ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบดั้งเดิม 
อรรถกถาเล่มที่ ๑๕ ภาษาบาลีอักษรไทย องฺ.อ. (มโนรถ.๒)

             ๓. ปธานสุตฺตวณฺณนา
   [๑๓] ตติเย สมฺมปฺปธานานีติ สุนฺทรปฺปธานานิ อุตฺตมวิริยานิ.
สมฺมปฺปธานาติ ปริปุณฺณวิริยา. มารเธยฺยาภิภูตาติ ๕- เต ภูมิกวฏฺฏสงฺขาตํ
มารเธยฺยํ อภิภวิตฺวา ๖- สมติกฺกมิตฺวา ฐิตา. เต อสิตาติ เต ขีณาสวา อนิสฺสิตา
นาม. ชาติมรณภยสฺสาติ ชาติญฺจ มรณญฺจ ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชนกภยสฺส, ชาติมรณ-
สงฺขาตสฺเสว วา ภยสฺส. ปารคูติ ปารํ คตา. เต ตุสิตาติ เต ขีณาสวา ตุฏฺฐา
นาม. เชตฺวา มารํ สวาหนนฺติ ๗- สเสนกํ มารํ ชินิตฺวา ๘- ฐิตา. เต อเนชาติ
เต ขีณาสวา ตณฺหาสงฺขาตาย เอชาย อเนชา นิจฺจลา นาม. นมุจิพลนฺติ
@เชิงอรรถ: ม. ยถา จเรติ ยถา จรนฺโต วิคโต โหติ, ตถา โส  สี. ยตเมว นํ, ฉ.ม. ยตเมนํ
@ ม. ตสฺส ตํ สุสฺสตเมว, ฉ. สํยตเมว     ฉ.ม. ปญฺจกฺขนฺธานํ
@ สี. มารเธยฺยาธิภุโนติ           สี. อธิภวิตฺวา
@ ฉ. สวาหินินฺติ              สี. นิชฺชิตฺวา
มารพลํ. อุปาติวตฺตาติ อติกฺกนฺตา. เต สุขิตาติ เต ขีณาสวา โลกุตฺตรสุเขน
สุขิตา นาม. เตเนวาห:-
      "สุขิโน ๑- วต อรหนฺโต ๒-   ตณฺหา เนสํ น วิชฺชติ
      อสฺมิมาโน สมุจฺฉินฺโน     โมหชาลํ ปทาลิตนฺ"ติ. ๓-


             อรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๑๕ หน้า ๒๙๑-๒๙๒. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=6737&modeTY=2              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=6737&modeTY=2              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=21&i=13              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=21&A=372              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=21&A=402              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=21&A=402              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๐ http://84000.org/tipitaka/read/?index_21

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบดั้งเดิม

บันทึก ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]