ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบดั้งเดิม 
อรรถกถาเล่มที่ ๑๓ ภาษาบาลีอักษรไทย สํ.อ. (สารตฺถ.๓)

           ๘. ทุติยอามกธญฺญเปยฺยาลวคฺค
            ๘. พีชคามสุตฺตวณฺณนา
  [๑๑๔๘] พีชคามภูตคามสมารมฺภาติ มูลพีชํ ขนฺธพีชํ ผลุพีชํ อคฺคพีชํ
พีชพีชนฺติ ปญฺจวิธสฺส พีชคามสฺส เจว ยสฺส กสฺสจิ นีลติณรุกฺขาทิกสฺส
ภูตคามสฺส จ สมารมฺภา, เฉทนปจนาทิภาเวน วิโกปนา ปฏิวิรตาติ อตฺโถ.
            ๙. วิกาลโภชนสุตฺตวณฺณนา
  [๑๑๔๙] วิกาลโภชนาติ กาลาติกฺกนฺตโภชนา, มชฺฌนฺติกาติกฺกมโต
ปฏฺฐาย ยาวกาลิกปริโภคาติ อตฺโถ.
           ๑๐. คนฺธวิเลปนสุตฺตวณฺณนา
  [๑๑๕๐] มาลาทีสุ มาลาติ ยงฺกิญฺจิ ปุปฺผํ. คนฺธนฺติ ยงฺกิญฺจิ คนฺธชาตํ, ๑-
วิเลปนนฺติ ฉวิราคกรณํ. ตตฺถ ปิลนฺธนฺตา ธาเรนฺติ นาม, อูนฏฺฐานํ ปูเรนฺตา
มณฺเฑนฺติ นาม, คนฺธวเสน ฉวิราควเสน จ สาทิยนฺตา วิภูเสนฺติ นาม, ฐานํ
วุจฺจติ การณํ. ตสฺมา ยาย ทุสฺสีลฺยเจตนาย ตานิ มาลาธารณาทีนิ มหาชโน
กโรติ, ตโต ปฏิวิรตาติ อตฺโถ.
            -----------------             อรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๑๓ หน้า ๓๘๘. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=8433&modeTY=2              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=8433&modeTY=2              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=1766              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=19&A=10981              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=19&A=11322              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=19&A=11322              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๘ http://84000.org/tipitaka/read/?index_19

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบดั้งเดิม

บันทึก ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com