ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter 
Atthakatha Book 45 : PALI ROMAN Nid.A.1 (saddhammapaj.)

           15. Attadandasuttaniddesavannana
  [170] Pannarasame attadandasuttaniddese attadanda bhayam jatanti
pathamagathayamattho:- yam lokassa ditthadhammikam va samparayikam va bhayam jatam, sabbantam
attadanda bhayam jatam attano duccaritakarana jatam, evam santepi janam passatha medhagam,
imam sakiyadijanam passatha annamannam medhagam himsakam badhakanti. Evantam pativiruddham
vippatipannam janam paribhasitva attano sammapatipattidassanena tassa samvegam janetum
aha "samvegam kittayissami, yatha samvijitam maya"ti. Pubbe bodhisatteneva satati
adhippayo.
  Tayoti gananaparicchedo. Dandati duccarita. Kayadandoti kayaduccaritam.
Vacidandadisupi eseva nayo. Tividham kayaduccaritanti panatipatadikayato pavattam
dutthu caritam, kilesaputikatta va dutthu caritanti laddhanamam tividham duccaritam
kayaduccaritam. Catubbidhanti musavadadicatubbidham. Tividhanti abhijjhaditividham.
Ditthadhammikanti dittheva dhamme imasmimyeva attabhave patisamvedaniyam. Samparayikanti
anagate attabhave patisamvedaniyam. Agucariti papakari aparadhakari. Tamenam raja
paribhasatiti papakarim raja paribhasati, bhayam uppadeti. Dukkham domanassam
patisamvedetiti kayikam dukkham cetasikam domanassam vindati. Etam bhayam dukkham
domanassanti evarupam bhayanca dukkhanca domanassanca. Kuto tassati tassa corassa kuto
uppannam. Attadandato jatanti attana kataduccaritato uppannam.
  Antamasoti hetthimato. Savacaniyampi karoti "na te labbha ito pakkamitun"ti
ito imamha gamadina gantum na labbha. Na sakka bahi nikkhamitunti palibodham
sanga karoti. Dhanajanipaccayapiti dhanaparihanikaranapi. Raja tassa vividha
kammakarana karapeti. Kasahipi talentiti kasadandakehi pothenti. Vettehipi
talentiti sakantakavettalatahi pothenti. Addhadandakehitiadayo hettha
Vuttanayayeva. Sunakhehipi khadapentiti katipayani divasani ahare adatva chatasunakhehi
khadapenti. Te muhuttena atthikasankhalikameva karonti. Sule uttasentiti
sulam aropenti. Raja imesam catunnam dandanam issaroti imasam catunnam ananam
katum raja samattho.
  Sakena kammenati sayam katena kammena. Tamenam nirayapalati ettha ekacce
thera "nirayapala nama natthi, yantarupam viya kammameva karanam kareti"ti vadanti.
Tesam tam "atthi nirayesu nirayapalati, amanta. Atthi ca karanika"tiadina
nayena abhidhamme 1- patisedhitameva. Yatha hi manussaloke kammakaranakaraka 2- atthi,
evameva nirayesu nirayapala atthiti. Tattam ayokhilanti tigavutam attabhavam
sampajjalitaya lohapathaviya uttanakam nipajjapetva dakkhinahatthe talappamanam
ayasulam pavesenti, tatha vamahatthadisu. Yatha ca uttanakam nipajjapetva evam
urenapi vamapassenapi dakkhinapassenapi nipajjapetva tam kammakaranam karontiyeva.
  Samvesetvati jalitaya lohapathaviya tigavutam attabhavam nipajjapetva.
Kutharihiti mahatihi gehacchadanassa ekapakkhamattahi kutharihi tacchenti. Lohitam nadi
hutva sandati, lohapathavito jala utthahitva tacchitatthanam ganhati, mahadukkham
uppajjati, tacchanta pana suttahatam karitva daru viya atthamsampi chalamsampi
karonti. Vasihiti mahasuppapamanahi vasihi. Rathe yojetvati saddhim
yugayottaupakkharacakkakubbarapajanehi 3- sabbato pajjalite rathe yojetva. Mahantanti
mahakutagarappamanam. Aropentiti sampajjalitehi ayamuggarehi pothenta aropenti.
