ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๑๒ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
นกุสลัตติกนสัปปัจจยทุกกุสลัตติกสัปปัจจยทุกะ
[๕๘๓] ธรรมที่ไม่ใช่สัปปัจจยธรรมที่ไม่ใช่กุศล เป็นปัจจัยแก่สัปปัจจยธรรมที่เป็นกุศล โดยอารัมมณปัจจัย มี ๖ นัย สังขตทุกะ ก็เหมือนกับสัปปัจจยทุกะ
นกุสลัตติกนสนิทัสสนทุกกุสลัตติกสนิทัสสนทุกะ
[๕๘๔] สนิทัสสนธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนธรรมที่ไม่ใช่ กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๘๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ [๕๘๖] ธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนธรรมที่ไม่ใช่กุศล เป็นปัจจัยแก่อนิทัสสนธรรมที่เป็น กุศล โดยอารัมมณปัจจัย พึงกระทำเป็นปัญหา ๙
นกุสลัตติกนสัปปฏิฆทุกกุสลัตติกสัปปฏิฆทุกะ
[๕๘๗] สัปปฏิฆธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๘๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ [๕๘๙] อัปปฏิฆธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๙๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นกุสลัตติกนรูปีทุกกุสลัตติกรูปีทุกะ
[๕๙๑] รูปีธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่รูปีธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๙๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ [๕๙๓] อรูปีธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อรูปีธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๙๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นกุสลัตติกนโลกิยทุกกุสลัตติกโลกิยทุกะ
[๕๙๕] โลกิยธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่โลกิยธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๙๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕ [๕๙๗] โลกุตตรธรรมที่เป็นกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่โลกุตตรธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ฯลฯ โลกุตตรธรรมที่เป็นอัพยากฤต ฯลฯ พึงกระทำวาระ ๖
นกุสลัตติกนเกนจิวิญเญยยทุกกุสลัตติกเกนจิวิญเญยยทุกะ
[๕๙๘] เกนจิวิญเญยยธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เกนจิวิญเญยยธรรมที่ไม่ใช่ กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๙๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๘ [๖๐๐] เกนจินวิญเญยยธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เกนจินวิญเญยยธรรม ที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๐๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๘
นกุสลัตติกโนอาสวทุกกุสลัตติกอาสวทุกะ
[๖๐๒] อาสวธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๐๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๖๐๔] ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๐๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
นกุสลัตติกนสาสวทุกกุสลัตติกสาสวทุกะ
[๖๐๖] สาสวธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สาสวธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๐๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕
นกุสลัตติกนอาสวสัมปยุตตทุกกุสลัตติกอาสวสัมปยุตตทุกะ
[๖๐๘] อาสวสัมปยุตตธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสวสัมปยุตตธรรมที่ไม่ใช่ กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๐๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๖๑๐] อาสววิปปยุตตธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรมที่ไม่ใช่ กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๙ นัย
นกุสลัตติกนอาสวสาสวทุกกุสลัตติกอาสวสาสวทุกะ
[๖๑๑] อาสวะและสาสวธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมและไม่ใช่ อนาสวธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๑๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๖๑๓] ธรรมที่เป็นสาสวธรรม แต่ไม่ใช่อาสวธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ อนาสวธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๑๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
นกุสลัตติกนอาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ
กุสลัตติกอาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ
[๖๑๕] ธรรมที่เป็นทั้งอาสวะและอาสวสัมปยุตตธรรม ที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ อาสวธรรม และไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๑๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๖๑๗] ธรรมที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่อาสวธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรม ที่ไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๓ นัย
นกุสลัตติกอาสววิปปยุตตนสาสวทุกะ
กุสลัตติกอาสววิปปยุตตสาสวทุกะ
[๖๑๘] อาสววิปปยุตตสาสวธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตต- *ธรรม และไม่ใช่สาสวธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๑๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๕ บรรทัดที่ ๙๗๖๒-๙๘๓๘ หน้าที่ ๓๙๓-๓๙๖. https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=45&A=9762&Z=9838&pagebreak=0              ฟังเนื้อความพระไตรปิฎก : [คลิกเพื่อฟัง]              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- https://84000.org/tipitaka/attha/m_siri.php?B=45&siri=119              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=2275              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย :- [2275-2311] https://84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=45&item=2275&items=37              The Pali Tipitaka in Roman :- [2275-2311] https://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=45&item=2275&items=37              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ https://84000.org/tipitaka/read/?index_45

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ บันทึกล่าสุด ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :