสนัตติกอาสวทุกสนิทัสสนัตติกะ
[๔๖๐] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสน สัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย โดยคณิตกนัย มีวาระ ๓ [๔๖๑] ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ฯลฯ มีวาระ ๓ เหมือนกับนัยก่อน [๔๖๒] อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสน- *อัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๖๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
นสาสวทุกนสนิทัสสนัตติกสาสวทุกสนิทัสสนัตติกะ
[๔๖๔] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นสาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆ- *ธรรมที่ไม่ใช่สาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นสาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่อนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย โดยคณิตกนัย มีวาระ ๓ พึงกระทำเป็นปัญหา ๓ โดยนัยแห่งนสาสวนอนิทัสสนอัปปฏิฆมูลข้างต้น [๔๖๕] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่เป็นสาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆ- *ธรรมที่ไม่ใช่อนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๖๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
นอาสวสัมปยุตตทุกนสนิทัสสนัตติกะ
อาสวสัมปยุตตทุกสนิทัสสนัตติกะ
[๔๖๗] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัส- *สนสัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่อาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัป- *ปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย โดยคณิตกนัย มีวาระ ๓ ในนอาสวสัมปยุตตนอนิทัสสนสัปปฏิฆมูล มีวาระ ๓ เหมือนกัน [๔๖๘] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่เป็นอาสววิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่อาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๖๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
นอาสวสาสวทุกนสนิทัสสนัตติกะ
อาสวสาสวทุกสนิทัสสนัตติกะ
[๔๗๐] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่เป็นสาสวธรรม แต่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่อาสวธรรมและไม่ใช่อนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ ปัจจัย สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่เป็นสาสวธรรม แต่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่อาสวธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย โดยคณิตกนัย มีวาระ ๓ แม้ในนอาสวะและอนาสวนอนิทัสสนสัปปฏิฆมูล ก็มีวาระ ๓ เหมือนกับนัยก่อน [๔๗๑] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่เป็นสาสวธรรม แต่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรมที่ ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่อาสวธรรม และไม่ใช่อนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ- *ปัจจัย [๔๗๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ นอาสวะและนอาสวสัมปยุตตทุกะ วาระไม่มีหัวข้อปัจจัย
อาสววิปปยุตตนสาสวทุกนสนิทัสสนัตติกะ
อาสววิปปยุตตสาสวทุกสนิทัสสนัตติกะ
[๔๗๓] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่เป็นอาสววิปปยุตตสาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่เป็นอาสววิปปยุตตะและไม่ใช่สาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่เป็นอาสวิปปยุตตสาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสน- *สัปปฏิฆธรรม ที่เป็นอาสววิปปยุตตะ และไม่ใช่อนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย โดยคณิตกนัย มีวาระ ๓ แม้ในอาสววิปปยุตตสาสวอนิทัสสนอัปปฏิฆมูล ก็มีวาระ ๓ เหมือนกับนัยก่อน [๔๗๔] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่เป็นอาสววิปปยุตตสาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่เป็นอาสววิปปยุตตะ และไม่ใช่อนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ- *ปัจจัย [๔๗๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
โนสัญโญชนโคจฉกทุกนสนิทัสสนัตติกะ
สัญโญชนโคจฉกทุกสนิทัสสนัตติกะ
[๔๗๖] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสน- *สัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓
โนคันถโคจฉกทุกนสนิทัสสนัตติกะ
คันถโคจฉกทุกสนิทัสสนัตติกะ
[๔๗๗] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่คันถธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสน- *สัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่คันถธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๗๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
โนโอฆโคจฉกทุกนสนิทัสสนัตติกะ
โอฆโคจฉกทุกสนิทัสสนัตติกะ
[๔๗๙] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่โอฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสน- *สัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่โอฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๘๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
โนโยคโคจฉกทุกนสนิทัสสนัตติกะ
โยคโคจฉกทุกสนิทัสสนัตติกะ
[๔๘๑] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่โยคธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสน- *สัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่โยคธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๘๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
โนนีวรณโคจฉกทุกนสนิทัสสนัตติกะ
นีวรณโคจฉกทุกสนิทัสสนัตติกะ
[๔๘๓] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่นีวรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสน- *สัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่นีวรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๘๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
โนปรามาสโคจฉกทุกนสนิทัสสนัตติกะ
ปรามาสโคจฉกทุกสนิทัสสนัตติกะ
[๔๘๕] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสน- *สัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๘๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นสารัมมณทุกนสนิทัสสนัตติกะ
สารัมมณทุกสนิทัสสนัตติกะ
[๔๘๗] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่เป็นอนารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสน- *สัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่สารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่เป็นอนารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆ- *ธรรม ที่ไม่ใช่อนารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย โดยคณิตกนัย มีวาระ ๓ ในอนิทัสสนสัปปฏิฆมูล ก็มีวาระ ๓ เหมือนกัน [๔๘๘] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่เป็นอนารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสน- *อัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่สารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๘๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
โนจิตตทุกนสนิทัสสนัตติกะ
จิตตทุกสนิทัสสนัตติกะ
[๔๙๐] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่จิตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัป- *ปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่จิตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่จิตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย โดยคณิตกนัย มีวาระ ๓
นเจตสิกทุกนสนิทัสสนัตติกะ
เจตสิกทุกสนิทัสสนัตติกะ
[๔๙๑] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่เป็นเจตสิกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสน- *สัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่เจตสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๙๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นจิตตสัมปยุตตทุกนสนิทัสสนัตติกะ
จิตตสัมปยุตตทุกสนิทัสสนัตติกะ
[๔๙๓] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่เป็นจิตตวิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่จิตตสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๙๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นจิตตสังสัฏฐทุกนสนิทัสสนัตติกะ
จิตตสังสัฏฐทุกสนิทัสสนัตติกะ
[๔๙๕] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่เป็นจิตตสังสัฏฐธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสน- *สัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๙๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
โนจิตตสมุฏฐานทุกนสนิทัสสนัตติกะ
จิตตสมุฏฐานทุกสนิทัสสนัตติกะ
[๔๙๗] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่เป็นจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย โดยจิตตสมุฏฐานรูป ก็มีวาระ ๓ เหมือนกัน
โนจิตตสหภูทุกนสนิทัสสนัตติกะ
จิตตสหภูทุกสนิทัสสนัตติกะ
[๔๙๘] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่จิตตสหภูธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสน สัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่จิตตสหภูธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๙๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
โนจิตตานุปริวัตติทุกนสนิทัสสนัตติกะ
จิตตานุปริวัตติทุกสนิทัสสนัตติกะ
[๕๐๐] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่จิตตานุปริวัตติธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่จิตตานุปริวัตติธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๐๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
โนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกนสนิทัสสนัตติกะ
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกสนิทัสสนัตติกะ
[๕๐๒] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๐๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกนสนิทัสสนัตติกะ
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกสนิทัสสนัตติกะ
[๕๐๔] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม อาศัย ธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ- *ปัจจัย [๕๐๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกนสนิทัสสนัตติกะ
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกสนิทัสสนัตติกะ
[๕๐๖] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม อาศัย ธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๐๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นอัชฌัตติกทุกนสนิทัสสนัตติกอัชฌัตติกทุกสนิทัสสนัตติกะ
[๕๐๘] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นพาหิรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆ- *ธรรมที่ไม่ใช่อัชฌัตติกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นพาหิรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่พาหิรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย โดยคณิตกนัย มีวาระ ๓
นอุปาทาทุกนสนิทัสสนัตติกอุปาทาทุกสนิทัสสนัตติกะ
[๕๐๙] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นอุปาทาธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัป- *ปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๑๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
นอุปาทินนทุกนสนิทัสสนัตติกอุปาทินนทุกสนิทัสสนัตติกะ
[๕๑๑] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นอนุปาทินนธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสน- *สัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๑๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
โนอุปาทานโคจฉกทุกนสนิทัสสนัตติกะ
อุปาทานโคจฉกทุกสนิทัสสนัตติกะ
[๕๑๓] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัป- *ปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๑๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
โนกิเลสโคจฉกทุกนสนิทัสสนัตติกกิเลสโคจฉกทุกสนิทัสสนัตติกะ
[๕๑๕] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่กิเลสธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัป- *ปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่กิเลสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๑๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นทัสสเนนปหาตัพพทุกนสนิทัสสนัตติกะ
ทัสสเนนปหาตัพพทุกสนิทัสสนัตติกะ
[๕๑๗] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๑๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นภาวนายปหาตัพพทุกนสนิทัสสนัตติกะ
ภาวนายปหาตัพพทุกสนิทัสสนัตติกะ
[๕๑๙] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๒๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกนสนิทัสสนัตติกะ
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกสนิทัสสนัตติกะ
[๕๒๑] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๒๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกนสนิทัสสนัตติกะ
ภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกสนิทัสสนัตติกะ
[๕๒๓] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๒๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นสวิตักกทุกนสนิทัสสนัตติกสวิตักกทุกสนิทัสสนัตติกะ
[๕๒๕] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นอวิตักกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัป- *ปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่สวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๒๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นสวิจารทุกนสนิทัสสนัตติกสวิจารทุกสนิทัสสนัตติกะ
[๕๒๗] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นอวิจารธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัป- *ปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่สวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๒๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นสัปปีติกทุกนสนิทัสสนัตติกสัปปีนติกทุกสนิทัสสนัตติกะ
[๕๒๙] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นอัปปีติกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัป- *ปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่สัปปีติกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๓๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นปีติสหคตทุกนสนิทัสสนัตติกปีติสหคตทุกสนิทัสสนัตติกะ
[๕๓๑] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่ปีติสหคตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสน- *สัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่ปีติสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๓๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นสุขสหคตทุกนสนิทัสสนัตติกสุขสหคตทุกสนิทัสสนัตติกะ
[๕๓๓] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสน- *อัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๓๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นอุเบกขาสหคตทุกนสนิทัสสนัตติกะ
อุเบกขาสหคตทุกสนิทัสสนัตติกะ
[๕๓๕] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๓๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นกามาวจรทุกนสนิทัสสนัตติกกามาวจรทุกสนิทัสสนัตติกะ
[๕๓๗] สนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสน- *สัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๓๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นรูปาวจรทุกนสนิทัสสนัตติกรูปาวจรทุกสนิทัสสนัตติกะ
[๕๓๙] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัป- *ปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๔๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นอรูปาวจรทุกนสนิทัสสนัตติกอรูปาวจรทุกสนิทัสสนัตติกะ
[๕๔๑] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสน- *สัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๔๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นปริยาปันนทุกนสนิทัสสนัตติกปริยาปันนทุกสนิทัสสนัตติกะ
[๕๔๓] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นอปริยาปันนธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสน- *สัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่ปริยาปันนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๔๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นนิยยานิกทุกนสนิทัสสนัตติกนิยยานิกทุกสนิทัสสนัตติกะ
[๕๔๕] สนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่เป็นอนิยยานิกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสน- *สัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่นิยยานิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๔๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นนิยตทุกนสนิทัสสนัตติกนิยตทุกสนิทัสสนัตติกะ
[๕๔๗] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่เป็นอนิยตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสน สัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่นิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๔๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นสอุตตรทุกนสนิทัสสนัตติกสอุตตรทุกสนิทัสสนัตติกะ
[๕๔๙] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นสอุตตรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสน สัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่สอุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๕๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นสรณทุกนสนิทัสสนัตติกสรณทุกสนิทัสสนัตติกะ
[๕๕๑] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสน- *สัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ ไม่ใช่อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม และธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย [๕๕๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ ในอนิทัสสนอัปปฏิฆมูล ก็มีวาระ ๓ เหมือนกัน [๕๕๓] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆ- *ธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๕๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ ในอธิปติปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑ [๕๕๕] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆ- *ธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย [๕๕๖] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆ- *ธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๕๕๗] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อวิคตปัจจัย มี " ๓ [๕๕๘] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๕๕๙] ในเหตุปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มีวาระ ๓ สหชาตวารก็ดี ปัญจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึง ให้พิสดาร [๕๖๐] ธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม เป็นปัจจัยแก่สนิทัสสน- *สัปปฏิฆธรรมที่เป็นอรณธรรม โดยเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม เป็นปัจจัยแก่สนิทัสสนสัปปฏิฆ- *ธรรมที่เป็นอรณธรรม โดยเหตุปัจจัย [๕๖๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒ ในอธิปติปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒ อนุโลมก็ดี ปัจจนียะก็ดี อนุโลมปัจจนียะก็ดี ปัจจนียานุโลมก็ดี แห่งปัญหาวารใน กุสลัตติกะ ท่านนับไว้ฉันใด พึงนับฉันนั้น
ปัจจนียานุโลมทุกัตติกปัฏฐาน จบ.
ปัจจนียานุโลมติกทุกปัฏฐาน
นกุสลัตติกเหตุทุกกุสลัตติกเหตุทุกะ
[๕๖๒] เหตุธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยนเหตุธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยนเหตุธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นกุศล อาศัยนเหตุธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยนเหตุธรรมที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นกุศล อาศัยนเหตุธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยนเหตุธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยนเหตุธรรมที่ไม่ใช่กุศล และนเหตุธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นกุศล อาศัยนเหตุธรรมที่ไม่ใช่กุศล และนเหตุธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยนเหตุธรรมที่ไม่ใช่กุศล และนเหตุธรรมที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๖๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ [๕๖๔] นเหตุธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย นเหตุธรรมที่เป็นกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย นเหตุธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย นเหตุธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่ นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อกุศล และธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่ อัพยากฤต ฯลฯ มี ๓ นัย นเหตุธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่ นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย [๕๖๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๘
นกุสลัตติกนสเหตุกทุกกุสลัตติกสเหตุกทุกะ
[๕๖๖] สเหตุกธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สเหตุกธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สเหตุกธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรมที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สเหตุกธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สเหตุกธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรมที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่ สเหตุกธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สเหตุกธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรมที่ไม่ใช่กุศล และธรรม ที่ไม่ใช่สเหตุกธรรมที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๖๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ [๕๖๘] อเหตุกธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อเหตุกธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรมที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อเหตุกธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อเหตุกธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรมที่ไม่ใช่กุศล และธรรม ที่ไม่ใช่อเหตุกธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อเหตุกธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรมที่ไม่ใช่อกุศล และธรรม ที่ไม่ใช่อเหตุกธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อเหตุกธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรมที่ไม่ใช่กุศล และธรรม ที่ไม่ใช่อเหตุกธรรมที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๖๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖
นกุสลัตติกนเหตุสัมปยุตตทุกกุสลัตติกเหตุสัมปยุตตทุกะ
[๕๗๐] เหตุสัมปยุตตธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุสัมปยุตตธรรมที่ไม่ใช่ กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุสัมปยุตตธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุสัมปยุตตธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุสัมปยุตตธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุสัมปยุตตธรรมที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหมือนกับสเหตุกทุกะ [๕๗๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ [๕๗๒] เหตุวิปปยุตตธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหมือนกับอเหตุกทุกะ มีวาระ ๖
นกุสลัตติกนเหตุสเหตุกทุกกุสลัตติกเหตุสเหตุกทุกะ
[๕๗๓] เหตุและสเหตุกธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่ อเหตุกธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุและสเหตุกธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่ อเหตุกธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ในที่ไม่ใช่อกุศล มีวาระ ๒ ในที่ไม่ใช่อัพยากฤต มี " ๒ โดยคณิตกนัย ครั้งที่ ๑ มี " ๑ โดยคณิตกนัย ครั้งที่ ๒ มี " ๑ โดยคณิตกนัย ครั้งที่ ๓ มี " ๑ ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๙ [๕๗๔] ธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม แต่ไม่ใช่เหตุธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ อเหตุกธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหมือนกับเหตุและสเหตุกทุกะ มีวาระ ๙
นกุสลัตติกนเหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ
กุสลัตติกเหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ
[๕๗๕] เหตุและเหตุสัมปยุตตธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และ ไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๗๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ [๕๗๗] ธรรมที่เป็นเหตุสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่เหตุธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรม ที่ไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๗๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
นกุสลัตติกนสนิทัสสนทุกกุสลัตติกสนิทัสสนทุกะ
[๕๗๙] นเหตุสเหตุกธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่เป็นนเหตุธรรม และไม่ใช่ สเหตุกธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๘๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๕๘๑] นเหตุอเหตุกธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่เป็นนเหตุธรรม และไม่ใช่ อเหตุกธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย โดยคณิตกนัย มี ๑ นัย มีวาระ ๓ นเหตุอเหตุกธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่เป็นนเหตุธรรม และไม่ใช่อเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๘๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖
นกุสลัตติกนสัปปัจจยทุกกุสลัตติกสัปปัจจยทุกะ
[๕๘๓] ธรรมที่ไม่ใช่สัปปัจจยธรรมที่ไม่ใช่กุศล เป็นปัจจัยแก่สัปปัจจยธรรมที่เป็นกุศล โดยอารัมมณปัจจัย มี ๖ นัย สังขตทุกะ ก็เหมือนกับสัปปัจจยทุกะ
นกุสลัตติกนสนิทัสสนทุกกุสลัตติกสนิทัสสนทุกะ
[๕๘๔] สนิทัสสนธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนธรรมที่ไม่ใช่ กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๘๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ [๕๘๖] ธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนธรรมที่ไม่ใช่กุศล เป็นปัจจัยแก่อนิทัสสนธรรมที่เป็น กุศล โดยอารัมมณปัจจัย พึงกระทำเป็นปัญหา ๙
นกุสลัตติกนสัปปฏิฆทุกกุสลัตติกสัปปฏิฆทุกะ
[๕๘๗] สัปปฏิฆธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๘๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ [๕๘๙] อัปปฏิฆธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๙๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นกุสลัตติกนรูปีทุกกุสลัตติกรูปีทุกะ
[๕๙๑] รูปีธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่รูปีธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๙๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ [๕๙๓] อรูปีธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อรูปีธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๙๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นกุสลัตติกนโลกิยทุกกุสลัตติกโลกิยทุกะ
[๕๙๕] โลกิยธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่โลกิยธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๙๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕ [๕๙๗] โลกุตตรธรรมที่เป็นกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่โลกุตตรธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ฯลฯ โลกุตตรธรรมที่เป็นอัพยากฤต ฯลฯ พึงกระทำวาระ ๖
นกุสลัตติกนเกนจิวิญเญยยทุกกุสลัตติกเกนจิวิญเญยยทุกะ
[๕๙๘] เกนจิวิญเญยยธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เกนจิวิญเญยยธรรมที่ไม่ใช่ กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๙๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๘ [๖๐๐] เกนจินวิญเญยยธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เกนจินวิญเญยยธรรม ที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๐๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๘
นกุสลัตติกโนอาสวทุกกุสลัตติกอาสวทุกะ
[๖๐๒] อาสวธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๐๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๖๐๔] ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๐๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
นกุสลัตติกนสาสวทุกกุสลัตติกสาสวทุกะ
[๖๐๖] สาสวธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สาสวธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๐๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕
นกุสลัตติกนอาสวสัมปยุตตทุกกุสลัตติกอาสวสัมปยุตตทุกะ
[๖๐๘] อาสวสัมปยุตตธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสวสัมปยุตตธรรมที่ไม่ใช่ กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๐๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๖๑๐] อาสววิปปยุตตธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรมที่ไม่ใช่ กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๙ นัย
นกุสลัตติกนอาสวสาสวทุกกุสลัตติกอาสวสาสวทุกะ
[๖๑๑] อาสวะและสาสวธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมและไม่ใช่ อนาสวธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๑๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๖๑๓] ธรรมที่เป็นสาสวธรรม แต่ไม่ใช่อาสวธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ อนาสวธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๑๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
นกุสลัตติกนอาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ
กุสลัตติกอาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ
[๖๑๕] ธรรมที่เป็นทั้งอาสวะและอาสวสัมปยุตตธรรม ที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ อาสวธรรม และไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๑๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๖๑๗] ธรรมที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่อาสวธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรม ที่ไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๓ นัย
นกุสลัตติกอาสววิปปยุตตนสาสวทุกะ
กุสลัตติกอาสววิปปยุตตสาสวทุกะ
[๖๑๘] อาสววิปปยุตตสาสวธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตต- *ธรรม และไม่ใช่สาสวธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๑๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕
นกุสลัตติกสัตตโคจฉกทุกกุสลัตติกสัตตโคจฉกทุกะ
[๖๒๐] สัญโญชนธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย คันถธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย โอฆธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่โอฆธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย โยคธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่โยคธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นีวรณธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นีวรณธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ปรามาสธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย สารัมมณธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สารัมมณธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
ฯลฯ
นกุสลัตติกนกามาวจรทุกกุสลัตติกกามาวจรทุกะ
[๖๒๑] กามาวจรธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๒๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕ [๖๒๓] ธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ กามาวจรธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๒๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นกุสลัตติกนรูปาวจรทุกกุสลัตติกรูปาวจรทุกะ
[๖๒๕] รูปาวจรธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๒๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๖๒๗] ธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ รูปาวจรธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๒๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕ [๖๒๙] อรูปาวจรธรรมที่เป็นกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๓๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นกุสลัตติกนอรูปาวจรทุกกุสลัตติกอรูปาวจรทุกะ
[๖๓๑] ธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ อรูปาวจรธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๓๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ
นกุสลัตติกนปริยาปันนทุกกุสลัตติกปริยาปันนทุกะ
[๖๓๓] ปริยาปันนธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปริยาปันนธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ปริยาปันนธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปริยาปันนธรรมที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ปริยาปันนธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปริยาปันนธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๓๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕ [๖๓๕] อปริยาปันนธรรมที่เป็นกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อปริยาปันนธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ฯลฯ ปริยาปันนธรรมที่เป็นอัพยากฤต ฯลฯ มี ๒ นัย ในอกุศลมูล มี ๒ นัย ในทุกมูล มี ๒ นัย [๖๓๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖
นกุสลัตติกนนิยยานิกทุกกุสลัตติกนิยยานิกทุกะ
[๖๓๗] นิยยานิกธรรมที่เป็นกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นิยยานิกธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๖๓๘] อนิยยานิกธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิยยานิกธรรมที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อนิยยานิกธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิยยานิกธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๓๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นกุสลัตติกนนิยตทุกกุสลัตติกนิยตทุกะ
[๖๔๐] นิยตธรรมที่เป็นกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นิยตธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย เหมือนกับอปริยาปันนทุกะ มีวาระ ๖ [๖๔๑] อนิยตธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิยตธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อนิยตธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิยตธรรมที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อนิยตธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิยตธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๔๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕
นกุสลัตติกนสอุตตรทุกกุสลัตติกสอุตตรทุกะ
[๖๔๓] สอุตตรธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สอุตตรธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สอุตตรธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สอุตตรธรรมที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สอุตตรธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สอุตตรธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๔๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕
นกุสลัตติกนสรณทุกกุสลัตติกสรณทุกะ
[๖๔๕] สรณธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย [๖๔๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๖๔๗] อรณธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อรณธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อรณธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย
นเวทนาตติกนเหตุทุกเวทนาตติกเหตุทุกะ
[๖๔๘] เหตุธรรมที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่ สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่ สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่ สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย เหตุธรรมที่เป็นทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่ทุกขาย- *เวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย เหตุธรรมที่เป็นอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่ อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย เหตุธรรมที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่สุขาย- *เวทนายสัมปยุตตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย โดยคณิตกนัย ครั้งที่ ๒ มีวาระ ๑๙ [๖๔๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๖๕๐] นเหตุธรรมที่เป็นทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ฯลฯ มีวาระ ๒ เหมือนกัน ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ฯลฯ มีวาระ ๒ เหมือนกัน โดยคณิตกนัย ครั้งที่ ๑ มีวาระ ๑ โดยคณิตกนัย ครั้งที่ ๒ มีวาระ ๑ โดยคณิตกนัย ครั้งที่ ๓ มีวาระ ๑ [๖๕๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
นวิปากกัตติกนเหตุทุกวิปากกัตติกเหตุทุกะ
[๖๕๒] เหตุธรรมที่เป็นวิปากธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นวิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นเนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย เหตุธรรมที่เป็นวิปากธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นเนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่วิปาก- *ธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย เหตุธรรมที่เป็นวิปากธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่เนววิปากนวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นวิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่เนววิปากนวิปาก- *ธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย เหตุธรรมที่เป็นวิปากธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม และธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่เนววิปากนวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย เหตุธรรมที่เป็นวิปากธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม และ ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่เนววิปากนวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย เหตุธรรมที่เป็นวิปากธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม และธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย เหตุธรรมที่เป็นเนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม และธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๕๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๑ [๖๕๔] นเหตุธรรมที่เป็นวิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่วิปาก- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๕๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๘ ฯลฯ
นอุปาทินนุปาทานิยัตติกนเหตุทุกะ
อุปาทินนุปาทานิยัตติกเหตุทุกะ
[๖๕๖] เหตุธรรมที่เป็นอนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่ อุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๕๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ [๖๕๘] นเหตุธรรมที่เป็นอนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่ อุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๕๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๘
นสังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกนเหตุทุกะ
สังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกเหตุทุกะ
[๖๖๐] เหตุธรรมที่เป็นอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่ สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๖๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
นวิตักกัตติกนเหตุทุกวิตักกัตติกเหตุทุกะ
[๖๖๒] เหตุธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่สวิตักก- *สวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๖๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๕
นปีติตติกนเหตุทุกปีติตติกเหตุทุกะ
[๖๖๔] เหตุธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม อาศัยเหตุธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่ปีติสห- *คตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๘
นทัสสนัตติกนเหตุทุกทัสสนัตติกเหตุทุกะ
[๖๖๕] เหตุธรรมที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่ ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๖๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกนเหตุทุกะ
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกเหตุทุกะ
[๖๖๗] เหตุธรรมที่เป็นภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่ ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๖๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ [๖๖๙] เหตุธรรมที่เป็นอปจยคามิธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่อาจยคามิ- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๗๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
นเสกขัตติกนเหตุทุกเสกขัตติกเหตุทุกะ
[๖๗๑] เหตุธรรมที่เป็นอเสกขธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่เสกขธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๗๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
นปริตตัตติกนเหตุทุกปริตตัตติกเหตุทุกะ
[๖๗๓] เหตุธรรมที่เป็นมหัคคตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่ปริตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๗๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๑
นปริตตารัมมณัตติกนเหตุทุกะ
ปริตตารัมมณัตติกเหตุทุกะ
[๖๗๕] เหตุธรรมที่เป็นปริตตารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่ปริตตา- *รัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๗๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๓
นหีนัตติกนเหตุทุกหีนัตติกเหตุทุกะ
[๖๗๗] เหตุธรรมที่เป็นมัชฌิมธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่หีนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ ปัจจัย [๖๗๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
นมิจฉัตตัตติกนเหตุทุกมิจฉัตตัตติกเหตุทุกะ
[๖๗๙] เหตุธรรมที่เป็นสัมมัตตนิยตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่มิจฉัตต- *นิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๘๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
นมัคคารัมมณัตติกนเหตุทุกมัคคารัมมณัตติกเหตุทุกะ
[๖๘๑] เหตุธรรมที่เป็นมัคคเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่มัคคารัมมณ- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๘๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นอุปปันนัตติกนเหตุทุกอุปปันนัตติกเหตุทุกะ
[๖๘๓] ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็น อุปปันนธรรม โดยเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อุปาทิธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็นอุปปันนธรรม โดยเหตุปัจจัย [๖๘๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นอตีตัตติกนเหตุทุกอตีตัตติกนเหตุทุกะ
[๖๘๕] ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อตีตธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็นปัจจุป- *ปันนธรรม โดยเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อนาคตธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็นปัจจุปปันน- *ธรรม โดยเหตุปัจจัย [๖๘๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นอตีตารัมมณัตติกนเหตุทุกอตีตารัมมณัตติกเหตุทุกะ
[๖๘๗] เหตุธรรมที่เป็นอนาคตารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่อตีตา- *รัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๘๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๗
นอัชฌัตตัตติกนเหตุทุกอัชฌัตตัตติกเหตุทุกะ
[๖๘๙] เหตุธรรมที่เป็นพหิทธาธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่อัชฌัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอัชฌัตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่พหิทธาธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๙๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒
นอัชฌัตตารัมมณัตติกนเหตุทุกอัชฌัตตารัมมณัตติกเหตุทุกะ
[๖๙๑] เหตุธรรมที่เป็นอัชฌัตตารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่อัชฌัต ตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย เหตุธรรมที่เป็นพหิทธารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่พหิทธารัมมณ- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๙๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖
นสนิทัสสนัตติกนเหตุทุกสนิทัสสนัตติกเหตุทุกะ
[๖๙๓] เหตุธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสน- *สัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๙๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๖๙๕] นเหตุธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่สนิทัส- *สนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นนเหตุ กับนเหตุ กลับกัน มีมูล ๓ พึงกระทำเป็นปัญหา ๒๑
นสนิทัสสนัตติกนสเหตุกทุกสนิทัสสนัตติกสเหตุกทุกะ
[๖๙๖] สเหตุกธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรมที่ไม่ ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สเหตุกธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรมที่ไม่ใช่ อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๙๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๖๙๘] อเหตุกธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรมที่ ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๗ นัย อเหตุกธรรมที่เป็นอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรมที่ไม่ใช่อนิทัส- *สนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๗ นัย [๖๙๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑
นสนิทัสสนัตติกนเหตุสัมปยุตตทุกะ
สนิทัสสนัตติกเหตุสัมปยุตตทุกะ
[๗๐๐] เหตุสัมปยุตตธรรม ที่เป็นอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุ- *สัมปยุตตธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๐๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๗๐๒] เหตุวิปปยุตตธรรม ที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุ- *วิปปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๐๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑
นสนิทัสสนัตติกนเหตุสเหตุกทุกสนิทัสทัสสนัตติกเหตุกสเหตุกทุกะ
[๗๐๔] เหตุและสเหตุกธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่อเหตุกธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๐๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๗๐๖] ธรรมที่เป็นสเหตุกธรรมแต่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่เป็นนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมไม่ใช่อเหตุธรรมและไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย [๗๐๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นสนิทัสสนัตติกนเหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ
สนิทัสสนัตติกเหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ
[๗๐๘] เหตุและเหตุสัมปยุตตธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย [๗๐๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๗๑๐] ธรรมที่เป็นเหตุสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่เหตุธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๑๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นสนิทัสสนัตติกนเหตุนสเหตุกทุกสนิทัสสนัตติกนเหตุสเหตุกทุกะ
[๗๑๒] นเหตุสเหตุกธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่เป็นนเหตุธรรม และไม่ใช่สเหตุกธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๑๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๗๑๔] นเหตุอเหตุกธรรม ที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่เป็นนเหตุธรรม และไม่ใช่อเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๑๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑
นสนิทัสสนัตติกสนิทัสสนทุกสนิทัสสนัตติกสนิทัสสนทุกะ
[๗๑๖] สนิทัสสนธรรมที่เป็นนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสน- *ธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๑๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕
นสนิทัสสนัตติกนสัปปฏิฆทุกสนิทัสสนัตติกสัปปฏิฆทุกะ
[๗๑๘] สัปปฏิฆธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๑๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ [๗๒๐] อัปปฏิฆธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๒๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นสนิทัสสนัตติกนรูปีทุกสนิทัสสนัตติกรูปีทุกะ
[๗๒๒] รูปีธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่รูปีธรรมที่ไม่ใช่ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๒๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑ [๗๒๔] อรูปีธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อรูปีธรรม ที่ไม่ใช่ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๒๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นสนิทัสสนัตติกนโลกิยทุกสนิทัสสนัตติกโลกิยทุกะ
[๗๒๖] โลกิยธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่โลกิยธรรมที่ไม่ใช่ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๗ นัย โลกิยธรรมที่เป็นอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่โลกิยธรรมที่ไม่ใช่อนิทัส- *สนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๗ นัย [๗๒๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑
นสนิสทัสนัตติกนเกนจิวิญเญยยทุกะ
สนิทัสสนัตติกเกนจิวิญเญยยทุกะ
[๗๒๘] เกนจิวิญเญยยธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เกนจิวิญ- *เญยยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๒๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓๕ [๗๓๐] เกนจินวิญเญยยธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เกนจิน- *วิญเญยยธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๓๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓๕
นสนิทัสสนัตติกโนอาสวทุกสนิทสสนัตติกอาสวทุกะ
[๗๓๒] อาสวธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่ไม่ใช่ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๓๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๗๓๔] ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๓๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑
นสนิทัสสนัตติกนสาสวทุกสนิทัสสนัตติกสาสวทุกะ
[๗๓๖] สาสวธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สาสวธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๓๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑
นสนิทัสสนัตติกอาสวสัมปยุตตทุกะ
สนิทัสสนัตติกอาสวสัมปยุตตทุกะ
[๗๓๘] อาสวสัมปยุตตธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสว- *สัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๓๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๗๔๐] อาสววิปปยุตตธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสว- *วิปปยุตตธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒๑ นัย
นสนิทัสสนัตติกนอาสวสาสวทุกสนิทัสสนัตติกอาสวสาสวทุกะ
[๗๔๑] อาสวะและสาสวธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสว- *ธรรม และไม่ใช่อนาสวธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๔๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๗๔๓] ธรรมที่เป็นสาสวธรรม แต่ไม่ใช่อาสวธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนาสวธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๔๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑
นสนิทัสสนัตติกนอาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ
นสนิทัสสนัตติกอาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ
[๗๔๕] อาสวะและอาสวสัมปยุตตธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรม ที่ไม่ใช่อาสวธรรม และไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๔๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๗๔๗] ธรรมที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่อาสวธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆ- *ธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสน- *สัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๔๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นสนิทัสนัตติกอาสวสัมปยุตตนสาสวทุกะ
สนิทัสสนัตติกอาสววิปปยุตตสาสวทุกะ
[๗๔๙] อาสววิปปยุตตสาสวธรรม ที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่เป็น อาสววิปปยุตตะ และไม่ใช่สาสวธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑๒ นัย [๗๕๐] อาสววิปปยุตตอนาสวธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่เป็น อาสววิปปยุตตะ และไม่ใช่อนาสวธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๕๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นสนิทัสสนัตติกโนสัญโญชนโคจฉกทุกะ
สนิทัสสนัตติกสัญโญชนโคจฉกทุกะ
[๗๕๒] สัญโญชนธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชน- *ธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๕๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นสนิทัสสนัตติกโนคันถโคจฉกทุกะ
สนิทัสสนัตติกคันถโคจฉกทุกะ
[๗๕๔] คันถธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรมที่ไม่ใช่ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๕๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นสนิทัสสนัตติกโนโอฆโคจฉกทุกะ
สนิทัสสนัตติกโอฆโคจฉกทุกะ
[๗๕๖] โอฆธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่โอฆธรรม ที่ไม่ใช่ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๕๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นสนิทัสสนัตติกโนโยคโคจฉกทุกะ
สนิทัสสนัตติกโยคโคจฉกทุกะ
[๗๕๘] โยคธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่โยคธรรม ที่ไม่ใช่ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๕๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นสนิทัสสนัตติกโนนีวรณโคจฉกทุกะ
สนิทัสสนัตติกนีวรณโคจฉกทุกะ
[๗๖๐] นีวรณธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นีวรณธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๖๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นสนิทัสสนัตติกโนปรามาสโคจฉกทุกะ
สนิทัสสนัตติกปรามาสโคจฉกทุกะ
[๗๖๒] ปรามาสธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๖๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นสนิทัสสนัตติกนสารัมมณทุกะ
สนิทัสสนัตติกสารัมมณทุกะ
[๗๖๔] สารัมมณธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๖๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๗๖๖] อนารัมมณธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนารัมมณ- *ธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๖๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑
นสนิทัสสนัตติกโนจิตตทุกสนิทัสสนัตติกจิตตทุกะ
[๗๖๘] จิตตธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรม ที่ไม่ใช่ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๖๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๗๗๐] ธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรม ที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ ธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๗๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑
นสนิทัสสนัตติกนเจตสิกทุกสนิทัสสนัตติกเจตสิกทุกะ
[๗๗๒] เจตสิกธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เจตสิกธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๗๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๗๗๔] อเจตสิกธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อเจตสิกธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๗๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑
นสนิทัสสนัตติกนจิตตสัมปยุตตทุกะ
สนิทัสสนัตติกจิตตสัมปยุตตทุกะ
[๗๗๖] จิตตสัมปยุตตธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตต- *สัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๗๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๗๗๘] จิตตวิปปยุตตธรรม ที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตต- *วิปปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๗๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑
นสนิทัสสนัตติกนจิตตสังสัฏฐทุกะ
สนิทัสสนัตติกจิตตสังสัฏฐทุกะ
[๗๘๐] จิตตสังสัฏฐธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตต สังสัฏฐธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๘๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๗๘๒] จิตตวิสังสัฏฐธรรม ที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตต- *วิสังสัฏฐธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๘๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑
นสนิทัสสนัตติกโนจิตตสมุฏฐานทุกะ
สนิทัสสนัตติกจิตตสมุฏฐานทุกะ
[๗๘๔] จิตตสมุฏฐานธรรม ที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตต- *สมุฏฐานธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๘๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑ [๗๘๖] ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรม ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ ปัจจัย [๗๘๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นสนิทัสสนัตติกโนจิตตสหภูทุกะ
สนิทัสสนัตติกจิตตสหภูทุกะ
[๗๘๘] จิตตสหภูธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสหภูธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๘๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕ [๗๙๐] ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสหภูธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสหภูธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๙๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑
นสนิทัสสนัตติกโนจิตตานุปริวัตติทุกะ
สนิทัสสนัตติกจิตตานุปริวัตติทุกะ
[๗๙๒] จิตตานุปริวัตติธรรม ที่เป็นอสนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ จิตตานุปริวัตติธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๙๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕ [๗๙๔] ธรรมที่ไม่ใช่จิตตานุปริวัตติธรรม ที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรม ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่จิตตานุปริวัตติธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ- *ปัจจัย [๗๙๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑
นสนิทัสสนัตติกโนจิตตสังสัฏสมูฏฐานทุกะ
สนิทัสสนัตติกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกะ
[๗๙๖] จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๙๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๗๙๘] ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏสมุฏฐานธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๙๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑
นสนิทัสสนัตติกโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกะ
สนิทัสสนัตติกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกะ
[๘๐๐] จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๐๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๘๐๒] ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม ที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม ที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม ที่ ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๐๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑
นสนิทัสสนัตติกโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกะ
สนิทัสสนัตติกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกะ
[๘๐๔] จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๐๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๘๐๖] ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆ- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๐๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๗
นสนิทัสสนัตติกนอัชฌัตติกทุกสนิทัสสนัตติกอัชฌัตติกทุกะ
[๘๐๘] อัชฌัตติกธรรมที่เป็นอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัชฌัตติก- *ธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๐๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๑ [๘๑๐] พาหิรธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่พาหิรธรรมที่ไม่ใช่ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๑๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑
นสนิทัสสนัตติกนอุปาทาทุกสนิทัสสนัตติกอุปาทาทุกะ
[๘๑๒] อุปาทาธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรมที่ ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๑๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓๕ [๘๑๔] อุปาทาธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ อุปาทาธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๑๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นสนิทัสสนัตติกนอุปาทินนทุกะ
สนิทัสสนัตติกอุปาทินนทุกะ
[๘๑๖] อนุปาทินนธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินน- *ธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๑๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑
นสนิทัสสนัตติกโนอุปาทานโคจฉกทุกะ
สนิทัสสนัตติกอุปาทานโคจฉกทุกะ
[๘๑๘] อุปาทานธรรมที่เป็นอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๑๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นสนิทัสสนัตติกโนกิเลสโคจฉกทุกะ
สนิทัสสนัตติกกิเลสโคจฉกทุกะ
[๘๒๐] กิเลสธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กิเลสธรรมที่ไม่ใช่ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๒๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นสนิทัสสนัตติกนทัสสเนนปหาตัพพทุกะ
สนิทัสสนัตติทัสสเนนปหาตัพพทุกะ
[๘๒๒] ทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ทัสส- *เนนปหาตัพพธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๒๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๘๒๔] ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๒๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑
นสนิทัสสนัตติกนภาวนายปหาตัพพทุกะ
สนิทัสสนัตติกภาวนายปหาตัพพทุกะ
[๘๒๖] ภาวนายปหาตัพพธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ ภาวนายปหาตัพพธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๒๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๘๒๘] ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม ที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๒๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑
นสนิทัสสนัตติกนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ
สนิทัสสนัตติกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ
[๘๓๐] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๓๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๘๓๒] ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๓๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑
นสนิทัสสนัตติกนภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ
สนิทัสสนัตติกภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ
[๘๓๔] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๓๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๘๓๖] ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๓๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑
นสนิทัสสนัตติกนสวิตักกทุกสนิทัสสนัตติกสวิตักกทุกะ
[๘๓๘] สวิตักกธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สวิตักกธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๓๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๘๔๐] อวิตักกธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อวิตักกธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๔๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑
นสนิทัสสนัตติกนสวิจารทุกสนิทัสสนัตติกสวิจารทุกะ
[๘๔๒] สวิจารธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สวิจารธรรมที่ไม่ใช่ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๔๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๘๔๔] อวิจารธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อวิจารธรรมที่ไม่ใช่ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๔๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑
นสนิทัสสนัตติกนสัปปีติกทุกสนิทัสสนัตติกสัปปีติกทุกะ
[๘๔๖] สัปปีติกธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สัปปีติกธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๔๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๘๔๘] อัปปีติกธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สัปปีติกธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๔๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑
นสนิทัสสนัตติกนปีติสหคตทุกสนิทัสสนัตติกปีติสหคตทุกะ
[๘๕๐] ปีติสหคตธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปีติสหคตธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๕๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ [๘๕๒] ธรรมที่ไม่ใช่ปีติสหคตธรรม ที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ ธรรมที่ไม่ใช่ปีติสหคตธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๕๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑
นสนิทัสสนัตติกนสุขสหคตทุกสนิทัสสนัตติกสุขสหคตทุกะ
[๘๕๔] สุขสหคตธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๕๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๘๕๖] ธรรมที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ ธรรมที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๕๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑
นสนิทัสสนัตติกนอุเบกขาสหคตทุกะ
สนิทัสสนัตติกอุเบกขาสหคตทุกะ
[๘๕๘] อุเบกขาสหคตธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขา- *สหคตธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๕๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๘๖๐] ธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม ที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรม ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ ปัจจัย [๘๖๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑
นสนิทัสสนัตติกนกามาวจรทุกสนิทัสสนัตติกกามาวจรทุกะ
[๘๖๒] กามาวจรธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๖๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑ [๘๖๔] ธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ ธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๖๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นสนิทัสสนัตติกนรูปาวจรทุกสนิทัสสนัตติกรูปาวจรทุกะ
[๘๖๖] รูปาวจรธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๖๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๘๖๘] ธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ ธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๖๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑
นสนิทัสสนัตติกนอรูปาวจรทุกสนิทัสสนัตติกอรูปาวจรทุกะ
[๘๗๐] อรูปาวจรธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๗๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๘๗๒] ธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ ธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๗๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑
นสนิทัสสนัตติกนปริยาปันนทุกสนิทัสสนัตติกปริยาปันนทุกะ
[๘๗๔] ปริยาปันนธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปริยาปันน- *ธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๗๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑ [๘๗๖] อปริยาปันนธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อปริยาปันน- *ธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๗๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นสนิทัสสนัตติกนนิยยานิกทุกะ
สนิทัสสนัตติกนิยยานิกทุกะ
[๘๗๘] นิยยานิกธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นิยยานิกธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๗๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๘๘๐] อนิยยานิกธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิยยานิก- *ธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๘๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑
นสนิทัสสนัตติกนิยตทุกสนิทัสสนัตติกนิยตทุกะ
[๘๘๒] นิยตธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นิยตธรรมที่ไม่ใช่ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๘๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๘๘๔] อนิตยธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิยตธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๘๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑
นสนิทัสสนัตติกนสอุตตรทุกสนิทัสสนัตติกสอุตตรทุกะ
[๘๘๖] สอุตตรธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สอุตตรธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๘๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑ [๘๘๘] อนุตตรธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนุตตรธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๘๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นสนิทัสสนัตติกนสรณทุกสนิทัสสนัตติกสรณทุกะ
[๘๙๐] สรณธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรมที่ไม่ใช่ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๙๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๘๙๒] อรณธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรมที่ไม่ใช่ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๗ นัย อรณธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสน- *สัปปฏิธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๗ นัย อรณธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม ที่ไม่ใช่ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๗ นัย [๘๙๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒๑
แม้สหชาตวารก็พึงให้พิสดารเหมือนปฏิจจวาร
[๘๙๔] ธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่อรณธรรม ที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม โดยเหตุปัจจัย มี ๗ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่อรณธรรมที่เป็น สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม โดยเหตุปัจจัย มี ๗ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่อรณธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม โดย เหตุปัจจัย มี ๗ นัย [๘๙๕] ธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่อรณธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดยอารัมมณปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่อรณธรรมที่เป็น อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดยอารัมมณปัจจัย [๘๙๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒๑ อนุโลมก็ดี ปัจจนียะก็ดี อนุโลมปัจจนียะก็ดี ปัจจนียานุโลมก็ดี แห่งปัญหาวาร ใน กุสลัตติกะ ท่านนับไว้ฉันใด พึงนับฉันนั้น
ปัจจนียานุโลมติกทุกปัฏฐาน จบ.
ปัจจนียานุโลมติกติกปัฏฐาน
นกุลัตติกนเวทนาตติกกุสลัตติกเวทนาตติกะ
[๘๙๗] สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนาย- *สัมปยุตตธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตต- *ธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตต- *ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตต- *ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตต- *ธรรมที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล และธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตต- *ธรรมที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๑ นัย [๘๙๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ [๘๙๙] ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนาย- *สัมปยุตตธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตต- *ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตต- *ธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย [๙๐๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๙๐๑] อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อทุกขม- *สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อทุกขมสุขาย- *เวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนาย- *สัมยุตตธรรมที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อทุกขมสุขาย- *เวทนายสัมปปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนาย- *สัมปยุตตธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวท- *นายสัมปยุตตธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวท- *นายสัมปยุตตธรรมที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่ไม่ใช่ อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนาย- *สัมปยุตตธรรมที่ไม่ใช่อกุศล และธรรมที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่ไม่ใช่ อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อทุกขมสุขาย- *เวทนายสัมปยุตตธรรมที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่ไม่ใช่ อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย [๙๐๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
นกุสลัตติกนวิปากกัตติกกุสลัตติกวิปากัตติกะ
[๙๐๓] วิปากธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย วิปากธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรมที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๑ นัย วิปากธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรมที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่ วิปากธรรมที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย [๙๐๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๙๐๕] วิปากธัมมธรรมที่เป็นกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย วิปากธัมมธรรมที่เป็นอกุศล ฯลฯ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย วิปากธัมมธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรมที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย วิปากธัมมธรรมที่เป็นกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรมที่ไม่ใช่กุศล และธรรม ที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรมที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย [๙๐๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ [๙๐๗] เนววิปากนวิปากธัมมธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เนววิปากนวิปาก- *ธัมมธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๐๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖
นกุสลัตติกนอุปาทินนุปาทานิยัตติกะ
กุสลัตติกอุปาทินนุปาทานิยัตติกะ
[๙๐๙] ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนุปาทานิยธรรม ที่ไม่ใช่กุศล เป็นปัจจัยแก่อุปาทินนุปาทา- *นิยธรรม ที่เป็นอัพยากฤต โดยอารัมมณปัจจัย [๙๑๐] ในอารัมมณปัจจัย มีวาระ ๖ [๙๑๑] อนุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนุปาทา- *นิยธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๑๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕ [๙๑๓] อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรมที่เป็นกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทาทินนอนุ- *ปาทานิยธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๑๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖
นกุสลัตติกนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกะ
กุสลัตติกสังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกะ
[๙๑๕] สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมที่เป็นกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม ที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อกุศลมูล มี ๓ นัยเท่านั้น [๙๑๖] อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อสังกิลิฏฐสัง- *กิเลสิกธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๑๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ [๙๑๘] อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรมที่เป็นกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อสังกิลิฏฐอสัง- *กิเลสิกธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๑๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖
นกุสลัตติกนวิตักกัตติกกุสลัตติกวิตักกัตติกะ
[๙๒๐] สวิตักกสวิจารธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สวิตักกสวิจารธรรมที่ไม่ใช่ กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๒๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ [๙๒๒] อวิตักกวิจารมัตตธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อวิตักกวิจารมัตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๒๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ [๙๒๔] อวิตักกอวิจารธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อวิตักกอวิจารธรรม ที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๒๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๒
นกุสลัตติกนปีติตติกกุสลัตติกปีติตติกะ
[๙๒๖] ปีติสหคตธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปีติสหคตธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๒๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ [๙๒๘] สุขสหคตธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๒๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ [๙๓๐] อุเบกขาสหคตธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรมที่ไม่ใช่ กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๓๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
นกุสลัตติกนทัสสนัตติกกุสลัตติกทัสสนัตติกะ
[๙๓๒] ทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพ- *ธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๓๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๙๓๔] ภาวนายปหาตัพพธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๓๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๙๓๖] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๓๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นกุสลัตติกนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกะ
กุสลัตติกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกะ
[๙๓๘] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหา- *ตัพพเหตุกธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๓๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๙๔๐] ภาวนายหาตัพพเหตุกธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพ- *เหตุกธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๔๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๙๔๒] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๔๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นกุสลัตติกนอาจยคามิตติกกุสลัตติกอาจยคามิตติกะ
[๙๔๔] อาจยคามิธรรมที่เป็นกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาจยคามิธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๔๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ [๙๔๖] อปจยคามิธรรมที่เป็นกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อปจยคามิธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๔๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๙๔๘] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เนวาจยคามินา- *ปจยคามิธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๔๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕
นกุสลัตติกนเสกขัตติกกุสลัตติกเสกขัตติกะ
[๙๕๐] เสกขธรรมที่เป็นกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เสกขธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๕๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ [๙๕๒] อเสกขธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อเสกขธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๕๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๙๕๔] เนวเสกขานาเสกขธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เนวเสกขานา- *เสกขธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๕๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕
นกุสลัตติกนปริตตัตติกกุสลัตติกปริตตัตติกะ
[๙๕๖] ปริตตธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปริตตธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๕๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕ [๙๕๘] มหัคคตธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่มหัคคตธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๕๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๙๖๐] อัปปมาณธรรมที่เป็นกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัปปมาณธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๖๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖
นกุสลัตติกนปริตตารัมมณัตติกกุสลัตติกปริตตารัมมณัตติกะ
[๙๖๒] ปริตตารัมมณธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปริตตารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๖๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๙๖๔] มหัคคตารัมมณธรรมที่เป็นกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่มหัคคตารัมมณธรรมที่ไม่ใช่ กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๖๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ [๙๖๖] อัปปมาณารัมมณธรรมที่เป็นกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัปปมาณารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๖๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖
นกุสลัตติกนหีนัตติกกสลัตติกหีนัตติกะ
[๙๖๘] หีนธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่หีนธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย [๙๖๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๙๗๐] มัชฌิมธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่มัชฌิมธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๗๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ [๙๗๒] ปณีตธรรมที่เป็นกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปณีตธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย [๙๗๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖
นกุสลัตติกนมิจฉัตตัตติกกุสลัตติกมิจฉัตติกะ
[๙๗๔] มิจฉัตตนิยตธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่มิจฉัตตนิยตธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๗๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๙๗๖] สัมมัตตนิยตธรรมที่เป็นกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สัมมัตตนิยตธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๗๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๙๗๘] อนิยตธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิยตธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๗๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕
นกุสลัตติกนมัคคารัมมณัตติกกุสลัตติกมัคครรัมมณัตติกะ
[๙๘๐] มัคคารัมมณธรรมที่เป็นกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่มัคคารัมมณธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๘๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ [๙๘๒] มัคคเหตุกธรรมที่เป็นกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่มัคคเหตุกธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๘๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ [๙๘๔] มัคคาธิปติธรรมที่เป็นกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่มัคคาธิปติธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๘๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖
นกุสลัตติกนอุปปันนัตติกกุสลัตติกอุปปันนัตติกะ
[๙๘๖] ธรรมที่ไม่ใช่อุปปันนธรรมที่ไม่ใช่กุศล เป็นปัจจัยแก่อุปปันนธรรมที่เป็นกุศล โดยอารัมมณปัจจัย [๙๘๗] ในอารัมมณปัจจัย มีวาระ ๑๘ [๙๘๘] ธรรมที่ไม่ใช่ปัจจุปปันนธรรมที่ไม่ใช่กุศล เป็นปัจจัยแก่ปัจจุปปันนธรรมที่เป็น กุศล โดยอารัมมณปัจจัย [๙๘๙] ในอารัมมณปัจจัย มีวาระ ๑๘
นกุสลัตติกนอตีตารัมมณัตติกกุสลัตติอตีตารัมมณัตติกะ
[๙๙๐] อตีตารัมมณธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อตีตารัมมณธรรมที่ไม่ใช่ กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๙๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๙๙๒] อนาคตารัมมณธรรมที่เป็นกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนาคตารัมมณธรรมที่ไม่ใช่ กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๙๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ [๙๙๔] ปัจจุปปันนารัมมณธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปัจจุปปันนารัมมณ- *ธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๙๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นกุสลัตติกนอัชฌัตตารัมมณัตติกะ
กุสลัตติกอัชฌัตตารัมมณัตติกะ
[๙๙๖] อัชฌัตตารัมมณธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัชฌัตตารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๙๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๙๙๘] พหิทธารัมมณธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่พหิทธารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๙๙๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นกุสลัตติกนสนิทัสสนัตติกกุสลัตติกสนิทัสสนัตติกะ
[๑๐๐๐] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัป- *ปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุ ปัจจัย มี ๑ นัย สนิทัสสมสัปปฏิฆธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย [๑๐๐๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ [๑๐๐๒] อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัป- *ปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๐๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ [๑๐๐๔] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิ- *ฆธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๐๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเวทนาตติกนกุสลัตติกเวทนาตติกกุสลัตติกะ
[๑๐๐๖] กุศลที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่สุขาย- *เวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่- *สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย กุศลธรรมที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ทุกขาย- *เวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่ ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย กุศลธรรมที่เป็นอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่อทุกขม- *สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย หัวข้อปัจจัย ๔ โดยคณิตกนัย พึงกระทำให้เป็นหัวข้อปัจจัยอย่างละ ๒ ละ ๒ [๑๐๐๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๔ [๑๐๐๘] อกุศลอธรรมที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อกุศลธรรมที่เป็นทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศลที่ไม่ใช่สุขาย- *เวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๐๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑ [๑๐๑๐] ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ อัพยากตธรรมที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย [๑๐๑๑] ในอารัมมณปัจจัย มีวาระ ๑๔
นวิปากัตติกนกุสลัตติกวิปากัตติกกุสลัตติกะ
[๑๐๑๒] กุศลธรรมที่เป็นวิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่วิปากธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๑๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๐๑๔] อกุศลธรรมที่เป็นวิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศลที่ไม่ใช่วิปากธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๑๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๐๑๖] อัพยากตธรรมที่เป็นเนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๑๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นอุปาทินนุปาทานิยัตติกนกุสลัตติกะ
อุปาทินนุปาทานิยัตติกกุสลัตติกะ
[๑๐๑๘] กุศลธรรมที่เป็นอนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่ อนุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๑๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๐๒๐] อกุศลธรรมที่เป็นอนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศลที่ไม่ใช่ อนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๒๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๐๒๒] อัพยากตธรรมที่เป็นอนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากต- *ธรรม ที่ไม่ใช่อนุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๒๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕
นสังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกนกุสลัตติกะ
สังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกกุสลัตติกะ
[๑๐๒๔] กุศลธรรมที่เป็นอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๒๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ [๑๐๒๖] อกุศลธรรมที่เป็นสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศลธรรมที่ไม่ ใช่สังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๒๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๐๒๘] อัพยากตธรรมที่เป็นอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากต- *ธรรมที่ไม่ใช่สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๒๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖
นวิตักกัตติกนกุสลัตติกวิตักกัตติกกุสลัตติกะ
[๑๐๓๐] กุศลธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่สวิตัก- *กสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๓๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๕ [๑๐๓๒] อกุศลธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศลที่ไม่ใช่สวิตัก กสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๓๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ [๑๐๓๔] อัพยากตธรรมที่เป็นอวิตักกอวิจารธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากตธรรมที่ ไม่ใช่สวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๓๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๗
นปีติตติกนกุสลัตติกปีติตติกกุสลัตติกะ
[๑๐๓๖] กุศลธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่ปีติสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๓๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๘ [๑๐๓๘] อกุศลธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศลที่ไม่ใช่ปีติสหคต- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๓๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๘
นทัสสนัตติกนกุสลัตติกทัสสนัตติกกุสลัตติกะ
[๑๐๔๐] กุศลธรรมที่เป็นเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๔๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๐๔๒] อกุศลธรรมที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศลที่ไม่ใช่ ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๔๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ [๑๐๔๔] อัพยากตธรรมที่เป็นเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๔๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖
นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกนกุสลัตติกะ
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกกุสลัตติกะ
[๑๐๔๖] กุศลธรรมที่เป็นเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๔๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๐๔๘] อกุศลธรรมที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรมเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ อกุศล ที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๔๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ [๑๐๕๐] อัพยากตธรรมที่เป็นเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๕๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖
นอาจยคามิตติกนกุสลัตติกอาจยคามิตติกกุสลัตติกะ
[๑๐๕๒] กุศลธรรมที่เป็นอาจยคามิธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อาจยคามิ- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๕๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ [๑๐๕๔] อกุศลธรรมที่เป็นอาจยคามิธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศลที่ไม่ใช่อาจยคามิ- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๕๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๐๕๖] อัพยากตธรรมที่เป็นเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากต- *ธรรมที่ไม่ใช่อาจยคามิธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๕๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕
นเสกขัตติกนกุสลัตติกเสกขัตติกกุสลัตติกะ
[๑๐๕๘] กุศลธรรมที่เป็นเสกขธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่เสกขธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๕๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ [๑๐๖๐] อกุศลธรรมที่เป็นเนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศลที่ไม่ใช่ เสกขธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๖๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๐๖๒] อัพยากตธรรมที่เป็นเนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากต- *ธรรม ที่ไม่ใช่เสกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๖๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕
นปริตตัตติกนกุสลัตติกปริตตัตติกกุสลัตติกะ
[๑๐๖๔] กุศลธรรมที่เป็นมหัคคตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่มหัคคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๖๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ [๑๐๖๖] อกุศลธรรมที่เป็นปริตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศลที่ไม่ใช่มหัคคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๖๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๐๖๘] อัพยากตธรรมที่เป็นปริตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่ ปริตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๖๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖
นปริตตารัมณัตติกนกุสลัตติกปริตตารัมณัตติกกุสลัตติกะ
[๑๐๗๐] กุศลธรรมที่เป็นปริตตารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่ปริตตา- *รัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๗๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑ [๑๐๗๒] อกุศลธรรมที่เป็นปริตตารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศลที่ไม่ใช่ปริตตา- *รัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๗๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๔
นหีนัตติกนกุสลัตติกหีนัตติกจกุสลัตติกะ
[๑๐๗๔] กุศลธรรมที่เป็นมัชฌิมธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่หีนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๗๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ [๑๐๗๖] อกุศลธรรมที่เป็นหีนธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศลที่ไม่ใช่หีนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๗๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๐๗๘] อัพยากตธรรมที่เป็นมัชฌิมธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากตธรรม ที่ไม่ใช่ หีนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๗๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖
นมิจฉัตตัตติกนกุสลัตติกมิจฉัตตัตติกกุสลัตติกะ
[๑๐๘๐] กุศลธรรมที่เป็นสัมมัตตนิยตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่มิจฉัตต- *นิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๘๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ [๑๐๘๒] อกุศลธรรมที่เป็นมิจฉัตตนิยตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่ มิจฉัตตนิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๘๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ [๑๐๘๔] อัพยากตธรรมที่เป็นอนิยตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่ มิจฉัตตนิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๘๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖
นมัคคารัมมณัตติกนกุสลัตติกมัคคารัมณัตติกกุสลัตติกะ
[๑๐๘๖] กุศลธรรมที่เป็นมัคคารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่มัคคารัม- *มณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๘๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓๕ ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต ไม่มี
นอุปปันนัตติกนกุสลัตติกอุปปันนัตติกกุสลัตติกะ
[๑๐๘๘] ธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่อุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก่กุศลธรรมที่เป็นอุปปันน- *ธรรม โดยอารัมมณปัจจัย [๑๐๘๙] ในอารัมมณปัจจัย มีวาระ ๗ [๑๐๙๐] ธรรมที่ไม่ใช่อกุศลที่ไม่ใช่อุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก่อกุศลธรรมที่เป็น อุปปันนธรรม โดยอารัมมณปัจจัย [๑๐๙๑] ในอารัมมณปัจจัย มีวาระ ๖ [๑๐๙๒] ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากตธรรม ที่ไม่ใช่อุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก่อัพยากตธรรม ที่เป็นอุปปันนธรรม โดยอารัมมณปัจจัย [๑๐๙๓] ในอารัมมณปัจจัย มีวาระ ๗
อตีตัตติกะ ก็เหมือนกับ อุปปันนัตติกะ
นอตีตารัมมณัตติกนกุสลัตติกอตีตารัมมณัตติกกุสลัตติกะ
[๑๐๙๔] กุศลธรรมที่เป็นอตีตารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่อตีตารัมมณ- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๙๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑ [๑๐๙๖] อกุศลธรรมที่เป็นอตีตารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศลที่ไม่ใช่อตีตา- *รัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๙๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑
นอัชฌัตตัตติกนกุลัตติกอัชฌัตตัตติกกุสลัตติกะ
[๑๐๙๘] กุศลธรรมที่เป็นพหิทธาธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อัชฌัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นอัชฌัตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่พหิทธาธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๙๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒ [๑๑๐๐] อกุศลธรรมที่เป็นพหิทธาธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อัชฌัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๐๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒
นอัชฌัตตารัมมณัตติกนกุสลัตติกะ
อัชฌัตตารัมมณัตติกกุสลัตติกะ
[๑๑๐๒] กุศลธรรมที่เป็นอัชฌัตตารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่อัชฌัต- *ตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๐๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ [๑๑๐๔] อกุศลธรรมที่เป็นอัชฌัตตารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศลที่ไม่ใช่ อัชฌัตตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๐๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖
นสนิทัสสนัตติกนกุสลัตติกสนิทัสสนัตติกกุสลัตติกะ
[๑๑๐๖] กุศลธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อนิทัสสน- *สัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่สนิทัสสน- *สัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๐๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๑๐๘] อกุศลธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศลที่ไม่ใช่ อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๐๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๑๑๐] อัพยากตธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากตธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๑๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๗ นอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมอัพยากตมูล มี ๗ นัย เหมือนกัน ทุกมูล มี ๗ เหมือนกัน รวมทั้งหมดเป็น ๒๑ นัย
นสนิทัสสนัตติกนเวทนาตติกสนิทัสสนัตติกเวทนาตติกะ
[๑๑๑๒] สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๑๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๑๑๔] ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๑๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๑๑๖] อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัย ธรรมที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๑๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นสนิทัสสนัตติกนวิปากัตติกสนิทัสสนัตติกวิปากัตติกะ
[๑๑๑๘] วิปากธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม ที่ไม่ใช่ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๑๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๑๒๐] วิปากธัมมธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมม- *ธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๒๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๑๒๒] เนววิปากนวิปากธัมมธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ เนววิปากนวิปากธัมมธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๒๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑
นสนิทัสสนัตติกนอุปาทินนุปาทานิยัตติกะ
สนิทัสสนัตติกอุปาทินนุปาทานิยัตติกะ
[๑๑๒๔] ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนุปาทานิยธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เป็น ปัจจัยแก่อุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดยอารัมมณปัจจัย [๑๑๒๕] ในอารัมมณปัจจัย มีวาระ ๖ [๑๑๒๖] อนุปาทินนุปาทานิยธรรม ที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ อนุปาทินนุปาทานิยธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๒๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑ [๑๑๒๘] อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๒๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นสนิทัสสนัตติกนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกะ
สนิทัสสนัตติกสังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกะ
[๑๑๓๐] สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๓๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๑๓๒] อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๓๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑ [๑๑๓๔] อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๓๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นสนิทัสสนัตติกนวิตักกัตติกสนิทัสสนัตติกวิตักกัตติกะ
[๑๑๓๖] สวิตักกสวิจารธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สวิตักก- *สวิจารธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๓๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๑๓๘] อวิตักกวิจารมัตตธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ อวิตักกวิจารมัตตธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๓๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๑๔๐] อวิตักกอวิจารธรรม ที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ อวิตักกอวิจารธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๔๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑
นสนิทัสสนัตติกนปีติตติกสนิทัสสนัตติกปีติตติกะ
[๑๑๔๒] ปีติสหคตธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปีติสหคต- *ธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๔๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๑๔๔] สุขสหคตธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สุขสหคต- *ธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๔๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๑๔๖] อุเบกขาสหคตธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขา- *สหคตธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๔๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นสนิทัสสนัตติกนทัสสนัตติกะ
สนิทัสสนัตติกทัสสนัตติกะ
[๑๑๔๘] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๔๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๑๕๐] ภาวนายปหาตัพพธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ ภาวนายปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๕๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๑๕๒] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัย ธรรมที่ไม่ใช่เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๕๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑
นสนิทัสสนัตติกนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกะ
สนิทัสสนัตติกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกะ
[๑๑๕๔] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรม ที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๕๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๑๕๖] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๕๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๑๕๘] เนวทัสสนเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๕๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑
นสนิทัสสนัตติกนอาจยคามิตติกะ
สนิทัสสนัตติกอาจยคามิตติกะ
[๑๑๖๐] อาจยคามิธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาจยคามิธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๖๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๑๖๒] อปจยคามิธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อปจยคามิ- *ธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๖๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ [๑๑๖๔] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ ไม่ใช่เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๖๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑
นสนิทัสสนัตติกนเสกขัตติกสนิทัสสนัตติกเสกขัตติกะ
[๑๑๖๖] เสกธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เสกขธรรม ที่ไม่ใช่ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๖๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๑๖๘] อเสกขธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อเสกขธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๖๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๑๗๐] เนวเสกขานาเสกขธรรม ที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ เนวเสกขานาเสกธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๗๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑
นสนิทัสนัตติกนปริตตัตติกสนิทัสสนัตติกปริตตัตติกะ
[๑๑๗๒] ปริตตธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปริตตธรรมที่ ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๗๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑ [๑๑๗๔] มหัคคตธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่มหัคคตธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๗๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๑๗๖] อัปปมาณธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัปปมาณ- *ธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๗๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นสนิทัสสนัตติกนปริตตารัมมณัตติกะ
สนิทัสสนัตติกปริตตารัมมณัตติกะ
[๑๑๗๘] ปริตตารัมมณธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปริตตา- *รัมมณธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๗๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๑๘๐] มหัคคตารัมมณธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่มหัคคตา รัมมณธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๘๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๑๘๒] อัปปมาณารัมมณธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ อัปปมาณารัมมณธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๘๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นสนิทัสสนัตติกนหีนัตติกสนิทัสสนัตติกหีนัตติกะ
[๑๑๘๔] หีนธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่หีนธรรม ที่ไม่ใช่ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๘๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๑๘๖] มัชฌิมธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่มัชฌิมธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๘๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑ [๑๑๘๘] ปณิตธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปณีตธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๘๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นสนิทัสสนัตติกนมิจฉัตตัตติกกสนิทัสสนัตติกมิจฉัตตัตติกะ
[๑๑๙๐] มิจฉัตตนิยตธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่มิจฉัตต- *นิยตธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๙๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๑๙๒] สัมมัตตนิยตธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สัมมัตต- *นิยตธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๙๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๑๙๔] อนิยตธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิยตธรรมที่ ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๙๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑
นสนิทัสสนัตติกนมัคคารัมมณัตติกะ
สนิทัสสนัตติกมัคคารัมมณัตติกะ
[๑๑๙๖] มัคคารัมมณธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่มัคคารัม- *มณธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๙๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๑๙๘] มัคคเหตุกธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่มัคคเหตุก- *ธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๙๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๒๐๐] มัคคาธิปติธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่มัคคาธิปติ- *ธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๐๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นสนิทัสสนัตติกนอุปปันนัตติกสนิทัสสนัตติกอุปปันนัตติกะ
[๑๒๐๒] ธรรมที่ไม่ใช่อุปปันนธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่ อุปปันนธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดยอารัมมณปัจจัย [๑๒๐๓] ในอารัมมณปัจจัย มีวาระ ๖
นสนิทัสสนัตติกนอตีตัตติกสนิทัสสนัตติกอตีตัตติกะ
[๑๒๐๔] ธรรมที่ไม่ใช่ปัจจุปปันนารัมมณธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เป็น ปัจจัยแก่ปัจจุปปันนธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดยอารัมมณปัจจัย [๑๒๐๕] ในอารัมมณปัจจัย มีวาระ ๖
นสนิทัสสนัตติกนอตีตารัมมณัตติกะ
สนิทัสสนัตติกอตีตารัมมณัตติกะ
[๑๒๐๖] อตีตารัมมณธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อตีตา- *รัมมณธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๐๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๒๐๘] อนาคตารัมมณธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ อนาคตารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๐๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๒๑๐] ปัจจุปปันนารัมมณธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ ปัจจุปปันนารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๑๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นสนิทัสสนัตติกนอัชฌัตตารัมมณัตติกะ
สนิทัสสนัตติกอัชฌัตตารัมมณัตติกะ
[๑๒๑๒] อัชฌัตตารัมมณธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ อัชฌัตตารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๑๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๒๑๔] พหิทธารัมมณธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่พหิทธา- *รัมมณธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๑๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓ สหชาตวารก็ดี ปัจจยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึง ให้พิสดาร
ปัจจนียานุโลมติกติกปัฏฐาน จบ.
-----------------------------------------------------
ปัจจนียานุโลมทุกทุกปัฏฐาน
นเหตุทุกนสเหตุกทุกเหตุทุกสเหตุกทุกะ
[๑๒๑๖] สเหตุกธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรมที่ไม่ใช่เหตุ- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สเหตุกธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สเหตุกธรรมที่เป็นเหตุธรรม และสเหตุกธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ สเหตุกธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย สเหตุธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย [๑๒๑๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๔ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๔ ในอวิคตปัจจัย มี " ๔ [๑๒๑๘] ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่สเหตุกธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม โดยอารัมมณปัจจัย [๑๒๑๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๖ ในอวิคตปัจจัย มี " ๕
ปัญหาวาร พึงให้พิสดาร
[๑๒๒๐] อเหตุกธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรมที่ไม่ใช่เหตุ- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย อเหตุกธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย อเหตุกธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และ ธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย [๑๒๒๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกนเหตุสัมปยุตตทุกเหตุทุกเหตุสัมปยุตตทุกะ
[๑๒๒๒] เหตุสัมปยุตตธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๒๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๔ [๑๒๒๔] เหตุวิปปยุตตธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๒๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกนเหตุสเหตุกทุกเหตุทุกเหตุสเหตุกทุกะ
[๑๒๒๖] เหตุและสเหตุกธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และ ไม่ใช่อเหตุกธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๒๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ [๑๒๒๘] ธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม แต่ไม่ใช่เหตุธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรม ที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๒๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
นเหตุทุกนเหตุเหตุสัมปยุตตทุกเหตุทุกเหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ
[๑๒๓๐] เหตุและเหตุสัมปยุตตธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๓๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ [๑๒๓๒] ธรรมที่เป็นเหตุสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่เหตุธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัย ธรรมที่ไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย [๑๒๓๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
นเหตุทุกนเหตุนสเหตุกทุกเหตุทุกเหตุสเหตุกทุกะ
[๑๒๓๔] นเหตุสเหตุกธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่เป็นนเหตุธรรม และไม่ใช่ สเหตุกธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๓๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ [๑๒๓๖] นเหตุอเหตุกธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่เป็นนเหตุธรรม และไม่ใช่ อเหตุกธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๓๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
นเหตุทุกนสัปปัจจยทุกเหตุทุกสัปปัจจยทุกะ
[๑๒๓๘] ธรรมที่ไม่ใช่สัปปัจจยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่สัปปัจจยธรรม ที่เป็นเหตุธรรม โดยอารัมมณปัจจัย [๑๒๓๙] ในอารัมมณปัจจัย มีวาระ ๓
สังขตทุกะ ก็เหมือนกับ สัปปัจจยทุกะ
นเหตุทุกนสนิทัสสนทุกเหตุทุกสนิทัสสนทุกะ
[๑๒๔๐] สนิทัสสนธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนธรรม ที่ไม่ใช่ เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๔๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๒๔๒] ธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่อนิทัสสนธรรม ที่เป็นเหตุธรรม โดยอารัมมณปัจจัย [๑๒๔๓] ในอารัมมณปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกนสัปปฏิฆทุกเหตุทุกสัปปฏิฆทุกะ
[๑๒๔๔] สัปปฏิฆธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่ เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๔๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๒๔๖] อัปปฏิฆธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่ นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๔๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
นเหตุทุกนรูปีทุกเหตุทุกรูปีทุกะ
[๑๒๔๘] รูปีธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่รูปีธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๔๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๒๕๐] อรูปีธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อรูปีธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๕๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกนโลกิยทุกเหตุทุกโลกิยทุกะ
[๑๒๕๒] โลกิยธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่โลกิยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย โลกิยธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่โลกิยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย โดยคณิตกนัย มีวาระ ๓ [๑๒๕๓] โลกุตตรธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่โลกุตตรธรรมที่ไม่ใช่ เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๕๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกนเกนจิวิญเญยยทุกเหตุทุกเกนจิวิญเญยยทุกะ
[๑๒๕๕] เกนจิวิญเญยยธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เกนจิวิญเญยยธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๕๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ [๑๒๕๗] เกนจิวิญเญยยธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เกนจิวิญเญยยธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๕๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
นเหตุทุกโนอาสวทุกเหตุทุกอาสวทุกะ
[๑๒๕๙] อาสวธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อาสวธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อาสวธรรมที่เป็นเหตุธรรม และอาสวธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ อาสวธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อาสวธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย อาสวธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และธรรม ที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย [๑๒๖๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕ [๑๒๖๑] ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ อาสวธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่เป็นเหตุธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะ- *เหตุปัจจัย [๑๒๖๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕
นเหตุทุกนสาสวทุกเหตุทุกสาสวทุกะ
[๑๒๖๓] สาสวธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สาสวธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๖๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกนอาสวสัมปยุตตทุกเหตุทุกอาสวสัมปยุตตทุกะ
[๑๒๖๕] อาสวสัมปยุตตธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสวสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๖๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๒๖๗] อาสววิปปยุตตธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๖๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
นเหตุทุกนอาสวสาสวทุกเหตุทุกอาสวสาสวทุกะ
[๑๒๖๙] อาสวะและสาสวธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สาสวธรรมและ ไม่ใช่อนาสวธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๗๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕ [๑๒๗๑] ธรรมที่เป็นสาสวธรรมแต่ไม่ใช่อาสวธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ อนาสวธรรมและไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๗๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕
นเหตุทุกนอาสวอาสวสัมมปยุตตทุกะ
เหตุทุกอาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ
[๑๒๗๓] อาสวะและอาสวสัมปยุตตธรรม ที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสว- *ธรรม และไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๗๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๒๗๕] ธรรมที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่อาสวธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัย ธรรมที่ไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๗๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกนอาสววิปปยุตตนสาสวทุกะ
เหตุทุกอาสววิปปยุตตสาสวทุกะ
[๑๒๗๗] อาสววิปปยุตตสาสวธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตต- *ธรรม และไม่ใช่สาสวธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๗๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๒๗๙] อาสววิปปยุตตอนาสวธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตต- *ธรรม และไม่ใช่อนาสวธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๘๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกโนสัญโญชนโคจฉกทุกเหตุทุกสัญโญชนโคจฉกทุกะ
[๑๒๘๑] สัญโญชนธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม ที่ไม่ใช่ เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๘๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกโนคันถโคจฉกทุกเหตุทุกคันถโคจฉกทุกะ
[๑๒๘๓] คันถธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๘๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
นเหตุทุกโนโอฆโคจฉกทุกเหตุทุกโอฆโคจฉกทุกะ
[๑๒๘๕] โอฆธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่โอฆธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๘๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕
นเหตุทุกโนโยคโคจฉกทุกเหตุทุกโยคโคจฉกทุกะ
[๑๒๘๗] โยคธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่โยคธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๘๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕
นเหตุทุกโนนีวรณโคจฉกทุกเหตุทุกนีวรณโคจฉกทุกะ
[๑๒๘๙] นีวรณธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นีวรณธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๙๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกโนปรามาสโคจฉกทุกเหตุทุกปรามาสโคจฉกทุกะ
[๑๒๙๑] ปรามาสธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม ที่ไม่ใช่ เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย
นเหตุทุกนสารัมมณทุกเหตุทุกสารัมมณทุกะ
[๑๒๙๒] สารัมมณธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่ เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๑๒๙๓] อนารัมมณธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่ เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย
นเหตุทุกโนจิตตทุกเหตุทุกจิตตทุกะ
[๑๒๙๔] จิตตธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๙๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๒๙๖] ธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรม ที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรม ที่ไม่ใช่ จิตตธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๙๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกนเจตสิกทุกเหตุทุกเจตสิกทุกะ
[๑๒๙๘] เจตสิกธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เจตสิกธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๙๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๓๐๐] อเจตสิกธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อเจตสิกธรรม ที่ไม่ใช่ เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๐๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกนจิตตสัมปยุตตทุกเหตุทุกจิตตสัมปยุตตทุกะ
[๑๓๐๒] จิตตสัมปยุตตธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๐๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๓๐๔] จิตตวิปปยุตตธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตวิปปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๐๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกโนจิตตสังสัฏฐทุกเหตุทุกจิตตสังสัฏฐทุกะ
[๑๓๐๖] จิตตสังสัฏฐธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๐๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๓๐๘] จิตตสังสัฏฐธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตวิสังสัฏฐธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๐๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกโนจิตตสมุฏฐานทุกเหตุทุกจิตตสมุฏฐานทุกะ
[๑๓๑๐] จิตตสมุฏฐานธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๑๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๓๑๒] ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม ที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรม ที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๑๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกโนจิตตสหภูทุกเหตุทุกจิตตสหภูทุกะ
[๑๓๑๔] จิตตสหภูธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสหภูธรรม ที่ไม่ใช่ เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๑๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๓๑๖] ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสหภูธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรม ที่ไม่ใช่จิตตสหภูธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย
นเหตุทุกโนจิตตานุปริวัตติทุกเหตุทุกจิตตานุปริวัตติทุกะ
[๑๓๑๗] ธรรมที่ไม่ใช่จิตตานุปริวัตติธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ จิตตานุปริวัตติธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๑๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกะ
เหตุทุกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกะ
[๑๓๑๙] จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐ- สมุฏฐานธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๒๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๓๒๑] ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรม ที่ไม่ใช่ธรรม ที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๒๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกะ
เหตุทุกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกะ
[๑๓๒๓] จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม ที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตต- สังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๒๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๓๒๕] ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรม ที่ไม่ใช่ธรรม ที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๒๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกะ
เหตุทุกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกะ
[๑๓๒๗] จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม ที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๒๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๓๒๙] ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรม ที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๓๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกนอัชฌัตติกทุกเหตุทุกอัชฌัตติกทุกะ
[๑๓๓๑] อัชฌัตติกธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัชฌัตติกธรรมที่ไม่ใช่ เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๓๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๓๓๓] พาหิรธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่พาหิรธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๓๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกนอุปาทาทุกเหตุทุกอุปาทาทุกะ
[๑๓๓๕] อุปาทาธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๓๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๓๓๗] ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ อุปาทาธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๓๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกนอุปาทินนทุกเหตุทุกอุปาทินนทุกะ
[๑๓๓๙] อนุปาทินนธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนธรรมที่ไม่ใช่ เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๔๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกโนอุปาทานโคจฉกทุกเหตุทุกอุปาทานโคจฉกทุกะ
[๑๓๔๑] อุปาทานธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรมที่ไม่ใช่เหตุ- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๔๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกโนกิเลสโคจฉกทุกเหตุทุกกิเลสโคจฉกทุกะ
[๑๓๔๓] กิเลสธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กิเลสธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๔๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกนทัสสเนนปหาตัพพทุกเหตุทุกทัสสเนนปหาตัพพทุกะ
[๑๓๔๕] ทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหา- *ตัพพธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๔๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๓๔๗] ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๔๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกนภาวนายปหาตัพพทุกเหตุทุกภาวนายปหาตัพพทุกะ
[๑๓๔๙] ภาวนายปหาตัพพธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพ- *ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๕๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๓๕๑] ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ ธรรม ที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๕๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ
เหตุทุกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ
[๑๓๕๓] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ทัสส- *เนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย [๑๓๕๔] ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๕๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกนภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ
เหตุทุกภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ
[๑๓๕๖] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ภาวนาย- *ปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๕๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ [๑๓๕๘] ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๕๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกนสวิตักกทุกเหตุทุกสวิตักกทุกะ
[๑๓๖๐] สวิตักกธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สวิตักกธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ- *ธรรมเกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๖๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
ในปัจจัยทั้งปวง ฯลฯ
นเหตุทุกนสรณทุกเหตุทุกสรณทุกะ
[๑๓๖๒] สรณธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๖๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๓๖๔] อรณธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อรณธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อรณธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม และธรรม ที่ไม่ใช่อรณธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๖๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นสเหตุกทุกนเหตุทุกสเหตุกทุกเหตุทุกะ
[๑๓๖๖] เหตุธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม และธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๖๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๓๖๘] นเหตุธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่สเหตุก- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๖๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุสัมปยุตตทุกนเหตุทุกเหตุสัมปยุตตทุกเหตุทุกะ
[๑๓๗๐] เหตุธรรมที่เป็นเหตุสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่ นเหตุสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย เหมือนกับสเหตุทุกะ
นเหตุสเหตุกทุกนเหตุทุกเหตุสเหตุกทุกเหตุทุกะ
[๑๓๗๑] เหตุธรรมที่เป็นเหตุและสเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่เหตุ และไม่ใช่อเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๗๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ [๑๓๗๓] นเหตุธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม และไม่ใช่เหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกะและไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๗๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
นเหตุเหตุสัมปยุตตทุกนเหตุทุกเหตุเหตุสัมปยุตตทุกเหตุทุกะ
[๑๓๗๕] เหตุธรรมที่เป็นเหตุและเหตุสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่ ไม่ใช่เหตุ และไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๗๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ [๑๓๗๗] นเหตุธรรมที่เป็นเหตุสัมปยุตตธรรม และไม่ใช่เหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ นเหตุธรรมที่ไม่ใช่เหตุวิปปยุตตะ และไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๗๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
ทุกะที่สุด ไม่แจก
นสัปปัจจยทุกนเหตุทุกสัปปัจจยทุกเหตุทุกะ
[๑๓๗๙] เหตุธรรมที่เป็นสัปปัจจยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่ไม่ใช่อัปปัจจย- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๘๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ [๑๓๘๑] นเหตุธรรมที่เป็นสัปปัจจยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่ อัปปัจจยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๘๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
สังขตทุกะก็เหมือนกับสัปปัจจยทุกะ
นสนิทัสสนทุกนเหตุทุกสนิทัสสนทุกเหตุทุกะ
[๑๓๘๓] เหตุธรรมที่เป็นอนิทัสสนธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสน- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๘๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ [๑๓๘๕] นเหตุธรรมที่เป็นสนิทัสสนธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่ สนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๘๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นสัปปฏิฆทุกนเหตุทุกสัปปฏิฆทุกเหตุทุกะ
[๑๓๘๗] เหตุธรรมที่เป็นอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่สัปปฏิฆ- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๘๘] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ [๑๓๘๙] นเหตุธรรมที่เป็นสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่ สัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๙๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นรูปีทุกนเหตุทุกรูปีทุกเหตุทุกะ
[๑๓๙๑] เหตุธรรมที่เป็นอรูปีธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่ไม่ใช่รูปีธรรม เกิด ขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอรูปีธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่รูปีธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย โดยคณิตกนัย มีวาระ ๓
นโลกิยทุกนเหตุทุกโลกิยทุกเหตุทุกะ
[๑๓๙๒] เหตุธรรมที่เป็นโลกุตตรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่ไม่ใช่โลกิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย เหตุธรรมที่เป็นโลกิยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่โลกุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย [๑๓๙๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒ [๑๓๙๔] นเหตุธรรมที่เป็นโลกิยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่โลกิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย นเหตุธรรมที่เป็นโลกิยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่โลกุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย [๑๓๙๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๔
นเกนจิวิญเญยยทุกนเหตุทุกเกนจิวิญเญยยทุกเหตุทุกะ
[๑๓๙๖] เหตุธรรมที่เป็นเกนจิวิญเญยยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่ เกนจิวิญเญยยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๙๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ [๑๓๙๘] นเหตุธรรมที่เป็นเกนจิวิญเญยยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่ เกนจิวิญเญยยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๙๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
โนอาสวทุกนเหตุทุกอาสวทุกเหตุทุกะ
[๑๔๐๐] เหตุธรรมที่เป็นอาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย เหตุธรรมที่เป็นอาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย เหตุธรรมที่เป็นอาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่ไม่ใช่อาสวธรรม และธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่ธรรม ที่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย [๑๔๐๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕ [๑๔๐๒] นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่ธรรม ที่ไม่ใช่อาสว- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม และ ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่ธรรม ที่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย
ฯลฯ
นสารัมมณทุกนเหตุทุกสารัมมณทุกเหตุทุกะ
[๑๔๐๓] เหตุธรรมที่เป็นสารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่ไม่ใช่ สารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๔๐๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๔๐๕] นเหตุธรรมที่เป็นสารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่ อนารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๔๐๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
ฯลฯ
นสรณทุกนเหตุทุกสรณทุกเหตุทุกะ
[๑๔๐๗] เหตุธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นสรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย [๑๔๐๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒ [๑๔๐๙] นเหตุธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นสรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๔๑๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
ฯลฯ
นสรณทุกนสเหตุกทุกสรณทุกสเหตุกทุกะ
[๑๔๑๑] สเหตุกธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สเหตุกธรรมที่เป็นสรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๔๑๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒ [๑๔๑๓] อเหตุกธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อเหตุกธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๔๑๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒
นสรณทุกนเหตุสัมปยุตตทุกสรณทุกเหตุสัมปยุตตทุกะ
[๑๔๑๕] เหตุสัมปยุตตธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๔๑๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒ [๑๔๑๗] เหตุวิปปยุตตธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๔๑๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒
นสรณทุกนเหตุสเหตุกทุกสรณทุกเหตุสเหตุกทุกะ
[๑๔๑๙] เหตุและสเหตุกธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุและไม่ใช่ อเหตุกธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุและสเหตุกธรรมที่เป็นสรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุและไม่ใช่อเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๔๒๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒ [๑๔๒๑] ธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม แต่ไม่ใช่เหตุธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรม ที่ไม่ใช่อเหตุธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม แต่ไม่ใช่เหตุธรรมที่เป็นสรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อเหตุก- *ธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๔๒๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒
เหตุและเหตุสัมปยุตตทุกะ
ฯลฯ
นสรณทุกนเหตุนสเหตุกทุกสรณทุกนเหตุสเหตุกทุกะ
[๑๔๒๓] นเหตุสเหตุกธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่ สเหตุกธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๔๒๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ [๑๔๒๕] นเหตุอเหตุกธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่ อเหตุกธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย นเหตุอเหตุกธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่อเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย [๑๔๒๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒
นสรณทุกนสัปปัจจยทุกสรณทุกสัปปัจจยทุกะ
[๑๔๒๗] ธรรมที่ไม่ใช่สัปปัจจยธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม เป็นปัจจัยแก่สัปปัจจยธรรม ที่เป็นอรณธรรม ฯลฯ มี ๑ นัย
นสรณทุกนสังขตทุกสรณทุกสังขตทุกะ
[๑๔๒๘] ธรรมที่ไม่ใช่สังขตธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม ฯลฯ
นสรณทุกนสนิทัสสนทุกสรณทุกสนิทัสสนทุกะ
[๑๔๒๙] สนิทัสสนธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนธรรมที่ไม่ใช่ สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๔๓๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นสรณทุกนสัปปฏิฆทุกสรณทุกสัปปฏิฆทุกะ
[๑๔๓๑] สัปปฏิฆธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่ สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๔๓๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นสรณทุกนรูปีทุกสรณทุกรูปีทุกะ
[๑๔๓๓] รูปีธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่รูปีธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๔๓๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒ [๑๔๓๕] อรูปีธรรมที่เป็นสรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อรูปีธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๔๓๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒
นสรณทุกนโลกิยทุกสรณทุกโลกิยทุกะ
[๑๔๓๗] โลกิยธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่โลกิยธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๔๓๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ [๑๔๓๙] โลกุตตรธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่โลกุตตรธรรมที่ไม่ใช่ สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๔๔๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
นสรณทุกนเกนจิวิญเญยยทุกสรณทุกเกนจิวิญเญยยทุกะ
[๑๔๔๑] เกนจิวิญเญยยธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เกนจิวิญเญยยธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๔๔๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๔๔๓] เกนจิวิญเญยยธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เกนจินวิญเญยยธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๔๔๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นสรณทุกนอาสวโคจฉกทุกสรณทุกอาสวโคจฉกทุกะ
[๑๔๔๕] อาสวธรรมที่เป็นสรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย
นสรณทุกนสัญโญชนโคจฉกทุกะ
สรณทุกสัญโญชนโคจฉกทุกะ
[๑๔๔๖] สัญโญชนธรรมที่เป็นสรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรมที่ไม่ใช่ อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๔๔๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
นสรณทุกนคันถโคจฉกทุกสรณทุกคันถโคจฉกทุกะ
[๑๔๔๘] คันถธรรมที่เป็นสรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๔๔๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
นสรณทุกนโอฆโคจฉกทุกสรณทุกโอฆโคจฉกทุกะ
[๑๔๕๐] โอฆธรรมที่เป็นสรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่โอฆธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๔๕๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
นสรณทุกนโยคโคจฉกทุกสรณทุกโยคโคจฉกทุกะ
[๑๔๕๒] โยคธรรมที่เป็นสรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่โยคธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๔๕๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
นสรณทุกนนีวรณโคจฉกทุกสรณทุกนีวรณโคจฉกทุกะ
[๑๔๕๔] นีวรณธรรมที่เป็นสรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นีวรณธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๔๕๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
นสรณทุกนปรามาสโคจฉกทุกสรณทุกปรามาสโคจฉกทุกะ
[๑๔๕๖] ปรามาสธรรมที่เป็นสรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๔๕๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
นสรณทุกนสารัมมณทุกสรณทุกสารัมมณทุกะ
[๑๔๕๘] สารัมมณธรรมที่เป็นสรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สารัมมณธรรมที่ไม่ใช่ สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย [๑๔๕๙] อนารัมมณธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนารัมมณธรรมที่ไม่ใช่ สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๔๖๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒
นสรณทุกนจิตตทุกสรณทุกจิตตทุกะ
[๑๔๖๑] จิตตธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๔๖๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
ฯลฯ
นสรณทุกนเจตสิกทุกสรณทุกเจตสิกทุกะ
[๑๔๖๓] เจตสิกธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เจตสิกธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๔๖๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒
นสรณทุกนจิตตสัมปยุตตทุกสรณทุกจิตตสัมปยุตตทุกะ
[๑๔๖๕] จิตตสัมปยุตตธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย
นสรณทุกนจิตตสังสัฏฐทุกสรณทุกจิตตสังสัฏฐทุกะ
[๑๔๖๖] จิตตสังสัฏฐธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐธรรมที่ไม่ใช่ สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๔๖๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒
ฯลฯ
นสรณทุกนทัสสเนนปหาตัพพทุกะ
สรณทุกทัสสเนนปหาตัพพทุกะ
[๑๔๖๘] ทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่เป็นสรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหา- *ตัพพธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๔๖๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ [๑๔๗๐] ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๔๗๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
ฯลฯ
นสรณทุกนสอุตตรทุกสรณทุกสอุตตรทุกะ
[๑๔๗๒] สอุตตรธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สอุตตรธรรมที่ไม่ใช่ สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๔๗๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑ สหชาตวารก็ดี ปัจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือน กับปฏิจจวาร [๑๔๗๔] ธรรมที่ไม่ใช่สอุตตรธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม เป็นปัจจัยแก่สอุตตรธรรมที่เป็น อรณธรรม โดยเหตุปัจจัย มี ๑ นัย [๑๔๗๕] ธรรมที่ไม่ใช่สอุตตรธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม เป็นปัจจัยแก่สอุตตรธรรมที่เป็น อรณธรรม โดยอารัมมณปัจจัย มี ๑ นัย [๑๔๗๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑ ในอธิปติปัจจัย มี " ๑ ฯลฯ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑ ฯลฯ [๑๔๗๗] ธรรมที่ไม่ใช่สอุตตรธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม เป็นปัจจัยแก่สอุตตรธรรมที่เป็น อรณธรรม โดยอารัมมณปัจจัย ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยสหชาตปัจจัย ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอุปนิสสยปัจจัย ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยปัจฉาชาตปัจจัย [๑๔๗๘] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๑ [๑๔๗๙] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ [๑๔๘๐] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ปัญหาวารในกุสลัตติกะ ฉันใด พึงให้พิสดาร ฉันนั้น [๑๔๘๑] อนุตตรธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนุตตรธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๔๘๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑ [๑๔๘๓] ธรรมที่ไม่ใช่อนุตตรธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม เป็นปัจจัยแก่อนุตตรธรรม ที่เป็น อรณธรรม โดยอนันตรปัจจัย [๑๔๘๔] ในอนันตรปัจจัย มีวาระ ๑ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๑ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๒ ในปุเรชาตปัจจัย มี " ๑ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๑ ในวิปปยุตตปัจจัย มี " ๑ ในอัตถิปัจจัย มี " ๑ ในนัตถิปัจจัย มี " ๑ ในวิคตปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑ [๑๔๘๕] ธรรมที่ไม่ใช่อนุตตรธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม เป็นปัจจัยแก่อนุตตรธรรมที่เป็น อรณธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยปุเรชาตปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนุตตรธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม เป็นปัจจัยแก่อนุตตรธรรมที่เป็นอรณธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย [๑๔๘๖] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๒ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๒ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มี " ๒ [๑๔๘๗] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย กับอุปนิสสยปัจจัย มีวาระ ๒ [๑๔๘๘] ในอุปนิสสยปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๒ ในปุเรชาตปัจจัย กับ ฯลฯ มีวาระ ๑ ในอัตถิปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑ ปัญหาวารในกุสลัตติกะ ฉันใด พึงให้พิสดาร ฉันนั้น
ปัจจนียานุโลมทุกทุกปัฏฐาน จบ.
ปัจจนียานุโลมปัฏฐาน จบ.
ปัฏฐาน ตั้งแต่อนุโลมทุกติกปัฏฐาน จนจบ มีประมาณ ๓๐ ภาณวาร
ปัฏฐานปกรณ์ จบบริบูรณ์
พระอภิธรรมปิฎก จบ.
-----------------------------------------------------

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๕ บรรทัดที่ ๑-๑๑๗๙๐ หน้าที่ ๑-๔๗๔. https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=45&A=0&Z=11790&pagebreak=0              ฟังเนื้อความพระไตรปิฎก : [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16], [17], [18], [19], [max20]              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- https://84000.org/tipitaka/attha/m_siri.php?B=45&siri=0              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=0              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย :- [1-3180] https://84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=45&item=1&items=3180              The Pali Tipitaka in Roman :- [1-3180] https://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=45&item=1&items=3180              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ https://84000.org/tipitaka/read/?index_45

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ บันทึกล่าสุด ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :