ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย 
อรรถกถาเล่มที่ ๑๕ ภาษาบาลีอักษรไทย องฺ.อ. (มโนรถ.๒)

             ๖. สราคสุตฺตวณฺณนา
   [๖๖] ฉฏฺเ โมหชํ วาปิอวิทฺทสูติ โมหชํ วาปิ อวิทฺทสู อปณฺฑิตา.
สวิฆาตนฺติ สทุกฺขํ. ทุกฺขุทฺรยนฺติ อายตึ จ ทุกฺขวฑฺฒิทายกํ. อจกฺขุกาติ
ปญฺาจกฺขุวิรหิตา. ยถา ธมฺมา ตถา สนฺตาติ ยถา ราคาทโย ธมฺมา ิตา,
@เชิงอรรถ: ๑-๑ ฉ.ม. สตสหสฺสํ โกฏฺาเส กตฺวา ปน     ก. รูเปน ปามึสูติ
@ ฉ.ม. ปสีทึสูติ      ก. อนุคนฺตฺวา   ก. อุปคตา
ตถา สภาวาว หุตฺวา. น ตสฺเสวนฺติ ๑- มญฺเรติ มยํ เอวํสนฺตา เอวํสภาวาติ
ตสฺส น มญฺเร, น มญฺนฺตีติ อตฺโถ. อิมสฺมึ สุตฺเตปิ คาถาสุปิ วฏฺฏเมว กถิตํ.             อรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๑๕ หน้า ๓๕๕-๓๕๖. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=8226              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=8226              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=21&i=66              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=21&A=1925              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=21&A=1957              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=21&A=1957              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๐ http://84000.org/tipitaka/read/?index_21

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com