ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter 
Atthakatha Book 34 : PALI ROMAN Theri.A. (paramatthadi.)

          468. 2. Rohinitherigathavannana
   samanati bhoti supitiadika rohiniya theriya gatha.
   Ayampi purimabuddhesu katadhikara tattha tattha bhave vivattupanissayam kusalam
upacinanti ito ekanavutikappe vipassissa bhagavato kale kulagehe nibbattitva
vinnutam patva ekadivasam bandhumatinagare bhagavantam pindaya carantam disva pattam
gahetva puvassa puretva bhagavato datva pitisomanassajata pancapatitthitena vandi 1-.
Sa tena punnakammena devamanussesu samsaranti anukkamena upacitavimokkhasambhara
hutva imasmim buddhuppade vesaliyam mahavibhavassa brahmanassa gehe nibbattitva
rohiniti laddhanama vinnutam patta satthari vesaliyam viharante viharam gantva
dhammam sutva sotapanna hutva matapitunam dhammam desetva sasane pasadam
uppadetva te anujanapetva sayam pabbajitva vipassanaya kammam karonti
nacirasseva saha patisambhidahi arahattam papuni. Tena vuttam apadane 2-:-
      "nagare bandhumatiya     vipassissa mahesino
       pindaya vicarantassa     puvedasimaham tada.
@Footnote: 1 Si. vanditva 2 ima gatha apadane na dissanti
       Tena kammena sukatena    cetanapanidhihi ca
       tattha cittam pasadetva   tavatimsam agacchaham.
       Chattimsadevarajunam      mahesittamakarayim
       pannasacakkavattinam     mahesittamakarayim.
       Manasa patthita nama    sabba mayham samijjhatha
       sampattim anubhotvana    devesu manujesu ca.
       Pacchime bhavasampatte    jata vippakule aham
       rohini nama namena    natakehi piyayita.
       Bhikkhunam santikam gantva    dhammam sutva yathatatham
       samviggamanasa hutva    pabbajim anagariyam.
       Yoniso padahantinam     arahattamapapunim
       ekanavutito kappe     yam danamadadim tada.
       Duggatim nabhijanami     puvadanassidam phalam
       kilesa jhapita mayham .pe. Katam buddhassa sasanan"ti.
   Arahattam pana patva attano patipattim paccavekkhitva pubbe sotapannakale
pitara attana ca vacanapativacanavasena vuttagatha udanavasena bhasanti:-
   [271] "samanati bhoti supi     samanati pabujjhasi
       samananeva kittesi     samani nuna bhavissasi.
   [272] Vipulam annanca pananca    samananam pavecchasi
       rohini dani pucchami    kena te samana piya.
   [273] Akammakama alasa     paradattupajivino
       asamsuka sadukama    kena te samana piya.
   [274] Cirassam vata mam tata     samananam paripucchasi
       tesam te kittayissami    pannasilaparakkamam.
   [275] Kammakama analasa     kammasetthassa karaka
       ragam dosam pajahanti     tena me samana piya.
   [276] Tini papassa mulani     dhunanti sucikarino
       sabbapapam pahinesam     tena me samana piya.
   [277] Kayakammam suci nesam     vacikammanca tadisam
       manokammam suci nesam     tena me samana piya.
   [278] Vimala sankhamuttava     suddha santarabahira
       punna sukkana dhammanam   tena me samana piya.
   [279] Bahussuta dhammadhara     ariya dhammajivino
       attham dhammanca desenti   tena me samana piya.
   [280] Bahussuta dhammadhara     ariya dhammajivino
       ekaggacitta satimanto   tena me samana piya.
   [281] Durangama satimanto     mantabhani anuddhata
       dukkhassantam pajananti    tena me samana piya.
   [282] Yamha gama pakkamanti   na vilokenti kincanam
       anapekkhava gacchanti    tena me samana piya.
   [283] Na te sam kotthe openti  na kumbhim na khalopiyam
       parinitthitamesana     tena me samana piya.
   [284] Na te hirannam ganhanti    na suvannam na rupiyam
       paccuppannena yapenti   tena me samana piya.
   [285] Nanakula pabbajita    nanajanapadehi ca
       annamannam pihayanti     tena me samana piya.
   [286] Atthaya vata no bhoti    kule jatasi rohini
       saddha buddhe ca dhamme ca  samghe ca tibbagarava.
   [287] Tuvam hetam pajanasi     punnakkhettam anuttaram
       amhampi ete samana    patigganhanti dakkhinam.
   [288] Patitthito hettha yanno   vipulo no bhavissati
       sace bhayasi dukkhassa    sace te dukkhamappiyam.
   [289] Upehi saranam buddham     dhammam samghanca tadinam
       samadiyami silani     tante atthaya hehiti.
   [290] Upemi saranam buddham     dhammam samghanca tadinam
       samadiyami silani     tam me atthaya hehiti.
   [291] Brahmabandhu pure asim    so idanimhi brahmano
       tevijjo sottiyo camhi   vedagu camhi nhatako"ti
ima gatha paccudahasi.
   Tattha adito tisso gatha attano dhitu bhikkhusu sammutim anicchantena 1-
@Footnote: 1 Si. anicchantena tena
Vutta. Tattha samanati bhoti supiti 1- bhoti tvam supanakalepi "samana samana"ti
kittenti samanapatibaddhamyeva katham kathenti supasi. Samanati pabujjhasiti supanato
utthahantipi "samana"iccevam vatva pabujjhasi 2- niddaya vutthasi 3-. Samananeva
kittesiti sabbakalampi samane eva samananameva va gune kittesi abhitthavasi. Samani nuna
bhavissasiti idani 4- gihirupena thitapi cittena samani eva manne bhavissasi. Athava
samani nuna bhavissasiti idani gihirupena thitapi nacireneva samani eva manne
bhavissasi samanesu eva ninnaponabhavato.
   Pavecchasiti desi. Rohini dani pucchamiti amma rohini tam aham idani
pucchamiti brahmano attano dhitaram pucchanto aha. Kena te samana piyati
amma rohini tvam sayantipi pabujjhantipi annadapi samananameva gune kittayasi,
kena nama karanena tuyham samana piyayitabba jatati attho.
   Idani brahmano samanesu dosam dhitu acikkhanto "akammakama"ti gathamaha.
Tattha akammakamati na kammakama, attano paresanca atthavaham kinci kammam
na katukama. Alasati kusita. Paradattupajivinoti parehi dinneneva upajivanasila.
Asamsukati tato eva ghasacchadanadinam 5- asisanaka. Sadukamati sadum madhurameva
aharam icchanaka. Sabbametam brahmano samananam gune ajananto attanava
parikappitam dosamaha.
   Tam sutva rohini "laddho me 6- okaso ayyanam gune kathetun"ti tutthamanasa
bhikkhunam gune kittetukama pathamam tava tesam kittane somanassam pavedenti "cirassam
vata mam tata"ti gathamaha. Tattha cirassam vatati cirena vata. Tatati pitaram
alapati. Samanananti samane samananam va mayham piyayitabbam 7- paripucchasi. Tesanti
samananam. Pannasilaparakkamanti pannanca silanca ussahanca.
@Footnote: 1 Si. bhoti tvam sayasiti 2 Si. patibujjhasi 3 Si. vutthahasi 4 cha.Ma. ayam patho na
@dissati 5 Ma. tato vuddhapacayanadinam 6 cha.Ma. laddho dani me 7 Si. piyayitam
   Kittayissamiti kathayissami. Patijanetva te kittenti "akammakama alasa"ti
tena vuttam dosam tava nibbethetva tappatipakkhabhutam gunam dassetum "kammakama"ti-
adimaha. Tattha kammakamati vattapativattadibhedam 1- kammam samanakiccam paripuranavasena
kamenti icchantiti kammakama. Tattha yuttappayutta hutva utthaya samutthaya
vayamanato na alasati analasa. Tam pana kammam settham uttamam nibbanavahameva
karontiti kammasetthassa karaka. Karonta pana tam patipattiya anavajjabhavato
ragam dosam pajahanti, yatha ragadosa pahiyanti, evam samana kammam 2- karonti.
Tena me samana piyati tena yathavuttena sammapatipajjanena mayham samana
piyayitabbati attho.
   Tini papassa mulaniti lobhadosamohasankhatani akusalassa tini mulani. Dhunantiti
nigghatenti, 3- pajahantiti attho. Sucikarinoti anavajjakammakarino. Sabbapapam
pahinesanti aggamaggadhigamena esam sabbampi papam pahinam.
   Evam "samana sucikarino"ti sankhepato vuttamattham vibhajitva dassetum "kaya-
kamman"ti gathamaha. Tam suvinneyyameva.
   Vimala sankhamuttavati sudhotasankha viya mutta viya ca vigatamala ragadimala-
rahita. Suddha santarabahirati santaranca bahiranca santarabahiram. Tato santara-
bahirato suddha, suddhasayapayogati attho. Punna sukkana dhammananti ekanta-
sukkehi anavajjadhammehi paripunna, asekhehi silakkhandhadihi samannagatati attho.
   Suttageyyadibahum sutam etesam, sutena va uppannati bahussuta, pariyatti-
bahusaccena pativedhabahusaccena ca samannagatati attho. Tameva duvidhampi dhammam
dharentiti dhammadhaRa. Sattanam acarasamacarasikkhapadena ariyantiti ariya. Dhammena
@Footnote: 1 Ma. vattapatipattiadibhedam 2 Si. samanakammam 3 i. nicchadenti
Nayena jivantiti dhammajivino. Attham dhammanca desentiti bhasitatthanca desana
dhammanca kathenti pakasenti. Athava atthato anapetam dhammato anapetanca desenti
acikkhanti.
   Ekaggacittati samahitacitta. Satimantoti upatthitasatino.
   Durangamati arannagata, manussupacaram muncitva duram gacchanta, iddhanubhavena
va yatharucitam duram thanam gacchantiti durangama. Manta vuccati panna, taya
bhananasilataya mantabhani. Anuddhatati na uddhata 1-, uddhaccarahita vupasantacitta.
Dukkhassantam pajanantiti vattadukkhassa pariyantabhutam nibbanam pativijjhanti.
   Na vilokenti kincananti yato gamato pakkamanti, tasmim game kanci
sattam va sankharam va apekkhavasena na olokenti, athakho pana anapekkhava
gacchanti pakkamanti.
   Na te sam kotthe opentiti te samana sam attano santakam sapateyyam
kotthe na openti na patisametva thapenti tadisassa pariggahassa abhavato.
Kumbhinti kumbhiyam. Khalopiyanti pacchiyam. Parinitthitamesanati parakulesu paresam
atthaya siddhameva ghasam pariyesanta.
   "hirannan"ti kahapanam. Rupiyanti rajatam. Paccuppannena yapentiti atitam
ananusocanta anagatanca apaccasimsanta paccuppannena yapenti attabhavam
pavattenti.
   Annamannam pihayantiti annamannasmim mettim karonti. "pihayanti"tipi 2-
patho, so evattho.
@Footnote: 1 cha.Ma. na uddhatati anuddhata 2 Si. piyasantipi
   Evam so brahmano dhituya santike bhikkhunam gune sutva pasannamanaso
dhitaram pasamsanto "atthaya vata"tiadimaha. Amhampiti amhakampi. Dakkhinanti
deyyadhammam. Etthati etesu samanesu. Yannoti danadhammo. Vipuloti vipulaphalo.
Sesam vuttanayameva.
   Evam brahmano saranesu silesu ca patitthito aparabhage sanjatasamvego
pabbajitva vipassanam vaddhetva arahatte patitthaya attano patipattim paccavekkhitva
udanento "brahmabandhu"ti gathamaha. Tassattho hetthavuttoyeva.
           Rohinitherigathavannana nitthita.
             -------------             The Pali Atthakatha in Roman Book 34 page 272-279. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=34&A=5833&modeTY=2              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=34&A=5833&modeTY=2              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=26&i=468              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=26&A=9667              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=26&A=9726              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=26&A=9726              Contents of The Tipitaka Volume 26 http://84000.org/tipitaka/read/?index_26

first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com