ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter 
Atthakatha Book 3 : PALI ROMAN Vinaya.A. (samanta.3)

   {324} Catukkesu. Sakavacaya apajjati paravacaya vutthatiti vacidvarikam
padasodhammadibhedam apattim apajjitva tinavattharakasamathatthanam gato
Parassa kammavacaya vutthati. Paravacaya apajjati sakavacaya
vutthatiti papikaya ditthiya appatinissagge parassa kammavacaya
apajjati puggalassa santike desento sakavacaya vutthati.
Sakavacaya apajjati sakavacaya vutthatiti vacidvarikam
padasodhammadibhedam apattim sakavacaya apajjati desetva vutthahantopi
sakavacaya vutthati. Paravacaya apajjati paravacaya vutthatiti
yavatatiyakam sanghadisesam parassa kammavacaya apajjati vutthahantopi
parassa parivasakammavacadihi vutthati. Tato paresu. Kayadvarikam
kayena apajjati desento vacaya vutthati. Vacidvarikam vacaya
apajjati tinavattharakena kayena vutthati. Kayadvarikam kayena
apajjati tameva tinavattharakena kayena vutthati. Vacidvarikam vacaya
apajjati tameva desento vacaya vutthati. Sanghikamancassa
attano paccattharanena anatthato kayaphusane lomagananaya apajji-
tabbapattim sahagaraseyyapattinca pasutto apajjati. Pabujjhitva
pana apannabhavam natva desento patibuddho vutthati. Jagganto
apajjitva pana tinavattharakasamathatthane sayanto patibuddho apajjati
pasutto vutthati nama. Pacchimapadadvayampi vuttanusareneva
veditabbam. Acittakapattim acittako apajjati nama. Paccha
desento sacittako vutthati. Sacittakapattim sacittako apajjati
nama. Tinavattharakasamathatthane sayanto acittako vutthati.
Sesapadadvayampi vuttanusareneva veditabbam. Yo sabhagam apattim
Deseti ayam desanapaccaya dukkatam apajjanto pacittiyadisu
annataram deseti. Tanca desento dukkatam apajjati. Tam
pana dukkatam apajjanto pacittiyadito vutthati. Pacittiyadito
vutthahanto tam apajjati. Iti ekassa puggalassa ekameva
payogam sandhaya atthi apajjanto desetiti idam catukkam vuttanti
veditabbam. Kammacatukke. Papikaya ditthiya appatinissaggapattim
kammena apajjati desento akammena vutthati. Visatthiadikam
akammena apajjati parivasadina kammena vutthati. Samanubhasanam
kammeneva apajjati kammena vutthati. Sesam akammena apajjati
akammena vutthati.
   Parikkharacatukke. Pathamo sakaparikkharo. Dutiyo sanghiko.
Tatiyo cetiyasantako. Catuttho gihiparikkharo. Sace pana so
pattacivaranavakammabhesajjanam atthaya ahato hoti. Apapuranam
datum anto vasapetum ca vattati.
   Sammukhacatukke. Papikaya ditthiya appatinissaggapattim
sanghassa sammukhaeva apajjati. Vutthanakale pana sanghena
kiccam natthiti parammukha vutthati. Visatthiadikam parammukha apajjati
sanghassa sammukha vutthati. Samanubhasanam sanghassa sammukha eva
apajjati sammukha vutthati. Sesam sampajanamusavadadibhedam
parammukhava apajjati parammukha ca vutthati. Ajanantacatukkam
acittakacatukkasadisam.
   Lingapatubhavenati sayitasseva bhikkhussa va bhikkhuniya va
lingaparivatte jate sahagaraseyyapatti hoti. Idameva tam paticca
vuttam. Ubhinnampi pana asadharanapatti lingapatubhavena vutthati.
Saha patilabhacatukke. Yassa bhikkhuno lingam parivattati so saha
lingapatilabhena pathamam uppannavasena setthabhavena ca purimam purisalingam
jahati pacchime itthilinge patitthati. Purisakuttapurisakaradivasena
pavatta kayavacivinnattiyo patippassambhanti. Bhikkhuti va purisoti
va evam pavatta pannattiyo nirujjhanti. Yani hi bhikkhunihi
asadharanani chacattalisa sikkhapadani tehi anapattiyeva hoti.
