ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย 
อรรถกถาเล่มที่ ๑๑ ภาษาบาลีอักษรไทย สํ.อ. (สารตฺถ.๑)

             ๗. อตฺถกรณสุตฺตวณฺณนา
   [๑๑๘] สตฺตเม กามเหตูติ กามมูลกํ. กามนิทานนฺติ กามปจฺจยา.
กามาธิกรณนฺติ กามการณา. สพฺพานิ เหตานิ อญฺมญฺเววจนาเนว. ภทฺรมุโขติ
สุนฺทรมุโข. เอกทิวสํ กิร ราชา อตฺถกรเณ ๑- นิสีทิ. ตตฺถ ปมตรํ ลญฺจํ
คเหตฺวา นิสินฺนา อมจฺจา อสฺสามิเก ๒- สามิเก กรึสุ. ราชา ตํ ตฺวา "มยฺหํ
ตาว ปวิสฺสรสฺส สมฺมุขา เจเต ๓- เอวํ กโรนฺติ, ปรมฺมุขา กินฺนาม น
กริสฺสนฺติ, ปญฺายิสฺสติ อิทานิ วิฑูฑโภ ๔- เสนาปติ สเกน รชฺเชน, กึ มยฺหํ
เอวรูเปหิ ลญฺจขาทเกหิ มุสาวาทีหิ สทฺธึ เอกฏฺาเน นิสชฺชายา"ติ จินฺเตสิ.
ตสฺมา เอวมาห. ขิปฺปํว โอฑฺฑิตนฺติ กุมินํ วิย โอฑฺฑิตํ. ยถา มจฺฉา โอฑฺฑิตํ
กุมินํ ปวิสนฺตา น ชานนฺติ, เอวํ สตฺตา กิเลสกาเมน วตฺถุกามํ วีติกฺกมนฺตา
น ชานนฺตีติ อตฺโถ. สตฺตมํ.             อรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๑๑ หน้า ๑๓๓. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=11&A=3467              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=11&A=3467              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=15&i=343              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=15&A=2373              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=15&A=2056              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=15&A=2056              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๕ http://84000.org/tipitaka/read/?index_15

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com