ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย 
อรรถกถาเล่มที่ ๑๓ ภาษาบาลีอักษรไทย สํ.อ. (สารตฺถ.๓)

           ๙. ปมฉผสฺสายตนสุตฺตวณฺณนา
   [๗๑] นวเม ผสฺสายตนานนฺติ ผสฺสากรานํ. อวุสิตนฺติ อวุตฺถํ. อารกาติ
ทูเร. เอตฺถาหํ ภนฺเต อนสฺสสนฺติ ๑- ภนฺเต อหํ เอตฺถ อนสฺสสึ, นฏฺโ
นาม อหนฺติ วทติ. ภควา "อยํ ภิกฺขุ อหํ นาม อิมสฺมึ สาสเน นฏฺโ'ติ
วทติ, กินฺนุ ขฺวสฺส อญฺเสุ ธาตุกมฺมฏฺานกสิณกมฺมฏฺานาทีสุ อภิโยโค อตฺถี"ติ
จินฺเตตฺวา ตมฺปิ อปสฺสนฺโต "กตรํ นุ โข กมฺมฏฺานํ อิมสฺส สปฺปายํ
ภวิสฺสตี"ติ จินฺเตสิ. ตโต "อายตนกมฺมฏฺานเมว สปฺปายนฺ"ติ ทิสฺวา ตํ
@เชิงอรรถ: สี. อนสฺสาสินฺติ
กเถนฺโต ตํ กึ มญฺสิ ภิกฺขูติอาทิมาห. สาธูติ ตสฺส พฺยากรเณ สมฺปหํสนํ.
เอเสวนฺโต ทุกฺขสฺสาติ อยเมว วฏฺฏทุกฺขสฺสนฺโต ปริจฺเฉโท, นิพฺพานนฺติ
อตฺโถ.             อรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๑๓ หน้า ๑๗-๑๘. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=366              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=366              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=85              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=18&A=948              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=18&A=1016              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=18&A=1016              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๘ http://84000.org/tipitaka/read/?index_18

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com