ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter 
Atthakatha Book 46 : PALI ROMAN Nid.A.2 (saddhammapaj.)

        17. Parayanatthutigathaniddesavannana
   [93] Ito param sangitikara desanam thomenta "idamavoca bhagava"tiadimahamsu.
Tattha idamavocati idam parayanam avoca. Paricarikasolasannanti 2- bavarissa paricarikena
pingiyena saha solasannam, 3- buddhassa va bhagavato paricarikanam solasannanti
parivarakasolasannam. 4- So eva 5- ca brahmano tatra solasasu disasu 6- pana purato ca
pacchato ca vamapassato ca dakkhinapassato ca cha cha yojanani nisinna ujukena
dvadasayojanika ahosi. Ajjhitthoti yacito.
@Footnote: 1 cha.Ma. vitaragadimalam  2 cha.Ma. paricarikasolasananti  3 cha.Ma. solasanam, evamuparipi
@4 cha.Ma. solasananti paricarakasolasanam  5 cha.Ma. te eva  6 ka. solasa parisa
   [94-7] Atthamannayati paliatthamannaya. Dhammamannayati
palidhammamannaya. 1- Parayananti evam imassa dhammapariyayassa adhivacanam aropetva
tesam brahmananam namani kittayanta 2- "ajito .pe. Buddhasetthamupagamun"ti
ahamsu. Tattha sampannacarananti nibbanapadatthanabhutena patimokkhasiladina
sampannam. Isinti mahesim.
   Niddese upagamimsuti samipe gamimsu. Upasankamimsuti aviduratthanam gamimsu.
Payirupasimsuti samipe nisidimsu. Paripucchimsuti paripuccham apadayimsu. 3-
Paripanhimsuti 4- tulayimsu. "codayimsu"ti keci.
   Silacaranipphattiti uttamasilacaranipphatti, 5- maggena nipphannasilanti
attho.
   Gambhireti uttanabhavapatikkhepavacanam. Duddaseti gambhiratta duddase,
dukkhena datthabbe, na sakka sukhena datthum. Duddasattava duranubodhe, 6- dukkhena
avabujjhitabbe, na sakka sukhena avabujjhitum. Santeti nibbute. Paniteti
aggappatte. 7- Idam dvayam lokuttarameva sandhaya vuttam. Atakkavacareti takkena na
avacaritabbe na ogahitabbe na 8- naneneva avacaritabbe. Nipuneti sanhe.
Panditavedaniyeti sammapatipannehi panditehi veditabbe.
   [98] Tosesiti tutthim apadesi. Vitosesiti vividha tesam somanassam
uppadesi. Pasadesiti tesam cittappasadam akasi. Aradhesiti aradhayi saddhim
papesi. Attamane akasiti somanassavasena sakamane akasi.
   [99] Tato param brahamacariyamacarimsuti maggabrahmacariyam acarimsu.
   [101] Tasma parayananti tassa parabhutassa nibbanassa ayatananti
vuttam hoti.
         Parayanatthutigathaniddesavannana nitthita.
@Footnote: 1 cha.Ma. palimannaya  2 cha.Ma. kittayanto  3 cha.Ma. aharimsu
@4 cha.Ma. pariganhimsuti   5 cha.Ma. silacaranibbattiti uttamasilacaranibbatti
@6 ka. duranubodheti duddasattata ca duranubodhe  7 cha.Ma. atappake, i. atittikare
@8 cha.Ma. na-saddo na dissati
         18. Parayananugitigathaniddesavannana
   [102] Parayanamanugasissanti 1- assa ayam sambandho:- bhagavata hi
parayane desite solasasasahassajatila arahattam papunimsu, avasesananca
cuddasakotisankhatanam 2- devamanussanam dhammabhisamayo ahosi. Vuttanhetam poranehi:-
      "tato pasanake ramme   parayanasamagame
       amatam papayi buddho     cuddasa panakotiyo"ti.
   Nitthitaya pana dhammadesanaya tato tato agata manussa bhagavato
anubhavena attano attano gamanigamadisveva paturahesum. Bhagavapi savatthimeva
agamasi paricarikasolasadihi anekehi bhikkhusahassehi parivuto. Tattha pingiyo
bhagavantam vanditva aha "gacchamaham bhante bavarissa buddhuppadam arocetum,
patinnatam hi tassa 3- maya"ti. Atha bhagavata anunnato nanagamaneneva
godhavaritiram gantva padagamanena assamabhimukho agamasi. Tamenam bavari
brahmano maggam olokento nisinno duratova tam kharijatadivirahitam
bhikkhuvesenagacchantam disva "buddho loke uppanno"ti nitthamagamasi.
Sampattancapi nam pucchi "kim pingiya buddho loke uppanno"ti. Ama brahmana
uppanno, pasanake cetiye nisinno amhakam dhammam desesi, tamaham tuyham
desessamiti. Tato bavari mahata sakkarena sapariso tam pujetva asanam pannapesi.
Tattha nisiditva pingiyo "parayanamanugayissan"tiadimaha.
   Tattha anugayissanti bhagavato gitam anugayissam. Yatha addakkhiti yatha
samam saccabhisambodhena asadharanena ca addakkhi. Nikkamoti pahinakamo.
"nikkamo"tipi patho, viriyavati attho. Nikkhanto va akusalapakkha. Nibbanoti
kilesavanavirahito, tanhavirahito eva va. Kissa hetu musa bhaneti yehi
kilesehi musa bhaneyya, ete tassa pahinati dasseti. Etena brahmanassa
savane ussaham janeti.
@Footnote: 1 ka....bhasissanti  2 ka..... sankhanam   3 cha.Ma. patissutam hi tasseva
   Amaloti kilesamalavirahito. Vimaloti vigatakilesamalo nimmaloti kilesamalasuddho.
Malapagatoti kilesamala duribhuto hutva carati. Malavippahinoti kilesamalappahino.
Malavimuttoti 1- kilesehi vimutto. Sabbamalavitivattoti vasanadisabbakilesamalam
atikkanto. Te vanati ete vuttappakara kilesa.
   [103] Vannupasanhitanti gunupasanhitam.
   [104] Saccavhayoti buddho hi sacceneva avhanena namena yutto.
Brahmeti tam brahmanam alapati.
   Tattha lokoti lujjanatthena loko. Eko loko bhavalokoti tebhumakavipako.
So hi bhavatiti bhavo, bhavo eva loko bhavaloko. Bhavaloko ca sambhavaloko cati
ettha ekeko dve dev hoti. Bhavaloko hi sampattibhavavipattibhavavasena duvidho.
Sambhavalokopi sampattisambhavavipattisambhavavasena duvidho. Tattha sampattibhavalokoti
sugatiloko. So hi itthaphalatta sundaro lokoti sampatti, bhavatiti bhavo, sampatti
eva bhavo sampattibhavo, so eva loko sampattibhavaloko. Sampattisambhavalokoti
sugatupagakammam. Tam hi sambhavati etasma phalanti sambhavo, sampattiya sambhavo
sampattisambhavo, sampattisambhavo eva loko sampattisambhavalokoti.
