ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๑๒ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
สัปปัจจยทุกเหตุทุกนสัปปัจจยทุกนเหตุทุกะ
[๑๐๔๘] นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อัปปัจจยธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นสัปปัจจยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๔๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ [๑๐๕๐] ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อัปปัจจยธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น สัปปัจจยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๕๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
สังขตทุกะก็เหมือนกับสัปปัจจยทุกะ
สนิทัสสนทุกเหตุทุกนสนิทัสสนทุกนเหตุทุกะ
[๑๐๕๒] นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนธรรม อาศัยเหตุธรรม ที่เป็นอนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๕๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๐๕๔] ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่เป็น อนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๕๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
สัปปฏิฆทุกเหตุทุกนสัปปฏิฆทุกนเหตุทุกะ
[๑๐๕๖] นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อัปปฏิฆธรรม อาศัยเหตุธรรม ที่เป็นอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๕๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๐๕๘] ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่สัปปฏิฆธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น อัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๕๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
รูปีทุกเหตุทุกนรูปีทุกนเหตุทุกะ
[๑๐๖๐] นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อรูปีธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นอรูปีธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๖๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๐๖๒] ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่รูปีธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นรูปีธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อรูปีธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่เป็นอรูปีธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๖๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
โลกิยทุกเหตุทุกนโลกิยทุกนเหตุทุกะ
[๑๐๖๔] นเหตุธรรมที่ไม่ใช่โลกุตตรธรรม อาศัยเหตุธรรม ที่เป็นโลกิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย นเหตุธรรมที่ไม่ใช่โลกุตตรธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นโลกุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๑๐๖๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๔ [๑๐๖๖] ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่โลกุตตรธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น โลกิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่โลกิยธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นโลกุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย [๑๐๖๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒
เกนจิวิญเญยยทุกเหตุทุกนเกนจิวิญเญยยทุกนเหตุทุกะ
[๑๐๖๘] นเหตุธรรมที่ไม่ใช่เกนจิวิญเญยยธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นเกนจิวิญเญยย- ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย นเหตุธรรมที่ไม่ใช่เกนจินวิญเญยยธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นเกนจิวิญเญยยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย นเหตุธรรมที่ไม่ใช่เกนจิวิญเญยยธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นเกนจิวิญเญยยธรรม และ เหตุธรรมที่เป็นเกนจิวิญเญยยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๑๐๖๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ [๑๐๗๐] ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่เกนจิวิญเญยยธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่เป็นเกนจิวิญเญยยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๗๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
อาสวทุกเหตุทุกโนอาสวทุกนเหตุทุกะ
[๑๐๗๒] นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นอาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย นเหตุธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยเหตุธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นอาสวธรรม และเหตุธรรมที่ไม่ใช่ อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย [๑๐๗๓] ในปัจจัยทั้งปวง มีวาระ ๕ [๑๐๗๔] ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่ธรรม ที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๗๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕
สาสวทุกเหตุทุกนสาสวทุกนเหตุทุกะ
[๑๐๗๖] นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อนาสวธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นสาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อนาสวธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นอนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๑๐๗๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๔
เหมือนโลกิยทุกะ
อาสวสัมปยุตตทุกเหตุทุกนอาสวสัมปยุตตทุกนเหตุทุกะ
[๑๐๗๘] นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นอาสวสัมปยุตต- ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม และ เหตุธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๑๐๗๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ [๑๐๘๐] ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น อาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นอาสว- *วิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย [๑๐๘๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๔

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๕ บรรทัดที่ ๗๖๖๙-๗๗๕๒ หน้าที่ ๓๐๘-๓๑๑. https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=45&A=7669&Z=7752&pagebreak=0              ฟังเนื้อความพระไตรปิฎก : [คลิกเพื่อฟัง]              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- https://84000.org/tipitaka/attha/m_siri.php?B=45&siri=97              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=1568              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย :- [1568-1601] https://84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=45&item=1568&items=34              The Pali Tipitaka in Roman :- [1568-1601] https://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=45&item=1568&items=34              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ https://84000.org/tipitaka/read/?index_45

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ บันทึกล่าสุด ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :