ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย 
อรรถกถาเล่มที่ ๑๓ ภาษาบาลีอักษรไทย สํ.อ. (สารตฺถ.๓)

           ๔. ตีหิธมฺเมหิสุตฺตาทิวณฺณนา
  [๒๘๓-๓๐๓] จตุตฺเถ มจฺเฉรมลปริยุฏฺิเตนาติ ปุพฺพณฺหสมยสฺมึ หิ
มาตุคาโม ขีรทธิสงฺโค ปน ปจนาทีนิ ๓- กาตุ อารทฺโธ ปุตฺตเกหิปิ ยาจิยมาโน
กิญฺจิ ทาตุ น อิจฺฉติ. เตเนตํ วุตฺตํ "ปุพฺพณฺหสมยํ มจฺเฉรมลปริยุฏฺิเตน
เจตสา"ติ. มชฺฌนฺติกสมเย ปน มาตุคาโม โกธาภิภูโตว โหติ, อนฺโตฆเร
กลหํ อลภนฺโต ปฏิวิสฺสกนฆรมฺปิ คนฺตฺวา กลหํ กโรติ, สามิกสฺส จ
@เชิงอรรถ: ฉ.ม. น รูปวิปนฺโน  ฉ.ม. น สีลสมฺปนฺโน  ฉ.ม...... รนฺธนปจนาทีนิ
ิตนิสินฺนฏฺานานิ วิโลเกนฺโต วิจรติ. เตน วุตฺตํ "มชฺฌนฺติกสมยํ
อิสฺสาปริยุฏฺิเตน เจตสา"ติ. สายเนฺห ปนสฺสา อสทฺธมฺมปฏิเสวนาย จิตฺตํ นมติ. เตน
วุตฺตํ "สายนฺหสมยํ กามราคปริยุฏฺิเตน เจตสา"ติ. ปญฺจมาทีนิ อุตฺตานตฺถาเนว.
             ---------------             อรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๑๓ หน้า ๑๔๗-๑๔๘. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=3235              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=3235              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=467              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=18&A=6334              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=18&A=6053              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=18&A=6053              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๘ http://84000.org/tipitaka/read/?index_18

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com