ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๑๒ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
สัปปัจจยทุกกุสลัตติกนสัปปัจจยทุกนกุสลัตติกะ
[๒๖๙] ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อัปปัจจยธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็น สัปปัจจยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่อัปปัจจยธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่เป็นสัปปัจจย- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต ที่ไม่ใช่อัปปัจจยธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอัพยากฤต ที่เป็น สัปปัจจยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย
สังขตทุกะเหมือนกับสัปปัจจยะ
สนิทัสสนทุกกุสลัตติกนสนิทัสสนทุกนกุสลัตติกะ
[๒๗๐] ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อนิทัสสนธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็น อนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย
อกุศลก็แจกเหมือนกุศล
ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต ที่ไม่ใช่สนิทัสสนธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอัพยากฤต ที่เป็น อนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
สัปปฏิฆทุกกุสลัตติกนสัปปฏิฆทุกนกุสลัตติกะ
[๒๗๑] ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็น อัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่อัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่เป็นอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย
อัพยากตมูล มี ๑ นัย
รูปีทุกกุสลัตติกนรูปีทุกนกุสลัตติกะ
[๒๗๒] ธรรมที่ไม่ใช่อกุศลที่ไม่ใช่อรูปีธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็นอรูปีธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่อรูปีธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่เป็นอรูปีธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต ที่ไม่ใช่อรูปีธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอัพยากฤต ที่เป็นรูปีธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย
โลกิยทุกกุสลัตติกนโลกิยทุกนกุสลัตติกะ
[๒๗๓] ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่โลกุตตรธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็น โลกิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่โลกุตตรธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่เป็นโลกิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต ที่ไม่ใช่โลกิยธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอัพยากฤต ที่เป็นโลกิย- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย
เกนจิวิญเญยยทุกกุสลัตติกนเกนจิวิญเญยยทุกนกุสลัตติกะ
[๒๗๔] ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่เกนจิวิญเญยยธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็น เกนจิวิญเญยยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๙ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่เกนจิวิญเญยยธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่เป็น เกนจิวิญเญยยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๙ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต ที่ไม่ใช่เกนจิวิญเญยยธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอัพยากฤต ที่เป็นเกนจิวิญเญยยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๙ นัย
อาสวทุกกุสลัตติกโนอาสวทุกนกุสลัตติกะ
[๒๗๕] ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศลที่เป็นอาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอัพยากฤต ที่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย
สาสวทุกกุสลัตติกนสาสวทุกนกุสลัตติกะ
[๒๗๖] ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อนาสวธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็น สาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อนาสวธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็นอนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่อนาสวธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่เป็นสาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต ที่ไม่ใช่สาสวธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอัพยากฤต ที่เป็น สาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย
อาสวสัมปยุตตทุกกุสลัตติกนอาสวสัมปยุตตทุกนกุสลัตติกะ
[๒๗๗] ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็น อาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่อาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่เป็น อาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต ที่ไม่ใช่อาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอัพยากฤต ที่เป็นอาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย
อาสวสาสวทุกกุสลัตติกนอาสวสาสวทุกนกุสลัตติกะ
[๒๗๘] ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อาสวะและไม่ใช่อนาสวธรรม อาศัยธรรมที่เป็น กุศล ที่เป็นสาสวะ แต่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่อาสวะและไม่ใช่อนาสวธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่เป็นอาสวะและสาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต ที่ไม่ใช่อนาสวะและไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรม ที่เป็นอัพยากฤต ที่เป็นสาสวะแต่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย
อาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ
นวโคจฉกะ อยู่ในระหว่างโดยปริยายแห่งโลกุตตระ ธรรม ๕ อย่างนี้ ย่อมไม่ได้ หัวข้อปัจจัย ธรรมเหล่านี้จะไม่มีก็หาไม่ เป็นแต่ไม่แสดงให้ปรากฏเท่านั้น
อาสววิปปยุตตสาสวทุกกุสลัตติกะ
อาสววิปปยุตตนสาสวทุกนกุสลัตติกะ
[๒๗๙] ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่เป็นอาสววิปปยุตตะ แต่ไม่ใช่อนาสวธรรม อาศัยธรรม ที่เป็นกุศล ที่เป็นอาสววิปปยุตตสาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่เป็นอาสววิปปยุตตะ แต่ไม่ใช่อนาสวธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็นอาสววิปปยุตตอนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่เป็นอาสววิปปยุตตะ แต่ไม่ใช่อนาสวธรรม อาศัยธรรมที่เป็น อกุศล ที่เป็นอาสววิปปยุตตสาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต ที่เป็นอาสววิปปยุตตะ แต่ไม่ใช่สาสวธรรม อาศัยธรรมที่เป็น อัพยากฤต ที่เป็นอาสววิปปยุตตสาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๕ บรรทัดที่ ๔๘๓๖-๔๙๑๙ หน้าที่ ๑๙๓-๑๙๗. https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=45&A=4836&Z=4919&pagebreak=0              ฟังเนื้อความพระไตรปิฎก : [1], [2]              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- https://84000.org/tipitaka/attha/m_siri.php?B=45&siri=62              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=789              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย :- [789-799] https://84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=45&item=789&items=11              The Pali Tipitaka in Roman :- [789-799] https://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=45&item=789&items=11              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ https://84000.org/tipitaka/read/?index_45

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ บันทึกล่าสุด ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :