ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบดั้งเดิม 
อรรถกถาเล่มที่ ๑๓ ภาษาบาลีอักษรไทย สํ.อ. (สารตฺถ.๓)

           ๖. สูริยเปยฺยาลวคฺควณฺณนา
  [๔๙-๖๒] สูริยเปยฺยาเล อรุณุคฺคํ วิย กลฺยาณมิตฺตตา, กลฺยาณมิตฺตตาย
ฐตฺวา นิพฺพตฺติโต สวิปสฺสนอริยมคฺโค สูริยปาตุภาโว วิยาติ เอวํ สพฺพตฺถ
อตฺโถ เวทิตพฺโพ. สีลสมฺปทาติ จตุปาริสุทฺธิสีลํ. ฉนฺทสมฺปทาติ
กุสลกตฺตุกมฺยตาฉนฺโท. ๑- อตฺตสมฺปทาติ สมฺปนฺนจิตฺตตา. ทิฏฺฐิสมฺปทาติ
ญาณสมฺปตฺติ. อปฺปมาทสมฺปทาติ การาปกอปฺปมาทสมฺปตฺติ. โยนิโสมนสิการสมฺปทาติ
อุปายมนสิการสมฺปตฺติ. ปุน กลฺยาณมิตฺตตาติอาทีนิ สมฺมาทิฏฺฐิอาทีนํ อญฺเญนปิ
อากาเรน ภาวทสฺสนตฺถํ ๒- วุตฺตานิ. สพฺพาเนว เจตานิ สุตฺตานิ ปาฏิเยกฺกํ
ปุคฺคลชฺฌาสยวเสน วุตฺตานีติ.
             สูริยเปยฺยาลวคฺโค.
             ---------------             อรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๑๓ หน้า ๑๙๗. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=4294&modeTY=2              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=4294&modeTY=2              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=129              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=19&A=679              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=19&A=661              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=19&A=661              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๘ http://84000.org/tipitaka/read/?index_19

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบดั้งเดิม

บันทึก ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com