   Vipattibhavalokoti apayaloko. So hi anitthaphalatta virupo lokoti
vipatti, bhavatiti bhavo, vipatti eva bhavo vipattibhavo, vipattibhavo eva loko
vipattibhavaloko. Vipattisambhavalokoti apayupagakammam. Tam hi sambhavati etasma
phalanti sambhavo, vipattiya sambhavo vipattisambhavo, vipattisambhavo eva loko
vipattisambhavalokoti. Tisso vedanati sukha vedana dukkha vedana adukkhamasukha
vedana lokiya eva. 2- Aharati paccaya. Paccaya hi attano phalam aharantiti
ahaRa. Kabalinkaraharo phassaharo manosancetanaharo vinnanaharoti
cattaro. Vatthuvasena kabalikattabbatta kavalinkaro, ajjhoharitabbatta
@Footnote: 1 ka. malavippamugatoti    2 ka. lokika eva
Aharo, odanakummasadivatthukaya ojayetam namam, sa hi ojatthamakarupani
aharatiti aharo. Cakkhusamphassadiko chabbidho phasso tisso vedana
aharatiti aharo. Manaso sancetana na sattassati manosancetana yatha
cittekaggata, manasa va sampayutta sancetana 1- manosancetana yatha ajannaratho,
tebhumakakusalakusalacetana. Sa hi tayo bhave aharatiti aharo. Vinnananti
ekunavisatibhedam patisandhivinnanam. Tam hi patisandhinamarupam aharatiti aharo.
   Upadanakkhandhati upadanagocara khandha 2- upadanakkhandha, majjhe padalopo
datthabbo. Upadanasambhuta va khandha upadanakkhandha yatha tinaggi, thusaggi. 3-
Upadanavisaya 4- va khandha upadanakkhandha yatha rajapuriso. Upadanappabhava va khandha
upadanakkhandha yatha puppharukkho, phalarukkho. Upadanani pana kamupadanam
ditthupadanam silabbatupadanam attavadupadananti cattari. Atthato pana bhusam
adananti upadanam. Rupupadanakkhandho vedanupadanakkhandho sannupadanakkhandho
sankharupadanakkhandho vinnanupadanakkhandhoti panca. Cha ajjhattikani ayatananiti
cakkhvayatanam sotayatanam ghanayatanam jivhayatanam kayayatanam manayatanam. Satta
vinnanatthitiyo vuttanaya eva. Tatha attha lokadhamma. Apica:- labho alabho
yaso ayaso ninda pasamsa sukham dukkhanti ime attha lokappavattiya sati
anuparivattanadhammakatta 5- lokassa dhammati lokadhamma. Etehi mutta satta 6-
nama natthi, buddhanampi honti eva. Yathaha:-
    "atthime bhikkhave lokadhamma lokam anuparivattanti, loko ca attha
     lokadhamme anuparivattati. Katame attha? labho ca alabho ca .pe.
     Sukhanca dukkhanca. Ime kho bhikkhave attha lokadhamma lokam attha
     anuparivattanti, loko ca ime lokadhamme anuparivattati"ti 7-
@Footnote: 1 sam., i. cetana  2 ka. upadanato bhava khandha 3 ka. bhusaggi
@4 cha.Ma. upadanavidheyya  5 Si., i. anuparaMa.....
@6 cha.Ma. mutto satto   7 an. atthaka. 23/5/131
   Tattha anuparivattantiti anubandhanti nappajahanti, lokato na nivattantiti
attho. Labhoti pabbajitassa civaradi, gahatthassa dhanadhannadilabho. Soyeva
alabbhamano labho alabho na labho alabhoti vuccati no 1- ca attabhavappattito
parinneyyo siya. Yasoti parivaro. Soyeva alabbhamano yaso ayaso.
Nindati avannabhananam. Pasamsati vannabhananam. Sukhanti kamavacarakayikacetasikam.
Dukkhanti puthujjanasotapannasakadagaminam kayikacetasikam, anagamiarahantanam
kayikameva. Sattavasati sattanam avasa, vasanatthananiti attho. Tani pana
tatha 2- pakasita khandha eva. Sattasu vinnanatthitisu asannasattena ca
nevasannanasannayatanena ca saddhim nava sattavasa. Dasayatananiti cakkhvayatanam
rupayatanam sotayatanam saddayatanam ghanayatanam gandhayatanam jivhayatanam rasayatanam
kayayatanam photthabbayatananti evam dasa. Dvadasayatananiti manayatanadhammayatanehi
saddhim evam dvadasa. Attharasa dhatuyoti cakkhudhatu rupadhatu cakkhuvinnanadhatu
.pe. Manodhatu dhammadhatu manovinnanadhatuti ekekasmim tini tini katva
attharasa dhatuyo.
   Sadisanamoti tesam sadisanamo ekagunavannanamo. 3- Sadisavhayoti
ekagunavannanamena avhayano. Saccasadisavhayoti avitathaekagunavannanamena
aviparitena avhayano.
   Asitoti upasankamito. Upasitoti upagantva sevito. Payirupasitoti
bhattivasena atisevito. 4-
   [105] Kubbanakanti parittavanam. Bahupphalam kananamavaseyyati
anekaphaladivikatibharitakananam agamma vaseyya. Appadasseti bavarippabhutike parittapanne.
Mahodadhinti anotattadim mahantam udakadadhim. 5-
   Appadassati mandadassino. Parittadassati atimandadassino. Thokadassati
parittatopi atiparittadassino. Omakadassati hetthimadassino. Lamakadassati
@Footnote: 1 ka. vuccamano  2 ka. yatha  3 ka. sadinamoti tesam sadisanamo.
@sadisanamoti ekagunavannanamo  4 cha.Ma. ativa sevito  5 cha.Ma. udakarasim
Appadhanadassino. 1- Jatukkadassati 2- na uttamadassino appamanadassino. 3-
Appamanadassanti pamanam atikkamitva appamanam nibbanadassam. Aggadassanti
"aggato ve pasannanan"tiadina 4- nayena aggadhammadassam. Setthadassanti
sambuddho dipadasetthoti setthadassam. Visetthadassantiadini cattari upasaggena
vaddhitani. Asamanti na samam asamam sabbannum. Asamasamanti asamehi atitabuddhehi
samam asamasamam. Appatisamanti attana 5- sadisavirahitam. Appatibhaganti attano
patibimbavirahitam. Appatipuggalanti patimallapuggalavirahitam. 6- Devatidevanti
visuddhidevanampi atidevam. Abhimangalasammatatthena usabham. Achambhitatthena purisasiham.
Niddosatthena purisanagam. Uttamatthena purisajannam. Atthaparisapathavim uppiletva
sadevake loke kenaci paccatthikena paccamittena akampiye acalatthane 7-
titthanatthena purisanisabham. Dhammadesanadhuravahanatthena purisadhorayham.
   Manasakam va saranti 8- manasa cintetva katam pallam va namameva va.
Anotattam va dahanti 9- candimasuriya dakkhinena va uttarena va gacchanta
pabbatantarena tam obhasenti, ujum gacchanta na obhasenti. Tenevassa
"anotattan"ti sankha udapadi. Evarupam anotattamvadaham. 10- akkhobham amitodakanti
caletum asakkuneyyam aparimitaudakajalarasim. Evamevati opammasamsandanam, buddham
bhagavantam akkhobham asabham thanatthanena caletum asakkuneyyam. Amitatejanti
aparimitananatejam. Pabhinnanananti dasabalananadivasena pabhedagatananam. Vivatacakkhunti
samantacakkhum.
   Pannapabhedakusalanti "ya panna pajanana vicayo pavicayo"tiadina 11-
nayena pannaya pabhedajanane chekam. Adhigatapatisambhidanti patiladdhacatupatisambhidam.
Catuvesarajjappattanti "sammasambuddhassa te patijanato ime dhamma
@Footnote: 1 ka. appamanadassino  2 cha.Ma. chatukkadassati  3 cha.Ma. ayam patho na dissati
@4 an. catukka. 21/34/40, khu. iti. 25/90/309  5 cha.Ma. attato
@6 ka. patipuggalavirahitam  7 ka. asabhatthane  8 ka. manasakatasaranti
@9 ka. anotattadahanti  10 ka. anotattadaham
@11 abhi. san. 34/79/34, abhi. vi. 35/525/301
Anabhisambuddha"tiadina 1- nayena vuttesu catusu thanesu visaradabhavapattam.
Saddhadhimuttanti 2- parisuddhe phalasamapattacitte adhimuttam, tattha pavittham.
Setapaccattanti vasanaya vippahinatta parisuddham avenikaattabhavam.
Advayabhaninti paricchinnavacanatta dvevacanavirahitam, tadinti tadisam,
itthanitthesu akampanam va. Tatha patinna assati tathapatinno, 3- tam
aparittanti na khuddakam. Mahantanti tedhatum atikkamitva mahantappattam. 4-
   Gambhiranti annesam duppavesam. Appameyyanti atulatthena appameyyam.
Duppariyogahanti pariyogahitum dukkhappavesam. Bahuratananti 5- saddhadiratanehi
bahuratanam. 6- Sagarasamanti ratanakarato samuddasadisam. Chalangupekkhaya samannagatanti
"cakkhuna rupam disva neva sumano hoti na dummano"ti 7- vuttanayena
chalangupekkhaya paripunnam. Atulanti tulavirahitam, tulayitum asakkuneyyam. Vipulanti
atimahantam. Appameyyanti pametum asakkuneyyam. Tam tadisanti tam bhagavantam
tadigunasampannam. Pavadatam maggavadinanti pavadantanam kathentanam uttamam kathayantam
vadantam adhigacchinti sambandho. Merumiva nagananti pabbatanam antare sinerum
viya. Garulamiva dvijananti pakkhijatanam antare supannam viya. Sihamiva migananti
catuppadanamantare siham viya. Udadhimiva annavananti vithinnaannavanam antare
samuddam viya adhigacchim. Jinapavaranti buddhuttamam.
   [106] Yeme pubbeti ye ime pubbe.
   [107] Tamonudasinoti tamonudo asino. Bhuripannanoti nanaddhajo.
Bhurimedhasoti vipulapanno.
   Niddese pabhankaroti tejam karo. Alokakaroti anandhakarakaro.
Obhasakaroti obhasam jotim karotiti obhasakaro. Dipasadisam alokam karotiti
dipankaro. Padipasadisam alokam karotiti padipakaro. Ujjotakaroti patapakaro. 7-
Pajjotakaroti disavidisa patapakaro. 8-
@Footnote: 1 Ma.mu. 12/150/110, an.catuka. 21/8/10  2 cha.Ma. saddhadhimuttanti
@3 ka. tathayaparinna  4 ka. mahantam padam  5 cha.Ma. pahutaratananti
@6 cha.Ma. pahutaratananti  7 an. chakka. 22/272/312 (sya)  8 ka. pabhasankaro
   Bhuripannanoti puthulanano. Nanapannanoti nanena pakato.
Pannadhajoti ussitatthena pannava dhajo assati pannadhajo, dhajo rathassa
pannanantiadisu 1- viya. Vibhutavihariti pakataviharo.
   [108] Sanditthikamakalikanti samam passitabbaphalamva, 2- na ca kalantare
pattabbaphalam. Anitikanti kilesadiitivirahitam.
   Sanditthikanti lokuttaradhammo yena adhigato hoti, tena parasaddhaya
gantabbatam hitva paccavekkhanananena 3- sayam datthabboti sanditthiko, tam
sanditthikam. Attano phalam danam sandhaya nassa kaloti akalo, akaloyeva
akaliko. Yo ettha ariyamaggadhammo, so attano samanantarameva phalam detiti
attho, tam akalikam. Ehi passa imam dhammanti evam pavattam ehipassavidhim
arahatiti ehipassiko, tam ehipassikam. Adittam celam va sisam va
ajjhupekkhitvapi attano citte upanayam arahatiti opanayiko, 4- tam opanayikam. 5-
Sabbehipi ugghatitannuadihi "bhavito me maggo, adhigatam phalam. Sacchikato
nirodho"ti attani attani veditabbanti paccattam veditabbam vinnuhi.