Sakimpi uddhanti supakkutthitaya 4- ukkhaliya pakkhittatandula viya 5- uddham
adho tiriyanca gacchati. Mahanirayeti avicimahanirayamhi.
@Footnote: 1 abhi.ka. 37/866/494 2 Si.,ka. kammakaranika 3 Si. yugayottapanjaracakka...
@4 cha.Ma. supakkutthitaya 5 cha.Ma. pakkhittatandulam viya
  Catukkannoti caturassamanjusasadiso. Vibhattoti catudvaravasena vibhatto. Bhagaso
mitoti dvaravithinam vasena bhagaso mapetva vibhatto. 1- Pariyantoti parikkhitto.
Ayasati upari navayojanikena ayapattena chadito. Samanta yojanasatam pharitva titthatiti
evam pharitva titthati, yatha samanta yojanasate thatva olokentassa akkhini
yamakagolaka viya nikkhamanti. Kadariyatapanati sabbepi te ussadehi saddhim attha
mahaniraya kadariya niccam tapantiti kadariyatapana. Balavadukkhataya ghoRa. Kappatthikanam
accinam atthitaya accimanto. Asadetum ghattetum dukkarataya durasada. Ditthamatta
va sutamatta va lomani hamsentiti lomahamsanarupa. Bhimsanataya bhisma. Bhayajananataya
patibhaya. Sukhabhavena dukha.
  Puratthimaya bhittiyatiadigathanam evam avicinirayoti pariyantam katva ayam
sankhepattho:- aggijalanam va pana sattanam va tesam dukkhassa va vici antaram natthi
etthati avici. Tatra hi puratthimadihi bhittihi jalarasi utthahitva papakammino
puggale jhapento pacchimadisu bhittisu patihannati paharati, ta ca bhittiyo
vinivijjhitva parato yojanasatam ganhati, hettha utthita upari patihannati, upari
utthita hettha patihannati. Evam tavettha jalanam vici nama natthi. Tassa
pana anto yojanasatatthanam khiravallipitthassa puritanali viya sattehi nirantaram puritam
catuhi iriyapathehi paccantanam sattanam pamanam natthi, na ca annamannam
byabadhenti, sakasakatthaneyeva paccanti. Evamettha sattanam vici nama natthi.
Yatha pana jivhagge cha madhubinduni sattamassa tambalohabinduno anudahanabalavataya
abboharikani honti, tatha tattha anudahanabalavataya sesa cha akusalavipakupekkha
abboharika honti, dukkhameva nirantaram pannayati. Evamettha dukkhassa vici nama
natthi. Nirassadatthena nirayo.
@Footnote: 1 cha.Ma. bhage thapetva thapetva vibhatto
  Tattha satta mahaluddati tasmim nibbatta satta mahanta ludda.
Mahakibbisakarinoti mahantadarunakammakarino. Accantapapakammantati ekamsena
papakammino. Paccanti na ca miyyareti channam jalanamantare 1- paccanti, na ca
miyanti. 2- Jatavedasamo kayoti tesam sariram aggisadisam. Tesam nirayavasinanti tesam
papakammanam nirayavasinam. Passa kammanam dalhattanti papakammanam thirabhavam
olokehi. Na bhasma hoti napi masiti charikapi na hoti angaropi. Puratthimenati
yada tam dvaram aparutam hoti, atha tadabhimukha dhavanti, tesam tattha chaviadini
jhayanti. Dvarasamipam pattananca tesam tam pithayati, 3- pacchimam aparutam viya khayati.
Esa nayo sabbattha. Abhinikkhamitasa teti niraya nikkhamitum asa etesanti
nikkhamitasa. Mokkhagavesinoti muncanupayam esanta gavesantapi. Na te tato
nikkhamitum, labhanti kammapaccayati te satta nirayato nikkhamanadvaram papakammapaccaya
nadhigacchanti. Tesanca papakammantam, avipakkam katam bahunti tesanca sattanam
lamakam darunam kammam avipakam bahuvidham nanappakaram adinnavipakam katam upacitam
atthi.
  Samveganti vinilanam. 4- Ubbeganti thitatthanato gamanam. Utrasanti ubbejanam
asannitthanam. Bhayanti cittutrasanam. Pilananti ghattanam. Ghattananti pilakaranam.
Upaddavanti itim. Upasagganti rundhanam.
  [171] Idani yathanena samvijitam, tam pakaram dassento "phandamanan"tiadimaha.
Tattha phandamananti tanhadihi 5- kampamanam. Appodaketi appe udake. Annamannehi
byaruddhe disvati nanasatte ca annamannehi saddhim viruddhe disva. Mam
bhayamavisiti mam bhayam pavittham.
@Footnote: 1 ka. aggijalantare 2 cha.Ma. miyyanti 3 cha.Ma. pidhiyati
@4 Si. hiriyanam 5 cha.Ma. tanhaditthihi
  Kilesaphandanaya phandamananti ragadikilesacalanaya calamanam. Payogoti
kayavacimanopayogo.
  Viruddhati virodhamapanna. Pativiruddhati patimukham hutva virodhamapanna, sutthu
viruddha va. Ahatati kodhena ahata pahata. Paccahatati patimalla hutva
ahata. Aghatitati ghattita. Paccaghatitati visesena ghattita. Panihipi
upakkamantiti hatthehipi paharanti.
  [172] Samantamasaro lokoti nirayam adim katva samantato loko asaro
niccasaradirahito. Disa sabba sameritati sabba disa aniccataya kampita.
Iccham bhavanamattanoti attano tanam icchanto. Naddasasim anositanti kinci
thanam jaradihi anajjhavuttham naddakkhinti.
  Asaroti na saro, saravirahito va. Nissaroti sabbena sabbam saravirahito.
Sarapagatoti sarato apagato. Niccasarasarena vati satatasarasankhatena sarena
va. Upari padadvayepi eseva nayo. Ye puratthimaya disaya sankharati
ye purimadisaya 1- paccayehi sangamma samagamma kata sankhaRa. Tepi eritati
tepi sankhara kampita. Sameritati samma kampita. Calitati calanam gata. Ghattitati
udayabbayena pilita. Aniccatayati hutva abhavataya. Jatiya anugatati nibbattiya
anupavittha. 2- Jaraya anusatati paripakkataya anupatthata. Byadhina abhibhutati
dhatuvisamena uppannabyadhina ajjhotthata. Maranena abbhahatati maccuna abhiahata
pahata. Atanati rakkhavirahita. Alenati lenavirahita. Asaranati natthi etesam
sarananti asarana. Asaranibhutati sayam saranakiccam na karontiti asaranibhuta.
  Attano bhavananti niddesapadassa uddesapadam. Tananti palanam. Lenanti
@Footnote: 1 cha.Ma. puratthimaya disaya 2 Ma. anupatittha
Lenatthanam. Sarananti dukkhanasanam. Gatinti patittham. Parayananti param ayanam.
Ajjhositamyeva addasanti jaradihi madditamyeva addakkhim. Sabbam yobbannanti
yobbanabhavo yobbannam, sacetananam sabbam yobbannam. Jaraya ositanti paripakaya
jaraya avasitam madditam. Evam sabbattha.
  [173] Osane tveva byaruddhe, disva me arati ahuti yobbannadinam
osaneyeva antagamake eva 1- vinasake eva jaradihi byaruddhe ahatacitte satte
disva arati me ahosi. Athettha sallanti atha etesu sattesu ragadisallam.
Hadayanissitanti cittanissitam.
  Yobbannam jara vosapetiti jara atthangameti vinaseti. Evam sabbattha.
  [174] "katham anubhavam sallan"ti ce? yena sallena otinnoti gatha.
Tattha disa sabba vidhavatiti sabba duccaritadisapi puratthimadidisapi vidisapi 2-
vidhavati. Tameva sallam abbuyha, na dhavati na sidatiti tameva sallam uddharitva
ta ca disa na dhavati, caturoghe ca na sidati.
  Annanantiadisu nanadassanapatipakkhato annanam adassanam. Abhimukho hutva
dhammena na sameti na samagacchatiti anabhisamayo. Anurupato dhamme bujjhatiti anubodho.
Tappatipakkhataya ananubodho. Aniccadihi saddhim yojetva na bujjhatiti asambodho.
Asantam asamanca bujjhatitipi asambodho. Catusaccadhammam na pativijjhatiti appativedho.
Rupadisu ekadhammampi aniccadisamannato na sanganhatiti asangahana. Tameva
dhammam na pariyogahatiti apariyogahana. Na samena 3- pekkhatiti asamapekkhana. Dhammanam
sabhavam pati na apekkhatiti 4- apaccavekkhana.
@Footnote: 1 ka. atthangamake eva 2 Si.,ka. gatidisapi
@3 cha.Ma. na samam 4 Ma. na avekkhati
  Kusalakusalakammesu viparitavuttiya sabhavaggahanabhavena va. Ekampi kammam etassa
paccakkham natthi, sayam va kassaci dhammassa paccakkhakaranam nama na hotiti apaccakkhakammam.
Yam etasmim anuppajjamane cittasantanam mejjham bhaveyya suci vodanam, tam
dutthu mejjham iminati dummejjham. Balanam bhavo balyam. Muyhatiti moho.
Balavataro moho pamoho. Samantato muyhatiti sammoho. Vijjaya patipakkhabhavato
na vijjati avijja. Oghayogattho vuttoyeva. Thamagatatthena anusetiti anusayo.
Cittam pariyutthati abhibhavatiti pariyutthanam. Hitaggahanabhavena hitabhimukhi 1- gantum na
sakkoti annadatthu langatiyevati langi, khanjatiti attho. Durugghatanatthena va
langi. Yatha hi mahapalighasankhata langi durugghata hoti, evamayampi langi viyati
langi. Sesam uttanatthameva.
  Ya evarupa kankhati ettha kankhanavasena kankha. Kankham anayatiti kankhayana.
Purimakankha hi uttarakankham anayati nama. 2- Akaravasena va etam vuttam.
Kankhasamangicittam kankhaya ayitatta kankhayitam nama, tassa bhavo kankhayitattam.
Vimatiti vigata mati vimati. Vicikicchati vigata cikiccha vicikiccha, sabhavam va
vicinanto kicchati kilamati etayati vicikiccha. Sa samsayalakkhana, kampanarasa,
anicchayapaccupatthana, anekamsaggahapaccupatthana va, ayonisomanasikarapadatthana,
patipattiya antarayakarati datthabba.
  Kampanatthena dvidha elayatiti dvelhakam. Patipattinivaranena dvidhapatho viyati
dvedhapatho. "niccam va idam aniccam va"tiadipavattiya ekasmim akare santhatum
asamatthataya samantato setiti samsayo. Ekamsam gahetum asamatthataya na ekamsaggahoti
anekamsaggaho. Nicchetum asakkonti arammanato osakkatiti asappana. Ogahitum
asakkonti parisamantato sappatiti parisappana. Pariyogahitum asamatthataya
@Footnote: 1 cha.Ma. hitabhimukham 2 ka. uttari kankhayana nama
Apariyogahana. Nicchayavasena arammane pavattitum asamatthataya chambhitattam cittassa,
thaddhabhavoti attho. Vicikiccha hi uppajjitva cittam thaddham karoti, yasma pana
sa uppajjamana arammanam gahetva manam vilikhanti viya tasma manovilekhoti
vutta.
  Viddhoti sallena laddhappaharo. Phutthoti ghattito. Paretoti pilito. Dhavatiti
purato gacchati. Vidhavatiti anekavidhena gacchati. Sandhavatiti vegena dhavati. Samsaratiti
ito cito ca carati.
  Acelakoti niccolo, naggoti attho. Muttacaroti visatthacaro,
uccarakammadisu lokiyakulaputtacarena virahito thitakova uccaram karoti, passavam
karoti, khadati bhunjati. Hatthavalekhanoti 1- hatthe pindamhi thite jivhaya hattham
avalikhati, 2- uccaram va katva hatthasmimyeva dandakasanni hutva hatthena avalikhati.
Te kira dandakam "satto"ti 3- pannapenti. Bhikkhagahanattham "ehi bhadante"ti vutto na
etiti na ehibhadantiko. Tena hi "tittha bhadante"ti vuttopi na titthatiti na
titthabhadantiko. Tadubhayampi kira so "etassa vacanam katam bhavissati"ti na karoti.
  Abhihatanti puretaram gahetva ahatam bhikkham. Uddissakatanti "idam tumhe
uddissa katan"ti evam arocitam bhikkham. Na nimantananti "asukam nama kulam va
vithim va gamam va paviseyyatha"ti evam nimantitabhikkhampi na sadiyati na ganhati.
Na kumbhimukhati kumbhito uddharitva diyamanam 4- bhikkham na ganhati. Na kalopimukhati
kalopiti ukkhali va pacchi va, tatopi na ganhati. Kasma? kumbhikalopiyo
mam nissaya katacchuna paharam labhantiti. Na elakamantaranti ummaram antaram katva
diyamanam na ganhati. Kasma? ayam mam nissaya antarakaranam labhatiti. Dandamusalesupi
eseva nayo.
@Footnote: 1 cha.Ma. hatthapalekhanoti 2 cha.Ma. apalikhati. evamuparipi 3 Ma. pattoti 4 cha.Ma.
@diyyamanam
  Na dvinnanti dvisu bhunjamanesu ekasmim utthaya dente na ganhati.
Kasma? kabalantarayo hotiti. Na gabbhiniyatiadisu pana "gabbhiniya kucchiyam
Darako kilamati"ti, "payantiyapi darakassa khirantarayo hoti"ti, "purisantaragataya
ratiantarayo hoti"ti na ganhati. Na sankittisuti sankittetva katabhattesu.
Dubbhikkhasamaye kira acelakasavaka acelakanam atthaya tato tato tanduladini
samadapetva bhattam pacanti, ukkattho acelako tatopi na patigganhati. Na yattha
sati yattha sunakho "pindam labhissami"ti upatthito hoti, tattha tassa adatva
ahatam na ganhati. Kasma? etassa pindantarayo hotiti. Sandasandacariniti
samuhasamuhacarini. Sace hi acelakam disva "imassa bhikkham dassama"ti manussa
bhattageham pavisanti, tesu ca pavisantesu kalopimukhadisu nilinamakkhika uppatitva
sandasanda caranti. Tato ahatam bhikkham na ganhati. Kasma? mam nissaya
makkhikanam gocarantarayo jatoti. Thusodakanti sabbasassasambharehi katam socirakam. 1-
Ettha ca surapanameva savajjam, ayam pana sabbesupi savajjasanni.
  Ekagarikoti yo ekasmimyeva gehe bhikkham labhitva nivattati. Ekalopikoti
yo ekeneva alopena yapeti. Dvagarikadisupi eseva nayo. Ekissapi dattiyati
ekaya dattiya. Datti nama eka khuddakapati hoti, yattha aggabhikkham pakkhipitva
thapenti. Ekahikanti ekadivasantarikam. Addhamasikanti addhamasantarikam.
Pariyayabhattabhojananti varabhattabhojanam, ekahavarena dvihavarena sattahavarena
addhamasavarenati evam divasavarena abhatam 2- bhattabhojanam.
  Sakabhakkhotiadini vuttatthaneva. Ubbhatthakoti uddham thitako.
Ukkutikappadhanamanuyuttoti ukkutikam viriyam anuyutto. Gacchantopi ukkutikova
hutva uppatitva uppatitva gacchati. Kantakapassayikoti ayakantake va pakatikantake
va bhumiyam
@Footnote: 1 cha.Ma. sovirakam 2 ka. agatam
Kottetva tattha cammam attharitva thanacankamadini karoti. Seyyanti sayantopi
tattheva seyyam kappeti. Phalakaseyyanti rukkhaphalake seyyam. Thandilaseyyanti thandile
ucce bhumitthane seyyam. Ekapassayikoti ekapasseneva sayati. Rajojalladharoti
sariram telena makkhetva rajutthanatthane titthati, athassa sarire rajojallam laggati,
tam dhareti. Yathasanthatikoti laddham asanam akopetva yadeva labhati, tattheva
nisidanasilo. Vekatikoti vikatakhadanasilo, 1- vikatanti gutham vuccati. Apanakoti
patikkhittasitudakapano. Sayam tatiyamassati sayatatiyakam. Pato majjhanhike sayanti
divasassa tikkhattum "papam pavahessami"ti udakorohananuyogam anuyutto viharati.
