ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๑๒ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
กุสลัตติกอัชฌัตติกทุกนกุสลัตติกนอัชฌัตติกทุกะ
[๔๐๘] อาศัยธรรมที่เป็นอัชฌัตติกธรรม ที่เป็นกุศล ฯลฯ เหมือนจิตตทุกะ ธรรมที่ไม่ใช่พาหิรธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นพาหิรธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย
กุสลัตติกอุปาทาทุกนกุสลัตติกนอุปาทาทุกะ
[๔๐๙] ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่เป็นอุปาทาธรรม ที่เป็น อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย รวม ๙ นัย
กุสลัตติกอุปาทินนทุกนกุสลัตติกนอุปาทินนทุกะ
[๔๑๐] ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่เป็นอุปาทินนธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นอุปาทินนธรรม ที่เป็น อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนธรรม ที่ไม่ใช่ อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นอุปาทินนธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย
กุสลัตติกทวิโคจฉกทุกนกุสลัตติกนทวิโคจฉกทุกะ
[๔๑๑] ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นอุปาทานธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กิเลสธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นกิเลสธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
กุสลัตติกนทัสสเนนปหาตัพพทุกะ
นกุสลัตติกนทัสสเนนปหาตัพพทุกะ
[๔๑๒] ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็น ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่เป็นทัสสเนน- *ปหาตัพพธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนน- *ปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๑๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๔๑๔] ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรม ที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่ ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพ- *ธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๑๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
กุสลัตติกภาวนายปหาตัพพทุกะ
กุสลัตติกภาวนายปหาตัพพทุกะ
[๔๑๖] ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นภาวนาย- *ปหาตัพพธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพ- *ธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพ- *ธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย [๔๑๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๔๑๘] ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรม ที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๑๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
กุสลัตติกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ
นกุสลัตติกนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ
[๔๒๐] ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็น ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๒๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๔๒๒] ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัย ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรม ที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๔๒๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖
กุสลัตติกภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ
นกุสลัตติกนภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ
[๔๒๔] ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็น ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๒๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๔๒๖] ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัย ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรม ที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๔๒๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖
กุสลัตติกสวิตักกทุกนกุสลัตติกนสวิตักกทุกะ
[๔๒๘] ธรรมที่ไม่ใช่สวิตักกธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่เป็นสวิตักกธรรม ที่เป็น กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๒๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๓ [๔๓๐] ธรรมที่ไม่ใช่อวิตักกธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นอวิตักกธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๓๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
กุสลัตติกสวิจารทุกนกุสลัตติกนสวิจารทุกะ
[๔๓๒] ธรรมที่ไม่ใช่สวิจารธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่เป็นสวิจารธรรม ที่เป็น กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๓๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๓ [๔๓๔] ธรรมที่ไม่ใช่อวิจารธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นอวิจารธรรม ที่เป็น กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๓๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
กุสลัตติกสัปปีติกทุกะ
นกุสลัตติกนสัปปีติกทุกะ
[๔๓๖] ธรรมที่ไม่ใช่สัปปีติกธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่เป็นสัปปีติกธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๓๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๓ [๔๓๘] ธรรมที่ไม่ใช่อัปปีติกธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นอัปปีติกธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๓๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
กุสลัตติกปีติสหคตทุกนกุสลัตติกนปีติสหคตทุกะ
[๔๔๐] ธรรมที่ไม่ใช่ปีติสหคตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๔๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๓ [๔๔๒] ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ปีติสหคตธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ ปีติสหคตธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๔๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
กุสลัตติกสุขสหคตทุกนกุสลัตติกนสุขสหคตทุกะ
[๔๔๔] ธรรมที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่เป็นสุขสหคตธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๔๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๓ [๔๔๖] ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ สุขสหคตธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๔๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
กุสลัตติกอุเบกขาสหคตทุกนกุสลัตติกนอุเบกขาสหคตทุกะ
[๔๔๘] ธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่เป็นอุเบกขา- *สหคตธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๔๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๓ [๔๕๐] ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรม ที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๕๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
กุสลัตติกกามาวจรทุกนกุสลัตติกนกามาวจรทุกะ
[๔๕๒] ธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่เป็นกามาวจรธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๖ นัย
กุสลัตติกรูปาวจรทุกนกุสลัตติกนรูปาวจรทุกะ
[๔๕๓] ธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่เป็นรูปาวจรธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๖ นัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย
กุสลัตติกอรูปาวจรทุกนกุสลัตติกอรูปาวจรทุกะ
[๔๕๔] ธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่เป็นอรูปาวจรธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๖ นัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ อรูปาวจรธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย
กุสลัตติกปริยาปันนทุกนกุสลัตติกนปริยาปันนทุกะ
[๔๕๕] ธรรมที่ไม่ใช่ปริยาปันนธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่เป็นปริยาปันน- *ธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อปริยาปันนธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่เป็นอปริยาปันนธรรม ที่เป็น กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๖ นัย
กุสลัตติกนิยยานิกทุกนกุสลัตติกนนิยยานิกทุกะ
[๔๕๖] ธรรมที่ไม่ใช่นิยยานิกธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่เป็นนิยยานิกธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อนิยยานิกธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่เป็นอนิยยานิกธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย
กุสลัตติกนิยตทุกนกุสลัตติกนนิยตทุกะ
[๔๕๗] ธรรมที่ไม่ใช่นิยตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่เป็นนิยตธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๖ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อนิยตธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่เป็นอนิยตธรรม ที่เป็น อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย
กุสลัตติกสอุตตรทุกนกุสลัตติกนสอุตตรทุกะ
[๔๕๘] ธรรมที่ไม่ใช่สอุตตรธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่เป็นสอุตตรธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อนุตตรธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่เป็นอนุตตรธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๖ นัย
กุสลัตติกสรณทุกนกุสลัตติกนสรณทุกะ
[๔๕๙] ธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่เป็นสรณธรรม ที่เป็น อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่เป็นสรณธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัย ธรรมที่เป็นสรณธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่เป็นอรณธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่เป็นอรณธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยธรรมที่เป็นอรณธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๕ บรรทัดที่ ๕๘๗๘-๖๐๔๐ หน้าที่ ๒๓๖-๒๔๒. https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=45&A=5878&Z=6040&pagebreak=0              ฟังเนื้อความพระไตรปิฎก : [1], [2], [3]              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- https://84000.org/tipitaka/attha/m_siri.php?B=45&siri=76              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=928              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย :- [928-979] https://84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=45&item=928&items=52              The Pali Tipitaka in Roman :- [928-979] https://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=45&item=928&items=52              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ https://84000.org/tipitaka/read/?index_45

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ บันทึกล่าสุด ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :