ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๑๒ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
นสนิทัสสนัตติกโนอุปาทานโคจฉกทุกะ
สนิทัสสนัตติกอุปาทานโคจฉกทุกะ
[๘๑๘] อุปาทานธรรมที่เป็นอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๑๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นสนิทัสสนัตติกโนกิเลสโคจฉกทุกะ
สนิทัสสนัตติกกิเลสโคจฉกทุกะ
[๘๒๐] กิเลสธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กิเลสธรรมที่ไม่ใช่ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๒๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นสนิทัสสนัตติกนทัสสเนนปหาตัพพทุกะ
สนิทัสสนัตติทัสสเนนปหาตัพพทุกะ
[๘๒๒] ทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ทัสส- *เนนปหาตัพพธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๒๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๘๒๔] ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๒๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑
นสนิทัสสนัตติกนภาวนายปหาตัพพทุกะ
สนิทัสสนัตติกภาวนายปหาตัพพทุกะ
[๘๒๖] ภาวนายปหาตัพพธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ ภาวนายปหาตัพพธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๒๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๘๒๘] ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม ที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๒๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑
นสนิทัสสนัตติกนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ
สนิทัสสนัตติกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ
[๘๓๐] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๓๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๘๓๒] ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๓๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑
นสนิทัสสนัตติกนภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ
สนิทัสสนัตติกภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ
[๘๓๔] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๓๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๘๓๖] ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๓๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑
นสนิทัสสนัตติกนสวิตักกทุกสนิทัสสนัตติกสวิตักกทุกะ
[๘๓๘] สวิตักกธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สวิตักกธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๓๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๘๔๐] อวิตักกธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อวิตักกธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๔๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑
นสนิทัสสนัตติกนสวิจารทุกสนิทัสสนัตติกสวิจารทุกะ
[๘๔๒] สวิจารธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สวิจารธรรมที่ไม่ใช่ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๔๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๘๔๔] อวิจารธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อวิจารธรรมที่ไม่ใช่ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๔๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑
นสนิทัสสนัตติกนสัปปีติกทุกสนิทัสสนัตติกสัปปีติกทุกะ
[๘๔๖] สัปปีติกธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สัปปีติกธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๔๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๘๔๘] อัปปีติกธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สัปปีติกธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๔๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑
นสนิทัสสนัตติกนปีติสหคตทุกสนิทัสสนัตติกปีติสหคตทุกะ
[๘๕๐] ปีติสหคตธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปีติสหคตธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๕๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ [๘๕๒] ธรรมที่ไม่ใช่ปีติสหคตธรรม ที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ ธรรมที่ไม่ใช่ปีติสหคตธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๕๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑
นสนิทัสสนัตติกนสุขสหคตทุกสนิทัสสนัตติกสุขสหคตทุกะ
[๘๕๔] สุขสหคตธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๕๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๘๕๖] ธรรมที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ ธรรมที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๕๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑
นสนิทัสสนัตติกนอุเบกขาสหคตทุกะ
สนิทัสสนัตติกอุเบกขาสหคตทุกะ
[๘๕๘] อุเบกขาสหคตธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขา- *สหคตธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๕๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๘๖๐] ธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม ที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรม ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ ปัจจัย [๘๖๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑
นสนิทัสสนัตติกนกามาวจรทุกสนิทัสสนัตติกกามาวจรทุกะ
[๘๖๒] กามาวจรธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๖๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑ [๘๖๔] ธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ ธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๖๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นสนิทัสสนัตติกนรูปาวจรทุกสนิทัสสนัตติกรูปาวจรทุกะ
[๘๖๖] รูปาวจรธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๖๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๘๖๘] ธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ ธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๖๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑
นสนิทัสสนัตติกนอรูปาวจรทุกสนิทัสสนัตติกอรูปาวจรทุกะ
[๘๗๐] อรูปาวจรธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๗๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๘๗๒] ธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ ธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๗๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑
นสนิทัสสนัตติกนปริยาปันนทุกสนิทัสสนัตติกปริยาปันนทุกะ
[๘๗๔] ปริยาปันนธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปริยาปันน- *ธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๗๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑ [๘๗๖] อปริยาปันนธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อปริยาปันน- *ธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๗๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นสนิทัสสนัตติกนนิยยานิกทุกะ
สนิทัสสนัตติกนิยยานิกทุกะ
[๘๗๘] นิยยานิกธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นิยยานิกธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๗๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๘๘๐] อนิยยานิกธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิยยานิก- *ธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๘๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑
นสนิทัสสนัตติกนิยตทุกสนิทัสสนัตติกนิยตทุกะ
[๘๘๒] นิยตธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นิยตธรรมที่ไม่ใช่ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๘๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๘๘๔] อนิตยธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิยตธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๘๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑
นสนิทัสสนัตติกนสอุตตรทุกสนิทัสสนัตติกสอุตตรทุกะ
[๘๘๖] สอุตตรธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สอุตตรธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๘๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑ [๘๘๘] อนุตตรธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนุตตรธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๘๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นสนิทัสสนัตติกนสรณทุกสนิทัสสนัตติกสรณทุกะ
[๘๙๐] สรณธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรมที่ไม่ใช่ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๙๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๘๙๒] อรณธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรมที่ไม่ใช่ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๗ นัย อรณธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสน- *สัปปฏิธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๗ นัย อรณธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม ที่ไม่ใช่ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๗ นัย [๘๙๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒๑
แม้สหชาตวารก็พึงให้พิสดารเหมือนปฏิจจวาร
[๘๙๔] ธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่อรณธรรม ที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม โดยเหตุปัจจัย มี ๗ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่อรณธรรมที่เป็น สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม โดยเหตุปัจจัย มี ๗ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่อรณธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม โดย เหตุปัจจัย มี ๗ นัย [๘๙๕] ธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่อรณธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดยอารัมมณปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่อรณธรรมที่เป็น อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดยอารัมมณปัจจัย [๘๙๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒๑ อนุโลมก็ดี ปัจจนียะก็ดี อนุโลมปัจจนียะก็ดี ปัจจนียานุโลมก็ดี แห่งปัญหาวาร ใน กุสลัตติกะ ท่านนับไว้ฉันใด พึงนับฉันนั้น
ปัจจนียานุโลมติกทุกปัฏฐาน จบ.

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๕ บรรทัดที่ ๑๐๓๓๔-๑๐๕๐๔ หน้าที่ ๔๑๖-๔๒๓. https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=45&A=10334&Z=10504&pagebreak=0              ฟังเนื้อความพระไตรปิฎก : [1], [2], [3]              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- https://84000.org/tipitaka/attha/m_siri.php?B=45&siri=126              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=2510              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย :- [2510-2588] https://84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=45&item=2510&items=79              The Pali Tipitaka in Roman :- [2510-2588] https://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=45&item=2510&items=79              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ https://84000.org/tipitaka/read/?index_45

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ บันทึกล่าสุด ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :