ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย 
อรรถกถาเล่มที่ ๑๒ ภาษาบาลีอักษรไทย สํ.อ. (สารตฺถ.๒)

            ๑๐. สีลวนฺตสุตฺตวณฺณนา
  [๑๒๒] ทสเม อนิจฺจโตติอาทีสุ หุตฺวา อภาวากาเรน อนิจฺจโต,
ปฏิปีฬนากาเรน ทุกฺขโต, อาพาธฏฺเน โรคโต, อนฺโตโทสฏฺเน คณฺฑโต, เตสํ
เตสํ คณฺฑานํ ปจฺจยภาเวน วา ขณนฏฺเน วา สลฺลโต, ทุกฺขฏฺเน อฆโต,
วิสภาคมหาภูตสมุฏฺานอาพาธปจฺจยฏฺเน อาพาธโต, อสกฏฺเน ปรโต,
ปลุชฺชนฏฺเน ปโลกโต, สตฺตสุญฺตฏฺเน สุญฺโต, อตฺตาภาเวน อนตฺตโต.
เอวเมตฺถ "อนิจฺจโต ปโลกโต"ติ ทฺวีหิ ปเทหิ อนิจฺจมนสิกาโร, "สุญฺโต
อนตฺตโต"ติ ทฺวีหิ อนตฺตมนสิกาโร, เสเสหิ ทุกฺขมนสิกาโร วุตฺโตติ เวทิตพฺโพ.
เสสเมตฺถ อุตฺตานตฺถเมว. ทสมํ.             อรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๑๒ หน้า ๓๖๔. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=8031              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=8031              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=17&i=310              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=17&A=3721              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=17&A=4178              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=17&A=4178              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๖ http://84000.org/tipitaka/read/?index_17

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com