ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบดั้งเดิม 
อรรถกถาเล่มที่ ๑๓ ภาษาบาลีอักษรไทย สํ.อ. (สารตฺถ.๓)

           ๒-๓. ทุติยสมุทฺทสุตฺตาทิวณฺณนา
  [๒๒๙-๒๓๐] ทุติเย สมุทฺโทติ สมุทฺทนฏฺเฐน สมุทฺโท, กิเลสนฏฺเฐน
เตมนฏฺเฐนาติ วุตฺตํ โหติ. เยภุยฺเยนาติ ฐเปตฺวา อริยสาวเก. สมุทฺทาติ ๔-
กิลินฺนา ตินฺตา นิมุคฺคา. กนฺตา กุลกชาตาติอาทิ เหฏฺฐา วิตฺถาริตเมว.
มจฺจุชโหติ ตโย มจฺจุ ชหิตฺวา ฐิโต. นิรูปธีติ ตีหิ อุปธีหิ อนุปธิ.
@เชิงอรรถ: ขุ. อิติ. ๒๕/๑๐๙/๓๒๗, ม.ม. ๑๓/๑๖๒/๑๓๔, องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๑๒๒/๑๔
@ สํ. สฬา. ๑๘/๓๒๓/๒๒๕ (สฺยา)  ขุ. อิติ. ๒๕/๑๐๙/๓๒๘  ฉ. สมุนฺนาติ
อปุนพฺภวายาติ นิพฺพานตฺถาย. โมหยี มจฺจุราชนฺติ ยถาสฺส คตึ น ชานาติ,
เอวํ มจฺจุราชานํ โมเหตฺวา คโต. ตติยํ วุตฺตนยเมว.             อรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๑๓ หน้า ๕๘-๕๙. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=1254&modeTY=2              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=1254&modeTY=2              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=287              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=18&A=4399              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=18&A=3978              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=18&A=3978              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๘ http://84000.org/tipitaka/read/?index_18

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบดั้งเดิม

บันทึก ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com