ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter 
Atthakatha Book 55 : PALI ROMAN Panca.A. (paramatthadi.)

              2. Khandhayamaka
           1. Pannattiuddesavaravannana
   [1] Idani mulayamake desiteyeva kusaladidhamme khandhavasena sanganhitva
mulayamakanantaram desitassa khandhayamakassa vannana hoti. Tattha palivavatthanam
tava evam veditabbam:- imasminhi khandhayamake tayo mahavara honti
pannattivaro pavattivaro parinnavaroti. Tesu pannattivaro khandhanam
namabhidhanasodhanavaseneva katatta 1- pannattivaroti vuccati. Pavattivaro tena
sodhitanamabhidhananam khandhanam uppadanirodhavasena pavattim sodhayamano gato,
tasma pavattivaroti vuccati. Parinnavaro iminanukkamena pavattanam khandhanam
sankhepeneva tisso parinna dipayamano gato, tasma parinnavaroti vuccati.
Tattha pannattivaro uddesaniddesavasena dvihakarehi vavatthito. Itaresupi
visum uddesavaro natthi, adito patthaya pucchavissajjanavasena ekadha
vavatthito. 2- Tattha pancakkhandhati padam adikam katva yava na khandha na
sankharati padam, tava pannattivarassa uddesavaro veditabbo. Pucchavarotipi
tasseva namam. Tattha pancakkhandhati ayam yamakavasena pucchitabbanam khandhanam
uddeso. Rupakkhandho .pe. Vinnanakkhandhoti tesanneva pabhedato namavavatthanam.
   [2-3] Idani imesam khandhanam vasena padasodhanavaro padasodhanamula-
cakkavaro suddhakhandhavaro suddhakhandhamulacakkavaroti cattaro nayavara honti.
Tattha rupam rupakkhandho, rupakkhandho rupantiadina nayena padameva sodhetva
kato 3- padasodhanavaro nama, so anulomapatilomavasena duvidho hoti. Tattha
anulomavare "rupam rupakkhandho, rupakkhandho rupan"tiadini panca yamakani,
@Footnote: 1 cha.Ma. gatatta  2 cha.Ma. vavatthita  3 cha.Ma. gato
Patilomavarepi "na rupam na rupakkhandho, na rupakkhandho na rupan"tiadini
panceva. Tato param tesanneva padasodhanavare sodhitanam khandhanam "rupam
rupakkhandho, khandha vedanakkhandho"tiadina nayena ekekakkhandhamulakani cattari
cattari cakkani bandhitva kato 1- padasodhanamulakanam cakkanam atthitaya
padasodhanamulacakkavaro nama, sopi anulomapatilomavasena duvidho hoti. Tattha
anulomavare "rupam rupakkhandho, khandha vedanakkhandho"tiadini ekekakkhandhamulakani
cattari cattari katva visati yamakani, patilomavarepi "na rupam na rupakkhandho,
na khandha na vedanakkhandho"tiadini visatimeva.
   Tato param rupam khandho, khandha rupantiadina nayena suddhakhandhavaseneva
gato suddhakhandhavaro nama. Tattha khandha rupantiadisu khandha rupakkhandho,
khandha vedanakkhandhoti attho gahetabbo. Kasma? niddesavare evam
vibhajitatta. 2- Tattha hi "rupam khandhoti, amanta. Khandha rupakkhandhoti?
rupakkhandho rupanceva rupakkhandho ca, 3- avasesa khandha na rupakkhandho"ti evam
"khandha rupan"tiadinam khandha rupakkhandhotiadina nayena padam uddharitva
attho vibhatto. Teneva ca karanenesa suddhakhandhavaroti vutto. Vacanasodhane
viya hi ettha na khandhati vacanam 4- pamanam. Yatha yatha pana suddhakhandha
labbhanti, tatha tatha atthova pamanam. Parato ayatanayamakadisupi eseva nayo.
Esopi ca suddhakhandhavaro anulomapatilomavasena duvidho hoti. Tattha anulomavare
"rupam khandho, khandha rupan"tiadini panca yamakani, patilomavarepi "na rupam
na khandho, na khandha na rupan"tiadini panceva.
   Tato param tesanneva suddhakhandhanam rupam khandho, khandha vedanatiadina
nayena ekekakkhandhamulakani cattari cattari cakkani bandhitva gato
@Footnote: 1 cha.Ma. gato              2 cha.Ma. bhajitatta
@3 cha.Ma. rupakkhandho khandho ceva rupakkhandho ca  4 cha.Ma. na vacanam
Suddhakhandhamulakanam cakkanam atthitaya suddhakhandhamulacakkavaro nama. Tattha khandha
vedanatiadinam 1- khandha vedanakkhandhotiadina nayena attho veditabbo.
Itaratha niddesavarena saddhim virodho hoti. Sopi anulomapatilomavasena duvidho
hoti. Tattha anulomavare "rupam khandho, khandha vedana"tiadini ekekakkhandhamulakani
cattari cattari katva visati yamakani, patilomavarepi "na rupam na khandho, na
khandha na vedana"tiadini visatimeva. Evam tava ekena yamakasatena dvihi
pucchasatehi ekekanayapucchaya 2- sannitthanasamsayavasena dve dve atthe katva
catuhi ca atthasatehi patimandito pannattivarassa uddesavaro veditabboti.
          Pannattiuddesavaravannana nitthita.
             ------------             The Pali Atthakatha in Roman Book 55 page 333-335. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=7489&modeTY=2              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=7489&modeTY=2              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=36&i=167              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=36&A=657              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=36&A=650              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=36&A=650              Contents of The Tipitaka Volume 36 http://84000.org/tipitaka/read/?index_36

first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]