ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๑๒ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
นเวทนาตติกะ
[๑๔] ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมอันสัมปยุตด้วยสุขเวทนา อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมอันสัมปยุต ด้วยสุขเวทนา เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมอันสัมปยุตด้วยทุกขเวทนา อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมอันสัมปยุตด้วย สุขเวทนา เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมอันสัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนา อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมอันสัมปยุต ด้วยสุขเวทนา เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมอันสัมปยุตด้วยสุขเวทนา และธรรมที่ไม่ใช่ธรรมอันสัมปยุตด้วย อทุกขมสุขเวทนา อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมอันสัมปยุตด้วยสุขเวทนา เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมอันสัมปยุตด้วยทุกขเวทนา และธรรมที่ไม่ใช่ธรรมอันสัมปยุตด้วย อทุกขมสุขเวทนา อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมอันสัมปยุตด้วยสุขเวทนา เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมอันสัมปยุตด้วยสุขเวทนา และธรรมที่ไม่ใช่ธรรมอันสัมปยุตด้วย ทุกขเวทนา อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมอันสัมปยุตด้วยสุขเวทนา เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมอันสัมปยุตด้วยสุขเวทนา และธรรมที่ไม่ใช่ธรรมอันสัมปยุตด้วย ทุกขเวทนา และธรรมที่ไม่ใช่ธรรมอันสัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนา อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรม อันสัมปยุตด้วยสุขเวทนา เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมอันสัมปยุตด้วยทุกขเวทนา อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมอันสัมปยุตด้วย ทุกขเวทนา เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๗ นัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมอันสัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนา อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมอันสัมปยุต ด้วยอทุกขมสุขเวทนา เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๗ นัย
นวิปากัตติกะ
[๑๕] ธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่เนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เนววิปากนวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
นอุปาทินนุปาทานิยัตติกะ
[๑๖] ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิด ขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
นสังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกะ
[๑๗] ธรรมที่ไม่ใช่สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
นวิตักกัตติกะ
[๑๘] ธรรมที่ไม่ใช่สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สวิตกสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อวิตกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อวิตักกอวิจารธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อวิตกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย
นปีติตติกะ
[๑๙] ธรรมที่ไม่ใช่ปีติสหคตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปีติสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ
นทัสสนัตติกะ
[๒๐] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ
นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกะ
[๒๑] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ
นอาจยคามิตติกะ
[๒๒] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาจยคามิธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อปจยคามิธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ฯลฯ
นเสกขัตติกะ
[๒๓] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เสกขธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อเสกขธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เนวเสกขานาเสกขธรรม ฯลฯ
นปริตัตติกะ
[๒๔] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปริตตธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่มหัคคตธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัปปมาณธรรม ฯลฯ
นปริตตารัมมณัตติกะ
[๒๕] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปริตตารัมมณธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่มหัคคตารัมมณธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัปปมาณารัมมณธรรม ฯลฯ
นหีนัตติกกะ
[๒๖] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่หีนธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่มัชฌิมธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปณีตธรรม ฯลฯ
นมิจฉัตตัตติกะ
[๒๗] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่มิจฉัตตนิยตธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สัมมัตตนิยตธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิยตธรรม ฯลฯ
นมัคคารัมมณัตติกะ
[๒๘] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่มัคคารัมมณธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่มัคคเหตุกธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่มัคคาธิปติธรรม ฯลฯ

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๕ บรรทัดที่ ๑๑๙-๒๐๕ หน้าที่ ๕-๙. https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=45&A=119&Z=205&pagebreak=0              ฟังเนื้อความพระไตรปิฎก : [คลิกเพื่อฟัง]              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- https://84000.org/tipitaka/attha/m_siri.php?B=45&siri=2              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=14              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย :- [14-28] https://84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=45&item=14&items=15              The Pali Tipitaka in Roman :- [14-28] https://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=45&item=14&items=15              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ https://84000.org/tipitaka/read/?index_45

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ บันทึกล่าสุด ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :