ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๑๒ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
เหตุทุกทัสสเนนปหาตัพพทุกนเหตุทุกนทัสสเนนปหาตัพพทุกะ
[๑๐๒๑] ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยทัสสเนน- *ปหาตัพพธรรม ที่เป็นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๒๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๐๒๓] ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัย ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย เหมือนกัน
เหตุทุกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ
นเหตุทุกนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ
[๑๐๒๔] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เป็นเหตุธรรม ฯลฯ มี ๓ นัย เหมือนกัน [๑๐๒๕] ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๒๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ ฯลฯ
เหตุทุกสรณทุกนเหตุทุกนสรณทุกะ
[๑๐๒๗] ธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยสรณธรรม ที่เป็นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยสรณธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยสรณธรรมที่เป็นเหตุธรรม และ สรณธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๒๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๐๒๙] ธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยอรณธรรม ที่เป็นนเหตุ- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๓๐] ธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยอรณธรรม ที่เป็นนเหตุ- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม ที่ไม่ใช่ นเหตุธรรม อาศัยอรณธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๓๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
สเหตุกทุกเหตุทุกนสเหตุกทุกนเหตุทุกะ
[๑๐๓๒] ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม อาศัยเหตุธรรม ที่เป็น สเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม อาศัยเหตุธรรม ที่เป็นอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัยมี ๓ นัย [๑๐๓๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ [๑๐๓๔] ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น สเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๓๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
เหตุสัมปยุตตทุกเหตุทุกนเหตุสัมปยุตตทุกนเหตุทุกะ
[๑๐๓๖] ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่ไม่ใช่เหตุสัมปยุตตธรรม อาศัยเหตุธรรม ที่เป็น เหตุสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่ไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นเหตุวิปปยุตต- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๑๐๓๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ [๑๐๓๘] ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่เป็น เหตุสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๓๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
เหตุสเหตุกทุกเหตุทุกนเหตุสเหตุกทุกนเหตุทุกะ
[๑๐๔๐] นเหตุธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่อเหตุกธรรม อาศัยเหตุธรรม ที่เป็น เหตุธรรมและสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๔๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ [๑๐๔๒] ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัย นเหตุธรรม ที่เป็นสเหตุธรรม แต่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๔๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
เหตุเหตุสัมปยุตตทุกเหตุทุกนเหตุเหตุสัมปยุตตทุกนเหตุทุกะ
[๑๐๔๔] นเหตุธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม อาศัยเหตุธรรม ที่เป็นเหตุธรรมและเหตุสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๔๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ [๑๐๔๖] ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุวิปปยุตตธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นเหตุสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๔๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๕ บรรทัดที่ ๗๖๐๙-๗๖๖๘ หน้าที่ ๓๐๖-๓๐๘. https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=45&A=7609&Z=7668&pagebreak=0              ฟังเนื้อความพระไตรปิฎก : [คลิกเพื่อฟัง]              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- https://84000.org/tipitaka/attha/m_siri.php?B=45&siri=96              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=1541              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย :- [1541-1567] https://84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=45&item=1541&items=27              The Pali Tipitaka in Roman :- [1541-1567] https://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=45&item=1541&items=27              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ https://84000.org/tipitaka/read/?index_45

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ บันทึกล่าสุด ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :