ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย 
อรรถกถาเล่มที่ ๑๓ ภาษาบาลีอักษรไทย สํ.อ. (สารตฺถ.๓)

            ๙. อเจลกสฺสปสุตฺตวณฺณนา
  [๓๕๑] นวเม กีวจิรํ ปพฺพชิตสฺสาติ กีวจิโร กาโล ปพฺพชิตสฺสาติ
อตฺโถ. อุตฺตริมนุสฺสธมฺโมติ มนุสฺสธมฺโม นาม ทสกุสลกมฺมปถา, ตโต
มนุสฺสธมฺมโต อุตฺตรึ. อลมริยาณทสฺสนวิเสโสติ อริยภาวํ กาตุ สมตฺถตาย
@เชิงอรรถ: ฉ.ม. อุลฺโลเกตฺวา      สี.,ก. สพฺพทิสาส
@ องฺ. ทสก. ๒๔/๒๗/๔๑, ขุ.ขุ. ๒๕/๑/๓
อลมริยาโยติ สงฺขาโต าณทสฺสนวิเสโส. นคฺเคยฺยาติ นคฺคภาวโต. มณฺเฑยฺยาติ
มุณฺฑภาวโต. ปาวฬนิปฺโปตนายาติ ปาวฬนิปฺโปตนโต, ภูมิยํ นิสีทนฺตสฺส
อานิสทฏฺาเน ๑- ลคฺคานํ ปํสุรชวาลิกานํ โผฏนตฺถํ คหิตโมรปิญฺฉมตฺตโตติ อตฺโถ.             อรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๑๓ หน้า ๑๖๒-๑๖๓. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=3558              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=3558              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=580              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=18&A=7621              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=18&A=7518              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=18&A=7518              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๘ http://84000.org/tipitaka/read/?index_18

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com