Dutiyacatukke pana yassa bhikkhuniya lingam parivattati sa paccha
samuppattiya va hinabhavena va pacchimanti sankhagatam itthilingam
jahati vuttappakarena purimanti sankhagate purisalinge patitthati.
Vuttaviparita vinnattiyo patippassambhanti. Bhikkhuniti va itthiti
va evam pavatta pannattiyo nirujjhanti. Yani va bhikkhuhi
asadharanani satam timsanca sikkhapadani tehi anapattiyeva
hoti. Cattaro samukkamsati cattaro mahapadesa. Te hi
bhagavata anuppanne vatthusmim sayam ukkamsitva ukkhipitva thapitatta
samukkamsati vuccanti. Paribhogati ajjhoharaniyaparibhoga.
Udakam pana akalikatta appatiggahitakam vattati. Yavakalikadini
appatiggahitakani ajjhoharitum na vattanti. Cattari mahavikatani
kalodissatta yathavuttakale vattanti. Upasako silavati panca
Va dasa va silani gopayamano.
   Agantukadicatukke. Sachattupahano sasisam parupanto viharam
pavisanto tattha vicaranto ca agantukova apajjati no
avasiko. Avasikavattam akaronto pana avasiko apajjati
no agantuko. Sesam kayavacidvarikam apattim ubhopi apajjanti.
Asadharanam apattim neva agantuko apajjati no avasiko.
Gamiyacatukkepi. Gamiyavattam apuretva gacchanto gamiko apajjati
no avasiko. Avasikavattam akaronto avasiko apajjati
no gamiko. Sesam ubhopi apajjanti. Asadharanam apattim
ubhopi napajjanti.
   Vatthunanattatadicatukke. Catunnam parajikanam annamannam
vatthunanattatava hoti na apattinanattata. Sabbapi hi sa
parajikapattiyeva. Sanghadisesadisupi eseva nayo. Bhikkhussa ca
bhikkhuniya ca annamannam kayasamsagge bhikkhussa sanghadiseso
bhikkhuniya parajikanti evam apattinanattatava hoti na
vatthunanattata. Ubhinnampi kayasamsaggova vatthu. Tatha lasunakhadane
bhikkhuniya pacittiyam bhikkhussa dukkatantievamadina cettha nayena
yojana veditabba. Catunnam parajikanam terasahi sanghadisesehi saddhim
vatthunanattata ceva apattinanattata ca. Evam sanghadisesadinam
aniyatadihi. Adito cattari parajikani ekato apajjantanam
bhikkhubhikkhuninam neva vatthunanattata no apattinanattata. Visum
Apajjantesupi sesa sadharanapattiyo apajjantesupi eseva
nayo. Vatthusabhagadicatukke. Bhikkhussa ca bhikkhuniya ca
kayasamsagge vatthusabhagata no apattisabhagata. Catusu parajikesu
apattisabhagata no vatthusabhagata. Eseva nayo sanghadisesadisu.
Bhikkhussa ca bhikkhuniya ca catusu parajikesu vatthusabhagata ceva
apattisabhagata ca. Esa nayo sabbasu sadharanapattisu.
Asadharanapattiyam neva vatthusabhagata ca napattisabhagata ca.
Yo hi purimacatukke pathamapanho so idha dutiyo. Yo ca
tattha dutiyo so idha pathamo. Tatiyacatutthesu nanakaranam
natthi.
   Upajjhayacatukke. Saddhiviharikassa upajjhayena kattabba-
vattassa akarane ca apattim upajjhayo apajjati no
saddhivihariko. Upajjhayassa kattabbavattam akaronto saddhivihariko
apajjati no upajjhayo. Sesam ubhopi apajjanti.
Asadharanam ubhopi napajjanti. Acariyacatukkepi eseva nayo.
   Adiyantacatukke. Padam va atirekapadam va sahattha
adiyanto garukam apajjati. Unakapadam ganhahiti anattiya
annam payojento lahukam apajjati. Etena nayena sesapadattiyam
veditabbam. Abhivadanarahacatukke. Bhikkhuninam tava bhattagge
navamabhikkhunito patthaya upajjhayapi abhivadanaraha no
paccupatthanaraha. Avisesena ca vippakatabhojanassa bhikkhussa yo
Koci vuddhataro. Satthivassassapi parivasikassa samipam gato
tadahupasampannopi paccupatthanaraho no abhivadanaraho.
Appatikkhittesu thanesu vuddho navakassa abhivadanaraho ceva
paccupatthanaraho ca. Navako pana vuddhassa neva abhivadanaraho
na paccupatthanaraho. Asanarahacatukkassa pathamapadam purimacatukke
dutiyapadena dutiyapadanca pathamapadena atthato sadisam.
   Kalacatukke. Pavaretva bhunjanto kale apajjati no
vikale. Vikalabhojanapattim vikale apajjati no kale.
Sesam kale ceva vikale ca. Asadharanam neva kale no
vikale. Patiggahitacatukke. Purebhattam patiggahitamisam kale
kappati no vikale. Panakam vikale kappati punadivasamhi no
kale. Sattahakalikam yavajivikam kale ceva kappati vikale ca.
Attano attano kalatitam yavakalikadittayam akappiyamamsauggahitaka-
patiggahitakanca neva kale kappati no vikale. Paccantimacatukke.
Samudde simam bandhanto paccantimesu janapadesu apajjati
no majjhimesu. Pancavaggena ganena upasampadento
gananganupahanadhuvanahanacammattharanani ca majjhimesu janapadesu apajjati
no paccantimesu. Imani cattari idha na kappantiti vadantopi
paccantimesu apajjati. Idha kappantiti vadanto pana majjhimesu
apajjati. Sesapattim ubhayatthapi apajjati. Asadharanam
na katthaci apajjati. Dutiyacatukke. Pancavaggena ganena
Upasampadadicatubbidhampi vatthu paccantimesu janapadesu kappati.
Idam kappatiti dipetumpi tattheva kappati no majjhimesu. Idam
na kappatiti dipetum pana majjhimesu janapadesu kappati no
paccantimesu. Sesam anujanami bhikkhave panca lonanitiadi
anunnatam. Tam ubhayattha kappati. Yam pana akappiyanti patikkhittam
tam ubhayatthapi na kappati. Antoadicatukke. Anupakhajjaseyyadim
anto apajjati no bahi. Ajjhokase sanghikamancadini
nikkhipitva pakkamanto bahi apajjati no anto. Sesam
anto ceva bahi ca. Asadharanam neva anto na bahi.
Antosimadicatukke. Agantuko vattam na purento anto simaya
apajjati. Gamiyo bahi simaya. Musavadadim anto simaya ca
bahi simaya ca apajjati. Asadharanam na katthaci. Gamacatukke.
Antaragharapatisamyuttam sekhapannattim game apajjati no
aranne. Bhikkhuni arunam utthapayamana aranne apajjati
no game. Musavadadim game ceva apajjati aranne ca.
Asadharanam na katthaci.
   Cattaro pubbakiccati sammajjani padipo ca udakam asanena
cati idam catubbidham pubbakarananti vuccatiti vuttam. Chandaparisuddhi
utukkhanam bhikkhuganana ca ovadoti ime pana cattaro pubbakiccati
veditabba. Cattaro pattakallati uposatho yavatika ca
bhikkhu kammappatta te agata honti sabhagapattiyo na vijjanti
Vajjaniya ca puggala tasmim na honti pattakallanti vuccatiti.
Cattari anannapacittiyaniti etadeva paccayam karitva anannam
pacittiyanti evam vuttani anupakhajjaseyyakappanasikkhapadam ehavuso
gamam va nigamam vati sikkhapadam sancicca kukkuccaupadahanam
upassutititthananti imani cattari. Catasso bhikkhusammatiyoti ekarattampi
ce bhikkhu ticivarena vippavaseyya annatra bhikkhusammatiya annam
navam santhatam karapeyya annatra bhikkhusammatiya tato ce
uttarim vippavaseyya annatra bhikkhusammatiya dutthullam apattim
anupasampannassa aroceyya annatra bhikkhusammatiyati evam agata
terasasammatihi vimutta annatra sammatiyo.
   Gilanacatukke. Annabhesajjena karaniye lolataya annam
vinnapento gilano apajjati. Abhesajjena karaniye bhesajjam
vinnapento agilano apajjati. Musavadadim ubhopi.
Asadharanam ubhopi napajjanti. Sesam sabbattha uttanamevati.
         Catukka vannana nitthita.             The Pali Atthakatha in Roman Book 3 page 503-511. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=10270&modeTY=2              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=10270&modeTY=2              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=4&i=-252              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=4&A=7428              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=4&A=7498              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=4&A=7498              Contents of The Tipitaka Volume 4 http://84000.org/tipitaka/read/?index_4

first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]