   [109] Atha nam bavari aha "kinnu tamha"ti dve gatha.
   Muhuttampiti thokampi. Khanampiti na bahumpi. Layampiti manampi. 6-
Vayampiti 7- kotthasampi. Addhampiti 8- divasampi.
   [111-13] Tato pingiyo bhagavato santika avippavasameva dipento
"naham tamha"tiadimaha. Naham yo me .pe. Passami nam manasa
cakkhuna vati tam buddham mamsacakkhuna viya manasa passami. Namassamano
vivasemi rattinti namassamanova rattim atinamemi.
   [114] Tena teneva natoti yena yena disabhagena buddho, tena
tenevahampi nato, tanninno tappono tappabbharoti 9- dasseti.
@Footnote: 1 khu. ja. 28/1841/326, khu. cula. 30/597/293 (sya)  2 cha.Ma. passitabbam phalam
@3 Ma. paccekakhananena, visuddhi 1/276 (sya)  4 cha.Ma. opaneyyiko
@5 cha.Ma. opaneyyikam  6 ka. mandampi   7 ka. vassampiti  8 ka. atthampiti
@9 cha.Ma. tapponoti
   [115] Dubbalathamakassati appathamakassa. Atha va dubbalassa ca
dutthamakassa ca, balaviriyahinassati 1- vuttam hoti. Teneva kayo na paletiti
teneva dubbalatthamakattena kayo na gacchati, yena buddho, na tena
gacchati. "na pareti"tipi patho, so evattho. Tatthati buddhassa santike.
Sankappayantayati sankappagamanena. Tena yuttoti yena buddho, tena
yutto payutto anuyuttoti dasseti.
   Yena buddhoti yena disabhagena buddho upasankamitabbo, tena
disabhagena na paleti. Atha va bhummatthe karanavacanam. Yattha buddho, tattha
na paleti na gacchati. Na vajatiti purato na yati. Na gacchatiti na vattati. 2-
Nabhikkamatiti 3- na upasankamati.
   [116] Panke sayanoti kamakaddame sayamano. Dipa dipam upallavinti
sattharadito sattharadim adhigacchim. Athaddasasim sambuddhanti soham evam
dudditthim gahetva anavahindanto atha pasanake cetiye buddhamaddakkhim.
   Tattha semanoti nisajjamano. 4- Sayamanoti seyyam kappayamano.
Avasamanoti vasamano. Parivasamanoti niccam vasamano.
   Pallavinti uggamim. 5- Upallavinti uttarim. 6- Sampallavinti 7-
upasaggena padam vaddhitam. Addasanti niddesassa uddesapadam. Addasanti passim.
Addakkhinti olokesim. Apassinti esim. Pativijjhinti vinivijjhim.
   [117] Imissa gathaya avasane pingiyassa ca bavarissa ca indriyaparipakam
viditva bhagava savatthiyam thitoyeva suvannobhasam munci. Pingiyo bavarissa
buddhagune vannayanto nisinno eva tam obhasam disva "kim idan"ti olokento
bhagavantam attano purato thitam viya disva bavaribrahmanassa "buddho agato"ti
arocesi. Brahmano utthayasana anjalim paggahetva atthasi. Bhagavapi
obhasam pharitva brahmanassa attanam dassento
@Footnote: 1 cha.Ma. balaviriyahinassapiti   2 cha.Ma. nivattati   3 cha.Ma. natikkamati
@4 ka. nipajjamano  5 ka. uttarim  6 ka. tiram papunim  7 ka. samupallavinti
Ubhinnampi sappayam viditva pingiyameva alapamano "yatha ahu vakkali"ti imam
gatham abhasi.
   Tassattho:- yatha vakkalitthero saddhadhimutto ahosi, saddhadhureneva
arahattam papuni, yatha ca solasannam eko bhadravudho nama, yatha ca
alavigotamo ca. Evameva tvampi pamuncassu suddham, tato saddhaya
adhimuccanto "sabbe sankhara anicca"tiadina 1- nayena vipassanam arabhitva
maccudheyyassa param nibbanam gamissatiti 2- arahattanikutena desanam nitthapesi,
desanapariyosane pingiyo arahatte, bavari anagamiphale patitthahi,
bavaribrahmanassa sissa 3- pana pancasata sotapanna ahesum.
   Tattha muncassuti mocassu. Pamuncassuti mocehi. Adhimuncassuti tattha
adhimokkham karassu. Okappehiti bahumanam uppadehi. 4- Sabbe sankhara
aniccati hutva abhavatthena. 5- Sabbe sankhara dukkhati dukkhamanatthena
akkhamatthena. Sabbe dhamma anattati avasavattanatthena.
   [118] Idani pingiyo attano pasadam nivedento "esa bhiyyo"tiadimaha.
Tattha patibhanavati patibhanapatisambhidaya upeto. Bhiyyoti 6- uparupari.
   [119] Adhideve abhinnayati adhidevakare dhamme natva. Paroparanti
hinappanitam, attano ca parassa ca adhidevattakaram sabbam dhammajatam
avediti vuttam hoti. Kankhinam patijanatanti kankhinamyeva satam "nikkankhamha"ti
patijanantanam.
   Niddese parayanikapanhananti parayanikabrahmananam pucchanam. 7-
Avasanam karotiti antakaro. Kotim karotiti pariyantakaro. Simam mariyadam karotiti
paricchedakaro. Nigamam karotiti parivatumakaro. Pingiyapanhananti 8- na kevalam
@Footnote: 1 Ma. mu. 13/356/318, khu. dha. 25/277/64, khu. thera. 26/676/365,
@khu. pati. 31/31/38, abhi. ka. 37/753/441  2 ka. gamissasiti  3 ka. parisa
@4 cha.Ma. uppadehiti bhiyyoti  5 cha.Ma. ayam patho na dissati  6 cha.Ma. bhiyyo
@7 ka. pucchaya  8 cha.Ma. sabhiYu..,
Parayanikabrahmananam panhanam eva, atha kho pingiyaparibbajakadinampi 1-
panhanam antam karotiti dassetum "pingiyapanhanan"tiadimaha. 1-
   [120] Asamhiranti ragadihi asamhariyam. Asankuppanti asamkuppam
aviparinamadhammam. Dvihipi padehi nibbanam bhanati. Addha gamissamiti ekamseneva
tam anupadisesam nibbanadhatum gamissami. Na mettha kankhati natthi me ettha
nibbane kankha. Evam mam dharehi adhimuttacittanti pingiyo "evameva tvampi
pamuncassu saddhan"ti imina bhagavato ovadena attani saddham uppadetva
saddhadhureneva ca vimuncitva tam saddhadhimuttim pakasento bhagavantam aha
"evam mam dharehi adhimuttacittan"ti. Ayanhettha adhippayo "yatha mam tvam
avaca, evameva mam adhimuttacittam dharehi"ti.
   Na samhariyatiti gahetva samharitum na sakka. Niyogavacananti yuttavacanam.
Avatthapanavacananti sannitthanavacanam. Imasmim parayanavagge yam antarantara na
vuttam, tam hettha vuttanayena gahetabbam. Sesam sabbattha pakatameva.
         Saddhammappajjotikaya culaniddesatthakathaya
         parayananugitigathaniddesavannana nitthita.
           Parayanavaggavannana nitthita.
              --------
@Footnote: 1 cha.Ma. sabhiYu....             The Pali Atthakatha in Roman Book 46 page 82-93. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=46&A=2090&modeTY=2              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=46&A=2090&modeTY=2              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=30&i=532              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=30&A=5120              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=30&A=5552              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=30&A=5552              Contents of The Tipitaka Volume 30 http://84000.org/tipitaka/read/?index_30

first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com