ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบดั้งเดิม 
อรรถกถาเล่มที่ ๑๓ ภาษาบาลีอักษรไทย สํ.อ. (สารตฺถ.๓)

            ๖. ปฐมวิภงฺคสุตฺตวณฺณนา
  [๕๐๖] ฉฏฺเฐ กายิกนฺติ กายปฺปสาทวตฺถุกํ. สุขนฺติ อยมสฺส
สรูปนิทฺเทโส. สาตนฺติ ตสฺเสว เววจนํ, มธุรนฺติ วุตฺตํ โหติ. กายสมฺผสฺสชนฺติ
กายสมฺผสฺสโต ชาตํ. สุขํ สาตนฺติ วุตฺตนยเมว. เวทยิตนฺติ อยมสฺส สพฺพเวทนา
สาธารโณ อญฺญธมฺมวิสิฏฺโฐ สภาวนิทฺเทโส. อิมินา นเยน เสเสสุปิ อตฺโถ
เวทิตพฺโพ. กายิกํ วา เจตสิกํ วาติ เอตฺถ ปน จกฺขาทโย จตฺตาโร
ปสาทกาเย วตฺถุ ํ กตฺวา อุปฺปตฺติวเสน กายิกนฺติ วุตฺตํ. กายปสาทวตฺถุกํ ปน
อทุกฺขมสุขํ นาม นตฺถิ.             อรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๑๓ หน้า ๓๑๗. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=6923&modeTY=2              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=6923&modeTY=2              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=925              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=19&A=5510              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=19&A=5364              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=19&A=5364              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๘ http://84000.org/tipitaka/read/?index_19

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบดั้งเดิม

บันทึก ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com