ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pageno pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter 
Atthakatha Book 7 : PALI ROMAN Ma.A. (papa–ca.1)

page330.

Tattha viddasunoti panditassa. Anuruddhapativiruddhassati ragena anuruddhassa kodhena pativiruddhassa. Papancaramassa papancaratinoti attha aramanti etthati aramo. Papanco aramo assati papancaramo. Papance 1- rati assati papancarati. Papancoti ca mattapamattakarabhavena pavattanam tanhaditthimananam etam adhivacanam. Idha pana tanhaditthiyova adhippeta. Saragassatiadisu pancasu thanesu ekova kileso agato. Tassa akarananattam veditabbam. Saragassati hi vuttatthane pancakamagunikaragavasena gahito. Satanhassati bhavatanhavasena. Saupadanassati gahanavasena. Anuruddhapativiruddhassati yugalavasena. Papancaramassati papancuppattidassanavasena. Saragassati va ettha akusalamulavasena gahito. Satanhassati ettha tanhapaccaya upadanavasena. 2- Sesam purimasadisameva. Thero panaha "kasma evam viddhamsetha, ekoyeva hi ayam lobho rajjanavasena ragoti vutto. Tanhakaranavasena pana 3- tanha gahanatthena upadanam. Yugalavasena anurodhapativirodho. Papancuppattiyatthena 4- papanco"ti. [142] Idani imesam kilesanam mulabhutam ditthivadam dassento dvema bhikkhave ditthiyotiadimaha. Tattha bhavaditthiti sassataditthi. Vibhavaditthiti ucchedaditthi. Bhavaditthim allinati tanhaditthivasena sassataditthim allina. Upagatati tanhaditthivaseneva upagata. Ajjhositati tanhaditthivaseneva anupavittha. Vibhavaditthiya te pativiruddhati te sabbe ucchedavadihi saddhim "tumhe andhabala na janatha, sassato ayam loko, nayam loko ucchijjati"ti pativiruddha niccam kalahabhandanapasuta viharanti. Dutiyavarepi eseva nayo. Samudayancatiadisu dve ditthinam samudaya khanikasamudayo paccayasamudayo ca. Khanikasamudayo ditthinam nibbatti. Paccayasamudayo atthatthanani. Seyyathidam, @Footnote: 1 Ma. papancova 2 cha.Ma. upadanadassanavasena 3 cha.Ma. ayam saddo na dissati @4 cha.Ma. papancuppattidassanatthena

--------------------------------------------------------------------------------------------- page331.

Khandhapi ditthitthanam, avijjapi, phassopi, sannapi, vitakkopi, ayoniso- manasikaropi, papamittopi, parato ghosopi ditthitthanam. "khandha hetu khandha paccayo ditthinam *- upadaya samutthanatthena. Evam khandhapi ditthitthanam. Avijja, phasso, sanna, vitakko, ayonisomanasikaro, papamitto, paratoghoso hetu paratoghoso paccayo ditthinam upadaya samutthanatthena. Evam paratoghosopi ditthitthanam". 1- Atthangamapi dveyeva khanikatthangamo paccayatthangamo ca. Khanikatthangamo nama khayo vayo bhedo paribhedo aniccata antaradhanam. Paccayatthangamo nama sotapattimaggo. Sotapattimaggo hi ditthinam samugghatoti 2- vutto. Assadanti ditthimulakam anisamsam. Sandhaya vuttam "yamditthiko sattha hoti, tamditthika savaka honti. Yamditthikam 3- sattharam savaka sakkaronti, garukaronti, manenti, pujenti, labhanti tatonidanam civarapindapatasenasanagilanapaccaya- bhesajjaparikkharanam. 4- Ayam bhikkhave ditthiya ditthadhammiko anisamso"ti. Adinavanti. Ditthiggahanamulakam upaddavam. So vaggulivattam 5- ukkutikappadhanam kantakapassayata pancatapatappanam 6- 7- maruppapatapatanam kesamassulocanam appanakajjhanantiadinam 7- vasena veditabbo. Nissarananti ditthinam nissaranam nama nibbanam. Yathabhutam nappajanantiti ye etam sabbam yathasabhavam na jananti. Na parimuccanti dukkhasmati sakalavattadukkhato na parimuccanti. Imina etesam nittha nama natthiti dasseti. Parimuccanti dukkhasmati sakalavattadukkhato parimuccanti. Imina etesam nittha nama atthiti dvinnam attakarakanam attam chindanto viya sasanasmimyeva nitthaya atthitam patitthapeti. [143] Idani ditthicchedanam dassento cattarimani bhikkhave upadananitiadimaha. Tesam vittharakaka visuddhimagge vuttayeva. @Footnote: * pali. ditthitthanam, 1. khu. pati. 31/304/200 ditthikatha (sya) @2 cha.Ma. ditthitthanasamugghatoti 3 cha.Ma. yamditthika 4 cha.Ma......parikkharam @5 cha.Ma. vaggulivatam 6 Si. pancatapatappanam @7-7 cha.Ma. sanupapatapatanam kesamassuluncanam appanakam jhananti

--------------------------------------------------------------------------------------------- page332.

Sabbupadanaparinnavada patijanamanati mayam sabbesam upadananam parinnam samatikkamam vadamati evam patijanamana. Na samma sabbupadanaparinnam pannapentiti sabbesam upadananam samatikkamam samma na pannapenti. Keci kamupadanamattassa parinnam pannapenti, keci ditthupadanamattassa pannapenti, keci silabbatupadanamattassapi. 1- Attavadupadanassa pana parinnam pannapento nama natthi. Tesam pana bhedam dassento kamupadanassa parinnam pannapentitiadimaha. Tattha sabbepi kamupadanassa parinnam pannapentiyeva, channavuti pasandapi hi "kama kho pabbajitena na sevitabba"ti vatthupatisevanako 2- kappatiti na pannapenti, akappiyameva katva pannapenti. Ye pana sevanti, te theyyena sevanti. Tena vuttam "kamupadanassa parinnam pannapenti"ti. Yasma "natthi dinnan"tiadini gahetva caranti. "silena suddhi vatena suddhi na 3- bhavanaya suddhi"ti ganhanti, attupaladdhim nappajahanti, tasma na ditthupadanassa, na silabbatupadanassa, attavadupadanassa parinnam pannapenti. Tam kissa hetuti tam apannapanam etesam kissa hetu kim karana. Imani hi te bhontoti yasma te bhonto imani tini karanani yathasabhavato na janantiti attho. Ye panettha dvinnam parinnanam pannapanakaranam ditthinceva silabbatanca "etam pahatabban"ti yathasabhavato jananti. Te sandhaya parato dve vara vutta. Tattha ye "atthi dinnan"tiadini ganhanti, te ditthupadanassa parinnam pannapenti. Ye pana "silena suddhi, vatena suddhi, bhavanaya suddhi"ti 4- ganhanti, te silabbatupadanassapi parinnam pannapenti. Attavadupadanassa parinnam pana ekopi parato 5- pannapetum na sakkoti. Atthasamapattilabhinopi hi candimasuriye panina parimajjitvava samanapi 6- ca titthiya tisso parinna pannapenti. Attavadam 7- pana 8- muncitum na sakkonti. Tasma punappunam vattasmimyeva patanti, pathavijigucchanasasako viya hi ete. @Footnote: 1 cha.Ma. silabbatupadanassapi 2 cha.Ma. vatthupatisevanam kamam @3 cha.Ma. na-saddo na dissati 4 cha.Ma. "na silena suddhi, na vatena suddhi, @na bhavanaya suddhiti 5 cha.Ma. idam padam na dissati 6 cha.Ma. caramanapi @7 Si. attavadupadanam 8 cha.Ma. ayam saddo na dissati

--------------------------------------------------------------------------------------------- page333.

Tatthayam atthasallapika upama:- pathavi kira sasakam aha "bho sasaka"ti. Sasako aha "ko eso"ti. "kasma mameva upari sabbairiyapathe kappento uccarapassavam karonto mam na janasi"ti. "sutthu taya aham dittho, maya akkantatthananhi 1- angulaggehi phutthatthanam viya hoti, vissatthaudakam appamattakam, karisam katakaphalamattam hatthiassadihi pana akkantatthanampi mahantam, passavopi nesam ghatamatto hoti, uccaro pacchimatto hoti, alam mayham taya"ti uppatitva annasmim thane patito. Tato nam pathavi aha "aho durangatosi 2- nanu mayham upariyeva patitosi"ti. So puna tam jigucchanto uppatitva annattha patito, evam vassasahassampi uppatitva patamano sasako pathavim muncitum na sakkoti. Evameva titthiya sabbupadanaparinnam pannapentapi kamupadanadinam tinnamyeva samatikkamam pannapenti. Attavadam pana muncitum na sakkonti, asakkonta punappunam vattasmimyeva patantiti. Evam yam titthiya samatikkamitum na sakkonti, tassa vasena ditthicchedavadam vatva idani pasadacchedavadam dassento evarupe kho bhikkhave dhammavinayetiadimaha. Tattha dhammavinayeti dhamme ceva vinaye ca, ubhayenapi aniyyanikasasanam dasseti. "yo satthari pasado so na sammaggato"ti aniyyanikasasanasmim hi sattha kalam katva sihopi hoti, byagghopi hoti, dipipi acchopi taracchopi. Savaka panassa migapi sukarapi sasakapi 3- honti, so "ime mayham pubbe upatthaka paccayadayaka"ti khantim va mettam va anuddayam va akatva tesam upari patitva lohitam pivati, thulathulamamsanipi khadati. Sattha va pana vilaro 4- hoti, savaka kukkuta va musika va. Atha ne vuttanayeneva anukampam akatva khadati. Athava sattha nirayapalo hoti, savaka nerayikasatta. So "ime mayham pubbe upatthaka paccayadayaka"ti anukampam akatva vividha kammakarana karoti, adittepi rathe yojeti, angarapabbatampi aropeti, 5- lohakumbhiyam siram khipati, 5- @Footnote: 1 cha.Ma. akkantatthanampi 2 cha.Ma. are duram gatopi 3 cha.Ma. pasadapi @4 cha.Ma. bilaro 5-5 cha.Ma. lohakumbhiyampi khipati

--------------------------------------------------------------------------------------------- page334.

Anekehipi dukkhadhammehi sampayojeti. Savaka va pana kalam katva sihadayo honti, sattha migadisu annataro. Te "imam mayam pubbe catuhi paccayehi upatthahimha, sattha no ayan"ti tasmim khantim va mettam va anuddayam va akatva vuttanayeneva anayabyasanam papenti. Evam aniyyanikasasane yo satthari pasado, so na sammaggato hoti. Kanci kalam gantvapi paccha vinassatiyeva. Yo dhamme pasadoti aniyyanikasasanasmim hi dhamme pasado nama, uggahitapariyapunitadharitavacitamattake 1- tantidhamme pasado hoti, vattamokkho panettha natthi. Tasma yo ettha pasado, so punappunam vattameva gambhiram karotiti sasanasmim asammaggato asabhavato akkhayati. Ya silesu paripurakaritati yapi 2- aniyyanikasasane ajasiladinam vasena paripurakarita, sapi yasma vattamokkham bhavanissaranam na sampapeti. Sampajjamana pana tiracchanayonim avahati, vipaccamana nirayam, tasma na samgaggato 3- akkhayati. Ya sahadhammikesuti aniyyanikasasanasmim hi ye sahadhammika, tesu yasma ekacce kalam katva sihadayopi honti, ekacce migadayo. Tattha sihadibhuta "ime amhakam sahadhammika ahesun"ti migadibhutesu khantiadini akatva pubbe vuttanayeneva nesam mahadukkham uppadenti. Tasma ettha sahadhammikesu piyamanapatapi asammaggata akkhayati. Imam 4- pana sabbampi karanabhedam ekato katva dassento bhagava tam kissa hetu evam hetam bhikkhave hotitiadimaha. Tatrayam sankhepattho:- evam hetam bhikkhave hoti, yam maya vuttam "yo satthari pasado so na sammaggato hoti"ti 5- adi, tam evametam 6- hoti. Kasma? yasma te pasadadayo durakkhate dhammavinaye .pe. Asammasambuddhappavediteti, ettha hi yathatanti karanatthe nipato. Tattha durakkhateti dukkathite, dukkathitattayeva duppavedite. So panesa yasma maggaphalatthaya @Footnote: 1 cha.Ma. uggahitapariyaputa.... 2 cha.Ma. yapi ca 3 cha.Ma. sammaggata @4 cha.Ma. idam 5 cha.Ma. akkhayatiti 6 cha.Ma. evameva

--------------------------------------------------------------------------------------------- page335.

Na niyyati, tasma aniyyaniko. Ragadinam upasamaya asamvattanato anupasamasamvattaniko. Na sammasambuddhena sabbannuna paveditoti asammasambuddhappavedito. Tasmim aniyyanike anupasamasamvattanike asammasambuddhappavedite. Ettavata bhagava titthiyesu pasado surapitasingale pasado viya niratthakoti dassesi. Eko kira kanasingalo 1- rattim nagaram pavittho surajallikam khaditva punnagavane nipajjitva niddayanto suriyuggamane pabujjhitva cintesi "imasmim kale na sakka gantum, bahu amhakam verino, ekam vancetum vattati"ti. So ekam brahmanam gacchantam disva imam vancissamiti 2- "ayya brahmana"ti aha. Ko eso brahmanam pakkosatiti. Aham sami ito tava ehiti. Kim bhoti. Mam bahigamam nehi, ahante dve kahapanasatani dassamiti. Sopi nayissamiti tam padesu ganhi. Ayya 3- bala brahmana na mayham kahapana chadditaka atthi, dullabha kahapana, sadhukam mam ganhahiti. Katham bho ganhamiti, uttarasange 4- bhandikam katva amse laggetva ganhahiti, brahmano tam tatha gahetva dakkhinadvarasamipatthanam gantva ettha otaremiti pucchi. Kataram thanam nama etanti. Mahadvaram etanti. Are balabrahmana kim tava nataka antaradvare kahapanam thapenti, parato mam harati. So punappunam thokam gantva "ettha otaremi ettha otaremi"ti pucchitva tena tajjito 5- khematthanam gantva tattha otarehiti vutto otaretva satakam ganhi. Kanasingalo aha "aham te dve kahapanasatani dassamiti avocam, mayaham pana kahapana bahu, na dve kahapanasataneva, yava aham kahapane aharami, tava tvam suriyam olokento tittha"ti vatva thokam gantva nivatto 6- puna brahmanam aha "ayya brahmana ma ito olokehi, suriyameva olokento tittha"ti. Evanca pana vatva ketakivanam 7- pavisitva yatharucim pakkanto. Brahmanassapi suriyam olokentasseva nalatato ceva kacchehi ca seda muccimsu. Atha nam rukkhadevata aha:- @Footnote: 1 cha.Ma. kalasingalo, evamuparipi 2 cha.Ma. vancessamiti 3 cha.Ma. are @4 cha.Ma. uttarasangena 5 Si. tajjitavancito 6 cha.Ma. nivattetva @7 cha.Ma. ketakavanam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page336.

"saddahasi singassa *- surapitassa brahmana *- sippiyanam satam natthi kuto kamsasata duve"ti 1- evam yatha kanasingale pasado niratthako, evam titthiyesupiti. [144] Aniyyanikasasane pasadassa niratthakabhavam dassetva niyyanikasasane tassa satthakabhavam 2- dassetum tathagato ca kho bhikkhavetiadimaha. Tattha kamupadanassa parinnam pannapetiti arahattamaggena kamupadanassa pahanaparinnam samatikkamam pannapeti, itaresam tinnam upadananam sotapattimaggena parinnam pannapeti. Evarupe kho bhikkhave dhammavinayeti bhikkhave evarupe dhamme ca vinaye ca. Ubhayenapi niyyanikasasanam dasseti. Satthari pasadoti evarupe sasane yo satthari pasado, so sammaggato akkhayati, bhavadukkhanissaranaya samvattati. Tatrimani vatthuni:- bhagava kira vedissakapabbate 3- indasalaguhayam pativasati. Atheko ulukasakuno bhagavati gamam pindaya pavisante upaddhamaggam anugacchati, nikkhamante upaddhamaggam paccuggamanam karoti, so ekadivasam samma- sambuddham sayanhasamaye bhikkhusamghaparivutam nisinnam pabbata oruyha vanditva pakkhe panametva anjalim paggayha sisam hettha katva dasabalam namassamano atthasi. Bhagava tam oloketva sitam patum akasi. 4- Anandatthero "ko nu kho bhante hetu ko paccayo sitassa patukammaya"ti pucchi. "passananda imam ulukasakunam, ayam mayi ca bhikkhusamghe ca cittam pasadetva satasahassakappe devesu ca manussesu ca samsaritva somanasso nama paccekabuddho bhavissati"ti aha. Uluka 5- mandalakkhika 5- vedissake 6- ciradighavasika sukhitosi tvam ayya kosiya kalutthitam passasi buddhavaram. @Footnote: 1 cha.Ma. pali. * sigalassa, ** sippikanam khu. ja. ekaka. 27/113/37 @sigalajataka (sya) 2 cha.Ma. satthakatam 3 cha.Ma. vedisakapabbate @4 cha.Ma. patvakasi 5-5 uluko mandalakkhiko, khu. khuddaka. A. 10/131 @mangalasuttavannana 6 paramatthajotikayam vediyaketi patho dissati, cha.Ma. vedissake

--------------------------------------------------------------------------------------------- page337.

Mayi cittam pasadetva bhikkhusamghe anuttare kappanam satasahassani duggatim so 1- na gacchati. Devaloka cavitvana kusalamulena codito bhavissati anantanano somanassoti vissutoti. Annanipi cettha rajagahanagare sumanamalakaravatthu mahabherivadakavatthu morajatakavatthu 2- vinavadakavatthu sankhadhamakavatthuti evamadini vatthuni vittharetabbani. Evam niyyanikasasane satthari pasado sammaggato hoti. Dhamme pasadoti niyyanikasasanamhi dhamme pasado sammaggato hoti, saramatte nimittam gahetva sunantanam tiracchanagatanampi sampattidayako hoti, paramatthe kim pana vattabbam. Ayamattho mandukadevaputtadinam vatthuvasena veditabbo. Silesu paripurakaritati niyyanikasasanamhi silesu paripurakaritapi sammaggata hoti, saggamokkhasampattim avahati. Tattha chattamanavakavatthusamaneravatthuadini dipetabbani. Sahadhammikesuti niyyanikasasane sahadhammikesu piyamanapatapi sammaggata hoti, mahasampattim avahati. Ayamattho vimanapetavatthuhi dipetabbo. Vuttam hetam:- "khirodanamahamadasim bhikkhuno pindaya carantassa .pe. Phanitam .pe. Ucchukhandikam. Timbarusakam. Kakkarikam. Elalukam. Vallipakkam. 3- Pharusakam. Hatthapatakam. 4- Sakamutthim. Pupphakamutthim. Mulakam. Nimbamutthim. Ambilakanjikam. 5- @Footnote: 1 cha.Ma. dugateso 2 cha.Ma. morajikavatthu 3 pali. valliphalam, cha.Ma. vallipakkam @4 pali. hatthappatapakam. cha.Ma. hatthapatakam 5 pali. ambakanjikam cha.Ma. ambakanjikam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page338.

Doninimmajjanim. Kayabandhanam. Amsabandhakam. 1- Ayogapattam. Vidhupanam. Talapannam. 2- Morahattham. Chattam. Upahanam. Puvam. Modakam. Sankhalikamahamadasim, bhikkhuno pindaya carantassa .pe. Tassa me passa vimanam, acchara kamavanninihamasmi"ti. 3- Tam kissa hetutiadi vuttanayanusareneva yojetva veditabbam. [145] Idani yesam upadananam titthiya na samma parinnam pannapenti, tathagato pannapeti, tesam paccayam dassetum ime ca bhikkhavetiadimaha. Tattha kimnidanatiadisu nidanadini sabbaneva karanavevacanani. Karanam hi yasma phalam nideti handa nam ganhathati appeti viya, tasma nidananti vuccati. Yasma tam tato jayati samudeti pabhavati, tasma samudayo, jati, pabhavoti vuccati. Ayam panettha padattho:- kim nidanam etesanti kimnidana. Ko samudayo etesanti kimsamudaya. Ka jati etesanti kimjatika. Ko pabhavo etesanti kimpabhava. Yasma pana tesam tanha yathavuttena atthena nidananceva samudayo ca jati ca pabhavo ca, tasma "tanhanidana"tiadimaha. Evam sabbapadesu attho veditabbo. Yasma pana bhagava na kevalam upadanasseva paccayam janati, upadanassa paccayabhutaya tanhayapi, tanhadipaccayanam vedanadinampi paccayam janatiyeva, tasma tanha cayam bhikkhavetiadimaha. Yato ca khoti yasmim kale. Avijja pahina hotiti vattamulika avijja anuppadanirodhena pahina hoti. Vijja uppannati arahattamaggavijja uppanna. @Footnote: 1 cha.Ma. amsabaddhakam 2 cha.Ma. talavantam @3 khu. vimana. 26/413/55 khirodanadayikavimana

--------------------------------------------------------------------------------------------- page339.

So avijjaviraga vijjuppadati so bhikkhu avijjaya ca pahinatta vijjaya ca uppannatta. Neva kamupadanam upadiyatiti neva kamupadanam ganhati na upeti, na sesani upadanani. Anupadiyam na paritassatiti evam kinci upadanam agganhanto tanhaparitassanaya na paritassati. Aparitassanti aparitassanto tanham anuppadento. Paccattamyeva parinibbayatiti sayameva kilesaparinibbanena parinibbayatiti. 1- Evamassa asavakkhayam dassetva idani khinasavassa bhikkhuno paccavekkhanam dassento khina jatitiadimaha. Sesam 2- vuttatthamevati. Papancasudaniya majjhimanikayatthakathaya culasihanadasuttavannana nitthita. ------------


             The Pali Atthakatha in Roman Book 7 page 330-339. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=7&A=8420&modeTY=2&pagebreak=1              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=7&A=8420&modeTY=2&pagebreak=1              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=12&i=153              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=12&A=2151              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=12&A=2614              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=12&A=2614              Contents of The Tipitaka Volume 12 http://84000.org/tipitaka/read/?index_12

first pageprevious pageno pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com