ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter 
Atthakatha Book 33 : PALI ROMAN Thera.A.2 (paramatthadi.2)

              17. Timsanipata
         395. 1. Pussattheragathavannana 1-
   timsanipate pasadike bahu disvatiadika ayasmato pussattherassa gatha.
Ka uppatti?
   Ayampi purimabuddhesu katadhikaro tattha tattha bhave vivattupanissayam kusalam
upacinitva devamanussesu samsaranto imasmim buddhuppade ekassa mandalikaranno
putto hutva nibbatti, pussoti namam ahosi. So vinnutam patto khattiyakumarehi
sikkhitabbasippesu nipphattim gato upanissayasampannatta kamesu alaggacitto
annatarassa mahatherassa santike dhammam sutva patiladdhasaddho pabbajitva cariyanukulam
kammatthanam gahetva bhavanam anuyunjanto jhanani nibbattetva jhanapadakam
vipassanam patthapetva na cirasseva chalabhinno ahosi. Athekadivasam pandaragotto 2-
nama eko tapaso tassa santike dhammam sutva nisinno sambahule bhikkhu silacara-
sampanne susamvutindriye bhavitakaye bhavitacitte disva pasannacitto "sadhu vatayam
patipatti loke ciram tittheyya"ti cintetva "katham nu kho bhante anagatamaddhanam
bhikkhunam patipatti bhavissati"ti theram pucchi. Tamattham dassento sangitikara:-
  [949] "pasadike bahu disva  bhavitatte susamvute
     isi pandarasagotto    apucchi pussasavhayan"ti
gatham adito thapesum.
   Tattha pasadiketi attano patipattiya pasadarahe. Bahuti sambahule. Bhavitatteti
samathavipassanabhavanahi bhavitacitte. Susamvuteti sutthu samvutindriye. Isiti
@Footnote: 1 cha.Ma.,i. phussatthera..... evamuparipi.  2 Si. pandarassagotto
Tapaso. Pandarasagottoti pandarassa nama isino vamse jatatta tena samanagotto.
Pussasavhayanti pussasaddena avhatabbam, pussanamakanti attho.
  [950] "kim chanda kimadhippaya  kimakappa bhavissare
      anagatamhi kalamhi   tam me akkhahi pucchito"ti
ayam tassa isino pucchagatha.
  Tatta kim chandati imasmim sasane anagate bhikkhu kidisacchanda kidisadhimuttika,
kim hinadhimuttika, udahu panitadhimuttikati attho. Kimadhippayati kidisadhippa
ya kidisajjhasaya, kim sankilesajjhasaya, udahu vodanajjhasayati attho. Athava
chanda nama kattukamyata, tasma kidisi 1- tesam kattukamyatati attho. Adhippayo
ajjhasayoyeva. Kimakappati kidisakappa. Akappati ca vesagahanadivaritta-
carittavantoti attho. Bhavissareti bhavissanti. Tam meti tam anagate bhikkhunam
chandadhippayakappabhedam pucchito mayham akkhahi kathehiti theram ajjhesati. Tassa thero
tamat tham acikkhanto sakkaccasavane tava niyojetum:-
  [951] "sunohi vacanam mayham   isi pandarasavhaya
     sakkaccam upadharehi   acikkhissamyanagatan"ti
gathamaha.
   Tassattho:- bho pandaranama isi yam tvam mam pucchasi, tam te anagatam
acikkhissami, acikkhato pana mama vacanam sunahi anagatatthadipanato samvegavahato
ca sakkaccam upadharehiti.
   Atha thero anagatamsananena bhikkhunam bhikkhuninanca bhavinim 2- pavattim yathabhutam
disva tassa acikkhanto:-
@Footnote: 1 Si. tasma kidasacchanda kidisi     2 Si. bhavitam
  [952] "kodhana upanahi ca    makkhi thamthi satha bahu
     issuki nanavada ca   bhavissanti anagate.
  [953] Annatamanino dhamme   gambhire tiragocara
     lahuka agaru dhamme    annamannamagarava.
  [954] Bahu adinava loke    uppajjissantyanagate
     sudesitam imam dhammam     kilesissanti dummati.
  [955] Gunahinapi samghamhi     voharanta visarada
     balavanto bhavissanti    mukhara assutavino.
  [956] Gunavantopi samghamhi     voharanta yathatthato 1-
     dubbala te bhavissanti   hirimana anatthika.
  [957] Rajatam jatarupanca     khettam vatthumajelakam
     dasidasanca dummedha   sadiyissantyanagate.
  [958] Ujjhanasannino bala   silesu asamahita
     unnala vicarissanti    kalahabhirata maga.
  [959] Uddhata ca bhavissanti    nilacivaraparuta
     kuha thaddha lapa singi   carissantyariya viya.
  [960] Telasanthehi 2- kesehi  capala anjanakkhika
     rathiyaya gamissanti     dantavannakaparuta.
  [961] Ajeguccham vimuttehi    surattam arahaddhajam
     jigucchissanti kasavam    odatesu samucchita.
  [962] Labhakama bhavissanti    kusita hinaviriya
     kicchanta vanapatthani 3-  gamantesu vasissare.
  [963] Ye ye labham labhissanti   micchajivarata sada
     te teva anusikkhanta   bhamissanti asannata. 4-
@Footnote: 1 pali. yathatthato  2 pali. telasanhehi
@3 pali. vanapattani, atthakatha. vanapatthesu 4 cha.Ma. asamyata 4 cha.Ma. asamyata
  [964] Ye ye alabhino labham   na te pujja bhavissare
     supesalepi te dhire    sevissanti na te tada.
  [965] Milakkhurajanamrattam      garahanta sakam dhajam
     titthiyanam dhajam keci    dharissantyavadatakam.
  [966] Agaravo ca kasave   tada tesam bhavissati
     patisankha ca kasave   bhikkhunam na bhavissati.
  [967] Abhibhutassa dukkhena     sallaviddhassa ruppato
     patisankha mahaghora    nagassasi acintiya.
  [968] Chaddanto hi tada disva  surattam arahaddhajam
     tavadevabhani gatha    gajo atthopasamhita.
  [969] Anikkasavo kasavam    yo vattham paridahessati 1-
     apeto damasaccena    na so kasavamarahati.
  [970] Yo ca vantakasavassa    silesu susamahito
     upeto damasaccena    sa ve kasavamarahati.
  [971] Vipannasilo dummedho    pakato kamakariyo
     vibbhantacitto nissukko   na so kasavamarahati.
  [972] Yo ca silena sampanno   vitarago samahito
     odatamanasankappo    sa ve kasavamarahati.
  [973] Uddhato unnalo balo   silam yassa na vijjati
     odatakam arahati     kasavam kim karissati.
     Tadinam mettacittanam    nigganhissantyanagate.
  [975] Sikkhapentapi therehi   bala civaradharanam
     na sunissanti dummedha   pakata kamakariya.
@Footnote: 1 cha.Ma. paridhassati, Si. paridahissati
  [976] Te tatha sikkhita bala  annamannam agarava
     nadiyissantupajjhaye    khalunko viya sarathim.
  [977] Evam anagataddhanam    patipatti bhavissati
     bhikkhunam bhikkhuninanca     patte kalamhi pacchime.
  [978] Pura agacchate etam   anagatam mahabbhayam
     subbaca hotha sakhila    annamannam sagarava.
  [979] Mettacitta karunika   hotha silesu samvuta
     araddhaviriya pahitatta   niccam dalhaparakkama.
  [980] Pamadam bhayato disva    appamadanca khemato
     bhavethatthangikam maggam    phusanta amatam padan"ti
ima gatha abhasi.
   Tattha kodhanati kujjhanasila. Bhavissanti anagateti sambandho. Kim therassa kale
tatha nahesunti? na nahesum, tada pana kalyanamittabahulataya ovadakesu vinnapakesu
sabrahmacarisu bahusu vijjamanesu kilesesu balavantesu patisankhanabahulataya
ca yebhuyyena bhikkhu akkodhana ahesum, 1- ayatim tabbipariyaye atikodhana
bhavissanti, tasma "anagate"ti vuttam. Sesapadesupi eseva nayo. Upanahiti
aghatavatthusu aghatassa upanayahanasila upanahasambhavato va upanahi. Tattha
purimakaliko byapado kodho, aparakaliko upanaho. Sakim pavatto va doso
kodho, anekakkhattum pavatto upanaho. Paresam vijjamane gune makkhanti punjanti
tesam va udakapunjaniya viya udakassa makkho makkhanam punjanam etesam atthiti
makkhi. Atimanalakkhano thambho etesam atthiti thambhi. Sathati asantagunavibhavanalakkhanena
satheyyena samannagata. Issukiti parasampattikhiyyanalakkhanaya issaya samannagata.
