ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
previous bookno pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter 
Atthakatha Book 17 : PALI ROMAN Khuddaka.A. (paramatthajo.)

page1.

Paramatthajotika nama khuddakanikayatthakatha khuddakapathavannana ------------- namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa gantharambhakatha buddham saranam gacchami dhammam saranam gacchami samgham saranam gacchami tatha dutiyam tatiyampiti ayam saranattayaniddeso khuddakanam adi. Amissa dani attham paramatthajotikaya khuddakatthakathaya vivaritum vibhajitum uttanikatum idam vuccati:- uttamam vandaneyyanam vanditva ratanattayam khuddakanam karissami kesanci atthavannanam. Khuddakanam gambhiratta kincapi atidukkara vannana madiseneva 1- acarentena sasanam. Ajjapi tu anacchinno 2- pubbacariyanicchayo tattheva catthitam yasma navangam satthu sasanam. Tasmaham katumicchami atthasamvannanam imam sasananceva nissaya porananca vinicchayam. Saddhammabahumanena natukkamsanakamyata nannesam vambhanatthaya tam sunatha samahitati. @Footnote: 1 cha.Ma. madisenesa. 2 cha.Ma. abbocchinno

--------------------------------------------------------------------------------------------- page2.

Khuddakavavatthanam tattha "khuddakanam karissami, kesanci atthavannanan"ti vuttatta khuddakani tava vavatthapetva paccha atthavannanam karissami. Khuddakani nama khuddakanikayassa ekadeso, khuddakanikayo nama pancannam nikayanam ekadeso. Pancanikaya nama:- dighamajjhimasamyutta- anguttarikakhuddaka 1- nikaya panca gambhira dhammato atthato cime. Tattha brahmajalasuttadini catuttimsa suttani dighanikayo. Vuttanca catuttimseva suttanta tivaggo yassa sangaho esa dighanikayoti pathamo anulomikoti. 2- mulapariyayasuttadini diyaddhasatam dve ca suttani majjhimanikayo. Oghataranasutatadini satta suttasahassani satta ca suttasatani dvasatthi ceva suttani samyuttanikayo. Cittapariyadanasuttadini nava suttasahassani panca ca suttasatani sattapannasanaca suttani anguttaranikayo. Khuddakapatho dhammapadam udanam itivuttakam suttanipato vimanavatthu petavatthu theragatha therigatha jatakam niddeso patisambhida apadanam buddhavamso cariyapitakam vinayapitakabhidhammapitakani thapetva va cattaro nikaye avasesam buddhavacanam khuddakanikayo. Kasma panesa khuddakanikayoti vuccatiti? bahunnam khuddakanam Dhammakkhandhanam samuhato nivasato ca. Samuhanivasa hi "nikayo"ti vuccanti. "naham bhikkhave annam ekanikayampi samanupassami evancittam, yathayidam bhikkhave tiracchanagata pana. 3- Ponikanikayo cikkhallikanikayo"ti evamadini cettha sadhakani sasanato ca lokato ca. Ayamassa 4- khuddakanikayassa ekadeso. Imani suttantapitakapariyapannani atthato vivaritum vibhajitum uttanikatunca adhippetani @Footnote: 1 ka. anguttarakhuddakakhuddaka 2 su.vi. 1/23 @3 sam. khandha. 17/100/119 dutiyagaddulabaddhasutta 4 Si. iccassa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page3.

Khuddakani, tesampi khuddakanam saranasikkhapada dvattimsakara kumarapanha mangalasutataratanasutta tirokudda nidhikanda mettasuttanam vasena navappabhedo khuddakapatho adi acariyaparamparaya vacanamaggam aropitavasena, na bhagavata vuttavasena. Bhagavata hi vuttavasena:- anekajatisamsaram sandhavissam anibbisam gahakaram gavesanto dukkha jati punappunam gahakaraka ditthosi puna geham na kahasi sabba te phasuka bhagga gahakutam visankhatam visankharagatam cittam tanhanam khayamajjhagati 1- idam gathadvayam sabbassapi buddhavacanassa adi. Tanaca manasa 2- vuttavasena, na vacibhedam katva vuttavasena. Vacibhedampana katva vuttavasena:- yada have patubhavanti dhamma atapino jhayato brahmanassa athassa kankha vapayanti sabba yato pajanati sahetudhammanti 3- ayam gatha adi. Tasma yvayam navappabhedo khuddakapatho imesam khuddakanam adi, tassadito pabhuti atthavannanam arabhissami. Nidanasodhanam tassacayamadi "buddham saranam gacchami, dhammam saranam gacchami, samgham saranam gacchami"ti. Tassayam atthavannanaya matika:- kena kattha kada kasma bhasitam ratanattayam 4- kasmacidhadito vutta- mavuttampi adito. Nidanasodhanam katva evamettha tato param buddhanca saranagamanam gamakanca vibhavaye. @Footnote: 1 khu. dhammapada 25/153-154 pathamabodhivatthu 2 cha.Ma. manasava @3 khu. udana 25/1 pathamabodhisutta 4 cha.Ma. saranattayam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page4.

Bhedabhedam phalancapi gamaniyanca dipaye dhammam saranamiccadi dvayepesa nayo mato. Anupubbavavatthane karananca viniddise ratanattayametanca 1- upamahi pakasayeti. Tattha pathamagathayam tava idam saranagamanattayam kena bhasitam, kattha bhasitam, kada bhasitam, kasma bhasitam, avuttampicadito tathagatena kasma idhadito vuttanti panca panaha. Tesam vissajjana:- kena bhasitanti bhagavata bhasitam, na savakehi, na isihi, na devatahi. Katthati baranasiyam isipatane migadaye. Kadati ayasmante yase saddhim sahayakehi arahattam patte ekasatthiya arahantesu bahujanahitaya sukhaya loke dhammadesanam karontesu. Kasmati pabbajjatthanca upasampadatthanca. Yathaha:- "evanca pana bhikkhave pabbajetabbo upasamapadetabbo. Pathamam kesamassum oharapetva kasayani vatthani acchadapetva ekamsam uttarasangam karapetva bhikkhunam pade vandapetva ukkutikam nisidapetva anjalim pagganhapetva `evam vadehi'ti vattabbo `buddham saranam gacchami, dhammam saranam gacchami, samgham saranam gacchami'ti ". 3- Kasmacidhadito vuttanti idanca navangasatthusasanam tihi pitakehi sanganhitva evam vacanamaggam aropentehi pubbacariyehi yasma imina maggena devamanussa upasakabhavena va pabbajitabhavena va sasanam otaranti, tasma sasanotaranassa maggabhutatta idha khuddakapathe adito vuttanti natabbam. Katamam 4- nidanasodhanam ----------- @Footnote: 1 cha.Ma. saranattayametanca 2 cha.Ma. sukhayati saddo na dissati @3 vinaYu. maha 4/34 pabbajjupasampadakatha 4 cha.Ma. katam, Si. katham

--------------------------------------------------------------------------------------------- page5.

1. Saranattayavannana buddhavibhavana idani yam vuttam "buddhanca saranagamanam, gamakanca vibhavaye"ti, tattha sabbadhammesu appatihatanananimittanuttaravimokkhadhigamaparibhavitam khandhasantana- mupadaya, pannattiko 1- sabbannutananapadatthanam va saccabhisambodhanamupadaya, pannattiko 1- sattaviseso buddho. Yathaha:- "buddhoti yo so bhagava sayambhu anacariyako pubbe ananussutesu dhammesu samam saccani abhisambujjhi, tattha ca sabbannutampatto, balesu ca vasibhavan"ti. 2- ayam tava atthato buddhavibhavana. Byanjanato pana "bujjhitati buddho, bodhetati buddho"ti evamadina nayena veditabba. Vuttanacetam:- "buddhoti kenatthena buddho, bujjhita saccaniti buddho, bodheta pajayati buddho, sabbannutaya buddho, sabbadassavitaya buddho, anannaneyyataya 3- buddho, vikasitaya 4- buddho, khinasavasankhatena buddho, nirupakkilesasankhatena buddho, ekantavitaragoti buddho, ekantavitadosoti buddho, ekantavitamohoti buddho, ekantanikkilesoti buddho, ekayamaggam gatoti buddho, eko anuttaram sammasambodhim abhisambuddho 5- na parehi buddhatta 5- buddho, abuddhivihatatta buddhipatilabha buddho. Buddhoti netam namam matara katam, na pitara katam, na bhatara katam, na bhaginiya katam, na mittamaccehi katam, na natisalohitehi katam, na samanabrahmanehi katam, na devatahi katam, vimokkhantikametam buddhanam bhagavantanam bodhiya mule saha sabbannutananassa patilabha sacchika pannatti yadidam buddho"ti 6- ettha ca yatha loke avaganta avagatoti vuccati, evam "bujjhita saccani"ti buddho. Yatha pannasosa vata pannasusati vuccanati, evam @Footnote: 1-1 cha.Ma. pannattito 2 khu. maha. 29/893/560, khu. cula. 30/546/271, @khu. pati. 31/386/261 3 cha.Ma. anannaneyyataya 4 Si. visavitaya @5-5 cha.Ma., i. ime patha na dissanti. 6 khu. maha 29/893/560 (saya)

--------------------------------------------------------------------------------------------- page6.

Bodheta pajayati buddho. Sabbannutaya buddhoti sabbadhammabujjhanasamatthaya buddhiya buddhoti vuttam hoti. Sabbadassavitaya buddhoti sabbadhammabodhanasamatthaya buddhiya buddhoti vuttam hoti. Anannaneyyataya 1- budadhoti annena abodhito sayameva buddhatta buddhoti vuttam hoti. Vikasitaya buddhoti nanagunavikasanato 2- padumamiva vikasanatthena buddhoti vuttam hoti. Khinasavasankhatena buddhoti evamadihi cittasankocakaradhammappahanato niddakkhayavibuddho puriso viya sabbakilesaniddakkhaya- vibuddhatta buddhoti vuttam hoti. Ekayanamaggam gatoti buddhoti buddhatthanam gamanatthapariyayato yatha maggam gato puriso gatoti vuccati, evam ekayanamaggam gatattapi buddhoti vuccatiti dassetum vuttam. Eko anuttaram sammasambodhim abhisambuddhoti buddhoti na parehi buddhatta buddho, kintu sayameva anuttaram sammasambodhim abhisambuddhatta buddhoti vuttam hoti. Abuddhivihatatta buddhipati- labha buddhoti buddhi buddham bodhiti 3- pariyayavacanametam. Tattha yatha nilarattagunayogato "nilo pato ratto pato"ti vuccati, evam buddhigunayogato buddhoti napetum vuttam hoti. Tato param buddhoti netam namanti evamadi atthamanugata ayam pannattiti bodhanattham vuttam. 4- evarupena nayena sabbesam padanam buddhasaddassa sadhanasamattho attho veditabbo. Ayam byanajanatopi buddhavibhavana ----------- saranagamanagamakavibhavana idani saranagamanadisu himsatiti saranam, saranagatanam teneva saranagamanena bhayam santasam dukkham duggatim parikkilesam himsati vidhamati niharati nipothetiti 5- attho. Athava hite pavattanena ahita ca nivattanena sattanam bhayam himsatiti buddho, bhavakantarauttaranena assasadanena ca dhammo, appakanampi sakkaranam 6- @Footnote: 1 cha.Ma. anannaneyyataya 2 Si. nanagunavisavanato. 3 cha.Ma.bodhoti @4 cha.Ma. vuttanti 5 cha.Ma. nirodhetiti @6 cha.Ma. karanam, Si. appakanam karanam danapujanavasena upanitasakkaranam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page7.

Vipulaphalapatilabhakaranena samgho. Tasma iminapi pariyayena tam ratanattayam saranam. Tappasadataggarutahi vihataviddhamsitakileso tapparayanatakarappavatto va parapaccayo 1- va apparapaccayo va cittuppado saranagamanam. Tamsamangi satto tam saranam gacchati, vuttappakarena cittuppadena `esa me saranam, esa me parayanan"ti evametam upetiti attho. Upento ca "ete mayam bhante bhagavantam saranam gacchama dhammanca, upasake no bhagava dharetu"ti tapussabhallikadayo 2- viya sammanena va "sattha me bhante bhagava, savakohamasmi"ti 3- mahakassapadayo viya sissabhavupagamanena va "evam vutate brahmayu brahmano utthayasana ekamsam uttarasangam karitva yena bhagava tenanjalimpanametva tikkhattum udanam udanesi `namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo .pe. Sammasambuddhassa'ti" 4- brahmayuadayo viya tapponattena va, kammatthananuyogino viya attasanniyyatanena va, ariyapuggala viya saranagamanupakkilesasamucchedena vati anekappakaram visayato kiccato ca, upeti. Ayam saranagamanassa gamakassa ca vibhavana. ----------- Bhedabhedaphaladipana idani "bhedabhedam phalancapi, gamaniyanca dipaye"ti vuttanam bhedadinam ayam dipana:- evam saranagatassa puggalassa dubbidho saranagamanabhedo savajjo ca anavajjo ca. Anavajjo kalakiriyaya, savajjo annasatthari vuttappakaraya pavattiya, tasminca vuttappakaraviparitaya pavattiya. So dubbidhopi puthujjananameva. Buddhagunesu annanasamsayamicchananappavattiya ca anadaradippavattiya ca tesam saranam sankisittham hoti. Ariyapuggala pana abhinnasarana ceva asankilitthasarana ca honti. Yathaha "atthanametam bhikkhave anavakaso, yam ditthisampanno puggalo annam sattharam uddisseyya"ti. 5- puthujjana @Footnote: 1 cha.Ma., i. ayam patho na dissati. 2 Si. tapassu... @3 sam.ni. 16/154/210 civarasutta 4 Ma.Ma. 13/388/373 brahmayusutta @5 Ma. upari 14/128/114 bahudhatukasutta

--------------------------------------------------------------------------------------------- page8.

Tu yava 1- saranabhedam na papunanti, tavadeva abhinnasarana. Savajjo ca 2- tesam saranabhedo, sankileso ca anitthaphalado hoti. Anavajjo avipakatta aphalo, abhedo pana phalato itthameva phalam deti. Yathaha:- "yekeci buddham saranam gatase na te gamissanti apayabhumim pahaya manusam deham devakayam paripuressanti"ti. 3- tatra ca ye saranagamanupakkilesasamucchedanasaranam gata, te apayam na gamissanti. Itare pana saranagamanena na gamissantiti evam gathaya adhippayo veditabbo. Ayantava bhedabhedaphaladipana. ---------------- Gamaniyadipana gamaniyadipanaya codako aha:- "buddham saranam gacchami"ti ettha yo buddham saranam gacchati, esa buddham va gaccheyya saranam va, ubhayathapi ca ekassa vacanam niratthakam. Kasma? gamanakiriyaya kammadvayabhavato. Na hettha "ajam gamam neti"ti adisu viya dvikammakattam akkharacintaka icchanti. "gacchateva pubbam disam, gacchati pacchimam disan"tiadisu 4- viya samanadhikaranabhavoti ce. 5- na buddhassarananam samanadhikaranabhavassa anadhippetato. Etesam hi samanadhikaranabhave adhippete patihatacittopi buddham upasankamanto buddham saranam gato siya. Yam hi tam buddhoti visesitam saranam, tamevesa gatoti. "etam kho saranam khemam, etam saranamuttaman"ti 6- vacanato samanadhikaranattamevati ce. Na tattheva byabhicarabhavato. 7- tattheva hi gathapade etam buddhadiratanattayam saranam gatanam bhayaharanattasankhate saranabhave abyabhicaranato 8- "khemamuttamanca @Footnote: 1 cha.Ma. yavadeva 2 cha.Ma. savajjova 3 sam. sa. 15/37/30samayasutta di. maha. 10/33/217 @4 sam.sa. 15/159/146 godhikasutta, sam. khandha. 17/87/99 akkalisutta @5 cha.Ma. satthakamevati ce. 6 khu. dhammapada. 25/192/51 aggidattapurohitavatthu @7 cha.Ma. tabbhavato 8 cha.Ma. abyabhicaranato

--------------------------------------------------------------------------------------------- page9.

Saranan"ti ayam samanadhikaranabhavo adhippeto. Annattha tu gamisambandhe sati saranagamanassa appasiddhito anadhippetoti asadhitametam. 1- "etam saranamagamma sabbadukkha pamuccati"ti ettha gamisambandhepi pasiddhe 2- saranagamanappasiddhito samanadhikaranattamevati ce. Na pubbe vuttadosappasangato. Tatrapi hi samanadhikarana- bhave sati etam buddhadhammasamghakhyam saranam 3- patihatacittopi agamma sabbadukkha pamucceyyati evam pubbe vuttadosappasango eva siya, na ca no dosena atthi atthoti asadhitametam. 1- yatha "mamam hi ananda kalyanamittam agamma jatidhamma satta jatiya parimuccanti"ti 4- ettha bhagavato kalyanamittassa anubhavena parimuccamana satta "kalyanamittam agamma parimuccanti"ti vutta. Evamidhapi etassa buddhadhammasamghakhyassa 5- saranassanubhavena muccamano "etam saranamagamma, sabbadukkha pamuccati"ti vuttoti evamettha adhippayo veditabbo. Sace evam 6- sabbathapi na buddhassa gamaniyattam yujjati, na saranassa, na ubhayesam, icchitabbanca gacchamiti nidditthassa gamakassa gamaniyato vattabba 7- ettha yuttiti. vuccate:- buddhoyevettha gamaniyo, gamanakaradassanatthantu saranavacanam, buddham saranam gacchamiti, esa me saranam, esa me parayanam, aghassa vighata hitassa ca vidhatati imina adhippayena etam gacchami bhajami sevami payirupasami, etam 8- va janami bujjhamiti. Yesam hi dhatunam gati attho, buddhipi tesam atthoti. Itisaddassa appayogo ayuttamiti ce. Tam na tattha siya:- yadi cettha evamattho bhaveyya, tato "so aniccam rupam "aniccam rupan"ti yathabhutam pajanati"ti evamadisu 9- viya itisaddo payutto siya, na ca payutto, tasma ayuttametam vuttanti, tamvacanam, kasma? tadatthasambhava. "yo ca buddhanca dhammanca, samghanca saranam gato"ti evamadisu 10- viya idhapi itisaddassa attho sambhavati, na ca @Footnote: 1-1 cha.Ma. asadhakametam 2 cha.Ma. pasiddheti saddo na dissati @3 cha.Ma. buddhadhammasamghasaranam patihatacittopi 4 sam.sa. 15/129/105 dutiyaappamadasutta @5 cha.Ma. buddhadhammasamghassa 6 Ma. etam 7 cha.Ma. gamaniyam, tato vattabba @ettha... 8 cha.Ma. evam 9 sam. khandha. 17/55/46 udanasutta @10 khu. dhammapada. 25/190/50 aggidattapurohitavatthu

--------------------------------------------------------------------------------------------- page10.

Samvijjamanatthasambhava itisaddo sabbattha payujjati, appayuttassa cettha payuttassa viya itisaddassa attho vinnatabbo annesu ca evamjatikesu, tasma adoso eva soti. "anujanami bhikkhave imehi tihi saranagamanehi pabbajjan"ti adisu 1- saranasseva gamaniyato yam vuttam "gamanakaradassanattham tu saranavacanan"ti, tam na yuttamiti ce. Tam nayuttam. Kasma? tadatthasambhava eva. Tatrapi hi tassa attho sambhavati, yato pubbasadisameva appayuttopi payutto viya veditabbo. Itaratha hi pubabe vuttadosappasango eva siya, tassa yathanusitthameva gahetabbam. Ayam gamaniyadipana. --------- Dhammasamghasaranavibhavana idani yam vuttam "dhammam saranamiccadi, dvayepesa nayo mato"ti ettha vuccate:- yvayam "buddham saranam gacchami"ti ettha atthavannananayo vutto, "dhammam saranam gacchami, samgham saranam gacchami"ti etasmimpi padadvaye eseva nayo veditabbo. Tatra hi dhammasamghanam atthato byanjanato ca vibhavanamattameva asadisam, sesam vuttasadisameva. Yato yadevettha asadisam, tam vuccate:- maggaphalanibbanani dhammoti eke. Bhavitamagganam sacchikatanibbanananca apayesu apatanabhavena dharanato paramassasavidhanato ca maggaviraga eva imasmim atthe dhammoti amhakam khanti, aggappasadasuttancettha sadhakam. Vuttanhetam "yavata bhikkhave dhamma sankhata, ariyo atthangiko maggo tesam aggamakkhayati"ti evamadi. 2- Catuariyamaggasamanginam catusamannaphalasamadhivasita 3- khandhasantanananca puggalanam samuho ditthisilasamghatena samghatatta samgho. Vuttancetam bhagavata:- "tam kim mannasi ananda, ye vo maya dhamma abhinna desita. Seyyathidam? cattaro satipatthana, cattaro sammappadhana, cattaro Iddhipada, pancindriyani, panca balani, satta bojjhanga, ariyo @Footnote: 1 vinaYu. mahavagga 4/34/30 2 an. catukka. 21/34/39 aggappasadasutta @3 cha.Ma....samadhivasita...

--------------------------------------------------------------------------------------------- page11.

Atthangiko maggo, passasi no tvam ananda imesu dhammesu dvepi bhikkhu nanavade"ti 1- ayam hi paramatthasamgho sarananti gamaniyo, suttesu ca "ahuneyyo pahuneyyo dakkhineyyo anjalikaraniyo anuttaram punnakkhettam lokassa"ti vutto. Etam pana saranam gatassa annasmimpi bhikkhusamghe va bhikkhunisamghe va buddhappamukhe va samghe sammatisamghe va catuvaggadibhede va ekapuggalepi va bhagavantam uddissa pabbajite vandanadikiriyaya saranagamanam neva bhijjati na sankilissati, ayamettha viseso. Vuttavasesantu imassa dutiyassa ca saranagamanassa bhedabhedadividhanam pubbanayeneva veditabbam. Ayantava "dhammam saranamiccadi, dvayepesa nayo mato"ti etassa atthavannana. Anupubbavavatthanakarananiddeso idani anupubbavavatthane, karananca viniddise iti ettha etesu ca tisu saranagamanesu sabbasattanam aggoti katva pathamam buddho, tappabhavato tadupadesitato ca anantaram dhammo, tassa dhammassa adharanato tadasevanato ca ante samgho, sabbasattanam va hite niyyojakoti 2- katva pathamam buddho, tappabhavato tadupadesitato 3- ca sabbasattanam hitatta anantaram 3- dhammo, hitadhigamaya patipanno adhigatahito vati 4- katva ante samgho, saranabhavena vavatthapetva pakasitoti evam anupubbavavatthane karananca viniddise. Upamapakasana idani yasma vuttam "ratanattayametanca, upamahi pakasaye"ti tasma 5- vuccate:- ettha ca pana punnacando viya buddho, candakirananikaro viya tena desito dhammo, punnacandakiranasamuppaditaparilaho 6- loko viya samgho. Balasuriyo viya buddho, tassa ramsijalamiva vuttappakaro dhammo, tena hatavihatandhakaro 7- @Footnote: 1 Ma. upari. 14/43/33 samagamasutta 2 Si. viniyojakoti @3-3 cha.Ma. sabbasattahitatta anantaram dhammo, 4 cha.Ma. cati 5 cha.Ma. tampi @6 cha.Ma....samuppaditapinito, Si....samuppaditapitiko 7 cha.Ma. vihatandhakaro, @Ma.tirobhavitandhakaro

--------------------------------------------------------------------------------------------- page12.

Loko viya samgho. Vanadahakapuriso viya buddho, vanadahanaggi viya kilesavanadahano dhammo, daddhavanatta khettabhuto viya bhumibhago daddhakilesatta punnakkhettabhuto samgho. Mahamegho viya buddho, salilavutthi viya dhammo, vutthinipatupasamitarenu viya janapado upasamitakilesarenu samgho. Susarathi viya buddho, assajaniyavinayupayo viya dhammo, suvinitassajaniyasamuho viya samgho. Sabbaditthisalluddharanato sallako viya buddho, salluddharanupayo viya dhammo, samuddhatasallo viya jano, samuddhataditthisallo samgho. Mohapatalasamuppatanato va sallako viya buddho, patalasamuppatanupayo viya dhammo, samuppatitapatalo vippasannalocano viya jano, samuppatitamohapatalo vippasannananalocano ca samgho. Sanusayakilesabyadhiharanasamatthataya va kusalo vejjo viya buddho, samma payuttabhesajjamiva dhammo, bhesajjapayogena samupasantabayadhi viya janasamuho samupasantakilesabyadhanusayo samgho. Athava sudesako viya buddho, samaggo viya khemantabhumi viya ca dhammo, tammaggapatipanno khemantabhumippatto viya ca janasamuho samgho. Sunaviko viya buddho, nava viya dhammo, taya parappatto viya sampattikajano samgho. Himava viya buddho, tappabhavosathamiva dhammo, osathupabhogena niramayo jano viya samgho. Dhanado viya buddho, dhanamiva dhammo, yathadhippayam laddhadhano viya jano samma laddhaariyadhano samgho. Nidhidassako viya buddho, nidhi viya dhammo, nidhippatto viya jano samgho. Apica abhayado dhirapuriso viya buddho, abhayamiva dhammo, sampattabhayo viya jano accantapattabhayo samgho. Assasako viya buddho, assaso viya dhammo, assatthajano viya samgho. Sumitto viya buddho, hitupadeso viya dhammo, hitanuyogena pattasadattho viya jano samgho. Ratanakaro viya buddho, ratanasaro viya dhammo, ratanasarupabhogi viya jano samgho. Rajakumaranahapako viya buddho, sunahanasalilam viya dhammo, sunahatarajakumaravaggo viya saddhammasalilasunahato samgho. Alankarakarako viya buddho, alankaro viya dhammo, alankatarajaputtagano viya saddhammalankato samgho. Candanarukkho viya buddho, tappabhavacandanamiva dhammo,

--------------------------------------------------------------------------------------------- page13.

Candanupabhogena vupasantaparilaho viya jano saddhammamupabhogena accantavupasanta- parilaho samgho. Dhammadayajjasampadanako pita viya buddho, dayajjam viya dhammo, dayajjaraho puttavaggo viya saddhammadayajjaraho samgho. Vikasitapadumam viya buddho, tappabhavamadhu viya dhammo, tadupabhogi madhukaragano viya samghoti. Evam ratanametanca upamahi pakasayeti. Ettavata ca ya pubbe "kena kattha kada kasma, bhasitam saranattayanti adihi catuhi gathahi atthavannanaya matika nikkhitta, sa atthato pakasita hotiti. Paramatthajotikaya khuddakapathatthakathaya saranattayavannana nitthita. -------------


             The Pali Atthakatha in Roman Book 17 page 1-13. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=17&A=1&modeTY=2&pagebreak=1              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=17&A=1&modeTY=2&pagebreak=1              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=1              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=25&A=1              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=25&A=1              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=25&A=1              Contents of The Tipitaka Volume 25 http://84000.org/tipitaka/read/?index_25

previous bookno pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com