  Te salle abhisankharotiti te ragadisattasalle abhinibbatteti. Abhisankharontoti
abhinibbattento. Sallabhisankharavasenati sallabhinibbattapanakarana. Puratthimam disam
dhavatiti purimam disam gacchati. Te sallabhisankhara appahinati ete ragadisallap-
payoga nappahina. Sallabhisankharanam appahinattati sallappayoganam appahinabhavena.
Gatiya dhavatiti gatiyam dhavati. Gatiya gatinti gatito gatim.
  Na sidatiti na nimujjati. Na samsidatiti na samantato nimujjati. Na osidatiti
na osakkati. Na avasidatiti na paccosakkati. Na avagacchatiti na hettha gacchati.
  [175] Evam mahanubhavena sallena otinnesu ca sattesu:- tattha
sikkhanugiyanti, yani loke gadhitaniti gatha. Tassattho:- ye loke panca kamaguna
patilabhaya 2- gijjhantiti katva "gadhitani"ti vuccanti, cirakalasevitatta 3- va
"gadhitani"ti vuccanti. Tattha tam nimittam hatthisikkhadika aneka sikkha kathiyanti,
uggayhanti va. Passatha yava pasuto cayam 4- loko, yato pandito kulaputto tesu va
gadhitesu tasu va sikkhasu adhimutto na siya, annadatthu aniccadidassanena
nibbijjha sabbaso kame. Attano nibbanameva sikkheti.
@Footnote: 1 ka. ettha 2 ka. pancakamagunagadhitaya 3 ka. cirakale gadhitatta 4 cha.Ma. samattho vayam
  Pativijjhitvati nanena nikkhamitva va nibbijjhitva va.
  [176] Idani yatha nibbanaya sikkhitabbam, tam dassento "sacco
siya"tiadimaha. Tattha saccoti vacasaccena nanasaccena maggasaccena ca samannagato.
Rittapesunoti pahinapesuno. Vevicchanti macchariyam.
  [177] Niddam tandim sahe thinanti pacalayikanca kayalasiyanca cittalasiyancati
ime tayo dhamme abhibhaveyya. Nibbanamanasoti nibbananinnacitto.
  Kayassa akalyatati khandhattayasankhatassa namakayassa gilanabhavo. Gilano
hi akallakoti vuccati. Vinayepi 1- vuttam "naham bhante akallako"ti. Akammannatati
kayagelannasankhatova akammannatakaro. Megho viya akasam kayam onayhatiti
onaho. Sabbato bhagena onaho pariyonaho. Abbhantare samorundhatiti
antosamorodho. Medhatiti middham, akammannabhavena vihimsatiti attho. Supanti tenati
suppam. Akkhidaladinam pacalabhavam karotiti pacalayika. Suppana suppitattanti
akarabhavaniddeso. 2- Oliyanati oliyanakaro. Dutiyam upasaggavasena vaddhitam.
Linanti avippharikataya patikutitam. 3- Itare dve akarabhavaniddesa. Thinanti
sappipindo viya avippharikataya ghanabhavena thitam. Thiyanati akaraniddeso. Thiyitassa
bhavo thiyitattam, avippharavasena thaddhatati 4- attho.
  Sabbasankharadhatuyati nibbananinnamanaso sabbatebhumikasankhatadhatuya. Cittam
pativapetvati cittam nivattapetva. Etam santanti etam nibbanam. Kilesasantataya
santam. Atappakatthena panitam.
@Footnote: 1 vi.mahavi. 1/151/84-5 2 cha.Ma. akarabhavaniddesa
@3 ka. patikujjitam 4 ka. baddhatati
  Na pandita upadhisukhassa hetuti dabbajatika 1- kamasukhassa karana danani
na dadanti. 2- Kamanca te upadhiparikkhayayati ekamsena te pandita kamakkhayaya
kamakkhepanattham danani denti. Apunabbhavayati nibbanatthaya. Jhanani bhaventiti
pathamajjhanadini vaddhenti. Punabbhavayati punabbhavakarana. Te pandita nibbanam
abhimukham hutva danam dadanti. 3-
  [178] Sahasati rattassa ragacaritadibheda sahasakarana. Niddeso
uttanatthoyeva.
  [179] Puranam nabhinandeyyati atitam rupadim nabhinandeyya. Naveti
paccuppanne. Hiyamaneti vinassamane. Akasam na sito siyati tanhanissito
na bhaveyya. Tanha hi rupadinam akasanato "akaso"ti vuccati.
  Vemaneti abhavamane. Vigacchamaneti apagacchamane.
  "akasati"ti "akassati"ti ca duvidho patho.
  [180] Kimkarana akasam na sito siyati ce? gedham brumiti gatha.
Tassattho:- aham hi imam akasasankhatam tanham rupadisu gijjhanato gedham brumi
"gedho"ti vadami. Kinca bhiyyo:- avahananatthena "ogho"ti ca ajavanatthena
"ajavan"ti ca "imam mayham, idam mayhan"ti jappakaranato "jappanan"ti ca
dummocanatthena 4- "arammanan"ti ca kampakaranatthena "kampanan"ti ca brumi, esava
lokassa palibodhatthena duratikkamaniyatthena ca "kamapanko duraccayo"ti.
  Ajavanti apatisandhito javati dhavatiti ajavam, vattamulataya punabbhave
patisandhidanatanhayetam adhivacanam. Jappananti patthana, tanhayetam adhivacanam.
Arammanampi vuccati tanhati rupadisu arammanesu uppannatanha muccitum
asakkuneyyatthena
@Footnote: 1 ka. dubbajatika 2 cha.Ma. na denti 3 ka. nibbanabhimukha hutva dadanti 4 cha.Ma.
@dummuncanatthena
Arammanati kathiyati. Kamapankoti osidanatthena kalalam. Kaddamoti lagganatthena 1-
kaddamo. Tapanatthena kileso. Niyyasam viya laggapanatthena paliPo. Rundhitva
dharanatthena palirodho. Evametam gedhadipariyayam akasam anissito.
  [181] Sacca avokkamanti gatha. Tassattho:- pubbe vutta tividhapi
sacca avokkamam 2- moneyyapattiya muniti sankham gato nibbanathale titthati
brahmano, sa ve evarupo sabbani ayatanani nissajjitva "santo"ti vuccati.
Niddese vattabbam natthi.
  [182] Kinca bhiyyo:- sa ve vidvati gatha. Tattha natva dhammanti aniccadinayena
sankhatadhammam annaya. 3- Samma so loke iriyanoti asammairiyanakaranam kilesanam
pahana samma so loke iriyamano.
   [183] Evam apihento ca:- yodha kameti gatha. Tattha sanganti sattavidham
sangam yo accatari. Najjhetiti na abhijjhayati.
  [184] Tasma tumhesupi yo evarupo hotumicchati, tam vadami:- yam pubbeti gatha.
Tattha yam pubbeti atite sankhare arabbha uppajjanadhammam kilesajatam atitakammanca.
Paccha te mahu kincananti anagatepi sankhare arabbha uppajjanadhammam ragadikincanam
ma ahu. Majjhe ce no gahessasiti paccuppannarupadidhammepi 4- na gahessasi ce.
Evam upasanto carissasi.
  Abijam karohiti maggananena na bijam karohi. Ragakincananti ragaphandanam. 5-
Dosakincanadisupi eseva nayo.
@Footnote: 1 cha.Ma. sangatthena 2 Ma. avokkamma 3 ka. natva
@4 ka. rupadidhamme 5 Si.,ka. ragamadanam, Ma. ragabandhanam
  [185] Evam arahattappattim dassetva idani arahato thutivasena ito para
gathayo abhasi. Tattha sabbasoti gathaya mamayitanti mamattakaranam. "mama idan"ti
gahitam va vatthu. Asata ca na socatiti avijjamanakarana asantakarana na
socati. Na jiyatiti janim nadhigacchati.
  Ahu vata meti mayham ahosi vata. Tam vata me natthiti yam atite ahosi,
tam mayham idani natthiti. 1- Siya vata meti yam mayham bhavissati, tam vataham na
labhamiti idani aham ekamsena na papunami.
  [186] Kinca bhiyyo:- yassa natthiti gatha. Tattha kincananti kinci
rupadidhammajatam.
  Abhisankhatanti kammena sankharitam. 2- Abhisancetayitanti cittena rasikatam.
Avijjaya tvevati avijjaya tu eva. Asesaviraganirodhati viragasankhatena maggena
niravasesanirodha.
  Sunnato lokam avekkhassuti avasavattisallakkhanavasena va 3- tucchasankhara-
samanupassanavasena vati dvihakarehi sunnato lokam passa. Attanuditthim uhaccati
sakkayaditthim uddharitva. Evam maccutaro siyati evam maranassa tarano bhaveyya. 4-
Evam lokam avekkhantanti evam khandhalokam passantam. Maccuraja na passatiti maranaraja
na oloketi na dakkhati.
  Nannam patthayate kinciti annam appamattakampi na patthayati na pihayati.
Annatra appatisandhiyati nibbanam thapetva. "annatrappatisandhiya"ti ekam padam
katvapi pathanti.
@Footnote: 1 cha.Ma. na santi 2 Ma.,ka. sangopitam
@3 Si. avasiyapavatti, Ma. sallakkhanavasena va, cha. amisapavatta... 4 Si. bhavissasi
  [187] Kinca bhiyyo:- anitthuriti gatha. Tattha anitthuriti anissuki.
"anitthari"tipi 1- keci pathanti. Sabbadhi samoti sabbattha samo, upekkhakoti
adhippayo. Kim vuttam hoti? yo so "natthi me"ti na socati, tamaham avikampinam
puggalam puttho samano anitthuri ananugiddho, anejo sabbadhi samoti imam tasmim
puggale catubbidhamanisamsam brumiti.
  Nitthuriyoti issuki. Nitthurabhavo nitthuriyam, tam nissaya ettakampi
natthiti khelapatanti attho. Nitthuriyakammanti nitthuriyakaranam. Gahattho va hi gahattham
bhikkhu va bhikkhum nissaya vasanto appamattakeneva kujjhitva tam nissaya ettakampi
natthiti khelam patetva padena maddanto viya nitthuriyam nama karoti. Tassa
tam kammam "nitthuriyakamman"ti vuccati. Issati sabhavaniddeso. Tato para dve
akarabhavaniddesa. Itarattayam pariyayavacanam. Lakkhanadito panesa parasampattinam
usuyanalakkhana 2- issa, tattha ca anabhiratirasa, tato vimukhabhavapaccupatthana,
parasampattipadatthana.
  Labhepi na injatiti paccayalabhe na calati. Alabhepiti paccayanam alabhepi.
  [188] Kinca bhiyyo:- anejassati gatha. Tattha nisankhatiti
punnabhisankharadisu yo koci sankharo. So hi yasma nisankhariyati, nisankharoti
va, tasma "nisankhati"ti vuccati. Viyarambhati vividha punnabhisankharadika
arambha. Khemam passati sabbadhiti sabbattha abhayameva passati.
  Arambhati kammanam pathamarambha. Viyarambhati uparupari vividhaarambhanavasena
viriyarambha. Tisu bhavesu patisandhijanakakammanam etam adhivacanam. Tasma viyarambha
arato.
@Footnote: 1 Si. anuddhariti 2 ka. ussuyana...
  [189] Evam passanto na samesuti gatha. Tattha na vadateti "sadisohamasmi"tiadina
manavasena samesupi attanam na vadati omesupi ussesupi. Nadeti na nirassatiti
rupadisu kanci dhammam na ganhati na nissajjati. Sesam sabbattha tattha tattha
vuttanayatta pakatameva. Evam arahattanikuteneva desanam nitthapesiti.
         Saddhammapajjotikaya mahaniddesatthakathaya
          attadandasuttaniddesavannana nitthita.
               Pannarasamam.
           --------------------             The Pali Atthakatha in Roman Book 45 page 428-443. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=45&A=9860&modeTY=2              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=45&A=9860&modeTY=2              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=29&i=788              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=29&A=9094              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=29&A=9828              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=29&A=9828              Contents of The Tipitaka Volume 29 http://84000.org/tipitaka/read/?index_29

first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com