Nanavadati annamannam viruddhavada viruddhaditthika, kalahakaraka cati attho.
@Footnote: 1 Si. kodhana nahesum
   Annatamanino dhamme, gambhire tiragocarati gambhire durobhase saddhamme
annate eva "natoti, dittho"ti evam manino, tato eva tassa orabhage
pavattitaya orimatiragocaRa. Lahukati lahusabhava capala. Agaru dhammeti saddhamme garava-
rahita. Annamannamagaravati annamannasmim appatissa, samghe sabrahmacarisu ca garugarava-
virahita. Bahu adinavati vuttappakara vakkhamana ca bahu anekadosa antaraya.
Loketi sattaloke. Uppajjissantyanagateti anagate patu bhavissanti. Sudesitam
imam dhammanti 1- sammasambuddhena sutthu aviparitam adikalyanadippakarena desitam
imam agamasaddhammam. Kilesissantiti kilittham kilesadusitam karissanti, "apattim
`anapatti'ti garukapattim `lahukapatti"tiadina duccaritasankilesena asaddhammena
sanhasukhumam ruparupadhammam patikkhipissanti, ditthisankilesena ubhayatrapi tanha-
sankilesena sankilesissanti malinam karissanti. Dummatiti nippanna. Vuttam hetam
bhagavata "bhavissanti bhikkhave bhikkhu anagatamaddhanam .pe. Abhidhammakatham vedallakatham
kathenta kanhadhammam okkamamana na bujjhissanti"ti. 2-
   Gunahinati siladigunavirahita dussila alajjino ca. Athava gunahinati
vinayavarittadigunena hina dhammavinaye appakatannuno. Samghamhiti samghamajjhe.
Voharantati kathenta, samghe vinicchayakathaya vattamanaya yankinci bhananta. Visaradati
nibbhaya pagabbha. Balavantoti pakkhabalena balavanto. Mukharati mukhakhara kharavadino.
Assutavinoti na sutavanto, kevalam labhasakkarasilokasannissayena gunadhara hutva
"dhammam `adhammo'ti adhammanca `dhammo'ti, vinayam `avinayo'ti avinayanca `vinayo"ti
evam attana yathicchitamattham samghamajjhe patitthapenta balavanto bhavissanti.
  Gunavantoti siladigunasampanna. Voharanta yathatthatoti atthanurupam aviparitattham
"dhammam `dhammo'ti, adhammam `adhammo'ti, vinayam `vinayo'ti, avinayam `avinayo"ti evam
@Footnote: 1 Si. sudesitam idam dhammanti   2 an.pancaka. 22/79/122 tatiyaanagatabhayasutta
Dipenta. Dubbala te bhavissantiti parisayam alajjussannataya balavirahita te
bhavissanti, tesam vacanam na titthissati. Hirimana anatthikati hirimanto kenaci
anatthika. Te hi dhammena vattum samatthapi papajigucchataya appakiccataya ca kehici
virodham akaronta attano vadam patitthapetum na vayamanta ditthavikammam va adhitthanam
va akatva tunhi honti.
   Rajatanti rupiyam, tena kahapanalohamasakadinampi sangaho datthabbo. Jatarupanti
suvannam, tena manimuttadinampi sangaho datthabbo. Vasaddo samuccayattho "apada
va"tiadisu 1- viya. "rajatajatarupanca"ti va patho. Khettanti yattha pubbannaparannam
2- ruhati, tam khettam. Tadattham akatabhumibhago vatthu. Ajelakanti elaka nama
ajayeva, te thapetva avasesa pasujati aja nama. Ajelakaggahaneneva hettha
gomahimsadinampi sangaho kato. Dasidasancati dasiyo ca dase ca. Dummedhati
aviddasuno, kappiyakappiyam saruppasaruppam ajananta attano atthaya
sadiyissanti sampaticchissanti.
   Ujjhanasanninoti pare hetthato katva olokanacitta, anujjhayitabbatathanepi
va ujjhanasila. Balati duccintitacintanadina balalakkhanena samannagata, tato
eva silesu asamahita catuparisuddhisilesu na samahitacitta. Unnalati
samussitatucchamana. Vicarissantiti manaddhajam ukkhipitva vicarissanti.
Kalahabhirata magati sarambhabahulataya karanuttariyapasuta kalahe eva abhirata magasadisa miga
viya attahitapekkha 3- ghasesanabhirata dubbalavihesaparati attho.
   Uddhatati uddhaccena samannagata cittekaggatarahita. Nilacivaraparutati
akappiyarajanarattena nilavannena civarena paruta, tadisam civaram nivasetva ceva
parupitva ca vicaranaka. Kuhati samantajappanadina kuhanavatthuna kuhaka,
@Footnote: 1 an.catukka. 21/34/39 aggappasadasutta, anpancaka. 22/32/37(sya),
@khu.iti. 25/90/308 aggappasadasutta    2 Si. pubbannaparannam
@3 Ma. attahitanirapekkha
Asantagunasambhavanicchaya kohannam katva paresam vimhapaya. Thaddhati kodhena manena
ca thaddhamanasa kakkhalahadaya. Lapati lapanaka kuhanavuttika, pasannamanasehi
manussehi "kena bhante ayyassa attho"ti paccayadayakanam vadapanaka, payuttavaca-
vasena nippesikatavasena ca paccayattham lapakati va attho. Singiti "tattha katamam
singam, yam singam singarata caturata caturiyam parikkhatata parikkhatiyan"ti 1- evam
vuttehi singasadisehi pakatakilesehi samannagata, singaracaritati attho. "ariya
viya"tiidam "kuha"ti etasseva atthadassanam. Kuhakananhi ariyanamiva thitabhavam
dassento ariya viya vicarantiti aha.
   Telasanthehiti sitthakatelena va udakatelena va osanthitehi. Capalati
kayamandanaparikkharamandanadina capallena yutta. Anjanakkhikati alankaranjanena
anjitanetta. Rathiyaya gamissantiti bhikkhacariyaya kulupasankamanapadesehi,
maharacchaya ito cito ca paribbhamissanti. Dantavannakaparutati dantavannarattena civarena
parutasariRa.
   Ajegucchanti ajigucchitabbam. Vimuttehiti ariyehi. Surattanti kappiyarajanena
sutthu rattam, arahantanam buddhadinam cinnataya arahaddhajam jigucchissanti kasavam.
Kasma? odatesu samucchita gedham apanna. Dantavannaparupanassa hi idam karanavacanam.
Te hi setakam sambhaventa "sabbena sabbam setake gahite lingapariccago eva
siya"ti dantavannam parupanti
   labhakamati labhagiddha. Bhikkhacariyasupi kosajjayogato kusita. Samanadhammam
katum cittassa ussahabhavena hinaviriya. Kicchantati kilamanta, vanapatthesu vasitum
kicchanta kilantacittati attho. Gamantesuti gamantasenasanesu gamasamipesu
senasanesu, gamadvaresu va senasanesu. Vasissareti vasissanti.
@Footnote: 1 abhi.vibhanga. 35/852/428 khuddakavatthuvibhanga: ekakaniddesa
   Te teva anusikkhantati ye ye 1- micchajivappayogena laddhalabha, te te
eva puggale anusikkhanta bhamissanti. Bhamissantiti sayampi te viya micchajivena
labham uppadetum rajakuladini sevanta paribbhamissanti. "bhajissanti"ti va patho,
sevissantiti attho. Asannatati silasannamarahita.
   Ye ye alabhino labhanti ye ye bhikkhu micchajivaparivajjanena appapunnataya
ca labhassa paccayassa na labhino, te pujja pujaniya pasamsa tada anagate
kale na bhavissanti. Supesalepi te dhireti dhitisampannataya dhire sutthu pesalepi
te bhikkhu na sevissanti, tada anagate te labhino labhakamava bhikkhuti attho.
   Milakkhurajanamrattanti kalakacchakarajanena rattam. Samasapadam hetam, gathasukhattham
sanunasikaniddeso. Garahanta sakam dhajanti attano dhajabhutam kasavam jigucchanta.
Sasane pabbajitanam hi kasavo dhajo nama. Titthiyanam dhajam keciti keci
sakyaputtiyabhavam patijananta eva titthiyanam setavatthikanam dhajabhutam avadatakam setavattham
dharessanti.
   Agaravo ca kasaveti arahaddhajabhute kasave agaravo abahumanam tada
anagate tesam bhavissati. Patisankha ca kasaveti "patisankha yoniso civaram patisevami"ti-
adina 2- nayena paccavekkhanamattampi kasavaparibhoge na bhavissati.
   Kasavam dharentena kasavam bahumanena "duccaritato oramitabban"ti kasavassa
garukatabbabhave chaddantajatakamudaharanto "abhibhutassa dukkhena"tiadimaha. Tattha
sallaviddhassati puthuna savisena sallena viddhassa, tato eva mahata dukkhena
abhibhutassa. Ruppatoti sariravikaram apajjato. Mahaghorati sarirajivitesu nirapekkhataya
bhima 3- garutara patisankha annehi acintiya cintamattena pavattetum asakkuneyya
@Footnote: 1 Si. ye yeva  2 Ma.mula. 12/23/14 sabbasavasutta,
@an.chakka. 22/58/434 asavasutta   3 cha.Ma.bhimma
Chaddantamahanagassa asi ahosi. Chaddantanagarajakale hi bodhisatto sonuttarena
nama nesadena paticchannatthane thatva visapitena sallena viddho mahata dukkhena
abhibhuto tam gahetva paridahitam kasavam disva "ayam ariyaddhajena paticchanno,
na maya himsitabbo"ti tattha mettacittameva paccupatthapetva uparidhammam desesi.
Yathaha:-
          "samappito puthusallena nago
          adutthacitto luddakamajjhabhasi
          kimatthiyam 1- kissa va samma hetu
          mamam vadhi kassa vayam payogo"tiadi. 2-
   Imamattham dassento thero "../../bdpicture/chaddanto hi"tiadimaha. Tattha surattam arahaddhajanti
sonuttarena paridahitakasavam sandhayaha. Abhaniti abhasi. Gathati gathayo.
Gajoti chaddanto nagaraja. Atthopasamhitati atthasannissita hita, hitayuttati
attho.
   Chaddantanagarajena vuttagathasu anikkasavoti ragadihi kasavehi kasavo.
Paridahessatiti 3- nivasanaparupanaattharanavasena paribhunjissati. "paridhassati"ti va patho.
Apeto damasaccenati indriyadamena ceva paramatthasaccapakkhikena vacisaccena ca apeto,
viyutto pariccattoti attho. Na soti so evarupo puggalo kasavam paridahitum
narahati.
   Vantakasavassati catuhi maggehi vantakasavo chadditakasavo pahinakasavo assa
bhaveyyati attho. Silesuti catuparisuddhisilesu. Susamahitoti sutthu samahito.
Upetoti indriyadamena ceva vuttappakarena saccena ca upagato samannagato. Sa veti
so evarupo puggalo tam gandhakasavavattham ekantena arahatiti attho.
@Footnote: 1 cha.Ma. kamatthayam   2 khu.ja. 27/2343/496 chaddantajataka (sya)
@3 cha.Ma. paridahissatiti
   Vipannasiloti bhinnasilo. Dummedhoti nippanno silavisodhanapannaya virahito.
Pakatoti "dussilo ayan"ti pakato 1- pakaso, vikkhittindriyataya 2- va pakato
pakatindriyoti attho. Kamakariyoti bhinnasamvarataya yathicchitakarako, kamassa va
marassa yathakamakaraniyo. Vibbhantacittoti rupadisu visayesu vikkhittacitto.
Nissukkoti asukko sukkadhammarahito hirottappavivajjito, kusaladhammasampadana-
ussukkarahito va.
   Vitaragoti vigatacchandarago. Odatamanasankappoti sucisuddhamanovitakko, anavila-
sankappo va.
   Kasavam kim karissatiti yassa silam natthi, tassa kasavam kim nama payojanam
sadhessati, cittakatasadisam tassa pabbajitalinganti attho.
   Dutthacittati ragadidosehi dusitacitta. Anadarati satthari dhamme anna-
mannanca adararahita agarava. Tadinam mettacittananti mettabhavanaya sampayutta-
hadaye teneva arahattadhigamena itthadisu 3- tadibhavappatte ularagune. Upayogatthe
hi idam samivacanam. Nigganhissantiti "siladisampanne disva te sambhaventa
vipannasile amhe na bahum mannissanti"ti attani agaravabhayena yatha te ubbalha
pakkamissanti, tatha badhissantiti 4- attho.
   Sikkhapentapiti sikkhapiyamanapi. Kammatthe hi ayam kattuniddeso. Therehiti
attano acariyupajjhayehi. Civaradharananti idam samanapatipattiya nidassanamattam, tasma
"evam te abhikkamitabbam, evam te patikkamitabban"tiadina 5- sikkhapiyamanapiti
attho. Na sunissantiti ovadam na ganhissanti.
   Te tatha sikkhita balati te andhabala acariyupajjhayehi sikkhapiyamanapi
@Footnote: 1 Ma. ayanti va pakato  2 Ma. vittindriyataya   3 Si. itthanitthadisu
@4 Si. badhessantiti    5 an. catukka. 21/122/140 umibhayasutta
Anadarataya asikkhitati. Nadiyissantupajjhayeti upajjhaye acariye ca adaram
na karonti, tesam anusasaniyam na titthanti. Yatha kim? khalunko viya sarathim
yatha khalunko dutthasso assadamakam nadiyati na tassa upadese titthati, evam
tepi upajjhayacariye na bhayanti na sarajjantiti attho.
   "evan"tiadi vuttassevatthassa nigamanam. Tattha evanti vuttappakarena.
Anagataddhananti anagatamaddhanam, anagate kaleti attho. Tamyeva sarupato dassento
"patte kalamhi pacchime"ti aha. Tattha katamo pacchimakalo? "tatiyasangitito patthaya
pacchimakalo"ti keci, tam eke nanujananti. Sasanassa hi pancayugani vimuttiyugam,
samadhiyugam, silayugam, sutayugam, danayuganti. Tesu pathamam vimuttiyugam, tasmim antara-
hite samadhiyugam vattati, tasmimpi antarahite silayugam vattati, tasmimpi antarahite
sutayugam vattateva. Aparisuddhasilo hi ekadesena pariyattibahusaccam paggayha titthati
labhadikamataya. Yatha pana matikapariyosana pariyatti sabbaso antaradhayati, tato
patthaya lingamattameva avasissati, tada yatha tatha dhanam samharitva danamukhe 1-
vissajjenti, sa kira nesam carima sammapatipatti. Tattha sutayugato patthaya pacchima-
kalo, "silayugato patthaya"ti apare.
   Evam thero pacchime kale uppajjanakam mahabhayam dassetva puna tattha sannipatita-
bhikkhunam ovadam dadanto "pura agacchate"tiadina tisso gatha abhasi. Tattha
pura agacchate etanti etam maya tumhakam vuttam patipattiantarayakaram anagatam
mahabhayam agacchati pura, yava agamissati, tavadevati attho. Subbacati vacanakkhama
sovacassakarakehi dhammehi samannagata, garunam anusasaniyo 2- padakkhinaggahino hothati
attho. Sakhilati muduhadaya.
@Footnote: 1 cha.Ma. danamukhena  2 Ma. anusaniya
   Mettacittati sabbasattesu hitupasamharalakkhanaya mettaya sampayuttacitta.
Karunikati karunaya niyutta paresam dukkhapanayanakaravuttiya karunaya samannagata.
Araddhaviriyati akusalanam pahanaya kusalanam upasampadaya paggahitaviriya. Pahitattati
nibbanam patipesitcitta. Niccanti sabbakalam. Dalhaparakkamati thiraviriya.
   Pamadanti pamajjanam kulasanam dhammanam ananutthanam akusalesu ca dhammesu
cittavossaggo. Vuttam hi:-
   "tattha katamo pamado, kayaduccarite va vaciduccarite va manoduccarite
va pancasu va kamagunesu cittassa vossaggo vossagganuppadana, kusalanam
dhammanam bhavanaya asakkaccakiriyata"tiadi. 1-
   Appamadanti appamajjanam, so pamadassa patipakkhato veditabbo. Atthato
hi appamado nama satiya avippavaso, upatthitaya satiya eva cetam namam.
Ayam hettha attho:- yasma pamadamulaka sabbe anattha, appamadamulaka ca
sabbe attha, tasma pamadam bhayato upaddavato disva appamadanca khemato
anupaddavato disva appamadapatipattiya sikhabhutam siladikkhandhattayasangaham samma-
ditthiadinam atthannam anganam vasena atthangikam ariyamaggam bhavetha, amatam nibbanam
phusanta sacchikaronta attano santane uppadetha, dassanamaggamatte atthatva
upari tinnam magganam uppadanavasena vaddhetha, evam vo appamadabhavana sikhapatta
bhavissatiti.
   Evam thero sampattaparisam ovadati. Ima eva cimassa therassa annabyakarana-
gatha ahesunti.
           Pussattheragathavannana nitthita.
@Footnote: 1 abhi.vibhanga. 35/930/453 tikaniddesa             The Pali Atthakatha in Roman Book 33 page 395-407. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=33&A=9091&modeTY=2              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=33&A=9091&modeTY=2              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=26&i=395              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=26&A=7980              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=26&A=8077              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=26&A=8077              Contents of The Tipitaka Volume 26 http://84000.org/tipitaka/read/?index_26

first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com